Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell. Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell. Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem?"

Transkript

1 Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem?

2 Dagens situasjon i Nordland 44 siidaandeler 242 personer i siidaandelene Ca rein i vårflokk Slakteuttak rein/ca 100 tonn Omsøkt tap ca rein Erstattet ca rein NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 2

3 Reindriftspolitikken. Reindriftspolitikken bygger på bærekraft. - Økonomisk - Økologisk - Kulturelt En god erstatningsordning kan gi økonomisk bærekraft. Men gir den også økologisk og kulturell bærekraft? Når rovviltet legger begrensninger på arealbruken, går det også utover den økologiske bærekraften. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 3

4 Rapport fra arbeidsgruppen for reduksjon av konfliktnivået rovdyr-reindrift i Nord-Trøndelag 7. september Dyrevernmessige vurderinger Arbeidsgruppens vurderinger: Det er uaktuelt med beitenekt i reindrifta. 5.5 Forebyggende tiltak Arbeidsgruppens vurderinger: Det er viktig å få til en målbevist satsing på forebyggende tiltak i reindriften. Tiltak i kalvingsområder bør prioriteres. Dette gjelder også ved uttak av rovvilt. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 4

5 Nasjonal rovviltpolitikk Bygger på to hovedmål: - Sikre overlevelse av rovviltet i Norge. - Sikre levedyktig bruk av utmark for beitenæringene. (= den to-delte målsetningen for rovviltforvaltningen i de rødgrønnes regjeringsplattform Soria Moria II) I denne sammenheng skal det settes inn tapsforebyggende tiltak der den todelte målsetningen ikke lykkes. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 5

6 Stortingsmelding rovvilt i norsk natur Departementets erfaringer med geografisk differensiert forvaltning For reindriften er situasjonen annerledes. Det finnes få effektive tapsforebyggende tiltak, foruten økt intensivering av gjeting og reduksjon av rovviltforekomst. Reindriften vil ha fordel av en forvaltning som ekskluderer rovvilt fra de viktigste beite og kalvingsområdene Prinsipper for en geografisk differensiert forvaltning Hovedhensikten med en geografisk differensiert forvaltning er å redusere konflikter, samt å effektivisere bruken av konfliktforebyggende tiltak ved å målrette disse til visse områder. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 6

7 3.6.2 Erstatning for tamrein Erstatningsordningen bygger på de krav som stilles til god næringsutøvelse, og at praktiseringen av ordningen skal motivere til å iverksette tiltak for å redusere eller avverge tap Alternativer til dagens system utredning av NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) konkluderer med at dagens erstatningsordninger i seg selv ut fra rent økonomiske motiver ikke virker forebyggende på rovvilttap: «I et system med full erstatning for rovviltskade uten spesielle vilkår for å få erstatning, vil dyreeierne i prinsipp ikke ha privatøkonomisk insentiv til å sette i verk tiltak som kan redusere rovvilttap. De har derimot insentiv til å redusere andre tap, og de har insentiv til å dokumentere rovvilttap slik at de kan få utbetalt erstatning». NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 7

8 Rovviltforvaltningen Etablering av nasjonale og regionale bestandsmål for rovviltet. Etablering av rovdyrsoner/ynglesoner. I Nordland er det særlig jerve- og gaupebestandene som gir størst grunn til bekymring. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 8

9 Dagens situasjon Uakseptable tap av rein til rovvilt. Ikke samsvar mellom faktisk rovviltbestand og vedtatte bestandsmål. Reindriftens vårbeite Reindriftas toleransenivå? Vil bestander innenfor bestandsmålene gi tap innenfor toleransenivå? Soria Moria II og rovviltforliket 2011: «Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr eller kalvingsområder for tamrein.» NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 9

10 Når tapene blir så store at man må spare flest mulig simler og simlekalver, virker dette inn på produksjonen på flere måter. Stortingsmelding nr. 15 Rovvilt i norsk natur: Et tap på 10 % av totalflokken representerer et nivå hvor avlsmessige konsekvenser blir mer fremtredende. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 10

11 Selv om effekten av tapsforebyggende tiltak ikke ser ut å ha virket etter hensikten på lang sikt, er det en del gode fordeler med det. Man får dokumentert mer tap, får bedre oversikt over kalvetilgang og reduserer tapet noe. At man da får økonomisk støtte til å prøve det man kan for å berge mest mulig av flokken, er både bra for rein og reineier. Man gjør det man kan ut ifra situasjonen. Selv om tiltakene kanskje ikke virker tilfredsstillende på lengre sikt, oppleves det likevel bedre enn å ikke gjøre noe. Men den kanskje viktigste effekten er likevel at tiltakene virker konfliktdempende. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 11

12 Hvor store hadde tapene vært uten tapsforebyggende tiltak? Effekten av høy rovvilttetthet i reinflokken: Rovviltet forstyrrer drifta langt utover det som det konkrete tapet i form av drepte rein viser. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 12

13 Forebyggende tiltak i sauenæringa. Gir effekt mht tapsnivået, men hva med hensynet til den todelte målsetningen («Bærekraftig beitebruk i utmark»)? Skadeforskyvende effekt fra tap av sau, til tap av rein? Kan gi inntrykk av at forebyggende tiltak som virker for sau, automatisk også må fungere for reindrifta. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 13

14 Forebyggende tiltak som er prøvd i reindrifta: - Intensiv gjeting i kalvingstid. - Foring i kalvingstid. Tilskuddsfôring på fri mark. - Tidlig slakting. - Flytting til områder med lite rovvilt om vinteren. - Bruk av kadaverhund. - Kalving i områder med lite rovvilt. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 14

15 Fungerer forebyggende tiltak? Fortsatt til gode å prøve dem med en rovviltbestand på bestandsmål. Alle de tradisjonelle tiltakene er prøvd. Det finnes ingen gode tapsforebyggende tiltak i reindrifta som fungerer i høy rovvilttetthet. Virker heller ikke som det finnes noen teknologiske hjelpemidler som kan løse denne utfordringen ên gang for alle, uten store endringer i de tradisjonelle driftsmåtene. Det eneste tapsforebyggende tiltaket som med sikkerhet fungerer på sikt, er å regulere rovviltbestandene. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 15

16 Reindriftas målsetning for framtida: Å komme tilbake til en selvstendig, forutsigbar og bærekraftig reindrift som ikke trenger å gå på tiltak. NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 16

17 NJFFs rovviltkurs Saltstraumen Mads Kappfjell 17 Takk for meg