Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen"

Transkript

1 Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV Snørydding og brøyting

2 Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder Erklæring fra tilbyder Kvalifikasjonskrav Kontraktgjennomføringskrav Tildelingskriterier Forbehold Bedriftshemmeligheter Vedleggsoversikt Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 2

3 1. Informasjon om tilbyder Firma Selskapsform Foretaksnummer Gateadresse Postadresse Telefon Telefaks Internettadresse Kontaktperson for avtalen Telefon Mobil E-postadresse Kontaktperson for leveransen Hovedkontakt Stedfortreder Navn Mobil E-postadresse Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 3

4 2. Erklæring fra tilbyder I overensstemmelse med konkurransegrunnlaget med tilhørende vedlegg tilbyr vi å utføre oppdraget slik som redegjort for i dette tilbudet. Vi bekrefter med dette at vi aksepterer de forutsetninger og regler som i følge konkurransegrunnlaget gjelder for denne konkurransen. Vi bekrefter at vi har mottatt alle tekstsider og vedlegg som er angitt i konkurransegrunnlaget og satt oss inn i alle dokumenter. Dette gjelder også eventuelle dokumenter som er publisert på Doffin etter førstegangs utlysning. Vi har i dette tilbudet gitt svar på alle krav og spørsmål som er stilt i konkurransegrunnlaget inkludert nyere versjoner som er publisert på Doffin og kommunens hjemmeside. Denne tilbudsbeskrivelsen med utfylte skjemaer og annen informasjon utgjør vårt komplette tilbud. Vi er innforstått med at oppdragsgiver vil velge leverandør etter det tilbudet som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i forhold til oppgitte tildelingskriterier. Vi er også innforstått med at alle utgifter og kostnader vi har i forbindelse med å utarbeide tilbud og oppfølging av dette, er for egen regning og risiko. Vi har satt oss nøye inn i konkurransegrunnlaget og har inngitt tilbud under forutsetning av at foreliggende dokumenter skal danne grunnlaget for en eventuell kontrakt. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist på 4 måneder regnet fra tilbudsfristen. Vi er innforstått med at avtale ikke anses inngått før den er signert av alle parter. Dette tilbud (Tilbudsbeskrivelsen), sammen med konkurransegrunnlaget vil utgjøre en del av en eventuell avtale mellom oss. Underskrift: Dato Stempel og signatur Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 4

5 3 Kvalifikasjonskrav 3.1 Betaling av offentlige avgifter Om kvalifikasjonskravet: Norske leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer, der leverandøren har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal ikke ha vesentlige restanser. Eventuelle restanser må grunngis særskilt. Krav til dokumentasjon Skatteattest Merverdiavgiftattest Bekreftes dokumentert i vedlegg Sett kryss Sett kryss 3.2 Helse, miljø og sikkerhet Om kvalifikasjonskravet: For arbeid som skal utføres i Norge skal oppdragsgiver kreve at den valgte leverandøren fremlegger en egenerklæring om at leverandør vil overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Krav til dokumentasjon HMS-egenerklæring Bekreftes dokumentert i vedlegg Sett kryss 3.3 Lovlig etablert foretak Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver krever at leverandøren har et lovlig etablert foretak. Krav til dokumentasjon Firmaattest eller nøkkelopplysninger fra Enhetsregistret for enkeltpersonforetak Bekreftes dokumentert i vedlegg Sett kryss Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 5

6 4 Kontraktgjennomføringskrav Til denne anskaffelsen har oppdragsgiver satt en rekke kontraktgjennomføringskrav som tilbyder må tilfredsstille ved gjennomføring av avtalen. Tilbyder bes om å besvare hvert enkelt punkt i tabellen nedenfor. Tilbyder bekrefter at kravene tilfredsstilles ved å krysse av for. Dersom tilbyder svarer eller ikke har fylt ut informasjon på ett eller flere punkt, vil oppdragsgiver ikke kunne velge tilbyder som sin leverandør. Det vil si at tilbudet vil bli avvist i sin helhet. Nr Krav Sertifikater Det kreves at leverandør har gyldige sertifikater gjennom hele avtaleperioden. Elektronisk faktura Det kreves at leverandøren forplikter seg til å sende fakturaer elektronisk. Forsikring Det kreves at leverandør har ansvarsforsikring som dekker skader på kommunens og nærliggende eiendommer. Forsikringsbevis skal vedlegges tilbudet ev. fremvises innen kontrakt inngås. Melding og utbedring av skader Det kreves at leverandør skal utbedre eventuelle senest en måned innen skaden oppsto/er meldt inn av kommunen. Skader skal meldes inn til kontaktperson hos oppdragsgiver innen utløp av arbeidsdagen. Befaring og avklaring i forkant av sesong Det kreves at leverandør gjennomfører en befaring på tildelte kontraktsområder og eventuelt merker brøyteområder og gjenstander som kan bli berørt av arbeidet Det skal under befaringen avklares hvor snø skal legges/mellomlagres. Maskiner og utstyr Det kreves at leverandør disponerer rett utstyr for kontraktsområdene i hele avtaleperioden. Fjerning av mellomlagret snø Det kreves at leverandør fjerner mellomlagret snø ved behov. Et eventuelt behov skal avklares med kontaktperson hos oppdragsgiver. Dette prises som eget punkt i vedlegg 3 Prisskjema. Feil eller mangler Det kreves at dersom arbeid/oppdrag er utført med dårlig/feil kvalitet, plikter leverandør uten opphold å rette opp feil og mangler uten kostnader for Ringsaker kommune. Det er oppdragsgiver som vurderer om arbeid er utført med tilfredsstillende kvalitet. Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 6

7 Ved samarbeid Ringsaker ønsker å forholde seg til en leverandør ved samarbeid. Ringsaker vil kun skrive kontrakt med avtaleansvarlig og kreve at det foreligger en samarbeidskontrakt mellom samarbeidspartnerne innen kontrakten underskrives. Hovedleverandør/kontraktspart er ansvarlig for arbeid gjort av underleverandører/samarbeidspartnere. Timelister/kjørelister Det kreves at leverandør utarbeider timelister over utført arbeid. Timelistene skal som minimum vise dato, oppmøtetidspunkt(tt.mm), avreisetidspunkt(tt.mm) og arbeidstype(maskinell brøyting, manuell brøyting, strøing eller pussing/kosting). Arbeidstimer skal avrundes til nærmeste kvarter/15 minutter. Timelistene for hver måned skal vedlegges fakturaen. Fakturering Det kreves at leverandør benytter følgende regler ved fakturering: a) Ved oppdrag starter fakturerbar arbeidstid med frammøte og avsluttes ved avreise fra kontraktsområde. b) Ved fakturering av arbeidstimer skal arbeidstimene avrundes til nærmeste kvarter/15 minutter jf. punkt om timelister. c) Det kreves at leverandør sender en faktura for hver måned. d) Månedsfakturaen skal være oppdragsgiver i hende innen utløp av påfølgende måned. e) Fakturaen skal inneholde adressen(e) på kontraktsområdene Grus Det kreves at leverandør kun benytter standard strøsand, 4-8 mm, ved grusing av kontraktsområdene. Leverandør er selv ansvarlig for å anskaffe dette. Viderefakturering Ved viderefakturering av underleverandørers arbeid skal følgende regler følges. a) Arbeid utført av underleverandører skal ikke ilegges en påslagsprosent. b) Kontraktsparts tilbudspriser skal gjelde for underentreprenører/samarbeidspartnere ved fakturering Prisregulering Prisene er faste i rammeavtalens grunnperiode(1 år). Deretter kan prisene årlig reguleres. Indeksregulering gjøres i henhold Byggekostnadsindeks for veganlegg, Tidspunkt som legges til grunn for reguleringen er ett år før grunnperiodens utløp. Prisjusteringer skal varsles i hht alminnelige innkjøpsvilkår. Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 7

8 4.15 Evalueringsmøter Tilbyder forplikter seg til å gjennomføre evalueringsmøter med oppdragsgiver der målsettingen er utvikling av avtalen. Møtefrekvens: minimum 2 ganger pr. år. Første møte i des Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge leverandør for de ulike kontraktsområdene etter prinsippet laveste pris. Tildelingskriteriet pris er delt opp i følgende vekting. Tildelingskriterier for kontraktsområder med grønne og gule soner: Timepris maskinelt arbeid (grønne områder) 50 % Timepris manuelt arbeid (gule områder) 25 % Strøing (pr gang) 10 % Fjerning av lagret snø (pr m3) 10 % Pussing/kosting etter endt sesong (pr sesong) 5 % Vekting: Tildelingskriterier for kontraktsområder med kun grønne soner: Vekting: Timepris maskinelt arbeid (grønne områder) 70 % Strøing (pr gang) 10 % Fjerning av lagret snø (pr m3) 10 % Pussing/kosting etter endt sesong (pr sesong) 10 % 5.1 Pris Under pris vurderes vedlegg 4 Prisskjema Nr. Krav Bekreftes og aksepters av tilbyder Prisskjema Vedlegg 4 Prisskjema i konkurransegrunnlaget, er utfylt og vedlagt Prisangivelse a) Alle priser er oppgitt i NOK eksl. mva. b) Alle kostnader er inkludert i enhetsprisene 6 Forbehold Dersom tilbyder tar forbehold til krav i forespørselen må følgende gjøres: Tilbyder skal henvise til de punkter i tilbudsgrunnlaget som det enkelte forbehold referer seg til. Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 8

9 Tilbyder skal oppgi hvilke prismessige konsekvens forbeholdet innebærer dersom oppdragsgiver ikke kan akseptere forbeholdet. Dersom linjen Konsekvens i pris ikke er fylt ut, vil oppdragsgiver legge til grunn at forbeholdet er av frivillig karakter og det derfor er fritt for oppdragsgiver å akseptere forbeholdet eller ikke. Oppdragsgiver gjør også oppmerksom på at forbehold av vesentlig karakter vil medføre til avvisning av tilbudet. Avvikene skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med tilbyder. Forbehold og konsekvens av forbehold Referanse: Punkt: Konsekvens i pris: Forbehold: Forbehold og konsekvens av forbehold Referanse: Punkt: Konsekvens i pris: Forbehold: 7 Bedriftshemmeligheter I forbindelse med den nye Offentleglova av 19.mai 2006 nr.16, kan ikke oppdragsgiver unnta tilbudene fra offentligheten etter at evalueringen er ferdig. I den forbindelse må tilbyder i tabellen nedenfor oppgi hvilken informasjon i tilbudet som er å anse som bedriftshemmeligheter, og som derfor ikke skal utleveres i forbindelse med en eller flere anmodninger om innsyn. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det skal grunngis godt hvorfor noe er å anse som bedriftshemmeligheter, og at oppdragsgiver har rett til å overprøve tilbyders opplisting av unntak. Dersom ikke alle 4 punktene er fylt ut for hvert punkt tilbyder ønsker å unnta offentligheten, kan ikke oppdragsgiver godta kravet om unntak fra offentligheten. Dersom ingen punkt er fylt ut regnes hele tilbudet som offentlig og kan derfor i sin helhet utleveres til enhver som spør om det. Sladdet versjon skal vedlegges tilbudet. Angivelse av eventuelle bedriftshemmeligheter skal være presise og entydige. Opplisting av bedriftshemmeligheter Referanse til punkt: Beskrivelse av hva som må unntas: Beskrivelse av hvorfor punktet må unntas: Henvisning til lovhjemmel for unntaket: Opplisting av bedriftshemmeligheter Referanse til punkt: Beskrivelse av hva som må unntas: Beskrivelse av hvorfor punktet må unntas: Henvisning til lovhjemmel for unntaket: Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 9

10 8 Vedleggsoversikt Følgende struktur skal benyttes ved innleveringen av tilbudet. A. Tilbudsbrev og tilbudsbeskrivelse Vedlegg 1 Tilbudsbrev Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen B. Kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 Skatteattest Vedlegg 2 Merverdiavgiftattest Vedlegg 3 HMS-Egenerklæring Vedlegg 4 Firmaattest/nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret C. Tildelingskriterier Vedlegg 1 Prisskjema Brøyte- og strøtjenester for kommunale eiendommer Side 10

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-032006 NASJONALBIBLIOTEKET 14.09.2006 12.10.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer