NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune."

Transkript

1 Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune Hans Tømmervik

2 Tømmervik, H. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune, NINA Minirapport s. Tromsø, 16. Juni, 2009 RETTIGHETSHAVER Norsk institutt for naturforskning TILGJENGELIGHET Upublisert PUBLISERINGSTYPE Digitalt dokument (pdf) ANSVARLIG SIGNATUR Hans Tømmervik (sign.) OPPDRAGSGIVER(E) Barlindhaug Consult KONTAKTPERSON(ER) HOS OPPDRAGSGIVER Tom Langeid NØKKELORD Leirbakken i Ramfjord, Tromsø kommune, Troms. Konsekvensvurdering reindrift KEY WORDS Leirbakken i Ramfjord, Tromsø kommune, Troms. Impact assessment, Reindeer husbandry. NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes av NINAs øvrige publikasjonsserier. Minirapporter kan være notater, foreløpige meldinger og del- eller sluttresultater. Minirapportene registreres i NINAs publikasjonsdatabase, med internt serienummer. Minirapportene er ikke søkbare i de vanlige litteraturbasene, og følgelig ikke tilgjengelig på vanlig måte. Således kan ikke disse uten videre refereres til som vitenskapelige rapporter. KONTAKTOPPLYSNINGER NINA hovedkontor 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: NINA Oslo Gaustadalléen Oslo Telefon: Telefaks: NINA Tromsø Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Telefon: Telefaks: NINA Lillehammer Fakkelgården 2624 Lillehammer Telefon: Telefaks:

3 Innhold 1 Forord Beskrivelse av planområdet Reindriftens bruk av området Flytte- og drivingslei Beitepotensiale Befaring og planløsninger Oppsummering konklusjoner Referanser og kilder

4 1 Forord Barlindhaug Eiendom ønsker å tilrettelegge for næringsarealer på Leirbakken i Ramfjorden, Tromsø kommune (figur 1). NINA v/ Hans Tømmervik ble kontaktet og engasjert for å vurdere konsekvensene for reindriften og for om mulig å tilrettelegge for mulige løsninger med hensyn til flytte- og drivingsleia for rein gjennom planområdet. NINA var også med på en befaring der utbygger (Barlindhaug Eiendom), planlegger (Barlindhaug Consult), Reindriftskontoret og reinbeitedistriktet ble informert om planene for utbygging i planområdet. Figur 1. Flybilde over planområdet Leirbakken i Tromsø kommune. 2 Beskrivelse av planområdet Barlindhaug Eiendom ønsker å tilrettelegge for næringsarealer på deler av eiendommene 27/6, 27/27 og 27/4 m fl. på Leirbakken i Ramfjorden, Tromsø kommune (figur 1). Området som søkes regulert er på om lag 855 dekar, og omfatter arealer på begge sider av eksisterende E 8 ved Leirbakken i Ramfjorden (figur 1). I planen vil man legge opp til etablering av store, sammenhengende arealer for næring på oversiden og nedsiden av dagens E 8. Totalt areal avsatt til næring vil være inntil 300 dekar. Det vil bli etablert adkomst og annen nødvendig infrastruktur til områdene. Vedtatt omlegging av E 8 vil kunne gi området en ny rolle. Knutepunktet mellom E 8. Fagernes og Rv 91 vil flyttes til nytt kryss ved Leirbakken. Dette kan aktualisere ønsker om funksjoner som bensinstasjon, kiosk, spisested etc. Flere næringsaktører vil være aktuelle for etablering i området som blant annet Asko Nord og Mack Ølbryggeri. 4

5 3 Reindriftens bruk av området I følge arealbrukskart (figur 2) mottatt fra Reindriftsforvaltningen (2008) så brukes de høyereliggende deler av planområdet som vår- og høstbeiter. Vi observerte også rein ovenfor planområdet under befaringen. Historisk har Leirbakken trolig blitt brukt av svensksamene til raste- og gjennomflyttingsland (Reindriftsagronom Kåre Pedersen, personlig kommunikasjon på befaringen som ble avviklet 9. juni 2009). Figur 2. Reindriftens arealbruk i området. Merk at planområdet kommer delvis i konflikt med inntegnet flyttelei/drivingslei. 3.1 Flytte- og drivingslei Deler av planområdet vil komme i konflikt med en flytte- og drivingslei som går gjennom området (figur 3). Dette medfører konsekvenser for driftsaktiviteter som johtit. Termen johtit betyr å flytte med samlet flokk etter flytte- eller drivingsleier mellom sesongbeiteområder eller mellom oppsamlingsområder og samlings-, merke- og slaktegjerder (Svonni 1983, 1986). Flytteleier er spesielt vernet i Lov om reindrift av 9. juni 1978, som i 10 angir hvordan flytteleier innenfor reinbeitedistrikt skal behandles: Reindriftens flytteleier må ikke stenges, men Kongen (Landbruksdepartmentet) kan samtykke i omlegging av flyttelei når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følger av omlegging av flyttelei eller åpning av ny flyttelei erstattes etter skjønn, hvis enighet ikke oppnås. Kongen kan bestemme at også fastlegging i detalj av den nye flyttelei skal overlates til skjønnet. 5

6 Bestemmelsene bygger på det faktiske forhold at utnyttelsen av reinbeitedistriktet nødvendiggjør et (varierende) antall flytteleier så vel innenfor distriktet, som ut og inn av distriktet. Loven forutsetter at det fortrinnsvis skal benyttes "gamle flytteleier, og bestemmer at flytteleier ikke skal stenges. Lovens forutsetning er at så lenge reinbeitedistriktet består, så skal også de nødvendige flytteleier holdes åpne. Opprettholdelsen av nødvendige flytteleier er altså lovbestemt, og uavhengig av de aktuelle privatrettslige forhold på stedet. Figur 3. Detaljkart vedrørende reindriftens bruk av området. I et mer detaljert kart av reindriftens arealbruk som er presentert i figur 3 kan vi observere at deler av flyttleia allerede er delvis blokkert av boligbebyggelse. 3.2 Beitepotensiale Selv om reinen foretrekker de øvre deler av området (jf. arealbrukskartet, figur 2 og 3) så er det et vist beitepotensiale i området. Planområdet er sterkt preget av et gammelt granplantefelt som delvis er hogd ut og beplantet med gran og furu på nytt. Før granplantefeltet ble etablert så har området på Leirbakken ovenfor E8 vært preget av et mer åpent- og glissent bjørkeskogslandskap. Vegetasjonen er her dominert av lyng (blåbær, krekling etc.) med et lite innslag av grasarter som smyle. Vegetasjonen har nok også i tidligere tider hatt et potensiale for lav. Med en normal bruttoavling på forenheter pr. dekar (Villmo 1982) for denne type beitemark vil en utnyttelse på 6-10 % gi beite for 5-8 rein i vår og høst (hele området på 855 dekar). Nå er dette beitepotensialet betydelig redusert på grunn av etableringen av plantefeltet i området og trolig redusert ned til det halve (2-4 rein). 4 Befaring og planløsninger 9. juni 2009 ble det utført en befaring av området. Deltakere var reineier Anders Nils Oskal (Stuoranjarga/Meavki reinbeitedistrikt), reindriftsagronom Kåre Pedersen (Reindriftskontoret i Troms), Roy Lyngra (Barlindhaug Eiendom), Tom Langeid (Barlindhaug Consult) og Hans Tømmervik (NINA). Under befaringen brukte vi kart over reindriftens arealbruk i området (figur 2 og 3). Gjennom østre deler av det planlagte området går det en flytte- og drivingslei for rein (figur 2 og 3). Den- 6

7 ne flytteleia har ikke vært benyttet de siste år, men transport av rein til området på Leirbakken for lossing og slipp og videre flytting/driving av rein i flytteleia nord mot Tromsdalstind har forekommet de siste år (Anders Nils Oskal, personlig kommunikasjon på befaringen som ble avviklet 9. juni 2009). Under befaringen ble det også fra reineierhold hevdet at utbygging på Leirbakken er å foretrekke framfor utbygging av Ramfjordmoen. Hovedbegrunnelsen for dette er at en utbygging av Ramfjordmoen vil hindre flytting av rein og det frie trekket av rein gjennom området på våren (figur 2). Ramfjordmoen er også det eneste stedet hvor simler med små kalver kan trekke over uten tap da bekkene/elvene i området er små og vadbare for selv nyfødte kalver (Anders Nils Oskal, personlig kommunikasjon på befaringen som ble avviklet 9. juni 2009). Figur 4. Prinsippskisse for framtidige flyttleier samt losseplass for rein i planområdet. Roy Lyngra (Barlindhaug Eiendom) og Tom Langeid (Barlindhaug Consult) foreslo under befaringen at man skulle holde av en flyttekorridor øst for industriområdet på østre brink mot Eliaselva. Denne flyttekorridoren er markert på prinsippkartet i figur 4. Dette var en løsning som Anders Nils Oskal kunne akseptere. Det kom ingen innsigelser fra Kåre Pedersen heller. Flyttekorridoren bør være minimum 20 meter bred og hele det planlagte industriområdet bør være avstengt med gjerde slik at dette gjerdet kan brukes som ledearm (figur 5). Rydding av skog og andre enkle tiltak for å tilrettelegge for flytting og driving av rein gjennom området bør utføres (figur 6). 7

8 Figur 5. Bilde tatt fra foreslått flyttekorridor langs med allerede eksisterende tursti ned mot Nordbotn i Ramfjorden. Flyttekorridoren vil bli lagt på brinken mot Eliaselva. Et gjerde som vil bli etablert for å sikre industriområdet vil her bli brukt som ledearm og vil bli trukket inn ca. 20 meter inn fra brinken. Figur 6. Bilde tatt fra foreslått flyttekorridor mot Eliasdalen. Her trenges det en del rydding av skog for å lette flyttingen. Anders Nils Oskal ytret i tillegg ønske om framføring av en vei samt etablering av en parkeringsplass/losseplass for større reintransportbiler i øvre deler av planområdet. Losseplassen bør være så stor at man kan snu med større lastebiler/reintransportbiler. Fra denne losseplassen er det også ønskelig at det blir ryddet en flyttekorridor (20 meter bred) i nordøstlig retning opp mot Eliasdalen. Den nye adkomstveien, losseplassen og flyttekorridor er markert på kartet i figur 4. Roy Lyngra (Barlindhaug Eiendom) gikk også med på dette som en mulig løsning for å lette reinflyttingen i området. En eventuell etablering av trykkbasseng i nordøstre deler av planområdet må ikke være til 8

9 hinder for flytte- og drivingsleia (figur 4) gjennom området. De ovennevnte flyttleier og losseplass for rein som er skissert i figur 4 bør inn i områdereguleringsplanen, samt tilhørende plankart. 5 Oppsummering konklusjoner Deler av det planlagte industriområde kommer i konflikt med eksisterende drivings-/flyttlei gjennom området. Under befaringen 9. Juni 2009 med representanter for reindriftsnæringen, utbygger og planlegger ble det søkt å få til en omforent løsning for å ivareta reindriftens interesser i området. Man ble enige om å etablere en flyttekorridor gjennom planområdet. Flyttekorridoren bør være minimum 20 meter bred og hele det planlagte industriområdet bør være avstengt med gjerde slik at dette gjerdet kan brukes som ledearm. Det bør legges til rette for at nødvendig rydding av skog og andre enkle tiltak i flyttekorridoren for å tilrettelegge for flytting og driving av rein gjennom området vil kunne utføres etter behov. I tillegg bør det etableres en losseplass for rein i øvre deler av planområdet. Losseplassen bør være så stor at man kan snu med større lastebiler eller reintransportbiler. Også fra denne losseplassen er det også ønskelig at det etter behov vil kunne ryddes en tilsvarende flyttekorridor i nordøstlig retning opp mot Eliasdalen. Hvis de ovennevnte tiltak nedfelles i områdereguleringsplanen, vurderes hensynet til reindriftsnæringen å være tilfredsstillende ivaretatt. 6 Referanser og kilder Svonni, L.G Fjellrenskøtselns årscykel sett ur en helhetsbedømning av markbehovet och hur olika orsakskedjor styr detta behov. SOU rapport Umeå. Svonni, L.G En kort information om de olika delområdenas betydelse för renen och funktioner i renskötselsarbetet. Länsstyrelsen i Västerbottens län, Umeå, 5s. Villmo, L Middeltall for bruttoavkastning. Notat oktober 1982, Tromsø. 9

KONSEKVENSANALYSE AV TILTAK PÅ REINDRIFT FOR REGULERINGSPLAN FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET. ALTERNATIV 1-UTBEDRING AV EKSISTERENDE VEG.

KONSEKVENSANALYSE AV TILTAK PÅ REINDRIFT FOR REGULERINGSPLAN FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET. ALTERNATIV 1-UTBEDRING AV EKSISTERENDE VEG. RAPPORT 2/2015 ISBN 978-82-7492-292-1 ISSN 1890-5226 KONSEKVENSANALYSE AV TILTAK PÅ REINDRIFT FOR REGULERINGSPLAN FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET. ALTERNATIV 1-UTBEDRING AV EKSISTERENDE VEG. Forfattere: Inge

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 1123 Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 John D. C. Linnell, Ole-Gunnar Støen, Inger Hansen, Svein Eilertsen, Øystein Flagstad, Vincenzo Gervasi, Henrik Brøseth, Jon

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Nordfjella villreinområde

Nordfjella villreinområde Nordfjella villreinområde Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv Vegard Gundersen Torill Olsson Olav Strand Magnus Mackay Manuela Panzacchi Bram van Moorter NINAs publikasjoner

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard 675 Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og dyreliv Dagmar Hagen Lars Erikstad Børge Moe Nina E. Eide NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer