Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015"

Transkript

1 Stokke kommune Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015 Rådmannen

2 2

3 Innhold 1. INNLEDNING ØKONOMISKE FORUTSETNINGER RÅDMANN OG STAB Handlingsprogram - Rådmann og stab Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Budsjettkommentarer Rådmann og stab OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR GRUNNSKOLE Handlingsprogram - Grunnskole Økonomiplan og budsjett - Grunnskole Budsjettkommentarer Grunnskole BARNEHAGE Handlingsprogram - Barnehage Økonomiplan og budsjett - Barnehage Budsjettkommentarer Barnehage BARNEVERN Handlingsprogram - Barnevern Økonomiplan og budsjett Barnevern Budsjettkommentarer Barnevern KULTUR Handlingsprogram - Kultur Økonomiplan og budsjett Kultur Budsjettkommentarer Kultur PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Handlingsprogram - PPT Økonomiplan og budsjett PPT Budsjettkommentarer PPT HELSE, VELFERD OG OMSORG HELSE- OG SOSIALMEDISIN Handlingsprogram Helse- og sosialmedisin

4 Økonomiplan og budsjett Helse- og sosialmedisin Budsjettkommentarer Helse og sosialmedisin NAV Handlingsprogram NAV Økonomiplan og budsjett NAV Budsjettkommentarer NAV PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering Økonomiplan og budsjett Pleie, omsorg og rehabilitering Budsjettkommentarer Pleie, omsorg og rehabilitering TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede Økonomiplan og budsjett Tiltak funksjonshemmede Budsjettkommentarer Tiltak funksjonshemmede ENGVEIEN-SENTERET Handlingsprogram Engveien-senteret Økonomiplan og budsjett Engveien-senteret Budsjettkommentarer Engveien-senteret PLAN OG MILJØ AREALPLAN OG BYGGESAK Handlingsprogram - Arealplan og byggesak Økonomiplan og budsjett Arealplan og byggesak Budsjettkommentarer Arealplan og byggesak KOMMUNALTEKNIKK Handlingsprogram Kommunalteknikk Økonomiplan og budsjett Kommunalteknikk Budsjettkommentarer Kommunalteknikk EIENDOM Handlingsprogram Eiendom Økonomiplan og budsjett Eiendom Budsjettkommentarer Eiendom ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT SAMLET Hovedoversikt - drift

5 Hovedoversikt - Investeringer Kommentarer til investeringer PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER ØKONOMISKE OVERSIKTER ( 12)

6 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en Handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå ( 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. settinger oppført under 2015 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Det er henvist til relevant forankring i Kommuneplanen under hvert enkelt tiltaks- og målområde. Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4- årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2015 og handlingsprogram og økonomiplan er i balanse. Stokke kommune har for 2015 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på netto ca 5,4 mill kr sammenlignet med Årsaken til at endringen er relativt liten er at utgifter til medfinansiering (ca 12 mill kr) er tatt ut av rammetilskuddet for Utgifter til lønn vil som følge av sentralt lønnsoppgjør utgjøre ca 13 mill kr mer i 2015 enn i Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak og andre utgiftsøkninger utgjør ca 9 mill kr. Det er foretatt driftsreduksjoner med til sammen ca 10 mill kr totalt. Det er satt av 1 mill kr til uforutsatte utgifter i budsjettet for Handlingsrommet er også i 2015 begrenset, da det er budsjettert med absolutte minimumsløsninger innenfor samtlige tjenesteområder. Ny finansstrategi vedtatt i 2014 er innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen. Hovedtrekk i økonomiplanperioden og budsjett Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for vesentlig økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Kommunen utfører likevel sine lovpålagte oppgaver, men innenfor et minimum av ressurser. Det er innarbeidet nye driftsreduksjoner og disse tiltakene innebærer samlet en reduksjon med 10,5 årsverk. Stillingsreduksjoner kan iverksettes uten oppsigelser. Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Disse tiltakene er merket med grått i handlingsprogrammet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres. Enkelte nye oppgaver/ økt ressursinnsats innarbeides som følge av nye tiltak i forslag til statsbudsjett Ny finansstrategi ble vedtatt i 2014 og hele finansporteføljen er innløst, og kr 200 mill er samtidig nedbetalt på kommunens lån. Investeringer i ny ungdomsskole er innarbeidet i økonomiplanen. Investeringer blir i all hovedsak lånefinansiert i hele økonomiplanperioden. Utgifter til renter og avdrag reduseres med ca 13 mill kr fra 2014 til 2015, men øker med ca 14,3 mill kr fra 2015 til

7 Det er satt av 1 mill kr til uforutsatte utgifter i budsjettet for 2015 og Momskompensasjon knyttet til investeringer er i sin helhet avsatt til finansiering av investeringer. Denne inntekten er trukket fra på låneopptakene i året etter at inntekten er bokført. Rentesatsen på kommunens lån er lagt på 2,5 % i hele økonomiplanen. Det er ikke innarbeidet bygging av flere kommunale barnehager eller investeringer innenfor omsorgsplanen. Driftsbudsjettet balanseres uten bruk av fondsmidler i noen av årene i økonomiplanen. Driftsfondet (udisponert del) forventes å være på 16,7 mill kr ved utløpet av perioden. Samlede driftsfond forventes å utgjøre kr 30,6 mill ved utgangen av Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden. Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. settingene i handlingsprogrammets første år (2015) danner grunnlaget for årsrapporten for I 2015 er blant annet følgende nye driftsaktiviteter planlagt: Verdiskapningsinitiativet Økt innsats spesialundervisning Finansiering av tiltak tunge brukere innenfor helse- og sosialmedisin Heve sosialhjelpssatser til veiledende 2015-satser Økt ressursinnsats innenfor pleie- og omsorg for å møte utskrivningsklare pasienter Økt ressursinnsats til tunge brukere innenfor tiltak funksjonshemmede Arbeidsmiljøundersøkelse tiltak funksjonshemmede De største investeringene som er planlagt gjennomført i økonomiplanperioden: Ny ungdomsskole Vann og avløpstiltak sentrum nord Vann og avløpstiltak Holtebakken Hareveien Vann og avløpstiltak Fjellvang Vann og avløpstiltak Huslyveien Ny områdeplan sentrum øst Diverse IT utskiftninger og oppgraderinger Tiltak for å oppgradere bygg Trafikksikringstiltak Veifornyelse Rådmannen 3.november

8 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Deflatoren for 2015 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3 %. Forventet lønnsvekst er i 2015 på 3,3 %. Veksten i de frie inntektene er for kommunesektoren samlet i Statsbudsjettet for 2015 beregnet å bli på kr 3,9 mrd, hvorav demografiske endringer og økte pensjonsutgifter er beregnet å koste samlet kr 2,6 mrd. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene: Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon for mva kompensasjon Kompensasjon renter/ avdrag Vertskommunetilskudd (samlet) Sum skatt og tilskudd Budsjett 2014 pr 1.tertial Skatteinntektene er forutsatt økt med 2,6 % sammenlignet med budsjettet for 1.tertial I beregningen er det forutsatt at skatteveksten for 2015 blir som snittvekst for årene Anslag for folketall er på personer (SSB s 4M alternativ). Skatteinntekten er holdt på samme nivå (2015-kroner) i hele perioden. Rammetilskuddet er i budsjettet for 2015 redusert med (netto) kr 0,9 mill ifht Dette skyldes i hovedsak at utgifter til medfinansieringsordningen er trukket ut av rammen og kommunene ikke lenger skal overføre midler månedlig til helseforetakene. Rammen til Stokke kommune er redusert med ca 12 mill kr for 2015 som følge av dette isolert. Det er foretatt en rekke ulike justeringer i rammetilskuddet som følge av lønns- og prisvekst (3 %) og oppgaveendringer innenfor mange områder. Endringen i rammetilskuddet i perioden er basert på at kommunen vil få demografiendringer som utløser en økning utover lønns- og prisvekst. Oppgaveendringene er innarbeidet i de ulike seksjoners budsjettrammer, og sett opp mot nivået på tilsvarende utgifter i budsjettet pr 1.tertial. Midler som tilføres kommunen via rammetilskuddet er ikke øremerket de ulike formål, men satsningsområdene er likevel søkt ivaretatt opp mot kommunens samlede økonomi. Fra og med 2014 er mva kompensasjon for investeringer ført direkte i investeringsregnskapet, og tilskuddet som kommer inn i driftsbudsjettet gjelder mva 8

9 kompensasjon på driftsanskaffelser. Denne er derfor mer forutsigbar enn slik ordningen var frem tom I økonomiplanen gjelder flere ulike kompensasjonsordninger som er vist samlet i tabellen. Dette er rentekompensasjon for skolebygg/ svømmehaller og kirkebygg. Tilskuddsordningen som gjelder for bemannede omsorgsboliger er også budsjettert her. I tillegg er det en tilskuddordning som ble innført ifm Reform 97 på skoler. Denne siste utgår i 2017/ 2018 og er årsaken til at tilskuddet reduseres denne perioden. Når Stokke ungdomsskole tas i bruk våren 2018 vil kompensasjonstilskuddet for skolebygg/ svømmehaller øke med ca 1 mill kr. Kommunen har en investeringsramme på ca 28 mill kr i denne ordningen, og får dermed tilskudd tilsvarende renteutgiftene på dette beløpet. Kommunen mottar vertskommunetilskudd som følge av at det er asylmottak i kommunen, samt at det er brukere som hørte under tidligere sentralhjem på Fossnes som fortsatt bor i kommunen. Tilskuddet reduseres når disse siste brukerne faller fra. Tilskuddet for vertskommuneflyktninger bortfaller fra 4.kvartal 2015, som følge av at avtalen om drift av mottak på Fossnes ikke videreføres. Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator på 3 % i For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2015-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en samlet oversikt over satser og priser. Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2015 er tillagt lønnsreserven (midler avsatt sentralt i budsjettet til fordeling når lønnsoppgjøret er ferdig) og beregnet til 3,3 % med virkning fra Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt) i 2014 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Forventet utgift til lokalt lønnsoppgjør i 2014 er innarbeidet i den sentrale avsetningen. Lønnsreserven er satt til kr 11,3 mill i Utgifter til pensjon øker i budsjettet for 2015 med kr 2,2 mill. Stokke kommunale pensjonskasse (SKP) har i løpet av 2013 hatt et godt resultat og dermed greid å oppnå tilstrekkelige reserver til at premiefondet igjen kan tillegges midler fra regnskapsresultatet for kassen. Tidligere varslet oppreservering er derfor foreløpig ivaretatt. Ved utgangen av 2014 er dette premiefondet beregnet å være på ca kr 26 mill. Fondet reduseres så frem mot utgangen av økonomiplanperioden. Reguleringspremie for kommunen er dekket av pensjonskassen også i 2014, og for 2015 er denne premiestørrelsen beregnet å bli på ca kr 20 mill. Hvor mye som i 2015 kan tilføres premiefondet er igjen avhengig av resultatet pensjonskassen klarer å oppnå. Oversikten under viser regnskapsført og beregnet utgift til reguleringspremie og bruk av premiefond i årene Ved utgangen av perioden er fondet beregnet å være redusert til ca 4 mill kr Saldo premiefond Årlig reguleringspremie 1) (15 481) (9 596) (12 220) (11 750) (13 941) (7 741) (20 000) (11 000) (20 000) (11 000) (20 000) Estimert tilført 2) (2 678) Saldo ) ) Bokført utgift tom Beregnet utgift i årene Avhenger av lønnsvekst det enkelte år 2) Bokført tilførsel ved SKP overskuddsavsetning tom Bergnet tilført forutsetter et årlig overskudd til avsetning i SKP med 10 mill kr pr år 3) I år hvor tilførsel er lavere enn årlig reg utgift blir selskapene fakturert differansen. 9

10 Forventet årlig tilførsel til fondet er en usikker størrelse, og i oversikten over er denne stipulert til 10 mill kr pr år. I snitt har fondet blitt tilført ca kr 12 mill i perioden Årlig reguleringspremie har i samme periode vært på ca 14 mill kr i snitt. Størrelsen på premien det enkelte år varierer avhengig om det er hovedoppgjørsforhandlinger eller ikke. Tilførsel vil bla avhenge av fremtidige avsetningsregler, finansavkastning og pensjonsutvikling generelt. Finansavkastning Kommunens finansstrategi ble i 2014 vesentlig endret ved at Kommunestyret vedtok at kommunens langsiktig definerte plasseringer skal innløses og kr 200 mill av kommunens ubundne kapitalfond benyttes til å nedbetale gjeld. Dette gir kommunen reduserte utgifter til avdrag som overstiger differansen mellom bortfall avkastning og reduserte renteutgifter. Avkastningen er i budsjettet for 2014 (1.tertial) satt til kr 13,2 mill og reduserte rente- og avdragsutgifter samlet utgjør kr 13,8 mill. I tillegg reduseres utgifter til finansrådgiver med ca kr 0,5 mill kr. Samlet virkning i budsjettet for 2015 blir da en nettoeffekt isolert sett på ca 1,1 mill kr i redusert finansutgift. Ny strategi skal være fullt ut implementert innen , og resultatet av dette er innarbeidet i budsjettet med helårsvirkning fra Kommunen har på den måten oppnådd flere målsetninger i finansstrategien: Svingninger i finansavkastning påvirker ikke lenger driftsnivået på tjenestene. Gjeldsgraden ved inngangen til ny økonomiplanperiode er vesentlig redusert. Bufferfondet (driftsdelen av fondsmidlene), som tidligere har vært definert som risikokapital knyttet til svingninger i finansmarkedet, kan nå defineres som generelt bufferfond for å møte fremtidige (engangs) utgifter i generell drift. Det er ikke innarbeidet forventet utbytte fra noen av kommunens selskaper i økonomiplanperioden. Renteinntekter fra kommunens bankinnskudd er i 2015 budsjettert til kr 2 mill. Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Bufferfond ,9 28,1 31,8 35,3 37,6 35,4 30,9 30,7 Avsetning til fond 20,4 8,9 10,2 5,3 Bruk av fond -7,2-5,2-6,7-3,0-2,2-4,4-0,2-0,2 Bufferfond ,1 31,8 35,3 37,6 35,4 30,9 30,7 30,5 Fritt kapitalfond ,0 112,6 136,9 171,6 10,1 10,1 2,4 2,1 Avsetning til fond 11,1 26,3 34,8 40,0 Bruk av fond -6,5-2,0-0,1-201,5-7,8-0,3-0,2 Kapitalfond ,6 136,9 171,6 10,1 10,1 2,4 2,1 1,9 Sum drift og kapital 140,7 168,7 206,9 47,7 45,5 33,3 32,8 32,4 Oversikten over fond viser kommunens samlede frie fondsmidler totalt. Noe av dette er av kommunestyret avsatt til enkeltformål og disponert i budsjettet til investeringer, men ligger likevel inkludert i tallene her. Ny finansstrategi er innarbeidet i oversikten. Anleggsporteføljen er gjort opp i 2014 og tilbakeført fondsmidlene dette året. 10

11 Disposisjonsfond: Pr er det forventet at dette vil fordele seg slik på ulike fond (knyttet til ulike formål): Bufferfond finansavkastning Rentereguleringsfond 7300 "Skolefondet- avsetninger fra driftsregnskapet" 8744 Andre formål fastsatt i tidligere budsjett 2141 Fond fremtidige pensjonsutgifter 2000 Samlet disposisjonsfond Ved utgangen av økonomiplanperioden vil disposisjonsfond samlet være på ca 30,5 mill kr. Kapitalfond: "skolefondet- avsetninger fra kapitalregnskapet" 8020 Fondsmidler avsatt til andre formål 2116 Samlet kapitalfond pr «Skolefondet»: Skolefondet er forventet (samlet fra drift og investeringer) å være på ca 16,7 mill kr ved inngangen til Dette forutsetter at regnskapsresultatet for 2014 går i balanse slik at planlagte avsetninger kan gjøres. Fondsmidlene er oppsamlet gjennom mange år og mesteparten kommer som avsetninger foretatt ifm regnskapsresultatene de siste årene. Under vises en oversikt over hvordan fondet er blitt bygget opp. I økonomiplanen er det lagt opp til at kr 14,3 mill av fondet disponeres til investeringen Stokke ungdomsskole. Resterende midler (ca 2,5 mill) kan evt tilleggsbevilges i rullering av økonomiplanen når endelig kostnadsoverslag foreligger. Fra gjennomført salg av selskaper i Forventet overskudd fra salg selskaper Sak om endret finansstrategi K.møte Avsetning fra regnskap Avsetning fra regnskap Avsetning fra regnskap Avsetning fra regnskap Avs i økorapp 2.t 2014 K.møte Omdefinert bruk (fra skanningsprosjekt i k.sak 58/14) Disponert i budsjettet for 2012 til Stokke U Sum midler drift og kapital samlet Tallene i kursiv er avhengig av posititv regnskapsresultat 2014 og vedtak i Kommunestyret Driftsreduksjoner i Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i (helårseffekt av tidligere driftsreduksjoner og nye reduksjoner vedtatt i k.sak 58/14 er ikke inkludert i tallene) 11

12 Seksjoner Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sum driftsreduksjoner et for reduksjoner i drift 2015 var satt til ca 10 mill kr (2 % av netto rammer). Dette målet ble ikke nådd, og til sammen 5,4 mill kr er trukket ut av seksjonenes rammer. Dette kommer i tillegg til driftsreduksjoner som følge av k.sak 58/14 på til sammen kr 4,6 mill som allerede er gjennomført og innarbeidet i budsjettet. For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2014, og løpende gjennomgang av driften. Det er ingen direkte oppsigelser knyttet til disse innsparingene. De største driftsreduksjonene i økonomiplanen er (tilfeldig rekkefølge): Bortfall av støtte til politiske partier Økte gebyr på papirfaktura Redusert innkjøp IT utstyr (sentralt) Redusert driftsramme kirkelig fellesråd Frigjøre lokaler Ramsum skole ved å overføre elever midlertidig til andre skoler i byggeperioden (Stokke ungdomsskole) Fjerne støtte til leirskole Økte SFO-priser utover ordinær prisjustering Fjerne støtte til etterutdanning lærere Gjeninnføre sommerstengte barnehager Bemanningsreduksjon i barnehager Reduserte utgifter innenfor kulturområdet Avvikling Migrasjonshelsetjenesten Redusert antall plasser kvalifiseringsprogrammet (KVP) Redusert antall kjøpte plasser innenfor pleie og omsorg Reduksjon i bemanning dagtilbud og hjemmehjelp Reduksjon i bemanning kantine Økte gebyrer plansaksbehandling utover ordinær prisjustering Redusert bruk av konsulent arealplan Redusert vedlikehold bygg Redusert veivedlikehold For flere tiltak og utfyllende kommentarer se seksjonskapitlene. 12

13 Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Kommunene anbefales å budsjettere et netto driftsresultat tilsvarende minst 3 % av driftsinntekter. Dette for å ha tilstrekkelige midler til å sikre forutsigbar drift og egenkapitalfinansiere investeringer. Tabellen under viser kommunens resultatgrad i årene og hvor stor ytterligere resultatforbedring som må til for å oppnå målet på 3 %. Regnskap Budsjett 1) Økonomiplan - budsjett Netto driftsresultat Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter 2,71% 1,22% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Behov for kutt for å oppnå mål ) Budsjett 2014 er budsjett pr 1.tertial 2) Netto driftsresultat korrigert for pliktig avsetning til investeringsbudsjettet (overføring av mva komp) og avsetninger til bundne fond. Korrigert netto driftsresultat er positivt i alle årene fra Netto driftsresultat i denne tabellen er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Avsetninger til, og bruk av bundne driftsfond, er også holdt utenfor. Fra 2014 bokføres mva komp investeringer direkte i investeringsregnskapet og forstyrrer ikke lenger bildet på netto driftsresultat. Som oversikten viser er resultatmålet fraværende i hele økonomiplanen. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres med ytterligere ca 20 mill kr utover nivået økonomiplanen legger opp til. Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 35,9 mill kr i Av dette er 25,3 mill kr investeringer innenfor selvkostområdet vann og avløp. En del prosjekt som er planlagt utført i 2014 vil bli forskjøvet til Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2015, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2015-budsjettet: 13

14 Prosjekt Antatt beløp som overføres til 2015 Laholmåsen bofellesskap Prosjekt Stokke ungdomsskole Oppgradering rådhuset Vårnes renseanlegg Oppgradering Vear skole Sum Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2014 er ferdig. Resterende investeringsmidler blir da overført til 2015-budsjettet i egen budsjettjusteringssak. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå. Det har vært en klar tendens til at budsjetteringen av investeringer har vært for ambisiøs ifht gjennomføringsevnen. Det har, pga forsinkelser i prosjekter, vært vesentlige beløp som har blitt overført fra ett budsjettår til det neste. Det er nå bedre fremdrift i prosjektene, og etterslepet til 2015 forventes å bli noe mindre enn for tidligere år. I økonomiplanen for har det likevel vært sterkt fokus på å holde investeringene på et så realistisk nivå som mulig. Det vil derfor kunne bli behov for å foreta enkelte oppjusteringer i løpet av 2015 ved revisjon av investeringsbudsjettet. Dette gjelder særlig innenfor VAR-området. De største investeringene i innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): Stokke ungdomsskole IT-plan Veifornyelse Sentrum øst ny områdeplan Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i : Vann og avløp sentrum nord Holtebakken Hareveien vann og avløp Fjellvang VA sanering Huslyveien- vann og avløp Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7. Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden : 14

15 Total lånegjeld pr 1.1 1) Avdrag Ekstraordinære avdrag Låneopptak 2) Total lånegjeld pr Gjeld pr innbygger pr 1.7 i kr 3) ) Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler 2) I oversikten er låneopptakene forskjøvet med 1 år for å gjenspeile reelt låneopptakstidspunkt 3) Fremskrevet folketallsvekst (1,2 % pr år) Investeringene lånefinansieres i all hovedsak for alle årene Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 16,6 mill kr i perioden. Fra og med 2014 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer, og kommer til fratrekk på låneopptaket året etter bokføring. Lånefinansieringsgraden utgjør 91 % i 2015 og 83 % for økonomiplanperioden samlet, som er en nedgang på 12 %-poeng fra forrige økonomiplan. Dette skyldes bruk av «skolefondene» til finansiering av Stokke ungdomsskole og inntektsføring av mva kompensasjon i investeringsregnskapet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme til «ikke-selvfinansierende investeringer» som samsvarer med avdragsbudsjettet det enkelte år. Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Investeringsnivået i økonomiplanen ligger over avdragsnivået, og viktigste enkeltårsak til dette er investeringen i ny ungdomsskole. Det er ikke innarbeidet nye investeringer innenfor områdene barnehage eller sykehjem i perioden. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Avdragsutgiften går vesentlig ned i 2015 som følge av ekstraordinære avdrag foretatt i ny finansstrategi i Av kommunens totale låneportefølje er 71 % av lånene på flytende rente og 29 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2015 er kalkulert til en rente på ca 2,5 % i Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet og senest innen Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas, og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr på 1,50 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 2,5 % (inkl fastrentelån). Utsiktene til fortsatt lav og muligens også synkende renter i Norge tilsier at utgiftene til renter fortsatt vil ligge på et lavt nivå. Det er budsjettert med en snittrente på 2,5 % i hele økonomiplanperioden. En renteøkning tilsvarende 1 % for kommunens totale lånemasse gir en økt utgift pr år på ca kr 3 mill (låneportefølje pr ). Det er satt av kr 7,3 mill til eget rentereguleringsfond som evt kan benyttes dersom renten skulle stige over nivået i budsjettet. Avsetning til uforutsette utgifter Det er satt av 1 mill kr til uforutsatte utgifter i budsjettet for

16 16

17 3. Rådmann og stab Hovedutfordringer Organisasjonsstab Kommunen har en begrenset sentral ressurs avsatt til lederstøtte og utvikling og styring av personal- og arbeidsgiverområdet, og det er derfor ikke rom for nye utviklingstiltak i Det er også begrenset hvor mye støtte som kan tilbys til kommunens ledere på personal- og organisasjonsområdet. IT-avdelingen: Stokke kommune har en liten IT-avdeling som både har ansvar for daglig drift og forventes å være en viktig bidragsyter i utviklingen av digitale tjenester i kommunen. Ressurssituasjonen tilsier at det ikke er rom for å tilfredsstille alle krav og forventninger til utvikling på området. Nye IT løsninger blir stadig flere og mer omfattende, og legger til rette for effektivisering ute i seksjonene. Gevinstene tas i vesentlig grad ut i seksjonene. Flere løsninger øker presset på kommunens sentrale IT-ressurs ytterligere. Det er behov for økt fokus på personvern, informasjonssikkerhet og internkontrollsystem og rutiner, samt opplæring av ansatte. Servicekontoret: Servicekontoret har begrensede muligheter for å tilby faglig støtte til kommunens ansatte. Utviklingsoppgaver og kompetansehevende tiltak, spesielt innen saksbehandling og arkiv, er begrenset innenfor eksisterende rammer, og dette er med på å hemme en optimal oppgaveløsing. Den pågående kommunesammenslåingsprosessen legger økt press på avdelingen, både i forhold til gjennomføring av politisk møtevirksomhet og internt/eksternt informasjonsarbeid. Den eksterne produksjonsavtalen ifht «Nytt fra Stokke kommune» er avviklet, og dette gjør informasjonsarbeidet rettet mot de av kommunens innbyggere som ikke bruker elektroniske media utfordrende. Alternative publiseringsløsninger vil kreve både personellmessige og økonomiske ressurser. Kommunevalget i 2015 vil kreve økt ressursinnsats og gi avdelingen utfordringer. Økonomi og finans: Fra innføres A-ordningen (Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold mm), som medfører at innrapportering av lønn og ansettelsesforhold til ulike statlige etater skal foregå månedlig/løpende i stedet for årlig. Dette innebærer at det må tilrettelegges for endring av rutiner og prosesser, og økonomisystemet må tilpasses for a- melding. Omleggingen utføres i all hovedsak av systemleverandør og Nøtterøy kommune (driftsleverandør). Innføring av verktøy for elektroniske timelister (Gatsoft) vil måtte stilles i bero i påvente av kommunesammenslåing. I 2015 kommer rådmannen til å innføre elektroniske lønnslipper som en obligatorisk ordning for alle som mottar lønn og godtgjøring fra kommunen. Avdelingen er minimalt bemannet, og det søkes hele tiden etter bedre og mer effektive løsninger og rutiner for å ivareta en faglig god tjeneste. Overordnet planlegging 17

18 Revisjon av kommuneplanen ble påstartet i 2013 og ventes fullført høsten I perioden er det, i tillegg til kommuneplanen, flere viktige overordnete plan- og utviklingsoppgaver. Områdeplanen for Sentrum øst krever et betydelig kommunalt planengasjement fram til sluttbehandling av planen i 2015, og deretter en tett oppfølgning for utvikling av området. Kommunene Stokke og Sandefjord har i 2014 utarbeidet et forstudie av utviklingsmulighetene ved Torp øst som vil være et grunnlag for oppstart av en formell kommunedelplan. Jernbaneverket vil i 4-årsperioden avklare trasévalget mellom Tønsberg og Stokke samt starte planleggingen av dobbeltspor forbi Torp øst. Kirken i Stokke Kirkelig fellesråd har et selvstendig ansvar for kirkens budsjett og prioriteringer innenfor den økonomiske rammen som kommunen bevilger. Overføring til kirken blir gitt som en samlet bevilgning og fellesrådet disponerer selv denne. Kirken i Stokke er, som alle andre tjenesteområder i kommunen, preget av at bevilgningene har ligget på minimumsnivå over lang tid. Rammen reduseres med 1 % i 2015 og 2 % fra Dette innebærer ytterligere press på tjenesten og et forsterket behov for tilpasninger til drift i årene fremover. Handlingsprogram - Rådmann og stab IT Videreutvikling av IT-løsninger Tiltak Utskifting og oppgradering av felles administrative ITsystemer Utskifting og oppgradering av fagsystemer Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift 350 Drift (50 % still) Invest Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Invest Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift 350 (50 % still) 500 Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Fornyelser for å opprettholde en stabil IT drift 350 (50 % still) Fornyelser for å opprettholde en stabil IT drift 350 (50 % still) Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Arkiv og service Effektivisere saksbehandlingen og bedre tilbud/ tilgjengelighet for innbyggere, næringsliv, politikere og internt Tiltak Nødvendig oppdatering / Kurs Kurs Kurs Kurs 18

19 opplæring i saks- og arkivsystemet. Økt tilgjengelighet og generell kompetanseheving 2 Økt satsning på informasjon eksternt 3 Gjennomføre valg Drift Kurs Kurs Kurs Kurs Drift Kommunevalg Kommunevalg Stortingsvalg Drift basis 475 basis Overordnet planlegging Sørge for at kommunen har planer for den langsiktige utviklingen Tiltak Kommuneplan - revisjon Vedtak Drift Torp øst - planlegging Oppstart Vedtak Drift Planstrategi Vedtak Kriseberedskap Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap iht ny sivilberedskapslov og ny forskrift (2011) Tiltak (fra ROS-analysen 2011) CIM krisehåndteringssystem - lokal versjon (ikke online) Sikre strømforsyning til krisestaben, IT-utstyret og lading el. biler 4. Flomvern Melsomvik PC og CIM Lisens Drift Nødstrøm etablert Inv Tidl. Inv 1000 Kirken Overføring til Kirkelig fellesråd Tiltak Endret rammeoverføring Drift Utbedring orgel Stokke kirke 1) Inv Ny tilhenger frakt av graver Inv Kjøle i kapellet Inv Planlegge utvidelse kirkegårder Inv (Skjee krk) Inv Automatisere klokkene (Stokke krk) Opparbeide eksisterende p- Inv plasser ved kirkegård (Stokke krk) 1) Tidligere bevilget kr 160. Til sammen kr (Stokke krk) 19

20 Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Rådmann og stab Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2014 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Flere Effekt av sentralt lønnsoppgjør Pensjonspremien økt fra 10,61til Flere 11,6% Opphør sluttpakke Effekt av tidligere bem. Reduksjoner Lønnsoppgjør kirken Godtgjørelse politikere (k-sak 56/14) 1000 og andre reg Flere AFP Eiertilskudd IKA Kongsberg Valg HMS-opplæring Utredning interkommunal legevakt Utskifting/oppgradering IT Endringer lønn Innsparing driftsmidler IT Innsparing personforsikring Forsikring, kommuneansvar Innsparing annonser Plan Innsparing telefoni Innsparing økt inntekt sentralbord Innsparing kontormateriell lønn Innsparing faste lisenser lønn Innsparing overføring til Nøtterøy, 1202 samarbeid EDB-systemer Flere Tilbakeføre sykepenger fra 1. tertial Tilbakeføre faste lisenser og 1200 kontingenter fra 1. tertial Grunnlovsjubileet. Tilbakeføre fra 1. tertial Kommuneplanrevisjon Reduserte kostnader revisjon Opplæring nytt kommunestyre Landbruk overføres fra Arealplan Økte kostnader landbrukskontoret KIV-kontingent Sum endringer i basis

Stokke kommune. Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Stokke kommune. Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Stokke kommune Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Rådmannen 2.11.2015 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 9 3. RÅDMANN OG STAB... 18 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Kommunestyret 15.12.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Stokke kommune Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak 17.12.2012 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 16 Handlingsprogram

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer