TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/13 13/295 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - HYTTE VED LANGVANNET 7/13 13/359 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - NAUST VED ANKERSVANNET 56/10 8/13 13/494 VANNFORSYNING- YTTER MUSKEN Kjøpsvik, Johan Daniel Hætta leder for driftsutvalget Adresse: Tlf: Org.nr.: Postboks Kjøpsvik Fax: Bankgiro:

2 Sak 6/13 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - HYTTE VED LANGVANNET Saksbehandler: Lars Eirik Helland Arkiv: GN/BN 58/2 Arkivsaksnr.: 13/295 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Driftsutvalget Innstilling: Søknad om tillatelse til oppføring av hytte på matrikkelnr. 58/2 ved Langvannet på Hellandsfjellet avslås. Dette på grunn av at området er kalvingsland for rein, og videre hytteutbygging vil komme i konflikt med dette. Saksutredning: Liv-Herdis Paulsen søker om å få bygge hytte med BRA 23 m 2 på matrikkelnr. 58/2 ved Langvannet på Hellandsfjellet. Hytten skal ikke ha innlagt vann/avløp. Samtlige grunneiere på matrikkelnr. 58/2 har samtykket i tiltaket. Det er ikke sendt ut nabovarsel da det ikke er naboer i umiddelbar nærhet. Det er fra før 3 hytter godt spredt rundt vannet. Området ligger i sone III i arealdelen til kommuneplan for Tysfjord kommune: Områder hvor spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates såfremt dette ikke kommer i konflikt med viktige landbruks- og reindriftsområder. Bebyggelsen må ha tilfredsstillende vannforsynings-, avløps- og adkomstløsninger. En utbygging som innebærer at det oppstår en gruppebebyggelse på mer enn 3 boliger/fritidshus skal skje i henhold til godkjent bebyggelsesplan. Det er også i forslag til ny arealdel til kommuneplan om at landbruks- og reindriftsinteresser skal prioriteres. Omsøkte plassering av hytten har tidligere vært et konfliktområde i forbindelse med reindrift/byggesak. Ved bygging av hytte på samme eiendom i 2009 ble søker anmodet om å plassere hytten så langt øst på eiendommen som mulig for ikke å komme i konflikt med reindriftsnæringen. Plassering av denne hytte er tenkt lengre vest på eiendommen. Søknaden ble derfor oversendt Reindriftsforvaltningen Nordland for uttalelse: Reindriftsforvaltningen stiller seg kritisk til at det kan bli gitt byggetillatelse til fritidsbebyggelse i et område som ikke er regulert til formålet etter gjeldende arealdel i kommuneplanen. Dette er med spesielt hensyn til at området blir brukt som kalvingsland for reindrift og at omsøkt hytte ligger i et LNFR område. Reindriftsforvaltningen anbefaler at det ikke blir gitt byggetillatelse til oppføring av hytte. Reindriftsforvaltningen har også henvendt seg til Stajggo-Habmer reinbeitedistrikt som uttaler følgende: Reinbeitedistriktet ved leder Per Isak Labba mener at oppføring av hytte i område vil få negative konsekvenser for reinbeitedistriktets bruk av område som kalvingsland. Labba frykter økt forstyrrelser inn i området med økt trafikk av folk og økt bruk av motorferdsel som følge av flere hytter. Side 2 av 7

3 Sak 6/13 Det vil her måtte bli en avveining om grunneiers rettigheter på egen eiendom satt opp mot Reindriftsnæringens bruk av området. I henhold til arealdelen i kommuneplanen står reindriftsnæringen sterkt i forhold til grunneiers bruk av egen eiendom. På bakgrunn av dette anbefales det at søknaden avslås. Vedlegg: Søknad fra Liv-Herdis Paulsen datert Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland datert Konrad Sætra rådmann Lars Eirik Helland saksbehandler Side 3 av 7

4 Sak 7/13 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - NAUST VED ANKERSVANNET 56/10 Saksbehandler: Lars Eirik Helland Arkiv: GN/BN 56/10 Arkivsaksnr.: 13/359 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/13 Driftsutvalget Innstilling: Søknad om tillatelse til oppføring av naust ved Ankersvannet på matrikkelnr. 56/10 innvilges som omsøkt. A3 Arkitektkontor (org.nr ) gis ansvarsrett som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende. Saksutredning: A3 Arkitektkontor søker på vegne av tiltakshaver Bjørn Rasch Tellefsen om oppføring av naust ved Ankersvannet på matrikkelnr. 56/10. Omsøkt plassering ligger i sone III i arealdelen til kommuneplan for Tysfjord kommune: Områder hvor spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates såfremt dette ikke kommer i konflikt med viktige landbruks- og reindriftsområder. Det er sendt ut nabovarsel til Reindriftsforvaltningen Nordland, Stajggo-Habmer reinbeitedistrikt og Hellandsberg grunneierlag. Det er kommet inn protest fra Stajggo-Habmer reinbeitedistrikt som begrunnes med at naustet plasseres på en viktig flyttevei og i beite/kalvingsområde. I henhold til reindriftskartet ligger naustet utenfor flytteleia for rein, men i beiteområde for vår/høst-beite. I merknadsbehandling fra A3 arkitektkontor legges det vekt på at de har prøvd å på best mulig måte ta hensyn til beite- og kalvingsområde samt flyttvei ved plassering av naust. Arealet som naustet vil legge beslag på vil på grunn av is på vannet ikke være i bruk før ca. en måned etter at kalvingen har funnet sted. Byggverket vil ikke påvirke beitegrunnlaget i området etter deres synspunkt. Det vil her måtte bli en avveining om grunneiers rettigheter på egen eiendom satt opp mot reindriftsnæringens bruk av området. Med tanke på byggets størrelse (19 m 2 ) og størrelsen på grunneiers eiendom ( m 2 ) kan vi ikke se at byggverket har noen negativ innvirkning på beite/kalvingsområde for reindriften. Naustet vil heller ikke bli brukt i kalvingstiden for reinen. På bakgrunn av dette anbefales søknaden innvilget. Vedlegg: Søknad fra A3 Arkitektkontor datert Protest fra Stajggo-Habmer reinbeitedistrikt datert Merknadsbehandling fra A3 Arkitektkontor datert Side 4 av 7

5 Sak 7/13 Konrad Sætra rådmann Lars Eirik Helland saksbehandler Side 5 av 7

6 Sak 8/13 VANNFORSYNING- YTTER MUSKEN Saksbehandler: Pål Strøm Jensen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 13/494 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Driftsutvalget Innstilling: 1. I forbindelse med oppgradering av Musken vannverk anbefales ny ledningstrase fra Musken elva til kommunalt ledningsnett i Musken slik det er skissert i saksutredningen.arbeidene utføres i kommunal regi 2. Kostnadene er beregnet til i alt kr I tillegg kommer en sikkerhetsmargin på kr slik at samlede kostnader vil kunne utgjøre i alt kr Kostnadene finansieres ved låneoppptak og Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne vilkårene. Kostnadene inngår i kommunens selvkostregnskap for kommunale avgifter 4. Teknisk sjef Pål Strøm Jensen oppnevnes som prosjektansvarlig. Rådmannen informeres skriftlig om evt. avvik i prosjektgjennomføringen herunder den økonomiske status for prosjektet. Saksutredning: Den kommunale vannforsyningen i Musken har store driftsproblemer vinterstid. Driftsproblemene er de samme, nesten hvert år. Det blir for lite vann i elven. Dette hender spesielt i de år man får barfrost. Da stopper tilrenningen opp. Tysfjord Kommune får dermed utgifter til pumping av vann fra Muskenelva og til vannpost. I tillegg må kommunen kjøre ut vann til de som ikke kan hente dette selv. Vannforsyningen kan løses ved at det legges ei ledning fra Muskenelva til kommunalt nett. Dette er et strekk på ca 350 meter. I tillegg må man opp i elva, slik at eventuell avrenning fra avfallsplassen ikke skal påvirke vannkvaliteten. Dette medfører et tillegg på ca 250 meter. For nærmere detaljer, se vedlagt skisse. Dersom arbeidene skal gjennomføres i år, så må det gjøres før telen går i bakken. De totale kostnadene er stipulert til 1,4 millioner og det anbefales en sikkerhetsmargin på kr tusen kroner. Investeringen er ikke omhandlet i budsjett eller i hovedplan vann. Driftsutvalget skal som fagorgan uttale seg til saken. Saken går derfra videre til formannskapet og kommunestyret Ny ledning legges fra Musken elva til kommunalt ledningsnett i Musken. Dette for å sikre ei trygg helårlig vannforsyning i Musken. Arbeidene vil bli gjennomført i inneværende år og vil skje i kommunal regi. Kostnadene er totalt beregnet til i alt kr inkl Side 6 av 7

7 Sak 8/13 sikkerhetsmargin på kr Arbeidene vil bli finansiert via låneopptak og vil inngå i kommunens selvkostregnskap for kommunale avgifter. Vedlegg: Kartskisse Konrad Sætra rådmann Pål Strøm Jensen Teknisk sjef Side 7 av 7

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/52 85 74 21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/52 85 74 21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/52 85 74 21 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer