Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013"

Transkript

1 Møtebok Arkivref: 2010/581-5 / Saksbehandler: Sondre Sundmoen Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark Selbu kommune - Kommuneplanens arealdel Høringsuttalelse Saksdokumenter: Åse Sofie Winther I Høring, planprogram for kommuneplanens arealdel Selbu kommune Selbu Kommune U Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel - høring Selbu kommune v/gerd Fuglem I Kommuneplanens arealdel for Selbu kommune på høring U Kommuneplan Selbu e.no' S Selbu kommune - Kommuneplanens arealdel Høringsuttalelse Saksframstilling: Saksdokumenter: Vedlegg 1 Konsekvensutredning Vedlegg 2 Kart Selbu kommune Vedlegg 3 Kart Sørungen Vedlegg 4 Kart Østrungen Vedlegg 5 Kart Hersjøen Vedlegg 6 Kart Børsjøen Områdestyrets innsigelser til kommuneplan for Selbu I behandlingen av forslag til kommuneplan for Selbu kommune, hadde Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark innsigelser til deler av planen. Etter mekling hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble saken sendt til Miljøverndepartementet (MD) til endelig avgjørelse. Områdestyret fremmet innsigelse til 33 nye hytteområder med 179 hyttetomter. De foreslåtte hyttefeltene lå innenfor Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt) og i nærheten av Gåebrien sijte(riast/hylling reinbeitedistrikt). Områdestyret gikk i mot hyttebygging over kote 500, både innenfor reinbeitedistriktene og i influensområdet til hyttefeltene. Det ble også fremmet innsigelse til planbestemmelsene: Forbud om inngjerding av større områder og krav til gjerdenes utforming. Reinbeitedistriktene skal tas med i arbeidet med tilretteleggelse av ferdsel fra hyttene. Side 1 av 10

2 Det skal ikke skje bruksendringer eller fradeling til fritidsbebyggelse på setervoller over kote 500. Miljøverndepartementets vurderinger og vedtak til Områdestyrets innsigelser er sitert fra brev datert : «Selbu kommune har nedlagt et stort arbeid med å få fram konkrete utbyggingsarealer for hytter i kommuneplanens arealdel. Utbyggingsmønsteret fremstår som relativt spredt og arealkrevende, selv om det også er nedfelt prinsipper knyttet til fortetting og ytre utbyggingsgrenser i planen. Miljøverndepartementet viser til at kommuneplanen omfatter i alt 900 hytter, og at kommunen også med en viss reduksjon av utbyggingsområder vil ha tomtearealer for en lang periode med dagens utbyggingstakt. Miljøverndepartementet har i sin vurdering lagt til grunn at reindriftens arealgrunnlag er presset, og at det er legitimt av reindriftsnæringen å vurdere både utbygginger innenfor reinbeiteområdene, og i buffersonene. Det er den samlede virkningen av arealplanen for reindriften som vil være utgangspunktet for reindriftsnæringens innsigelsesrett, uavhengig av hvor utbyggingen eller inngrepet skjer. Departementet har lagt til grunn at ny hyttebygging innenfor reindriftsområdet vil øke ferdselen i området, og vil kunne komme i konflikt med trekkleier eller begrense bruken av beiteområdene. Når det gjelder hytter i buffersonen, vises det til at forskning viser at aktivitet inntil 5 km fra kalvingsområdene kan medføre økt stressnivå hos simlene i kalvingstiden. Det er derfor behov for en buffersone mellom hytteområder og sårbare kalvingsområder, der forstyrrelser fra hytteområdene og eventuell ferdsel inn i kalvingsområdene blir avgjørende for vurderingen.» Saanti sijte Videre viser MD til at det tidligere har vært en omforent øvre grense for hyttebygging på kote 500 innen Saanti sijte og kommer til at det ikke bør tillates ny hyttebygging innenfor Saanti sijte. Dette gjelder også fortetting av eksisterende hytteområder. Gåebrien sijte For Gåebrien sijte tok MD innsigelsene til følge for de hytteområdene som lå nærmere enn 5 km i fra kalvingsland ved Østrungen. Bestemmelser om gjerder MD så behovet for å sikre at gjerder ikke skal medføre fare eller ulempe for reinen, men presiserer at det ikke er anledning til å ta inn bestemmelser om forbud mot gjerder eller utforming i kommuneplanen. Slike føringer må gis som ikke juridisk bindende retningslinje i kommuneplanen. MD la inn følgende retningslinje i planen: «Innenfor reinbeiteområdene bør det ikke tillates inngjerding av større arealer rundt fritidsbebyggelse. Gjerder bør utformes slik at de ikke kan medføre fare for reinen.» Reindriftsforvaltningens deltakelse ved tilrettelegging av ferdselstiltak MD hadde forståelse for reinbeitedistriktets behov for deltakelse i slike prosesser og bestemte at det ble lagt inn følgende retningslinje i planen: «Tilrettelegging av ferdsel med merking og preparering av løyper og stier i og i nærheten av reinbeiteområdene skal skje i samråd med berørte beitedistrikt» Bruksendringer eller fradeling på setervoller. Side 2 av 10

3 MD kommenterer at slike tiltak er forbudt i LNF-områder, dersom det ikke er gitt bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse. Eventuelle søknader om dispensasjon fra kommuneplanen for slik bruksendring eller fradeling, skal sendes til Reindriftsforvaltningen til uttalelse. Planprogram og planprosess Reindriftsforvaltningen hadde kommentarer til følgende punkter i sin uttalelse til planprogram av : I områder det utøves reindrift skal det benyttes arealformål LNFR. Opprette hensynssoner med retningslinjer og bestemmelser i reindriftens særverdiområder. At det skal utarbeides en konsekvensutredning av de samlede effektene av planer og tiltak innenfor reinbeitedistriktene, jf. Forskrift om konsekvensutredning. Den og hadde Selbu kommune møter med reindrifta og Reindriftsforvaltningen vedrørende innspill til nye utbyggingsområder og hvor disse ble drøftet. Det ble enighet om at nye utbyggingsområder ikke er aktuelt innenfor hensynssone reindrift. Det kan bli snakk om fortetting innenfor eksisterende felt. Flere innspill ble tatt ut av planen etter møtene. Interkommunal arealplan for Røros, Tydal, Holtålen og Selbu Dialogprosjektet Felles politikk for fjellområdene bedre dialog mellom kommunene og reindriftsnæringen/-forvaltningen konkluderte bl.a. med: Det settes i gang arbeid med regional plan/ interkommunal plan for å sikre vilkår for reindriftsnæringa, samtidig som hensynet til utfordringer i landbruket ivaretaes. I denne sammenhengen vurderes samarbeid over fylkesgrensene. Fylkeskommunen og kommunene ble tildelt ansvar for dette. Fylkeskommunen skal utarbeide en Strategi for arealbruk der bl.a. reindrift inngår, jf. regional planstrategi vedtatt Arealstrategien vil være et naturlig grunnlag for å få fastsatt juridisk bindende arealbruk gjennom interkommunal plan. Erfaringer fra aktuelle kommuneplanprosesser vil også måtte legges til grunn. Det ble avholdt møte mellom Fylkesmannen og Røros, Holtålen, Tydal og Selbu kommuner for å vurdere om det skal arbeides for å igangsette arbeid med interkommunal plan. Ordførere og rådmenn deltok i møtet. Det var enighet om å legge saken om interkommunalt planarbeid fram for de respektive kommunestyrer. Et plansamarbeid over kommunegrensene vil gi et godt grunnlag for å avveie reindriftsinteresser mot andre samfunnsinteresser, men dette arbeidet er ikke påbegynt. Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse: Fritidsbebyggelse Det er i dag 1770 fritidsboliger i Selbu. De store hytteområdene er Rensjøen, Sørungen, Slindvatnet, Østrungen, Hersjøen, Børsjøen og Selbu strand. Kommunen ønsker å videreutvikle og legge til rette for økt standard i disse områdene. Innspill som er utenfor satsningsområdene er tatt ut i de fleste områdene. Side 3 av 10

4 Totalt er det ca 500 ledige tomter i i reguleringsplan og direkte til byggesak etter kommuneplanens arealdel 2005/06. I tillegg vil det bli godkjent til sammen 800 tomter i den nye arealplanen. Til sammen vil det være 1300 ledige tomter i planforslaget. Fritidsbebyggelse utenfor regulerte områder vil bli vist som punkt i plankartet (790 tomter). 9 forslag som kunne komme i konflikt med reindrifta er tatt ut av planforslaget. Det er fastsatt et antall hyttetomter for de konkrete hytteområdene som skal fordeles på de tidligere godkjente og fremtidige arealene for fritidsbebyggelse. Dette medfører at det antall tomter som tidligere var godkjent, ikke lengre er gyldig, men arealet er klarert til fritidsbebyggelse. LNFR Tidligere LNF er videreført som LNFR i planforslaget. Det er gitt bestemmelser om at det ikke tillates annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som er tilknyttet landbruk og reindrift. Setervoller som blir benyttet til fritidsbebyggelse: I Selbu er det 250 setervoller. De fleste blir benyttet til fritidsbebyggelse. I kommuneplanens arealdel fra 2005/06 er det tillatt totalt bruksareal på 80 m 2. Det er flere dispensasjoner fra dette, og kommunen ønsker derfor å øke totalt bruksareal til 120 m 2. Hensynssone Hensynssone reindrift Kalvingsområdene er lagt som hensynssone reindrift. Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor hensynssone reindrift uten krav om reguleringsplan, hvor reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktene får mulighet til å være med å påvirke utformingen. Setervoller innenfor reinbeitedistrikt som benyttes til fritidsbebyggelse har strengere utbyggingskrav enn voller utenfor. Det samme gjelder tilbygg på eksisterende bebyggelse. Vindkraft Det er i gang en omfattende prosess for å utvikle vindkraft i Selbu kommune. I den forbindelse er det avsatt areal på Stokkfjellet og Rensfjellet med båndleggingssone i påvente av avgjørelsen om konsesjon. Dette har innvirkning på innspill i tilknytning til disse områdene. Innspillene vil bli satt i karantene inntil avgjørelsen om konsesjon er vedtatt. Bestemmelser og retningslinjer Under er en oversikt over bestemmelser og retningslinjer i planforslaget, som er relevant for reindriften: Bebyggelse og anlegg 11. Regler for utforming av fritidsbebyggelse h) Inngjerding av bygninger og fritidstomter i områder med beitende husdyr er tillatt. Inngjerding må skje med godkjenning av grunneier. Inngjerdingen er bygnings/tomteeiers ansvar og kostnad Regler for spredt fritidsbebyggelse type HA Hensynssone reindrift a) Total bruksareal BRA pr tomt skal ikke overstige 150 m 2. I tillegg kan ved hovedbygning godkjennes inntil 30 m 2 oppbygget terrasse. Side 4 av 10

5 b) Frittliggende sidebygning skal i tilfelle ikke overstige 30 m 2 BRA, og plasseres med tunvirkning og ikke i større avstand enn 15 m fra hovedbygning. g) Fritidsbebyggelse innenfor eksisterende eller framtidig reguleringsplan følger bestemmelsene for HB (areal mellom HA og HC (bygdenære områder)) 11.3 Regler for fritidsbebyggelse type HB a) Totalt BRA pr tomt skal ikke overstige 180 m 2. Frittliggende sidebygning skal i tilfelle ikke overstige 30 m 2 BRA, og plasseres med tunvirkning og ikke i større avstand enn 15 m fra hovedbygning. LNFR 14. Setervoller som benyttes som fritidsbebyggelse d) Totalt bruksareal på seterhus settes til 120 m 2 BRA. På øvrige bygninger tilhørende setertunet tillates vesentlige tilbygg der behovet blir dokumentert. Hvis det ikke finnes tilhørende bygninger som uthus, vedbu, fjøs eller lignende til seterhuset, tillates det oppført slike bygg inntil 30 m 2 BRA. 15. Buer, koier og naust i bygge- og anleggsområder og i LNFR-områder Bestemmelsen omfatter buer, koier og naust som er en del av landbruksbebyggelsen. Retningslinjer til bestemmelse 15: «I vurdering av saker skal tiltaket vurderes opp mot naturvern, kulturminneinteresser, landskapsmessige interesser samt reindriftsforvaltningens interesser. Ved vurdering av om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, legger Selbu kommune følgende kriterier til grunn for behandling av søknader om dispensasjon (bl.a.): Tiltaket skal ikke være til hinder for aktiv reindrift.» Hensynssoner 22. Hensynssone reindrift Sonen følger grenser for arealkategorier hentet fra Dette gjelder kalvingsland/vårbeite 1, sommerbeite, høst/vinterbeite, vinterbeite, drivingslei, oppsamlingsområder og reindriftsanlegg. Retningslinjer til bestemmelse 22: «Det skal utvises særskilt varsomhet i forhold til reindrifta ved vurdering av søknader om dispensasjoner fra kommuneplanen hensynssone reindrift.» Konsekvensutredning Reindrift Selbu kommune har synliggjort reindrift i kapittel 2 i konsekvensutredningen. Reindriftas bruk av arealet i Selbu blir kort utredet og det påpekes at halvparten av flateinnholdet i Selbu kommune er innenfor grensene til reinbeitedistriktene. Høst og vinterbeitene for Saanti og Gåebrien sijte er vist i et kart og vårbeite med kalvingsland, drivingsleier, oppsamlingsområder og reindriftsanlegg er vist i et annet. Side 5 av 10

6 I kapittel 3 følger en oversikt over innspillene kommunen har fått inn. Konsekvensutredningen har sortert innspillene inn i 20 forskjellig områder og konsekvensvurderingen er foretatt områdevis. Se vedlegg 1 for beskrivelse av innspillene. Se også vedlegg 2-6. Reindriftsagronomens vurdering Planbeskrivelse Selbu kommunes planforslag legger opp til en økning av ledige hyttetomter i fra dagens 500 til Planforslaget sier ingenting om den gjennomsnittlige utbyggingsraten i kommunen. Reindriftsagronomen er svært kritisk til behovet for å ha 1300 ledig tomter i planen. En realisering av disse tomtene vil øke antall hytter i kommunen med over 70 %. Dette er en betydelig økning og vil føre til store inngrep i arealene i Selbu kommune. En slik økning vil også kunne medføre store negative konsekvenser for reindriften i form av betydelig økt ferdsel og forstyrrelser i reinbeiteområdene. Planforslaget vil godkjenne 800 nye tomter, men har ikke fordelt disse på innspillene. Reindriftsagronomen mener dette er an svakhet i planen. En høyere detaljeringsgrad av kommuneplanen vil gi kommunen bedre styringsmulighet og sektormyndighetene en større forutsigbarhet i forhold til arealforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer I bestemmelse 11. Regler for utforming av fritidsbebyggelse bokstav h) tillates det å gjerde inn bygninger og fritidstomter i områder med beitende husdyr. Reindriftsagronomen mener det ikke må tillates inngjerding av større arealer enn rundt selve bygningsmassen innenfor reinbeitedistriktene. Derfor må det settes nærmere betingelser og krav til gjerdenes utforming, som tar hensyn til at gjerdene ikke medfører fare for dyr. Se også MDs vedtak vedrørende bestemmelser om gjerder ovenfor. Tilrettelegging av ferdsel, med merking og preparering av løyper og stier som kan berører reindrifta, må skje i samråd og forståelse av reinbeitedistriktene. Dette ble også bestemt av MD i forrige rullering. Konsekvensutredning Reindriftsagronomen ønsker at det blir satt et tak på antall tomter på de nye innspillene. Det ønskes også at planen gir en oversikt på antall eksisterende ferdig utbygde og ledige tomter innen allerede godkjente områder avsatt til fritidsbebyggelse. Bakgrunnen for dette er at det ellers er vanskelig å vurdere den helhetlige effekten av inngrepene mht. reindrifta, dersom man ikke vet hvor omfattende utbyggingen blir i de enkelte områdene. Det er viktig å se på de kumulative effektene av utbyggingen, særlig i nærheten av reindriftens særverdiområder (kalvingsland, vinterbeite, trekk/drivingsleier, oppsamlingsområder og reindriftsanlegg). Kumulative effekter av utbygging er de samlede, langvarige effektene av utbyggingen. Det kan skisseres tre viktige kumulative effekter: 1. Tap av bæreevne det blir plass til færre rein som følge av tap av beiteland 2. Økte tap til rovdyr når dyrene presses sammen på mindre og mindre områder 3. Redusert produksjon og dårligere slaktevekter dersom ikke reintallet reduseres i takt med tap av beiteland Innspill Reindriftsagronomen viser til Områdestyrets innsigelse til kommuneplan for Selbu og MDs endelige avgjørelse i saken, se ovenfor i saksfremstillingen. Side 6 av 10

7 Gåebrien sijte: Planforslaget har noen innspill rundt Sørungen og Østrungen som vil berøre Gåebrien sijtes kalvingsområder rundt Bringen. Innspillene, med unntak av ID 33, ligger utenfor grensene til reinbeitedistriktene. Områdene sør og øst for Bringen er et flatt fjellplatå uten elver der snøen smelter tidlig. Området er vårbeite og kalvingsland, og regnes som kjerneområde for reinen. Reindriftsagronomen går i mot alle innspill som kommer innenfor 5 km buffersonen (se vedlegg 2, 3 og 4 for kart) nord for kalvingsområdene rundt Bringen. Dette gjelder innspill ID nr. 41, 47 (4 områder) og 67 i område Sørungen (vedlegg 3). 14 (sør), 56, 57, 113, 133, 149 og 187 i område Østrungen (vedlegg 4). Innspill ID nr. 33, i område Flora (avmerket i vedlegg 2), ønskes også tatt ut av planen, da det ligger midt i kalvingsområdet og innenfor hensynssone reindrift. Saanti sijte: Reindriftsagronomen går i mot alle innspill innenfor hensynssone reindrift. Fortetting og utvidelse av eksisterende fritidsområder innen Saanti sijte, godtas utenfor hensynssonen. 500 meters koten kommer innenfor hensynssonen. Med bakgrunn i dette går Reindriftsagronomen imot innspill ID nr. 8, 20, 70, 81, 92, og 93 ved Hersjøen. Innspill ID nr. 3, 69, 80, 102, 103, 114, 118, 123, 126, 134, 145, 146 og 147 ved Vekta/Børsjøen. Reindriftsagronomens forslag til vedtak Det vises til saksfremstillingen og reindriftsagronomens vurdering. Områdestyret har innsigelse til deler av Selbu kommunes forslag til kommuneplanens arealdel og stiller følgende krav til egengodkjenning: Bestemmelser og retningslinjer I bestemmelse 11. Regler for utforming av fritidsbebyggelse bokstav h) tas inn følgende setning: «Innenfor reinbeiteområdene bør det ikke tillates inngjerding av større arealer rundt fritidsbebyggelse. Gjerder bør utformes slik at de ikke kan medføre fare for reinen.» Ny bestemmelse i planen: «Tilrettelegging av ferdsel med merking og preparering av løyper og stier i og i nærheten av reinbeiteområdene skal skje i samråd med berørte reinbeitedistrikt». Konsekvensutredning Det må utarbeides en oversikt på omfang og lokalisering av eksisterende fritidsbebyggelse som berører reindriften. Her må det skilles mellom antall ferdig utbygde og ledige tomter. Det må settes et tak på antall tomter i hvert innspill som foreslås tatt inn i planen. Følgende innspill med ID nr. tas ut av planen: I tilknytning til Gåebrien sijte: Område Sørungen ( 4 områder) 67 Område Østrungen 14 (sør) Side 7 av 10

8 Område Flora 33 Innen Saanti sijte: Område Hersjøen/Åtolltjenna Område Vekta/Børsjøen Saksprotokoll i Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark Behandling: Reindriftsagronomen informerte om jobben med den interkommunale planen mellom Røros, Holtålen, Tydal og Selbu. Eva Nordfjell foreslo at det kreves en reindriftsfaglig konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning. Votering: Reindriftsagronomens forslag med Eva Nordfjells tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 8 av 10

9 Det vises til saksfremstillingen og reindriftsagronomens vurdering. Områdestyret har innsigelse til deler av Selbu kommunes forslag til kommuneplanens arealdel og stiller følgende krav til egengodkjenning: KU i samsvar med plan- og bygningsloven Ved utarbeidelse av en konsekvensutredning skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes, jfr. vedlegg 3 i forskrift om konsekvensutredning. Denne vurderingen mangler i Selbu kommunes forslag til kommuneplanens arealdel. Områdestyret krever at det utarbeides en samlet konsekvensutredning av alle innspillene som er lagt inn i planen som kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer (se også vedlegg 2 i forskriften). Det må utarbeides en oversikt over omfang og lokalisering av eksisterende fritidsbebyggelse som berører reindriften. Her må det skilles mellom antall ferdig utbygde og ledige tomter. Det må settes et tak på antall tomter i hvert innspill som foreslås tatt inn i planen. Bestemmelser og retningslinjer I bestemmelse 11. Regler for utforming av fritidsbebyggelse bokstav h) tas inn følgende setning: «Innenfor reinbeiteområdene bør det ikke tillates inngjerding av større arealer rundt fritidsbebyggelse. Gjerder bør utformes slik at de ikke kan medføre fare for reinen.» Ny bestemmelse i planen: «Tilrettelegging av ferdsel med merking og preparering av løyper og stier i og i nærheten av reinbeiteområdene skal skje i samråd med berørte reinbeitedistrikt». Det må utarbeides en oversikt på omfang og lokalisering av eksisterende fritidsbebyggelse som berører reindriften. Her må det skilles mellom antall ferdig utbygde og ledige tomter. Det må settes et tak på antall tomter i hvert innspill som foreslås tatt inn i planen. Følgende innspill med ID nr. tas ut av planen: I tilknytning til Gåebrien sijte: Område Sørungen ( 4 områder) 67 Område Østrungen 14 (sør) Side 9 av 10

10 Område Flora 33 Innen Saanti sijte: Område Hersjøen/Åtolltjenna Område Vekta/Børsjøen Side 10 av 10

Uttalelse til planforslag for kommuneplanens arealdel i Meråker kommune

Uttalelse til planforslag for kommuneplanens arealdel i Meråker kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenlma Meråker kommune 7530 Meråker Vår dato: 12.10.2014 Deres dato: 11.8.2014 Vår ref. 2014/1887 Deres ref. Uttalelse til planforslag for kommuneplanens

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ / Statsråden Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 2011/5414 15/1377-23 31.01.2017 Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN PLANBESKRIVELSE TEMA SAMISK KULTUR OG NATURGRUNNLAG

BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN PLANBESKRIVELSE TEMA SAMISK KULTUR OG NATURGRUNNLAG BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN 2013-2025 PLANBESKRIVELSE TEMA SAMISK KULTUR OG NATURGRUNNLAG MIDTVEISHØRING 10. JUNI 2013 Innhold Visjon... 3 Mål... 3 Utfordringer... 3 Forutsetninger... 3 Rammer... 3 Dagens

Detaljer

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Plan- og byggesaksseminar Tromsø 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven Innledning Innledning Temaveileder om reindrift Oppbygging Hvorfor skal reindrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 REGULERINGSPLAN FOR FV 863 LANGSUNDFORBINDELSEN - BEHANDLING AV KLAGER PÅ REGULERINGSVEDTAK Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1 MØTEBOK Sak: 40/10 KK KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER Saksdokumenter: Dato: 1. Innherred samkommune Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner Høringsforslag 02.06.10

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2003-2014

KOMMUNEPLAN 2003-2014 SELBU KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2003-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. UTVIKLINGSTREKK 1.1 Befolkningsutvikling 1.2 Grendastruktur 1.3 Boligbygging 1.4 Næringsarealer 1.5 Fritidsbebyggelse 2. BESKRIVELSE TIL AREALDELEN

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget - Kautokeino Dáhton/Dato: 29.11.2010 Áigi/Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2012/897-8/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 Forslag til detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 GBNR-53/3 14/301 14/5529 Ragnhild Haugen 25.08.2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

Vår ref.: Ark.: FE Dato:

Vår ref.: Ark.: FE Dato: Notat Fra Saksbehandler : Plan og teknisk : Wenche Hagestuen Dale Vår ref.: 2008000114-422 Ark.: FE - 142 Dato: 21.11.2016 VEDRØRENDE NYE AREALER TIL FRITIDSBEBYGGELSE OG EKSISTERENDE SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 253/1 Arkivsaksnr: 2015/9423-12 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/16 28.09.2016 Komite plan 116/16 26.10.2016 253/1 Klefsaas østre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Røros Dato: 09.09.2011 Tid: Kl : 09.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Leder Hans SU. Wendelbo Nestleder Tora Husan

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 22.09.2015 - sak 89/15

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 22.09.2015 - sak 89/15 Arkiv: 9020 Arkivsaksnr: 2014/3708-13 Saksbehandler: Kristin Brekke Klaudiussen Plan 9020 Detaljregulering for Flostrand ytre Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 89/15 22.09.2015

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 18.06.2008 Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1864 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Kommunedelplan Myrset - Ånesgården 2008-2019. Utlegging til offentlig

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneplanens arealdel gangs behandling / sluttbehandling

Saksframlegg. Kommuneplanens arealdel gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2010/57-2369/2014 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 140 Saksframlegg Kommuneplanens arealdel 2012-2026 - 4. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Namsskogan kommune Arkiv: GNR 54/2 Arkivsaksnr.: 14/706 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 27.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Namsskogan formannskap 11.03.2014 9/14 Namsskogan

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2015/1012 Dato: 12.04.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune 19.04.2016 16/37 Kommunestyret - Ørland kommune 28.04.2016 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteboldtoahkkingirji

Møteboldtoahkkingirji Møteboldtoahkkingirji Arkivref: 2004/3156-18 / 414.0 Saksbehandler: Anders J. Bals Saksnr: Styre: Matedato: 33/11 Områdestyret for Troms 21.06.2011 Balsf,jord kommune - re isjon ak arealdelen til kommuneplanen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Sunndal kommune. Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring. Saksframlegg. Kommunestyret 62/15 02.09.2015

Sunndal kommune. Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring. Saksframlegg. Kommunestyret 62/15 02.09.2015 Sunndal kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr: 2012/66-47 Saksbehandler: Bjørn Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 62/15 02.09.2015 Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling. Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/00207-196 Arkivkode. Overordna plan Saksbehandler Knut Baklid Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 26.06.2014 8/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 51/14 Kommuneplanens

Detaljer

2.9 Retningslinjer for hensynsonene

2.9 Retningslinjer for hensynsonene 2.9 Retningslinjer for hensynsonene 2.9.1 Generelle retningslinjer for alle hensynssoner Den regionale planen er en overordnet og retningsgivende plan. Følgende gjelder generelt i hele planområdet: Felles

Detaljer

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Att. Geir Davidsen Din çuj./deres ref.: Min çuj./vår

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Tydal 2012-2022 INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING. Vedtatt av kommunestyret sak 45/12 den 21.6.

Kommuneplanens arealdel for Tydal 2012-2022 INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING. Vedtatt av kommunestyret sak 45/12 den 21.6. Kommuneplanens arealdel for Tydal 2012-2022 INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING Vedtatt av kommunestyret sak 45/12 den 21.6.12 TYDAL KOMMUNE FORORD Dette dokumentet er utarbeidet som et ledd i arbeidet med revisjon

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/424 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 30.03.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 26.05.2011 90/11 Formannskapet 12.01.2012 4/12 Formannskapet

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksfremlegg Saksnr.: 06/265-23 Arkiv: PLNID 20060018 Sakbeh.: Mari Wiborg-Jenssen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

1748 gnr 44 bnr 2 - Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Moldvika. 1.gangs behandling

1748 gnr 44 bnr 2 - Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Moldvika. 1.gangs behandling Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe:2013/7947-4 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1748 gnr 44 bnr 2 - Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Moldvika. 1.gangs behandling

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for. Hulsjøen hytteområde

Reguleringsplan for. Hulsjøen hytteområde Reguleringsplan for Hulsjøen hytteområde 1 Reguleringsplan for HULSJØEN hytteområde Planen er utarbeidet av Meldal kommune i henhold til plan- og bygningslovens 12 som en områdeplan. Planen er utarbeidet

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

REGULERINGSPLAN. HYTTEFELT LITJSTUGGUVOLLEN Gnr 123 bnr 1 Selbu kommune

REGULERINGSPLAN. HYTTEFELT LITJSTUGGUVOLLEN Gnr 123 bnr 1 Selbu kommune 1 REGULERINGSPLAN HYTTEFELT LITJSTUGGUVOLLEN Gnr 123 bnr 1 Selbu kommune Reguleringsbestemmelser Plankart Revidert 15.02.2011 2 1 BAKGRUNN... 3 2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 3 3 PLANOMRÅDET... 3 4 OVERORDNEDE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune

Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune Arkiv: 140 L12 Arkivsaksnr.: 14/1113 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 21.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Røyrvik formannskap 11.03.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune viser til

Detaljer