Oppsummering av SpeedUp forum 20. august Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015. Innhold"

Transkript

1

2 Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015 Innhold 1 Innledning Status i SpeedUp AS-IS studien Tids data og måling Flaskehalser og tidstyver Presentasjon av fokusområder (som er valgt i møtet 29.juni) Gruppediskusjon Mål og introduksjon Valg av grupper og gjennomføring av gruppeprosess Gruppe Gruppe Gruppe Felles presentasjon og plenumsdiskusjon Gruppe Gruppe Gruppe Avslutning: Konklusjon og veien videre Vedlegg Vedlegg 1: Program Vedlegg 2: Deltakerliste Vedlegg 3: Presentasjoner (slides) og relevante dokumenter... 24

3 1 Innledning Dette var det første forumet som er arrangert i SpeedUp. Jernbaneverket hadde ansvar for vertskapet og forumet er avholdt på Christania Quartalet i Oslo 20.august 2015 fra kl til Ettersom flere av dagens deltakere er nye, så var en av hensiktene med denne dagens forum at deltakerne skulle få en oversikt over prosjektet. Andre formål som ble presentert var at: Deltakerne skal ha informasjon om status på arbeidet i prosjektet: SpeedUp ble startet for drøyt 1 år siden. En del forskningsarbeid er gjennomført og flere initiativ er i gang. Første del av dette forumet fokuserte på å presentere status til SpeedUp. Bli bedre kjent med hverandre. Å få innspill til hvordan vi kan samarbeide og hva vi skal fokusere på i 2015/2016: Kartlegge fokusområder for videre arbeid i høst Målet her er å finne ut hva bedrifter ønsker å jobbe med (problemstillinger), i lag med SpeedUp. Program for dagen kan finnes i Vedlegg 1: Program. Dette heftet er strukturert på følgende måte: 1. Innledning 2. Status - Hva er gjort i SpeedUp så langt 3. Hva som skal gjøres i 2015/ Her presenteres arbeidet i forbindelse med gruppediskusjonene 4. Oppsummering av gruppediskusjonen i plenum 5. Avslutning - Konklusjon og veien videre Vedlegg: Program Deltakerliste Presentasjoner 1

4 2 Status i SpeedUp Forumet startet med registering og mingling. Da deltakere var samlet i møterommet ønsket Agnar Johansen velkommen. Han nevnte kort hvor viktig det er å fokusere på å redusere tidsbruk og å unngå forsinkelser i prosjekter. Han nevnte også effektiv bruk av nye metoder og verktøy som kan benyttes for å redusere tidsbruk i prosjekter. I denne sammenhengen presenterte han et eksempel: Arbeidet som Jernbaneverket har gjort på Follobanen i løpet av påsken 2015 (http://www.bygg.no/article/ ). Etter denne introduksjonen av tematikken, presenterte Agnar mål, visjon, suksesskriterier, tids- og finansielle rammer og organisering knyttet til SpeedUp. I denne sammenhengen, ble informasjon om studenter (både master- og PhD-studenter) knyttet til SpeedUp og publiseringsaktiviteter (vitenskapelige artikler som er publisert) nevnt. 2.1 AS-IS studien AS-IS studien er en av aktivitetene som ble satt i gang i starten av SpeedUp prosjektet. Agnar informerte om hva som er gjort i denne studien så langt. Siden oppstart har det kommet til 2 nye deltagerbedrifter (Statensvegvesen og Bundebygg) i SpeedUp, og AS-IS studien vil utvides til også å inkludere disse nye bedriftene. Datainnsamling og oppsummering vil pågå ut september Resultatene fra AS-IS vil deretter bli oppsummert i en egen rapport og på prosjektets samhandlingsarena (http://www.prosjektnorge.no/index.php?subsite=speedup). Deltagende bedrifters handlingsplaner kan sees i sammenheng med AS-IS studien. Alle bedrifter skal ha handlingsplaner hvor det fremkommer hvilke SpeedUp relatert utviklingsoppgaver som er i fokus i Gjeldene handlingsplaner ligger på hvert bedriftsområde på samhandlingsarenaen. Agnar oppgav at bistand til å fasilitere utvikling av handlingsplan kan tilbys ved forespørsel. 2.2 Tids data og måling Tidsdata og måling fokuserer på følgende hoveddeler: SpeedUp ønsker å forbedre /redusere gjennomføringstiden i forhold til 2013 nivå, dvs: Vi må ha formening om hva gjennomsnittlig farten var i 2013 Og - Hva er egentlig raskt? SpeedUp har satt i gang systematisk innsamling av tidsdata for plan- og gjennomføringstider for prosjektering som er avsluttet i løpet av de siste 3-5 år, dvs. avsluttet i perioden Tidsdata er smalet inn fra følgende bedrifter: Forsvaret (6 år, ca. 415 er studert på milepælnivå) Jernbaneverket (7 leverte) Reinertsen (ca. 25 prosjekt, noen ikke ferdigstilt) Statsbygg (ca. 10 prosjekt er med, men de har egen database under utvikling) Faveo (4 er innrapportert, men har flere på gang fra Oslo) 2

5 OPAK (14 er levert) Oslo kommune ved UDE (ca prosjekter er forslått og innsamling er påbegynt ) Agnar påpekte at noen av prosjektene overlapper hverandre; dvs., prosjekter hos Jernbaneverket/ Statsbygg kan også være innrapportert av en eller flere av de andre aktørene. Han informerte også om benchmarking som Construction Industry Institute (CII) i denne sammenhengen har gjort i mer enn 30 år. Petter Eik-Andresen fra Forsvaret fortalte kort om en studie på tidsdata som er gjennomført i Forsvaret. Dette eksemplet understreker viktigheten av å se på tidsdata og måling for å forbedre tidsbruk i prosjekter. 2.3 Flaskehalser og tidstyver Agnar beskrev en stor spørreundersøkelse som er gjennomført i høst 2014 og vår 2015: Ca. 200 svar fra SpeedUp sine deltagerbedrifter kom inn Ca. halvparten er fra offentlig sektor og halvparten fra privat Hovedgrunner i planfase og gjennomføringsfase Forslag til tiltak for å redusere problemet med tidstyver og flaskehalser Uttrykkene "flaskehals" og "tidstyv" kan være vanskelig å skille mellom. For å klargjøre dette skillet bedre, forklarte Agnar hva som legges i disse begrepene: Flaskehals er en begrenset ressurs som, på grunn av sin begrensede mengde, skaper begrensninger i produksjonsprosessen. I denne undersøkelsen ble eksempelvis "sen beslutningstaking fra prosjektledelsen eller prosjekteier" eller "arbeidsbelastning på prosjektleder" beskrevet som flaskehalser. Tidstyv er alle driftsforhold som reduserer produksjonskapasitet. I denne undersøkelsen ble eksempelvis "ustrukturerte møter" eller "uklare krav fra prosjektledelse" ofte nevnt som tidstyver. Nedenfor presenteres noen av resultatene fra studien knyttet til flaskehalser og tidstyver: De fleste tidstyvene i prosjekter kan relateres til (1) Ledelse og koordinering, (2) Administrasjon og byråkrati, samt utfordringer knyttet til (3) Kommunikasjon og (4) Kvalitet og feil. Disse kategoriene summerer seg til 69% av alle tidstyver. De hyppigst nevnte flaskehalser relaterer seg til (i) Beslutninger (ii) Ledelse og koordinering (iii) Kapasitetsmangel og (iv) Eier/ bruker- utfordringer (spesielt ifm. offentlige krav). Samlet sett var de viktigste årsakene til forsinkelser relatert til "Ledelse og koordinering" samt "Beslutningsutfordringer". Figur 1 gir en oversikt over resultatene. 3

6 Figur 1. Flaskehalser og tidstyver SpeedUp teamet har publisert følgende vitenskapelige artikler knyttet til flaskehalser og tidstyver: Managing cost and time in a large portfolio of projects, 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation (CEO2015), Finland, May 2015, Procedia Economics and Finance, Vol. 21. Remedies for Managing Bottlenecks and Time-Thieves in Norwegian construction projects, IPMA World Congress, September (Denne vil presenteres i konferansen og vil bli publisert i Procedia Behavioral and Social Sciences.) 4

7 2.4 Presentasjon av fokusområder (som er valgt i møtet 29.juni) Formulering av fokusområder (mulige innsatsområder) er basert på Speed-Up sitt idegrunnlag som ble nevnt i søknaden (sendt til Norges forskningsråd). Figur 2 og Figur 3 viser dette: Figur 2. Idegrunnlag Figur 3. Idegrunnlag trinn 2 5

8 Basert på idegrunnlaget er følgende 13 fokusområder (mulige innsatsområder) utviklet: 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 2. Tidsplanlegging under usikkerhet 3. Sanntids prosessoversikt basert på automatisk datafangst 4. Oppstartsprosess ( Kickstart ) 5. Konsept Skolebygg / Forenklet Forprosjekt 6. Konsept Industriell Bygging 7. Kontrakter og andre hemmere og fremmere 8. Effekter av flaskehals og tidstyvsarbeid 9. Lære av de som har vært ekstremt raske 10. Concurrent Metode 11. Ny teknologi 12. Ny byggeteknikk 13. Overgang til drift 6

9 3 Gruppediskusjon 3.1 Mål og introduksjon Målene med gruppediskusjonene var at deltakerne skulle ha: Kommet i gang med "Handlingsplan - høst 2015": Beskrevet stikkord for prioriterte områder Beskrevet noen sentrale problemstillinger Spesifisert fokus i egen bedrift: Har konkretisert minst 2 aktiviteter som bedriften skal jobbe med i høst Ansvar for oppfølging i hver bedrift er avklart Felles refleksjon og læring Bedriftene har blitt bedre kjent og fått mer innsikt i hverandres aktiviteter Vurdert (og eventuelt avtalt) samarbeid med hverandre Innsatsområder i bedriftene er, som tidligere nevnt, strukturert i 13 områder. Som en innledning til gruppediskusjonene noterte hver enkelt deltaker 2-3 relevante innsatsområder for arbeidet med handlingsplanen i egen bedrift i høst. For hvert av områdene ble det notert: 1. Hva - Beskriv (stikkord) 2. Hvordan - Noter minst en sentral problemstilling for hver aktivitet 3.2 Valg av grupper og gjennomføring av gruppeprosess Inndelingen i grupper er vist i Tabell 1. For hver gruppe var det tilknyttet en prosessleder og en student med ansvar for å dokumentere kommentarer og innspill. Tabell 1. Gruppeinndeling Nedenfor gis en kort oppsummering av presentasjonene i gruppene. 7

10 3.2.1 Gruppe 1 Individuelt Fokus i egen bedrift hos den enkelte deltaker i gruppen er presentert nedenfor. Per Arne Fredriksen, Jernbaneverket Fokus-/ innsatsområde Effektiviseringsprogram Slå sammen prosesser 1. Verktøykasse for tidsplanlegging Skal-krav: Skal ha gjennomgang av skal-krav. Hva har det å bety for styring/prosjekter? Det er tre prosesser i Jernbaneverket i dag. Jernbaneverkets hypotese er at når man er i tidligprosessen ikke tenker på når man skal levere. Det å slå sammen disse 3 prosessene kan øke effektivitet i fremdriftsplanlegging. Et felles mal-system: Her har man fokus på tidligfase. Et felles mal-system fører til å spare tid. Mari Barstad, FAVEO Fokus-/ innsatsområde 1. Verktøykasse for tidsplanlegging Fremdriftsstyring 2. Tidsplanlegging gjennom usikkerhet Pro5: Lean tilnærming for å forbedre / effektivisere prosesser Gjennomgang av verktøykassen Teste ut det som finnes (verktøy, metoder, osv.) Sidsel Skappel, Statsbygg Fokus-/ innsatsområde 8. Effekter av flaskehals og tidstyvsarbeid 1. Verktøykasse for tidsplanlegging Skal-krav Ha et bevisst forhold til flaskehalser og tidstyver. Lære av de som er raske. ISY-Plan Nytt planleggingsverktøy. Bruker vi de mulighetene som er der, fått ut gevinsten? Hva er bestepraksis i forhold t9il ISY-plan. Skal ha gjennomgang av skal-krav. Hva har det å bety for styring/prosjekter 8

11 Petter Eik-Andresen, Forsvaret Fokus-/ innsatsområde Prosjektledelsesplan (PLP) mal Lederskap Prosjektledelsesplan-mal skal få alle interessenter til å følge planen bedre enn tidligere. Bedre koordinering, sikkerhet og miljø, mindre misforståelser og kaos. Fokusere også på kompetanse-oppbyggingplan. 13. Overgang til drift Klargjort prosesser, lære opp folk, klarere roller og prosesser Omorganisering Hindre forsinkelser. Omorganiserer oss for at prosjektleder får mer helhetlig ansvar i tidligfase Einar Michelsen, OPAK Fokus-/ innsatsområde 1. Verktøykasse for tidsplanlegging Fremdriftsplanlegging 8. Effekter av flaskehals og tidstyvsarbeid Internt best practice blant prosjektledere. Vi har en mal-samling, men hva gjør at en prosjektleder gjør det bra? Hva er forskjell på medarbeiderne? Prosjektlederne har sine egne tilleggsverktøykasser Har gjennomført usikkerhetsstyring på tid i to/tre prosjekter. Erfaringsutveksling: Hvordan kan fremdriftsplanlegging dra nytte av erfaringsutveksling? Effektiv erfaringsutveksling. Hva er tidstyver og flaskehalser? Analysere forholdsvis like prosjekter. Hvorfor tar noen prosjekter lengre tid? 9

12 Iver Erik Kylling, Bundebygg Fokus-/ innsatsområde 3. Sanntids prosessoversikt basert på automatisk datafangst 10. Concurrent Metode / Samtidig Planlegging Tidsplan Rapporter basert på synsing. Fangst av sanntidsdata forbedrer rapporteringsprosessen og tidlig varsling Samtidig planlegging: Utvikling av prosjekt internt og eksternt (forprosjekt tar generelt ca. ½ år ). Samtidig planlegging (ved å involvere viktige interessenter) kan redusere tidsbruk. 6. "Konsept industriell bygging" Designer og konstruerer deler hver gang, som ikke burde være nødvendig. Ønsker standard løsninger (ikke moduler), så en slipper å lage prototyper hver gang. Etter presentasjon av fokusområder og problemstillinger, var det en aktiv diskusjon rundt problemstillingene. Et av temaene som ble diskutert er verktøy og metoder for tidsstyring. I denne forbindelsen ble begreper som Kick-off møte og Prøverom diskutert. Iver-Erik mente at Kick-off møter skaper eierskap til problemstillingen. Einar nevnte at prosjekter som har en skikkelig Kick-off med sosialt program i tillegg får en sammensveiset gjeng. Gruppen diskuterte digital kommunikasjon og deling av informasjon. I denne forbindelsen ble forskjellige verktøy ble nevnt; for eksempel, Interaksor (Mari Barstad FAVEO), Prosjekthotell og E- sam (Per Arne Fredriksen Jernbaneverket), Sharepoint (Petter Eik-Andresen Forsvaret). Petter nevnte samtidig utvikling av prosjektdokumentasjon ved hjelp av Sharepoint. Han på pekte at det kreves litt modenhet til for å utføre samtidig utvikling av prosjektdokumentasjon, siden frykten for å gjøre feil er stor. Mari nevnte at å samhandle på dokumenter er effektivt og at det blir mindre kaos. Sidsel kom med forskjellige perspektiver når det gjelder bruk av digitale verktøy. Hun nevnte at de unge opplever et digitalt verktøy som tidsbesparelse, mens de eldre opplever det som en tidstyv. Diskusjonen handlet også om bruken av ipad. Einar fortalte om erfaringer med byggeledere som benytter ipad, men han var litt usikker på om dette fører til at byggingen blir raskere. Per Arne påpekte en mulighet som ipad kan tilby for å spare tid: tar bilde av byggeplassen så det kan sendes rett til de ansvarlige så tegningene kan oppdateres. Men, han nevnte også at det kan være problemer med filstørrelser. Einar forklarte at det viktigste med verktøykassen er at den er gjennomsiktig så alle kan bruke den. Han presiserte viktigheten og poengterte betydningen av erfaringsoverføring. Petter informerte kort om prosjektledelsesplan (PLP) og PLP-mal. Han nevnte at PLP-mal er basert på Project Management Institute (PMI) for å styre informasjon er effektiv, som videre kan føre til effektiv tidsstyring. Et annet tema som ble diskutert var beslutnings hjul i offentlig sektor. Einar nevnte at godkjenning av KS2, som gjøres to ganger i året, påvirker planleggingen. Forprosjekter i Oslo tar minst et halvt år. 10

13 Petter var enig med dette. Han mente at beslutnings hjul i offentlig sektor begrenser planleggingstiden. Han nevnte eksempel på et prosjekt, som hadde ligget ti måneder i departementet, før det ble godkjent. Petter påpekte også at man må skrive en egen melding til Stortinget for å komme utenom dette. Sidsel kom med en annen vinkling til denne saken. Hun nevnte at bedrifter ikke er flink nok til å starte når KS1 og KS2 foreligger. De burde begynne med en gang den foreligger, og de burde klare å overlappe noe. Diskusjonen handlet også om fastpunkter i fremdriftsplanen. Per Arne påpekte at store brudd må varsles to år før det skal gjennomføres og at noen fastpunkter i framdriftsplanen må bestemmes. Spørsmålet om hvordan mal-verket må være for å få varslet tidsnok er viktig å se på, tror han. Mari påpekte at når et prosjekt er så tidsstyrt, da må man tenke intensivt på å finne alternative løsninger; eksempelvis OL som må være klart til dato. Simulator/modell er et annet tema som ble diskutert. Petter ga eksempel fra skipsindustrien i denne sammenhengen; typisk skipsbygging med moduler som har vært tvunget industrien seg fram. Per Arne nevnte at i Sveits bygges en ti meter jernbanestrekning først som modell (simulator). Temaet Prøverom dukket opp i diskusjonen. Når det gjelder prøveromstankegang, mente Einar at det å bygge en ferdig modell fører til at medarbeiderne går inn for å se hvordan det skal se ut. Gruppen diskuterte kort om Skal-krav. Iver-Erik nevnte at det er viktig å se på hva konsekvensen av Skal-krav er. Per Arne sa at det bl.a. er Skal-krav på signal i Jernbaneverket, og han nevnte følgende elementer knyttet til Skal-krav: rapportering, kontraktskrav, miljøkrav, og sikkerhet. Skal-krav skal si hvordan (egen) organisasjonen skal opptre, nevnte han. Einar påpekte at det er mange som jobber med disse Skal-kravene Gruppe 2 Nedenfor presenteres de tema som deltakerne individuelt hadde notert seg. Stein Heggen, Jernbaneverket Fokus-/ innsatsområde 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 2. Tidsplanlegging under usikkerhet 11

14 Andreas R. Normann, OPAK Fokus-/ innsatsområde 4. Oppstartsprosess ( Kickstart ) 3. Sanntids prosessoversikt basert på automatisk datafangst Jan Eirik Henning, Statens vegvesen Fokus-/ innsatsområde 1 og 2. Verktøykasse og tidsplanlegging med usikkerhet 6. Konsept Industriell Bygging 7. Kontrakter og andre hemmere og fremmere Ole Jonny Klakegg, FAVEO Fokus-/ innsatsområde 3. Sanntids prosessoversikt basert på automatisk datafangst 11. Ny teknologi Dokumenter, demonstrator 1. Verktøykasse for tidsplanlegging FAVEO har eget prosjekt på dette 2. Tidsplanlegging under usikkerhet Tidsstyring under usikkerhet 12

15 Anton H. Husøy, Reinertsen Fokus-/ innsatsområde 10. Concurrent Metode / Samtidig Planlegging 6. Konsept Industriell Bygging 4. Oppstartsprosess ( Kickstart ) Ingerid Zeiner, Bundebygg Fokus-/ innsatsområde 10. Concurrent Metode / Samtidig Planlegging 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 6. Konsept Industriell Bygging Verktøykasse tid er gjenganger og virker som partnere har fokus på det. Innspill: Begrepet dekker veldig mye. Vi må prøve å definere hva vi mener med det. Diskusjonen i gruppen dreide seg i første rekke om følgende innsatsområder: (1) Verktøykasse for tidsplanlegging, (2) Tidsplanlegging under usikkerhet, (10) Concurrent Metode / Samtidig Planlegging og (6). Konsept Industriell Bygging. Momenter fra diskusjonen er gjengitt nedenfor. (1) Verktøykasse tid: Hvilke problemstillinger er sentrale? Hva er det som kunne vært nyttig verktøy til tidsstyring? Ulike folk har ulike måter å gjennomføre ting på. Vi må ha en mer bevisst holdning til hva som er fornuftige måter å gjøre ting på. Da trenger man et sett med verktøy, metoder standarder osv. I tillegg er erfaringsoverføring nødvendig. FAVEO har et arbeid som er i gang for å skape en felles måte å gjennomføre ting på. De ser på det som ett av deres bidrag til SpeedUp. De vil gjerne dele ting som de både forkaster og tar vare på. Utover høsten ønsker de å kunne vise fram foretrukket måte for gjennomføring. Dette skal dekke hele prosjektløpet. SVV føler at de har behov for et slikt verktøy. Spesielt et verktøy som kan estimere hvor lang tid et prosjekt kan ta før de utlyser prosjektet. Det hender at leverandører kritiserer tidsestimatene og 13

16 påstår at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet på estimert tid. SVV har en kostnadsbank for erfaringstall med kostnader, men har ikke det samme for tid. Jernbaneverket har alle prosjektene i en database og gjort en analyse av hvor lang tid prosjektene og milepælene tar (Primavera). Alle prosjekter over 50 mill legges inn i databasen. Jobber med et prosjekteierstyringsdokument som formaliserer prosesser og avstemmer dem med tidsplaner. Det man sliter mest med er interne beslutningsprosesser. De ønsker å prioritere dette fordi de vil ha bedre grunnlag for å kunne estimere tiden for prosjektene. Det er viktig å se avhengigheter og se det store bilde. Å vite hvor lang tid hver aktivitet tar betyr ikke nødvendigvis at man kan estimere totaltiden riktig. (2) Tidsplanlegging under usikkerhet Det er viktig å ta med dette punktet, for det er først da man finner ut av hva konsekvensen kan være i tilfelle usikkerheten slår til. Kostnader kan man dele på, men tiden er ikke lett å løse like enkelt. På grunn av formalitetene rundt denne problematikken, er det mest kostnader som får fokus. Men betydningen av tid er undervurdert. Ved å vise usikkerhetene og konsekvensene vil man også skape bedre forståelse for situasjonen som igjen bidrar til at folk legger inn bedre innsats. Problemstillinger som partnere trekker fram: Se prosjektene hver for seg istedenfor at man baserer seg på erfaring fra tilsvarende prosjekter. Det er ikke likt i ulike prosjekter. Verktøy, måling og planlegging Forutsigbarhet og det å kunne nå fram til antatt/avtalt tid At man ønsker å være ferdig før tiden istedenfor å ha sluttdatoen som mål. (Skape en holdning: Å skape en god holdning til tid kan være enklere hvis man diskuterer usikkerhet ift tid.) Erfaringsoverføring Kunnskap og informasjonsdeling og fordeling av ansvar i prosjektet (roller og ikke kontrakter) Ressursbehov og ressursstyring Gruppen viser stort engasjement rundt det å skape et verktøy som kan estimere tiden og samtidig si noe om usikkerheten og treffsikkerheten. Verktøykasse tid er interessant for alle partene som var til stede. FAVEO kan undersøke muligheten for å ta styringen. Det må avklares internt i FAVEO først. (10) Concurrent Metode / Samtidig Planlegging: Det vil være fint å se på Concurrent og Lean i sammenheng. Samtidig enginering kan bidra sterkt til å redusere totaltiden. (6) "Konsept industriell bygging" Det er mye å hente på å industrialisere og standardisere bygg; Trygt kjapt og billig produksjon. Et moment er å se hvor man har samkjøring og synergipotensialer, sammenlignet med hvor man har mest diskusjoner og uenigheter. Det argumenteres for å fokusere og satse på ting vi kan gjøre noe med. Effektivisere produksjonen og se hvor vi har potensialer. Gruppen har ikke en entydig forståelse av hvilken retning industriell 14

17 bygging skal ta; Om man skal fabrikkere mest mulig utenom byggeplassen, i utlandet, bruke teknologi i planleggingen og design eller liknende. Konsept industriell bygging ser ut til å være mest interessant for Bundebygg og Reinertsen Gruppe 3 Hver deltaker delte med de andre deltakerne i gruppa hvilke 2-3 innsatsområder som de hadde notert angående egen bedrift. Nedenfor er dette kort oppsummert. Sverre Nagell Bjodal FAVEO Fokus-/ innsatsområde 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 3. Sanntids prosessoversikt basert på automatisk datafangst 2. Tidsplanlegging under usikkerhet Eget pågående prosjekt (Prosjektansvarlig: Per Olav): Gjennomgang og evaluering for å avdekke eventuelt behov for ytterligere verktøyutvikling: - Full gjennomgang av prosjektstyrings-verktøykassa - Evaluering av potensialet i eksisterende verktøy og av dagens bruk av verktøy i FAVEO. - Inkluderer dagens verktøy for usikkerhetshåndtering (maler og kursopplegg) og for tidsplanlegging Eget prosjekt: PRO5 (Prosjektansvarlig: Leif Rate) - Verktøy som kobler BIM mot aktivitetsplanlegging og oppfølging - Gjennomføres som følgeforskning på pågående Statsbyggprosjekt - Inkluderer sanntids prosessdatafangst, men ikke gjennom sensorer på byggeplass - Teste egnethet i praktiske prosjekter - Koblet til innsatsområde (8) "Effekter av flaskehals og tidstyvsarbeid" 15

18 Knut Olav Moen SVV Fokus-/ innsatsområde 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 2. Usikkerhetsstyring av tid 6. Konsept industriell bygging - Dagens tidsplanlegging er svært enkelt (i hovedsak GANTT-diagram) Hvordan kan bedret tidsplanlegging og usikkerhetsforståelse bidra til raskere gjennomføring? Aktuell problemstilling: - Hvor skjer uforutsette, uønskede pauser? - I dag spesialbygges alle bruer/ portaler m.m - Selv om hvert enkeltelement optimeres mtp tid blir ikke overordnet fremdrift optimal verken på tid eller kost. - Vil standardisering av bruer, portaler m. m føre til raskere og billigere prosjektgjennomføring? Cecilie Blytt Oslo kommune Fokus-/ innsatsområde 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 2. Tidsplanlegging av usikkerhet 4. Oppstartsprosess ( Kickstart ) Utvikler kursmodul for tidsplanlegging og tidsstyring (med OPAK). Samarbeider mye med OPAK, men ønsker å gjøre mer selv. - Ønsker å opparbeide kompetanse i UDE til å lage fremdriftsplaner selv UDE bestiller og Undervisningsbygg gjennomfører; Det kan oppstå uklarhet/ maktspill i grenseflaten Vektlegge tidselementet ved usikkerhetsanalyser: - Kartlegge tidsbruk på prosjekter; hvor oppstår uplanlagte opphold og kan disse forutsees? - Hvordan unngå tidstyver? Ønsker felles workshop for deltakere med erfaring fra oppstart av ny fase i prosjektet med å lære om effektiv oppstart, faseovergang og soft landing Fokus på overlevering fra bestiller til utfører, det vil si Spesielt ønske om å gjennomføre overleveringene mellom UDE og undervisningsbygg bedre 16

19 Morten Haveraaen Statsbygg Fokus-/ innsatsområde 9. Lære av de som har vært ekstremt raske 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 3. Sanntids prosessoversikt basert på automatisk datafangst Eget prosjekt: Evaluering EZ-plan. Har opprette database med prosjektdata for ca 150 prosjekter (75 komplette). Vi ønsker å starte med de raskeste/beste og undersøke overføringsverdier. Ønsket er å lære av de beste, men også å trekke lærdom av de dårligste. Relevante problemstillinger: - Hva gjør enkelte prosjekter raske/enkle/gode? - Hvorfor feiler prosjekter på tid? Vi vil gjerne benchmarke med andre aktører (eks CII) EZ-plan (fra Norconsult) innført som tidsstyringsverktøy. Hensikten er å kartlegge/evaluere dagens bruk. En problemstilling er: - Utnyttes potensialet i verktøyet vi har i dag? Avstemme tid og økonomi: Vi ønsker en effektiv oppstart, men minst like viktig er effektive overganger mellom ulike faser. En problemstilling er: - Hvordan kan Statsbygg unngå unødig opphold/ tidsbruk ved faseoverganger? Jan-Henry Hansen OPAK Fokus-/ innsatsområde 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 2. Tidsplanlegging av usikkerhet 8. Effekter av flaskehals og tidstyvsarbeid - Gjøre taus kunnskap eksplisitt; hente ut uformell/udokumentert kunnskap og metoder fra hemmeligskuffen - Oppdatere dagens eksempelsamling med aktiviteter og dokumenter som ikke inngår i dag - I dag behandles tid svært enkelt. Vi ønsker økt fokus på usikkerhetsstyring av tid Gjennomfører sammenligning av for tre skoleprosjekter Problemstilling: - Hvorfor er det raskt og rimelig å bygge i Vestby sammenlignet med i Oslo? (Se Statsbyggs flaskehalsanalyse fra SpeedUp) 17

20 Eirik Gjesdahl Bundebygg Fokus-/ innsatsområde 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 6. Konsept industriell bygging 4/14 Oppstartsprosess ( Kickstart )/ Kommunikasjon og informasjonsflyt - Ønsker å samstemme planer og virkelig fremdrift for bedre kunne estimer både tid og kost, og derigjennom oppnå mer effektiv gjennomføring. En mulig problemstilling: - Hvordan kan man utnytte at selskapet både planlegger og bygger? Standardisering er et stikkord. Vi ønsker å utvikle standardiserte løp for planlegging og oppføring av faste konsepter for bygg. Relevant problemstilling: - Kan standardisering av byggekonsepter bidra til at selskapets prosjekter ikke starter fra null hver gang? Prosessene gjennom hele prosjektprosessen er av interesse. - Ønsker å sikre at relevant informasjon flyter til rett respondent; opplever at det er langt mellom bestiller og utfører Relevante problemstillinger: - Hvordan flyter informasjon fra bestiller gjennom leddene til utfører? - Hvordan er roller og ansvar i overlevering/ veksling fra en fase til neste? Diskusjon i gruppen Det ble en del diskusjon i gruppen om hensikten med og grunnlaget for å prioritere 2-3 områder som skulle presenteres for de andre gruppene. Poenger som ble bragt fram var blant annet: - Alle områder er viktige - Bedriftene er ulike med hensyn til både bakgrunn, erfaringer og hvor mye fokus de har hatt på tidsdimensjonen i sine prosjekter Mål med gruppediskusjonen ble gjentatt og poengtert, og da spesielt at dagens prosess kun er starten på å spesifisere bedriftenes egne handlingsplaner. Formålet er å motivere bedriftene til å komme i gang med å spesifisere egne handlingsplaner. I tillegg kan felles refleksjon og innsikt i andres praksis skape inspirasjon og nye ideer. Dagens forum var i så måte bare oppstarten til arbeidet med å konkretisere aksjoner og aktiviteter i handlingsplanene. Dette betyr selvsagt at andre momenter enn de som er nevnt og gjengitt ovenfor kan komme med i de endelige planene. Planene vil således ikke være begrenset til disse punktene, men kan omfatte flere av de andre innsatsområdene. Bedriftene vil således ikke være bondefanget av, og begrenset til, de områder som er nevnt ovenfor. Resultatet var at gruppe ville se bort i fra vektlegging av viktighet, og heller ta utgangspunkt i en vurdering ut i fra: Hvordan skal de andre grupper få innblikk i prosessen i gruppen? Hvilke punkter vil vi velge å legge fram? Hvorfor (eks. at alle har nevnt dette punktet, området er unikt og nytt, eller at en bedrift har lang erfaring som andre kan lære mye av.) 18

21 4 Felles presentasjon og plenumsdiskusjon Hver gruppe presenterte sitt arbeid for de i plenum. 4.1 Gruppe 1 Petter Eike-Andresen og Per Arne Fredriksen oppsummerte gruppediskusjonen. SpeedUp-aktivitet Kartlegge beste praksis i Tidsplanlegging og styring av tid Beslutningshjul i offentlig sektor Kunnskapsdeling gjennom PLP (prosjektledelses-plan) og sentrale problemstillinger Ulike måter å følge opp tid. Hva er de ulike praksisene. Fremdriftsmåling AS-IS Beslutninger i offentlig sektor påvirker fremdriften, og er en tidstyv. Ønsker at det sees på beslutningshjulet, KS, etc. Hvordan kommunisere med interessenter, og hva skal du kommunisere Viktig å ha med alle aktørene, hvordan gjør jeg endringshåndtering i midt prosjekt. Tydelig kommunisering av krav tidlig, før kontrakten 4.2 Gruppe 2 Stein Heggen oppsummerte gruppediskusjonen. SpeedUp-aktivitet 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 6. Konsept industriell bygging og sentrale problemstillinger Må kunne vise gjennomføringstid basert på fakta. Styre mot å bli ferdig tidlig. Verktøy for kunnskapsoverføring Informasjonsdeling, fordele ansvar blant prosjektrollene Forutsigbarhet og å nå fram til avtalt tid Verktøyet må også vise hvert prosjekt, ikke kun type Ressursstyring i prosjekter Bedrifter som ønsker å samarbeide om dette: FAVEO, Vegvesenet, Jernbaneverket, OPAK og Bundebygg - Standarder kan gi raskere og sikker gjennomføring. - Repetisjon Problemstillinger: - Hvor har vi de største potensiale? - Hvor har vi mest (og de samme) diskusjonene? Bedrifter som ønsker å samarbeide om dette: Reinertsen, Bundebygg Kommentarer til punkt (1) verktøykasse. Mange bedrifter prater om tidsstyring, men man må faktisk :gjøre noe i praksis. Kommentarer til punkt (6). Konsept industriell bygging: Vi bør finne ut hvor det er diskusjon og uklarheter hver gang, i hvert prosjekt. 19

22 4.3 Gruppe 3 Jan-Henry Hansen presenterte gruppens punkter. SpeedUp-aktivitet 1. Verktøykasse for tidsplanlegging 2. Usikkerhetsstyring av tid 4. Oppstartsprosess ( Kickstart ) 9. Lære av de som har vært ekstremt raske og sentrale problemstillinger (1 og 2 henger mye sammen.) - Systemer - Erfaringsutveksling Alle i gruppa synes dette er relevant og har nevnt det i sin individuelle tabell over innsatsområdet - Kommunikasjon - Vekslinger - Kickstart Kommunikasjon og samhandling mellom mennesker er vesentlig; kommer man ikke unna. Lære både av de som er ekstremt raske og de som er ekstremt treige (inkl. rettsaker) Kommentar til punkt (9): "Seniorpersoner gir aldri fra seg informasjon, du må ta det!" 5 Avslutning: Konklusjon og veien videre Etter diskusjonen i plenum, oppsummerte Nils Olsson de forskjellige fokusområdene. Figur 4 viser hvordan det som er presentert av bedrifter er gruppert i forhold til de 13 mulige innsatsområdene som Agnar presenterte tidligere på dagen (se punkt 2.4 "Presentasjon av fokusområder (som er valgt i møtet 29.juni)"). Figur 4. Mulige innsatsområder (som er valgt) 20

23 Fargekoden i figuren betegner vår vurdering av graden av ønske/ fokus fra deltagerbedrifter: Grønn: høy Gul: Middels Rød: Lite Valg av og fokus på disse innsatsområdene vil bli tatt hensyn til, når SpeedUp planlegger forskningsaktiviteter i 2015/ Agnar nevnte om studentaktiviteter og oppgaver knyttet til disse innsatsområdene i 2015/2016, og inviterte deltagerbedrifter til å ta i mot studenter som skal jobbe med SpeedUp. SpeedUp sin styreleder Anton Harthun Husøy informerte til slutt kort om relevans og viktigheten av SpeedUp prosjektet. Agnar takket alle deltagere foren positiv dag med aktiv deltakelse fra alle. 21

24 Vedlegg Vedlegg 1: Program TID TEMA ANSVARLIG 09:30 10:00 Registrering og kaffe 10:0 10:15 Velkommen Agnar Johansen 10:15 11:00 Presentasjon av status i SpeedUp Agnar As- Is studien Tids data og måling Flaskehalser og tidstyver Kaffepause Presentasjon av fokusområder (som er valgt i møtet 29.juni) Agnar 12:00 13:00 Lunsj :30 Gruppediskusjon vi deler oss i grupper (1) Individuelt: Hver deltaker velger fokusområder (og problemstillinger innen de fokusområder) som de er interessert i å jobbe med (2) Gruppene: Alle legger fram sine fokusområder for hverandre (3) Hver gruppe skal legge frem sin topp 3 liste (med noen stikkord som begrunner hvorfor disse er forslått) Siva/ Trine/ Margit (interaksjon med bedrifter) 14:30-14:40 Kaffepause 14:40 15:30 Gruppepresentasjoner vi samles og deler Agnar (1) Gruppene presenterer sin topp 3 liste i plenum 10 min pr gruppe (2) Avklaringsrunde hvilke av konseptene/ideen ønsker man å delta i. (3) Sammensetting / strukturering av fokusområder (og problemstillinger innen de fokusområder) 15:45 16:00 Oppsummering og veien videre Agnar 16:00 Slutt 22

25 Vedlegg 2: Deltakerliste Nr. Navn Firma 1 Per Arne Fredriksen Jernbaneverket 2 Stein Heggen Jernbaneverket 3 Sverre Nagell Bjordal FAVEO 4 Mari Barstad FAVEO 5 Ole Jonny Klakegg FAVEO 6 Morten Haveraaen Statsbygg 7 Sidsel Skappel Statsbygg 8 Margit Hermundsgård Reinertsen 9 Anton Harthun Husøy Reinertsen 10 Iver Erik Kylling Bundebygg 11 Ingerid Zeiner Bundebygg 12 Eirik Gjesdahl Bundebygg 13 Jan-Henry Hansen OPAK 14 Einar Michelsen OPAK 15 Andreas R. Normann OPAK 16 Cecilie Blytt Oslo kommune 17 Petter Eik-Andresen Forsvaret 18 Knut Olav Moen Statens vegvesen 19 Jan Eirik Henning Statens vegvesen 20 Agnar Johansen SINTEF 21 Nils Olsson NTNU / SINTEF 22 Andreas Landmark SINTEF 23 Trine M. Stene SINTEF 27 Siva Ekambaram SINTEF 24 Amin Haddadi NTNU / Multiconsult 25 Andreas Økland NTNU / SINTEF 26 Anette Ø. Sørensen NTNU 23

26 Vedlegg 3: Presentasjoner (slides) og relevante dokumenter AS-IS notatet (som sier om mulige fokusområder). Lenke: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r Hovedpresentasjon finner her: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r

27 Kontakt: Prosjektleder: Agnar Johansen 25

SpeedUp Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomførings tiden

SpeedUp Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomførings tiden SpeedUp Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomførings tiden November 2014 www.prosjektnorge.no 1 SpeedUp -BIA prosjekt 2014-2018 - ramme pr nu -48,9 mill (eks Phd er som er knyttet

Detaljer

SpeedUP. Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomføringstiden

SpeedUP. Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomføringstiden SpeedUP Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomføringstiden Prosjektleder for SpeedUP: Agnar Johansen E-post: agnar.johansen@sintef.no Prosjektansvarlig Avdeling for skoleanlegg

Detaljer

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder La oss begynne med konklusjonen Teknisk Ukeblad, 1. september 2014: Nytt forskningsprogram Norge kan godt, I har skal

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer

Verktøy for tidsplanlegging

Verktøy for tidsplanlegging SpeedUp Forum 16-17/8-2016 Verktøy for tidsplanlegging John Olav Midtlyng WSP Norge AS Tema for innlegget HVEM er jeg? HVA er prosjektledelse i WSP? HVA er fremdriftsstyring? HVORFOR en Verktøykasse? HVEM

Detaljer

Hva er Prosjekt Norge? Prosjekt Norge - Norsk senter for prosjektrettet virksomhet

Hva er Prosjekt Norge? Prosjekt Norge - Norsk senter for prosjektrettet virksomhet Hva er Prosjekt Norge? Prosjekt Norge - Norsk senter for prosjektrettet virksomhet Prosjekt Norge Prosjekt Norge ble opprettet ved inngangen til 2014, som en videreføring av NSP som var en videreføring

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

Usikkerhetsstyring et steg ut i mørket?

Usikkerhetsstyring et steg ut i mørket? Usikkerhetsstyring et steg ut i mørket? Temadag Arrangører: Vertskap: Norsk senter for prosjektledelse og Concept Det Norske Veritas 1 Tid 09.00-09.15 Tema Registrering / Kaffe Ansvarlig 09.15-09.30 09.30-10.15

Detaljer

Oppsummering fra CoP digitalisering

Oppsummering fra CoP digitalisering 30.03 - Oppsummering fra CoP digitalisering 31 mars, 2017 Møtet avholdt hos Skanska 30.03.17 kl. 09-12 Deltakere: Jan Myhre og John R Moen - Statsbygg, Sten Ruben Strandheim - Telenor, Bjørn Møllerbråten

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Faglig status Speedup Forum nr august 2016 Oslo

Faglig status Speedup Forum nr august 2016 Oslo Faglig status Speedup Forum nr 2 16 august 2016 Oslo DAG 1 TID TEMA ANSVARLIG 11:30 12:00 Registrering og kaffe (Enkel bevertning ) 12:00 12:20 Velkommen fra Vertskapet og SpeedUp Terje Nylund, Kommandør,

Detaljer

Effektivisering av store prosjektleveranser

Effektivisering av store prosjektleveranser Effektivisering av store prosjektleveranser Andreas D. Landmark La oss begynne med konklusjonen Teknisk Ukeblad, 1. september 2014: Nytt forskningsprogram Norge kan godt, I

Detaljer

Hva eregentlig raskt og hva skal til for å halvere byggetiden? Bundebyggs demonstrasjon prosjekt Killenkollen (K2)

Hva eregentlig raskt og hva skal til for å halvere byggetiden? Bundebyggs demonstrasjon prosjekt Killenkollen (K2) Hva eregentlig raskt og hva skal til for å halvere byggetiden? Bundebyggs demonstrasjon prosjekt Killenkollen (K2) Oppdragsgiver Selvaag Bolig Mål : Bygget ferdig 15 100 m2 på et år Entrepriskostnad 285

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 11. og 12. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 11. og 12. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

«Hva gjør Reinertsen for å få ned gjennomføringstiden i byggeprosjekter SpeedUp prosjektet»

«Hva gjør Reinertsen for å få ned gjennomføringstiden i byggeprosjekter SpeedUp prosjektet» «Hva gjør Reinertsen for å få ned gjennomføringstiden i byggeprosjekter SpeedUp prosjektet» Bygg21 frokostmøte 15.04.2015 Kristian Reinertsen Divisjonsdirektør Reinertsen Entreprise Agenda 1. Om Reinertsen

Detaljer

Velkommen til mulighetenes arena!

Velkommen til mulighetenes arena! Velkommen til mulighetenes arena! Arrangører: Norsk senter for prosjektledelse og Den Norske Dataforening Velkommen til Prosjekt 2005 Et samarbeid mellom NSP og Dataforeningen Prof. Asbjørn Rolstadås,

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Suksesshistorie fra Statsbygg

Suksesshistorie fra Statsbygg Suksesshistorie fra Statsbygg Involvering av prosjekteier I usikkerhetsstyringen PUS forum 10.06.2009 Kristin Fevang Linda Sunde Eriksen Hvorfor Styring av Usikkerhet i Statsbygg (SUS) I 2006 etablerte

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09 Levende usikkerhetsledelse Pus forum 10/6 09 1 Bakgrunn og formål med notatet Deltakerbedriftene i PUS-prosjektet har uttalt at de ønsker seg bedre kultur for styring av usikkerhet. Status pr. i dag er

Detaljer

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering?

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? NBEF 13 mars 2008 Dr. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, BI Bakgrunn Senter for byggenæringen på BI Opprettet 01.01.05 på initiativ

Detaljer

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter Knut Samset NTNU Tidligfase Usikkerhet Informasjon Gjennomføringsfase Beslutning om finansiering Tidligfase Gjennomføringsfase Driftsfase

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Bjørn Erik Selnes 23. Oktober 2012 Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

Er vi gode nok? hva er nødvendig kompetanse for å lykkes? Steinar Støre prosjektrådgiver Hospitalitet

Er vi gode nok? hva er nødvendig kompetanse for å lykkes? Steinar Støre prosjektrådgiver Hospitalitet Er vi gode nok? hva er nødvendig kompetanse for å lykkes? Steinar Støre prosjektrådgiver Hospitalitet 1 Mine stikkord 1. Når, og i hvilke faser legger vi eggene? 2. Hva er det vi må være gode i? - Hvilke

Detaljer

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Struktur på presentasjonen Litt om kostnadskalkyler Usikkerhetsanalyser

Detaljer

Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Referent Sølvi Halck Telefon Referatdato Neste møte

Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Referent Sølvi Halck Telefon Referatdato Neste møte Møte Tilbudskonferanse prosjektlederskolen Vår ref. Møtested Grensesvingen 7, 8 etg Dato 06.04.2016 Kl. 09:00 Referent Sølvi Halck Telefon 90954278 Referatdato 06.04.2016 Neste møte Mottakere Firma Navn

Detaljer

SpeedUp. Forum nr. 2. Oslo august 2016 Forsvaret, Grev Wedels plass 1.

SpeedUp. Forum nr. 2. Oslo august 2016 Forsvaret, Grev Wedels plass 1. SpeedUp Forum nr. 2 Oslo 16.-17. august 2016 Forsvaret, Grev Wedels plass 1. Innhold 1 Innledning forum nr 2 midt evaluering... 1 2 Faglig program og presentasjoner... 2 2.1 Faglig status i SpeedUp...

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV KJENNETEGN PROSJEKTER RELATIVT KLARE OPPGAVER STERKT RESULTATFOKUS TIDSAVGRENSING ENGANGS-ORGANISASJONER SATT SAMMEN PÅ TVERS FAGDISPLINER MODERORGANISASJONER PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN INNHOLD Kort om formkravene i konkurransegrunnlaget Hva betyr LEAN i praksis? Rambølls prosjektledelsesmodell

Detaljer

SIBA-seminar: Styring av ulykkesrisiko i BAprosjekter

SIBA-seminar: Styring av ulykkesrisiko i BAprosjekter SIBA-seminar: Styring av ulykkesrisiko i BAprosjekter 10. oktober 2016 1 Hotel Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Hensikten med SIBA-seminarene Å formidle resultater fra prosjektet, samt å dele erfaringer

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

Evaluering av tilbud - Vektlegging av byggherrens egne erfaringer med entreprenøren. Frokostmøte 20. oktober 2017

Evaluering av tilbud - Vektlegging av byggherrens egne erfaringer med entreprenøren. Frokostmøte 20. oktober 2017 Evaluering av tilbud - Vektlegging av byggherrens egne erfaringer med entreprenøren Frokostmøte 20. oktober 2017 Agenda Velkommen Bakgrunn for «karakterboka» Juridiske problemstillinger Hva vil skje i

Detaljer

Hvordan har vi utviklet oss siden 2006?

Hvordan har vi utviklet oss siden 2006? 29. september 2011 Hvordan har vi utviklet oss siden 2006? En sammenligning av kunnskap og erfaringer innen usikkerhetsstyring i seks norske virksomheter i perioden 2006-2010 Gjennomført som en del av

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014 Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt Harald Hasfjord prosjektleder Norge AS 07.01.2014 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Baltikum,

Detaljer

Frokostseminar Multiconsult 28. februar 2017

Frokostseminar Multiconsult 28. februar 2017 Frokostseminar Multiconsult 28. februar 2017 Ca. 45 000 m 2 fordelt på psykiatri- og somatikkbygg Høye ambisjoner for prosjektet krever endring.. Etablert ny kontraktsmodell; Integrated Project Delivery

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Presentasjon i Sikkerhetsforum 10. juni 2015, Petroleumstilsynet Fagsjef Hans Petter Rebo Norsk Industri Olje & Gass Mandat og rammer for videre arbeid

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED FORBEDRINGSTILTAK?

HVORDAN LYKKES MED FORBEDRINGSTILTAK? En prosjekthverdag i endring. Det krever kontinuerlig forbedring. HVORDAN LYKKES MED FORBEDRINGSTILTAK? Med ambisjoner om økt konkurransekraft og kontinuerlig forbedring Årets prosjektkonferanse Prosjekt

Detaljer

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV KJENNETEGN PROSJEKTER RELATIVT KLARE OPPGAVER STERKT RESULTATFOKUS TIDSAVGRENSING ENGANGS-ORGANISASJONER SATT SAMMEN PÅ TVERS FAGDISPLINER MODERORGANISASJONER PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter?

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Mange prosjekter kan kun gjennomføres ved at flere virksomheter samarbeider. I bygg- og anleggsprosjekter

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet,

Detaljer

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP HYDROs Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP Introduksjon: Denne presentasjon er beskriver hovedprinsipper for anvendelse av arbeids- og beslutnings-prosessene for

Detaljer

Concurrent Engineering hos Reinertsen land

Concurrent Engineering hos Reinertsen land Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet TPK4920 - Prosjekt- og kvalitetsledelse, masteroppgave Concurrent Engineering hos Reinertsen land Forstudierapport Kristine Holbein Dybvik Fredrick Olshausen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

ET MØTESTED FOR VÅRE MEDLEMMER - EN ARENA FOR UTSTILLERE

ET MØTESTED FOR VÅRE MEDLEMMER - EN ARENA FOR UTSTILLERE h HØSTKONGRESSEN 2011: ET MØTESTED FOR VÅRE MEDLEMMER - EN ARENA FOR UTSTILLERE Evalueringene fra tidligere konferanser og har lagt til rette for læring og erfarings-utveksling gjennom caser og samtaler

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer

Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang

Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang Sikkerhet i i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang Gardermoen, 6.april 2017 Eirik Albrechtsen, Stine Skaufel Kilskar 1 Bakgrunn og hensikt Intervjuer utført i SIBA-prosjektet (Tinmannsvik

Detaljer

Workshop: Muligheter. Notat_workshop_ _v02.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Workshop: Muligheter. Notat_workshop_ _v02.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER GJELDER Workshop: Muligheter NOTAT SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

LEAN Design & Construction og arkitekturen

LEAN Design & Construction og arkitekturen FANTASTISKE MULIGHETER Prosjektet har etablert en effektiv beslutningsmaskin. Det er høyt tempo på beslutninger om bygget, om byggingen, håndtering av usikkerhet og avvik samt fremdrift. Prosjektet er

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

Nettverkssamling for læringsprosjektet «Bedre bo- og tjenestetilbud til mennesker i en sårbar overgangsfase»

Nettverkssamling for læringsprosjektet «Bedre bo- og tjenestetilbud til mennesker i en sårbar overgangsfase» Nettverkssamling for læringsprosjektet «Bedre bo- og tjenestetilbud til mennesker i en sårbar overgangsfase» Bolig for velferd 2014-2020 23.november 2016 Hva har vi gjort så langt? Oppstartsamling 17.

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014 Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen Dagens tema Faveo Målanalyse, en god prosjektstart Vellykket gjennomføring av prosjekt Omfangsstyring

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Agnar Johansen Prosjektleder SpeedUp

Agnar Johansen Prosjektleder SpeedUp Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter. Agnar Johansen Agnar.Johansen@sintef.no Prosjektleder SpeedUp Digital lidenskap med Ducati

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

"Hvordan bruke til systematisk og målrettet forbedringsarbeid på prosjekt og virksomhetsnivå"

Hvordan bruke til systematisk og målrettet forbedringsarbeid på prosjekt og virksomhetsnivå "Hvordan bruke 10-10 til systematisk og målrettet forbedringsarbeid på prosjekt og virksomhetsnivå" Oslo, 8.nov.2017 Fase1 Fase2 Fase3 Målt 1.halvår 2017 BP2 BP3 BP4 Statnett bruker verktøyet aktivt Statnett

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 08/2007

Prisstigningsrapporten NR. 08/2007 Prisstigningsrapporten NR. 08/2007 www.opak.no OPAK - SEMINARER Vi inviterer til høstens faglige seminarer! side 2/7 Høstens program legger vekt på drift av næringsbygg med fokus på energiforbruk og miljø,

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Del A: Beskrivelse av prosjektet. Prosjektets struktur Prosjektleder: Trine Neset Brødremoen, STU. Samfunnsmål fra Strategi2020

Del A: Beskrivelse av prosjektet. Prosjektets struktur Prosjektleder: Trine Neset Brødremoen, STU. Samfunnsmål fra Strategi2020 Sluttrapport for Studentveiledning Dette dokumentet er en kombinert sluttrapport og plan for realisering av nytte og gevinster som følge av prosjektet. Hensikten med sluttrapporten er å sikre at erfaringsoverføring

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Om oss Espen Frøyland, seksjonssjef i pensjoneringsområdet og prosessleder for pensjoneringsprosessen, Statens pensjonskasse,

Detaljer

Idedugnad Hvordan utnytte 3D-Modeller smartere i samferdselsprosjekter? Hva gjøres innen utdanningsmiljøene?

Idedugnad Hvordan utnytte 3D-Modeller smartere i samferdselsprosjekter? Hva gjøres innen utdanningsmiljøene? Idedugnad Hvordan utnytte 3D-Modeller smartere i samferdselsprosjekter? Hva gjøres innen utdanningsmiljøene? v/ Bjørn Godager, NTNU i Gjøvik Email: bjoern.godager@ntnu.no 16. nov. 2016 3D Workshop Hamar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Sykehuset i Vestfold F Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Konseptbeskrivelse BIM og industrialisert byggproduksjon Rev. 0.2, 31.05.2012 okumentasjonskontroll: Versjon ato Utarbeidet av Berørte

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen Fag og temadag for RVO, 8. februar 2016 Quality Airport Hotel Gardermoen 1 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Ranveig.K.Tinmannsvik@sintef.no SIBA bidrag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer