ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2006 HAMAR KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet regnskapsskjema 3 5 Økonomisk oversikt - drift 6 Økonomisk oversikt - investering 7 Note 1 Bevilgningsregnskap og spesifikasjon av endring i arbeidskapital 8 Note 2 Pensjonskostnader 9 Note 3 Garantiansvar 10 Note 4 Krav på/gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid 11 Note 5 Aksjer og andeler 12 Note 6 Spesifikasjon over avsetning og bruk av fondsmidler 13 Note 7 Kapitalkonto 14 Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler 15 Note 9 Regnskapsprinsipper 16 Note 10 Avskrivninger 17 Note 11 Investeringsoversikt 18 Note 12 Gjeldsforpliktelser 60 Note 13 Finansielle omløpsmidler 64 Note 14 Avdrag på lånegjeld iht kommuneloven sitt krav til minstefradrag 65 Note 15 Leasingforpliktelser 66 Note 16 Selvkost 67 Note 17 Spesifisering av ikke budsjetterte ovf drift til investering Driftsregnskap - art Driftsregnskap - resultatenhet, art Investeringsregnskap -art Investeringsregnskap - resultatenhet art Balansekonti, omløpsmidler Balansekonti, anleggsmidler Balansekonti, kortsiktig gjeld Balansekonti, langsiktig gjeld Balansekonti, bokført egenkapital Balansekonti, memoriakonti 159 Legater 160 1

3 2

4 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Resultatregnskap 2006 Hamar kommune Regnskapsskjema 1A Drift Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Regnskap - Rev. budsjett Inntekter er ført med negativt fortegn Skatt på inntekt og formue Skatt på eiendom Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Renteinntekter Renteutgifter mv Avdrag på lån Sum nto eksterne finansutgifter Dekn. underskudd / disp. overskudd Ubundne avsetninger Bundne avsetninger Avsetninger netto Til fin. av utg. i investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig Resultat Regnskapsskjema 1B Drift Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Regnskap - Rev. budsjett Fordeling til Resultatenheter: 20 Politisk ledelse Rådmannens staber og fellesutgifter Plan og Utvikling Servicekontr Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Helse Eiendom Levekår Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Veger Vann, avløp renovasjon Parkvesen Utføreravdeling Kommuneentreprenøren Utføreravdeling Vaktmestersentralen Overføringer: 90 Kommunale foretak Interkommunale samarbeid Interkommunale foretak Kirken og andre trossamfunn Kommunale AS Res. tilleggsbev Fordelt til driftsrammen

5 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Investeringsregnskap 2006 Hamar kommune Regnskapsskjema 2A Investering Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap L1 Investeringer i anleggsmidler L2 Utlån og forskutteringer L3 Avdrag på lån L4 Avsetninger til fond L4 Tilbakeføring/styrking Likviditetsreserve L5 Årets finansieringsbehov L6 Finansiert slik: L7 Bruk av lånemidler L8 Inntekter fra salg av anleggsmidler L9 Tilskudd til investeringer L10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner L11 Eieruttak L11 Andre inntekter L12 Sum ekstern finansiering L13 Overført fra driftsregnskapet L14 Bruk av avsetninger L15 Sum Finansiering L16 Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B Investering Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Polititisk ledelse Rådmannens staber og fellesutgifter Plan og Utvikling Servicekontr Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Helse Eiendom Levekår Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Veger Vann, avløp renovasjon Parkvesen Utføreravdeling Kommuneentreprenøren Utføreravdeling Vaktmestersentralen Overføringer: 90 Kommunale foretak Interkommunale samarbeid Interkommunale foretak Kirken og andre trossamfunn L1 Investeringer i Anleggsmidler

6 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Balanseregnskap 2006 Hamar kommune Regnskap Regnskap Eiendeler (A) Anleggsmidler KAP Faste eiendommer og anlegg ( ) Utstyr, maskiner og transportmidler ( ) Utlån ( ) Aksjer og andeler (2.21) Pensjonsmidler (2.20) (B) Omløpsmidler KAP Kortsiktige fordringer ( ) Premieavvik (2.19) Sertifikater (2.12) Obligasjoner (2.11) Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) Sum eiendeler (A + B) Egenkapital og gjeld (C) Egenkapital KAP Disposisjonsfond ( ) Bundne driftsfond ( ) Ubundne investeringsfond ( ) Bundne investeringsfond (2.55) Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950) Regnskapsmessig merforbruk (2.5900) - - Likviditetsreserve (2.5980) Kapitalkonto (2.5990) (D) Gjeld Langsiktig gjeld KAP Pensjonsforpliktelse ( ) Ihendehaverobligasjoner ( ) - - Sertifikatlån ( ) Andre lån ( ) Kortsiktig gjeld KAP Kassekredittlån (2.31) - - Annen kortsiktig gjeld ( ) Premieavvik (2.39) Sum egenkapital og gjeld (C + D) Memoriakonti - - (E) Memoriakonti KAP Ubrukte lånemidler (2.9100) Andre memoriakonti ( ) Motkonto for memoriakontiene (2.9999) desember april 2007 Svein M Skaaraas Rådmann Halvor Haug Økonomisjef Dagmar Lyngstad Leder seksjon regnskap 5

7 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Driftsregnskap Hamar kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Regnskap - Rev. budsjett Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum Driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester i egen tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter egen tj.prod Overføringer med krav til motytelse Avskrivinger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Brutto Driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivinger Netto Driftsresultat Bruk av tidl. års overskudd (mindreforbruk) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidligere års underskudd Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond (ekskl avdragsfond) Avsatt til likviditetsreserven Sum Avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

8 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Investeringsregnskap Hamar kommune Økonomisk oversikt - Investering Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum Inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester i egen tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum Utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum Finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av Disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum Finansiering Udekket / udisponert

9 NOTER TIL REGNSKAP Note 1 Bevilgningsregnskap og spesifikasjon av endring i arbeidskapital Anskaffelse av midler Art R 2006 Rev. b 2006 Oppr. b 2006 R 2005 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler S Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler T Anskaffelse - anvendelse av midler U = W Endring i ubrukte lånemidler BaR 2.91 (Rt) (Rt-1) Endring i arbeidskapital * V Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger ( ) Bruk av avsetninger ( ) Til avsetning senere år Netto avsetninger W = U Interne overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer O Spesifikasjon av endring i arbeidskapital iht. balanseregnskapet: Omløpsmidler Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring materialbeholdninger Endring i omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital iht. balanseregnskapet Endring arbeidskapital * * Differanse i regnskap 2005 med kr ,85 skyldes integrering av regnskapet til * Næringssamarbeidet Hamar-Stange med Hamar kommune. 8

10 NOTER TIL REGNSKAP Note 2 Pensjonskostnader Hamar kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) SPK KLP Sum 2006 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Pensjons-poster SPK Pensjons-poster KLP Sum 2006 Balanse (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift Beregningsforutsetninger SPK KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 6,00 % 6,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,00 % 5,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,19 % 3,19 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,19 % 3,19 % Forutsetninger for turn-over KLP (F 13-5 bokstav G) : Uttaksandel pr aldresgruppe under 20 år 20 % i AFP-felles Kom.pensjonsordn.: år 8 % 62 år 50,00 % 20,00 % år 6 % 63 år 50,00 % 30,00 % år 6 % - 0,4 % pr år over 25 år 64 år 50,00 % 40,00 % år 4 % - 0,2 % pr år over 30 år 65 år 50,00 % 50,00 % år 1 % - 0,1 % pr år over 45 år 66 år 50,00 % 60,00 % Over 50 år 0 % Pensjons-midler SPK Pensjonsforplikt. SPK Pensjons-midler KLP Pensjonsforplikt. KLP Estimatavvik Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik

11 NOTER TIL REGNSKAP Note 3 Garantiansvar Person, firma, organisasjon Garantiansvar Garantiansvar Hamar kommunes ansvar for felleskommunale bedrifters gjeld Kr * Barnehager Kr Bekkelivegen 2 (tidligere Øst-Lab) Kr Sum Kr * Mesna Kraftselskaps lån Obligasjonslån 1993/ ,50 % Kr 0 0 Obligasjonslån 1993/ ,50 % Kr Kr * HIAS' lån Lån nr (NKB) ,00 % Lån nr (NKB) ,70 % Lån nr (NKB) ,70 % Kr BARNEHAGER Blåveisen barnehage, org.nr Hvitveisen barnehage, org.nr Vangli barnehage, org.nr Kr ANDRE Bekkelivegen 2 (tidligere Øst-Lab) ,00 % Kr

12 NOTER TIL REGNSKAP Note 4 Krav på/gjeld til kommunale foretak, interkommunalesamarbeid etter 27 med eget særregnskap og interkommunale selskaper Foretak Fordring Gjeld pr pr Sum Hamar Kino KF 0,00 0,00 0,00 Hamar Svømmehall KF 0,00 0,00 0,00 Sum kommunale foretak 0,00 0,00 0,00 Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen ,00 0, ,00 Sum interkommunale samarbeid etter 27 med eget særregnskap ,00 0, ,00 Hedmark Revisjon IKS ,00 0, ,00 Hedmark Interkommunale IKT 346, , ,36 Sum interkommunale selskaper , , ,36 Sum , , ,64 11

13 NOTER TIL REGNSKAP Note 5 Aksjer og andeler Selskapets navn Selskapets Antall Balanseverdi aksjekapital aksjer Pålydende pr Klp, Ek-tilskudd Kunnskapsparken Hedmark AS Innovation Studios Norway AS 30 % Hamar Energi Holding AS % Vangsveien 73 AS % Hias IKS % Hoa AS % Asvo hamar AS % Biologiens hus Eiendomsselskapet bekkelivn , Kompetansebedriftene AS ,56% Labnett as ,29 % 100, Hvitveisen barnehage b.a. 5 andeler A/L Hamar og omegn bbl Tv-innlandet Hamar a/s pål Hedmark vaskeri as , Oplandske dampsk selsk a/s A/L Biblioteksentralen 2 A/S Fotorama pål. kr A/S Fin.inst. bergensb. fork. 1 Medievekst a/s 250 aksjer 1 Borettslag Studentbyer, studenthybler Hedemarken turistløyper 1 Hamar sportsanlegg AS Sum aksjer og andeler

14 NOTER TIL REGNSKAP Note 6 Spesifikasjon over fond, likv.reserve og "udisponert resultat" Disposisjonsfond Beløp Beholdning ,98 Bruk av fondet i driftsregnskapet ,00 Bruk av fondet i investeringsregnskapet ,99 Avsetninger til fondet i driftsregnskapet ,38 Beholdning ,37 Bundne driftsfond Beløp Beholdning ,49 Bruk av fondet i driftsregnskapet ,00 Avsetninger til fondet i driftsregnskapet ,88 Beholdning ,37 Ubundne investeringsfond Beløp Beholdning ,78 Bruk av fondet i investeringsregnskapet ,53 Avsetninger til fondet i investeringsregnskapet ,31 Beholdning ,56 Bundne investeringsfond Beløp Beholdning ,15 Bruk av fondet i investeringsregnskapet ,65 Avsetninger til fondet i investeringsregnskapet ,00 Beholdning ,50 ØVRIG BOKFØRT EGENKAPITAL: Regnskapsmessig overskudd ,53 Likviditetsreserve Drift ,65 Likviditetsreserve Investering ,85 Kapitalkonto ,92 Sum ,25 13

15 NOTER TIL REGNSKAP Note 7 Kapitalkonto Balanse kapital ,80 DEBETPOSTER I ÅRET KREDITPOSTER I ÅRET Salg av fast eiendom og anlegg kr 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg kr ,00 Nedskriving av fast eiendom kr ,00 Oppskriving av fast eiendom kr 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg kr ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler kr 0,00 Nedskriving av utstyr, maskiner og transportmideler kr Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler kr ,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler kr Oppskriving av utstyr, maskiner og ,00 transportmidler kr 0,00 Salg av aksjer kr 0,00 Kjøp av aksjer kr ,00 Nedskriving av aksjer og andeler kr 0,00 Oppskriving av aksjer og andeler kr 0,00 Mottatte avdrag på startlån kr ,96 Utlån startlån** kr ,65 Mottatt avdrag på sosiale utlån kr ,98 Sosiale utlån ,50 Motatt avdrag på utlån av egne midler kr ,00 Utlån egne midler kr ,00 Avskriving sosiale utlån kr 0,00 Ordinære avdrag eksterne lån* kr ,00 Avskriving startlån kr ,00 Ekstraordinære avdrag eksterne lån kr ,37 Avskriving utlån av egne midler kr 0,00 Ordinære avdrag startlån kr ,71 Ekstraordinære avdrag startlån kr ,25 Bruk av midler fra eksterne lån* kr ,42 Bruk av midler fra eksterne startlån kr ,00 Netto pensjonsforpliktelse KLP kr ,00 Egenkapitalinnskudd KLP kr ,00 Netto pensjonsforpliktelse SPK kr ,00 Arb.g.avg.av nto. pensj.forpl. KLP kr ,00 Arb.g.avg.av nto. pensj.forpl. SPK kr , Balanse kapital kr ,92 SUM DEBET ,28 SUM KREDIT ,28 * Kr i differanse fra investeringsregnskapet. Gjelder bilag 3473 som er oppretting av tidligere års feil. ** Kr ,65 i diferanse fra investeringsregnskapet. Gjelder ubetalte renter,omkostninger og gebyr som er lagt til hovedstol. 14

16 NOTER TIL REGNSKAP Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler Selskapets navn Balanseverdi Salgssum Resultatført i Balanseverdi investeringsregnskapet pr pr Ikke salg i 2006 Sum aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedskriving av aksjer Selskapets navn Beløp Ikke nedskriving i 2006 Sum aksjer og andeler 0,00 15

17 NOTER TIL REGNSKAP Note 9 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 16

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 HAMAR KOMMUNE HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Resultatregnskap 2014 Hamar kommune Regnskapsskjema 1A Drift Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Regnskap - Rev. budsjett

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer