Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon"

Transkript

1 Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET AVGRENSINGER PROBLEMSTILLINGER VURDERINGSKRITERIER METODE INNHENTEDE OPPLYSNINGER ANBUDSKONKURRANSER RAMMEAVTALER VURDERINGER ANBUDSKONKURRANSER RAMMEAVTALER KONKLUSJON OG ANBEFALING RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Rissa Gaute Krogfjord Revisjonssjef Tore Solli Forvaltningsrevisor Fosen KOMMUNEREVISJON Side 1

3 1 SAMMENDRAG Kontrollutvalget i Mosvik kommune har på bakgrunn av henvendelser fra innbyggere i kommunen ønsket å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med anbud og innkjøp som tema. Fosen Kommunerevisjonen har med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling definert to problemstillinger som utgangspunkt for sin rapport: 1. Er Mosvik kommunes arbeid med anbud og innkjøp i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser? 2. Blir Mosvik kommunes innkjøpsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune fulgt? For å svare på problemstillingene har revisjonen brukt følgende vurderingskriterier: 1. Har det vært foretatt innkjøp hvor anskaffelsen overskrider kr eksklusive merverdiavgift uten at det er benyttet åpen eller begrenset anbudskonkurranse? 2. Har kunngjøringen blitt sendt norsk lysingsblad for kunngjøring i Doffinbasen? 3. Har oppdragsgiver ført protokoll fra konkurransen som beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen? 4. Har innkjøpsansvarlige kjennskap til kommunens rammeavtaler (innkjøpsavtaler)? 5. Forekommer det kjøp av aktuelle produkter utenfor gjeldende rammeavtaler? Gjennom intervju med personer som er sentrale i prosessene knyttet til anbud og innkjøp, og gjennomgang av relevant dokumentasjon, har revisjonen konkludert med at kommunen har et forbedringspotensial. Selv om Mosvik kommune har fokus på prinsippet om konkurranse, er ikke arbeidet med anbud og innkjøp til enhver tid i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det vil blant annet være grunnleggende med en riktig beregning av anskaffelsens verdi sett opp i mot terskelverdien for direkte kjøp, og en bedre dokumentasjon av anskaffelsesprosessen. Revisjonen konkluderer videre med at Mosvik kommunes innkjøpsavtaler gjennom Nord- Trøndelag fylkeskommunen blir overholdt. Innkjøpsansvarlige har kunnskap om avtalene, og det er få ulegitimerte innkjøp. På bakgrunn av funnene i rapporten anbefaler revisjonen følgende: Kommunen bør ha en generell gjennomgang av sin praksis vedrørende gjennomføring av anbudskonkurranser sett opp mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Beregning av anskaffelsenes verdi relatert til terskelverdien for direkte kjøp bør tillegges større vekt. Ved tvilstilfeller anbefales det å utarbeide et notat hvor forutsetningene som er lagt til grunn ved beregningen av anskaffelsesverdien kommer fram. Gjennomføre bruk av anskaffelsesprotokoll i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette vil bidra til å bedre kravet til dokumentasjon og oppfylle kommunens begrunnelsesplikt i anbudskonkurranser. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 2

4 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Kontrollutvalget i Mosvik kommune har mottatt henvendelser fra innbyggere i kommunen som har stilt spørsmål ved kommunens framgangsmåte og rutiner ved innkjøp og tildeling av anbud. På bakgrunn av en prosjektplan utarbeidet av Fosen kommunerevisjon med anbud og innkjøp som tema, vedtok kontrollutvalget å gjennomføre en forvaltningsrevisjon innenfor dette området i Innherred Revisjonsdistrikt utarbeidet i 2003 en rapport som vurderte system og substanskontroller for områdene innkjøp og investering i Mosvik kommune. For innkjøpsområdet konkluderer de med at Systemtesten har vist at kommunen har etablert rutiner som fungerer i forbindelse med vurdering av den interne kontroll for innkjøpsområdet. Men vi vil fortsatt anbefale at kommunen har en tett oppfølging av bestillerfunksjonen, og de behov som meldes fra organisasjonen med hensyn til kjøp av varer og tjenester, fordi dette i ettertid vil medføre en kostnad for kommunen. For driftsmiddelområdet er konklusjonen at de innkjøp som er foretatt er i henhold til forskrift og god regnskapsskikk med unntak av de forhold vi har tatt opp under de enkelte prosjekt. Ansvaret for å gjennomføre offentlige anskaffelser ligger hos den enkelte kommune. Måten innkjøpene planlegges, gjennomføres og følges opp på, er derfor av stor betydning både for ressursbruken i offentlig sektor og for kvaliteten og innholdet i den offentlige tjenesteproduksjonen. En effektiv konkurranse bidrar til at det offentlige får mer igjen for pengene, og legger til rette for at små og mellomstore bedrifter kan kjempe om offentlige oppdrag på lik linje med de større aktørene på markedet. En rekke prosedyrekrav er innført for å sikre at de grunnleggende kravene om konkurranse og likebehandling overholdes. Det gjelder ulike prosedyrer avhengig av anskaffelsens art (prioriterte og uprioriterte tjenester) og størrelse (terskelverdi). 3 AVGRENSINGER Revisjonen tar utgangspunkt i årene 2004 og 2005, og ser ikke på anbud og innkjøp som ble gjort før denne perioden. Rapporten fra Innherred Revisjonsdistrikt omhandler status i Mosvik kommune vedtok i 2005 et nytt innkjøpsreglement. Samtidig er rutinene stadig blitt forbedret. Det er lite hensiktsmessig å lete etter gamle avvik som ikke lenger vil kunne oppstå pga av at rutinene er forbedret. Kommunen har eget innkjøpsreglement, som med unntak av et kapittel er identisk med Rutiner for anskaffelser i Fosen Regionråd. Reglementet tar utgangspunkt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og revisjonen har derfor sett på praksisen i Mosvik kommune opp mot lovtekst og forskrift. Anskaffelser og anbud utenom gjeldende innkjøpsavtale med Nord- Trøndelag fylkeskommunen blir i hovedsak håndtert av teknisk kontor/drift. Revisjonen har derfor konsentrert sitt forvaltningsprosjekt om denne avdelingens virksomhet når det gjelder oppfølging av lov og forskrift om offentlige anskaffelser knyttet til anbudsprosesser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har detaljerte bestemmelser om hvordan en konkurranse skal gjennomføres. Vi har avgrenset vår kontroll av kontraktene til å omfatte kunngjøringen og protokollføringen. Mosvik kommune har en flat administrativ organisering med selvstendige resultatenheter/avdelinger. Kommunen har en samarbeidsavtale om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er avdelingsledernes ansvar å følge opp Fosen KOMMUNEREVISJON Side 3

5 at innkjøpsavtalen blir brukt. Med utgangspunkt i fylkesavtalen og et utvalg av innkjøpsavtalene vil revisjonen undersøke om kommunens innkjøpere benytter avtalen. 4 PROBLEMSTILLINGER Formålet med prosjektet er å undersøke om Mosvik kommunes praksis i forhold til anbud og innkjøp er i tråd med aktuelle lover og regler for området, og om Mosviks innkjøpsavtaler gjennom Nord-Trøndelag fylkeskommune overholdes. De problemstillingene som er relevante er: 1. Er Mosvik kommunes arbeid med anbud og innkjøp i tråd med lov og forkrift om offentlige anskaffelser? 2. Blir Mosvik kommunes rammeavtaler for innkjøp fulgt? 5 VURDERINGSKRITERIER Vurderingskriterier eller revisjonskriterier er de krav og forventninger som Mosvik kommune skal vurderes/revideres i forhold til. Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli I lovens formålsbestemmelse 1er effektive anskaffelser, forretningsmessig baserte disposisjoner og likebehandling framhevet som grunnleggende prinsipper. Kravene om konkurranse og likebehandling, og forbudet mot diskriminering i lovens 5 skal legges til grunn for valg av vurderinger ved alle offentlige anskaffelser uten hensyn til om det er statlige, fylkeskommunale eller kommunale anskaffelser, og uten hensyn til anskaffelsens art eller størrelse. Det gjelder ulike grenser for kontraktsverdien (terskelverdier) for ulike typer anskaffelser, noe som igjen har betydning for om en kontrakt anses å være under eller over terskelverdien. De fastsatte terskelverdiene får betydning for om anskaffelsen skal behandles etter reglene i forskriftens del II (over terskelverdiene) eller III (anskaffelser som ikke er omfattet av EØSavtalen og WTO-avtalen om offentlige anskaffelser). Ved beregning av terskelverdiene er det den anslåtte verdi av den kontrakt som skal inngås for hele kontraktsperioden som skal legges til grunn. Vurdering av anskaffelsens verdi (terskelverdi) vil i mange tilfeller være skjønnsmessig. Ved tvilstilfeller anbefales det å utarbeide et notat hvor forutsetningene som er lagt til grunn ved beregningen av anskaffelsesverdien kommer fram. Notatet bør følge saksmappen. Det er et generelt forbud mot å dele opp planlagte innkjøp i den hensikt å komme under terskelverdiene. I mange tilfeller er det nødvendig å inngå flere kontrakter i tilknytning til samme anskaffelse/ prosjekt. Kontrakter som hører til samme anskaffelse summeres når man avgjør om anskaffelsen overstiger terskelverdien i forskriften. Veileder for forskrift om offentlige anskaffelser sier at dersom man er i tvil om verdien av anskaffelsen overskrider terskelverdiene eller ikke, er det å anbefale at man legger til grunn at anskaffelsen overskrider terskelverdiene. Hovedregelen er at tildeling av offentlige anskaffelseskontrakter skal skje på grunnlag av konkurranse. Ved inngåelse av kontrakter som omfattes av reglene i del III (kontrakter under terskelverdiene og uprioriterte tjenester), kan oppdragsgiver selv velge fritt om det skal benyttes anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. På bestemte vilkår kan oppdragsgiver anskaffe ytelsen ved direkte kjøp. Det er imidlertid fortsatt et krav at det så langt det er mulig skal benyttes konkurranse. I praksis vil dette si at Fosen KOMMUNEREVISJON Side 4

6 oppdragsgiver skal sammenligne priser så langt dette er hensiktsmessig, før endelig valg av leverandør foretas. Det praktisk viktigste tilfellet hvor direkte anskaffelser vil være aktuelt er ved inngåelse av kontrakter med en verdi lavere enn kr eksklusive merverdiavgift (kr eksklusive merverdiavgift fra ), og det er dette vilkåret revisjonen har tatt utgangspunkt i ved fastsettelse av revisjonskriterium. Forskriften krever at alle anskaffelser både over og under terskelverdiene skal kunngjøres. Unntak fra kunngjøringsplikten er gitt dersom oppdragsgiver benytter direkte kjøp (anskaffelser under kr ). For anskaffelser over terskelverdiene er det krav om kunngjøring i TED-databasen/ Official Journal of The European Communities som er Eus offisielle kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp. Kunngjøringer over terskelverdiene skal også inn i den norske elektroniske kunngjøringsbasen DOFFIN (Database for offentlig innkjøpsinformasjon) med referanselinje i Norsk lysingsblad. For kontrakter under terskelverdiene vil det være av mindre interesse for utenlandske leverandører å delta i konkurransen. Det er derfor bare et krav om nasjonal kunngjøring ved oversendelse til Norsk lysingsblad for innleggelse i den elektroniske kunngjøringsdatabasen DOFFIN. Det skal føres protokoll fra konkurransen. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Dette bidrar til at ulike instanser kan føre kontroll med at oppdragsgivers beslutninger er fattet i samsvar med regelverket, og vil være dokumentasjon av anskaffelsesprosessen ved en eventuell klagesak eller ved et søksmål. Oppdragsgiveren er pålagt å gi samtlige deltager i konkurransen melding om hvilken leverandør som innstilt til å få tildelt kontrakt sammen med en begrunnelse. Begrunnelsen skal gis med grunnlag i de tildelingskriteriene som er oppgitt i kunngjøringen. Bakgrunnen for begrunnelsesplikten er todelt. For det første skal begrunnelsesplikten bidra til at leverandører skal kunne forbedre sin konkurranseevne. For det andre skal begrunnelsesplikten bidra til at leverandøren skal kunne vurdere om en riktig tildeling har funnet sted. Ved å sende ut anskaffelsesprotokollen har oppdragsgiveren oppfylt kravene som følger av begrunnelsesplikten. Forutsetningen er at oppdragsgiveren har oppfylt protokollføringens krav til begrunnelse for valg av tilbud, tilbudets verdi og relative fordeler og egenskaper i forhold til øvrige tilbud. En rammeavtale kan defineres som en avtale mellom oppdragsgiver og en eller flere leverandører, og har til hensikt å fastlegge vilkårene, for eksempel priser og eventuelt planlagt mengde, for kontrakter som tildeles i løpet av en bestemt periode. Forskrift om offentlige anskaffelser har ikke spesielle vilkår om rammeavtaler. Det er derfor de generelle vilkårene som vil være avgjørende for i hvilken grad man kan bruke rammeavtaler. Rammeavtaler kan deles inn i to typer; avtaler som innebærer både kjøpsrett og kjøpsplikt for oppdragsgiver og avtaler som innebærer at oppdragsgiver bare har en kjøpsrett. Dersom begge parter er forpliktet til å yte noe, vil kontraktsbegrepet være oppfylt. Avtalen skal da inngås etter prosedyrene i regelverket, mens den enkelte bestilling kan skje direkte i henhold til vilkår i rammeavtalen. Som en følge av alminnelig avtalerett/kontraktsrett er kommunen forpliktet til å handle hos de leverandørene det er inngått rammeavtale med. Mosvik kommune har en samarbeidsavtale om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). Avtalen omfatter tilgang til NTFKs rammeavtaler samt innkjøpsfaglig bistand etter avtale. Mosvik kommune er bundet av de rammeavtalene Fosen KOMMUNEREVISJON Side 5

7 som er inngått, det vil si at det eksisterer både kjøpsrett og kjøpsplikt, og innkjøp av aktuelle varegrupper skal skje gjennom de leverandører som omfattes av rammeavtalene. For å svare på problemstillingene har revisjonen brukt følgende vurderingskriterier: 1. Har det vært foretatt innkjøp hvor anskaffelsen overskrider kr eksklusive merverdiavgift uten at det er benyttet åpen eller begrenset anbudskonkurranse? 2. Har kunngjøringen blitt sendt norsk lysingsblad for kunngjøring i Doffinbasen? 3. Har oppdragsgiver ført protokoll fra konkurransen som beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen? 4. Har innkjøpsansvarlige kjennskap til kommunens rammeavtaler (innkjøpsavtaler)? 5. Forekommer det kjøp av aktuelle produkter utenfor gjeldende rammeavtaler? Revisjonen vil vurdere kommunen opp mot revisjonskriterium 1, 2 og 3 for å gis svar på problemstilling 1 (grenseverdien for direkte kjøp beskrevet i pkt. 1 er endret til kr eksklusive merverdiavgift fra , men vi forholder oss til grenseverdien i 2004 og fram til som var kr eksklusive merverdiavgift). Samtidig skal kommunen forholde seg til innkjøpsavtalen med Nord-Trøndelag Fylkeskommune som trådte i kraft i 2001, noe som gjenspeiles i kriterium 4 og 5. 6 METODE Revisjonen har innhentet opplysninger på ulike måter i prosjektet. For å finne ut hvilke anskaffelser som kommunen har foretatt og kontrollere disse opp mot lov og forskrift har vi sett på investeringsregnskapet i 2004 og 2005, og gjennomgått disse i en dialog med fagsjef teknisk. Vi har sett på anskaffelser i investeringsregnskapet som alene koster mer enn kr , eller anskaffelser som vi mener kan eller må regnes som ensartede og som i sum koster mer enn kr over en gitt tidsperiode. Vi har også plukket ut følgende prosjekter for nærmere kontroll med hensyn på anskaffelsesprosess og gjennomføring av konkurranse: Oppføring av ny barnehage Skole rehabilitering/tilpasning for handikappede Anlegging av busslomme Brøyting og strøing Dokumentasjon knyttet til prosjektene er gjennomgått og kontrollert opp mot revisjonskriterium 2 og 3. I tillegg til de 4 konkurransene som er gjennomgått spesielt, har dialogen med fagsjef teknisk gitt god informasjon om Mosvik kommunes håndtering av offentlige anskaffelseskontrakter generelt. I forbindelse med undersøkelsene rundt innkjøpsavtalene har vi intervjuet følgende innkjøpsanvarlige: fagsjef teknisk avdelingsleder servicekontoret Fosen KOMMUNEREVISJON Side 6

8 avdelingsleder teknisk drift avdelingsleder helse-, pleie og omsorg avdelingsleder Mosvik skole og barnehage Det er i tillegg innhentet økonomirapporter for et utvalg arter i kommuneregnskapet for 2005 og prosjektregnskapet for ny barnehage. Dette gjelder: Art 2000: møbler og inventar og rammeavtale med Bohus Hustad AS Art 1000: kontorrekvisita, skole- og formingsmateriell og rammeavtale med Julius Maske AS Art 1201: renholdsprodukter og rammeavtale med NorEngros Trøndelag Engros Hensikten med dette er å undersøke om kommunen bruker inngåtte rammeavtaler og i hvilken grad andre leverandører brukes. Vi har valgt ut arter som i størst mulig grad er entydige sammenfallende med rammeavtalene. Det er foretatt stikkontroll av bilag knyttet opp mot posteringer på disse artene for å se på om det er et potensial til forbedring når det gjelder bruk av innkjøpsavtalene. 7 INNHENTEDE OPPLYSNINGER 7.1 Anbudskonkurranser I forbindelse med anbudsrutinene har revisjonen sammen med fagsjef teknisk hatt en gjennomgang av investeringsregnskapene for 2004 og 2005 for å skaffe oss et generelt inntrykk av rutinene og prosedyrene for anskaffelser i Mosvik kommune. Kommunen har i flere tilfeller foretatt innkjøp hvor samlet verdi av anskaffelsen overskrider kr eksklusive merverdiavgift uten at det er benyttet åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Dette gjelder investeringer knyttet til servicekontoret, vinduer/ markiser på sykeheimen og kommunale veier, foruten 3 av de 4 prosjektene som er valgt ut for nærmere dokumentasjonsgjennomgang. Kommunen har ved alle tilfeller utenom ett foretatt prisforespørsler før valg av leverandør. Laveste pris er konsekvent valgt. Prisforespørsler er også benyttet ved anskaffelser som karakteriseres som direkte kjøp. De 4 anskaffelsene som er gjennomgått i detalj ligger under terskelverdiene for behandling etter reglene i forskriftenes del II (anskaffelser som ikke er omfattet av EØS-avtalen og WTOavtalen om offentlige anskaffelser). Oppføring av ny barnehage Mosvik kommune vedtok i sak 61/03 å oppføre ny barnehage med en kostnadsramme på kr 8 millioner. KomRev Trøndelag IKS har tidligere laget en rapport til kontrollutvalget med fokus på budsjettramme og oppfyllelse av kommunestyrets vedtak. Konkurransen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Letnes Arkitektkontor as ble benyttet som hovedkonsulent og prosjektansvarlig, med Arnodd Gulling as (vvs) og Svein Munkhaugen as (elektronikk) som konsulenter på de enkelte fag. Letnes Arkitektkontor as laget også anbudsgrunnlaget. Konkurransen ble kunngjort og lagt ut i lokal presse i tillegg til at den ble oversendt Norsk lysingsblad for innlegging i Doffin-basen. Kriteriet for tildeling av kontrakten var det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Kontraktsverdien ligger over terskelverdien for direkte kjøp, og skal behandles etter reglene i forskriftens del III. Kommunen har benyttet ekstern konsulent for utarbeiding av Fosen KOMMUNEREVISJON Side 7

9 anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosess. Prosjektet er korrekt kunngjort i Doffinbasen. Det er ført anskaffelsesprotokoller knyttet til alle delarbeidene. Protokollene beskriver oppdragsgiver, prosjektets innhold, anbudsfrist og anbudsåpning, anbydere, eventuelle forbehold fra anbyders side, tilbudenes verdi og valg/anbefalt valg av entrepenør. Protokollene er sendt til alle anbydere i etterkant av anbudsåpningen. Skole rehabilitering/tilpasning for handikappede Skoleprosjektet innebar hovedsaklig installering av personheis, utskifting av innvendige dører og utskifting av belegg i to klasserom på Mosvik skole. Prosjektet ble sett i sammenheng med et prosjekt på Framverran skole, og det ble utarbeidet et felles tilbudsgrusgrunnlag. Konkurransen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Anbudsgrunnlaget ble utarbeidet av Mosvik kommune og publisert i Norsk Lysningsblad og Doffin-basen. De innkomne anbudene ble forkastet pga at de var ufullstendige, og anbudskonkurransen ble avlyst. På et senere tidspunkt ble det inngått avtale med en leverandør av heis til Mosvik skole etter forutgående prisforespørsler og vurdering av teknisk løsning. Det øvrige arbeidet ble splittet opp, og det ble benyttet ulike entrepenører på de ulike delprosjektene. 3 firma fikk prisforespørsler vedrørende betongsaging, mens det ble benyttet direktekjøp på prosjektering, bygningsarbeider, dører, gulvbelegg, maling og trappegelender. Den samlede verdien av rehabilitering og tilpasning for handikappede ved Mosvik skole overskrider terskelverdien for direkte kjøp. Når et bygge- og anleggsarbeid er delt inn i flere delarbeider som det skal inngås særskilte kontrakter for, skal verdien av hvert delarbeid tas med i beregningen av anskaffelsens verdi, jf forskriftens 2-3. Det er ikke avgjørende om de ulike kontraktene faller inn under ulike bransjer eller fagbetegnelser. Revisjonen mener at det er totalverdien av delarbeidene ved Mosvik skole som skal legges til grunn ved beregning av terskelverdien. Dette underbygges av at kommunen har skilt ut arbeidene samlet som eget prosjekt i budsjett-/ regnskapssammenheng. Anbudskonkurransen skulle derfor ha vært kunngjort ved oversendelse av utlysning til Norsk lysingsblad og innleggelse i DOFFIN. Det er ikke ført anskaffelsesprotokoll som ville ha gitt oversikt over prosessen, bekreftet de faktiske forhold og oppfylt begrunnelsesplikten fullt ut. Anlegging av busslomme Anlegging av busslommen inkluderte gravearbeid og oppsetting av belysning. Det ble brukt ekstern byggeleder, som også laget et enkelt anbudsgrunnlag. Forespørsel om tilbud på gravearbeidet ble oversendt 2 entrepenører. Pris på elektrisk arbeid/belysning ble hentet inn separat (prisforespørsel til en aktør). For bygge- og anleggskontraheringer som er inndelt i flere delarbeider er det totalverdien av alle disse delarbeidene som skal legges til grunn når man avgjør anskaffelsens verdi. Dersom totalverdien av delarbeidene overstiger terskelverdien, skal alle delkontrakter kunngjøres og prosedyrene i forskriften følges. Anleggelse av busslomme er skilt ut som eget prosjekt i budsjett- og regnskapssammenheng. I dette tilfellet overstiger den samlede verdien av prosjektledelse, gravearbeid og arbeidet med det elektriske anlegget terskelverdien for direkte kjøp. Prosjektet skulle derfor ha vært kunngjort ved oversendelse av utlysning til Norsk lysingsblad og innleggelse i DOFFIN. Det er ikke ført anskaffelsesprotokoll som ville ha gitt oversikt over prosessen, bekreftet de faktiske forhold og oppfylt begrunnelsesplikten fullt ut. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 8

10 Brøyting og strøing Brøyting og strøing av kommunale og private veier utføres både med eget utstyr og gjennom avtaler med private. Veinettet er delt i 5 roder, og på 4 av rodene utføres jobben av private. Mosvik kommune lyste i 2003 ut jobben i Trønder-Avisa (3 års avtale), og fikk tilbud fra flere private aktører i Mosvik. I 2005 ba kommunen om tilbud gjennom informasjonsbladet Mosvikorientering, da for en avtaleperiode på 5 år. Det kom inn 6 tilbud fra private aktører på de 4 rodene. Laveste tilbud ble antatt. Dersom en kontrakts løpetid er på mer enn 12 måneder, skal et samlet anslag for hele kontraktens løpetid legges til grunn som kontraktens verdi. De kontrakter Mosvik kommune har inngått på brøyting og strøing har en verdi som overstiger terskelverdien for direkte kjøp. Anbudskonkurransen skulle derfor ha vært kunngjort ved oversendelse av utlysning til Norsk lysingsblad og innleggelse i DOFFIN. Det er ikke ført anskaffelsesprotokoll som ville ha gitt oversikt over prosessen, bekreftet de faktiske forhold og oppfylt begrunnelsesplikten fullt ut. 7.2 Rammeavtaler For å undersøke om innkjøpsansvarlige har kjennskap til kommunens innkjøpsavtaler ble følgende spørsmål stilt: 1. Har du kunnskap om rammeavtalene for innkjøp innenfor fylkesavtalen? 2. Ved innkjøp av varer og tjenester blir det undersøkt om anskaffelsen reguleres av en rammeavtale, og blir varer og tjenester som omfattes av en rammeavtale skaffet hos de leverandørene som er oppgitt i avtalen? 3. Brukes fylkeskommunens hjemmesider for å hente ut oppdaterte opplysninger om avtalene? Alle de 5 innkjøpsansvarlige som ble intervjuet svarte at de hadde kunnskap om kommunens innkjøpsavtaler. De innkjøpsansvarlige kjente i varierende grad til detaljene i avtalene. Samtlige svarte også bekreftende på at det ved innkjøp av varer og tjenester ble undersøkt om anskaffelsen reguleres av en rammeavtale. I de tilfeller innkjøpsavtale forelå, ble anskaffelsen foretatt hos den leverandør som var oppgitt i avtalen. 2 av de spurte sa at enkeltanskaffelser som ble vurdert til å være av beskjeden art og verdi ikke ble underlagt samme grundige vurdering som ordinære anskaffelser. 3 av de spurte svarte at det varierte i hvor stor grad fylkeskommunens hjemmesider ble brukt for å hente ut opplysninger om avtalene, men at de var klar over muligheten. Nord-Trøndelag fylkeskommune legger oppdateringer og informasjon om avtalene elektronisk ut på sine hjemmesider knyttet til innkjøp. De innkjøpsansvarlige i Mosvik kommune har tilgang til opplysninger om avtalene via passord. Rapportene som er tatt ut for et utvalg av arter i kommuneregnskapet for 2005 og prosjektregnskapet for ny barnehage viser få avvik når det gjelder bruk av innkjøpsavtalene ved innkjøp. Ved gjennomgangen av posteringer i driftsregnskapet og investeringsregnskapet fant revisjonen totalt 8 avvik, hvor det var kjøpt inn varer i strid med gjeldende rammeavtale for varegruppen. Verdien av anskaffelsene var ikke betydelig, og innkjøpene var tilfeldig fordelt i forhold til ansvarsområde. Rammeavtalen med Bohus Hustad AS omfatter levering av møbler og inventar også i forbindelser med prosjekter. Ved innkjøp av inventar til ny barnehage i Mosvik er det brukt 4 andre leverandører i tillegg til Bohus Hustad AS. I følge kommunen har kjennskap til egnede produkter hos andre leverandører vært utslagsgivende for avviket fra avtalen. Rammeavtalen Fosen KOMMUNEREVISJON Side 9

11 med Bohus Hustad AS åpner for å gjøre unntak fra avtalen i spesielle tilfeller der leverandørens sortiment ikke er dekkende, for eksempel med hensyn til design. 8 VURDERINGER 8.1 Anbudskonkurranser Som hovedregel skal tildeling av offentlige anskaffelseskontrakter skje etter konkurranse, også ved direkte kjøp. Intervju med fagsjef teknisk og kontroll av utvalgte anbudskonkurranser tyder på at Mosvik kommune overholder dette prinsippet. Kommunen som oppdragsgiver undersøker i de aller fleste tilfeller tilgjengelighet og pris hos flere leverandører i forkant av oppdrag. Tilfeldige avvik forekommer, men ikke i et slikt omfang at det rokker ved hovedinntrykket. Dokumentasjon av denne praksisen er allikevel noe mangelfull. Forskrift om offentlige anskaffelser beskriver hvilken prosedyre som skal gjennomføres ved anskaffelser over terskelverdien for direkte kjøp. Kravet om offentlig kunngjøring er her sentralt. Revisjonens gjennomgang av utvalgte anbudskonkurranser i Mosvik kommune viser at det er foretatt innkjøp hvor verdien av anskaffelsen overskrider kr eksklusive merverdiavgift uten at det er benyttet åpen eller begrenset anbudskonkurranse. I 3 av 4 konkurranser som revisjonen gikk nærmere inn på var utlysning ikke sendt til Norsk lysingsblad for innlegging i DOFFIN-basen til tross for anskaffelsesverdi over terskelverdien. Årsaken til dette synes å være at det ved større prosjekter er tatt utgangspunkt i terskelverdier på delkontraktene i stedet for terskelverdien på hele anskaffelsens verdi som forskriften krever. Det foreligger ikke dokumentasjon om hvordan anskaffelsesverdien er beregnet. Anskaffelsesprotokoll i sin anbefalte form brukes som regel ikke som redskap i forhold til anbudskonkurranser i Mosvik kommune. Generelt er det for lite skriftlig dokumentasjon knyttet til anbudskonkurransene. Av de 4 utvalgte anbudskonkurransene var det bare i ett tilfelle det forelå anskaffelsesprotokoll. Dette henger som tidligere nevnt sammen med at kommunen ikke hadde vurdert verdien av de 3 andre konkurransene til å være over terskelverdien for direkte anskaffelser (plikten til protokollføring gjelder ikke direkte anskaffelser, selv om det også ved denne konkurranseformen kan være hensiktsmessig å føre en protokoll som inneholder vesentlige forhold og viktige beslutninger i forbindelse med prosessen). Anskaffelsesprotokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger som er tatt, og skal på anmodning oversendes Moderniseringsdepartementet. Protokollene som foreligger knyttet til oppføring av ny barnehage i Mosvik tilfredsstiller etter revisjonens mening kravene til en fullstendig protokoll, selv om de har noen mangler i forhold til utfyllende begrunnelse for valg av tilbud. Gjennom bruk av fullstendig anskaffelsesprotokoll hvor protokollføringens krav til begrunnelse for valg av tilbud, tilbudets verdi og relative fordeler og egenskaper i forhold til øvrige tilbud er oppfylt, vil kommunen tilfredsstille kravet om begrunnelsesplikt i forskriften om offentlige anskaffelser. 8.2 Rammeavtaler Innkjøpsansvarlige i kommunen har tilstrekkelig oversikt over rammeavtalene som Mosvik skal benytte seg av ved anskaffelser. Kommunen har tilfredsstillende praksis i forhold til å undersøke om anskaffelser er omfattet av de rammeavtalene som er inngått. Gjennomgang av et utvalg av anskaffelser tyder på at det er få ulegitimerte innkjøp utenfor rammeavtalene, noe som blir bekrefter inntrykket revisjonen fikk gjennom intervju med innkjøpsansvarlige. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 10

12 Det er viktig å merke seg at enkelte av rammeavtalene også kan omfatte leveranser i forbindelse med prosjekter i tillegg til levering knyttet til virksomhetens løpende drift. Forbedringspotensialet til Mosvik kommune ligger først og fremst på at hver enkelt innkjøpsansvarlig bedre bruker fylkeskommunens hjemmesider for å holde seg oppdatert om endringer og andre forhold ved rammeavtalene. Det er i tillegg verdt å merke seg at avtalen med Nord-Trøndelag fylkeskommune også omfatter innkjøpsfaglig bistand etter avtale. 9 KONKLUSJON OG ANBEFALING Revisjonens inntrykk er at Mosvik kommune har fokus på kravet om konkurranse knyttet til sine anskaffelser og innkjøp. Dette kommer til uttrykk bla gjennom prisforespørsler og sammenligning av priser ved anskaffelser. De grunnleggende prinsippene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser som omhandler krav om konkurranse, likebehandling og forbud mot diskriminering blir overholdt. Det er imidlertid mangler i kommunens prosedyrer når det gjelder offentlige anskaffelser, og det er ikke grunnlag for å si at kommunens arbeid på dette området til enhver tid er i tråd med lov og forskrift. Det har vært gjennomført flere anskaffelser over kr eksklusive merverdiavgift uten at reglene for anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger er fulgt. Svikten ligger først og fremst på beregning av anskaffelsens verdi, som i flere tilfeller har ført til at kommunen feilaktig har behandlet anskaffelser som direkte kjøp. Kontrakter som hører til samme anskaffelse skal summeres når man avgjør om anskaffelsen overstiger terskelverdien i forskriften. Fullstendigheten i den skriftlig dokumentasjon ved anskaffelser i kommunen synes noe mangelfull. Lov om offentlige anskaffelser sier at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen, og dette skjer mest hensiktsmessig gjennom en skriftlig dokumentasjon. For anskaffelser over grensen for direkte anskaffelser krever forskrift om offentlige anskaffelser at oppdragsgiver skal føre protokoll fra konkurransen som skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger. Føring av protokoll sikrer samtidig at oppdragsgiver kan oppfylle sin begrunnelsesplikt, som innebærer at deltagerne i konkurransen skriftlig skal gis en begrunnelse for hvorfor det vinnende tilbudet ble valgt. Mosvik kommunes rammeavtaler for innkjøp blir i all hovedsak fulgt. Samarbeidsavtalen med Nord-Trøndelag fylkeskommune innebærer at kommunen får tilgang til fylkeskommunens rammeavtaler og derigjennom en kjøpeplikt ved anskaffelser av varer og tjenester som omfattes av avtalene. Det er få ulegitimerte kjøp utenfor rammeavtalene. De innkjøpsansvarlige har god kjennskap til avtalene, og bruker avtalene aktivt ved anskaffelser. På bakgrunn av de forhold som er framkommet i rapporten anbefaler revisjonene følgende: Kommunen bør ha en generell gjennomgang av sin praksis vedrørende gjennomføring av anbudskonkurranser sett opp mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Beregning av anskaffelsenes verdi relatert til terskelverdien for direkte kjøp bør tillegges større vekt. Ved tvilstilfeller anbefales det å utarbeide et notat hvor forutsetningene som er lagt til grunn ved beregningen av anskaffelsesverdien kommer fram. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 11

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune Offentlige anskaffelser Høylandet kommune Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Omstillingsmidler forvaltning og bruk Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Offentlige anskaffelser følges regelverket?

Offentlige anskaffelser følges regelverket? FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Melhus kommune April 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVERHOLDER KOMMUNEN ANSKAFFELSESREGLENE? NITTEDAL KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer