GPS-prosjektet - bakgrunn og status høsten 2004 v/kjetil Bevanger og Olav Strand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GPS-prosjektet - bakgrunn og status høsten 2004 v/kjetil Bevanger og Olav Strand"

Transkript

1 GPS-prosjektet - bakgrunn og status høsten 2004 v/kjetil Bevanger og Olav Strand

2 Problemstillinger i forhold til villreinforskning og forvaltning i Norge knyttet til arealforvaltning-fragmentering-barrierer Nordfjella Hardangervidda ikke noe unntak tidligere del av et større og sammenhengende leveområde for villrein i Sør- Norge Hardangervidda Setesdalsheiene

3 Økologisk sett betyr dette at problemstillingene er knyttet til fordeling av beiteressurser i tid og rom, og reinens tilgang til beitearealer gjennom året Påvirkes og reguleres av naturgrunnlaget (inklusive klima og topografi) menneskelig påvirkning i form av inngrep og forstyrrelser

4 Storskala fragmentering % Vår og sommerbeiter SR OD HV FH NF KN RS SN RN % vinterbeiter Klassisk fragmenteringsproblematikk fokuserer på: Genetisk variasjonsbredde Utdøingsrisiko I villreinområdene: Tilgang til fullgode beiter året igjennom Tilgang til begrensende beiteområder

5 Store berørthetskontraster Hardangervidda som de fleste andre villreinområdene våre - har store og uberørte arealer sentralt, men til dels betydelige inngrep i randområdene

6 Lange fangsttradisjoner Massefangstanlegg og dyregraver viser at utveksling av dyr har skjedd i områder som representerte naturlige innsnevringer i leveområdene

7 Kjente trekkveier og fangstanlegg S Kilometers S Hardangerjøkulen Nordfjella Eidfjord S Sysenvatnet Rv 7 %[ S Y Y S S S %[ %[ S S S S S S S S S S S S Ørteren S S S S S Rv 7 S S S S S S S S S S S S Ustedalen S S %[ S S S S S S V Hatnefjorden S S S S S S S S S S S TEGNFORKLARING Drivfangstanlegg S 1 drivfangstanlegg Trekkveger Hovedveger S Y 2-3 drivfangstanlegg Andre veger Hovedsaklig Dyregraver tidligere trekkveger Traktorveger 1 dyregrav V 5-10 dyregraver Merka turstier S Boplasser steinalder %[ >20 dyregraver Umerka turstier Sommerbeite Vinterbeite

8 Bruksendringer over tid Inn- og utvandring nært knyttet til bestandsstørrelse Veksling mellom geografisk atskilte sommer- og vinterbeiter

9 Prosjekter i NINA tilknyttet Rv7 Beiteundersøkelser langs Rv7 Kriterier for midlertidig stenging av Rv7 GPS-prosjektet - kartlegging av villreinens bruk av Hardangervidda ved hjelp av GPS-sendere

10 Transekter for biomassemåling fra Rv7 $ $ $ $ $ $ $ $ $ Biomasse av lav i forhold til avstand til veg og hytter

11 Resultat av biomassemålinger av lav Lavhøgde (mm) Lavhøgde (mm) >21 Avstand til Rv7 (km) 0-1,2 1,2-2,5 2,5-3,7 >3,7 Avstand til løyper (km) Volum av beitelav (dm 3 ) Lavvolum (dm 3 ) Avbeitingsgrad >21 Avstand til Rv7 (km) 60 Avbeitingsgrad ,2 1,2-2,5 2,5-3,7 >3,7 Avstand til løyper (km) >21 Avstand til Rv7 (km) 0-1,2 1,2-2,5 2,5-3,7 >3,7 Avstand til løyper (km) Mindre beiting i områder 0-7 km fra Rv7 Langsiktige endringer i arealbruk betyr lokale endringer i beitebelastning Lavhøgde (mm) Lavvolum (dm 3 ) Avbeitingsgrad ,5 2, ,5 >7, ,5 2, ,5 >7, ,5 2, ,5 >7,5 Avstand til hytter (km) Avstand til hytter (km) Avstand til hytter (km)

12 Produksjon av beitelav Produksjon 80 Lavproduksjonen størst i lavmatter med biomasse (lavvolum) som er ca. halvparten av maksimal biomasse Biomasse (gr / m 2 )

13 GPS-prosjektets problemstillinger Målsetting Detaljert kartlegging av arealbruk v.hj.a. GPSsendere Effekter av Rv7 Effekter av andre forstyrrelser Konsekvenser for produktivitet Kartlegging av beiter og beitekvalitet

14 Radiomerking av enkeltdyr (simler) betyr merking av flokker Forventer å kunne følge vandringene til % av villreinen på Hardangervidda gjennom de dyrene som nå er merket basert på antagelser om flokkstørrelse

15 2001: Aktiviteter simler merket om vinteren 1 simle skutt i jakta 2002: 11 simler merket med GPS-sendere 3 simler felt i jakta 2003: 8 dyr remerket 3 dyr felt 2004 etterkontroll av radiosendere 2 dyr med utgåtte batteri (skal felles) forsøker å felle de 4 dyrene som har gått over til Setesdal 2005 Innsamling av alle GPS-sendere (mars)

16 GPS-sendere på villrein et elektronisk spor GPS-sendere kan (med en nøyaktighet på pluss/minus 25 m) fortelle hvor den (og dyret) er fortelle hvor den (og dyret) har vært huske hvor den (og dyret) har vært sende VHF-signaler Et forhåndsinnstilt dataprogram styrer de forskjellige rutinene

17 GPS-sendernes egenskaper (når de fungerer som de skal!) levetid på ca. 3 år, dvs. inntil 8500 datapunkt pr. dyr så langt data (fra 8 sendere) i ca. 90 % av programmerte posisjoner

18 Programmering og datafangst Tar en posisjon hver 3. time Kan hente data på to nivå: Via koda VHF-signaler Direkte oppkobling mot og tapping av sender

19 GPS-sendere eksempler på datarekker 01 00: Ta posisjon 04 00: Ta posisjon 07 00: Ta posisjon 10 00: Ta posisjon 12 05: Send VHF 13 00: Ta posisjon 13 05: Send VHF 14 05: Send VHF 15 05: Send VHF 16 00: Ta posisjon 16 05: Send VHF 17 05: Send VHF 18 05: Send VHF 19 00: Ta posisjon 19 05: Overfør data 20 05: Send VHF Ta posisjon Lagrer geografiske posisjoner i minnet Start Stopp Start Stopp Start Stopp Start Stopp Start dyr nr dato time min sek øst vest kvalitet stopp

20 Tolking av data Kilomter / dag Dato

21 Rekonstruksjon av dyrenes bevegelser i terrenget

22 Kombinasjon av flere typer data gir økt informasjon GPS-data på reinens arealbruk Beitebeskrivelser som grunnlag for vegetasjonskart Topografiske kartdata Satelittbilder

23 Kombinasjon av data Data fra GPS-sendere, beitekartlegging og terrengmodeller kan sammen generere bilder som viser betydningen av vegetasjon (lavbeitene vist som gule områder) og andre faktorer for hvordan reinen beveger seg mellom ulike beiteområder

24 Kartlegging av beiteressurser gjennom fjernmåling Henter informasjon fra satellittbilder som fanger opp ulike deler av lysspektret (registrerer også bølgelengder usynlig for det menneskelige øyet), bl.a. infrarødt lys som er godt egnet til å skille ut grønn vegetasjon

25 Digitale bilder som grunnlag for kartlegging av ressursfordeling over store områder S S Hva er dette? S

26 3D-illustrasjoner av villreinens leveområder og bevegelser gjennom året Et satellittbilde, som i utgangspunktet er flatt, blir tredimensjonalt ved at et dataprogram kombinerer det med en terrengmodell laget ut fra topografiske, dvs. terrengutforming og høyde over havet. Beliggenhet av veger, stier, bebyggelse o.l. kan legges inn om ønskelig

27 STATUS: Ingen ferdige resultater Data fra 8 ulike GPS-merka simler under bearbeiding for å beskrive dyrenes habitatvalg. Dyra har brukt store deler av vidda, men bruksintensiteten varierer mye. Om sommeren er en stor del av datapunktene begrenset til områdene mellom Kvenna og Songavassdraget, mens større arealer benyttes om vinteren.

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Olav Strand; Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim. Dette prosjektnotatet fokuserer på bestands- og arealrelaterte problemstillinger

Detaljer

Setesdal Ryfylke Villreinområde

Setesdal Ryfylke Villreinområde Setesdal Ryfylke Villreinområde BESTANDSPLAN 2014-2018 FORORD Foreliggende bestandsplan er den 4. i rekken fra Setesdal-Ryfylke Villreinlag. De tre foregående planer gjaldt hhv for periodene 1999-2003,

Detaljer

RAPPORT FRA SEMINAR OM FJERNMÅLINGS- BASERT KARTLEGGING FOR OVERVÅKING AV REINBEITER OG FJELLVEGETASJON

RAPPORT FRA SEMINAR OM FJERNMÅLINGS- BASERT KARTLEGGING FOR OVERVÅKING AV REINBEITER OG FJELLVEGETASJON RAPPORT FRA SEMINAR OM FJERNMÅLINGS- BASERT KARTLEGGING FOR OVERVÅKING AV REINBEITER OG FJELLVEGETASJON Skinnarbu 2-4 april 2008 Anders Mossing Rune Bergstrøm Tina Dahl Brita Homleid Lohne 2 Mossing, A.,

Detaljer

Nordfjella villreinområde

Nordfjella villreinområde Nordfjella villreinområde Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv Vegard Gundersen Torill Olsson Olav Strand Magnus Mackay Manuela Panzacchi Bram van Moorter NINAs publikasjoner

Detaljer

Nordlysparken handels- og næringspark

Nordlysparken handels- og næringspark 627 Nordlysparken handels- og næringspark i Harstad kommune Konsekvensutredning for reindrift Inge E. Danielsen Hans Tømmervik NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Revisjon av kraftkonsesjoner

Revisjon av kraftkonsesjoner NOTAT Siri Bøthun Naturforvaltning Revisjon av kraftkonsesjoner Villreinforvaltningen sine behov i oppfølgingen av revisjonssaker Siri Wølneberg Bøthun september 2013 NOTAT NOTA3.09.2013 12.09.2013 FORORD

Detaljer

Sørfjorden Vindpark, Tysfjord

Sørfjorden Vindpark, Tysfjord Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 85 2010 Sørfjorden Vindpark, Tysfjord Konsekvensutredning reindrift Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20 N-1432

Detaljer

Kommunedelplan Åmot Vest

Kommunedelplan Åmot Vest 340 Kommunedelplan Åmot Vest Miljøfaglige innspill Margrete Skår Oddgeir Andersen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport,

Detaljer

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen 12/95 Reingjerder 13-06-95 09:37 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Konsekvensutredning vedrørende reindrift Utarbeidet av Finnmark Plankontor AS Dato: 2012-11-20 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Asplan Viak as, som er

Detaljer

ELGENS BRUK AV ROMERIKSSLETTA I FORHOLD TIL BEITER OG AVSTAND TIL VEI

ELGENS BRUK AV ROMERIKSSLETTA I FORHOLD TIL BEITER OG AVSTAND TIL VEI ELGENS BRUK AV ROMERIKSSLETTA I FORHOLD TIL BEITER OG AVSTAND TIL VEI MOOSE (Alces Alces) USAGE OF ROMERIKSSLETTA IN RELATION TO FORAGE AVAILABILITY AND DISTANCE TO ROADS JO TRYGVE LYNGVED UNIVERSITETET

Detaljer

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu Elgbeitetaksering i Øvre Bardu En overvåkingstakst av vinterbeitet i det viktigste vinterbeiteområdet for elg i Bardu kommune Av Sissel K. Grongstad, Reidun Haukenes, Gjermund Gomo og Per Magnus Strømsmo

Detaljer

Villrein og ferdsel i Rondane

Villrein og ferdsel i Rondane 1013 Villrein og ferdsel i Rondane Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009 2014 Olav Strand, Vegard Gundersen, Per Jordhøy, Roy Andersen Ingrid Nerhoel, Manuela Panzacchi og Bram Van Moorter NINAs publikasjoner

Detaljer

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Av Kent Ove Moren Forord Mjøsen Skog SA fikk vinteren 2014 oppdraget fra Stange Utmarkslag med samarbeidsparter å gjennomføre en

Detaljer

KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES. Åshild Ønvik Pedersen, Bård-Jørgen Bårdsen, Vebjørn Veiberg & Brage B. Hansen. Jegernes egne data

KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES. Åshild Ønvik Pedersen, Bård-Jørgen Bårdsen, Vebjørn Veiberg & Brage B. Hansen. Jegernes egne data 027 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2014 Åshild Ønvik Pedersen, Bård-Jørgen Bårdsen, Vebjørn Veiberg & Brage B. Hansen Jegernes egne data Analyser av jaktstatistikk og kjevemateriale

Detaljer

NOTAT 2012 23. Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen

NOTAT 2012 23. Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen NOTAT 2012 23 Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen VALBORG KVAKKESTAD ELLEN HENRIKKE AALERUD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 2013

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 2013 Faun - Prosjektbeskrivelse 2007 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf. 35 06 77 00 Fax. 35 06 77 09 www.fnat.no post@fnat.no Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 2013 - Utforming

Detaljer

TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007

TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007 UMB-rapport TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007 Hilde Karine Wam Olav Hjeljord Erling J. Solberg Forord Denne rapporten presenterer en registrering av elgbeitene i Gjøvik kommune utført sommeren

Detaljer

Faun rapport 004-2009

Faun rapport 004-2009 Faun rapport 004-2009 Beitetaksering i Gjerstad 2008 Oppdragsgiver: -Gjerstad Viltlag Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Takk til Gjerstad Viltlag ved Helge Rød for oppdraget med å behandle data fra beitetakseringa

Detaljer

Reinens beiter på Hardangervidda

Reinens beiter på Hardangervidda 53 Reinens beiter på Hardangervidda Utviklingen fra til Eldar Gaare Hans Tømmervik Stein Arild Hoem NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 RØDBERG Trondheim, 27.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3959 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Svar på uttalelser

Detaljer

Nye metoder i sjøfuglforskningen

Nye metoder i sjøfuglforskningen 50 Nye metoder i sjøfuglforskningen Hallvard Strøm og Harald Steen Ny teknologi åpner for studier som gir detaljert kunnskap om sjøfuglens adferd og bevegelser gjennom året. SEAPOP-programmet har tatt

Detaljer

Beverregistrering på Kvikne. - langs Orkla og Tunna med større sidevassdrag

Beverregistrering på Kvikne. - langs Orkla og Tunna med større sidevassdrag Beverregistrering på Kvikne - langs Orkla og Tunna med større sidevassdrag Gjennomført av Kvikne Utmarksråd 2013 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Materiale og metode... 6 Materiale og metode for

Detaljer

Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning. Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen

Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning. Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen Skala, kunnskapsproduksjon og bruk av kunnskap Fra bestand til landskap og økosystemer Vi opplever

Detaljer

Rammeplan for hjorteviltforvaltning

Rammeplan for hjorteviltforvaltning Rammeplan for hjorteviltforvaltning Nannestad kommune 2009-2019 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 OMRÅDEBESKRIVELSE... 5 2.1 NATURFORHOLD... 5 Areal og geologi... 5 Nedbørsmengder... 5 Skogtilstand... 5 2.2

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE AV TILTAK PÅ REINDRIFT FOR REGULERINGSPLAN FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET. ALTERNATIV 1-UTBEDRING AV EKSISTERENDE VEG.

KONSEKVENSANALYSE AV TILTAK PÅ REINDRIFT FOR REGULERINGSPLAN FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET. ALTERNATIV 1-UTBEDRING AV EKSISTERENDE VEG. RAPPORT 2/2015 ISBN 978-82-7492-292-1 ISSN 1890-5226 KONSEKVENSANALYSE AV TILTAK PÅ REINDRIFT FOR REGULERINGSPLAN FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET. ALTERNATIV 1-UTBEDRING AV EKSISTERENDE VEG. Forfattere: Inge

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer