Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013"

Transkript

1 Stokke kommune Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

2

3 Innhold 1. INNLEDNING ØKONOMISKE FORUTSETNINGER RÅDMANN OG STAB Handlingsprogram - Rådmann og stab Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Budsjettkommentarer Rådmann og stab OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR GRUNNSKOLE Handlingsprogram Økonomiplan og budsjett Budsjettkommentarer Grunnskole GRUNNSKOLE Handlingsprogram - Grunnskole BARNEHAGE Handlingsprogram Økonomiplan og budsjett Budsjettkommentarer Barnehager Barneverntjeneste Handlingsprogram Økonomiplan og budsjett Barneverntjeneste Budsjettkommentarer Barneverntjeneste KULTUR OG FRITID Handlingsprogram Økonomiplan og budsjett Kultur og fritid Budsjettkommentarer Kultur og fritid PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Handlingsprogram PP-tjenesten Økonomiplan og budsjett PP-tjenesten Budsjettkommentarer PP-tjenesten Helse, velferd og omsorg... 51

4 5.1 HELSE- OG SOSIALMEDISIN Handlingsprogram Helse- og sosialmedisin Økonomiplan og budsjett Helse- og sosialmedisin Budsjettkommentarer Helse og sosialmedisin NAV Handlingsprogram - NAV Økonomiplan og budsjett NAV Budsjettkommentarer NAV Stokke PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering Økonomiplan og budsjett Pleie, omsorg og rehabilitering Budsjettkommentarer Pleie, omsorg og rehabilitering TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede Økonomiplan og budsjett Tiltak funksjonshemmede Budsjettkommentarer Tiltak funksjonshemmede ENGVEIEN-SENTERET Handlingsprogram Engveien-senteret Økonomiplan og budsjett Engveien-senteret Budsjettkommentarer Engveien-senteret PLAN OG MILJØ AREALPLAN OG BYGGESAK Handlingsprogram - Arealplan og byggesak Økonomiplan og budsjett Arealplan og byggesak Budsjettkommentarer Arealplan og byggesak KOMMUNALTEKNIKK Handlingsprogram Kommunalteknikk Økonomiplan og budsjett Kommunalteknikk Budsjettkommentarer Kommunalteknikk EIENDOM Handlingsprogram Eiendom Økonomiplan og budsjett Eiendom Budsjettkommentarer Eiendom... 94

5 7. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT - SAMLET Hovedoversikt Investeringer PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER ØKONOMISKE OVERSIKTER ( 12)

6 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en Handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå ( 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. settinger oppført under 2013 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4- årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2013 og handlingsprogram og økonomiplan er i balanse. Stokke kommune har for 2013 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på ca 30 mill kr sammenlignet med Utgifter til lønn utgjør ca 16 mill kr mer i 2013 enn i Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak og andre utgiftsøkninger utgjør ca 22 mill kr. Det er foretatt driftsreduksjoner med til sammen 7 mill kr. Det er satt av 1,4 mill kr til forventede utgiftsøkninger på områdene pleie, tiltak funksjonshemmede og skole. Til øvrige områder er det ikke avsatt midler til uforutsatt. Handlingsrommet er også i 2013 begrenset, da det er budsjettert med minimumsløsninger innenfor samtlige lovpålagte områder. Hovedtrekk i økonomiplanperioden og budsjett All finansavkastning er disponert i driftsbudsjettet. Fondet er heller ikke inflasjonsjustert. Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for vesentlig økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Det er heller ikke rom for å oppfylle tidligere vedtatte økonomiske målsetninger. Kommunen utfører likevel sine lovpålagte oppgaver. Det forutsettes at kommunen tar ut til sammen kr 14 mill fra premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse i økonomiplanperioden. Det er innarbeidet nye driftsreduksjoner med til sammen ca 7,4 mill kr i Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Disse tiltakene er merket med grått i handlingsprogrammet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres. Investeringene har en lånegrad på 68 % i 2013 og 74 % i hele økonomiplanperioden. Utgifter til renter og avdrag er økt med 1,1 mill kr fra 2012 til 2013, men øker med ca 8,3 mill kr fra 2012 til Det er avsatt 1,4 mill kr til foreløpig uspesifiserte utgifter innenfor pleie og skole. Det er kun pliktig avsetning av momskompensasjon (80 %) som avsettes til finansiering av investeringer. Det er ikke funnet rom for å avsette midler til finansiering av ny ungdomsskole.

7 Det er ikke innarbeidet bygging av flere kommunale barnehager utover allerede bevilget investeringsramme i Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. settingene i handlingsprogrammets første år (2013) danner grunnlaget for årsrapporten for I 2013 er blant annet følgende nye aktiviteter planlagt: Bygge nytt bokollektiv til erstatning for Laholm og Pikås bofelleskap Ny gang og sykkelvei Vennerød Fossnes HMS-tiltak rådhuset Det opprettes en ny hjemmel for fastlege på Vear helsesenter Samarbeidsavtale med annen kommune innenfor skatteoppkreverfunksjonen Sosialhjelpssatser justert til statens veiledende satser Ny planleggerstilling 2k samarbeid bygg plan geodata Økt ressursinnsats grøntarealer og beplantning Tilskudd til gebyrreduksjon for frivillige organisasjoner Innføring av nytt valgfag i 9.trinn fra høst 2013 Utvidet kulturtilbud i SFO/ skole fra høst 2013 Økt innsats folkehelse Ta i bruk tre av de nye sykehjemsplassene på Soletunet Reparasjon av tak og orgel i Stokke kirke Diverse HMS-tiltak innenfor kirken (økt overføring) Kommunestyret 16.desember 2012

8 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Deflatoren for 2013 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3,3 %. Forventet årslønnsvekst er i 2013 på 4 %. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene: Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon for mva kompensasjon 1) Kompensasjon renter/ avdrag Vertskommunetilskudd (samlet) Sum skatt og tilskudd Budsjett 2012 pr 1.tertial 1) Fra og med 2014 skal hele mva komp inntekten fra investeringer føres i investeringsregnskapet Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator som er på 3,3 i For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2013-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en oversikt over satser og priser. Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2013 er tillagt lønnsreserven og beregnet til 4 % og med virkning fra Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt) i 2012 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Til sammen utgjør dette ca 16 mill kr. Det lokale lønnsoppgjøret for 2012 er ikke inkludert i sektorenes rammer, men blir fordelt ved budsjettjustering i Kostnaden til dette er tillagt lønnsreserven for 2013 og denne er satt til 10,7 mill kr. Det er ikke innarbeidet utgifter til reguleringspremie for pensjonene i Stokke kommunale pensjonskasse i budsjettet for Premiefondet i pensjonskassen er beregnet å kunne dekke dette også i 2013, og overføring vil derfor ikke være nødvendig. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse utgjorde 42 mill kr ved utgangen av Dette fondet er kommunens oppsparte midler og kan benyttes til å dekke pensjonsutgifter. Det vil i økonomiplanperioden bli tatt ut 14 mill kr av disse midlene (3,5 mill kr pr år) for å dekke økte

9 pensjonsutgifter. Arbeidsgivers pensjonspremie (SKP) er i 2013 beregnet til 10,3 % (uendret fra 2012). Finansavkastning Kommunens finansstrategi (vedtatt av Kommunestyret ) definerer at kommunen skal ha en strategisk posisjon med 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer. Aksjedelen utgjør norske og utenlandske fond, mens de rentebærende papirene består av norske og utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av september 2012 hadde porteføljen en bokført verdi og sammensetning slik tabellen under viser: Prosent av total portefølje Finans strategi Markedsverdi Prosent Min/max Aksjer: Norge ,0 % Utland ,0 % Sum ,0 % 10,3 % 10,00% 5-20% Rentebærende papirer Norge ,7 % Utland ,7 % Sum ,5 % 89,7 % 90,00% 80-95% Totalt portefølje ,0 % 100,00% Finansstrategien er beregnet å gi en langsiktig avkastning på 6,5 %. Dette avkastningsmålet er sammensatt av langsiktig bankrente (5 %) med et tillegg på 1,5 %. For budsjettering i økonomiplanperioden er det lagt til grunn en forventet avkastning på 4 % i 2013 og 4,5 % de øvrige årene i økonomiplanperioden. Hele avkastningen er disponert i driften alle årene i økonomiplanperioden. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen er det ikke funnet rom for å innarbeide overføring av finansavkastning til investeringsbudsjettet eller inflasjonsjustering av fondet i noen av årene. Bufferfondet er i budsjettet beregnet å være på ca 32 mill kr ved utgangen av 2013, og dette bør være tilstrekkelig til å håndtere ev årlige svingninger i finansavkastningen. Porteføljen består av ulike kapitalfond og andre likvide midler. Den delen av fondet som består av ubundet kapitalfond utgjør ca 190 mill kr. Stokke kommune vil i løpet av 2013 vurdere å innløse kapitalfondet (ubundet del) og plassere dette alternativt i bygningsmessige investeringer og/ eller nedbetale gjeld. I budsjettet er det forutsatt at finansstrategien opprettholdes slik som nå. Dersom strategien endres i 2013 vil det måtte innarbeides i budsjettet og økonomiplanen. Dette vil bli sett i sammenheng med utredning av spesielt skoleinvesteringer i økonomiplanperioden. Egen sak om dette blir lagt fram i I kommunens likviditetsbudsjett legges det opp til at deler av opptjent avkastning samt bruk av driftsfond skal tas ut av porteføljen og tilføres likviditeten når dette er nødvendig. Tidspunktene for når dette må gjøres vil bli vurdert fortløpende gjennom året. I budsjettet er det lagt opp til at sammensetningen av aksjer og rentebærende papirer skal tilsvare en fordeling på 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer i hele økonomiplanperioden.

10 Det budsjetteres med en avkastning totalt på 10,8 mill kr i 2013 hvorav alt disponeres i driften. Det er budsjettert med bruk av bufferfond på til sammen kr 3,5 mill i økonomiplanperioden. Det er i budsjettet 1,4 mill kr i forventet utbytte fra Sandefjord Lufthavn AS, 0,05 mill kr i forventet utbytte fra Gigafib AS og 0,24 mill kr i forventet utbytte fra Fossnes AS i Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Bufferfond ,2 0,7 14,9 28,1 34,3 32,1 30,8 30,8 Avsetning til fond 0,1 16,2 20,4 6,2 Bruk av fond -15,6-2,0-7,2-2,2-1,3 Bufferfond ,7 14,9 28,1 34,3 32,1 30,8 30,8 30,8 Fritt kapitalfond ,5 106,8 108,0 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 Avsetning til fond 2,5 2,1 11,1 Bruk av fond -88,2-0,9-6,5 Kapitalfond ,8 108,0 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 Sum drift og kapital 107,5 122,9 140,7 146,9 144,7 143,4 143,4 143,4 I regnskapet for 2009 er 86,5 mill kr omdefinert fra fondsmidler til anleggsmidler og fondsdelen av de likvide midlene er derfor tilsvarende redusert. Se note1 til regnskap 2009 Budsjett 2012 forutsetter avsatt 6,2 (netto) mill kr (overskudd fra 2011 og avsetning i budsjett 2012) Ved utgangen av økonomiplanperioden vil bufferfondet være på ca 30,8 mill kr og utgjøre ca 3 ganger årlig budsjettert driftsavkastning. Det er ikke funnet rom for avsetning til inflasjonsjustering noen av årene og hele avkastningen er disponert i driften. Finansstrategien som ble vedtatt i 2012 er på dette punktet dermed ikke innarbeidet i økonomiplanen. Driftsreduksjoner i Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i (helårseffekt av tidligere driftsreduksjoner er ikke inkludert i tallene) Virksomhet Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT -10 Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sum driftsreduksjoner

11 For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2012, og løpende gjennomgang av driften. Det er ingen direkte oppsigelser knyttet til disse innsparingene. De største driftsreduksjonene i økonomiplanen er (tilfeldig rekkefølge): Redusert diverse konsulentbruk innenfor planlegging, oppmåling og bistand til næringslivet Omorganisering og redusert vikarbruk skoler Innsparinger og redusert vikarbruk barnehager Bortfall kommunal kontantstøtte (fra høst 2014) Tatt ut tilskudd til idrettsanlegg Redusert utgifter til strøm Redusert bemanning i bofelleskap Redusert bemanning YME og reduksjon BPA Redusert bemanning Prestegårdstunet Redusert bemanning helsestasjonslege Ikke videreført kantineprosjektet Redusert antall KVP (kvalifiseringsprogrammet) Omstrukturere renholdsressursene (effekt fra 2014) Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at resultatet bør utgjøre minst 3 % for å oppfylle målet om god og stabil kommuneøkonomi. Regnskap Budsjett 1) Økonomiplan - budsjett Netto driftsresultat 2) Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter 4,05% -0,10% 0,15% -0,32% -0,18% 0,00% 0,00% Behov for kutt for å oppnå mål ) budsjett 2012 er opprinnelig budsjettvedtak 2) Netto driftsresultat korrigert for pliktig avsetning til investeringsbudsjettet (overføring av mva komp). Regnskapene for 2010 viste et svært godt regnskapsmessig resultat. Overskuddet for 2010 ble i all hovedsak benyttet til å dekke underskudd fra tidligere regnskapsår (2008) og satt av til bufferfond. Netto driftsresultat i økonomiplanperioden er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Som oversikten viser er resultatmålet fraværende i hele økonomiplanen. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres ytterligere med ca 20 mill kr. Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 64,6 mill kr i 2013.

12 En del prosjekt som er planlagt utført i 2012 vil bli forskjøvet til Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2013, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2013-budsjettet: Antatt beløp som overføres Prosjekt til 2013 Utvide Ekely barnehage Boliger i hht boligplan Prosjekt Stokke ungdomsskole Avløpssanering Bogen Kihlås høydebasseng Sum I tillegg til dette er det en rekke mindre prosjekter hvor finansieringen fra 2012-budsjettet overføres til Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2012 er ferdig. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden. De største investeringene i innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): Bygge nytt botiltak (Pikås/Laholm) G/S-vei Vennerød skole-fossnes Utskifting og oppgradering fagsystemer IT Infrastruktur Kornmagasingata Veifornyelse Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i : Hovedvannledning Dalen -Vennerød Kommunal vannledning Dalen - Vennerød (- Andebu) Avløpsledning Dalen-Gryte Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7. Investeringer innenfor skoleområdet vil bli utredet i en egen sak. I denne utredningen vil det også bli foreslått ulike modeller for finansiering. Det er en utfordring å finne en løsning som ikke belaster driftsbudsjettet ytterligere i form av økte finanskostnader. Eiendomsskatt kan være et alternativ, innløsning av fondsmidler kan være en annen løsning, en kombinasjon av flere tiltak kan være aktuelt for å frigjøre midler til investeringer. Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden :

13 Total lånegjeld pr 1.1 1) Avdrag Låneopptak Total lånegjeld pr Gjeld pr innbygger pr i kr 2) Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler Fremskrevet folketallsvekst (2 % pr år) Regnskapsførte avdrag vil avvike fra budsjetterte avdrag. Låneoptak forutsettes foretatt året etter budsjettering Lån til videre utlån (startlån) utgjør ca 21,1 mill kr ved inngangen til Utviklingen i denne delen av låneporteføljen vil avhenge av antall lånesøknader og innvilget beløp i perioden. Disse lånene er inkludert i oversikten over. Investeringene lånefinansieres i stor grad i alle årene Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 10,2 mill kr i perioden Fra og med 2014 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer, og dette bidrar til at lånegraden reduseres noe sammenlignet med tidligere budsjettår. Lånefinansieringsgraden utgjør 68 % i 2013 og 74 % for økonomiplanperioden samlet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme på mill kr til ikke-selvfinansierende investeringer. Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Det er lagt opp til et investeringsnivå som ivaretar dette målet i økonomiplanperioden da investeringene er lagt på et minimumsnivå i hele økonomiplanperioden, og selvfinansierte investeringer tilsvarer avdragsutgiftene pr år. Det er ikke innarbeidet nye investeringer innenfor områdene barnehage, skole eller sykehjem i perioden. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Av kommunens totale låneportefølje er 68 % av lånene på flytende rente og 32 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2013 er kalkulert til en rente på ca 3,5 % i 2012 og deretter 4 % resten av perioden. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr på 1,50 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 2,8 % (inkl fastrentelån). Avsetning til uforutsette utgifter Sektorrammene er svært stramme og bærer preg av driftsreduksjoner gjennom flere år. Det forutsettes minimumsløsninger og nøktern bruk av midler innenfor alle områder. Seksjonene opplever et stadig press fra nye brukere med krav på tjenester fra kommunen. Spesielt innenfor områdene pleie og omsorg, tiltak funksjonshemmede og skoler vil det med stor sannsynlighet oppstå situasjoner der de økonomiske rammene som er avsatt ikke vil være tilstrekkelig til å møte dette behovet. Akkurat hvor og når på året disse utgiftene kommer er derimot ikke like forutsigbart.

14 Det er derfor satt av 1,4 mill kr til uforutsette utgifter til denne type tiltak i Midlene er øremerket til utgifter innenfor pleie/tiltak med 1,2 mill kr og skole spesialundervisning med 0,2 mill kr. Midlene vil ev bli fordelt ved budsjettrevisjoner i Til uforutsette utgifter på andre områder er det ikke satt av midler i Det er ikke avsatt midler til uforutsett på noen områder i årene

15

16 3. Rådmann og stab Hovedutfordringer Organisasjonsstab Kommunen har en svært liten sentral ressurs avsatt til utvikling og styring av personal- og arbeidsgiverområdet. Innen dette området vil det i 2013 bli prioritert å få avsluttet påbegynte og planlagte tiltak fra før 2010 og frem til i dag før nye utviklingstiltak, herunder arbeid med deltid, likestilling, kompetanse, sykefravær, HMS og arbeidsmiljøutvikling, blir initiert. Det er ikke funnet rom for å igangsette nye tiltak i 2013, uten å tilføre mer ressurser. Det må påregnes færre saker til behandling i administrasjonsutvalget. Alle tiltak innen IT er i 2013 samlet under rådmann og stab. Det er ikke rom for å igangsette prosjekter ut over de som skal sikre en sikker drift, samt skifte ut noen få systemer som kan effektivisere arbeidsoperasjoner. Økonomi og finans Rådmannen arbeider med å etablere samarbeidsavtale med annen kommune innenfor skatteinnfordring. Sak om dette presenteres samtidig med økonomiplan/ budsjett Stokke kommune har de siste årene skiftet ut de største IT-systemene innenfor økonomiområdet. Arbeidet med å tilby e-faktura og andre elektroniske løsninger både internt og eksternt ligger langt etter, og det er derfor lagt opp til at det i løpet av 2013 investeres ytterligere i systemer som bidrar til bedre/ mer effektiv drift og flere elektroniske prosesser. Samarbeidet med Nøtterøy kommune innenfor økonomisystemene vil bli videreført og utviklet videre. Investeringene som er gjort de siste årene har hevet kvaliteten på økonomidata vesentlig, men har så langt ikke gitt direkte besparelser i form av uttakbare effektiviseringsgevinster. Overordnet planlegging Som en følge av kommunestyrets vedtak om planstrategi for , vil det ikke bli påstartet en revisjon av kommuneplanen før tidligst i I perioden er det imidlertid flere viktige overordnete planoppgaver som må løses, og det er opprettet en ny planleggerstilling. Planoppgavene omfatter Sentrum øst som krever et betydelig kommunalt engasjement for å få i stand en utvikling. Videre vil Jernbaneverket høyst sannsynlig starte planleggingen av dobbeltspor i Vestfold i 2013 og i Stokke vil dette ha stor betydning for kommunens planleggingsbehov av Torp øst. Det er også viktig at kommunen har ressurser til å ivareta Stokkes interesser når Jernbaneverket starter sin planlegging. Kommunestyret har også vedtatt at det skal utarbeides kommunedelplan for Arnadal som vil kreve ressurser. Handlingsprogram - Rådmann og stab Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Personal og arbeidsgiverfunksjonen En personalfunksjon som støtter opp under kommunens mål. Vi har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Tiltak ) Utvikle en helhetlig og Styrke personal- og 1 årsverk 1 årsverk

17 2 3 framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk med fokus på strategisk HR Planlegge å styre fremtidig kompetansebehov 40 timers kurs HMS arbeidsgiverfunksjonen 1 årsverk Drift Basis Utforme overordnet strategisk kompetanseplan Drift Basis Basis Basis Basis Kurs for verneombud og AMU Kurs for verneombud og AMU Drift ) Herunder arbeidet med å redusere deltid, likestilling mv. Forutsetter delvis selvfinansierende fra 2015 og fullt selvfinansierende fra 2016, i form av redusert sykefravær. vedr. sykefravær finnes i IA-handlingsplan. IT Videreutvikling av IT-løsninger Tiltak Utskifting og oppgradering av Fornye disasterrecov-syst + Fornyelser for å Fornyelser for å felles, administrative ITsystemer øke server-kap. for å få lærere inn i Websak opprettholde en stabil ITdrift opprettholde en stabil ITdrift Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Drift Invest Utskifting og oppgradering av fagsystemer Fornye turnussystem og fornye gamle lærer-pc er Fornye system for PPT og fornye gamle elev- PC er Fornye ipadløsning politikere bl.a. Fornyelser for å opprettholde digitale tj. og forenkle adm Drift Invest Arkiv og service Effektivisere saksbehandlingen og bedre tilbud/ tilgjengelighet for innbyggere, næringsliv, politikere og internt Tiltak Ta i bruk alle muligheter i nytt Ta i bruk nye Sak Arkiv system. moduler 1 Effektivisere Drift Basis Basis Basis Basis Websak. Konvertering av K2000 Arkivsenter Østafjells (IKA Kongsberg) økt eiertilskudd for 2013 Nødvendig oppdatering/opplæring og deltakelse i brukernettverk Invest Invest 70 Drift Invest Drift Invest 5 Utstyr og lokaler (HMS)

18 - Støydemping Drift 6 Bedre service internt/ekstern Sikre fremtidig kompetanse 7 Avvikle Stokkenytt 8 Gjennomføre valg Invest 30 Styrke med 1 årsverk 1 årsverk Fra Drift Lærling fra Drift Omfordele kapasitet Drift Stortingsvalg Kommunevalg Drift Skatteinnfordring Etablere samarbeidsløsning innenfor skatteinnfordring for å styrke det faglige miljøet og effktivisere innfordringsarbeidet. Tiltak Etablere samarbeidsavtale med annen kommune Etablere samarbeidsavtale Drift 400 Evaluere effekt mot skatteinntekter Overordnet planlegging Sørge for at kommunen har planer for den langsiktige utviklingen Tiltak Planlegger- 1. Sentrum øst - utvikling stilling 100% Drift Kommunedelplan for Arnadal Oppstart 3. Torp kommunedelplan Oppstart 4. Planstrategi Vedtak 5. Kommuneplan - revisjon Oppstart Kriseberedskap Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap iht ny sivilberedskapslov og ny forskrift (2011) Tiltak (fra ROS-analysen 2011) Organisere og utstyre krisestaben Beredskapsplanlegging og ROS analyser Sikre strømforsyning til krisestaben, IT-utstyret og lading el.biler. 4. Flomvern Melsomvik PC (m/cim) Reserveløsning telefoner Krisesider web 10 stk håndsett nytt nødnett Drift Basis Inv 150 0,5 årsverk Drift Aggregat nødstrøm Inv. 500 Forprosjekt Inv 100

19 Kirken Overføring til Kirkelig fellesråd Tiltak Stokke kirke: 1. Tette tak og rengj.orgel 1) Fornyelse orgel 1) Drift Inv Ny traktor (investering) Inv Ny gressklipper (investering) Inv Høytaleranlegg Stokke kirke Inv Utvidelse Stokke krk.gård - forprosjekt Inv Tineapparat - restbevilgning Inv Tiltak energiøkonomisering Inv Planlegging av seremonirom/kjølelokale Inv Ekstern regnskapsførsel Drift Kjøle og kistehåndteringsvogn Inv Utvidelse Skjee kirkegård forprosjekt Inv 100 Tabellens punkter er i tråd med fellesrådets prioriteringer. 1) Er lagt inn i budsjettet for seksjon eiendom Kirken (andre tiltak): Tiltak Diverse HMS tiltak kirken Drift 100 Diverse HMS tiltak kirken Drift 214 Organiststilling (50 %) Drift Kirkegårdsbetjent (50 %) Drift Vaske,skrape og male Arnadal krk Drift 45 Harve til grusgang Drift 12 Plastmatter til maskin ved gravind Drift 9 Oppslagstavler og kart Drift 3 Steinsetting ved kompost/ vannpost Drift 20 Tilstandsrapport kirkene, Stokke krk Drift 50 Kontorarbeidsplasser flere Drift stk. trådløse mikrofoner Drift 30 1) Brev fra kirken i Stokke datert ) Vedtatt av kommunestyret Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten: Rådmann og stab Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2011 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2012

20 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere Tilbakeføring engangsutg (1.tertial) Økte utgifter revisjon Økt KS kontingent Økte utgifter bedriftshelsetjenesten Økte utgifter personforsikring K kontingent Økte utgifter politikergodtgjøring Utgifter til valg HMS opplæring Flere Økte utgifter AFP Flere Tilbakeførte driftsred Flere Økte utgifter lærlinger Sluttpakke utløper Flere Justering mot andre sektorer Sum endringer i basis Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Rådmann og stab Reduserte velferdsmidler Redusert konsulentbruk plan Reduserte utg bistand næringslivet Reduserte utgifter klimaråd Reduserte utgifter strat.samling Reduserte utgifter porto Oppsigelse medlemskap LVSH Diverse reduksjoner IT Flere Redusert konsulentbruk (generell) Redusert ordførers disp. -25 Sum red utgifter/ økte innt Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Ref IKA arkivsenter Samarbeidsavtale skatt Økt overføring kirken (hms-tiltak) Utskifting felles adm. IT-systemer It-plan Utskifting fagsystemer IT It-plan Planleggerstilling Vennskapskommune stk trådløse mikrofoner til kirken Redusert konsulentbruk planlegging Drift og vedlikehold av lærer- og elevpc'er 100 Sum nye driftstiltak Investeringer

21 Tjen nr Rådmann og stab Ref Flere Utskifting av felles adm. IT-systemer It-plan Flere Utskifting og oppgrad. av fagsystemer IT It-plan Nye moduler sak/arkiv-system Kirkelig fellesråd, traktor Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7 Budsjettkommentarer Rådmann og stab Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 4,6 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1000 Politisk styring Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte, representasjon, kurs og overføringer til revisjon og partiene. I 2013 skal det avvikles valg og utgifter til dette er derfor innarbeidet. Utgifter til politikergodtgjøring øker som følge av økte satser for stortingspolitikere, men oppveies til en viss grad av at utgiftene til klimaråd reduseres. Det er ikke budsjettert med reise og oppholdsutgifter til politisk strategiseminar, slik at et slikt arrangement bør holdes innenfor moderate rammer. Midler til ordførers disposisjon reduseres med kr 25. Det er budsjettert med kr 25 til vennskapskommune. Tjeneste 1200 Administrasjon Tjenesten omfatter rådmannens ledergruppe, organisasjonsstab, økonomi- og finansstab samt godtgjøring til tillitsvalgt. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, personforsikringer og bedriftshelsetjeneste. Det er lagt inn reduserte utgifter til porto og generell it-drift. Drift og vedlikehold av lærer- og elevpc er er økt med kr 100. Det er lagt inn kr 313 til økt eierinnskudd IKA i Skatteoppkreverfunksjonen i Stokke vil i løpet av 2013 bli samlokalisert med en annen kommune, og det er anslått at en slik avtale vil innebære at utgifter til skatteoppkreving økes med kr 400 i Det forventes at mer effektiv skatteinnkreving vil gi kommunen reduserte restanser på skatt og at den derfor vil være selvfinansierende i årene etter. Det er innarbeidet økte utgifter til lisenser nye systemer ifm planlagte investeringer på IT. Som et tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten skal konsulentbruken, samlet sett for hele kommunen, reduseres med kr 150. Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Her budsjetteres det utgifter til avtalefestet pensjon (AFP), eldreråd, ungdomsråd, brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne og til overformynderiet. Utgifter til AFP øker med kr sammenlignet med Økning i personforsikringene er beregnet å bli K samarbeidet ble i 2012 finansiert ved bruk av oppsparte midler og overskudd i 12K og kommunens utgift til dette ble derfor tatt ut i budsjettet. Denne legges derfor inn igjen i 2013.

22 Tjeneste 3010 Kommuneplan Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen, tilrettelegging digitale kart, trykking, temakart m.v. Utredninger og oppstart planarbeid knyttet til arealene på Torp. Det er budsjettert med en ny planleggerstilling fra Halvt års effekt det første året. Konsulentmidler til planlegging er redusert med kr 350. Dette tilsvarer kostnaden for den nye stillingen i Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet Omfatter kommunens deltakelse i START, stiftelsen miljøfyrtårn, vedlikehold av Blomsterkrysset, informasjon og div. arrangement (Fredagslunsjen og Næringsforum). Utgiftene til tilretteleggingsarbeid reduseres med kr 63. Tjeneste 3900 Den norske kirke Tjenesten omfatter kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd. Kirken har levert innspill til budsjett 2013 og dette ligger i saksmappen. Det er innarbeidet en økning på kr 100 til dekning av ulike HMS tiltak i kirken. 3 stk trådløse mikrofoner er budsjettert med kr 30. Diverse tjenester Det budsjetteres med 11 lærlingplasser i Stokke kommune sier opp medlemskapet i LVSH (landssammenslutning av vertskommuner med sentralinstitusjoner i HVPU) og dette gir en utgiftsreduksjon på kr 30.

23 4. Oppvekst, kunnskap og kultur Sektoren består av følgende seksjoner: Grunnskoler Barnehager Barneverntjeneste Kultur og fritid Pedagogisk- psykologisk tjeneste Sektorens hovedutfordringer i økonomiplanperioden: Å gi befolkningen mellom 0 og 20 år i kommunen en god oppvekst: Innenfor stadig trangere økonomiske rammer, er det en utfordring for sektoren å opprettholde og videreutvikle et godt barnehagetilbud, både når det gjelder kvalitet og et nødvendig antall barnehageplasser i forhold til behov utover i økonomiplanperioden. Som barnehagemyndighet skal kommunen behandle ikkekommunale barnehager likeverdig med de kommunale barnehagene, og legge til rette for vekst og utvikling også i privat sektor. Styringsmulighetene er samtidig begrenset. Handlingsrommet må vurderes i forbindelse med planlagt utredning av barnehagestruktur. I skolene er grunnleggende bemanning kuttet til et minimum i økonomiplanperioden. Dette vil ramme skoletilbud til alle elever. Utfordringen blir større, særlig når det gjelder tilpasset opplæring. Det blir færre voksne til oppfølging av barna. Stokkeskolen har i dag en positiv utvikling i forhold til resultater. Dette er en utvikling kommunen bør strebe mot å fortsette med, men nytt budsjett kan vanskeliggjøre dette. Gi ressurser til barn og unge som møter spesielle utfordringer i livet: Spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats i barnehagen har stor betydning for hele læringsløpet. Det er et stort gap mellom ressurser og behov i hele sektoren, og det er en utfordring å sette inn ressurser tidlig nok. Antall barn med behov for spesialundervisning i skolen kan som et resultat av trangere budsjett øke, da det grunnleggende tilbudet i kommunen svekkes. Manglende oppfølging av barn med spesielle utfordringer kan føre til at en større gruppe faller ut av skoleløpet, får vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet og får reduserte livsvilkår. I 2013 er det derfor satt av kr 0,5 mill til å ta høyde for uforutsatte og akutte tiltak innenfor dette området. Dette vil avhjelpe situasjonen noe. Gi et mangfoldig og kvalitetsmessig kulturtilbud til hele befolkningen i kommunen: Å ha mulighet til å utvikle sitt talent og ha en god tilgang til litteratur og kunstnerisk opplevelse er viktige elementer i livet i et moderne samfunn. Stadige reduksjoner i det kulturelle tilbudet skaper en utarming og er til hinder både for barn og voksne i alle aldre. Ny skolestruktur og planlegging av nye skoler: Det er startet en prosess rundt utviklingen av skolebygg og fremtidig skolestruktur. Arbeidet med å bestille en utredning av dette er i gang. Det er en utfordring å finne økonomi til dette, uten at det går ut over den daglige driften av kommunen som helhet, og dermed også innholdet i barnehage og skole. Rådmannen vil legge frem en sak om

24 skolestruktur og nye skoler i løpet I en slik utredning vil det bli vurdert ulike måter å løse de finansieringsmessige utfordringene. Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden (i 1000 kr) Budsjett Grunnskole Barnehage Barneverntjeneste Kultur og fritid PPT Sum sektor

25 4.1 Grunnskole Handlingsprogram Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Opplæring Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring. Tiltak Øke timetallet til 475 t/u 508 t/u 541 t/u 575 t/u spesialundervisning fra 442 til med oppstart f.o.m. Drift Øke timetallet med 6 årsverk Etter- og videreutdanning av lærere Styrke bemanning i SFO (grunnbemanning og ressurs til spes.tiltak) 6 åv 6 åv 6 åv 6 åv Drift Drift åv 2 åv 2 åv 2 åv Drift Læremidler Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler Tiltak Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Ca 700 pc. Fornying fra 2013/2014: 160 pc pr. år. Revisjon av IT-strategi 700 pc (210 nye pc) 700 pc (160 fornying) 700 pc (160 fornying) IKT-strategi i skolen (revisjon skal omfatte barnehagene) 700 pc (160 fornying) Invest Tilføre 1,3mill kr for lærebøker (engangsbeløp) Vedlikehold og oppgradering av lærer- og elev-pcer Lease digitale læremidler til hver klasse - 64 klasser (prosjektor + smartboard, lisenser, programvære) 2 skoler i Stokke skal være Regnmakerskoler se klimaplanen for kommunen Drift Drift Drift Invest Lease av pakke til 16 klasser 283 Innkjøp av utstyr 122, deretter refunderes 50% av Lease av pakke til 16 klasser Lease av pakke til 16 klasser Lease av pakke til 16 klasser

26 Enova Skolebygninger Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig i forhold befolkningsvekst og forventet utvikling. Tiltak ) ) ) ) Temaplan for antall skoler, 1. Skolestrukturplan. organisering og drift. Rullering Invest 400 Stokke ungdomsskole. Nytt bygg Renovering/nybygg 2. (J.fr. tilsynsrapport/ks 78/11) Invest ) 3. Vennerød skole Invest Oppgradering Skolestruktur. K-sak 21/09 Oppussing: Paviliongleie: 528 Ventilasjon Renovering iht. tilsyn Invest 160 Planlegging ny Arnadal skole Basis (500) ) Tiltak 2-3 avventes ny administrativ/politisk behandling, tallene er beholdt fra handlingsplan ) Bevilget i 2012 kr Tiltak Skisseprosjekt for renovering 4. av Bokemoa og Melsom Invest 100 skoler (jfr. K.sak 21/09) 5. Økning av budsjett til renhold/vedlikehold Drift Tilsyn og vedlikehold av lekeapparater, årlig kontroll av lekeapparater (tall kan variere avhengig om det brukes interne eller eksterne ressurser). Drift

27 Økonomiplan og budsjett Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Grunnskole Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2011 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2012 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Grunnskole Helårsvirkning av lønnsoppgjør Flere sommer Valgfag 1,5t/u i 8.trinn Etterutdanning lærere tilført i Økt budsjett læremidler i Resultat av ny timetildeling Endringer elever med undervisning utenom Stokke grunnskole og elever 2020 fra andre kommuner Økende utgifter til skyss Skyss prisøkning 3,3% Lærer i betalt utdanningspermisjon Økt utgift Statens pensjonskasse Flere økt sats SKP Netto merinntekt SFO økning av SFO priser 3,3% f.o.m Justering mot andre rammer; 2150 tilbakeføring av lærlinger Sum red utgifter/ økte innt Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial)

28 Tjen nr Grunnskole Reduksjon av budsjettet jfr frammøter Melsom skole: reduksjon av 2020 timetallet f.o.m Stokke u.skole: omorganisere undervisningen ved ikke å sette inn vikarer i alle stillinger på våren og reduksjon av timetallet fra høst Vear skole: engangsreduksjon av driftsposter med 150', forsiktig bruk av vikar, deretter reduksjon av 2020 timetallet fra høst Vennerød skole: Reduksjon av 2020 timetallet hele året Bokemoa skole: engangsreduksjon av driftsposter med 52'. Vårhalvåret - holde 42,75% stilling vakant (115'). Ytterligere reduksjon av 2020 timetallet fra høst Ramsum skole: vårhalvåret - holde vakant 19% stilling til lærer i fødselspermisjon. Ytterligere 2020 reduksjon av timetallet fra høst Sum red utgifter/ økte innt Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Grunnskole Ref Valgfag 2t/u i 9.trinn fra høst Statsbudsjett Etterutdanning lærere Kom.styret Sum nye driftstiltak Investeringer Tjen nr Grunnskole Ref Ny skole Arnadal Kom.styret 500 Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7

29 Budsjettkommentarer Grunnskole Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 1,2 mill kr. I dette beløpet ligger endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. I Stokke kommune er årskullene på ca. 150 barn. 150 elever pr. klassetrinn kan i prinsippet fordeles på to barnetrinnsskoler og en ungdomsskole. Rådmannen ønsker en vurdering av antallet skoler i kommunen. Tjeneste 2020 Grunnskole Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene. Også utgifter til spesialundervisning etter enkeltvedtak i institusjoner/statlige kompetansesenter utenfor den vanlige grunnskolen. Skolene hadde pr elever, 6 elever færre enn forrige år. Totalt timetall for skoleåret 2012/2013 er t/u (hvorav 17,9 timer økning pga. ny avtale for lærere, 12 timer til valgfag og 3,8 timer til Ny Giv som tidligere ikke har vært del av timetallet). Timer til morsmålsopplæring og til flyktninger kommer som tillegg. Resultatet av det sentrale lønnsoppgjør 2012 for alle tjenester under grunnskole, kjente lønnsendringer pr , og reduksjon av leseplikt hos lærere over 55 og 60 år er innarbeidet med 4,7 mill kr. Endringer av satser til pensjonskasser innebærer en økning i utgifter på 0,1 mill kr. En av lærere fikk innvilget 37,5% utdanningspermisjon med lønn, merkostnad 0,1 mill. Grunnet endringer er utgifter til elever fra og i andre kommuner redusert med 0,3 mill. Ressurser til etter- og videreutdanning av lærere og ekstra midler til lærebøker tildelt i 2012 faller bort. For å bedre den økonomiske handlefriheten er det innarbeidet innsparinger hovedsakelig i form av reduksjon av timetallet med 2,4 mill kr i Som nytt tiltak, i samsvar med føringer i statsbudsjett 2013, er det innarbeidet 0,1 mill kr til å iverksette 2 t/u med valgfag i 9.trinn fra høsten Videre har kommunestyre under behandling av budsjettet for 2013 den vedtatt å tilføre 225 til etterutdanning av lærere. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Stokke kommunale voksenopplæring gir voksne som trenger det grunnleggende opplæring fram til 10-årig grunnskoleeksamen. Tjenesten har egne lærere fast ansatt. Vikarer benyttes på timebasis. Logopedtjenester ivaretas av privatpraktiserende logopeder som lønnes av NAV Helsetjenesteforvaltning. Introduksjonsprogrammet for flyktninger innebærer oppgaver med tilrettelegging av og samarbeid med andre kommuner rundt norskopplæring for flyktninger. Norskopplæring gjelder også asylsøkere fra Fossnes mottak. Økning i priser for leie av lokaler og skyss dekkes gjennom fond. Fra høst 2012 omorganiseres personalressurser. Ev. endringer innarbeides ved tertial. Tjeneste 2150 Skolefritidsordning basistilbud Tjenesten omfatter all SFO drift. Økning av priser høst 2012 bringer merinntekt på 0,3 mill kr for F.o.m økes foreldrebetalingen ytterligere med 3,3% lik forventet prisstigning, merinntekten kr 0,2 mill.

30 Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av skole- og SFO- anleggene i kommunen. Det er ikke tatt hensyn til prisøkning i rengjøringsmateriell, kommunale avgifter eller renovasjon, selv om det er mottatt signaler om at budsjettrammen til tjenesten ikke er tilstrekkelig. Tjeneste 2230 Grunnskole skyss Ordinær skyss for elever med skolevei over 4 km (2 km for elever i 1.klasse), spesialskyss, skyss for elever med særlig farlig skolevei og skyss til svømmeundervisning. Siste årene noteres det økning i utgifter til spesial skyss. Budsjettet til skyss til svømming og skyss til private skoler er heller ikke tilstrekkelig. Budsjettet foreslås økt med 0,3 mill kr. I tillegg er forventet prisøkning for 2013 budsjettert med 0,1 mill kr. 4.1 Grunnskole Handlingsprogram - Grunnskole Opplæring Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring. Tiltak Øke timetallet til 475 t/u 508 t/u 541 t/u 575 t/u spesialundervisning fra 442 til med oppstart f.o.m. Drift Øke timetallet med 6 årsverk Etter- og videreutdanning av lærere Styrke bemanning i SFO (grunnbemanning og ressurs til spes.tiltak) Læremidler Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler 6 åv 6 åv 6 åv 6 åv Drift Drift åv 2 åv 2 åv 2 åv Drift Tiltak Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Ca 700 pc. Fornying fra 2013/2014: 160 pc pr. år. Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Revisjon av IT-strategi 700 pc (210 nye pc) 700 pc (160 fornying) 700 pc (160 fornying) IKT-strategi i skolen (revisjon skal omfatte barnehagene) 700 pc (160 fornying) Invest

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap.

Detaljer