Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon"

Transkript

1 Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET AVGRENSINGER PROBLEMSTILLINGER VURDERINGSKRITERIER METODE INNHENTEDE OPPLYSNINGER ANBUDSKONKURRANSER RAMMEAVTALER VURDERINGER ANBUDSKONKURRANSER RAMMEAVTALER KONKLUSJON OG ANBEFALING RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Rissa Gaute Krogfjord Revisjonssjef Tore Solli Forvaltningsrevisor Fosen KOMMUNEREVISJON Side 1

3 1 SAMMENDRAG Kontrollutvalget i Mosvik kommune har på bakgrunn av henvendelser fra innbyggere i kommunen ønsket å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med anbud og innkjøp som tema. Fosen Kommunerevisjonen har med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling definert to problemstillinger som utgangspunkt for sin rapport: 1. Er Mosvik kommunes arbeid med anbud og innkjøp i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser? 2. Blir Mosvik kommunes innkjøpsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune fulgt? For å svare på problemstillingene har revisjonen brukt følgende vurderingskriterier: 1. Har det vært foretatt innkjøp hvor anskaffelsen overskrider kr eksklusive merverdiavgift uten at det er benyttet åpen eller begrenset anbudskonkurranse? 2. Har kunngjøringen blitt sendt norsk lysingsblad for kunngjøring i Doffinbasen? 3. Har oppdragsgiver ført protokoll fra konkurransen som beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen? 4. Har innkjøpsansvarlige kjennskap til kommunens rammeavtaler (innkjøpsavtaler)? 5. Forekommer det kjøp av aktuelle produkter utenfor gjeldende rammeavtaler? Gjennom intervju med personer som er sentrale i prosessene knyttet til anbud og innkjøp, og gjennomgang av relevant dokumentasjon, har revisjonen konkludert med at kommunen har et forbedringspotensial. Selv om Mosvik kommune har fokus på prinsippet om konkurranse, er ikke arbeidet med anbud og innkjøp til enhver tid i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det vil blant annet være grunnleggende med en riktig beregning av anskaffelsens verdi sett opp i mot terskelverdien for direkte kjøp, og en bedre dokumentasjon av anskaffelsesprosessen. Revisjonen konkluderer videre med at Mosvik kommunes innkjøpsavtaler gjennom Nord- Trøndelag fylkeskommunen blir overholdt. Innkjøpsansvarlige har kunnskap om avtalene, og det er få ulegitimerte innkjøp. På bakgrunn av funnene i rapporten anbefaler revisjonen følgende: Kommunen bør ha en generell gjennomgang av sin praksis vedrørende gjennomføring av anbudskonkurranser sett opp mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Beregning av anskaffelsenes verdi relatert til terskelverdien for direkte kjøp bør tillegges større vekt. Ved tvilstilfeller anbefales det å utarbeide et notat hvor forutsetningene som er lagt til grunn ved beregningen av anskaffelsesverdien kommer fram. Gjennomføre bruk av anskaffelsesprotokoll i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette vil bidra til å bedre kravet til dokumentasjon og oppfylle kommunens begrunnelsesplikt i anbudskonkurranser. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 2

4 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Kontrollutvalget i Mosvik kommune har mottatt henvendelser fra innbyggere i kommunen som har stilt spørsmål ved kommunens framgangsmåte og rutiner ved innkjøp og tildeling av anbud. På bakgrunn av en prosjektplan utarbeidet av Fosen kommunerevisjon med anbud og innkjøp som tema, vedtok kontrollutvalget å gjennomføre en forvaltningsrevisjon innenfor dette området i Innherred Revisjonsdistrikt utarbeidet i 2003 en rapport som vurderte system og substanskontroller for områdene innkjøp og investering i Mosvik kommune. For innkjøpsområdet konkluderer de med at Systemtesten har vist at kommunen har etablert rutiner som fungerer i forbindelse med vurdering av den interne kontroll for innkjøpsområdet. Men vi vil fortsatt anbefale at kommunen har en tett oppfølging av bestillerfunksjonen, og de behov som meldes fra organisasjonen med hensyn til kjøp av varer og tjenester, fordi dette i ettertid vil medføre en kostnad for kommunen. For driftsmiddelområdet er konklusjonen at de innkjøp som er foretatt er i henhold til forskrift og god regnskapsskikk med unntak av de forhold vi har tatt opp under de enkelte prosjekt. Ansvaret for å gjennomføre offentlige anskaffelser ligger hos den enkelte kommune. Måten innkjøpene planlegges, gjennomføres og følges opp på, er derfor av stor betydning både for ressursbruken i offentlig sektor og for kvaliteten og innholdet i den offentlige tjenesteproduksjonen. En effektiv konkurranse bidrar til at det offentlige får mer igjen for pengene, og legger til rette for at små og mellomstore bedrifter kan kjempe om offentlige oppdrag på lik linje med de større aktørene på markedet. En rekke prosedyrekrav er innført for å sikre at de grunnleggende kravene om konkurranse og likebehandling overholdes. Det gjelder ulike prosedyrer avhengig av anskaffelsens art (prioriterte og uprioriterte tjenester) og størrelse (terskelverdi). 3 AVGRENSINGER Revisjonen tar utgangspunkt i årene 2004 og 2005, og ser ikke på anbud og innkjøp som ble gjort før denne perioden. Rapporten fra Innherred Revisjonsdistrikt omhandler status i Mosvik kommune vedtok i 2005 et nytt innkjøpsreglement. Samtidig er rutinene stadig blitt forbedret. Det er lite hensiktsmessig å lete etter gamle avvik som ikke lenger vil kunne oppstå pga av at rutinene er forbedret. Kommunen har eget innkjøpsreglement, som med unntak av et kapittel er identisk med Rutiner for anskaffelser i Fosen Regionråd. Reglementet tar utgangspunkt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og revisjonen har derfor sett på praksisen i Mosvik kommune opp mot lovtekst og forskrift. Anskaffelser og anbud utenom gjeldende innkjøpsavtale med Nord- Trøndelag fylkeskommunen blir i hovedsak håndtert av teknisk kontor/drift. Revisjonen har derfor konsentrert sitt forvaltningsprosjekt om denne avdelingens virksomhet når det gjelder oppfølging av lov og forskrift om offentlige anskaffelser knyttet til anbudsprosesser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har detaljerte bestemmelser om hvordan en konkurranse skal gjennomføres. Vi har avgrenset vår kontroll av kontraktene til å omfatte kunngjøringen og protokollføringen. Mosvik kommune har en flat administrativ organisering med selvstendige resultatenheter/avdelinger. Kommunen har en samarbeidsavtale om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er avdelingsledernes ansvar å følge opp Fosen KOMMUNEREVISJON Side 3

5 at innkjøpsavtalen blir brukt. Med utgangspunkt i fylkesavtalen og et utvalg av innkjøpsavtalene vil revisjonen undersøke om kommunens innkjøpere benytter avtalen. 4 PROBLEMSTILLINGER Formålet med prosjektet er å undersøke om Mosvik kommunes praksis i forhold til anbud og innkjøp er i tråd med aktuelle lover og regler for området, og om Mosviks innkjøpsavtaler gjennom Nord-Trøndelag fylkeskommune overholdes. De problemstillingene som er relevante er: 1. Er Mosvik kommunes arbeid med anbud og innkjøp i tråd med lov og forkrift om offentlige anskaffelser? 2. Blir Mosvik kommunes rammeavtaler for innkjøp fulgt? 5 VURDERINGSKRITERIER Vurderingskriterier eller revisjonskriterier er de krav og forventninger som Mosvik kommune skal vurderes/revideres i forhold til. Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli I lovens formålsbestemmelse 1er effektive anskaffelser, forretningsmessig baserte disposisjoner og likebehandling framhevet som grunnleggende prinsipper. Kravene om konkurranse og likebehandling, og forbudet mot diskriminering i lovens 5 skal legges til grunn for valg av vurderinger ved alle offentlige anskaffelser uten hensyn til om det er statlige, fylkeskommunale eller kommunale anskaffelser, og uten hensyn til anskaffelsens art eller størrelse. Det gjelder ulike grenser for kontraktsverdien (terskelverdier) for ulike typer anskaffelser, noe som igjen har betydning for om en kontrakt anses å være under eller over terskelverdien. De fastsatte terskelverdiene får betydning for om anskaffelsen skal behandles etter reglene i forskriftens del II (over terskelverdiene) eller III (anskaffelser som ikke er omfattet av EØSavtalen og WTO-avtalen om offentlige anskaffelser). Ved beregning av terskelverdiene er det den anslåtte verdi av den kontrakt som skal inngås for hele kontraktsperioden som skal legges til grunn. Vurdering av anskaffelsens verdi (terskelverdi) vil i mange tilfeller være skjønnsmessig. Ved tvilstilfeller anbefales det å utarbeide et notat hvor forutsetningene som er lagt til grunn ved beregningen av anskaffelsesverdien kommer fram. Notatet bør følge saksmappen. Det er et generelt forbud mot å dele opp planlagte innkjøp i den hensikt å komme under terskelverdiene. I mange tilfeller er det nødvendig å inngå flere kontrakter i tilknytning til samme anskaffelse/ prosjekt. Kontrakter som hører til samme anskaffelse summeres når man avgjør om anskaffelsen overstiger terskelverdien i forskriften. Veileder for forskrift om offentlige anskaffelser sier at dersom man er i tvil om verdien av anskaffelsen overskrider terskelverdiene eller ikke, er det å anbefale at man legger til grunn at anskaffelsen overskrider terskelverdiene. Hovedregelen er at tildeling av offentlige anskaffelseskontrakter skal skje på grunnlag av konkurranse. Ved inngåelse av kontrakter som omfattes av reglene i del III (kontrakter under terskelverdiene og uprioriterte tjenester), kan oppdragsgiver selv velge fritt om det skal benyttes anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. På bestemte vilkår kan oppdragsgiver anskaffe ytelsen ved direkte kjøp. Det er imidlertid fortsatt et krav at det så langt det er mulig skal benyttes konkurranse. I praksis vil dette si at Fosen KOMMUNEREVISJON Side 4

6 oppdragsgiver skal sammenligne priser så langt dette er hensiktsmessig, før endelig valg av leverandør foretas. Det praktisk viktigste tilfellet hvor direkte anskaffelser vil være aktuelt er ved inngåelse av kontrakter med en verdi lavere enn kr eksklusive merverdiavgift (kr eksklusive merverdiavgift fra ), og det er dette vilkåret revisjonen har tatt utgangspunkt i ved fastsettelse av revisjonskriterium. Forskriften krever at alle anskaffelser både over og under terskelverdiene skal kunngjøres. Unntak fra kunngjøringsplikten er gitt dersom oppdragsgiver benytter direkte kjøp (anskaffelser under kr ). For anskaffelser over terskelverdiene er det krav om kunngjøring i TED-databasen/ Official Journal of The European Communities som er Eus offisielle kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp. Kunngjøringer over terskelverdiene skal også inn i den norske elektroniske kunngjøringsbasen DOFFIN (Database for offentlig innkjøpsinformasjon) med referanselinje i Norsk lysingsblad. For kontrakter under terskelverdiene vil det være av mindre interesse for utenlandske leverandører å delta i konkurransen. Det er derfor bare et krav om nasjonal kunngjøring ved oversendelse til Norsk lysingsblad for innleggelse i den elektroniske kunngjøringsdatabasen DOFFIN. Det skal føres protokoll fra konkurransen. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Dette bidrar til at ulike instanser kan føre kontroll med at oppdragsgivers beslutninger er fattet i samsvar med regelverket, og vil være dokumentasjon av anskaffelsesprosessen ved en eventuell klagesak eller ved et søksmål. Oppdragsgiveren er pålagt å gi samtlige deltager i konkurransen melding om hvilken leverandør som innstilt til å få tildelt kontrakt sammen med en begrunnelse. Begrunnelsen skal gis med grunnlag i de tildelingskriteriene som er oppgitt i kunngjøringen. Bakgrunnen for begrunnelsesplikten er todelt. For det første skal begrunnelsesplikten bidra til at leverandører skal kunne forbedre sin konkurranseevne. For det andre skal begrunnelsesplikten bidra til at leverandøren skal kunne vurdere om en riktig tildeling har funnet sted. Ved å sende ut anskaffelsesprotokollen har oppdragsgiveren oppfylt kravene som følger av begrunnelsesplikten. Forutsetningen er at oppdragsgiveren har oppfylt protokollføringens krav til begrunnelse for valg av tilbud, tilbudets verdi og relative fordeler og egenskaper i forhold til øvrige tilbud. En rammeavtale kan defineres som en avtale mellom oppdragsgiver og en eller flere leverandører, og har til hensikt å fastlegge vilkårene, for eksempel priser og eventuelt planlagt mengde, for kontrakter som tildeles i løpet av en bestemt periode. Forskrift om offentlige anskaffelser har ikke spesielle vilkår om rammeavtaler. Det er derfor de generelle vilkårene som vil være avgjørende for i hvilken grad man kan bruke rammeavtaler. Rammeavtaler kan deles inn i to typer; avtaler som innebærer både kjøpsrett og kjøpsplikt for oppdragsgiver og avtaler som innebærer at oppdragsgiver bare har en kjøpsrett. Dersom begge parter er forpliktet til å yte noe, vil kontraktsbegrepet være oppfylt. Avtalen skal da inngås etter prosedyrene i regelverket, mens den enkelte bestilling kan skje direkte i henhold til vilkår i rammeavtalen. Som en følge av alminnelig avtalerett/kontraktsrett er kommunen forpliktet til å handle hos de leverandørene det er inngått rammeavtale med. Mosvik kommune har en samarbeidsavtale om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). Avtalen omfatter tilgang til NTFKs rammeavtaler samt innkjøpsfaglig bistand etter avtale. Mosvik kommune er bundet av de rammeavtalene Fosen KOMMUNEREVISJON Side 5

7 som er inngått, det vil si at det eksisterer både kjøpsrett og kjøpsplikt, og innkjøp av aktuelle varegrupper skal skje gjennom de leverandører som omfattes av rammeavtalene. For å svare på problemstillingene har revisjonen brukt følgende vurderingskriterier: 1. Har det vært foretatt innkjøp hvor anskaffelsen overskrider kr eksklusive merverdiavgift uten at det er benyttet åpen eller begrenset anbudskonkurranse? 2. Har kunngjøringen blitt sendt norsk lysingsblad for kunngjøring i Doffinbasen? 3. Har oppdragsgiver ført protokoll fra konkurransen som beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen? 4. Har innkjøpsansvarlige kjennskap til kommunens rammeavtaler (innkjøpsavtaler)? 5. Forekommer det kjøp av aktuelle produkter utenfor gjeldende rammeavtaler? Revisjonen vil vurdere kommunen opp mot revisjonskriterium 1, 2 og 3 for å gis svar på problemstilling 1 (grenseverdien for direkte kjøp beskrevet i pkt. 1 er endret til kr eksklusive merverdiavgift fra , men vi forholder oss til grenseverdien i 2004 og fram til som var kr eksklusive merverdiavgift). Samtidig skal kommunen forholde seg til innkjøpsavtalen med Nord-Trøndelag Fylkeskommune som trådte i kraft i 2001, noe som gjenspeiles i kriterium 4 og 5. 6 METODE Revisjonen har innhentet opplysninger på ulike måter i prosjektet. For å finne ut hvilke anskaffelser som kommunen har foretatt og kontrollere disse opp mot lov og forskrift har vi sett på investeringsregnskapet i 2004 og 2005, og gjennomgått disse i en dialog med fagsjef teknisk. Vi har sett på anskaffelser i investeringsregnskapet som alene koster mer enn kr , eller anskaffelser som vi mener kan eller må regnes som ensartede og som i sum koster mer enn kr over en gitt tidsperiode. Vi har også plukket ut følgende prosjekter for nærmere kontroll med hensyn på anskaffelsesprosess og gjennomføring av konkurranse: Oppføring av ny barnehage Skole rehabilitering/tilpasning for handikappede Anlegging av busslomme Brøyting og strøing Dokumentasjon knyttet til prosjektene er gjennomgått og kontrollert opp mot revisjonskriterium 2 og 3. I tillegg til de 4 konkurransene som er gjennomgått spesielt, har dialogen med fagsjef teknisk gitt god informasjon om Mosvik kommunes håndtering av offentlige anskaffelseskontrakter generelt. I forbindelse med undersøkelsene rundt innkjøpsavtalene har vi intervjuet følgende innkjøpsanvarlige: fagsjef teknisk avdelingsleder servicekontoret Fosen KOMMUNEREVISJON Side 6

8 avdelingsleder teknisk drift avdelingsleder helse-, pleie og omsorg avdelingsleder Mosvik skole og barnehage Det er i tillegg innhentet økonomirapporter for et utvalg arter i kommuneregnskapet for 2005 og prosjektregnskapet for ny barnehage. Dette gjelder: Art 2000: møbler og inventar og rammeavtale med Bohus Hustad AS Art 1000: kontorrekvisita, skole- og formingsmateriell og rammeavtale med Julius Maske AS Art 1201: renholdsprodukter og rammeavtale med NorEngros Trøndelag Engros Hensikten med dette er å undersøke om kommunen bruker inngåtte rammeavtaler og i hvilken grad andre leverandører brukes. Vi har valgt ut arter som i størst mulig grad er entydige sammenfallende med rammeavtalene. Det er foretatt stikkontroll av bilag knyttet opp mot posteringer på disse artene for å se på om det er et potensial til forbedring når det gjelder bruk av innkjøpsavtalene. 7 INNHENTEDE OPPLYSNINGER 7.1 Anbudskonkurranser I forbindelse med anbudsrutinene har revisjonen sammen med fagsjef teknisk hatt en gjennomgang av investeringsregnskapene for 2004 og 2005 for å skaffe oss et generelt inntrykk av rutinene og prosedyrene for anskaffelser i Mosvik kommune. Kommunen har i flere tilfeller foretatt innkjøp hvor samlet verdi av anskaffelsen overskrider kr eksklusive merverdiavgift uten at det er benyttet åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Dette gjelder investeringer knyttet til servicekontoret, vinduer/ markiser på sykeheimen og kommunale veier, foruten 3 av de 4 prosjektene som er valgt ut for nærmere dokumentasjonsgjennomgang. Kommunen har ved alle tilfeller utenom ett foretatt prisforespørsler før valg av leverandør. Laveste pris er konsekvent valgt. Prisforespørsler er også benyttet ved anskaffelser som karakteriseres som direkte kjøp. De 4 anskaffelsene som er gjennomgått i detalj ligger under terskelverdiene for behandling etter reglene i forskriftenes del II (anskaffelser som ikke er omfattet av EØS-avtalen og WTOavtalen om offentlige anskaffelser). Oppføring av ny barnehage Mosvik kommune vedtok i sak 61/03 å oppføre ny barnehage med en kostnadsramme på kr 8 millioner. KomRev Trøndelag IKS har tidligere laget en rapport til kontrollutvalget med fokus på budsjettramme og oppfyllelse av kommunestyrets vedtak. Konkurransen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Letnes Arkitektkontor as ble benyttet som hovedkonsulent og prosjektansvarlig, med Arnodd Gulling as (vvs) og Svein Munkhaugen as (elektronikk) som konsulenter på de enkelte fag. Letnes Arkitektkontor as laget også anbudsgrunnlaget. Konkurransen ble kunngjort og lagt ut i lokal presse i tillegg til at den ble oversendt Norsk lysingsblad for innlegging i Doffin-basen. Kriteriet for tildeling av kontrakten var det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Kontraktsverdien ligger over terskelverdien for direkte kjøp, og skal behandles etter reglene i forskriftens del III. Kommunen har benyttet ekstern konsulent for utarbeiding av Fosen KOMMUNEREVISJON Side 7

9 anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosess. Prosjektet er korrekt kunngjort i Doffinbasen. Det er ført anskaffelsesprotokoller knyttet til alle delarbeidene. Protokollene beskriver oppdragsgiver, prosjektets innhold, anbudsfrist og anbudsåpning, anbydere, eventuelle forbehold fra anbyders side, tilbudenes verdi og valg/anbefalt valg av entrepenør. Protokollene er sendt til alle anbydere i etterkant av anbudsåpningen. Skole rehabilitering/tilpasning for handikappede Skoleprosjektet innebar hovedsaklig installering av personheis, utskifting av innvendige dører og utskifting av belegg i to klasserom på Mosvik skole. Prosjektet ble sett i sammenheng med et prosjekt på Framverran skole, og det ble utarbeidet et felles tilbudsgrusgrunnlag. Konkurransen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Anbudsgrunnlaget ble utarbeidet av Mosvik kommune og publisert i Norsk Lysningsblad og Doffin-basen. De innkomne anbudene ble forkastet pga at de var ufullstendige, og anbudskonkurransen ble avlyst. På et senere tidspunkt ble det inngått avtale med en leverandør av heis til Mosvik skole etter forutgående prisforespørsler og vurdering av teknisk løsning. Det øvrige arbeidet ble splittet opp, og det ble benyttet ulike entrepenører på de ulike delprosjektene. 3 firma fikk prisforespørsler vedrørende betongsaging, mens det ble benyttet direktekjøp på prosjektering, bygningsarbeider, dører, gulvbelegg, maling og trappegelender. Den samlede verdien av rehabilitering og tilpasning for handikappede ved Mosvik skole overskrider terskelverdien for direkte kjøp. Når et bygge- og anleggsarbeid er delt inn i flere delarbeider som det skal inngås særskilte kontrakter for, skal verdien av hvert delarbeid tas med i beregningen av anskaffelsens verdi, jf forskriftens 2-3. Det er ikke avgjørende om de ulike kontraktene faller inn under ulike bransjer eller fagbetegnelser. Revisjonen mener at det er totalverdien av delarbeidene ved Mosvik skole som skal legges til grunn ved beregning av terskelverdien. Dette underbygges av at kommunen har skilt ut arbeidene samlet som eget prosjekt i budsjett-/ regnskapssammenheng. Anbudskonkurransen skulle derfor ha vært kunngjort ved oversendelse av utlysning til Norsk lysingsblad og innleggelse i DOFFIN. Det er ikke ført anskaffelsesprotokoll som ville ha gitt oversikt over prosessen, bekreftet de faktiske forhold og oppfylt begrunnelsesplikten fullt ut. Anlegging av busslomme Anlegging av busslommen inkluderte gravearbeid og oppsetting av belysning. Det ble brukt ekstern byggeleder, som også laget et enkelt anbudsgrunnlag. Forespørsel om tilbud på gravearbeidet ble oversendt 2 entrepenører. Pris på elektrisk arbeid/belysning ble hentet inn separat (prisforespørsel til en aktør). For bygge- og anleggskontraheringer som er inndelt i flere delarbeider er det totalverdien av alle disse delarbeidene som skal legges til grunn når man avgjør anskaffelsens verdi. Dersom totalverdien av delarbeidene overstiger terskelverdien, skal alle delkontrakter kunngjøres og prosedyrene i forskriften følges. Anleggelse av busslomme er skilt ut som eget prosjekt i budsjett- og regnskapssammenheng. I dette tilfellet overstiger den samlede verdien av prosjektledelse, gravearbeid og arbeidet med det elektriske anlegget terskelverdien for direkte kjøp. Prosjektet skulle derfor ha vært kunngjort ved oversendelse av utlysning til Norsk lysingsblad og innleggelse i DOFFIN. Det er ikke ført anskaffelsesprotokoll som ville ha gitt oversikt over prosessen, bekreftet de faktiske forhold og oppfylt begrunnelsesplikten fullt ut. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 8

10 Brøyting og strøing Brøyting og strøing av kommunale og private veier utføres både med eget utstyr og gjennom avtaler med private. Veinettet er delt i 5 roder, og på 4 av rodene utføres jobben av private. Mosvik kommune lyste i 2003 ut jobben i Trønder-Avisa (3 års avtale), og fikk tilbud fra flere private aktører i Mosvik. I 2005 ba kommunen om tilbud gjennom informasjonsbladet Mosvikorientering, da for en avtaleperiode på 5 år. Det kom inn 6 tilbud fra private aktører på de 4 rodene. Laveste tilbud ble antatt. Dersom en kontrakts løpetid er på mer enn 12 måneder, skal et samlet anslag for hele kontraktens løpetid legges til grunn som kontraktens verdi. De kontrakter Mosvik kommune har inngått på brøyting og strøing har en verdi som overstiger terskelverdien for direkte kjøp. Anbudskonkurransen skulle derfor ha vært kunngjort ved oversendelse av utlysning til Norsk lysingsblad og innleggelse i DOFFIN. Det er ikke ført anskaffelsesprotokoll som ville ha gitt oversikt over prosessen, bekreftet de faktiske forhold og oppfylt begrunnelsesplikten fullt ut. 7.2 Rammeavtaler For å undersøke om innkjøpsansvarlige har kjennskap til kommunens innkjøpsavtaler ble følgende spørsmål stilt: 1. Har du kunnskap om rammeavtalene for innkjøp innenfor fylkesavtalen? 2. Ved innkjøp av varer og tjenester blir det undersøkt om anskaffelsen reguleres av en rammeavtale, og blir varer og tjenester som omfattes av en rammeavtale skaffet hos de leverandørene som er oppgitt i avtalen? 3. Brukes fylkeskommunens hjemmesider for å hente ut oppdaterte opplysninger om avtalene? Alle de 5 innkjøpsansvarlige som ble intervjuet svarte at de hadde kunnskap om kommunens innkjøpsavtaler. De innkjøpsansvarlige kjente i varierende grad til detaljene i avtalene. Samtlige svarte også bekreftende på at det ved innkjøp av varer og tjenester ble undersøkt om anskaffelsen reguleres av en rammeavtale. I de tilfeller innkjøpsavtale forelå, ble anskaffelsen foretatt hos den leverandør som var oppgitt i avtalen. 2 av de spurte sa at enkeltanskaffelser som ble vurdert til å være av beskjeden art og verdi ikke ble underlagt samme grundige vurdering som ordinære anskaffelser. 3 av de spurte svarte at det varierte i hvor stor grad fylkeskommunens hjemmesider ble brukt for å hente ut opplysninger om avtalene, men at de var klar over muligheten. Nord-Trøndelag fylkeskommune legger oppdateringer og informasjon om avtalene elektronisk ut på sine hjemmesider knyttet til innkjøp. De innkjøpsansvarlige i Mosvik kommune har tilgang til opplysninger om avtalene via passord. Rapportene som er tatt ut for et utvalg av arter i kommuneregnskapet for 2005 og prosjektregnskapet for ny barnehage viser få avvik når det gjelder bruk av innkjøpsavtalene ved innkjøp. Ved gjennomgangen av posteringer i driftsregnskapet og investeringsregnskapet fant revisjonen totalt 8 avvik, hvor det var kjøpt inn varer i strid med gjeldende rammeavtale for varegruppen. Verdien av anskaffelsene var ikke betydelig, og innkjøpene var tilfeldig fordelt i forhold til ansvarsområde. Rammeavtalen med Bohus Hustad AS omfatter levering av møbler og inventar også i forbindelser med prosjekter. Ved innkjøp av inventar til ny barnehage i Mosvik er det brukt 4 andre leverandører i tillegg til Bohus Hustad AS. I følge kommunen har kjennskap til egnede produkter hos andre leverandører vært utslagsgivende for avviket fra avtalen. Rammeavtalen Fosen KOMMUNEREVISJON Side 9

11 med Bohus Hustad AS åpner for å gjøre unntak fra avtalen i spesielle tilfeller der leverandørens sortiment ikke er dekkende, for eksempel med hensyn til design. 8 VURDERINGER 8.1 Anbudskonkurranser Som hovedregel skal tildeling av offentlige anskaffelseskontrakter skje etter konkurranse, også ved direkte kjøp. Intervju med fagsjef teknisk og kontroll av utvalgte anbudskonkurranser tyder på at Mosvik kommune overholder dette prinsippet. Kommunen som oppdragsgiver undersøker i de aller fleste tilfeller tilgjengelighet og pris hos flere leverandører i forkant av oppdrag. Tilfeldige avvik forekommer, men ikke i et slikt omfang at det rokker ved hovedinntrykket. Dokumentasjon av denne praksisen er allikevel noe mangelfull. Forskrift om offentlige anskaffelser beskriver hvilken prosedyre som skal gjennomføres ved anskaffelser over terskelverdien for direkte kjøp. Kravet om offentlig kunngjøring er her sentralt. Revisjonens gjennomgang av utvalgte anbudskonkurranser i Mosvik kommune viser at det er foretatt innkjøp hvor verdien av anskaffelsen overskrider kr eksklusive merverdiavgift uten at det er benyttet åpen eller begrenset anbudskonkurranse. I 3 av 4 konkurranser som revisjonen gikk nærmere inn på var utlysning ikke sendt til Norsk lysingsblad for innlegging i DOFFIN-basen til tross for anskaffelsesverdi over terskelverdien. Årsaken til dette synes å være at det ved større prosjekter er tatt utgangspunkt i terskelverdier på delkontraktene i stedet for terskelverdien på hele anskaffelsens verdi som forskriften krever. Det foreligger ikke dokumentasjon om hvordan anskaffelsesverdien er beregnet. Anskaffelsesprotokoll i sin anbefalte form brukes som regel ikke som redskap i forhold til anbudskonkurranser i Mosvik kommune. Generelt er det for lite skriftlig dokumentasjon knyttet til anbudskonkurransene. Av de 4 utvalgte anbudskonkurransene var det bare i ett tilfelle det forelå anskaffelsesprotokoll. Dette henger som tidligere nevnt sammen med at kommunen ikke hadde vurdert verdien av de 3 andre konkurransene til å være over terskelverdien for direkte anskaffelser (plikten til protokollføring gjelder ikke direkte anskaffelser, selv om det også ved denne konkurranseformen kan være hensiktsmessig å føre en protokoll som inneholder vesentlige forhold og viktige beslutninger i forbindelse med prosessen). Anskaffelsesprotokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger som er tatt, og skal på anmodning oversendes Moderniseringsdepartementet. Protokollene som foreligger knyttet til oppføring av ny barnehage i Mosvik tilfredsstiller etter revisjonens mening kravene til en fullstendig protokoll, selv om de har noen mangler i forhold til utfyllende begrunnelse for valg av tilbud. Gjennom bruk av fullstendig anskaffelsesprotokoll hvor protokollføringens krav til begrunnelse for valg av tilbud, tilbudets verdi og relative fordeler og egenskaper i forhold til øvrige tilbud er oppfylt, vil kommunen tilfredsstille kravet om begrunnelsesplikt i forskriften om offentlige anskaffelser. 8.2 Rammeavtaler Innkjøpsansvarlige i kommunen har tilstrekkelig oversikt over rammeavtalene som Mosvik skal benytte seg av ved anskaffelser. Kommunen har tilfredsstillende praksis i forhold til å undersøke om anskaffelser er omfattet av de rammeavtalene som er inngått. Gjennomgang av et utvalg av anskaffelser tyder på at det er få ulegitimerte innkjøp utenfor rammeavtalene, noe som blir bekrefter inntrykket revisjonen fikk gjennom intervju med innkjøpsansvarlige. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 10

12 Det er viktig å merke seg at enkelte av rammeavtalene også kan omfatte leveranser i forbindelse med prosjekter i tillegg til levering knyttet til virksomhetens løpende drift. Forbedringspotensialet til Mosvik kommune ligger først og fremst på at hver enkelt innkjøpsansvarlig bedre bruker fylkeskommunens hjemmesider for å holde seg oppdatert om endringer og andre forhold ved rammeavtalene. Det er i tillegg verdt å merke seg at avtalen med Nord-Trøndelag fylkeskommune også omfatter innkjøpsfaglig bistand etter avtale. 9 KONKLUSJON OG ANBEFALING Revisjonens inntrykk er at Mosvik kommune har fokus på kravet om konkurranse knyttet til sine anskaffelser og innkjøp. Dette kommer til uttrykk bla gjennom prisforespørsler og sammenligning av priser ved anskaffelser. De grunnleggende prinsippene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser som omhandler krav om konkurranse, likebehandling og forbud mot diskriminering blir overholdt. Det er imidlertid mangler i kommunens prosedyrer når det gjelder offentlige anskaffelser, og det er ikke grunnlag for å si at kommunens arbeid på dette området til enhver tid er i tråd med lov og forskrift. Det har vært gjennomført flere anskaffelser over kr eksklusive merverdiavgift uten at reglene for anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger er fulgt. Svikten ligger først og fremst på beregning av anskaffelsens verdi, som i flere tilfeller har ført til at kommunen feilaktig har behandlet anskaffelser som direkte kjøp. Kontrakter som hører til samme anskaffelse skal summeres når man avgjør om anskaffelsen overstiger terskelverdien i forskriften. Fullstendigheten i den skriftlig dokumentasjon ved anskaffelser i kommunen synes noe mangelfull. Lov om offentlige anskaffelser sier at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen, og dette skjer mest hensiktsmessig gjennom en skriftlig dokumentasjon. For anskaffelser over grensen for direkte anskaffelser krever forskrift om offentlige anskaffelser at oppdragsgiver skal føre protokoll fra konkurransen som skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger. Føring av protokoll sikrer samtidig at oppdragsgiver kan oppfylle sin begrunnelsesplikt, som innebærer at deltagerne i konkurransen skriftlig skal gis en begrunnelse for hvorfor det vinnende tilbudet ble valgt. Mosvik kommunes rammeavtaler for innkjøp blir i all hovedsak fulgt. Samarbeidsavtalen med Nord-Trøndelag fylkeskommune innebærer at kommunen får tilgang til fylkeskommunens rammeavtaler og derigjennom en kjøpeplikt ved anskaffelser av varer og tjenester som omfattes av avtalene. Det er få ulegitimerte kjøp utenfor rammeavtalene. De innkjøpsansvarlige har god kjennskap til avtalene, og bruker avtalene aktivt ved anskaffelser. På bakgrunn av de forhold som er framkommet i rapporten anbefaler revisjonene følgende: Kommunen bør ha en generell gjennomgang av sin praksis vedrørende gjennomføring av anbudskonkurranser sett opp mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Beregning av anskaffelsenes verdi relatert til terskelverdien for direkte kjøp bør tillegges større vekt. Ved tvilstilfeller anbefales det å utarbeide et notat hvor forutsetningene som er lagt til grunn ved beregningen av anskaffelsesverdien kommer fram. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 11

13 Gjennomføre bruk av anskaffelsesprotokoll i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette vil bidra til å bedre kravet til dokumentasjon og oppfylle kommunens begrunnelsesplikt i anbudskonkurranser. 10 RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE Mosvik kommune Rådmann Vår saksbehandler Oddvar Lynum - tlf Vår dato Arkiv arkivnr. Vår referanse Jnr 0849/06-oly Deres referanse Deres referanse: Brev av Fosen kommunerevisjon IKS 7160 Bjugn Forvaltningsrevisjon Innkjøp og anbud, høringsuttalelse Vi har gått gjennom rapporten om forvaltningsrevisjonen som vi har fått til høring. Rapporten er grundig og gir et godt bilde av positive element med vår virksomhet på dette området, samtidig som den peker på felt der det er rom for forbedring. Vi vil påpeke et par ting som etter vårt syn hadde gjort rapporten lettere tilgjengelig for kommunestyret. 1. Konklusjonen i rapporten må klart og konkret beskrive hvor det er avvik. 2. Konklusjonen må og beskrive konkret forhold som ikke er avvik, men der revisjonen likevel råder kommunen til å ta en ekstra vurdering. Som eksempel kan nevnes at i konklusjon er det skrevet: Det har vært gjennomført flere anskaffelser over kr eksklusive merverdiavgift uten at reglene for anbudskonkurranser eller konkurranse med forhandlinger er fulgt. Her hadde det vært gunstig at det stod hvilke prosjekt det gjelder. For øvrig bør revisjonen etter hvert kjøre forvaltningsrevisjon i flere eller alle Fosen-kommunene parallelt. Det vil skape ekstra læring både for revisjonen, kontrollutvalgene og kommunene. I tillegg ville det være mye mer effektivt enn å ha fokus kun på det enkelte prosjekt og den enkelte kommune. Mvh Oddvar Lynum rådmann Fosen KOMMUNEREVISJON Side 12

14 11 SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Lov nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. For nr 616: Forskrift om offentlige anskaffelser med tilhørende veileder (Nærings- og handelsdepartementet mars 2004). Beste praksis offentlige anskaffelser. Et veiledningshefte utgitt av Nærings- og handelsdepartementet i mars Mosvik kommunes rutiner for anskaffelser (innkjøpsreglement), vedtatt av Mosvik kommunestyre Samarbeidsavtale om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Mosvik kommune, mai Avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Norengros Trøndelag Engros om levering av renholdsprodukter til virksomheter i Nord-Trøndelag fylkeskommune og samarbeidende kommuner. Avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Bohus Hustad AS om levering av møbler og inventar til virksomheter i Nord-Trøndelag fylkeskommune og tilsluttede kommuner. Avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Julius Maske AS om levering av kontorrekvisita, skole og formingsmateriell til virksomheter i Nord-Trøndelag fylkeskommune og samarbeidende kommuner. Fosen KOMMUNEREVISJON Side 13

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune Offentlige anskaffelser Høylandet kommune Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Omstillingsmidler forvaltning og bruk Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/5

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nordland fylkeskommune gjennomførte en anbudskonkurranse for glass og glassarbeid. Innklagede hadde ingen notater fra evalueringsprosessen, og det var heller ikke

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Erfaring fra et spesielt tilfelle Anbudsinnbydelse fra en kommune

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 FRA SAKSNR: 1/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 3/07 TIL KL: 20.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Uforsvarlig verdivurdering, ulovlig tildelingskriterium og krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Uforsvarlig verdivurdering, ulovlig tildelingskriterium og krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uforsvarlig verdivurdering, ulovlig tildelingskriterium og krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon. Innklagede anskaffet sprengningsarbeider, bygging

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R

REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R Tjøme kommune REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R Vedtatt i kommunestyret 9/3 2011 ORGANISERING ANSVAR OG MYNDIGHET INTERNE PROSEDYRER INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Generelt...3 2. Organisering...3

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Saken gjelder: Evaluering av tilbud. Etterprøvbarhet. Likebehandling. Føring av anskaffelsesprotokoll.

Saken gjelder: Evaluering av tilbud. Etterprøvbarhet. Likebehandling. Føring av anskaffelsesprotokoll. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda kom til at det ikke var krav til referat fra evalueringsmøtene så lenge evalueringen var nedtegnet i evalueringsskjemaer

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser MÅSØY KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser MÅSØY KOMMUNE RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2008 Offentlige anskaffelser MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Samlet vurdering... 1 0.3 Konklusjon... 3 0.4 Anbefalinger... 4

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE Juni 2006 FORORD Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte den 20.12.05 i sak 36/05 at Salten kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 26.11.14 kl. 16.00 18.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Jon Harald Rømteland, fungerende leder Edita Schultz, medlem Henny

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Innmelding av anskaffelse

Innmelding av anskaffelse Innmelding av anskaffelse Alle anskaffelser med en samlet verdi over 500 000 eks mva. skal gjennomføres i samarbeid med Innkjøpstjenesten ved Avdeling for økonomi. Det skal meldes om kommende anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offendige anskaffelser

Klagenemnda for offendige anskaffelser Klagenemnda for offendige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling om anskaffelse av storkjøkkenutstyr og montasje/innkjøring av dette. Klagenemnda fant at innklagede hadde utøvd

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Offentlige anskaffelser PORSANGER KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Offentlige anskaffelser PORSANGER KOMMUNE RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010 Offentlige anskaffelser PORSANGER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 1 0.3

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg Ven.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg Ven. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 4. august 2003 i sak 2003/66 Klager: Brødrene Bjerkli AS Innklagede: Malvik kommune Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider R 25-2014 Forvaltningsrevisjon i Os kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider Formålet med prosjektet er å undersøke om Os kommune

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av grave- og rørleggertjenester i forbindelse med rehabilitering av vei, vann og avløp i Skolevegen på Jevnaker.

Detaljer

Anskaffelser av varer og tjenester

Anskaffelser av varer og tjenester www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2013 Anskaffelser av varer og tjenester HAMMERFEST KOMMUNE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner... 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer