Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013"

Transkript

1 Stokke kommune Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

2

3 Innhold 1. INNLEDNING ØKONOMISKE FORUTSETNINGER RÅDMANN OG STAB Handlingsprogram - Rådmann og stab Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Budsjettkommentarer Rådmann og stab OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR GRUNNSKOLE Handlingsprogram Økonomiplan og budsjett Budsjettkommentarer Grunnskole GRUNNSKOLE Handlingsprogram - Grunnskole BARNEHAGE Handlingsprogram Økonomiplan og budsjett Budsjettkommentarer Barnehager Barneverntjeneste Handlingsprogram Økonomiplan og budsjett Barneverntjeneste Budsjettkommentarer Barneverntjeneste KULTUR OG FRITID Handlingsprogram Økonomiplan og budsjett Kultur og fritid Budsjettkommentarer Kultur og fritid PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Handlingsprogram PP-tjenesten Økonomiplan og budsjett PP-tjenesten Budsjettkommentarer PP-tjenesten Helse, velferd og omsorg... 51

4 5.1 HELSE- OG SOSIALMEDISIN Handlingsprogram Helse- og sosialmedisin Økonomiplan og budsjett Helse- og sosialmedisin Budsjettkommentarer Helse og sosialmedisin NAV Handlingsprogram - NAV Økonomiplan og budsjett NAV Budsjettkommentarer NAV Stokke PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering Økonomiplan og budsjett Pleie, omsorg og rehabilitering Budsjettkommentarer Pleie, omsorg og rehabilitering TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede Økonomiplan og budsjett Tiltak funksjonshemmede Budsjettkommentarer Tiltak funksjonshemmede ENGVEIEN-SENTERET Handlingsprogram Engveien-senteret Økonomiplan og budsjett Engveien-senteret Budsjettkommentarer Engveien-senteret PLAN OG MILJØ AREALPLAN OG BYGGESAK Handlingsprogram - Arealplan og byggesak Økonomiplan og budsjett Arealplan og byggesak Budsjettkommentarer Arealplan og byggesak KOMMUNALTEKNIKK Handlingsprogram Kommunalteknikk Økonomiplan og budsjett Kommunalteknikk Budsjettkommentarer Kommunalteknikk EIENDOM Handlingsprogram Eiendom Økonomiplan og budsjett Eiendom Budsjettkommentarer Eiendom... 94

5 7. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT - SAMLET Hovedoversikt Investeringer PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER ØKONOMISKE OVERSIKTER ( 12)

6 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en Handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå ( 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. settinger oppført under 2013 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4- årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2013 og handlingsprogram og økonomiplan er i balanse. Stokke kommune har for 2013 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på ca 30 mill kr sammenlignet med Utgifter til lønn utgjør ca 16 mill kr mer i 2013 enn i Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak og andre utgiftsøkninger utgjør ca 22 mill kr. Det er foretatt driftsreduksjoner med til sammen 7 mill kr. Det er satt av 1,4 mill kr til forventede utgiftsøkninger på områdene pleie, tiltak funksjonshemmede og skole. Til øvrige områder er det ikke avsatt midler til uforutsatt. Handlingsrommet er også i 2013 begrenset, da det er budsjettert med minimumsløsninger innenfor samtlige lovpålagte områder. Hovedtrekk i økonomiplanperioden og budsjett All finansavkastning er disponert i driftsbudsjettet. Fondet er heller ikke inflasjonsjustert. Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for vesentlig økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Det er heller ikke rom for å oppfylle tidligere vedtatte økonomiske målsetninger. Kommunen utfører likevel sine lovpålagte oppgaver. Det forutsettes at kommunen tar ut til sammen kr 14 mill fra premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse i økonomiplanperioden. Det er innarbeidet nye driftsreduksjoner med til sammen ca 7,4 mill kr i Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Disse tiltakene er merket med grått i handlingsprogrammet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres. Investeringene har en lånegrad på 68 % i 2013 og 74 % i hele økonomiplanperioden. Utgifter til renter og avdrag er økt med 1,1 mill kr fra 2012 til 2013, men øker med ca 8,3 mill kr fra 2012 til Det er avsatt 1,4 mill kr til foreløpig uspesifiserte utgifter innenfor pleie og skole. Det er kun pliktig avsetning av momskompensasjon (80 %) som avsettes til finansiering av investeringer. Det er ikke funnet rom for å avsette midler til finansiering av ny ungdomsskole.

7 Det er ikke innarbeidet bygging av flere kommunale barnehager utover allerede bevilget investeringsramme i Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. settingene i handlingsprogrammets første år (2013) danner grunnlaget for årsrapporten for I 2013 er blant annet følgende nye aktiviteter planlagt: Bygge nytt bokollektiv til erstatning for Laholm og Pikås bofelleskap Ny gang og sykkelvei Vennerød Fossnes HMS-tiltak rådhuset Det opprettes en ny hjemmel for fastlege på Vear helsesenter Samarbeidsavtale med annen kommune innenfor skatteoppkreverfunksjonen Sosialhjelpssatser justert til statens veiledende satser Ny planleggerstilling 2k samarbeid bygg plan geodata Økt ressursinnsats grøntarealer og beplantning Tilskudd til gebyrreduksjon for frivillige organisasjoner Innføring av nytt valgfag i 9.trinn fra høst 2013 Utvidet kulturtilbud i SFO/ skole fra høst 2013 Økt innsats folkehelse Ta i bruk tre av de nye sykehjemsplassene på Soletunet Reparasjon av tak og orgel i Stokke kirke Diverse HMS-tiltak innenfor kirken (økt overføring) Kommunestyret 16.desember 2012

8 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Deflatoren for 2013 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3,3 %. Forventet årslønnsvekst er i 2013 på 4 %. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene: Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon for mva kompensasjon 1) Kompensasjon renter/ avdrag Vertskommunetilskudd (samlet) Sum skatt og tilskudd Budsjett 2012 pr 1.tertial 1) Fra og med 2014 skal hele mva komp inntekten fra investeringer føres i investeringsregnskapet Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator som er på 3,3 i For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2013-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en oversikt over satser og priser. Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2013 er tillagt lønnsreserven og beregnet til 4 % og med virkning fra Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt) i 2012 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Til sammen utgjør dette ca 16 mill kr. Det lokale lønnsoppgjøret for 2012 er ikke inkludert i sektorenes rammer, men blir fordelt ved budsjettjustering i Kostnaden til dette er tillagt lønnsreserven for 2013 og denne er satt til 10,7 mill kr. Det er ikke innarbeidet utgifter til reguleringspremie for pensjonene i Stokke kommunale pensjonskasse i budsjettet for Premiefondet i pensjonskassen er beregnet å kunne dekke dette også i 2013, og overføring vil derfor ikke være nødvendig. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse utgjorde 42 mill kr ved utgangen av Dette fondet er kommunens oppsparte midler og kan benyttes til å dekke pensjonsutgifter. Det vil i økonomiplanperioden bli tatt ut 14 mill kr av disse midlene (3,5 mill kr pr år) for å dekke økte

9 pensjonsutgifter. Arbeidsgivers pensjonspremie (SKP) er i 2013 beregnet til 10,3 % (uendret fra 2012). Finansavkastning Kommunens finansstrategi (vedtatt av Kommunestyret ) definerer at kommunen skal ha en strategisk posisjon med 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer. Aksjedelen utgjør norske og utenlandske fond, mens de rentebærende papirene består av norske og utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av september 2012 hadde porteføljen en bokført verdi og sammensetning slik tabellen under viser: Prosent av total portefølje Finans strategi Markedsverdi Prosent Min/max Aksjer: Norge ,0 % Utland ,0 % Sum ,0 % 10,3 % 10,00% 5-20% Rentebærende papirer Norge ,7 % Utland ,7 % Sum ,5 % 89,7 % 90,00% 80-95% Totalt portefølje ,0 % 100,00% Finansstrategien er beregnet å gi en langsiktig avkastning på 6,5 %. Dette avkastningsmålet er sammensatt av langsiktig bankrente (5 %) med et tillegg på 1,5 %. For budsjettering i økonomiplanperioden er det lagt til grunn en forventet avkastning på 4 % i 2013 og 4,5 % de øvrige årene i økonomiplanperioden. Hele avkastningen er disponert i driften alle årene i økonomiplanperioden. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen er det ikke funnet rom for å innarbeide overføring av finansavkastning til investeringsbudsjettet eller inflasjonsjustering av fondet i noen av årene. Bufferfondet er i budsjettet beregnet å være på ca 32 mill kr ved utgangen av 2013, og dette bør være tilstrekkelig til å håndtere ev årlige svingninger i finansavkastningen. Porteføljen består av ulike kapitalfond og andre likvide midler. Den delen av fondet som består av ubundet kapitalfond utgjør ca 190 mill kr. Stokke kommune vil i løpet av 2013 vurdere å innløse kapitalfondet (ubundet del) og plassere dette alternativt i bygningsmessige investeringer og/ eller nedbetale gjeld. I budsjettet er det forutsatt at finansstrategien opprettholdes slik som nå. Dersom strategien endres i 2013 vil det måtte innarbeides i budsjettet og økonomiplanen. Dette vil bli sett i sammenheng med utredning av spesielt skoleinvesteringer i økonomiplanperioden. Egen sak om dette blir lagt fram i I kommunens likviditetsbudsjett legges det opp til at deler av opptjent avkastning samt bruk av driftsfond skal tas ut av porteføljen og tilføres likviditeten når dette er nødvendig. Tidspunktene for når dette må gjøres vil bli vurdert fortløpende gjennom året. I budsjettet er det lagt opp til at sammensetningen av aksjer og rentebærende papirer skal tilsvare en fordeling på 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer i hele økonomiplanperioden.

10 Det budsjetteres med en avkastning totalt på 10,8 mill kr i 2013 hvorav alt disponeres i driften. Det er budsjettert med bruk av bufferfond på til sammen kr 3,5 mill i økonomiplanperioden. Det er i budsjettet 1,4 mill kr i forventet utbytte fra Sandefjord Lufthavn AS, 0,05 mill kr i forventet utbytte fra Gigafib AS og 0,24 mill kr i forventet utbytte fra Fossnes AS i Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Bufferfond ,2 0,7 14,9 28,1 34,3 32,1 30,8 30,8 Avsetning til fond 0,1 16,2 20,4 6,2 Bruk av fond -15,6-2,0-7,2-2,2-1,3 Bufferfond ,7 14,9 28,1 34,3 32,1 30,8 30,8 30,8 Fritt kapitalfond ,5 106,8 108,0 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 Avsetning til fond 2,5 2,1 11,1 Bruk av fond -88,2-0,9-6,5 Kapitalfond ,8 108,0 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 Sum drift og kapital 107,5 122,9 140,7 146,9 144,7 143,4 143,4 143,4 I regnskapet for 2009 er 86,5 mill kr omdefinert fra fondsmidler til anleggsmidler og fondsdelen av de likvide midlene er derfor tilsvarende redusert. Se note1 til regnskap 2009 Budsjett 2012 forutsetter avsatt 6,2 (netto) mill kr (overskudd fra 2011 og avsetning i budsjett 2012) Ved utgangen av økonomiplanperioden vil bufferfondet være på ca 30,8 mill kr og utgjøre ca 3 ganger årlig budsjettert driftsavkastning. Det er ikke funnet rom for avsetning til inflasjonsjustering noen av årene og hele avkastningen er disponert i driften. Finansstrategien som ble vedtatt i 2012 er på dette punktet dermed ikke innarbeidet i økonomiplanen. Driftsreduksjoner i Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i (helårseffekt av tidligere driftsreduksjoner er ikke inkludert i tallene) Virksomhet Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT -10 Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sum driftsreduksjoner

11 For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2012, og løpende gjennomgang av driften. Det er ingen direkte oppsigelser knyttet til disse innsparingene. De største driftsreduksjonene i økonomiplanen er (tilfeldig rekkefølge): Redusert diverse konsulentbruk innenfor planlegging, oppmåling og bistand til næringslivet Omorganisering og redusert vikarbruk skoler Innsparinger og redusert vikarbruk barnehager Bortfall kommunal kontantstøtte (fra høst 2014) Tatt ut tilskudd til idrettsanlegg Redusert utgifter til strøm Redusert bemanning i bofelleskap Redusert bemanning YME og reduksjon BPA Redusert bemanning Prestegårdstunet Redusert bemanning helsestasjonslege Ikke videreført kantineprosjektet Redusert antall KVP (kvalifiseringsprogrammet) Omstrukturere renholdsressursene (effekt fra 2014) Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at resultatet bør utgjøre minst 3 % for å oppfylle målet om god og stabil kommuneøkonomi. Regnskap Budsjett 1) Økonomiplan - budsjett Netto driftsresultat 2) Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter 4,05% -0,10% 0,15% -0,32% -0,18% 0,00% 0,00% Behov for kutt for å oppnå mål ) budsjett 2012 er opprinnelig budsjettvedtak 2) Netto driftsresultat korrigert for pliktig avsetning til investeringsbudsjettet (overføring av mva komp). Regnskapene for 2010 viste et svært godt regnskapsmessig resultat. Overskuddet for 2010 ble i all hovedsak benyttet til å dekke underskudd fra tidligere regnskapsår (2008) og satt av til bufferfond. Netto driftsresultat i økonomiplanperioden er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Som oversikten viser er resultatmålet fraværende i hele økonomiplanen. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres ytterligere med ca 20 mill kr. Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 64,6 mill kr i 2013.

12 En del prosjekt som er planlagt utført i 2012 vil bli forskjøvet til Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2013, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2013-budsjettet: Antatt beløp som overføres Prosjekt til 2013 Utvide Ekely barnehage Boliger i hht boligplan Prosjekt Stokke ungdomsskole Avløpssanering Bogen Kihlås høydebasseng Sum I tillegg til dette er det en rekke mindre prosjekter hvor finansieringen fra 2012-budsjettet overføres til Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2012 er ferdig. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden. De største investeringene i innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): Bygge nytt botiltak (Pikås/Laholm) G/S-vei Vennerød skole-fossnes Utskifting og oppgradering fagsystemer IT Infrastruktur Kornmagasingata Veifornyelse Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i : Hovedvannledning Dalen -Vennerød Kommunal vannledning Dalen - Vennerød (- Andebu) Avløpsledning Dalen-Gryte Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7. Investeringer innenfor skoleområdet vil bli utredet i en egen sak. I denne utredningen vil det også bli foreslått ulike modeller for finansiering. Det er en utfordring å finne en løsning som ikke belaster driftsbudsjettet ytterligere i form av økte finanskostnader. Eiendomsskatt kan være et alternativ, innløsning av fondsmidler kan være en annen løsning, en kombinasjon av flere tiltak kan være aktuelt for å frigjøre midler til investeringer. Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden :

13 Total lånegjeld pr 1.1 1) Avdrag Låneopptak Total lånegjeld pr Gjeld pr innbygger pr i kr 2) Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler Fremskrevet folketallsvekst (2 % pr år) Regnskapsførte avdrag vil avvike fra budsjetterte avdrag. Låneoptak forutsettes foretatt året etter budsjettering Lån til videre utlån (startlån) utgjør ca 21,1 mill kr ved inngangen til Utviklingen i denne delen av låneporteføljen vil avhenge av antall lånesøknader og innvilget beløp i perioden. Disse lånene er inkludert i oversikten over. Investeringene lånefinansieres i stor grad i alle årene Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 10,2 mill kr i perioden Fra og med 2014 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer, og dette bidrar til at lånegraden reduseres noe sammenlignet med tidligere budsjettår. Lånefinansieringsgraden utgjør 68 % i 2013 og 74 % for økonomiplanperioden samlet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme på mill kr til ikke-selvfinansierende investeringer. Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Det er lagt opp til et investeringsnivå som ivaretar dette målet i økonomiplanperioden da investeringene er lagt på et minimumsnivå i hele økonomiplanperioden, og selvfinansierte investeringer tilsvarer avdragsutgiftene pr år. Det er ikke innarbeidet nye investeringer innenfor områdene barnehage, skole eller sykehjem i perioden. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Av kommunens totale låneportefølje er 68 % av lånene på flytende rente og 32 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2013 er kalkulert til en rente på ca 3,5 % i 2012 og deretter 4 % resten av perioden. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr på 1,50 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 2,8 % (inkl fastrentelån). Avsetning til uforutsette utgifter Sektorrammene er svært stramme og bærer preg av driftsreduksjoner gjennom flere år. Det forutsettes minimumsløsninger og nøktern bruk av midler innenfor alle områder. Seksjonene opplever et stadig press fra nye brukere med krav på tjenester fra kommunen. Spesielt innenfor områdene pleie og omsorg, tiltak funksjonshemmede og skoler vil det med stor sannsynlighet oppstå situasjoner der de økonomiske rammene som er avsatt ikke vil være tilstrekkelig til å møte dette behovet. Akkurat hvor og når på året disse utgiftene kommer er derimot ikke like forutsigbart.

14 Det er derfor satt av 1,4 mill kr til uforutsette utgifter til denne type tiltak i Midlene er øremerket til utgifter innenfor pleie/tiltak med 1,2 mill kr og skole spesialundervisning med 0,2 mill kr. Midlene vil ev bli fordelt ved budsjettrevisjoner i Til uforutsette utgifter på andre områder er det ikke satt av midler i Det er ikke avsatt midler til uforutsett på noen områder i årene

15

16 3. Rådmann og stab Hovedutfordringer Organisasjonsstab Kommunen har en svært liten sentral ressurs avsatt til utvikling og styring av personal- og arbeidsgiverområdet. Innen dette området vil det i 2013 bli prioritert å få avsluttet påbegynte og planlagte tiltak fra før 2010 og frem til i dag før nye utviklingstiltak, herunder arbeid med deltid, likestilling, kompetanse, sykefravær, HMS og arbeidsmiljøutvikling, blir initiert. Det er ikke funnet rom for å igangsette nye tiltak i 2013, uten å tilføre mer ressurser. Det må påregnes færre saker til behandling i administrasjonsutvalget. Alle tiltak innen IT er i 2013 samlet under rådmann og stab. Det er ikke rom for å igangsette prosjekter ut over de som skal sikre en sikker drift, samt skifte ut noen få systemer som kan effektivisere arbeidsoperasjoner. Økonomi og finans Rådmannen arbeider med å etablere samarbeidsavtale med annen kommune innenfor skatteinnfordring. Sak om dette presenteres samtidig med økonomiplan/ budsjett Stokke kommune har de siste årene skiftet ut de største IT-systemene innenfor økonomiområdet. Arbeidet med å tilby e-faktura og andre elektroniske løsninger både internt og eksternt ligger langt etter, og det er derfor lagt opp til at det i løpet av 2013 investeres ytterligere i systemer som bidrar til bedre/ mer effektiv drift og flere elektroniske prosesser. Samarbeidet med Nøtterøy kommune innenfor økonomisystemene vil bli videreført og utviklet videre. Investeringene som er gjort de siste årene har hevet kvaliteten på økonomidata vesentlig, men har så langt ikke gitt direkte besparelser i form av uttakbare effektiviseringsgevinster. Overordnet planlegging Som en følge av kommunestyrets vedtak om planstrategi for , vil det ikke bli påstartet en revisjon av kommuneplanen før tidligst i I perioden er det imidlertid flere viktige overordnete planoppgaver som må løses, og det er opprettet en ny planleggerstilling. Planoppgavene omfatter Sentrum øst som krever et betydelig kommunalt engasjement for å få i stand en utvikling. Videre vil Jernbaneverket høyst sannsynlig starte planleggingen av dobbeltspor i Vestfold i 2013 og i Stokke vil dette ha stor betydning for kommunens planleggingsbehov av Torp øst. Det er også viktig at kommunen har ressurser til å ivareta Stokkes interesser når Jernbaneverket starter sin planlegging. Kommunestyret har også vedtatt at det skal utarbeides kommunedelplan for Arnadal som vil kreve ressurser. Handlingsprogram - Rådmann og stab Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Personal og arbeidsgiverfunksjonen En personalfunksjon som støtter opp under kommunens mål. Vi har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Tiltak ) Utvikle en helhetlig og Styrke personal- og 1 årsverk 1 årsverk

17 2 3 framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk med fokus på strategisk HR Planlegge å styre fremtidig kompetansebehov 40 timers kurs HMS arbeidsgiverfunksjonen 1 årsverk Drift Basis Utforme overordnet strategisk kompetanseplan Drift Basis Basis Basis Basis Kurs for verneombud og AMU Kurs for verneombud og AMU Drift ) Herunder arbeidet med å redusere deltid, likestilling mv. Forutsetter delvis selvfinansierende fra 2015 og fullt selvfinansierende fra 2016, i form av redusert sykefravær. vedr. sykefravær finnes i IA-handlingsplan. IT Videreutvikling av IT-løsninger Tiltak Utskifting og oppgradering av Fornye disasterrecov-syst + Fornyelser for å Fornyelser for å felles, administrative ITsystemer øke server-kap. for å få lærere inn i Websak opprettholde en stabil ITdrift opprettholde en stabil ITdrift Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Drift Invest Utskifting og oppgradering av fagsystemer Fornye turnussystem og fornye gamle lærer-pc er Fornye system for PPT og fornye gamle elev- PC er Fornye ipadløsning politikere bl.a. Fornyelser for å opprettholde digitale tj. og forenkle adm Drift Invest Arkiv og service Effektivisere saksbehandlingen og bedre tilbud/ tilgjengelighet for innbyggere, næringsliv, politikere og internt Tiltak Ta i bruk alle muligheter i nytt Ta i bruk nye Sak Arkiv system. moduler 1 Effektivisere Drift Basis Basis Basis Basis Websak. Konvertering av K2000 Arkivsenter Østafjells (IKA Kongsberg) økt eiertilskudd for 2013 Nødvendig oppdatering/opplæring og deltakelse i brukernettverk Invest Invest 70 Drift Invest Drift Invest 5 Utstyr og lokaler (HMS)

18 - Støydemping Drift 6 Bedre service internt/ekstern Sikre fremtidig kompetanse 7 Avvikle Stokkenytt 8 Gjennomføre valg Invest 30 Styrke med 1 årsverk 1 årsverk Fra Drift Lærling fra Drift Omfordele kapasitet Drift Stortingsvalg Kommunevalg Drift Skatteinnfordring Etablere samarbeidsløsning innenfor skatteinnfordring for å styrke det faglige miljøet og effktivisere innfordringsarbeidet. Tiltak Etablere samarbeidsavtale med annen kommune Etablere samarbeidsavtale Drift 400 Evaluere effekt mot skatteinntekter Overordnet planlegging Sørge for at kommunen har planer for den langsiktige utviklingen Tiltak Planlegger- 1. Sentrum øst - utvikling stilling 100% Drift Kommunedelplan for Arnadal Oppstart 3. Torp kommunedelplan Oppstart 4. Planstrategi Vedtak 5. Kommuneplan - revisjon Oppstart Kriseberedskap Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap iht ny sivilberedskapslov og ny forskrift (2011) Tiltak (fra ROS-analysen 2011) Organisere og utstyre krisestaben Beredskapsplanlegging og ROS analyser Sikre strømforsyning til krisestaben, IT-utstyret og lading el.biler. 4. Flomvern Melsomvik PC (m/cim) Reserveløsning telefoner Krisesider web 10 stk håndsett nytt nødnett Drift Basis Inv 150 0,5 årsverk Drift Aggregat nødstrøm Inv. 500 Forprosjekt Inv 100

19 Kirken Overføring til Kirkelig fellesråd Tiltak Stokke kirke: 1. Tette tak og rengj.orgel 1) Fornyelse orgel 1) Drift Inv Ny traktor (investering) Inv Ny gressklipper (investering) Inv Høytaleranlegg Stokke kirke Inv Utvidelse Stokke krk.gård - forprosjekt Inv Tineapparat - restbevilgning Inv Tiltak energiøkonomisering Inv Planlegging av seremonirom/kjølelokale Inv Ekstern regnskapsførsel Drift Kjøle og kistehåndteringsvogn Inv Utvidelse Skjee kirkegård forprosjekt Inv 100 Tabellens punkter er i tråd med fellesrådets prioriteringer. 1) Er lagt inn i budsjettet for seksjon eiendom Kirken (andre tiltak): Tiltak Diverse HMS tiltak kirken Drift 100 Diverse HMS tiltak kirken Drift 214 Organiststilling (50 %) Drift Kirkegårdsbetjent (50 %) Drift Vaske,skrape og male Arnadal krk Drift 45 Harve til grusgang Drift 12 Plastmatter til maskin ved gravind Drift 9 Oppslagstavler og kart Drift 3 Steinsetting ved kompost/ vannpost Drift 20 Tilstandsrapport kirkene, Stokke krk Drift 50 Kontorarbeidsplasser flere Drift stk. trådløse mikrofoner Drift 30 1) Brev fra kirken i Stokke datert ) Vedtatt av kommunestyret Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten: Rådmann og stab Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2011 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2012

20 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere Tilbakeføring engangsutg (1.tertial) Økte utgifter revisjon Økt KS kontingent Økte utgifter bedriftshelsetjenesten Økte utgifter personforsikring K kontingent Økte utgifter politikergodtgjøring Utgifter til valg HMS opplæring Flere Økte utgifter AFP Flere Tilbakeførte driftsred Flere Økte utgifter lærlinger Sluttpakke utløper Flere Justering mot andre sektorer Sum endringer i basis Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Rådmann og stab Reduserte velferdsmidler Redusert konsulentbruk plan Reduserte utg bistand næringslivet Reduserte utgifter klimaråd Reduserte utgifter strat.samling Reduserte utgifter porto Oppsigelse medlemskap LVSH Diverse reduksjoner IT Flere Redusert konsulentbruk (generell) Redusert ordførers disp. -25 Sum red utgifter/ økte innt Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Ref IKA arkivsenter Samarbeidsavtale skatt Økt overføring kirken (hms-tiltak) Utskifting felles adm. IT-systemer It-plan Utskifting fagsystemer IT It-plan Planleggerstilling Vennskapskommune stk trådløse mikrofoner til kirken Redusert konsulentbruk planlegging Drift og vedlikehold av lærer- og elevpc'er 100 Sum nye driftstiltak Investeringer

21 Tjen nr Rådmann og stab Ref Flere Utskifting av felles adm. IT-systemer It-plan Flere Utskifting og oppgrad. av fagsystemer IT It-plan Nye moduler sak/arkiv-system Kirkelig fellesråd, traktor Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7 Budsjettkommentarer Rådmann og stab Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 4,6 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1000 Politisk styring Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte, representasjon, kurs og overføringer til revisjon og partiene. I 2013 skal det avvikles valg og utgifter til dette er derfor innarbeidet. Utgifter til politikergodtgjøring øker som følge av økte satser for stortingspolitikere, men oppveies til en viss grad av at utgiftene til klimaråd reduseres. Det er ikke budsjettert med reise og oppholdsutgifter til politisk strategiseminar, slik at et slikt arrangement bør holdes innenfor moderate rammer. Midler til ordførers disposisjon reduseres med kr 25. Det er budsjettert med kr 25 til vennskapskommune. Tjeneste 1200 Administrasjon Tjenesten omfatter rådmannens ledergruppe, organisasjonsstab, økonomi- og finansstab samt godtgjøring til tillitsvalgt. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, personforsikringer og bedriftshelsetjeneste. Det er lagt inn reduserte utgifter til porto og generell it-drift. Drift og vedlikehold av lærer- og elevpc er er økt med kr 100. Det er lagt inn kr 313 til økt eierinnskudd IKA i Skatteoppkreverfunksjonen i Stokke vil i løpet av 2013 bli samlokalisert med en annen kommune, og det er anslått at en slik avtale vil innebære at utgifter til skatteoppkreving økes med kr 400 i Det forventes at mer effektiv skatteinnkreving vil gi kommunen reduserte restanser på skatt og at den derfor vil være selvfinansierende i årene etter. Det er innarbeidet økte utgifter til lisenser nye systemer ifm planlagte investeringer på IT. Som et tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten skal konsulentbruken, samlet sett for hele kommunen, reduseres med kr 150. Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Her budsjetteres det utgifter til avtalefestet pensjon (AFP), eldreråd, ungdomsråd, brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne og til overformynderiet. Utgifter til AFP øker med kr sammenlignet med Økning i personforsikringene er beregnet å bli K samarbeidet ble i 2012 finansiert ved bruk av oppsparte midler og overskudd i 12K og kommunens utgift til dette ble derfor tatt ut i budsjettet. Denne legges derfor inn igjen i 2013.

22 Tjeneste 3010 Kommuneplan Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen, tilrettelegging digitale kart, trykking, temakart m.v. Utredninger og oppstart planarbeid knyttet til arealene på Torp. Det er budsjettert med en ny planleggerstilling fra Halvt års effekt det første året. Konsulentmidler til planlegging er redusert med kr 350. Dette tilsvarer kostnaden for den nye stillingen i Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet Omfatter kommunens deltakelse i START, stiftelsen miljøfyrtårn, vedlikehold av Blomsterkrysset, informasjon og div. arrangement (Fredagslunsjen og Næringsforum). Utgiftene til tilretteleggingsarbeid reduseres med kr 63. Tjeneste 3900 Den norske kirke Tjenesten omfatter kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd. Kirken har levert innspill til budsjett 2013 og dette ligger i saksmappen. Det er innarbeidet en økning på kr 100 til dekning av ulike HMS tiltak i kirken. 3 stk trådløse mikrofoner er budsjettert med kr 30. Diverse tjenester Det budsjetteres med 11 lærlingplasser i Stokke kommune sier opp medlemskapet i LVSH (landssammenslutning av vertskommuner med sentralinstitusjoner i HVPU) og dette gir en utgiftsreduksjon på kr 30.

23 4. Oppvekst, kunnskap og kultur Sektoren består av følgende seksjoner: Grunnskoler Barnehager Barneverntjeneste Kultur og fritid Pedagogisk- psykologisk tjeneste Sektorens hovedutfordringer i økonomiplanperioden: Å gi befolkningen mellom 0 og 20 år i kommunen en god oppvekst: Innenfor stadig trangere økonomiske rammer, er det en utfordring for sektoren å opprettholde og videreutvikle et godt barnehagetilbud, både når det gjelder kvalitet og et nødvendig antall barnehageplasser i forhold til behov utover i økonomiplanperioden. Som barnehagemyndighet skal kommunen behandle ikkekommunale barnehager likeverdig med de kommunale barnehagene, og legge til rette for vekst og utvikling også i privat sektor. Styringsmulighetene er samtidig begrenset. Handlingsrommet må vurderes i forbindelse med planlagt utredning av barnehagestruktur. I skolene er grunnleggende bemanning kuttet til et minimum i økonomiplanperioden. Dette vil ramme skoletilbud til alle elever. Utfordringen blir større, særlig når det gjelder tilpasset opplæring. Det blir færre voksne til oppfølging av barna. Stokkeskolen har i dag en positiv utvikling i forhold til resultater. Dette er en utvikling kommunen bør strebe mot å fortsette med, men nytt budsjett kan vanskeliggjøre dette. Gi ressurser til barn og unge som møter spesielle utfordringer i livet: Spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats i barnehagen har stor betydning for hele læringsløpet. Det er et stort gap mellom ressurser og behov i hele sektoren, og det er en utfordring å sette inn ressurser tidlig nok. Antall barn med behov for spesialundervisning i skolen kan som et resultat av trangere budsjett øke, da det grunnleggende tilbudet i kommunen svekkes. Manglende oppfølging av barn med spesielle utfordringer kan føre til at en større gruppe faller ut av skoleløpet, får vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet og får reduserte livsvilkår. I 2013 er det derfor satt av kr 0,5 mill til å ta høyde for uforutsatte og akutte tiltak innenfor dette området. Dette vil avhjelpe situasjonen noe. Gi et mangfoldig og kvalitetsmessig kulturtilbud til hele befolkningen i kommunen: Å ha mulighet til å utvikle sitt talent og ha en god tilgang til litteratur og kunstnerisk opplevelse er viktige elementer i livet i et moderne samfunn. Stadige reduksjoner i det kulturelle tilbudet skaper en utarming og er til hinder både for barn og voksne i alle aldre. Ny skolestruktur og planlegging av nye skoler: Det er startet en prosess rundt utviklingen av skolebygg og fremtidig skolestruktur. Arbeidet med å bestille en utredning av dette er i gang. Det er en utfordring å finne økonomi til dette, uten at det går ut over den daglige driften av kommunen som helhet, og dermed også innholdet i barnehage og skole. Rådmannen vil legge frem en sak om

24 skolestruktur og nye skoler i løpet I en slik utredning vil det bli vurdert ulike måter å løse de finansieringsmessige utfordringene. Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden (i 1000 kr) Budsjett Grunnskole Barnehage Barneverntjeneste Kultur og fritid PPT Sum sektor

25 4.1 Grunnskole Handlingsprogram Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Opplæring Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring. Tiltak Øke timetallet til 475 t/u 508 t/u 541 t/u 575 t/u spesialundervisning fra 442 til med oppstart f.o.m. Drift Øke timetallet med 6 årsverk Etter- og videreutdanning av lærere Styrke bemanning i SFO (grunnbemanning og ressurs til spes.tiltak) 6 åv 6 åv 6 åv 6 åv Drift Drift åv 2 åv 2 åv 2 åv Drift Læremidler Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler Tiltak Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Ca 700 pc. Fornying fra 2013/2014: 160 pc pr. år. Revisjon av IT-strategi 700 pc (210 nye pc) 700 pc (160 fornying) 700 pc (160 fornying) IKT-strategi i skolen (revisjon skal omfatte barnehagene) 700 pc (160 fornying) Invest Tilføre 1,3mill kr for lærebøker (engangsbeløp) Vedlikehold og oppgradering av lærer- og elev-pcer Lease digitale læremidler til hver klasse - 64 klasser (prosjektor + smartboard, lisenser, programvære) 2 skoler i Stokke skal være Regnmakerskoler se klimaplanen for kommunen Drift Drift Drift Invest Lease av pakke til 16 klasser 283 Innkjøp av utstyr 122, deretter refunderes 50% av Lease av pakke til 16 klasser Lease av pakke til 16 klasser Lease av pakke til 16 klasser

26 Enova Skolebygninger Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig i forhold befolkningsvekst og forventet utvikling. Tiltak ) ) ) ) Temaplan for antall skoler, 1. Skolestrukturplan. organisering og drift. Rullering Invest 400 Stokke ungdomsskole. Nytt bygg Renovering/nybygg 2. (J.fr. tilsynsrapport/ks 78/11) Invest ) 3. Vennerød skole Invest Oppgradering Skolestruktur. K-sak 21/09 Oppussing: Paviliongleie: 528 Ventilasjon Renovering iht. tilsyn Invest 160 Planlegging ny Arnadal skole Basis (500) ) Tiltak 2-3 avventes ny administrativ/politisk behandling, tallene er beholdt fra handlingsplan ) Bevilget i 2012 kr Tiltak Skisseprosjekt for renovering 4. av Bokemoa og Melsom Invest 100 skoler (jfr. K.sak 21/09) 5. Økning av budsjett til renhold/vedlikehold Drift Tilsyn og vedlikehold av lekeapparater, årlig kontroll av lekeapparater (tall kan variere avhengig om det brukes interne eller eksterne ressurser). Drift

27 Økonomiplan og budsjett Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Grunnskole Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2011 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2012 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Grunnskole Helårsvirkning av lønnsoppgjør Flere sommer Valgfag 1,5t/u i 8.trinn Etterutdanning lærere tilført i Økt budsjett læremidler i Resultat av ny timetildeling Endringer elever med undervisning utenom Stokke grunnskole og elever 2020 fra andre kommuner Økende utgifter til skyss Skyss prisøkning 3,3% Lærer i betalt utdanningspermisjon Økt utgift Statens pensjonskasse Flere økt sats SKP Netto merinntekt SFO økning av SFO priser 3,3% f.o.m Justering mot andre rammer; 2150 tilbakeføring av lærlinger Sum red utgifter/ økte innt Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial)

28 Tjen nr Grunnskole Reduksjon av budsjettet jfr frammøter Melsom skole: reduksjon av 2020 timetallet f.o.m Stokke u.skole: omorganisere undervisningen ved ikke å sette inn vikarer i alle stillinger på våren og reduksjon av timetallet fra høst Vear skole: engangsreduksjon av driftsposter med 150', forsiktig bruk av vikar, deretter reduksjon av 2020 timetallet fra høst Vennerød skole: Reduksjon av 2020 timetallet hele året Bokemoa skole: engangsreduksjon av driftsposter med 52'. Vårhalvåret - holde 42,75% stilling vakant (115'). Ytterligere reduksjon av 2020 timetallet fra høst Ramsum skole: vårhalvåret - holde vakant 19% stilling til lærer i fødselspermisjon. Ytterligere 2020 reduksjon av timetallet fra høst Sum red utgifter/ økte innt Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Grunnskole Ref Valgfag 2t/u i 9.trinn fra høst Statsbudsjett Etterutdanning lærere Kom.styret Sum nye driftstiltak Investeringer Tjen nr Grunnskole Ref Ny skole Arnadal Kom.styret 500 Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7

29 Budsjettkommentarer Grunnskole Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 1,2 mill kr. I dette beløpet ligger endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. I Stokke kommune er årskullene på ca. 150 barn. 150 elever pr. klassetrinn kan i prinsippet fordeles på to barnetrinnsskoler og en ungdomsskole. Rådmannen ønsker en vurdering av antallet skoler i kommunen. Tjeneste 2020 Grunnskole Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene. Også utgifter til spesialundervisning etter enkeltvedtak i institusjoner/statlige kompetansesenter utenfor den vanlige grunnskolen. Skolene hadde pr elever, 6 elever færre enn forrige år. Totalt timetall for skoleåret 2012/2013 er t/u (hvorav 17,9 timer økning pga. ny avtale for lærere, 12 timer til valgfag og 3,8 timer til Ny Giv som tidligere ikke har vært del av timetallet). Timer til morsmålsopplæring og til flyktninger kommer som tillegg. Resultatet av det sentrale lønnsoppgjør 2012 for alle tjenester under grunnskole, kjente lønnsendringer pr , og reduksjon av leseplikt hos lærere over 55 og 60 år er innarbeidet med 4,7 mill kr. Endringer av satser til pensjonskasser innebærer en økning i utgifter på 0,1 mill kr. En av lærere fikk innvilget 37,5% utdanningspermisjon med lønn, merkostnad 0,1 mill. Grunnet endringer er utgifter til elever fra og i andre kommuner redusert med 0,3 mill. Ressurser til etter- og videreutdanning av lærere og ekstra midler til lærebøker tildelt i 2012 faller bort. For å bedre den økonomiske handlefriheten er det innarbeidet innsparinger hovedsakelig i form av reduksjon av timetallet med 2,4 mill kr i Som nytt tiltak, i samsvar med føringer i statsbudsjett 2013, er det innarbeidet 0,1 mill kr til å iverksette 2 t/u med valgfag i 9.trinn fra høsten Videre har kommunestyre under behandling av budsjettet for 2013 den vedtatt å tilføre 225 til etterutdanning av lærere. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Stokke kommunale voksenopplæring gir voksne som trenger det grunnleggende opplæring fram til 10-årig grunnskoleeksamen. Tjenesten har egne lærere fast ansatt. Vikarer benyttes på timebasis. Logopedtjenester ivaretas av privatpraktiserende logopeder som lønnes av NAV Helsetjenesteforvaltning. Introduksjonsprogrammet for flyktninger innebærer oppgaver med tilrettelegging av og samarbeid med andre kommuner rundt norskopplæring for flyktninger. Norskopplæring gjelder også asylsøkere fra Fossnes mottak. Økning i priser for leie av lokaler og skyss dekkes gjennom fond. Fra høst 2012 omorganiseres personalressurser. Ev. endringer innarbeides ved tertial. Tjeneste 2150 Skolefritidsordning basistilbud Tjenesten omfatter all SFO drift. Økning av priser høst 2012 bringer merinntekt på 0,3 mill kr for F.o.m økes foreldrebetalingen ytterligere med 3,3% lik forventet prisstigning, merinntekten kr 0,2 mill.

30 Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av skole- og SFO- anleggene i kommunen. Det er ikke tatt hensyn til prisøkning i rengjøringsmateriell, kommunale avgifter eller renovasjon, selv om det er mottatt signaler om at budsjettrammen til tjenesten ikke er tilstrekkelig. Tjeneste 2230 Grunnskole skyss Ordinær skyss for elever med skolevei over 4 km (2 km for elever i 1.klasse), spesialskyss, skyss for elever med særlig farlig skolevei og skyss til svømmeundervisning. Siste årene noteres det økning i utgifter til spesial skyss. Budsjettet til skyss til svømming og skyss til private skoler er heller ikke tilstrekkelig. Budsjettet foreslås økt med 0,3 mill kr. I tillegg er forventet prisøkning for 2013 budsjettert med 0,1 mill kr. 4.1 Grunnskole Handlingsprogram - Grunnskole Opplæring Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring. Tiltak Øke timetallet til 475 t/u 508 t/u 541 t/u 575 t/u spesialundervisning fra 442 til med oppstart f.o.m. Drift Øke timetallet med 6 årsverk Etter- og videreutdanning av lærere Styrke bemanning i SFO (grunnbemanning og ressurs til spes.tiltak) Læremidler Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler 6 åv 6 åv 6 åv 6 åv Drift Drift åv 2 åv 2 åv 2 åv Drift Tiltak Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Ca 700 pc. Fornying fra 2013/2014: 160 pc pr. år. Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Revisjon av IT-strategi 700 pc (210 nye pc) 700 pc (160 fornying) 700 pc (160 fornying) IKT-strategi i skolen (revisjon skal omfatte barnehagene) 700 pc (160 fornying) Invest

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Stokke kommune. Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Stokke kommune Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Rådmannen 2.11.2015 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 9 3. RÅDMANN OG STAB... 18 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Kommunestyret 15.12.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer