SpeedUP. Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomføringstiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpeedUP. Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomføringstiden"

Transkript

1 SpeedUP Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomføringstiden Prosjektleder for SpeedUP: Agnar Johansen E-post: Prosjektansvarlig Avdeling for skoleanlegg Cecilie Blytt E-post:

2 49 år Gift, en datter, bosatt i Vestfold. Seniorforsker MSc., Dr.Philos. SINTEF Teknologiledelse Prosjektleder for SpeedUp (Varighet 4,5 år Ramme ca 50 mill.) Prosjektleder for Praktisk styring av usikkerhet i et prosjekteierperspektiv PUS prosjektet (Varighet 4,5 år Ramme ca 30 mill.) ( ) Forfatter av : Tips og råd til effektiv prosjektoppstart, Estimering, "Veien gjennom KS 2", Praktisk prosjektledelse fra Ide til gevinst, Project Uncertainty Management a New Approach - the "Lost Opportunities"- "Practical Uncertainty Management Seen From a Project Joint Perspective Faglig fokus prosjektoppstart, prosjektplanlegging, usikkerhetsanalyser, usikkerhetsstyring, tidsplanlegging under usikkerhet. 20 års praksis som prosjektleder, rådgiver, forsker, konsulent. Foreleser og sensor på NTNU, Universitet i Stavanger, Høyskolen i Sør-Trøndelag, Universitetet i Tromsø, Sivilingeniørutdanninga i Narvik,+ en rekke bedriftsinterne kurs for Statsbygg, Statensvegvesen, Reinertsen, Forsvaret, Statoil, Advokat foreningen m.fl. 2

3 Gift, en datter, bergenser i Oslo Cand.polit og prosjektansvarlig UDE Leder prosjekt for benchmarking av OPS i Oslo Initiert nettverk for leietakere i offentlig sektor 2014 (Difi) Etablert BAE-sidene på anskaffelser.no 2010 (Difi) Veileder for tidligfase OPS (2014) Veileder for leie av eiendom (2014)

4 Industri partnere Reinertsen Jernbaneverket Statsbygg Forsvaret Oslo Kommune OPAK Faveo Bundebygg (NY) Statens Vegvesen (NY) Akademiske partnere Prosjekt Norge SINTEF NTNU Aalto University: Helsinki, Finland Construction Industry Institute (CII) USA. University of California, Berkeley USA

5 Mål SpeedUp SpeedUp har som overordnet ide at den totale gjennomføringstiden kan reduseres komplekse byggog anleggsprosjekter med % sammenlignet med 2013-nivå. 5

6 Visjon bedriftene skal redusere den totale gjennomføringstiden i sine komplekse bygg- og anleggsprosjekter med % sammenlignet med 2013-nivå. Hovedmål Utvikle strategiske, taktiske og operative grep som kan bidra til å redusere gjennomføringstiden i store prosjekter. Teste ut og demonstrere at det er mulig å redusere den totale gjennomføringstiden med minimum 30 % sammenlignet med 2013-nivå.

7 Tidsramme: Finansiering: Norges forskningsråd, Prosjekt Norge, Deltagerbidrag (kr og egeninnsats) Økonomisk ramme : 48,9 mill (Revideres sept2015) 7

8 Suksesskriterier for SpeedUp Fire forhold etterprøves for å avgjøre om dette prosjektet har lykkes med sin intensjon: 1. Sikker prosjektgjennomføring: Øke produktiviteten og redusere gjennomføringstiden uten at H-verdi øker på prosjektene som tester metodikken 2.Redusert prosjektgjennomføringstid ved å: Redusere planleggingstidene for store BA-prosjekter til det halve av dagens nivå Redusere byggetiden med 30 % i forhold til dagens nivå 3. Kontroll på kostnadene Øke produktiviteten og redusere gjennomføringstiden uten at totalkostnaden økes 4. Kontroll på kvaliteten Redusere byggetiden uten at kvaliteten i sluttproduktet blir nedjustert Redusere byggetiden uten at produktet blir mindre optimalt i driftsfase

9 Bidragsytere: Agnar Johansen PL - Sintef Cecilie Blytt prosjektansvarlig, ASA Andre: Asbjørn Hansen OPAK Torild Småstu utredningsleder ASA Mastergradsstudent(er) Vidar Lie, Undervisningsbygg Oslo KF Ketil Asklien, Undervisningsbygg Oslo KF

10 Leveranse beskrevet i prosjektbeskrivelsen D1. Kartlagt gjennomføringstid i nylig avsluttede prosjekter hos hver partner, slik at dette danner en referanse for å måle effekten av arbeidet i SpeedUp og fremtidig forbedringsarbeid i løpet av D2. Utviklet en samhandlingsplattform hvor erfaringene fra demonstrasjonsprosjekt og forskningen kan deles. D3. Utviklet 3-5 demonstratorer i form av video/spill som illustrerer effekten av det helhetlige tankesettets effekt på tid i prosjekt.

11 D4. Utviklet og testet ny samarbeidsform i byggeprosjekt som legger forholdene til rette for kortere gjennomføringstid D5. Publisert veileder/håndbøker for hvordan en kan ta i bruk resultater og kunnskap D6. Utviklet generisk tidsanalyseverktøy for byggeprosess for plan- og gjennomføringsfasen D7. Innspill til eksisterende kontraktstandard(er) utviklet ++

12 Status D1 Kartlegging av tidstyver og flaskehalser

13 Hva er raskt? De målepunktene som ble vurdert som viktigst er: Valgt konsept Bestilling/mandat signert Beslutning om finansiering Start produksjon Overlevering

14 Innsamling av tidsdata fra deltagerbedriftene Samlet inn tidsdata fra Forsvaret (6 år, ca 415 er studert på milepælnivå) Jernbaneverket (7 leverte) Reinertsen (ca 25 prosjekt, noen ikke ferdigstilt) Statsbygg ( ca 10 prosjekt, men har egen database under utvikling Faveo ( 4 innrapportert, men har flere på gang fra Oslo) OPAK (14 leverte) Oslo kommune ved UDE (Ca 8-10 Prosjekter er forslått og innsamling er påbegynt ) Noen av prosjektene overlapper dvs Jernbaneverket/Statsbygg er også innrapportert av en eller flere av de andre aktørene

15 Status Oslo kommune D2 Samhandlingsarena Tre virkemidler er tatt i bruk Deltager forum Elektronisk samhandlingsplattform Prosjektplassen Åpen informasjonsside ProsjektNorge

16 D3 Demoer av "nye ider/ konsepter" Det er utarbeidet et første utkast til temaer som "flere" har signalisert interesse for. # Tema Antatte Interessenter 1 Verktøykasse for tidsplanlegging JBV, Faveo, OPAK, SVV 2 Sanntids prosessoversikt basert på automatisk Reinertsen, OPAK datafangst 3 Oppstartsprosess ( Kickstart ) Reinertsen, Faveo 4 Konsept Skolebygg / Forenklet Forprosjekt UDE, OPAK, (Statsbygg) 5 Kontrakter og andre hemmere og fremmere Statsbygg, UDE, OPAK 6 Effekter av flaskehals og tidstyvsarbeid Forsvaret 7 Lære av de som har vært ekstremt raske Statsbygg 8 Ny teknologi OPAK, Statsbygg, Reinertsen

17 Oslo kommune Eksempel på demonstrator Veg prosjekt Stortinget vedtok i juni 2002 en forsering av E6 gjennom Østfold. I følge vedtaket skulle E6 være utvidet til firefelts motorveg innen 2009 (2012 var opprinnelig plan). I 2005 ble det vedtatt ytterligere en forsering. I følge planen skal ny firefelts E6 gjennom Østfold stå ferdig i Nettverk inkls koblinger Usikkerhetsforhold Tidsangivelse og oppstartsbetingelser Iterativ forbedring basert på følgende prinsipp 1. Er det mulig å akselerere aktiviteten ytterligere? 2. Har vi mulighet for å gjennomføre aktiviteter i parallell med andre aktiviteter? 3. Har vi lagt inn riktige start- og slutt-tidspunkt for aktiviteten? 4. Undersøk innvirkningen fra de fysiske og naturgitte rammebetingelsene 5. Er koblingene i nettverket fortsatt de riktige? 17

18 Vegprosjekt forts. Første runde Kritisk veg Alvim-Åsgård Varighet 273 uker Andre runde Vi ser at kritisk linje endret seg i forhold til det første estimatet fra parsell Nord til parsell Midt. Prosjektgruppen klarte å redusere varigheten til parsell Nord ved å sørge for at så mange aktiviteter som mulig blir kjørt i parallell og at de blir startet så tidlig som mulig. Resultatet ble en reduksjon på 37 uker 18

19 ma april 15 ti on to fr lø sø «The management system» «Plan and Performance» «Working hours» or Data Data «Workers on site» «Live Project Performance» Cost Quality Flexib. Time Env. Laptop «Production data from site» Data Project Process n Other sensor data Other sensor data Other sensor data Other sensor data

20 Ideer til tidsbesparende konsept Hva skal til for å få ned plantiden med 50%? Hva skal til for få ned gjennomføringstidenmed 30%?

21 Hvorfor må alle prosjekter behandles som de er unike? Hva skjer hvis et konseptet kan gjenbrukes?

22 Status D4 testet ny samarbeidsform i byggeprosjekt Evaluert konsept "Kick Start " vår 2014 Kartlagt AS IS deltagerbedriftene Hvordan jobber man i dag? Hva er bra som kan forsterkes? Hvilke områder har man utviklet i senere tid (evaluere effekten)? Bli kjent med hverandres roller og arbeidsform knyttet til tidsstyring

23 Kick -start Hell værnes Hell -Værnes Innledning - hovedkomponentet Risiko HMS og risiko Forberedelse / prosessleder Marit PL Ole Basis Kick -start Hell værnes Integrasjon datasystemer Styringsbudsjett Teamkontrakt Kontraktsforhold Suksessfaktorer Utvikling av tidsplan Møtestruktur Morgen møter (HMS) /SMART møter Gjennomføringsplan Innkjøp HMS KS plan Del 4 Del 5 Geir Tore- Anleggsleder og kalkulatør Geir Tore- Anleggsleder og kalkulatør Sandra - HMS Roger Disiplinleder Lean SMART Anton Ledelse RE Marit prosjektleder Marit Prosjektleder Rigg og driftsbudsjett Riggplan Sikkerhet i gjennomføring (storulykke) Linda Forsker SMART planlegging Månedsrapportering Gjennomgang av krav i teknisk regelverk Innkjøp Raskere gjennomføring (Speed-Up) 23

24 Målsetting for UDE sin deltakelse: Dokumentasjon av hvilke prosess og prosedyretiltak som har hatt effekt Kompetansebygging Bedre styring og kontroll med tidsbruk i planlegging og gjennomføring

25 Gevinster for Oslo kommune: Bedre verktøy for kontroll med tidsstyring og fremdriftsplanlegging Få tilgang til beste praksis fra samarbeidspartnerne

26 Tiltaksplan for UDE: 1. Spørreundersøkelse for PL innen Innsamling av tidsdata for utvalgte prosjekter. Lokalisere tidstyver, pauser og muligheter for å få raskere gjennomføringstid. 3. Styrke UDE sin kompetanse på og verktøy for fremdriftsplanlegging og tidsstyring herunder utvikle kickstart workshop 4. Måle effekt av ny arbeidsform og standardisering i UDE - standardisert saksgang, standard areal- og funksjonsprogram samt felles kravspesifikasjon (FKOK) 5. Finne tidsgevinster for Oslo kommune ved bedre porteføljestyring og hvordan oppnå disse?

27 Målepunkter Oslo kommune 0 Bestilling fra KOU til UDE om hvilke KVU- som skal startes. (forut for dette ligger et brev fra UDE m anbefaling til KOU om hva som skal i gang) 1 KVU ferdig oversendelse til KOU 2 KS1 ferdig 3 Skolebehovsplan og endelig konsept vedtatt av bystyret i desember (fra mange til ett alternativ) 4 Bestilling av forprosjektet 5 Ferdig forprosjekt. Forprosjekt er klart til KS2 sendes til UDE for godkjenning - KS 2 styrebehandles i UBF 6 Ferdig KS2 7 Signering av husleieavtale Detaljprosjektering oppstart 8 Bystyret vedtar KS2 midten av oktober "vedtatt finansiering" 9 Byggestart "spade i bakken" 10 Overtakelse fra entreprenør til UBF, gjerne i mai eller juni. 11 Ibrukstakelse bygget tas i bruk av leietager. Overlevering fra UBF til UDE, som regel i august.

28 Skoler som kartlegges: 1. Nordseter nybygg 2. Teglverket nybygg 3. Tokerud (ferdig høst 2016) 4. Gran nybygg 5. Veitvet nybygg 6. Fagerborg rehab 7. Grefsen 1-7 rehab 40%/ nybygg 60% 8. Superkuben 9. Kongshavn rehab 10. Nydalen nybygg 11. Ullern nybygg og rehab

Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015. Innhold

Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015. Innhold Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015 Innhold 1 Innledning... 1 2 Status i SpeedUp... 2 2.1 AS-IS studien... 2 2.2 Tids data og måling... 2 2.3 Flaskehalser og tidstyver... 3 2.4 Presentasjon av

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave Veien gjennom KS2 Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter Håndbok 2. utgave Copyright 2008 Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse er et løpende forskningsprogram

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

Skråstreksplanlegging vs Gantt-planlegging for koordinering av flyten i byggverdikjeder

Skråstreksplanlegging vs Gantt-planlegging for koordinering av flyten i byggverdikjeder Skråstreksplanlegging vs Gantt-planlegging for koordinering av flyten i byggverdikjeder Av Eivind Eikeland Masteroppgave i Industriell økonomi og informasjonsledelse Fakultet for teknologi og realfag Universitetet

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Et delprosjekt under forskningsprogrammet PS 2000s hovedprosjekt: Nye prosjektstyringsteknikker. Dato: 1. juli 1997 Åpen versjon. Fil:

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Concurrent Engineering hos Reinertsen land

Concurrent Engineering hos Reinertsen land Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet TPK4920 - Prosjekt- og kvalitetsledelse, masteroppgave Concurrent Engineering hos Reinertsen land Forstudierapport Kristine Holbein Dybvik Fredrick Olshausen

Detaljer