ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE"

Transkript

1 GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: , kl 1000 Anbudsåpning: , kl 1000

2 Følgende leveres i 2 eksemplarer: Anbudsbesvarelse Signert papirkopi av ev. elektroniske prislister Følgende leveres i 1 eksemplar: Firmaattest Skatteattest Merverdiavgiftsattest Forespurt regnskapsutdrag HMS-egenerklæring Oversikt over maskiner og utstyr Referanseliste Dersom anbudet leveres elektronisk sammen med signert papirkopi, kan alt leveres i ett eksemplar. Levering av anbud og kontakt i anbudsperioden: Rennebu kommune Teknisk drift v/geir M Fjellstad Myrveien Rennebu E-post: Telefon: Side 2 av 8

3 Innhold 1 Anbudets oppdragsgiver Forespørsel og konkurranseform Kontraktstype Anbudsomfang Levering Anbudsgrunnlag og reservasjoner Pakking og merking Levering av anbud Frister Krav til vedlegg Firmaattest Skatteattest Merverdiavgiftsattest Regnskap HMS Maskiner og utstyr Kriterier for valg av leverandør Pris Leveringssikkerhet/egnethet Sortimentsbredde Oppfølging/service Referanser Forbehold Behandlingsprosedyre Anbudsevaluering Bekreftelse på mottatt anbud Konfidensialitet Anbudsåpning Akseptert anbud Deposita og garantier Vedståelsesfrist Kostnader i forbindelse med anbudsprosessen Komplett anbud Underleverandører Språk Eiendomsrett Spørsmål under anbudsprosessen... 8 Side 3 av 8

4 1 Anbudets oppdragsgiver Rennebu kommune er oppdragsgiver. 2 Forespørsel og konkurranseform Anbudsforespørselen består av Grunnlag for åpen anbudskonkurranse Områdebeskrivelse og kravspesifikasjoner Anbudsskjema Egenerklæring om HMS Anskaffelsen foretas som åpen anbudskonkurranse. 3 Kontraktstype Bindende rammeavtale med en eller flere leverandører. Avtaleperioden vil være 5 år fra kontraktsdato med opsjon på 1+1 år. 4 Anbudsomfang Anbudet omfatter brøyting og strøing av kommunale veier og plasser for følgende områder: Innset (boligfelt, Kjerkveien, Plassveien, Erikseterveien, Tyskseterveien, skole, kirke) Havdal (Grevaveien) Gisnås (Gamle kongevei, Åsbakkan, Stølen) Stamnan (boligfelt, Grubbgjelan) Voll (boligfelt, Kjerkbrua, skole, kirke) Grindal (boligfelt, Gamle Nerskogsvei) Nerskogen (boligfelt, skole) Berkåk (Berkåksmoveien, deler av Berkåk sentrum) Anbudet kan omfatte hele eller deler av totalleveransen. Oppdragsgiver ønsker primært så få avtaler som mulig, men er fleksibel i forhold til oppdeling av både områder og deling av arbeidet med brøyting og strøing. Anbudet omfatter ikke høvling, kantfresing og steaming. For ytterligere detaljer vises til områdebeskrivelse med kravspesifikasjoner og anbudsskjema. Generelle og særskilte krav nevnt i områdebeskrivelse og kravspesifikasjoner vil for øvrig bli tatt inn i en eventuell fremtidig avtale. Det tas forbehold om at endringer i budsjetter, andre vedtak og rutiner kan påvirke uttaket i avtaleperioden. En avtale skal ikke være til hinder for at mindre suppleringskjøp kan foretas hos andre leverandører. Oppdragsgiver vil etterstrebe størst mulig lojalitet i forhold til inngåtte avtaler. 5 Levering Brøyting og strøing skal skje på avtalt område. Side 4 av 8

5 6 Anbudsgrunnlag og reservasjoner Anbudet skal utarbeides i henhold til de spesifiseringer og avgrensninger som er gjort i konkurransegrunnlaget. Hvis anbyder har innsigelser mot noen av formuleringene i konkurransegrunnlaget eller dokumentene for øvrig, skal disse spesifiseres i anbudet, dersom de skal anses som gyldige. 7 Pakking og merking Anbudet skal pakkes i det antall som er skissert på side 2 i forespørselen. Anbudet merkes med det aktuelle området anbudet gjelder. 8 Levering av anbud Anbudet leveres samlet til adressen som er angitt på side 2 i forespørselen. 9 Frister Anbudsfrist er angitt på side 1 i forespørselen (anbud skal være oppdragsgiver i hende). Anbud som ankommer etter fristen vil bli avvist. Oppdragsgiver kan endre forespørselen inntil 6 dager før anbudsfristens utløp. 10 Krav til vedlegg Til anbudet skal det vedlegges følgende: 10.1 Firmaattest Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren/entrepenøren/tjenesteyteren er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes Skatteattest Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren/entrepenøren/tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelse i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder (utstedes av skatteoppkreveren) Merverdiavgiftsattest Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren/entrepenøren/tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogden for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsen i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder (utstedes av skatteoppkreveren) Regnskap Siste 3 års regnskap ( ). Bekreftet av revisor (for revisjonspliktige selskaper) eller autorisert regnskapsfører (for ikke revisjonspliktige selskaper). Side 5 av 8

6 10.5 HMS HMS-egenerklæring Maskiner og utstyr Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig teknisk utstyr med relevans for utførelse av denne kontrakt. Det skal vedlegges relevant godkjenning/sertifisering for maskinene som skal brukes. I tillegg skal årsmodell og type oppgis. 11 Kriterier for valg av leverandør Valg av leverandør vil bli gjort ut fra det økonomisk mest fordelaktige anbudet, vurdert ut fra følgende forhold: 11.1 Pris Disse fremkommer ved selve anbudet. Alle priser skal oppgis ekskl.mva. Prisene skal fylles ut i vedlagte anbudsskjema Leveringssikkerhet/egnethet Anbyder bes kommentere sin leveringssituasjon, herunder sannsynliggjøre muligheten for gjennomføringen av oppdraget og områdene som tilbys, innenfor de krav som er spesifisert i områdebeskrivelse og kravspesifikasjoner. Utstyret/maskinparkens egnethet for oppdraget skal også beskrives Sortimentsbredde Det er for oppdragsgiver hensiktsmessig å ha få leverandører å forholde seg til. Tilbudt omfang av områder vil derfor bli tillagt vekt Oppfølging/service Oppdragsgiver ønsker nær kontakt med leverandøren, og anbyder bes beskrive hvilket opplegg for oppfølging som tilbys i form av service, informasjon, kontaktmøter etc Referanser Anbyder oppfordres til å oppgi referanser for at oppdragsgiver skal kunne sjekke erfaringer med leverandør. Oppgi navn på firma/virksomhet, kontaktperson og telefonnummer Forbehold Eventuelle forbehold mot krav satt i konkurransegrunnlaget eller anbudsdokumentene for øvrig vil bli tillagt vekt ved evalueringen. 12 Behandlingsprosedyre Vedtak om leverandørvalg gjøres av oppdragsgiver. Anbudet skal utarbeides etter krav og retningslinjer. Anbud som er ufullstendig eller på annen måte ikke tilfredsstiller de krav som er satt i konkurransegrunnlaget m/vedlegg, kan bli avvist. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å anta eller forkaste et hvert anbud. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å anta hele eller deler av anbudet. Side 6 av 8

7 Etter avsluttet anbudsevaluering vil anbyder motta skriftlig begrunnelse for valg av leverandør, jfr. forskrift til lov om offentlige anskaffelser 3-8. Sammen med opplysning om dato for underskriving av avtale. 13 Anbudsevaluering Det vil ikke bli ført forhandlinger i evalueringsfasen, men det kan være nødvendig med kontakt om utdyping og forståelse av anbudene. 14 Bekreftelse på mottatt anbud Mottatt anbud bekreftes innen 8 dager etter mottak. Dette er kun en bekreftelse på at anbudet er fysisk mottatt. 15 Konfidensialitet Mottatte anbud vil bli behandlet i henhold til lover og forskrifter. Informasjon om anbudene vil bli gjort internt tilgjengelig i den grad det er nødvendig for evalueringen. (Jfr. offentlighetsloven av 19. juni 1970 nr a med forskrift og forvaltningsloven av 10. februar ). 16 Anbudsåpning Anbudsåpning vil finne sted som angitt på side 2 i forespørselen. 17 Akseptert anbud Intet anbud er akseptert uten at oppdragsgiver har bekreftet slik aksept skriftlig. 18 Deposita og garantier Det stilles ingen krav om gjennomføringsgaranti, deposita, bankgaranti eller lignende. 19 Vedståelsesfrist Anbudet skal vedstås i 90 dager fra anbudsfristen. 20 Kostnader i forbindelse med anbudsprosessen Alle kostnader i forbindelse med utarbeidelse av anbudet er anbyders ansvar. Så fremt dette kreves av oppdragsgiver, skal leverandøren vederlagsfritt tegne nødvendige skisser og utkast til plassering av evt. utstyr knyttet til anbudet. 21 Komplett anbud Anbyder er ansvarlig for å forvisse seg om at alle dokumentene vedrørende forespørselen er mottatt. Videre er anbyder ansvarlig for å sette seg inn i og besvare alle deler av forespørselen. Side 7 av 8

8 Alle kostnader i forbindelse med bruk av produktene/tjenestene skal være tatt inn i anbudet. Detaljer som er nødvendig for at produktet/tjenesten skal fungere og som ikke er priset, betraktes som innkalkulert dersom ikke annet er oppgitt. 22 Underleverandører Dersom anbyder i sitt anbud inkluderer leveranser fra andre leverandører, står anbyder selv ansvarlig overfor sine underleverandører med hensyn til oppfylling av kontraktsforpliktelser mot oppdragsgiver. Hvilke underleverandører som benyttes, og i hvilket omfang, skal oppgis i anbudet. 23 Språk Anbudet og øvrig informasjon, brosjyremateriell etc. skal være utarbeidet på norsk. 24 Eiendomsrett Levert anbud er oppdragsgivers eiendom. 25 Spørsmål under anbudsprosessen Spørsmål vedrørende anbudet rettes til: Rennebu kommune Teknisk drift v/ Geir M Fjellstad Myrveien Rennebu E-post: Telefon: / Generelle spørsmål vedrørende anbudet under anbudsprosessen vil bli offentliggjort og sendt til samtlige anbydere med svar. Henvendelser skal skje skriftlig (primært e-post). Side 8 av 8

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Reindriftsforvaltningen Anbudsforespørsel Leasing av biler

Reindriftsforvaltningen Anbudsforespørsel Leasing av biler Reindriftsforvaltningen Anbudsforespørsel Leasing av biler Treårig avtale fra mars/april 2008 Vedlegg 1: Prisutfyllingsskjema 1 1. BAKGRUNN Reindriftsforvaltningen ønsker å inngå avtale for leasing av

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.08.2015 kl 12.00 Sted for levering: Servicetorget v/torget

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-032006 NASJONALBIBLIOTEKET 14.09.2006 12.10.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av etablering og drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer