Vuorje-siida som sornmerdistrikt består av to vintersiidagrupper som har følgende siidaandeler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vuorje-siida som sornmerdistrikt består av to vintersiidagrupper som har følgende siidaandeler:"

Transkript

1 Bruksrett indmduell og kollektiv rett for sidaandelshateme i Mahte-Per Ande Siida og de personer som i remdnftsmeldingen er registren under disse siidaandelshaverne. Dokumentasjon Dersom det Forengger skriftlig dokurnentasjon i saken. bes det om at dette vedlegges meldjngen eller sendes Finnmarkskomnnjonen. Annen dokumentasjon som bar betydning For saken beskrivesnærmere. ltventuelle vitner som kan uneerbyggekravet rntt beskrives ved navn og kontakt nformasmn. Vedlegg (Knss av) Vedleggsoversikt 7. t ndersknft Oversikt over muntlig dokumentasjon 7 Sted dato: ct. (Z ( "nderskri tt Meldingen inkl alle vedlegg sendes pr post til: linnmarkskom rn i sjonen rostboks I ANA eller pr e-post tif finnmarkskommisjonenudornstol no SIde 3VUORJE-SIIDA i Reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest Innhold: Organisering Vuorje-siida som sornmerdistrikt består av to vintersiidagrupper som har følgende siidaandeler: Årsbeiter: Reindriftsloven gir bl.a. følgende viktige føringer som må legges til grunn med grensesetting mellom siidaene for vår- / høst- og vinterbeiteområder: Jfr reindroftsloven omfatter beiteretten rett til nødvendige årstidsbeiter, dvs, vår-, sommer-, høst- og vinterbeiter, herunder flyttleier, kalvingsland og paringsområder. Gjennom regler om beitebruk skal distriktets reineiere sikres tilgang til nødvendige beiter, herunder kalvingsland, flyttleier og paringsområder. Reglene skal ivareta prinsippene for god reindrift basert på samiske tradisjoner og sedvaner. Reglene om beitebruk skal bygge på den tradisjonelle utøvelse av reindrift på arealene og fremme rasjonelle bruksordninger. Reglene om beitebruk må ikke være i strid med en siidas rettigheter etablert på særskilt rettsgrunnlag. Leder av en siidaandel kan bringe reglene om beitebruk inn for jordskifteretten innen seks måneder etter at de er godkjent av områdestyret. Regler om beitebruk som slår urimelig ut overfor enkelte, eller er i strid med rettigheter ervervet ved særskilt rettsgrunnlag, kan settes til side av jordskifteretten.

2 Områdestyret kan av eget tiltak eller etter ønske fra en leder av siidaandel, fra en siida eller fra et distrikt bestemme at det skal megles mellom to parter som ikke klarer å samarbeide om løsning av en konflikt. Områdestyret eller Reindriftsstyret utpeker en person som antas å ha tillit hos begge parter som megler. Megleren innkaller til møte med rimelig varsel, og begge parter har plikt til å møte. Regler om beitebruk etter 59 skal utarbeides i samarbeid med distriktets siidaer. Det samme gjelder fastsettelse av reintall etter 60. Utkast skal være sendt lederne for siidaandelene i distriktet to måneder før årsmøtet. Med siida forstås i denne lov en gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer. Denne lov skiller mellom sommersiida og vintersiida. Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. - Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter skjønn ved jordskifteretten, hvis enighet ikke oppnås. Kongen kan bestemme at også fastleggingen i detalj av den nye flyttleien skal overlates til skjønnet. Finnmarksloven gir følgende føringer: Inngrep i private eller kollektive rettigheter som bygger på hevd eller alders tids bruk. De rettigheter utøvere av samisk reindrift har på grunnlag som nevnt i første ledd eller etter reindriftsloven, innskrenkes ikke av loven her. Sommerbeiteområdet Vuorj-siida har tidligere vært i det 2amle Reinbeitedistrikt 16 C og erenser i sør mot tidligere reinbeitedistrikt 17 ou i nord mot Lahtin- og Njeaiddan-siida. Vuorje-siidaen har et totalt areal på ca 421 km2 og arealene fremgår på vedlagte kartet. Videre vises til kartet godkjent i 1982 for hele tidligere reinbeiledistrikt 16 C. Sornmerbeiteområdet har gode beiteforhold og området ligger i Karasjok og Porsanger kommuner.

3 Dagens beitebruk Vuorje-siida er jfr distriktsplan for tidligere reinbeitedistrikt 16 C og jfr Vuorje-siidas siidaplan atskilt med sperregjerder fra tilstøtende siidaer og nåværende reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest. Reindriftsstyret har merket folgende sonegrense: Fra det punkt der Njeaiddåns grense krysser Roancejohka til vestlige bukt i vann 214 nordvest for Njuorjjoluovtvårri. Så til samme vanns sørligste bukt og deretter i rett linje til Njargajavris nordligste bukt. Videre til sørligste bukt og deretter langs bekken til Såvgttojavri. Over dette vann til sørligste bukt. og deretter langs Stiipanjohka til samløpet med Cuolmmajohka. Derfra i rett linje til høyde 358 på Silesskåidi, og videre i rett linje til høyde 514 på Biedjogielas. Deretter i rett finje til høyde 576 (sør vest for Guhkesjavri) og derfra til høyde 526 på Poastagielas. Så i rett linje til østlieste bukt i Juovssajavrrit (433) og så videre opp vassdraget til Giellanjavri(425) Deretter til nordvestligste bukt og i rett linje over Gamaoaivi til sørligste bukt i Atnejåvri. Videre over dette vann til nordligste bukt. og derfra i rett linje til Duolbajavris sørligste bukt og over vannet til nordøstligste bukt. Deretter i rett linje til høyde 599 og videre til Ceakkojohka, der denne loper sammen med bekk som kommer fra et lite vann mellom høydene 555 og 575. Fra dette langs Låhtins østlige og sørøstlige grense til høyde 690 på Duolbara a. Fra denne høyde langs Njeaiddåns vestlige grense til Leavnnja javri. Fra denne sjøen langs Njeaiddåns grense mot sør til det punkt der Njeaiddåns grense krysser Roancejohka. Grensene kan ha avvik og noe som siidaen ikke har kontrollert med høydepunkter osv. Vuorje-siida har imidlertid i høringsrunden merket følgende feil på nevnte punkter: Vuorje-siidas gjerde stemmer jfr kart på fig i horingsnotatetpå strelmingen Airooaivi og Giellanjohka, men oppgitte kartnummer referanser jfr side 78 stemmer ikke med slik gjerdet står oppført. Kartreferanser bes satt jfr oppsatt gjerdeanlegg som er godkjent tidligere. Oppsane yttergjerder skal stå som oppfort da siida-gruppen har justert gjerdene ener områdene. enkelte plasser innover og noen plasser litt utover. Det er snakk om små arealer. Se vedlegg 2 kart over området hvor det er foretatt mindre justering i 1995 pga snoforhold om våren og høsten. I tillegg er det småbekker og myrer som gjorde det nødvendig å justere i nevnte området. Siidaen vil om vinteren gjennomføre kontroll med GPS for å få nøyaktige kart over gjerdene. Historikk Beitebruken og beiterettighetene Vorren beskriver beitebruken i slutten av 1950-årene som vist på kartfigur Siidaen hadde sine sommerbosteder ved Reavvojohka sørøst for Leavnnjasjåvri. Sommerbeitingen foregikk da fra Såvgijojavri i øst til RåvttoSjavri / Stabbursdalsvatn i vest. Mot nord ble det praktisert en grense langs Ceahkkojohka og mot øst Oppardasjohka. Mot sør (fra vest til øst) angis følgende grense: VearddaSjohka. Giellajjavrrit, Juolgelanjavri, Mievttajohka og Stiipanjohka. Flokken holdt seg i de østlige delene av området fra kalvingstiden og ut mot St.Hans. Deretter ble flokken ført mot det fjellet som har gitt siidaens sitt navn, Vuorji. 1 juli trakkistyttes reinen gjerne nordover mot OppardasråS"Sa, for så i august å bli voktet ved sommerboplassen. Hestflyttingen tok til i slutten av august eller i begynnelsen av september.

4 Tidlig på høsten ble de vestlige deler av dette siidaområdet preget av andre siidaers bruk. Det gjelder dels vanlig beite av noe lengre varighet (se kapitell om Lahtin-siida). og dels gjennomflytting av de nordligste siidaer i flyttesystemet. Som det fremgår av kartmaterialet lå en del av siidaens østlige beiteområde. innenfor daværende distrikt 17. og omfattet områder som også ble nyttet av Råvdol-siida som vinterbeite. Stadfestelse av beitegrensene I 1982 utstedte Jordsalgskontoret en erklæring som ga distrikt 16 C. som Vuofte-siida var en del av. rett til å la en del tidligere bygde gjeder sta Erklæring av fta Jordsalgssjefen i Fimunark. Det vises til nærmere omtale under kapittel om Lahtinsiida. Traseene for de tillatelsene som berører. Vuode-siida er vist på kartfigur Siden tillatelsen gjaldt gjerder som allerede var oppført. har en her lagt til grunn at dette var gjerder som sto da ReindriftsstyTet fattet sitt vedtak. Mellom Vuofte-siida og Njeaiddan-siida var det konflikt om to gjerdetraseer. Områdestyret i Ost-Finnmark diskuterte disse sakene ved flere anledninger (se nærmere omtale under kapittel 5.3.9). På det kartet som er vedlagt omtalte brev fra Lappefogden, er det for hånd tegnet inn en gjerdetrase som ligger lenger sør og inn i tidligere distrikt 17. Denne traseen oppfattes som en justering av tidligere gjerde langs sørgrensen for distrikt 16. Høst- og vårbeiteområdet Om høsten og våren nytter siidaen områder for host- og vårbeite i Reinbeitedistrikt 16 Karajok vest innenfor Karasjok kommune. I fellesbeiteområdene for høst og vårbeite er det bygd flere ulovlige gjerder som skaper hindringer for siidagruppen hvor øvrige flokker presses mot våre tradisjonelle høstbeiteområdet. I fellesbeiteområdene for høst og vårbeite er det bygd flere ulovlige gjerder som skaper hindringer for siidagruppen. Gjerdene skaper problemer spesielt om våren ved flytting til vårbeiteområdet ved at flytteveiene er sperret med gjerdene. Som hostbeiteomrade benytter Vuorje-siida folgende området (se vedlegg 6 kart): Fra Stiipanvii Goriiihrobbal og følger Stiipanav22i oppover frem til Do22ejohka. derfra rettlinje nordover til Cuo66ohanjåsTi punkt 493, derfra til tearru punkt 503, derfra til reinsperregjerdet til Vuorje-siida Derifra folger reinsperregjerdet serover til Gorfrluobbal. Nevnte området kan ikke deflneres som vinterbeiteområdet da Vuorje-siida har benyttet området som høst- og vårbeiteområde. Vårbeiteområdet benyttes fra riksveien 92 (Kautokeino-veien) og innover mot Vuolji. Det er dårlige beiteforhold i Gaisaområdet om våren og som gjør det nødvendig å benytte det tradisjonelle vår- og hostbeiteområdet.

5 Vinterbeiteområdet Sommersiidaen deles i to vintersiidaer som har vinterbeite ved Njoammilëearru og Rivkkaroggi i Karasjok kommune. Fire av andelshavere (driftsenhetene) har vinterbeite på Njoammilearru området og tre av andelshavere har vinterbeite på Rivkkaroggi området jfr (vedlegg 7 og 8 kart). Vinterbeiteområdene benyttes av thlgende driftsenheter: Njoammekearru: familiene Anders Nils S. Anti, Berit Alene S. Anti, Anne Kirsten S. Anti og Lars Mathis Anti Rivkkaroggi: Familiene Samuel John L. Anti, Lars Larsen Anti og Marit Kirsten Anti Gaup Reindriftsstyret har fattet følgende vedtak i desember 2004: Reindrtfisstyret fastsetter Forskrift om distriktsgrenser i Polmak og Karasjok som gjengia bakerst i vedtaket I samsvar med Reindriftsstyrets tidligere vedtak (sak 11/03) bes ReinaWfissjefen om å sene ned et utvalg for nærmere vurdering av rettighetsforholdene i de omtvistede områdene. Reindriftsslyret legger til grunn at nevnte utredning/vurdering forestås av Reinbeiterenstavalget Det vil være formalstjenlig med kontinuitet og tidligere etfaring med tilsvarende prosesser. For utvalget nedsettes skal saken tas opp med Reindrifisstyret pa egnet måte. Distriktsgrensene som er trukket og gjerdet som er oppsatt, har medført at NjoammilCearru vintersiida har fatt redusert sine tradisjonelle vinterbeiteområdet Dette må avklares og løses mellom partene for å få avklart klare grenser. Dette arbeidet forutsettes gjennomført av Reindriftsadminisoasjonen som har gjennomført grensesaken. Det er arbeid i gang i regi av reindriftsadministrasjonen med inntegning av nye arealkart og grensesettelse mellom vintersiidaene. Dette arbeidet er meget viktig og Vuorje-siida forventer at partene kommer frem til en avtale som alle parter kan akseptere for å få gode driftsforhold innenfor vinterbeiteområdet. Vinterbeitegrenser NjoarnmiRearru Se vedlegg 7 kartet som viser vinterbeitegrensene. Beitegrensene er slik som tradisjonelt er benyttet av vintersiidaen: Stuorra Vutiujavri. VurtuZielgi norde for høyde 398, østover mot høyde 384, videre østover etter myrer til et vann punkt 337, videre østover etter myrer til en bekk som renner østover til oarttit Massvuoibmi. derfra sør østover, over høyde 338 og videre til myrer ved Vuotuljohka og etter de mtrer til et lite vann nordost for høtde 288, derfra vannet serover til V&êuljohka, ca 500 m nedenfor Calbmetb ealmådii, følger derfra etter Vuêtuljohka nedover til Volklubbu, mellom Vuååolklubbu og Calbmetbealskaidi til Gojohka, oppover Gogjohka ca 4,5 km, fra Go8Sjohka i retning sørover (Calbmetbealmédii) høyde 351, over øverste del av Galmmatbogaja, derfra vestover på nordsiden av Galmmatnussir, på nordsiden av høydene

6 373 og 335 (Namahistohkat), krysser GoS8johka ved en liten bekk som renner ned fra NjoammilCearru (namahisjohka), som munner ut i Go88johka. Fra den lillebekken nordvestover og helt til Njoammileearru, følger tregrensa orda til Skuterløypa og etter løypa til Hannoailaddut 431 og 436, over høyde 459 og nordøstover til bajit Geassajåvri, østover med tregrensa Rivkkagielas til bekk som renner ned til Stuorra

Høringsuttalelse med innsigelse - Reguleringsplan Solsiden boligfelt - Leirfjord

Høringsuttalelse med innsigelse - Reguleringsplan Solsiden boligfelt - Leirfjord Leirfjord kommune 8890 Leirfjord Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2013/8639 Deres ref.: Vår dato: 13.08.2015 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Høringsuttalelse

Detaljer

FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013

FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013 1 FOVSEN NJAARKE SIJTE FOSEN REINBEITEDISTRIKT DISTRIKTSPLAN JUNI 2013 2 Beskrivelse av distriktet Fosen Reinbeitedistrikt er delt i to sijter; Nord-Fosen og Sør-Fosen som driver adskilt hele året. Distriktet

Detaljer

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV 27.6.2007 INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV Ny reindriftslov trer i kraft 1. juli 2007 Ny reindriftslov ble vedtatt av Stortinget 7. juni 2007. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2007. Det

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

Reintallsskjema - eksempel

Reintallsskjema - eksempel Reintallsskjema - eksempel 1. Beitegrunnlaget (areal angitt i henhold til 59 i reindriftsloven) a) beiteareal for siida i henholdsvis sommer- og vinterdistrikt Sommerbeitedistrikt: Sommerbeitegrense: Størrelse:

Detaljer

Fylkesmannen i Scir-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: Øra 28, 7374 Røros

Fylkesmannen i Scir-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: Øra 28, 7374 Røros Fylkesmannen i Scir-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: Øra 28, 7374 Røros Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede:

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede: 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Mona Røkke leder Jarle Jonassen nestleder Johan Mathis Turi medlem (fratrådte p.g.a. sykdom) Thorbjørn Bratt medlem

Detaljer

mottatt:0 3 OKT2016 Fylkesmanneni NORDLAND itlitivad4

mottatt:0 3 OKT2016 Fylkesmanneni NORDLAND itlitivad4 Fylkesmanneni NORDLAND itlitivad4 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep Landbruks- og matdep. 0030Oslo Saksnr.: / 66,0 Doknr.: mottatt:0 3 OKT2016 Saksbeh.: Ark.: Saksb.: Jo Vidar Nordhaug -pos

Detaljer

Hvem er siidaandelshavere, og andre registrerte i siidaen, samt informasjon om siidaens rettsforgjengere:

Hvem er siidaandelshavere, og andre registrerte i siidaen, samt informasjon om siidaens rettsforgjengere: Famile/etterkommere av Álet Lemet (Klemet Johannesen Guttorm) v/ John Henrik Guttorm Heargedievva 10, 9730 Karasjok 31. Desember 2016 Telefon: 47 89 34 12 Finnmarkskommisjonen PB 24, 9846 Tana Oppfølging

Detaljer

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 19. OKTOBER 2004 Til stede: Fra styret: Mona Røkke leder Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem Jarle

Detaljer

Rivkkaroggi siida (vinterbeiteområdet)

Rivkkaroggi siida (vinterbeiteområdet) RIVKKAROGGI.vintershda vlsiidaleder Samuel John L Antl, Postboks 50, 9735 KirAohka / Karasjok - e-post: nils.mhan.j.gaup@online.no Rivkkaroggi siida (vinterbeiteområdet) i Reinbeitedistrikt 16 Karasjok

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 11.04.2012 Áigi/Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Reinbeitedistrikt 14 - Spiertanjårga,

Reinbeitedistrikt 14 - Spiertanjårga, - Reinbeitedistrikt 14 - Spiertanjårga, Postboks 186, 9735 Karåsjohka /Karasjok Styreleder: Thor Henrik Sara, Boks 165, 9735 Kåråsjohka /Karasjok Tel. 917 27 403 2 3 SEPT. 2011 Omradest) ret for reindrift

Detaljer

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 Tilstede: Fra styret: - Mona Røkke leder - Jarle Jonassen nestleder - Johan Mathis Turi medlem - Thorbjørn Bratt medlem - Nils Mikkel Somby medlem - Margreta

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 02/2017 Møtet ble hevet kl 16:00. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Rapport Reindriftsvirksomhet innenfor planlagte landskapsvernområder i Kvænangsbotn

Rapport Reindriftsvirksomhet innenfor planlagte landskapsvernområder i Kvænangsbotn Rapport Reindriftsvirksomhet innenfor planlagte landskapsvernområder i Kvænangsbotn Utarbeidet for Fylkesmannen i Troms - Miljøvernavdelingen av Troms Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften

Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften Informasjonsmøter med reindriftssiidaene i Karasjok, 25. og 26. mars 2014 v/jon Gauslaa 1 Kommisjonens mandat - generelt Finnmarksloven

Detaljer

VEDR. RETT TIL VINTERBEITE - MIN KUNDE JOF-IANNES A. P. GUTTORM

VEDR. RETT TIL VINTERBEITE - MIN KUNDE JOF-IANNES A. P. GUTTORM ADVG KATSEL5611APET PER A. ANIUNEISEN ; Beseksadresse Postadresse Ame M. Holdens ver 2 Posttoks 298 9700 Lakselv 9711 Lakselv Reinbeitedistrikt 16 v/nils Johan Gaup Postboks 185 9735 KARASJOK Telefen:

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Møtested: Murmansk REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

v/ Aslak II. Guttorm, Niitonjargeaidnu 100, 9730 KäräSjohka / Karasjok

v/ Aslak II. Guttorm, Niitonjargeaidnu 100, 9730 KäräSjohka / Karasjok Vintersiidagruppe Buollånnjargga-siida v/ Aslak II. Guttorm, Niitonjargeaidnu 100, 9730 KäräSjohka / Karasjok Fil: Reindriftsst ret Reindriftsfonalminuen Postboks I 104 9504 ALIA t-c( INNSPILL TIL REINDRIFTSTN

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 3/2017 Møtet ble hevet kl 11:00. Til stede: Alf Johansen, Gaute Elvesæter Helland,

Detaljer

Lov om reindrift (reindriftsloven) Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Lov om reindrift (reindriftsloven) Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser Lov om reindrift (reindriftsloven) Dato LOV-27-6-15-4 Departement Landbruks- og matdepartementet Sist endret LOV-216-9-16-81 fra 1.1.217 Publisert I 27 hefte 6 Ikrafttredelse 1.7.27 Endrer LOV-1978-6-9-49

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok Arkivref: 2011/14-3 / 324 Saksbehandler: Anne Merete Sara Utv saksnr: Styre: Møtedato: 01/11 Områdestyret for Øst Finnmark 19.01.2011 Det Kongelige Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30. Trondheim. Møte nr. 01/2017

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30. Trondheim. Møte nr. 01/2017 P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30 i Trondheim Møte nr. 01/2017 Møtet ble hevet kl 10:30. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira, Gaute Elvesæter

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. om nåværende og tidligere bruk av grunn og naturressurser samt rettsoppfatninger knyttet til denne bruken i Karasjok

SPØRREUNDERSØKELSE. om nåværende og tidligere bruk av grunn og naturressurser samt rettsoppfatninger knyttet til denne bruken i Karasjok SPØRREUNDERSØKELSE om nåværende og tidligere bruk av grunn og naturressurser samt rettsoppfatninger knyttet til denne bruken i Karasjok Undersøkelsen er en del av en utredning som gjennomføres av Norsk

Detaljer

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Landbruks- og Matdepartementet Boks 8007 Dep. 0030 Oslo Att. Landbrukspolitisk avdeling Din çuj./deres

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Til kl. 15:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Plan- og byggesaksseminar Tromsø 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven Innledning Innledning Temaveileder om reindrift Oppbygging Hvorfor skal reindrift

Detaljer

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. januar 2009, jf. 71 i lov om reindrift (reindriftsloven) av 15. juni 2007 nr. 40 og kongelig

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet ::: Sak: 95/0100 Jnr: 93/01807 Saksbehandler: Svein Ottar Helander

MØTEBOK. Formannskapet ::: Sak: 95/0100 Jnr: 93/01807 Saksbehandler: Svein Ottar Helander MØTEBOK Utvalg Møtedato Formannskapet 25.07.95 ::: Sak: 95/0100 Jnr: 9/01807 Saksbehandler: Svein Ottar Helander DRIFTSPROBLEMER FOR REINBEITEDISTRIKT 9 OLGGUT CORGAS SOM FØLGE AV NABODISTRIKTERS URETTMESSIGE

Detaljer

Distriktsplan i reindrifta. Veileder og forslag til disposisjon

Distriktsplan i reindrifta. Veileder og forslag til disposisjon Distriktsplan i reindrifta Veileder og forslag til disposisjon Fylkesmannen i Troms 2016 Hva er hensikten med distriktsplan? Reindriftsloven ble endret i 2007. Endringene omfatter blant annet bestemmelsene

Detaljer

Orientering om REINDRIFTSLOVEN av 15. juni 2007

Orientering om REINDRIFTSLOVEN av 15. juni 2007 Orientering om REINDRIFTSLOVEN av 15. juni 2007 Forsidefoto: Per Torbjørn Jystad. Foto denne side: Trym Ivar Bergsmo Utgitt av: Landbruks- og Matdepartementet, Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo. Besøksadresse:

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 Tilstede: Fra Reindriftsstyret: Ottar Befring leder Margreta Påve Kristiansen nestleder Jarle Jonassen medlem Mats Kappfjell medlem Berit Marie

Detaljer

Vintersfidagruppen Nils Anders J. Guttorm 1 0 MARS

Vintersfidagruppen Nils Anders J. Guttorm 1 0 MARS ce esell Vintersfidagruppen Nils Anders J. Guttorm 1 0 MARS s/ Nils Anders J. Guttorm Skogansarre, 9700 LAKSELV Til: Finnrnarkskommisjonen 9845 Deatnu / Tana Skoganvarre den 15.februar 2014 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16.

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16. Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms Kommunesamling landbruk onsdag 16. september 2016 Organisasjonskart Fylkesmannen i Troms Nasjonale føringer og forventniger

Detaljer

Besl. O. nr. 84. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 84. Jf. Innst. O. nr. 72 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 25 (2006-2007)

Besl. O. nr. 84. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 84. Jf. Innst. O. nr. 72 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 25 (2006-2007) Besl. O. nr. 84 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 84 Jf. Innst. O. nr. 72 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 25 (2006-2007) År 2007 den 31. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om reindrift

Detaljer

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2011/5510 Deres ref.: Vår dato: 03.06.2015 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Revidert

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 2015/1651-6 15/1980-17.06.2015 Karlsøy kommune innsigelse til reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen Saken

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.12.2011 Sør-Varanger kommune, gnr 16 bnr 3 - Søknad om tillatelse til

Detaljer

Adv. Erik Keiserud 23. januar 2006 Advokatfirmaet Hjort Da Postboks 471, Sentrum 0105 OSLO

Adv. Erik Keiserud 23. januar 2006 Advokatfirmaet Hjort Da Postboks 471, Sentrum 0105 OSLO Qediojj 2c Reinbeitedishikt 14 SpieManjarga Postboks 186, 9735 Karasjok Org nr 975 769 372, tel 78 46 66 71, mob 48 28 91 80 Adv. Erik Keiserud 23. januar 2006 Advokatfirmaet Hjort Da Postboks 471, Sentrum

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Inhabil i sak: Berit Kristine Hætta Leder Nils Mathis O. Hætta Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Inhabil i sak: Berit Kristine Hætta Leder Nils Mathis O. Hætta Nestleder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 02. og 03.03.2011 Áigi/Tid: 09.00 16:00 Faste medlemmer

Detaljer

Låarte sijte uttalelse angående Hotagen sameby bruk av Hartkjølen. Samarbeidsavtale med Østre Namdal sijte.

Låarte sijte uttalelse angående Hotagen sameby bruk av Hartkjølen. Samarbeidsavtale med Østre Namdal sijte. Låarte sijte. v/jøran Jåma, 7760 Snåsa. TeL 74152567. nlaltiei?. Landbruks - og Matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Ny norsk svensk reinbeitekonvensjon, uttalelse fra Låarte sijte. Kommisjonens

Detaljer

Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført

Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført Dato 07.07.2015 et etter at reintallstilpasningen er gjennomført Noen sentrale spørsmål som besvares i notatet: Hva kan distriktet og siidaen gjøre selv? Hva skjer om reintallet i en siida igjen øker utover

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Reindriftsforvaltningen som forvaltningsorgan og reindriftas arealutfordringer

Reindriftsforvaltningen som forvaltningsorgan og reindriftas arealutfordringer som forvaltningsorgan og reindriftas arealutfordringer Direktoratet for naturforvaltning - 24.08.2011 Jan-Yngvar Kiel LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET (LMD) REINDRIFTSSTYRET REINDRIFTSFORVALTNINGEN (Alta)

Detaljer

Offentlig høring av søknad om konsesjon for bygging av Gjerdeelva kraftverk i Lyngen kommune i Troms

Offentlig høring av søknad om konsesjon for bygging av Gjerdeelva kraftverk i Lyngen kommune i Troms REINBEITEDISTRIKT 19/32T LAKSELVDALEN- LYNGSDALEN Boazoorohat Ivgulahkku Troms- og Vest-Finnmark reinbeiteområde NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato NVE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/109), sivil sak, anke over dom, (advokat Gisle Loso til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/109), sivil sak, anke over dom, (advokat Gisle Loso til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01219-A, (sak nr. 2016/109), sivil sak, anke over dom, Reinbeitedistrikt 24A Seiland Vest (advokat Per Arve Amundsen til prøve) mot A

Detaljer

Saltfjell reinbeitedistrikt V/ Oluf Anders Kuhmunen 8255 Røkland Saltdal

Saltfjell reinbeitedistrikt V/ Oluf Anders Kuhmunen 8255 Røkland Saltdal Saltfjell reinbeitedistrikt V/ Oluf Anders Kuhmunen 8255 Røkland Saltdal 14. 09. 2010 Det kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 Oslo I:iritlbt tz ks- og Iaattleh. n r OKT tu-wlp

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-97 Saksbehandler: Lars Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08.06.2017 Hovedutvalg for utmark og næring 27.09.2017

Detaljer

Rovviltseminar, Alta 19.-20.03.13 Forvaltning av de store rovdyrene - krav og forventninger til forvaltningen

Rovviltseminar, Alta 19.-20.03.13 Forvaltning av de store rovdyrene - krav og forventninger til forvaltningen Rovviltseminar, Alta 19.-20.03.13 Forvaltning av de store rovdyrene - krav og forventninger til forvaltningen v/gunn Anita Skoglund Sara 1. konsuleanta/1. konsulent Nuorta-Finnmárku/ Øst-Finnmark 18.03.13

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Møtested: Alta 23.6.2014 24.6.2014 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Til kl. 17:00 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av reguleringsplan - Flostrand ytre - og innsigelse fra Områdestyret i Nordland

Fylkesmannens vurdering av reguleringsplan - Flostrand ytre - og innsigelse fra Områdestyret i Nordland 10 JUN2015 Fylkesmannen i NORDLAND --//b-i-ef Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2011/5510 Deres ref.: Vår dato: 08.06.2015

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - søknad om oppføring av redskapsbod i Stabbursdalen landskapsvernområde

Avgjørelse i klagesak - søknad om oppføring av redskapsbod i Stabbursdalen landskapsvernområde Nils Johannes O. Hætta Oalgevarluodda 16 9730 KARASJOK Trondheim, 28.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2624 Saksbehandler: Marit Doseth Avgjørelse i klagesak - søknad

Detaljer

Reindrifta i Troms status og utfordringer. Fagansvarlig reindrift Øystein Ballari,

Reindrifta i Troms status og utfordringer. Fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Reindrifta i Troms status og utfordringer Fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, 13.10.2017 Reindriftsforvaltningen i Norge Organisasjonskart Fylkesmannen i Troms Organisering av samisk reindrift i Norge-

Detaljer

19 OES 2013 100S6R (C) O 5F.) Spiertta siida v/thor Henrik Sara Postboks 168 9735 Kårajohka/Karasjok Mobil: 482 89 180 E-post: thorhsara@hotmail.

19 OES 2013 100S6R (C) O 5F.) Spiertta siida v/thor Henrik Sara Postboks 168 9735 Kårajohka/Karasjok Mobil: 482 89 180 E-post: thorhsara@hotmail. 100S6R (C) Spiertta siida v/thor Henrik Sara Postboks 168 9735 Kårajohka/Karasjok Mobil: 482 89 180 E-post: thorhsara@hotmail.com O 5F.) 19 OES 2013 04. Desember 2013 ElTERSENDING/PRESISERING AV SPIER1TA

Detaljer

Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt

Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Sak 18/10 Karen Marit Utsi - Søknad om bruksendring for gjeterhytte til

Detaljer

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009.

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.12.2009 Søknad om oppsett av midlertidig gjerde i Pasvik naturreservat

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-16.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-16.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.12.2011 Per John A. Anti - RBD 14 A Spierttagáisa - Vedtak om tilskudd til gjeterhytte

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl. 13.30 Til kl. 18.00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder. Fremtiden er elektrisk

Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder. Fremtiden er elektrisk Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder Tamreindriften i Norge Ca. 40 % av Norges landareal benyttes til reinbeite Samisk reindrift 534 siidaandeler Konsesjonsavhengig samisk reindrift

Detaljer

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.11.2013 Rapport 04.11.2013 Reinbeitedistrikt 4/5B - Anmodning om utdrivning

Detaljer

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/08

SØF-rapport nr. 03/08 Kultur, økonomi og konflikter i reindriften En deskriptiv analyse av Trøndelag og Vest-Finnmark av Anne Borge Johannesen Anders Skonhoft SØF-prosjekt nr. 3800 On the economics of Sámi reindeer herding:

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 31. mai 2016 Fra kl. 1300

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 31. mai 2016 Fra kl. 1300 Møtested: Karasjok REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 31. mai 2016 Fra kl. 1300 Til kl. 1700 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland

Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland Områdestyret i Nordland 10.03.2009 Saksliste Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland Sak 04/2009: Vern av skog på Statskog SF og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke Sak 05/2009:

Detaljer

Forvaltningen av reindriften i Finnmark

Forvaltningen av reindriften i Finnmark Forvaltningen av reindriften i Finnmark Vil si litt om -Forvaltningen av reindriften i Finnmark -Ressursforvaltning -Arealforvaltning -Medvirkning til å sikre økonomisk bærekraft i reindriften -Samhandling

Detaljer

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper Hensynet til reindriften nyetablering av snøskuterløyper Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. Løypene skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164,

Detaljer

Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen

Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen Jo Vidar Nordhaug Landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland Kommunekonferansen 14.-15. april 2016 Tema Reindriftens organisering og rettsgrunnlag.

Detaljer

Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt 1 Formål og virkeområde Forskriften gir regler om erstatning fra staten for tap og følgekostnader som reindriften

Detaljer

Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jordskifterettenes oppgaver 1 Av Øyvind Ravna

Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jordskifterettenes oppgaver 1 Av Øyvind Ravna 142.book Page 82 Friday, July 2, 2004 10:12 AM Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jordskifterettenes oppgaver 1 Øyvind Ravna: The proposal for changes in the reindeer husbandry

Detaljer

Forvaltningen av reindrift

Forvaltningen av reindrift Forvaltningen av reindrift v/tom Vidar Karlsen Leder områdestyret i Nordland 07.10.2013 1 Reindriftsnæringen i Norge er resultat av arealer, reinsdyr og personer For mer informasjon: Ressursregnskap for

Detaljer

Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall

Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall Desember 2008 Forord En forsvarlig ressursforvaltning forutsetter et godt samspill mellom myndigheter og næring. Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 14:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Helge Hansen Reindriftsagronom 2,11CL Sondre Sundmoen Konsulent

Helge Hansen Reindriftsagronom 2,11CL Sondre Sundmoen Konsulent Åarjel-Trøndelagen/Hedemarken båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Att. Tor Kjøllesdal Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl Møtested: Tromsø REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 253/1 Arkivsaksnr: 2015/9423-12 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/16 28.09.2016 Komite plan 116/16 26.10.2016 253/1 Klefsaas østre

Detaljer

Tromssa boazodoallohálddahus Reindriftsforvaltningen Troms

Tromssa boazodoallohálddahus Reindriftsforvaltningen Troms Tromssa boazodoallohálddahus Reindriftsforvaltningen Troms Landbruks- og matdepartementet/landbrukspolitisk avdeling Boks 8007 Dep. 0030 Oslo Din çuj./deres ref.: Min çuj./vår ref.: Dáhton/Dato: 201000877-/TKJ

Detaljer

INTERNE RETTIGHETSSPØRSMÅL I REINDRIFTEN I FINNMARK: Noen problemstillinger og årsaksforhold

INTERNE RETTIGHETSSPØRSMÅL I REINDRIFTEN I FINNMARK: Noen problemstillinger og årsaksforhold INTERNE RETTIGHETSSPØRSMÅL I REINDRIFTEN I FINNMARK: Noen problemstillinger og årsaksforhold John B. Henriksen 23. mars 2011 Innhold 1. BAKGRUNN OG MANDAT... 3 2. AVGRENSNING... 4 3. REINDRIFTENS RETTSGRUNNLAG...

Detaljer

Møtebok/Čoahkkingirji

Møtebok/Čoahkkingirji Møtebok/Čoahkkingirji Arkivref: 2011/556-69 / 414.2 Saksbehandler: Ellen Margrethe Oskal Saksnr: Styre: Møtedato: 13/13 Områdestyret for Troms 21.08.2013 Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen -

Detaljer

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtested: Saemien Sijte, Snåsa Dato: 28.4.2010 Tidspunkt: 10.00 14.30 Medlemmer: Hans Martin Storø, leder

Detaljer

FINNMÅRKOKOMISUVISNA FINNMARKSKOMMISJONEN MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER)

FINNMÅRKOKOMISUVISNA FINNMARKSKOMMISJONEN MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER) FINNMÅRKOKOMISUVISNA 3_01300611 Ob( i 23 OKT. 2013 MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER) Finnmarkskommisjonen skal etter finnmarksloven 29,1f 5 tredje ledd kartlegge hvilke bruks- og eierrettiglzeter befolkningen

Detaljer

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2017 23.06.2017 nr. 985 Forskrift om endring

Detaljer

Samlet vurdering av søknaden etter naturmangfoldloven 8-12, jf. 7:

Samlet vurdering av søknaden etter naturmangfoldloven 8-12, jf. 7: Kommune: 2025 Tana Samlet vurdering av søknaden etter naturmangfoldloven 8-12, jf. 7: For omsøkte løyper er det foretatt følgende vurdering: 8: Kommunen har benyttet naturbase og artsdatabanken i vurderingen

Detaljer

Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på Lakselv hotell

Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på Lakselv hotell Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på hotell Torsdag 27.nov 2014 Møtested: hotell Møtetid: 27.november kl. 16.00 28.nov. kl.

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 69/2014 i Kommunestyret Behandling Notat og flere dokumenter ettersendt pr. e-post og utdelt i møte.

Saksprotokoll saksnr. 69/2014 i Kommunestyret Behandling Notat og flere dokumenter ettersendt pr. e-post og utdelt i møte. Saksprotokoll saksnr. 69/2014 i Kommunestyret - 13.11.2014 Behandling Notat og flere dokumenter ettersendt pr. e-post og utdelt i møte. Brynli Ballari (H) ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han

Detaljer

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune «Sdo_AMNavn» «Sdo_AMPostAdr» «Sdo_AMAdr2» «Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed» ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO «Sbr_Navn», «Sbr_Tlf» «Sdo_AMReferanse» «Sdo_ArkivSakID»

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 11. juni 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 11. juni 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Stjørdal REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 11. juni 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 14:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

Endelig grunnlagsdokument Vurdering av gjeterhyttesøknader hvor søker ikke er

Endelig grunnlagsdokument Vurdering av gjeterhyttesøknader hvor søker ikke er Endelig grunnlagsdokument Vurdering av gjeterhyttesøknader hvor søker ikke er siidaandelsleder, siida eller distrikt - RS sak 77/14 1. Bakgrunn for saken Bakgrunnen for fremleggelsen av denne saken er

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ / Statsråden Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 2011/5414 15/1377-23 31.01.2017 Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Stjørdal REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 15:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen

Detaljer

Journaldato: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 10.01.2011 Vedrørende utbetaling av tilskudd til gjeterhytte i Kvænangsbotn

Detaljer

Læreplan i reindriftsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reindriftsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reindriftsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Sametinget 12.01.2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011 Møtested: Tromsø Tilstede på møtet Fra kl. 13:00 08:30 Til kl. 18:15 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira

Detaljer