Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område"

Transkript

1 Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes forslag til kommuneplan. Særlig trekkes samfunnsdelen fram. Det bemerkes at Arealdelen i stor grad ikke forholder seg til målene i samfunnsdelen. Dette gjelder særlig målene om å sentrere utbyggingen av boliger, mens det i arealdeles er vist stor grad av spredt boligbygging. Endringene i arealdelen er klart større enn justeringer i forhold til temaene i samfunnsdelen slik det ble vedtatt i planprogrammet. Dette gjelder særlig areal til bolig, bygging i strandsonen og næringsareal. Fylkesutvalgets vedtak fra og , Fylkesmannens uttalelser datert og , referat fra drøftingsmøte samt diverse e-poster som oppfølging av drøftingsmøte ligger bakerst i dette dokumentet Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer Konsekvensutredning/ ROS-analyse Savner analyser og konsekvensutredning i forhold til : Befolkningsvekst, senterstuktur, omfang og lokalisering av næringsområde, fortettingspotensial, arealbehov til bolig og næring, langsiktig grense landbruk Innsigelse mot ROS-analysen og dermed mot alle foreslåtte arealendringer. Krav om ny konsekvensutredning/ ROSanalyse og påfølgende høring. Manglende definisjon av konsekvenser. Manglende utredning av tema. Innsigelsen er trukket som følge av revidert planforslag, brev datert Ros-analyse er bearbeidet i forhold til innsigelsen fra Fylkesmannen. Konsekvensutredningen er supplert etter krav fra Fylkesmannen i planforslag behandlet Samfunnsdelen Muligheter og utfordringer og langsiktige mål Kommunen legger opp til en arealbruk som avviker fra de overordna styringsprinisppene i samfunnsdelen og en arealbruk som avviker fra regionale planer. Når det gjelder sammenhengen mellom samfunnsdelen og disponeringer i arealdelen har ikke kommunen lyktes like godt å følge opp vedtaket i planprogrammet. I sum går arealdisponeringene klart ut over det man kan kalle justeringer som følge av endringer i samfunnsdelen. Dette gjelder Det er gjennomført forhandlinger og drøftinger vedrørende arealdisponeringer. Se hvert enkelt punkt for endringer i arealdelen. Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

2 Vedlegg 12, side 2 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer særlig areal til boligbygging, areal i strandsonen og areal til næring. Lite fokus på senterstruktur i selve kommuneplanen. Næringsutvikling Savner at kommunen ikke gir en bredere omtale av akvakultur i samfunnsdelen under næringsliv og følger dette opp i handlingsdelen. Hvis kommunen skal satse på reiseliv må kommunen gjøre mål og strategier for reiselivsutviklingen tydelig og forankre dem i handlingsdelen. Planen sier ikke noe om behovet som ligger til grunn for å avsette næringsareal. Kapittelet om næringsutvikling er svært kort og angir ikkje ønsket strategi for utviklinga. Dette samsvarer dårlig med at det er lagt ut betydelige næringsareal i planen. Samfunnsdelen sier lite om strategier for næringsutvikling. Noe som ikkje samsvarer med at det lagt ut betydelige areal til næring- og handel i planen. Kapittelet Næringsutvikling er omarbeidet på grunnlag av innspill fra Fylkesmannen, fylkeskommunen og Rennesøy næringsforum. Jordvern Langsiktig grense landbruk er i hovedsak tiltenkt vekst- og sentrumsområder og det vil være konfliktfullt ved neste rullering å lage avgrensninger rundt de andre tettstedene i kommunen. AREALDELEN Bærekraftig Faglig råd om ta inn betydningen av utvikling naturmangfoldlova i arealdelen. Bolig Arealdelen er ikke i samsvar med Fornuftig å satse på Vikevåg, Østhusvik Tatt til etterretning. Særlige viktige naturområder er vist med hensynsoner Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

3 Vedlegg 12, side 3 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer samfunnsdelen og overordna planer. og Askje. Arealdelen er ikke i samsvar med denne strategien. B4 Sokn Faglig råd mot omdisponering Rådmannen opprettholder forslaget B5 Bru Rekkefølgekrav ang gang/sykkelsti er tatt inn i bestemmelsene for å imøtekomme B6 Vestre Åmøy Innsigelse, manglende tetthetskrav og rekkefølgekrav ang utbyggingstakt B 7 Vestre Åmøy Forslag om innsigelse i innstilling. Spredt boligbygging. Innsigelse, fragmentert utbygging, jordvern, skolevei, innsigelse fra Statens vegvesen Tetthetskrav er justert. Reguleringsplan skal utarbeides der antall boliger fastsettes etter gjeldende tetthetskrav. Utbyggingstidspunkt er gitt i bestemmelsene, Rådmannen anser innsigelsen som imøtekommet. Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen er imøtekommet Adm. innsigelse fornminner. Frafaller ved justering av formålsgrense eller bestemmelse til planen. B 8 Vestre Åmøy Forslag om innsigelse i innstilling. Spredt boligbygging. B 9 Vestre Åmøy Oppfordring til å vurdere i forhold til mål om gode bomiljø og nærmiljø for barn og unge. B 10 Vestre Åmøy Forslag om innsigelse i innstilling. Bit for bitutbygging. B11 Bru Innsigelse. Punkterer sammenhengende jord og kulturlandskap. Punkterer Dei grøne øyane. Kjernområde landbruk FDP. Ikkje samsvar med samfunnsdelen. Innsigelse, fragmentert utbygging, jordvern, skolevei, Innsigelse, fragmentert utbygging, jordvern, skolevei, Innsigelse, fragmentert utbygging, jordvern, skolevei, Innsigelse, fragmentert utbygging, jordvern, skolevei, i strid med kommunens egen politikk Best. 2. Nytt ledd ang. kulturminner Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen er imøtekommet Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen er imøtekommet Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen er imøtekommet Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen er imøtekommet Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

4 Vedlegg 12, side 4 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer B12 Sokn Faglig råd mot omdisponering Rådmannen opprettholder forslaget B 13 Forslag om innsigelse i innstilling. Regulert Innsigelse, i strid med reguleringsplan, Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen Finnesand/Kloster til friområde, sammenhengende strandsone, er imøtekommet B 14 Fjøløy grønnstruktur. Innsigelse. Punkterer sammenhengende jord og kulturlandskap. Punkterer Dei grøne Øyane. Kjernområde landbruk FDP. Ikkje samsvar med samfunnsdelen. Innsigelse, landskap, fragmentering av landbruk, bygger ikke opp om etablert boligstruktur i området. Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen fra fylkesmanne of Fylkeskommunen er imøtekommet Adm. innsigelse fornminner. Best. 2. Nytt ledd ang. kulturminner Fritidsbeyggelse FB 2 Sentrumsformål Vikevåg, kommunesenter Østhusvik, lokalsenter Innsigelse. Punkterer sammenhengende kultur og naturlandskap. Frafaller dersom plassering i nær tilknytning til eksisterende hytteområde. Sterkt faglig råd om å sette i gang områdeplan for Vikevåg som handels -og kommunesenter. Bør sette plankrav til sentrumsformålet i bestemmelsene Innsigelse Fylkesmannen har i drøftingsmøter akseptert alternativ 1 Alternativ 2 og 3 er tatt ut av planen. Alternativ 1 er beholdt. Dette forsvares ut i fra at det ligger inn mot eksisterende hytter. Rådmannen anser innsigelsene som imøtekommet Utarbeiding av helhetlig plan for sentrumsområdet i Vikevåg er satt opp som tiltak for å oppnå målet om utvikling av Vikevåg som handels- og kommunesenter. Sentrumsformålet erstatter ervervsformålet i gjeldane plan. Området er regulert til kombinert formål Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

5 Vedlegg 12, side 5 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer Forretning/lokals enter Askje Vest Innsigelse mot Askje Vest som handelssenter. Bør sette plankrav i bestemmelsene Innsigelse til bestemmelse om 3000 m2 forretningsareal. Mangelfull utredning i forholdt til behov Innsigelsen er opprettholdt etter drøftingsmøter forretning/bolig og bevertning. Rådmannen ser ikke behov for ny regulering i nær framtid. Tatt inn i KU. Behov er utdypet. Askje Vest skal være lokalsenter for de søre øyene. Skorpefjell vil føre til sterk befolkningsvekst. Kommunen har svært låg dekningsgrad innenfor handel og dermed stor handelslekasje. Askje vest er omdefinert fra handelsenter og lokalsenter til bare lokalsenter. Det er satt krav om regulering før utbygging av området. Tjenesteyting T6 Fotballhall Innsigelse, mangelfull utredning, behovsvurdering. Rådmannen anbefaler mekling Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen er imøtekommet Fritid/turist FT 1 Vestre Åmøy Innsigelse. Landbruk, infrastruktur, strandsone, biologisk mangfold, landskap, kulturminner, allmennhetens tilgjengelighet. Det er tatt inn bestemmelser som legger føringer for regulering av området og fargebruk for bebyggelsen. Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og ny bestemmelse akseptert forslaget FT 3 Sokn Innsigelse. Landbruk, infrastruktur, Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

6 Vedlegg 12, side 6 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer FT 4 Kloster FT 5 Fjøløy FT 6 Fjøløy Adm. innsigelse kulturmiljø. Kan ikke reguleres i kommuneplan. Må søkes som byggesak. Adm. innsigelse kulturmiljø. Kan ikke reguleres i kommuneplan. Må søkes som byggesak. Innsigelse. Landskap, friluftsliv og kulturmiljø. strandsone, biologisk mangfold, landskap, allmennhetens tilgjengelighet. Innsigelse. Landbruk, infrastruktur, strandsone, biologisk mangfold, landskap, kulturminner, allmennhetens tilgjengelighet. Innsigelse Landbruk, infrastruktur, strandsone, biologisk mangfold, landskap, kulturminner, allmennhetens tilgjengelighet. Innsigelse. Landbruk, infrastruktur, strandsone, biologisk mangfold, landskap, kulturminner, allmennhetens tilgjengelighet. Adm. innsigelse fornminner. Kan frafalles ved justering av formålsgrense eller bestemmelser. FT 7 Låder Innsigelse, mangelfull konsekvensutredning. Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og ny bestemmelse akseptert forslaget Råstoff R 1 Dalaker Innsigelse, behov for konsekvensvurdering, landskap, naturverdier, kulturverdier, støy og forurensing. R 2 Nordbø Adm. innsigelse fornminner. Kan frafalles ved justering av formålsgrense. Innsigelsen er trukket i brev datert Innsigelse, kan godkjenne underforutsetning av at planen sikrer full tilbakeføring til landbruk. er imøtekommet Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen er imøtekommet Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen er imøtekommet Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen er imøtekommet KU er supplert og kart er justert. Bestemmelser med føringer for regulering av anlegg er tatt inn KU er supplert Nytt punkt om tilbakeføring av område er tatt inn i bestemmelsene Forslaget til utvidelse av området er tatt ut av planen, innsigelsen er imøtekommet Formålsgrense er korrigert i forhold til fornminne. Nytt punkt om tilbakeføring av område er Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

7 Vedlegg 12, side 7 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer som følge av justert formålsgrense. tatt inn i bestemmelsene Nærings bebyggelse N 1, Hanasand N 2, Askje Vest Innsigelse mot utfylling i sjø og utvidelse av område på land. Innsigelse i forhold til omdisponering og plasskrevende varer. Ikke i samsvar med FDP. Uheldig for Vikevåg som senter. Landskap og jordvern. Innsigelse mot utfylling i sjø og utvidelse av område på land. Landskap, natur, friluftsliv Behovsvurdering Innsigelse, mangelfull utredning, handel kan ikke være en del av formålet. KU og ROS er supplert, plankartet ble justert til ny høring Det er satt krav om plan for hele næringsområdet før utbygging. Rådmannen opprettholder forslaget og anbefaler mekling. Forslaget og utvidelse av området er tatt ut av planen, innsigelsene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen er imøtekommet N 3, Vestre Åmøy Adm. innsigelse fornminner. Kan frafalles ved justering av formålsgrense eller bestemmelser. N 4, Hanasand ferjekai Innsigelse, jordvern, manglende behovsvurdering, strandsone Fylkesmannen opprettholder innsigelsen etter drøftingsmøter og endring av plankartet. Best. 2. Nytt ledd ang. kulturminner Forslaget er redusert ved at område med fornminner er tatt ut av planen. Rådmannen opprettholder forslaget og anbefaler mekling. Det er satt krav om plan for hele næringsområdet før utbygging. N 5, Hanasand Innsigelse Innsigelse, manglende grunnlag. Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen er imøtekommet N 6, Hanasand Innsigelse, inngrepsfri strandsone, Forslaget opprettholdes, inngår i område Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

8 Vedlegg 12, side 8 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer utenfor regionalt næringsområde. der det anbefales mekling. Det er satt krav om plan for hele næringsområdet før utbygging. N 7, gangenes Faglig råd om bestemmelse som sikrer ferdsel N9, Hodne Innsigelse, strandsone Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og justert plankart akseptert forslaget Idrettsanlegg Golfbane Innsigelse, mangelfull utredning Fylkesmannen aksepterer forslaget etter ny høring Annen bebyggelse AB1 Vestre Åmøy Innsigelse, strandsone, tilgjengelighet for allmennheten Tatt til orientering Området er redusert i forhold til eksisterende bygg og kaianlegg samt planlagt kjølesentral Tatt inn i KU til ny høring Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen fra Fylkesmannen er imøtekommet Grønnstruktur F7, Bru Innsigelse. Se B 11. Innsigelse Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen er imøtekommet Fjøløy Bruk og vern av sjø og vassdrag Bør vurdere hensynsone kulturmiljø for Fjøløy fort. Manglende bestemmelser for sjøarealene Faglig råd om å legge inn bestemmelser og retningslinjer SB1 Eltarvåg Innsigelse. Strandsone. Krav om bestemmelse som hindrer byggetiltak på land og utfylling i sjø. Området har hensynsone for friluftsliv. Nye bestemmelser er tatt inn i planen KU er supplert Bestemmelsene er endret i samsvar med krav fra Fylkesmannen. Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

9 Vedlegg 12, side 9 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og ny bestemmelse akseptert forslaget SB3 Haugvaldstad Faglig råd om bestemmelse som gir antall naust Bestemmelsene er endret i samsvar med råd fra Fylkesmannen SB6 Båsen Innsigelse, fugleområde Rådmannen foreslår småbåthavn tilsvarende gitt dispensasjon. Rådmannen opprettholder forslaget og anbefaler mekling. SB7 Båsen Innsigelse, Fugleområde Videreføring fra gjeldende kommuneplan KU er supplert Rådmannen opprettholder forslaget og anbefaler mekling. SB10 Brimse Innsigelse, strandsone Forslaget er tatt ut av planen, innsigelsen fra Fylkesmannen er imøtekommet Langsiktig grens landbruk Vikevåg Innsigelse, manglende dokumentasjon i forhold til areal og tetthetsvurdering. Østhusvik Innsigelse, må reduseres mer i samsvar med Landbruksplan for Rennesøy. Bestemmelsene 1 Faglig råd om tillegg, minimum kotehøyde i 9 gjelder foran eldre reguleringsplaner. Tatt inn i KU, tetthetskravene er justert i forhold til FDP. Rådmannen opprettholder forslaget og anbefaler mekling. Tatt inn i KU, langsiktig grense er justert i samsvar med landbruksplanen. Innsigelsen anses som imøtekommet. Tatt inn i 1 som nytt ledd Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

10 Vedlegg 12, side 10 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer 4 utbyggingstakt Innsigelse i forhold til B6 5 Rekkefølgekrav 6.1 Tetthetskrav Innsigelse Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og revidert bestemmelse akseptert forslaget 6.8 Naust Innsigelse på størrelse, vinduer, vann og avløp. Faglig råd om å sette lengde og bredde på enkeltbrygger. Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og revidert bestemmelse akseptert forslaget 11.2 (nå 12.2) Innsigelse. Hyttestørrelse, landskap og strandsone. Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og revidert bestemmelse akseptert forslaget Bestemmelsen er bearbeidet. Alle boligfelt med krav om plan før bygging er satt opp med mulig utbyggingstidspunkt. Innsigelsen anses som imøtekommet Rekkefølgekravene er endret etter krav fra Statens vegvesen Tetthetskravene er justert i samsvar med FDP Bestemmelsen er justert tilbake til gjeldende plan når det gjelder størrelse på naust. Bestemmelse om vann og avløp er tatt ut. Hyttestørrelse er redusert til 110 som i gjeldende kommuneplan 12 Anneks ( nå 16) 15.1 (nå 18.1) Boliger i LNF utenfor 100 metersbeltet. Innsigelse mot anneks. Faglig råd om å reduserebolighus til 250 m2. Innsigelse boligstørrelse og hyttestørrelse samt anneks. Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og revidert bestemmelse akseptert Bestemmelse om anneks er tatt ut. Innsigelsen anses som imøtekommet Boligstørrelsen er redusert tilsvarende boligområder uten reguleringsplan. Hyttestørrelse er redusert til 110 som i gjeldende kommuneplan. Bestemmelse om anneks er tatt ut. Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

11 Vedlegg 12, side 11 Tema/Formål/ område Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert Fylkesmannen i Rogaland Rådmannens kommentarer 15.2 Innenfor 100 metersbeltet Hensyssoner, bestemmelser Hensynsoner plankart Retningslinjer for dispensasjoner Fylkeskommunen er fornøyd med at utvalgte kulturlandskap og forminner er vist som hensynsoner. De savner at allerede regulerte områder for bevaring vises på kartet. forslaget Innsigelse mot bestemmelse som tillater bygging i strandsonen. Innsigelse til hyttestørrelse Fylkesmannen akseperer ikke vår argumentasjon og opprettholder innsigelsen mot bestemmelser for byggetiltak i strandsona Kommunen har mulighet til å lage bestemmelser om håndtering av massedeponiering. Savner retningslinjer for hensynssone landskap Gitte retningslinjer er i strid med plan- og bygningsloven og må omformuleres. Fylkesmannen har etter drøftingsmøter og revidert bestemmelse akseptert forslaget Viser til statlige retningslinjer for strandsona pkt 6.2, 5. kulepunkt. Etter drøfting med Fylkesmannen er bestemmelsene om bygging i 100 metersbeltet er tatt ut og erstattet med utdrag fra plan- og bygningsloven ang. byggeforbud og dispensasjonssøknader. Tatt til orientering Bestemmelse er tatt inn i planen Områder som er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplaner er tatt inn i planen med hensynssoner. Retningslinjene er omarbeidet, se 21 Oversikt over innsigelser til forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, offentlig ettersyn og

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Glenn Finnestad Arkiv: PLID 2009 004 09/163-348 Dato: 27.02.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Glenn Finnestad Arkiv: PLID 2009 004 09/163-348 Dato: 27.02.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Glenn Finnestad Arkiv: PLID 2009 004 09/163-348 Dato: 27.02.2012 KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY - RULLERING FOR PERIODEN 2010-2022 RESULTAT FRA MEKLINGSMØTE - PLANID: 2009

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Glenn Finnestad Arkiv: PLID / Dato:

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Glenn Finnestad Arkiv: PLID / Dato: RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Glenn Finnestad Arkiv: PLID 2009 004 09/163-327 Dato: 20.06.2011 KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY - RULLERING FOR PERIODEN 2010-2022 - PLANID: 2009 004 - INNSTILLING TIL 2.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11.

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11. Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11.2015 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen for Rennesøy kommune

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen for Rennesøy kommune Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen for Rennesøy kommune Bestemmelsene er utarbeidet etter plan- og bygningsloven 11-9 og 11-10. Datert 11.06.2010 Korrigert 19.10.2010 etter vedtak i kommunestyret

Detaljer

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Hjemlet i 6-2 i plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Rådmannen foreslår et minimum av endringer på dette stadiet i prosessen

SAKSDOKUMENT. Rådmannen foreslår et minimum av endringer på dette stadiet i prosessen Arkivsaksnr.: 05/1374-228 Arkivkode: 142 Saksbehandler: Astrid Fortun Slettemoen KOMMUNEPLAN 2009-2020 SAKSDOKUMENT ::: Sett inn sammendrag, konklusjon og innstillingen under denne linja SAMMENDRAG Kommuneplan

Detaljer

Nedre Eiker kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2026 - protokoll fra meklingsmøte 15. september 2015

Nedre Eiker kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2026 - protokoll fra meklingsmøte 15. september 2015 Vår dato: 29.09.2015 Vår referanse: 2013/2091 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Postboks C 3051 Mjøndalen Innvalgstelefon: 32 26 66 80 - kommuneplanens arealdel 2015-2026

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2012/4269 / FMAABKO 22.10.2012 VEGÅRSHEI KOMMUNE - FYLKESMANNENS UTTALELSE

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 09.09.2014 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - INNSIGELSE.

LYNGDAL KOMMUNE - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - INNSIGELSE. Arkivsak-dok. 13/01761-36 Saksbehandler Lars Berg Holtan Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 LYNGDAL KOMMUNE - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Funksjonell strandsone-

Funksjonell strandsone- Funksjonell strandsone- Bør den kartlegges? Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Vega, 3.6.13 Fakta om Steigen Areal på 1012,8 km 2 Kystlinje på 1364 km, herav 477 km fastland og 887

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen Utvikling i lys av det innskjerpede jordvernet den farbare veg jf. jordvernbrevet 21.02.06 For å nå dette målet er det nødvendig at kommunene trekker jordvernhensynet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak Sauherad kommune Arkiv: FE - 143, FA - L10 Saksmappe: 16/165 -

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen

Landbruket i kommuneplanen Landbruket i kommuneplanen Kola Viken 4.11.2014 Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen

Detaljer

Planforum KPA Brønnøy kommune

Planforum KPA Brønnøy kommune Planforum 02.12.2015 KPA 2015 2026 Brønnøy kommune 1. Statusrapport 2. Utfordringer 3. Planforslag så langt Statusrapport: veien så langt Planprosess så langt: Oppstart og planprogram Samfunnsdel med arealpolitiske

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2010/13778 14/4600-24 30.06.2015 Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN AREALFORMÅL OG PLANBESTEMMELSER Ebba Friis Eriksen, teamleder/rådgiver, Akershus fylkeskommune og styremedlem i NKFs Forum for fysisk planlegging dato valgfri tekst 1 Ny plan-

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Byrådssak 1303 /15 Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger ASRO ESARK-03-201500990-138 Hva saken gjelder: Saken gjelder uttalelse til høring av forslag til Regional

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35

R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35 Ås kommune R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/00115-35 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 09.06.2016

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Naturmangfold i kommuneplan. Erfaringer et år etter vedtak. Praktisk bruk av naturmangfoldloven desember Hanne Skjæggestad Osen kommune

Naturmangfold i kommuneplan. Erfaringer et år etter vedtak. Praktisk bruk av naturmangfoldloven desember Hanne Skjæggestad Osen kommune Naturmangfold i kommuneplan Erfaringer et år etter vedtak Praktisk bruk av naturmangfoldloven 4.-5. desember 2012 Hanne Skjæggestad Osen kommune Bakgrunn Rullering av kommuneplanens arealdel Nye krav ved

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014 Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 08/1639 Arkivkode: L81 Prosjektleder Svein Erik Tønnesen Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Bruk av hensynssoner i kommuneplanens arealdel

Bruk av hensynssoner i kommuneplanens arealdel Bruk av hensynssoner i kommuneplanens arealdel Nettverkssamling for kommunal planlegging Gardermoen 27.mai 2013 Mette Iversen Bergen kommune Kommuneplanens arealdel 2010-2021 - Meldt oppstart 3.mai 2009

Detaljer

Omdisponert dyrka mark Telemark

Omdisponert dyrka mark Telemark Vedlegg 2: Arealtall for Telemark KOSTRA-TALL Tallmaterialet i tabell 1-4 nedenfor viser at jordvernet i Telemark har endret seg over en ti-års periode. KOSTRA-tallene for 2016 er de laveste målt i perioden

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& I

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer