Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest lufthavn, Grøtnes"

Transkript

1 Hammerfest lufthavn, Grøtnes Konsekvensutredning vedrørende reindrift Utarbeidet av Finnmark Plankontor AS Dato:

2 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Asplan Viak as, som er engasjert til å forestå en samlet reguleringsplanprosess for ny lufthavn på Grøtnes. Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens 4-2, forskrift om konsekvensutredning med tilhørende veiledere og for øvrig veielder utarbeidet av reindriftsforvaltningen. Rapporten bygger på informasjon som fremkom på befaring med reinbeitedistriktet den , Samt intervju med distriktets utøvere I tillegg bygger rapporten på skriftlig materiale fra ulike utredninger foretatt i forbindelse med andre inngrepsplaner i distriktet og materiale fra Reindriftsforvaltningen Rapporten er utarbeidet av Tore-Jan Gjerpe som oppdragsleder. Nils Aslatt Kildedam har bidratt med reindriftsfaglig erfaring og utarbeidet kart. Vi takker for oppdraget og all hjelp og velvilje under arbeidet fra reinbeitedistriktet. Sammendrag Rapporten er en konsekvensutredning vedrørende reindrift ved utbygging av flyplass på Grøtnes på Kvaløya i Kvalsund kommune. Etablering av flyplassen stor negativ konsekvens for reindrifta i utredningsområdet. INNLEDNING Bakgrunn På grunnlag av et fastsatt planprogram er det igangsatt arbeid med reguleringsplan for et område rundt Grøtnes-Guohcanjarga til lufthavn med tilhørende nærings- og trafikkformål. Området ligger på den sydvestlige delen av Kvaløya. Planen utløser krav om konsekvensutredning iht plan og bygningsloven (PBL) 4-1 fordi tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Denne delutredning er for tema reindrift. Denne delutredning er i planprogrammet kalt deltema «samiske interesser» som må anses å være et relativt omfattende samfunnsfaglig tema. I teksten fremgår det imidlertid klart at det deltemaet er avgrenset til reindrift. I denne utredning har vi derfor begrenset oss til å utrede konsekvensene for reindrift. Utredningen bygger på eksisterende litteratur, informasjon fra Reindriftsforvaltningen, Sametinget, berørte Reinbeitedistrikter og ressurspersoner.

3 2 Mandat Konsekvensutredningen er hjemlet i PBL 4-2, som krevet at planbeskrivelsen skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. For øvrig er formålet med utredningen nedfelt i fastsatt planprogram. Arbeidet vil bli lagt opp slik at det i startfasen samles fakta om området og deretter befaring med reindriftsforvaltningen og distriktet. Det gjennomføres også kvalitative forskningsintervjuer med reindriftsutøverne i distriktet og representanter for reindriftsforvaltningen basert på en hermenautisk tilnærming Konsekvensutredningen vil beskrive bruken av området og tilstøtende områder, og gjøre rede for tiltakets konsekvenser og hva som kan gjøres for å hindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper både i anleggs- driftsfasen og eventuelt behov for oppfølgende undersøkelser. Utredning av flere utbyggingsområder I planprogrammet settes det krav om at KU skal omfatte 3 utbyggingsalternativer, med rullebane på hhv 1199, 1400 og 2000 m. De ulike utbyggingsalternative vil sansynligvis få ulik betydning for reindrifta. Alternativene får betydning for hvilke type fly som vil bli benyttet, omfanget av støy og sansynligvis også antall landinger/avganger. Behov for fyllmasse vil variere mye mellom de ulike rullebanealternativene. Det er ikke avklart hvor man ønsker å ta ut dette, men området rett inn for Grøtnesområdet og Skjåholmen er steder som er vil bli vurdert som aktuelle. Både uttakksted og volum kan få stor betydning for reindrifta i området. Metodikk Metoden som skal benyttes jfr. planprogrammet, er Håndbok 140 (Statens vegvesen 1995) Denne er brukt så langt det er mulig, men også DN håndbok nr er benyttet. Det er her brukt standardisert og systematisk tretrinns prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger som er mest mulig objektive og etterprøvbare. Kunnskap om praktisk reindrift i ulike områder kan bare erverves gjennom deltakelse i driften i de aktuelle områdene. Reineiere i området har derfor vært en viktig informasjonskilde med hensyn på reindrift i området, konsekvenser av tiltaket, alternative områder og avbøtende tiltak. For øvrig er datagrunnlaget skriftlige kilder om reindriften i området og næringen generelt, befaringer i tiltaksområdet, eksisterende kartverk og vurderinger av andre foreliggende planer for området.

4 3 Status/ verdi Verdien for reindrifta blir fastsatt gjennom en glidene skala som spenner fra liten verdi til stor verdi. Grunnlaget for næringa er å utnytte de til enhver tid tilgjengelige planter og andre vekster. Dyrene veksler mellom ulike beiteplanter gjennom året, og tilbudet av disse varierer geografisk. For å få en optimal utnyttelse av beiteressursene er det avgjørende at reinflokken kan forflytte seg mest mulig uhindret mellom de ulike områder. Ivaretakelse av trekk- og flyttleier er derfor like viktig som bevaring av beitene. I vurderingen legges det derfor vekt på områdets verdi som beiteområde, innvirkning på trekk- og flyttleier, og eventuelt forekomst av bygg og installasjoner. I forhold til beite vurderes områdets produktivitet, hyppighet i bruk, og hvorvidt denne type beite representerer en minimumsfaktor i distriktet Liten Middels Stor Kriterier for verdifastsetting. Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi Statens vegvesen Håndbok 140 Områder med stor produksjon av beiteplanter, reindriftsområder med stor bruksfrekvens og beiteressurser det er mangel på i et område (minimum) Områder med middels produksjon av beiteplanter og med middels bruksfrekvens Områder med liten produksjon av beiteplanter og med lav bruksfrekvens OEDs retningslinjer (Reindriftsforvaltningen) Minimumsbeiter og særverdiområder (kalvingsområder, parringsland, trekk- og flyttleier og reindriftsanlegg Områder med reindrift, men ikke særverdiområder og minimumsbeiter Områder uten reindrift Omfang Omfang består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger hvis tiltaket blir gjennomført. Konsekvensene blir da vurdert ut fra omfang i tid og rom, og sannsynligheten for at de skal oppstå. Omfanget blir vurdert langs en glidende skala fra stort negativt omfang, til stort positivt omfang.

5 4 Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos Kriterier for vurderinger av tiltakets omfang for reindrifte, jfr. Håndbok Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006). Reindrift Ressursgrunnlaget og utnyttelse Stort positivt omfang Tiltaket vil i stor grad øke ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet (Neppe aktuelt) Middels positivt omfang Tiltaket vil øke ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet Lite/intet omfang Tiltaket vil stort sett ikke endre ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet Middels negativt omfang Tiltaket vil redusere ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet Stort negativt omfang Tiltaket vil i stor grad redusere eller ødelegge ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet Konsekvens Ved vurdering av konsekvenser kombineres verdien av det enkelte temaet og omfanget av tiltaket, for å få den samlede vurderingen av tiltaket. Her benyttes konsekvensvifta som fremkommer i nevnte håndbok 140 En sammenstilling iht denne gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv Konsekvens, til meget stor negativ konsekvens. De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene - og + Symbol Beskrivelse ++++ Meget stor positiv konsekvens +++ Stor positiv konsekvens ++ Middels positiv konsekvens + Liten positiv konsekvens 0 Ubetydelig/ingen konsekvens - Liten negativ konsekvens - - Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Meget stor negativ konsekvens RELEVANT KUNNSKAP OG FORSKNING Rettsforhold Den samiske befolkningen har på grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve reindrift innenfor de delene av fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor reindriftsamene fra gammelt av har utøvet reindrift. Dette defineres som det samiske reinbeiteområdet. Reindriftsloven av er den sentrale loven som regulerer reindrifta i Norge, men også Plan- og bygningsloven legger rammer for reindrifta gjennom krav om at planer etter loven skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ( 3-1)

6 5 Sametingets retningslinjer etter finnmarksloven 4 skal også legges til grunn for vurderinger i arealplanleggingen. Sametinget har også utabeidet egen planveileder. Innholdsmessig er det samordning av retningslinjene etter finnmarksloven 4 og Sametingets planveileder. Reindrifta har et særlig vern når et inngrep kommer i konflikt med reindriftas flytting etter tradisjonelle flyttleier. Etter reindriftslovens 22 må ikke flyttleier stenges. Ifølge lovens forarbeid, kan dette være tiltak som hindrer reindriftsutøvere å utøve rettighetene sine etter reindriftsloven (Ot.prp. nr. 28, ). I alle saker må det gjøres en interesseavveining mellom reindrifta og utbyggingsinteressene. Rettspraksis har slått fast at reindriftas rettigheter hviler på alders tids bruk. Dette innebærer at reindriftas rettigheter har ekspropriasjonsrettslig vern etter Grunnlovens 105 på linje med fast eiendom. Utover dette er myndighetene bundet av Grunnlovens 110a, som pålegger myndighetene å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Rettspraksis viser at kommunale og statlige organer i sitt arbeid for å fremme almennyttige formål. at næringen må akseptere,, treffer tiltak som kan føre til ulemper og også visse tap, så langt ikke selve næringsgrunnlaget for reindriften rokkes ved (Arnesen, 1977:19 ). Norge er bundet av folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk nedfelt i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1966 Generelt om inngrep og forstyrrelser Effekten av utbygging og forstyrrelse for reindriften er både basert på kjent forskning og informasjon fra reindrifta sjøl. Det forskningsmateriale som benyttes må være basert på i hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige for det som her vurderes, dvs. er den valid De samfunnsfaglige og sosio-kulturelle virkninger er i liten grad berørt. Effektene av utbygging på rein deles vanligvis inn i lokale direkte effekter under anleggsfasen og ved forstyrrelse av enkeltdyr, regionale indirekte effekter på hele flokken i det aktuelle området, og kumulative langsiktige effekter som også kan ha betydning for rein utenfor utbyggingsområdet. Inndeling av effekter i disse tre kategoriene benyttes i mange utbygginger internajonalt, og av en rekke forskere og av FNs miljøprogram (UNEP 2001). Direkte lokale effekter Fysiske tap av arealer er i de aller fleste tilfeller begrenset, og utgjør en svært liten del av de arealer distriktet disponerer. Det fysiske tapet av land er derfor av liten betydning for reindriften, dersom det ikke er et sjeldent viktig areal som går tapt, som flytteveier osv.. Dette betyr ikke nødvendigvis at konsekvensene av utbyggingen er små for reindriften, noe vi skal se under indirekte regionale effekter. Det foreligger noe forskning på lokale effekter, også kalt direkte effekter eller fotavtrykkeffekter (Vistnes og Nellemann 2000),

7 6 Det er gjort en del forskning på lokale direkte effekter av forstyrrelse av rein og andre drøvtyggere. Studiene er i all relatert til villrein, og har begrenset verdi for tamrein, men disse studier har funnet at stressreaksjonen for enkeltdyr i møte med forstyrrelse er begrenset til flukt m vekk fra forstyrrelseskilden eller økt hjerteaktivitet i 0-4 minutter. Andre lokale studier ser på reinens beitebruk i et begrenset område rundt et inngrep. De finner ofte ingen sammenheng mellom reinens beitebruk og avstand til inngrep innen de første 1-2 km fra inngrep. Andre studier som omfatter større områder lenger unna vei og annen infrastruktur, (5-10 km) viser at det kan være mindre rein nær infrastruktur enn lenger unna infrastruktur. Dette får betydning for regionale effekter. Generelt kan det hevdes at studier som fokuserer på lokal direkte forstyrrelser som fluktreaksjoner og forstyrrelse av enkeltdyr nær inngrep, viser at effekten på rein er liten og kortvarig (Vistnes og Nellemann 2000) Staten fikk i lagmannsrettsak SKJ-HALO, som gjelder Nordkynveien, aksept for at deler av Vistnes sine konklusjoner om unnvikelse, kunne betviles.

8 7

9 8 Indirekte regionale effekter Støykartet viser kun støy i den relativ bratte skråningen. Det foreligger liten kunnskap om reinens reaksjon på fly og flyplasser. NINA foretok i 1996 en studie på reinens reaksjon på lavtflyvende luftfartøy. (Berntsen, 1996 ) Studien viste svært moderate reaksjoner på simler, men studien har begrenset verdi fordi den ble foretatt på et lite antall dyr. Imidlertid er det gjort mye forskning om kontinuerlig forstyrrelse og permanente inngrep som veier, kraftlinjer, bebyggelse og rørledninger, men disse har kommet til sprikende konklusjoner. Mye av slik forskning er knyttet til villrein i Nordamerika og Kanada og har begrenset reliabilitet, men har vist at at inngrep kan føre til langvarige unnvikelseseffekter, som innebærer at reinen reduserer bruken av områder nær inngrep og forstyrrelse nettopp for å unngå stresssituasjoner eller å møte forstyrrelse. Størrelsen på området med redusert bruk varierer med type inngrep. Forskning på unnvikelsesresponser for tamrein viser seg å ligge i størrelsesorden 1-4 km fra inngrep, avhengig av type inngrep, plassering i terrenget og årstid. Utbygging av hytter, veier og kraftlinjer kan føre til redusert kondisjon og redusert kalveoverlevelse, og dermed til redusert produksjon på sikt. Nyere studier viser i tillegg at unnvikelseseffekten øker med økt tetthet av utbygging, og at reinen ved stadig ny utbygging til slutt kan forlate et område hvis det finnes alternative beiter (Nellemann og Cameron 1998, Vistnes et al. 2001). Annen forskning viser at reinen har en evne til å tilpasse seg inngrep, men dette er i stor grad avhengig av reinens «sinnstilstand» (Prestbakkmo, 1991) Nyere forskning basert på andre metoder viser annet resultat, disse viser svært liten unvikelse etter anleggsfasen (Coleman, 2011) Kumulative effekter Kumulative effekter er de samlete og langsiktige effekter av tidligere og planlagt inngrep også satt opp mot andre inngrep i distriktet, omfanget av sommerbeite satt opp mot vinterbeite osv. Eksempelvis vil infrastrukturtiltak som hver for seg kan ha begrenset effekt, til sammen føre til store akkumulerte effekter. Virkninger av bit-for-bit inngrep akkumuleres kvantitativt inntil man når terskler der virkningene kan gjøre kvalitative sprang. Et tilsynelatende lite Inngrep, kan derfor under uheldige omstendigheter få store effekter. Effekten av et nytt inngrep vil således i stor grad være betinget av hvordan effektene det skaper i samvirke med effektene av tidligere inngrep Inngrepene må derfor ses i en sammenheng. For reindrifta innebærer dette at effekten for berørt reinbeitedistrikt ved utbygging og tap av beiteland ikke utelukkende sees i forhold til størrelsen på selve inngrepet. Bruken av arealer for et reinbeitedistrikt strekker seg som regel over store områder og mellom flere kommuner. Det er derfor viktig at ulike arealinngrep i ulike kommuner ses i sammenheng med hverandre i forhold til det enkelte reinbeitedistrikt. Det er også av stor betydning at reindriften ikke taper fleksibilitet ved skiftende klimaforhold innenfor de ulike årstidsbeitene. I forskrift om konsekvensutredning av , vedlegg 2, stilles bl.a. følgende krav til utredningen: Når flere utbyggingstiltak i et område samlet kan få vesentlige virkninger skal tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i tiltakets influensområde vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistriktet vurderes

10 9 DAGENS SITUASJON OG BRUK Data om distriktet Distriktet har relativt sparsommelig sommerbeite. Gjennom bruksreglene for distriktet skal det fastsettes et øvre reintall for den enkelte sommersiida ut fra det beitegrunnlag som siidaene disponerer. Distriktet har 6 sidaandeler og et øvre fastsatt reintall på 1700 dyr. Det er 22 personer som er sysselsatt. Ved telling i var reintallet på Reindriftslovens 60 hjemler regulering av reintall. Produktivitetsdata for distrikt 20 for driftsårene Kilde: Ressursregnskap for reindriftsnæringen. Reindriftsforvaltningen 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Reintall Gjennomsnitt slaktevekt kalv Tot. slaktevolum i tonn 19,6 19,8 17, ,8 9,7 10,8 13,2 18,8 14,8 Slaktedyr Totalt tap, % i % av antall dyr ved driftsårets start Øvre tillatt reintall gir et gjennomsnittlig reintall per driftsenhet på 283 rein. Antall rein per driftsenhet er den viktigste enkeltfaktor for økonomien i drifta, og dette er i underkant av hva som er tilfelle for de fleste distrikt i vest-finnmark Produktiviteten, kg/rein i vårflokk, ligger i distriktet noe over gjennomsnittet for Vest- Finnmark, det samme gjelder for gjennomsnitlig slaktevekt for kalv. Merkede kalv og kalv etter tap har vært som gjennomsnittet for regionende siste årene. Økonomien i reindrifta er generelt svak, og Vest-Finnmark er nest etter Troms, det området som har lavest vederlag for arbeid og egenkapital. Bruk av området i løpet av året I reindrift opereres det med åtte årstider: Vårvinter Februar mars Reinen er på vinterbeite. Slakting for salg og vår/sommerforsyninger Vår April -mai Vårflytting til kysten, reinen kalver Vårsommer Mai juni Reinen kalver, merking av kalver Sommer Juni -august Kalvemerking Høstsommer August september Reinmerking, slakting, gjelling av okserein, Skilling av rein

11 10 Høst Oktober november Parringstid for rein, høstflytting Høstvinter November desember Slakting av nisterein Vårvinter Distriktet har vinterbeite i området fra Bavtajohka/Civzesmarduoddar i grensen mot Kautokeino kommune, sørover et stykke inn i Anarjohka nasjonalpark og vestover. Området blir også benyttet av en siida i D23 - Jalgon. Vår I flytteperioden drives flokken nordover og videre etter flere alternative flytteveier nordover men i all hovedsak går den over Marteoaivi, videre til Muvravarri og krysser Sammoljohka, og videre til Riibatjavri til Ruossuleahki. Krysser E6 og videre til Stohkkecåbma og til Jalgesvarrit der flokken føres over Kvalsundelva der hvor Suolojohka og Fieddajohka møttes. Herfra videre forbi Ravdojavri og gjennom dalen mellom Goaskincuohka og Unna Jiehkiras. Derfra opp Cohkalbatvaggi og på østsiden av Nahkejohka og ned til svømmeplassen Jalgesvarri sør for Kvalsund tettsted brukes som oppholdsområde før oversvømming til sommerbeitedistriktet. Svømmeplassen på fastlandssiden som brukes strekker seg fra område mellom nesset vest for den gamle søppelplassen i V, og bukta NØ for Handelstind (ca 300m.fra Kvalsund bru). Føringsleie/ilandføring brukes kun i forbindelse med vårflytting. Lasting skjer fra svømmegjerde på fastlandet. Lossing av rein til øya skjer på 2 steder. Lossing i sør foretas på begge sider av Hanselva. Lossing i nord er ved Skjærvika i Melkesundet. Det eneste mulig ilandføring med rein til Mylingen. Ved oversvømming med rein om våren ca. 15. april avventes gode vær- og strømforhold for å kunne gjennomføre et vellykket flytting over Kvalsundet. Det må sikres at vannstrømmer og bølger ikke fører flokken vekk fra de hoved oppstigningsplassen til fjells. Disse er ved Stallojohka, Alnes, Martevaggi. Distriktet har de siste årene i hovedsak flyttet rein over sundet med pram med innlastning ved svømmegjerde. I noen tilfelle har de vært fraktet med trailer fra Suossjavri fram til distriktet. Flokken føres samlet over Guohcarassa. Herfra begynner simler å spre seg østovert mot kalvingslandet. Når det er mye snø, vil det være lite med barflekker i sørenden av øya. Flokken som forflyttes nordover vil bli mindre desto lenger nordover man kommer. Til slutt vil det være en mindre flokk som når helt fram til kalvinglandet i Mylingen. I området i sørenden av øya, sør for Guohcarassa vil det være spredt beite for årskalver som ikke har kondisjon til å følge hovedflokken over det høgere liggende rassa området. Når det er lite snø vil flokken kunne overlates til seg selv og slikt sett spre og tilpasse seg etter beiteforholdene. Simleflokken vil lenger ut på vårparten forflytte seg mot kalvingslandet. I perioder der reinen har vært i dårlig kondisjon, og beiteforholdene vanskelig, har det blitt vurdert som viktig å få dyrene fraktet med pram ut til Skjærvika. Vårsommer Kalvingen varer fra ca.10 mai til 1. juli. Hovedtyngden av kalving skjer fra 20 mai til 15.juni

12 11 Hannrein, årskalver og simler uten kalv søker vårbeite i de vestlige områder på øya. Det er fine områder for tidlig rahtta (grønnspiring) i sjønære områder i fjorder og viker på solsiden dvs. på vestsiden av øya. Også årskalver oppsøker disse områdene. Etter hvert som de nyfødte kalvene har vokst og blitt større og raskere vil også simlene med kalv oppsøke disse grønnområdene. Inne i fjordene og dalene i nordre og østre deler av øya finner en de beste forholdene når det gjelder beite og trivsel for rein i kalvingsperioden. Både i Kvalfjord, Risvåg og Storvika er det gode beiteforhold og kalvingsområde for simlene fordi det ofte er tidlig bart og et svært godt beitegrunnlag. Beitet er variert og godt i lågfjellet. Dette strøket har små daler og hauger med lyngmark og spredte lavforekomster. Det er lite bekker og vann i området. Også i området mellom Indre Torskefjord og Storbukta, er det stort sett småkuppert med lyngmark med spredt lavdekke og grasmark. Her er det et godt vårbeite. Det samme gjelder i områdene mellom Torskefjordene. Også her det tidlig bart, og samme type terreng og beitegrunnlag. Det er også godt beite og kalvingsland i Mylingen. Området er dominert av lyng, grasmark, og med spredt lavdekke. Terrenget er kuppert og lunt som gjør at beitet er en av det beste Sommer Gjennom sommeren brukes hele distriktet, også kalvingsområdene. Høyereliggende områder er viktige som luftingsområde når det er varmt og innsekter. Områdene på østsiden av øya er mest brukt av simler med kalv. Okesreinen finner områden rundt byen attraktiv. Beitemønsteret er slik frem man starter arbeidet med høstsamlingen i begynnelsen av september. Gjennom sommeren er det viktig å oppnå høyest mulig kondisjon til reinene. For at dette skal oppnås er det viktig at reinen for ro på beite, og at reinen beiter mest mulig spredt over hele øya. Høstsommer Ca.1 september starter høstsamlingen på Kvaløya. Distriktet har i hovedsak 2 oppsamlingsområder på øya, og 1 på fastlandet Først samles rein fra Mylingen og drives til oppsamlingsområde som ved Storfjell/hyttavaggi. Her stopper reinen av naturlige årsaker fordi det er et rolig og flatt område, til alle rein er samlet fra lavere liggende strøk. Når all reinen er samlet, føres flokken sør/sørøstsiden av Fuglenesdalen etter kryssing av Forsølveien mellom Forsølkrysset og Kvalfjord. Etter samling på sørsiden av Forsølveien begynner hovedsamlingen. Nå samles og føres reinene i to deler av naturlige årsaker på hver side av øya sørover til oppsamlingsområde sør for Svartfjell. Den ene flytteveien går i den vestvendte hellinga ned mot RV 94 og forbi aktuelt utbyggingsområde ved Grøtnes. Flytte prosessen tar normalt 1 uke. Reinen føres i første omgang helt til lavere liggende områder på sørenden av øya. Reinen føres inn i dette område fra både vest og øst. Fra oppsamlingsområdet føres flokken inn i

13 12 øvre beitehage på Nuorrevarri, og på østside av Giehpenjargoaivi og Antejohka, og på vestsiden av Martejohka (Hanselv) og på oversiden av Hammernes. I dette området må dyrene gjetes nøye til man har fått samlet mesteparten av hovedflokken. Oppsamlingsområde her sør på øya, brukes som tidlig høstbeite /sein sommerbeite Dårlig vær kan stoppe oversvømmig. Oppsamlingsområder er i dag dårlig vernet mot forstyrrelser. Hvis rein blir skremt i dette området, trekker den nordover og det er da svært vanskelig å få den samlet tilbake umidlerbart. Rein trekker ofte helt til Mylingen. Det fører ofte til 1 ukes forsinkelse. Svømmeplassen på øya ligger mellom østlige tunnelåpning i Ø, og til Alnes i vest. Reinen føres fra øvre beitehage gjennom korridor til svømmeplassen. Det er en vanskelig arbeidsoperasjon. Nedstigninngen er bratt og trang og drivingen er farefull. Derfor kan det ta lang tid før alle rein er nede. Kryssing av riksvei 94 kompliserer forholdene betydelig. Reinflokken svømmes i flere deler om høsten hvor hovedflokken svømmes først. Dette er fordi ikke alle rein samles i første omgang. Små flokker svømmer i ettertid. På fastlandssiden føres reinen til et oppsamlingsområde (gjerde) i Kvalsunddalen. Høstslakting og kalvemerking foretas straks reinflokkene ankommer dette sområdet, normalt 10. september. Normalt merke/slakte periode er på ca. 1-2 uker, dvs frem til slutten av september. Høst Høstbeite før brunst er i Kvalsundalen, og etter det flytter distriktet til hovedbrunstområdet Flytting fra oppsamlingsgjerdet går mot Stohkkecåbma, Ruossuleahki, Riibatjavri, Sammoljohka, Muvravarri og Marteoaivi til hovedparrringsområde. Dette skjer i slutten av september/ begynnelsen av oktober. Fra hovedparringsområdet flyttes det normalt ikke før snøen har lagt seg og scooter kan benyttes. Høstvinter I slutten av november flytter distriktet direkte til vinterbeiteområdet i Bavtajohka dvs. i området Stuorroavi/Leihken, Guhkesvarri, Njoaski, Bojabeaski, Ginusvarri/vuopmi, og fra øst etter Karasjok /Kautokeino reinbeiteområde grense.

14 13

15 14 Landskapstrekk Kvaløya Kvaløya er på totalt 336 km 2 Øya har relativt ensartet berggrunn av eokambrisk alder, med lyse avsetningsbergarter og liggende sandstein og kvartsitter dominerer. Bergartene er gjennomsatt av mørke gabbroer og rustrøde serpentinitter, fargerike og godt synlige i et uvanlig løsmassefattig landskap. Stedvis forekommer også leirskifer. Øya er oppstykket av av mindre fjorder, sund og korte daler. Fjellsidene mot hav og fjorder er overalt bratte og strandflata finnes bare unntaksvis. I viker og på lavtliggende landtunger finnes hevede, godt synlige strandlinjer. Tiltak og utredningsområdet Tiltaksområde defineres som alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved en gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet. I dette prosjektet omfatter det sjølve lufthavnen, tilhørende veger, uttaksområdene for masser, og omlegging av fylkesveien forbi området Med utredningsområdet menes de områder som kan bli direkte eller indirekte berørt av det planlagte tiltaket. Reindriftsnæringen bruker ulike områder i hele distriktet til ulike tider av året, og tiltak/inngrep ett sted i distriktet kan få konsekvenser for drifta også i andre områder. Enkelttiltak/inngrep som isolert sett har liten betydning for næringen, kan i sum av flere tiltak ha betydelige konsekvenser. Derfor er det viktig å få fram helheten i næringas status og den totale belastningen næringa har med hensyn på inngrep og forstyrrelser. Med den bakgrunn defineres hele distriktet som utredningsområde i denne utredningen. Tap av rein Rein tapes av mange årsaker hvorav de viktigste er rovdyr, sykdom, ernæringssvikt, reintyverier eller trafikkulykker. Det har vært registrert store tap i Vest-Finnmark de siste år, og Reindriftsforvaltningen hevder dette i hovedsak kan tilskrives stor beitebelastning med lave slaktevekter som resultat. Ressursregnskapet for reindrifta viser ikke eksakt rovdyrtap i de ulike områder i distriktet. Slik data finnes heller ikke i den registering som foretas av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Distriktets oppfatning er at mye av tapet innenfor sommerbeitedistriktet, i stor grad skyldes ørnen, men også gaupe er påvist på øya. Distriktet har også betydelig tap pga. påkjørsel av bil. Ikke sjelden blir dyret skadet og omkommer senere ute i naturen. Omfanget av dette er lite dokumentert. Inngrep i distriktet Gjennomførte Generelt kan det hevdes at etableringen på Melkøya og den ekspansjon som har funnet sted i og rund Hammerfest som følge av dette, har hatt negative konsekvenser for reindrifta på Kvaløya. De inngrep ved utbygninger har ikke beslaglagt store arealer, men økt menneskelig aktivitet i utmark ser ut til å ha en økning, noe som har stor betydning for reinen.

16 15 Trafikk Statens Vegvesen har dokumentert at biltrafikk til Hammerfest har hatt en betydelig økning de siste årene. Det er igangsatt et arbeid med å utrede ny omkjøringsvei i byen. I planprogrammet er det ikke tatt inn at reindrift skal utredes. Det er uklart om dette vil få noen negativ betydning for reindrifta. Arbeidet med Skjåholmen bru og tunnel antas ikke å ha medført noen negative konsekvenser for reindrifta. Ny tranformatorstasjon ved Hyggevann med tilhørende adkomstvei er et inngrep som reindriftsforvaltningen har påpekt som en negativ for reindrifta. Utbygginga vil sanligvis føre til mer menneskelig aktivitet rundt stasjonen selv om veien ikke blir åpnet for almen trafikk. Planlagte inngrep Boliger, næring og infrastruktur I fastsatt planprogram for revisjon av Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord , legges det opp til å ta i bruk flere områder rundt byen til utbyggingsformål. I tillegg til direkte arealbeslag, kan dette føre til økt menneskelig aktivitet i områdene og relativt omfattende konsekvenser for reindrifta på Kvaløya. Reindrift er eget tema i de utredningene som skal gjennomføres i forbindelse med denne planen. Vindmøller Statkraft Development AS søkte i 2005 om konsesjon for Hammerfest vindpark med en innstalert effekt på 110 MW. på Kvaløya. KU for dette synliggjør omfattende konsekvens for reindrifta på Kvaløya. Kraftledninger NVE har gitt Statnett konsesjon for 420 KV kraftledning til Hammerfest. Ledningen følger eksisterende trase fra Skaidi, krysser Kvalsundet på samme sted som eksisterende og følger eksisterende trase frem til Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest. Kraftledningen ligger i all hovedsak utenfor distriktet på fastlandssiden Det er begrenset kunnskap om effekter av kraftledninger og de potensielle barriere- og aversjonseffekter for rein. Fagmiljøene har ulike syn på konsekvensene Noen konkluderer med store negative effekter på reinens regionale bevegelser og arealbruk, mens andre undersøkelser ikke støtter slike konklusjoner på verken arealbruk eller adferd. Reinsflokker har forskjellig tamhetsgrad i tillegg til at svært mange variabler spiller viktige roller som påvirkningsfaktorer i forbindelse med hvordan reinsdyr reagerer overfor fremmedelementer. Det er derfor vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner om hvordan kraftledninger i seg selv påvirker arealbruk og bevegelser til frittgående reinsdyr. Det er imidlertid enighet om at reinen vil reagere med frykt- og fluktreaksjoner ved påvirkning som innebærer menneskelig aktivitet som anleggsarbeid, tilsyn og vedlikehold av kraftledninger. I hovedutredningen fra 2009 (KU) ble området rundt Hyggevatnet tranformatorstasjon vurdert som viktig kalvingsland, og hele Fuglnesdalen og områdene rundt i forhold til driv og

17 16 trekk. En smal passasje utgjør en flaskehals i forhold til utnyttelse av de nordøstlige områdene på Kvaløya. KONSEKVENSER AV TILTAKET 0-alternativet Konsekvensene er vurdert med utgangspunkt i et 0-alternativ som beskriver den antatte situasjonen i de berørte områdene dersom utbyggingstiltaket ikke blir gjennomført. I dette tilfellet er 0-alternativet definert som dagens situasjon. Distriktet har i dag ikke en endelig ferdig utarbeidet distriktsplan, men regner med at denne er ferdig i Det er allerede synliggjort i KU for Hammerfest vindpark, at etablering av denne vil få omfattende betydning for distriktets sommerbeite på Kvaløya. Ikke minst vil deler at det aktuelle tiltaksområdet ved Grøtnes bli betydelig berørt ved en utbygging av vindpark. Direkte virkninger Hele Grøtneshalvøya er allerede beslaglagt for dagens avfallsanlegg, inngjerdet og uegnet som beite. Omlegging av riksveien med avkjørsler vil beslaglegge kun mindre arealer. Uttak av fjell inn for avkjørsel til Grøtnes vil beslaglegge noe større arealer, men dette er flyttevei og svært viktige areal. Uttak som går lengre opp fra vei enn meter vil stenge for flytting. Indirekte virkninger Både gjennom forskning og retsavgjørelser kan det synliggjøres at etablering av flyplass på Grøtnes vil innebære at rein unnviker områder nær et slikt menneskelige inngrep. Imidlertid har eksisterende vei allerede ført til at reinen har reduserer bruken av en sone innen 2-5 km fra vei med inn til 50 %. Kombinert med de foreliggende støyberegninger, og forutsatt av større fly ikke vil øke støyvolumet, er det grunn til å anta at sonen for unnvikelse ikke økes, men det er grun til anta at unnvikelsesprosenten vil øke. Dette kan knyttes til hvordan inn og utflyvning foretas, men det antas at unvikelsen kan øke opp til %. Det er i dette området den planlagte vindparken eventuelt vil ligge. Kumulative virkninger Etablering av ny flyplass vil i seg sjøl redusere beite for distriktet, særlig på vårsommeren. Distriktet har ikke alternative sommerbeiter og en reduksjon av sommerbeite vil føre at reinantallet må reduseres. Unnvikelse som følge av ny kraftledning antas å være begrenset. En ny vindpark med tilhørende veier og menneskelig aktivitet, særlig i anleggsperioden, vil føre til at særlig simler nærmest ikke vil beite i en sone på 2-5 kilometer inn fra Grøtnes og vindparken. I tillegg kommer øvrig utbygging i og rundt byen med tilsvarende økt menneskelig aktivitet i utmark. Samlet sett vil de kumulative effektene sansynligvis få svært stor konsekvens for reinbeitedisktrikt 20. og det vil bli nødvendig å redusere distriktets reintall med anslagsvis 30 %.

18 17 Konsekvenser i anleggsfasen Anleggsarbeidene innebærer enorme utfyllinger, og det forutsettes at det er ønskelig å ta ut fjell slik at transportavstanden blir kortest mulig. sprengning, opplessing, transport og utlegging skaper mye støy. Konsekvensene for reindrifta vil i stor grad være avhengig av når anleggsarbeidet foregår i forhold til reinens bruk av områdene og særlig når de flytter forbi. Ideelt sett bør det være mulig å utføre anleggsarbeidet i perioder da reinen ikke er på øya, fra 10 september til 15 april, alternativt også i den perioden dyrene er minst sårbar for forstyrrelser fra 1.juli til 1.september. Selv om flyttevei blir sikret forbi tiltaksområdet, vil det sansynligvis være svært komplisert å flytte reinen forbi tiltaksområdet hvis det drives anleggsarbeide mens flytting foregår. Sansynligheten for at dyrene snur eller trekker opp mot fjellet og videre nordover igjen er stor. Omfang av anleggsfasen for reindrifta er avhengig av når arbeidet drives og eventuelt stopper opp ved flytting. 1. Anleggsarbeidet drives kun når reinen er ute av øya 2. Drives hele året men stopper opp de dagene flytting foregår Avbøtene tiltak Dersom det er aktuelt å ta ut fjell rett inn for Grøtnes er det helt nødvendig at det anlegges en relativt bred flyttevei i lia ovenfor Grøtnes. Det må også settes opp ledegjerder. Et annet viktig tiltak i anleggsfasen vil være å stoppe anleggsarbeidet mens flyttingen foregår. Det bør også kunne kanseleres avganger når flytting foregår. Ved å legge inn og innflyvningskorridorene ut over sjøen vil unvikelsen i sonen fra flyplassen reduseres OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER Det forutsettes at tiltaket ikke hindrer flytting forbi tiltaksområdet. Dette må skje ved at det ikke gjøres inngrep i dagens flyttetrase eller at det ved masseuttak i området sikres en relativt bred flyttevei på oversiden, ved å planere terrenget, og der dyrene sluses inn ved oppsetting av gjerder.

19 18 Verdi, omfang og konsekvenser for reindrifta ved utbygging av flyplass på Grøtnes. Anleggsfase Verdi Omfang (effekt) Konsekvensgrad Kun anleggsarbeid når det ikke er rein på øya Stor Lite positivt Liten negativ (-) Ikke anleggsarbeid før etter kalving og 1-2 dager ved driving sørover Stor Middels negativt Middels negativ (--) Anleggsarbeid hele året, men stans 1-2 dager ved flytting Stor Middels/Stort negativt Stor negativ (---) Driftsfase Verdi Omfang (effekt) Konsekvensgrad Drift med trafikk tilsvarende eks. flyplass og dagens flypark (1199 m rullebane) Stor Lite/middels negativt Middels negativt (--) Drift med store fly og økt trafikk Stor Middels negativt Middels/stor (2000 m. rullebane) (--) Stenge flyplassen under flytting forbi området Stor Lite/middels negativt Middels negativ (--)

Reintallsskjema - eksempel

Reintallsskjema - eksempel Reintallsskjema - eksempel 1. Beitegrunnlaget (areal angitt i henhold til 59 i reindriftsloven) a) beiteareal for siida i henholdsvis sommer- og vinterdistrikt Sommerbeitedistrikt: Sommerbeitegrense: Størrelse:

Detaljer

Offentlig høring av søknad om konsesjon for bygging av Gjerdeelva kraftverk i Lyngen kommune i Troms

Offentlig høring av søknad om konsesjon for bygging av Gjerdeelva kraftverk i Lyngen kommune i Troms REINBEITEDISTRIKT 19/32T LAKSELVDALEN- LYNGSDALEN Boazoorohat Ivgulahkku Troms- og Vest-Finnmark reinbeiteområde NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato NVE

Detaljer

KONSEKVENSER FOR REINDRIFT

KONSEKVENSER FOR REINDRIFT Kommuneplan for Oppdal 2010-2021 KONSEKVENSER FOR REINDRIFT Kommunestyrets planforslag 22.06.10 Innhold 1.0 Reindrifta i Trollheimen... 3 2.0 Effekter av inngrep for reinen... 3 3.0 Ferdsel fra hytter...

Detaljer

Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall

Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall Desember 2008 Forord En forsvarlig ressursforvaltning forutsetter et godt samspill mellom myndigheter og næring. Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN PLANBESKRIVELSE TEMA SAMISK KULTUR OG NATURGRUNNLAG

BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN PLANBESKRIVELSE TEMA SAMISK KULTUR OG NATURGRUNNLAG BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN 2013-2025 PLANBESKRIVELSE TEMA SAMISK KULTUR OG NATURGRUNNLAG MIDTVEISHØRING 10. JUNI 2013 Innhold Visjon... 3 Mål... 3 Utfordringer... 3 Forutsetninger... 3 Rammer... 3 Dagens

Detaljer

Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder. Fremtiden er elektrisk

Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder. Fremtiden er elektrisk Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder Tamreindriften i Norge Ca. 40 % av Norges landareal benyttes til reinbeite Samisk reindrift 534 siidaandeler Konsesjonsavhengig samisk reindrift

Detaljer

Vuorje-siida som sornmerdistrikt består av to vintersiidagrupper som har følgende siidaandeler:

Vuorje-siida som sornmerdistrikt består av to vintersiidagrupper som har følgende siidaandeler: Bruksrett indmduell og kollektiv rett for sidaandelshateme i Mahte-Per Ande Siida og de personer som i remdnftsmeldingen er registren under disse siidaandelshaverne. Dokumentasjon Dersom det Forengger

Detaljer

Effekter av infrastruktur på rein. Christian Nellemann Ingunn Vistnes

Effekter av infrastruktur på rein. Christian Nellemann Ingunn Vistnes Effekter av infrastruktur på rein Christian Nellemann Ingunn Vistnes Ca. 1000 rein beiter rolig under kraftlinje i Nordfjella -er da utbygging så farlig? 3 typer effekter av inngrep 1. Lokale direkte fotavtrykkseffekter

Detaljer

Viser til høringsbrevet datert vedrørende søknad om bygging av kraftverk i Storfjord kommune.

Viser til høringsbrevet datert vedrørende søknad om bygging av kraftverk i Storfjord kommune. REINBEITEDISTRIKT 19/32T LAKSELVDALEN-LYNGSDALEN Boazoorohat Ivgolahku Troms- og Vest-Finnmark reinbeiteområde NVE Deres ref.: Vår ref.: Dato 200906300, 201200011 ksk/stp, dkj 2016/26 31.03.2016 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Meld. St. 9 (11-12) Velkommen til bords!

Meld. St. 9 (11-12) Velkommen til bords! Endringer i reindriften tar vi nok hensyn til dyrene? Sunna Marie Pentha, seniorrådgiver 13 desember 2012 Meld. St. 9 (11-12) Velkommen til bords! Endringer i reindriften - tar vi hensyn til dyrene? Må

Detaljer

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Att. Geir Davidsen Din çuj./deres ref.: Min çuj./vår

Detaljer

Reindriftsforvaltningen som forvaltningsorgan og reindriftas arealutfordringer

Reindriftsforvaltningen som forvaltningsorgan og reindriftas arealutfordringer som forvaltningsorgan og reindriftas arealutfordringer Direktoratet for naturforvaltning - 24.08.2011 Jan-Yngvar Kiel LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET (LMD) REINDRIFTSSTYRET REINDRIFTSFORVALTNINGEN (Alta)

Detaljer

FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013

FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013 1 FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013 2 Beskrivelse av distriktet Fosen Reinbeitedistrikt er delt i to sijter; Nord-Fosen og Sør-Fosen som driver adskilt hele året. Distriktet

Detaljer

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2011/5510 Deres ref.: Vår dato: 03.06.2015 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Revidert

Detaljer

Rapport Reindriftsvirksomhet innenfor planlagte landskapsvernområder i Kvænangsbotn

Rapport Reindriftsvirksomhet innenfor planlagte landskapsvernområder i Kvænangsbotn Rapport Reindriftsvirksomhet innenfor planlagte landskapsvernområder i Kvænangsbotn Utarbeidet for Fylkesmannen i Troms - Miljøvernavdelingen av Troms Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av reguleringsplan - Flostrand ytre - og innsigelse fra Områdestyret i Nordland

Fylkesmannens vurdering av reguleringsplan - Flostrand ytre - og innsigelse fra Områdestyret i Nordland 10 JUN2015 Fylkesmannen i NORDLAND --//b-i-ef Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2011/5510 Deres ref.: Vår dato: 08.06.2015

Detaljer

KONSEKVENSER FOR REINDRIFT

KONSEKVENSER FOR REINDRIFT Meldal kommune Kommuneplanens arealdel 2011-2022 KONSEKVENSER FOR REINDRIFT Vedtatt av kommunestyret sak 023/11 den 23.6.11 Innhold 1 REINDRIFTA I TROLLHEIMEN... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Lovgrunnlag og

Detaljer

VINDKRAFTVERK VED FAKKEN I KARLSØY KOMMUNE TEMA REINDRIFT.

VINDKRAFTVERK VED FAKKEN I KARLSØY KOMMUNE TEMA REINDRIFT. VINDKRAFTVERK VED FAKKEN I KARLSØY KOMMUNE TEMA REINDRIFT. (Skipsfjorddalen fra Vanntind) KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN I VANNØYA REINBEITEDISTRIKT Oktober 2004 Harald Rundhaug Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Plan- og byggesaksseminar Tromsø 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven Innledning Innledning Temaveileder om reindrift Oppbygging Hvorfor skal reindrift

Detaljer

Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS

Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS Agenda Finnmark Status vind prosjekter i Finnmark Hva skjedde med Falesrassa? Hva skjer videre? Viktige forhold i Finnmark Alle

Detaljer

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper Hensynet til reindriften nyetablering av snøskuterløyper Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. Løypene skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Utvalg: Storfjord plan- og driftsstyre Møtested: 1, Rådhuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Utbygging av småkraftverk i Nordreisa og Kåfjord kommuner: Konsekvenser for reindriften i reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri (Ráisduottar)

Utbygging av småkraftverk i Nordreisa og Kåfjord kommuner: Konsekvenser for reindriften i reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri (Ráisduottar) Rapport 2010:15 Utbygging av småkraftverk i Nordreisa og Kåfjord kommuner: Konsekvenser for reindriften i reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri (Ráisduottar) Ingunn Ims Vistnes og Christian Nellemann

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer

Kraftutbygging i reinbeiteland. Jonathan E. Colman Universitetet i Oslo og Universitet for Miljø- og Biovitenskap

Kraftutbygging i reinbeiteland. Jonathan E. Colman Universitetet i Oslo og Universitet for Miljø- og Biovitenskap Kraftutbygging i reinbeiteland Jonathan E. Colman Universitetet i Oslo og Universitet for Miljø- og Biovitenskap Utbygginger og reinsdyr Samfunnet utvikler seg Trenger kraft Trenger kraftforsyninger Trenger

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR STRØMSNES/AKKARFJORD KONSEKVENSUTREDNING REINDRIFT. Hammerfest kommune. Konsekvensutredning reindrift.

OMRÅDEREGULERING FOR STRØMSNES/AKKARFJORD KONSEKVENSUTREDNING REINDRIFT. Hammerfest kommune. Konsekvensutredning reindrift. Beregnet til Hammerfest kommune Dokument type Konsekvensutredning reindrift Dato September 2015 OMRÅDEREGULERING FOR STRØMSNES/AKKARFJORD KONSEKVENSUTREDNING REINDRIFT OMRÅDEREGULERING FOR STRØMSNES/AKKARFJORD

Detaljer

Vedtak om samtykke til ekspropriasjon av reinbeiterettigheter til bygging av Korselva kraftverk Kvalsund kommune i Finnmark

Vedtak om samtykke til ekspropriasjon av reinbeiterettigheter til bygging av Korselva kraftverk Kvalsund kommune i Finnmark Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 10.12.2015 Vår ref.: 200903199 hela Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Henrik Langbråten. Vedtak om samtykke til ekspropriasjon av reinbeiterettigheter

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E10 Evenes - Sortland R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

Uttalelse til bygging av 6 småkraftverk i Lødingen, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner

Uttalelse til bygging av 6 småkraftverk i Lødingen, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner SAMEDIGGI SAMETINGET NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO ÂEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN.CUJ./DERESREF. MIN '0UJIVÅR REF. Elina Hakala, +47 78 47 40 24 13/3139-10

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEI TIL NERVEI

REGULERINGSPLAN VEI TIL NERVEI REGULERINGSPLAN VEI TIL NERVEI REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Forslag vedtatt lagt ut høring og offentlig ettersyn April 2007 2 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Oppdragsnr: 706307

Detaljer

Uttalelse til: Høring av søknad om tillatelse for bygging av 10 småkraftverk og nettanlegg i Namsskogan og Grong kommuner.

Uttalelse til: Høring av søknad om tillatelse for bygging av 10 småkraftverk og nettanlegg i Namsskogan og Grong kommuner. Tjåehkere Sijte 7898 Limingen Stallvika 26/8 2016 NVE Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Uttalelse til: Høring av søknad om tillatelse for bygging av 10 småkraftverk og nettanlegg i Namsskogan og Grong

Detaljer

Kommuneplanens arealdel sjø og land Samlet vurdering av samisk næringsutøvelse og kultur

Kommuneplanens arealdel sjø og land Samlet vurdering av samisk næringsutøvelse og kultur Kommuneplanens arealdel sjø og land 2017 2029 Samlet vurdering av samisk næringsutøvelse og kultur Balvatn reinbeitedistrikt Fauske kommune Samlet vurdering av samisk næringsutøvelse og kultur i kommuneplanens

Detaljer

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune «Sdo_AMNavn» «Sdo_AMPostAdr» «Sdo_AMAdr2» «Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed» ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO «Sbr_Navn», «Sbr_Tlf» «Sdo_AMReferanse» «Sdo_ArkivSakID»

Detaljer

KONSEKVENS UTREDNING FOR REINDRIFTEN I RIAST/HYLLING REINBEITEDISTRIKT GÅEBRIEN SITJE

KONSEKVENS UTREDNING FOR REINDRIFTEN I RIAST/HYLLING REINBEITEDISTRIKT GÅEBRIEN SITJE KONSEKVENS UTREDNING FOR REINDRIFTEN I RIAST/HYLLING REINBEITEDISTRIKT GÅEBRIEN SITJE REGULERINGSPLAN FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE Brekken i Røros kommune 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Formål

Detaljer

Konsekvensutredning reindrift

Konsekvensutredning reindrift Konsekvensutredning reindrift Detaljregulering for E6 Fallheia - Sandheia, Rana kommune Region nord Prosjekt E6 Helgeland september 2011 Konsekvensutredning E6 Fallheia Sandheia, Rana kommune. Forord Som

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering

Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering 1. Bakgrunn for vurderingen 2. Har området kvaliteter for villrein og i så fall hvilke? 3. Hvordan bruker villreinen området? 4. Hva kan

Detaljer

Rovviltseminar, Alta 19.-20.03.13 Forvaltning av de store rovdyrene - krav og forventninger til forvaltningen

Rovviltseminar, Alta 19.-20.03.13 Forvaltning av de store rovdyrene - krav og forventninger til forvaltningen Rovviltseminar, Alta 19.-20.03.13 Forvaltning av de store rovdyrene - krav og forventninger til forvaltningen v/gunn Anita Skoglund Sara 1. konsuleanta/1. konsulent Nuorta-Finnmárku/ Øst-Finnmark 18.03.13

Detaljer

Detaljregulering Tyttebærvika industriområde

Detaljregulering Tyttebærvika industriområde Detaljregulering Tyttebærvika industriområde Lyngen kommune Konsekvensutredning Reindrift 27.10.2015 Innhold Sammendrag... 2 1 BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN... 3 2 METODE... 5 2.1 METODIKK... 5 2.1.1 Definisjoner...

Detaljer

Sjonfjellet Vindkraftverk

Sjonfjellet Vindkraftverk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 69 2012 Sjonfjellet Vindkraftverk Konsekvensutredning reindrift Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20 N-1432 Ås Tel.:

Detaljer

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato. Fra kl. 9. februar 2007

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato. Fra kl. 9. februar 2007 Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato Fra kl. 9. februar 27 Motebok Til kl. Blad i av 6 Tilstede Då møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende Kjell Nyberg

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Distriktsplan i reindrifta. Veileder og forslag til disposisjon

Distriktsplan i reindrifta. Veileder og forslag til disposisjon Distriktsplan i reindrifta Veileder og forslag til disposisjon Fylkesmannen i Troms 2016 Hva er hensikten med distriktsplan? Reindriftsloven ble endret i 2007. Endringene omfatter blant annet bestemmelsene

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ / Statsråden Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 2011/5414 15/1377-23 31.01.2017 Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens

Detaljer

Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning?

Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning? Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning? Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seminar om «Villrein og fragmentering Utfordringer og muligheter forbundet med vannkraft og infrastruktur»

Detaljer

E6 MERKFORRBAKKEN KONSEKVENSUTREDNING REINDRIFT

E6 MERKFORRBAKKEN KONSEKVENSUTREDNING REINDRIFT Beregnet til Statens vegvesen Dokument type Konsekvensutredning reindrift Dato Mai 2016 E6 MERKFORRBAKKEN KONSEKVENSUTREDNING REINDRIFT E6 MERKFORRBAKKEN KONSEKVENSUTREDNING REINDRIFT Revisjon - Dato 2016/05/26

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Konsekvensutredning for reindrift

Konsekvensutredning for reindrift SELBU KOMMUNE Konsekvensutredning for reindrift Kommuneplanens arealdel 2014-2024 Versjon 05.06.2014 Innhold Sammendrag... 2 Generelt om reindrift... 3 Organisering og forvaltning... 3 Rettigheter... 4

Detaljer

Boazodoallohålddahus Reindriftsforvaltningen Båatsoe-burriej reereme

Boazodoallohålddahus Reindriftsforvaltningen Båatsoe-burriej reereme Boazodoallohålddahus Reindriftsforvaltningen Båatsoe-burriej reereme VEILEDER FOR REINDRIFTENS AREALBRUKSKART ty" C I 1:200 000 ------- -------- 1 `,: s, -, Tega ot Idanng flti tttrct 11 EJ 14estp,h, =~,awra.arett.ye

Detaljer

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Styresak - uttalelse til kommunedelplan Tømmerneset og vurdering av endret bruk av utmark Sør-Varanger kommune

Styresak - uttalelse til kommunedelplan Tømmerneset og vurdering av endret bruk av utmark Sør-Varanger kommune Fremlagt på møte 14.4.2015 Styresak 28/2015 Saknr Websak 15/585-3 Styresak - uttalelse til kommunedelplan Tømmerneset og vurdering av endret bruk av utmark Sør-Varanger kommune 1. Innledning Sakens store

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Utviklingen i reindriften i Nord-Trøndelag. Rovviltnemnda 4. april 2016 Kjell Kippe

Utviklingen i reindriften i Nord-Trøndelag. Rovviltnemnda 4. april 2016 Kjell Kippe Utviklingen i reindriften i Nord-Trøndelag Rovviltnemnda 4. april 2016 Kjell Kippe 1 Nord-Trøndelag reinbeiteområde 6 reinbeitedistrikter 39 Siidaandeler: Feren/Gasken-Laante 4 Skjækerfjell/Skæhkere 5

Detaljer

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Møtebok Arkivref: 2010/581-5 / 414.0 Saksbehandler: Sondre Sundmoen Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Selbu kommune - Kommuneplanens arealdel 2013-2023 -

Detaljer

Regional reindriftsplan i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms

Regional reindriftsplan i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms Regional reindriftsplan i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms Dialogsamling reindrift og landbruk torsdag 3. mars 2016 Organisasjonskart Fylkesmannen i Troms Nasjonale

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen Del: Vurdering av reduksjon av massedeponi ved Lønnebakken Dato: 25. juni 2008, rev. 28.juni 2008 Skrevet av: Mette

Detaljer

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 7. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Detaljer

Distriktsplaner og verneområder

Distriktsplaner og verneområder Distriktsplaner og verneområder Barmarkskjøring, gjeterhytter, faste installasjoner etc. Reindriftsseminar for Nordland 3.- 4. februar 2015 Kjell Eivind Madsen, Fylkesmannen i Nordland Hva er et verneområde?

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16.

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16. Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms Kommunesamling landbruk onsdag 16. september 2016 Organisasjonskart Fylkesmannen i Troms Nasjonale føringer og forventniger

Detaljer

Offentlig ettersyn, reguleringsplan områderegulering Skorovas i Namsskogan og Røyrvik kommuner

Offentlig ettersyn, reguleringsplan områderegulering Skorovas i Namsskogan og Røyrvik kommuner «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 05.06.2015 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2013/8000 Deres ref.: «REF» Offentlig ettersyn, reguleringsplan områderegulering Skorovas i Namsskogan

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Konsekvensutredning Nordlysløypa

Konsekvensutredning Nordlysløypa Konsekvensutredning Nordlysløypa Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. Under er det listet

Detaljer

Om vårt reinbeitedistrikt og eksisterende inngrep

Om vårt reinbeitedistrikt og eksisterende inngrep RBD 23 B, Girenjárga Breverudmyra 24 9513 Alta rbd23b@gmail.com Alta 31.07.2014 Norges vassdrags- og energidirektorat v/henrik Langbråten Pb. 5091,Majorstuen 0301 Oslo nve@nve.no, hela@nve.no HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Forvaltningen av reindrift

Forvaltningen av reindrift Forvaltningen av reindrift v/tom Vidar Karlsen Leder områdestyret i Nordland 07.10.2013 1 Reindriftsnæringen i Norge er resultat av arealer, reinsdyr og personer For mer informasjon: Ressursregnskap for

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Noen planmessige utfordringer knyttet til reindriften

Noen planmessige utfordringer knyttet til reindriften Asbjørn Krantz Assisterende reindriftssjef Noen planmessige utfordringer knyttet til reindriften Plan for videre fremstilling Kort presentasjon Reindriften innhold og rettslige perspektiver Reindriftens

Detaljer

Detaljregulering Nasa kvartsforekomst, Elkem AS Salten Verk, 2. gangs høring - Uttalelse med innsigelse

Detaljregulering Nasa kvartsforekomst, Elkem AS Salten Verk, 2. gangs høring - Uttalelse med innsigelse Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksb.: Ing-Lill Pavall e-post: fmnoipa@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 46 Vår ref: 2005/2981 Deres ref: Vår dato: 31.01.2014 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Detaljregulering

Detaljer

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune.

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune Hans Tømmervik Tømmervik, H. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt

Detaljer

Statnett SF. Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 420 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal.

Statnett SF. Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 420 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal. Statnett SF Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 40 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal Utarbeidet av: September 008 med ny 40 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal FORORD

Detaljer

Konsekvenser av ny soneinndeling for sau- og reindriftsnæringa i Nordland

Konsekvenser av ny soneinndeling for sau- og reindriftsnæringa i Nordland Konsekvenser av ny soneinndeling for sau- og reindriftsnæringa i Nordland Inger Hansen Svein Morten Eilertsen Geir Harald Strand Finn Arne Haugen Dødsårsak reinsdyr 2005-2015 Dødsårsak for rein dokumentert

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland utfordringer og ulike interesser. Siv Mossleth, leder i rovviltnemnda i region 7

Ny forvaltningsplan i Nordland utfordringer og ulike interesser. Siv Mossleth, leder i rovviltnemnda i region 7 Ny forvaltningsplan i Nordland utfordringer og ulike interesser Siv Mossleth, leder i rovviltnemnda i region 7 Nordland fylke utgangspunkt Sau Ca 220 000 sau og lam Sentral næring i flere distriktskommuner

Detaljer

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Tiltakshaver Repvåg kraftlag SA Referanse 201505143-3 Dato 21.01.2016 Notatnummer 01/16 Side 1 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1 MØTEBOK Sak: 40/10 KK KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER Saksdokumenter: Dato: 1. Innherred samkommune Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner Høringsforslag 02.06.10

Detaljer

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtested: Telefonmøte Dato: 15. - 18.6.2010 Tidspunkt: Medlemmer: Hans Martin Storø, leder Inger Marit Eira

Detaljer

Norges nest største kraftprodusent. Regionalplan for Nordfjella - En vassdragsregulants perspektiv 29.08.2012

Norges nest største kraftprodusent. Regionalplan for Nordfjella - En vassdragsregulants perspektiv 29.08.2012 Regionalplan for Nordfjella - En vassdragsregulants perspektiv Direktør for forretningsutvikling Per-Arne Torbjørnsdal Geilo, 28. august 2012 Norges nest største kraftprodusent 10 TWh i produksjon 1 TWh

Detaljer

REINDRIFT KONSEKVENSUTREDNINGER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

REINDRIFT KONSEKVENSUTREDNINGER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN REINDRIFT KONSEKVENSUTREDNINGER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN Forord Bestemmelser om konsekvensutredninger (KU) ble innført i Norge i 1990. Siden den gang er bestemmelsene endret en rekke ganger. I forbindelse

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

VERDIKLASSIFISERING AV REINDRIFTENS BEITEAREALER

VERDIKLASSIFISERING AV REINDRIFTENS BEITEAREALER VERDIKLASSIFISERING AV REINDRIFTENS BEITEAREALER UTVIKLING AV METODIKK JULI 2009 Reindriftsforvaltningen FORORD Dette har vært et nybrottsarbeid hvor det har gått med en del tid til viktige prinsipielle

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika Planbeskrivelse Fv. 834 Korsvika parkering Bodø kommune Dato: 18.03.13 Dato for høring: 01.02 15.03.13 Dato for kommunestyrets vedtak: Innhold Planbeskrivelse... 1 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 2015/1651-6 15/1980-17.06.2015 Karlsøy kommune innsigelse til reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen Saken

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING FOR REINDRIFT Områderegulering Skorovas

KONSEKVENSUTREDNING FOR REINDRIFT Områderegulering Skorovas 23.09.13 KONSEKVENSUTREDNING FOR REINDRIFT Områderegulering Skorovas Kommuner: Namsskogan og Røyrvik Tiltakshaver: Skorovas Gruber AS Planlegger: Dato: 07.07.15 2 KONSEKVENSUTREDNING - REINDRIFT INNHOLD

Detaljer

Reindrifta i Troms status og utfordringer. Fagansvarlig reindrift Øystein Ballari,

Reindrifta i Troms status og utfordringer. Fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Reindrifta i Troms status og utfordringer Fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, 13.10.2017 Reindriftsforvaltningen i Norge Organisasjonskart Fylkesmannen i Troms Organisering av samisk reindrift i Norge-

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 KONSEKVENSER FOR REINDRIFT

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 KONSEKVENSER FOR REINDRIFT Rennebu kommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 KONSEKVENSER FOR REINDRIFT Forord Forslag til kommuneplan for Rennebu ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 11.06.09. I det fastsatte planprogrammet

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt 1 Formål og virkeområde Forskriften gir regler om erstatning fra staten for tap og følgekostnader som reindriften

Detaljer

Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen

Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen Jo Vidar Nordhaug Landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland Kommunekonferansen 14.-15. april 2016 Tema Reindriftens organisering og rettsgrunnlag.

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV

REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV Oppdragsgiver Statens Vegvesen, Region Nord Rapporttype KU-rapport 2015-09-03 REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV FAGRAPPORT LANDSKAP FAGRAPPORT LANDSKAP 2 Feil! Fant ikke referansekilden. FAGRAPPORT LANDSKAP

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR 150 10/3052-23 Dato: 07.09.2012 KOMMUNEDELPLAN E6 BIRI - VINGROM UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 70 2012. Rieppi vindkraftverk. Konsekvensutredning reindrift. Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 70 2012. Rieppi vindkraftverk. Konsekvensutredning reindrift. Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 70 2012 Rieppi vindkraftverk Konsekvensutredning reindrift Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20 N-1432 Ås Tel.:

Detaljer

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket for snøskuter i Rana kommune Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket Formålet med ordningen Skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper

Detaljer