Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014"

Transkript

1 Stokke kommune Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2014 Kommunestyret

2 2

3 Innhold 1. INNLEDNING ØKONOMISKE FORUTSETNINGER RÅDMANN OG STAB Handlingsprogram - Rådmann og stab Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Budsjettkommentarer Rådmann og stab OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR GRUNNSKOLE Handlingsprogram - Grunnskole Økonomiplan og budsjett - Grunnskole Budsjettkommentarer Grunnskole BARNEHAGE Handlingsprogram - Barnehage Økonomiplan og budsjett - Barnehage Budsjettkommentarer Barnehage BARNEVERN Handlingsprogram - Barnevern Økonomiplan og budsjett Barnevern Budsjettkommentarer Barnevern KULTUR Handlingsprogram - Kultur Økonomiplan og budsjett Kultur Budsjettkommentarer Kultur PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Handlingsprogram - PPT Økonomiplan og budsjett PPT Budsjettkommentarer PPT HELSE, VELFERD OG OMSORG HELSE- OG SOSIALMEDISIN Handlingsprogram Helse- og sosialmedisin

4 Økonomiplan og budsjett Helse- og sosialmedisin Budsjettkommentarer Helse og sosialmedisin NAV Handlingsprogram NAV Økonomiplan og budsjett NAV Budsjettkommentarer NAV PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering Økonomiplan og budsjett Pleie, omsorg og rehabilitering Budsjettkommentarer Pleie, omsorg og rehabilitering TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede Økonomiplan og budsjett Tiltak funksjonshemmede Budsjettkommentarer Tiltak funksjonshemmede ENGVEIEN-SENTERET Handlingsprogram Engveien-senteret Økonomiplan og budsjett Engveien-senteret Budsjettkommentarer Engveien-senteret PLAN OG MILJØ AREALPLAN OG BYGGESAK Handlingsprogram - Arealplan og byggesak Økonomiplan og budsjett Arealplan og byggesak Budsjettkommentarer Arealplan og byggesak KOMMUNALTEKNIKK Handlingsprogram Kommunalteknikk Økonomiplan og budsjett Kommunalteknikk Budsjettkommentarer Kommunalteknikk EIENDOM Handlingsprogram Eiendom Økonomiplan og budsjett Eiendom Budsjettkommentarer Eiendom ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT SAMLET Hovedoversikt - drift

5 Hovedoversikt - Investeringer Kommentarer til investeringer PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER ØKONOMISKE OVERSIKTER ( 12) KOMMUNESTYRETS VEDTAK

6 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en Handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå ( 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. settinger oppført under 2014 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Økonomiplanen utarbeides i henhold til kommunelovens 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4- årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2014 og handlingsprogram og økonomiplan er i balanse. Stokke kommune har for 2014 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på ca 28,7 mill kr sammenlignet med Utgifter til lønn vil som følge av lønnsoppgjør utgjøre ca 14 mill kr mer i 2014 enn i Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak og andre utgiftsøkninger utgjør ca 17,8 mill kr. Det er foretatt nye driftsreduksjoner med til sammen ca 5,6 mill kr. Det er ikke satt av midler til uforutsatte utgifter i budsjettet. Handlingsrommet er også i 2014 begrenset, da det er budsjettert med absolutte minimumsløsninger innenfor samtlige tjenesteområder. Hovedtrekk i økonomiplanperioden og budsjett All finansavkastning er disponert i driftsbudsjettet for alle årene i økonomiplanen. Fondet blir derfor ikke inflasjonsjustert i perioden. Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for vesentlig økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Det er heller ikke rom for å oppfylle tidligere vedtatte økonomiske målsetninger. Kommunen utfører likevel sine lovpålagte oppgaver, men innenfor et minimum av ressurser. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse er redusert som følge av nye regler for oppreservering i pensjonskasser. Kommunen vil derfor få betydelig økte pensjonsutgifter i perioden. Det er innarbeidet nye driftsreduksjoner og disse tiltakene innebærer samlet en reduksjon med 7,65 årsverk. Stillingsreduksjoner kan iverksettes uten oppsigelser. Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Disse tiltakene er merket med grått i handlingsprogrammet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres. Enkelte nye oppgaver/ økt ressursinnsats innarbeides som følge av nye tiltak i forslag til statsbudsjett Investeringer blir i all hovedsak lånefinansiert i hele økonomiplanperioden. Utgifter til renter og avdrag øker med 1,8 mill kr fra 2013 til 2014, men øker med ca 13,6 mill kr fra 2014 til Det er ikke avsatt midler til uforutsatte utgifter noen av årene i økonomiplanperioden. 6

7 Momskompensasjon knyttet til investeringer er fra 2014 i sin helhet avsatt til finansiering av investeringer. Denne inntekten er trukket fra på låneopptakene. Utgifter til ny ungdomsskole er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Det vil bli nødvendig å revidere budsjett og økonomiplan når sak om ny ungdomsskole og endret skolestruktur er vedtatt. Finansstrategi vedtatt i 2012 ligger til grunn for budsjettert avkastning i hele økonomiplanperioden. Det er ikke innarbeidet bygging av flere kommunale barnehager eller investeringer innenfor omsorgsplanen. Driftsbudsjettet balanseres med bruk av fondsmidler i alle årene i økonomiplanen. Til sammen kr 12,6 mill av fondsmidlene disponeres i perioden. Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden. Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. settingene i handlingsprogrammets første år (2014) danner grunnlaget for årsrapporten for I 2014 er blant annet følgende nye aktiviteter planlagt: Områdeplan Sentrum Øst Omorganisering av renholdsressursene Revisjon kommuneplan Økt helsesøster- og legeressurs helsestasjonen Nytt valgfagtilbud 10.trinn fra høsten 2014 Diverse folkehelsetiltak Heve økonomisk sosialhjelp til veiledende 2014-satser Bemanne flere sykehjemsplasser Økt legeressurs sykehjemmet Full drift av tiltak for funksjonshemmede på Eikelunden Innføre elektronisk felles arkiv plan og byggesak med Andebu kommune Økte stillingsressurser innen vann- og avløpsområdet (selvkost) Legge trekkerør for fiber mellom Vennerød og Fossnes Innføre elektronisk overvåkning av vannkvalitet bassenger Økte ressurser til læremidler i skolene Kommunestyret 16.desember

8 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Deflatoren for 2014 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3,1 %. Forventet årslønnsvekst er i 2014 på 3,5 %. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene: Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon for mva kompensasjon 1) Kompensasjon renter/ avdrag Vertskommunetilskudd (samlet) 2) Sum skatt og tilskudd Budsjett 2013 pr 1.tertial 1) Fra og med 2014 skal hele mva komp inntekten fra investeringer føres i investeringsregnskapet 2) Vertskommunetilskudd flyktninger bortfaller fra 2016 Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator som er på 3,1 % i For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2014-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en samlet oversikt over satser og priser. Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2014 er tillagt lønnsreserven (midler avsatt sentralt i budsjettet til fordeling når 2014-oppgjøret er ferdig) og beregnet til 3,5 % med virkning fra Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt og lokalt) i 2013 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Til sammen utgjør dette ca 3,6 mill kr. Lønnsreserven er satt til kr 10,5 mill i Finanstilsynet påla i 2012 pensjonskasser nye krav til oppreservering for å ivareta bla justert levealder i befolkningen. Dette har medført at Stokke kommunale pensjonskasse (SKP) for årene 2012 og 2013 ikke har kunnet avsatte midler fra overskudd til premiefond slik det har vært gjort tidligere. Premiefondet har frem til 2013 kunnet dekke kommunens utgifter til den årlige reguleringspremien. Det er antatt at SKP ved utgangen av 2013 vil ha oppnådd tilstrekkelig oppreservering iht nytt regelverk, og at det igjen vil bli anledning til å kunne tilføre midler til premiefondet fra pensjonskassens overskudd. Størrelsen på avsetningen til 8

9 premiefond etter dette vil selvsagt avhenge av SKP`s overskudd det enkelte år. Premiefondet i SKP er beregnet å utgjøre ca kr 13 mill pr Reguleringspremien for 2014 er beregnet å utgjøre ca 19 mill kr, og det har derfor vært nødvendig å innarbeide en økt utgift i kommunens budsjett på ca kr 6 mill til dekning av differansen mellom reguleringspremie og beregnet saldo på premiefondet. I 2015 er det satt av 11,5 mill kr til dekning av reguleringspremie i sin helhet i kommunens budsjett, og deretter en nedtrapping til 6,5 mill kr i Fra og med 2017 forutsettes at overskuddsavsetning i pensjonskassen er tilstrekkelig til å dekke opp årlig reguleringsutgift. Oversikten under viser regnskapsført og beregnet utgift til reguleringspremie og bruk av premiefond i årene Saldo premiefond (8 079) Årlig reguleringspremie 1) (10 954) (15 481) (9 596) (12 220) (11 750) (15 659) (10 500) (20 000) (11 000) (20 000) (11 000) Netto tilført 2) (2 650) Saldo ) (8 079) (9 079) 1) Bokført utgift tom Beregnet utgift i årene Avhenger av lønnsvekst det enkelte år 2) Bokført tilførsel ved SKP overskuddsavsetning tom Bergnet tilført forutsetter et årlig overskudd til avsetning i SKP med 10 mill kr pr år 3) I år hvor tilførsel er lavere enn årlig reg utgift blir selskapene fakturert differansen. Tallene viser premiefond og reguleringspremie totalt for selskaper i SKP. Dette inkluderer derfor Stokke kirkelige fellesråd, Fossnes AS, SKP. Ved utgangen av 2010 tilsvarte kommunens andel av premiefondet ca 96 % av totalt premiefond i SKP. Forventet årlig tilførsel til fondet er en svært usikker størrelse, og er i oversikten over stipulert til 10 mill kr pr år. Tilførsel vil avhenge av fremtidige avsetningregler, finansavkastning og pensjonsutvikling generelt. Det er derfor satt av mer midler til dekning av reguleringspremie enn beregnet saldo i oversikten over skulle tilsi. Nye regler for beregning av pensjon på deltidsstillinger medfører også vesentlige økninger i pensjonsutgiftene. Samlet utgjør satsendring (alle ordninger) og økt pensjonsutgift mindre stillinger ca 2,7 mill kr sammenlignet med budsjettet for Finansavkastning Kommunens finansstrategi (vedtatt av Kommunestyret ) definerer at kommunen skal ha en strategisk posisjon med 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer. Aksjedelen utgjør norske og utenlandske fond, mens de rentebærende papirene består av norske og utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av september 2013 hadde porteføljen en bokført verdi og sammensetning slik tabellen under viser: 9

10 Prosent av total portefølje Finans strategi Markedsverdi Prosent Min/max Aksjer: Norge ,3 % Utland ,7 % Sum ,0 % 11,8 % 10,00% 5-20% Rentebærende papirer Norge ,8 % Utland ,2 % Sum ,0 % 88,2 % 90,00% 80-95% Totalt portefølje ,0 % 100,00% Finansstrategien er beregnet å gi en langsiktig avkastning på 6,5 %. Dette avkastningsmålet er sammensatt av langsiktig bankrente (5 %) med et tillegg på 1,5 %. For budsjettering i økonomiplanperioden er det lagt til grunn en forventet avkastning på 5 % i 2014 og de øvrige årene i økonomiplanperioden. Hele avkastningen er disponert i driften alle årene i økonomiplanperioden. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen er det ikke funnet rom for å innarbeide overføring av finansavkastning til investeringsbudsjettet eller inflasjonsjustering av fondet i noen av årene. Det er budsjettert med bruk av fond alle årene i økonomiplanperioden. Bufferfondet er derfor beregnet å være på ca 22,7 mill kr ved utgangen av Kommunens finansreglement definerer at bufferfondet bør være på 11 % av plassert kapital for å håndtere svingninger i årlig avkastning. Bufferfondet vil dermed allerede ved utgangen av 2015 være på et nivå som ligger under vedtatt strategi (se tabell under). Porteføljen består av ulike kapitalfond, driftsfond og andre likvide midler og dette utgjør ca 264,6 mill kr pr Den delen av fondet som består av budsjettmessig disponible midler utgjør ca 200 mill kr (ubundne drifts- og kapitalfond). Stokke kommune vil i løpet av 2014 vurdere å innløse finansporteføljen (ubundet del) og plassere dette alternativt i bygningsmessige investeringer og/ eller nedbetale gjeld. I budsjettet er det forutsatt at finansstrategien opprettholdes slik som nå. Dersom strategien endres i 2014 vil det måtte innarbeides i budsjettet og økonomiplanen ved revisjon i løpet av året. Dette vil bli sett i sammenheng med utredning av skoleinvesteringer. Sak om dette vil bli fremmet våren I kommunens likviditetsbudsjett legges det opp til at budsjettert opptjent avkastning samt bruk av driftsfond skal tas ut av porteføljen og tilføres likviditeten når dette er nødvendig. Tidspunktene for når dette må gjøres vil bli vurdert fortløpende gjennom året. I budsjettet er det lagt opp til at sammensetningen av aksjer og rentebærende papirer skal tilsvare en fordeling på 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer i hele økonomiplanperioden. Det budsjetteres med en avkastning totalt på 13,2 mill kr i 2014 hvorav alt disponeres i driften. Det er i budsjettet 1 mill kr i forventet utbytte fra Sandefjord Lufthavn AS. 10

11 Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Bufferfond 1.1 0,7 14,9 28,1 31,8 34,2 32,9 28,2 25,5 Avsetning til fond 16,2 20,4 8,9 9,0 Bruk av fond -2,0-7,2-5,2-6,6-1,3-4,7-2,7-2,8 Bufferfond ,9 28,1 31,8 34,2 32,9 28,2 25,5 22,7 Fritt kapitalfond ,8 108,0 112,6 136,9 138,8 138,6 138,4 138,2 Avsetning til fond 2,1 11,1 26,3 2,2 Bruk av fond -0,9-6,5-2,0-0,3-0,2-0,2-0,2-0,2 Kapitalfond ,0 112,6 136,9 138,8 138,6 138,4 138,2 138,0 Sum drift og kapital 122,9 140,7 168,7 173,0 171,5 166,6 163,7 160,7 Pr var det balanseført 60,5 mill kr i anleggsobligasjoner. Dette er midler som kan benyttes til investeringer. Budsjett 2013 forutsetter (pr 1.tertial) avsatt 2,4(netto) mill kr (overskudd fra 2012 og bruk av fondsavsetning i budsjett 2013) Ved utgangen av økonomiplanperioden vil bufferfondet være på ca 22,7 mill kr og utgjøre ca 2 ganger årlig budsjettert finansavkastning. Det er ikke funnet rom for avsetning til inflasjonsjustering noen av årene og hele avkastningen er disponert i driften. Finansstrategien som ble vedtatt i 2012 er på dette punktet dermed ikke innarbeidet i økonomiplanen. Driftsreduksjoner i Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i (helårseffekt av tidligere driftsreduksjoner er ikke inkludert i tallene) Seksjoner Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sum driftsreduksjoner et for reduksjoner i drift 2014 var satt til 10 mill kr. Dette målet ble ikke nådd, og til sammen 5,6 mill kr er trukket ut av seksjonenes rammer. For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2013, og løpende gjennomgang av driften. Det er ingen direkte oppsigelser knyttet til disse innsparingene. De største driftsreduksjonene i økonomiplanen er (tilfeldig rekkefølge): Redusert bemanning rådmann og staber 11

12 Gebyr papirfaktura Ikke fornye avtale med arbeidslivets kulturseilas (AKS) Omorganisering voksenopplæringen Reduksjon drift og undervisningstimer alle skoler Flytting naturbarnehage til Ekely barnehage Omorganisering barnehager Ikke fornye avtale med Stella Polaris Omorganisering merkantile ressurser PPT Reduksjon seksjonslederstilling Helse og sosialmedisin Avvikle migrasjonshelsetjenesten Redusert bemanning NAV (sosiale lån) Redusere utgifter medfinansiering (tilsvarende bortfall kompensasjonsordning) Redusere utgifter privat avlastning funksjonshemmede Omorganisering tiltak funksjonshemmede Omorgansiere og effektivisere renholdsressurser Redusert vedlikehold gatelys For flere tiltak og utfyllende kommentarer se seksjonskapitlene. Dersom kommunen skal ha mulighet til å ivareta fremtidige behov for tjenester i tråd med forventet demografisk utvikling, er det nødvendig å foreta flere og større strukturelle grep, samt vurdere flere inntektsmuligheter enn det som foreligger i dag. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende muligheter: Sammenslåing av administrative funksjoner med andre kommuner. Vurdere nye inntektsområder, samt vurdere muligheten for å øke leieinntektene. Vurdere om tekniske tjenester kan løses på en rimeligere måte. Dette gjelder også avgiftsbelagte tjenester. Vurdere muligheten for å selge Sigridløkka og Olaløkka på det åpne marked. Rådmannen bes om å forhandle frem en løypekjøringsavtale med idrettslagene. Resultatet fremlegges kommunestyret, og innarbeides i tertialen. Rådmannen bes utrede sak om skigruppa kan ta parkeringsavgift på parkeringsplass Oskverket i perioden hvor det er oppkjørte skiløyper på Oskverket. Rådmannen bes vurdere om løypemaskin kan overtas av Stokke idrettslag. Rådmannen bes ta initiativ til å utrede interkommunalt samarbeid om barneverntjenester, samt muligheten for å redusere bruk av private barneverntjenester til fordel for egne stillinger. Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Kommunene anbefales å budsjettere et netto driftsresultat tilsvarende minst 3 % av driftsinntekter. Dette for å ha tilstrekkelige midler til å sikre forutsigbar drift og egenkapitalfinansiere investeringer. Tabellen under viser kommunens resultatgrad i årene

13 Regnskap Budsjett 1) Økonomiplan - budsjett Netto driftsresultat 2) Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter -0,10% 2,06% -0,33% -0,34% -0,63% -0,37% -0,38% Behov for kutt for å oppnå mål ) Budsjett 2013 er opprinnelig budsjettvedtak 2) Netto driftsresultat korrigert for pliktig avsetning til investeringsbudsjettet (overføring av mva komp). Regnskapene for 2011 og 2012 viste et positivt regnskapsmessig resultat men det var bare i 2012 at korrigert netto driftsresultat var positivt. Netto driftsresultat i denne tabellen er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Fra 2014 bokføres mva komp investeringer direkte i investeringsregnskapet og forstyrrer ikke lenger bildet på netto driftsresultat. Andre type pliktige avsetninger (ubenyttede øremerkede midler for eksempel) er fremdeles inkludert i netto driftsresultat. Som oversikten viser er resultatmålet fraværende i hele økonomiplanen. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres med ytterligere ca 20 mill kr utover nivået økonomiplanen legger opp til. Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 33,8 mill kr i Av dette er 26 mill kr investeringer innenfor selvkostområdet vann og avløp. En del prosjekt som er planlagt utført i 2013 vil bli forskjøvet til Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2014, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2014-budsjettet: Antatt beløp som overføres Prosjekt til 2014 Laholm/Pikås bofellesskap Utvide Ekely barnehage Prosjekt Stokke ungdomsskole Boliger i hht boligplan Oppgradering rådhuset Avløpssanering Bogen Sum Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2013 er ferdig. Resterende investeringsmidler blir da overført til 2014-budsjettet. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden. Det har likevel vært en klar tendens til at budsjetteringen av investeringer har vært for ambisiøs ifht gjennomføringsevnen. Det er, pga forsinkelser i prosjekter, vesentlige beløp som 13

14 overføres fra ett budsjettår til det neste. I økonomiplanen for har det vært sterkt fokus på å holde investeringene på et mer realistisk nivå. Det vil derfor kunne bli behov for å foreta enkelte oppjusteringer i løpet av 2014 ved revisjon av investeringsbudsjettet. Dette gjelder særlig innenfor VAR-området. De største investeringene i innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): Utskifting/oppgradering fagsystemer IT Veifornyelse Utskifting/oppgradering felles adm. IT-systemer Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i : Vann og avløp sentrum nord Fossnes senter/pikås vann og avløp Holtebakken-Hareveien vann og avløp Fjellvang V/A-sanering Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7. Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden : Total lånegjeld pr 1.1 1) Avdrag Låneopptak 2) Total lånegjeld pr Gjeld pr innbygger pr 1.7 i kr 3) ) Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler 2) I oversikten er låneopptakene forskjøvet med 1 år for å gjenspeile reelt låneopptakstidspunkt 3) Fremskrevet folketallsvekst (1,5 % pr år) Lån til videre utlån (startlån) utgjør ca 34,2 mill kr ved inngangen til Utviklingen i denne delen av låneporteføljen vil avhenge av antall lånesøknader og innvilget beløp i perioden. Disse lånene er inkludert i oversikten over. Investeringene lånefinansieres i all hovedsak for alle årene Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 3,2 mill kr i perioden. Fra og med 2014 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer, og kommer til fratrekk på låneopptaket året etter bokføring. Da hovedtyngden av investeringer er innenfor VAR området utgjør mva kompensasjonen et beskjedent beløp. Lånefinansieringsgraden utgjør 97 % i 2013 og 95 % for økonomiplanperioden samlet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme på mill kr til ikke-selvfinansierende investeringer. 14

15 Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Det er lagt opp til et investeringsnivå som ivaretar dette målet da investeringene er lagt på et minimumsnivå i hele økonomiplanperioden. Det er ikke innarbeidet nye investeringer innenfor områdene barnehage, skole eller sykehjem i perioden. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Av kommunens totale låneportefølje er 64 % av lånene på flytende rente og 36 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2014 er kalkulert til en rente på ca 3 % i 2014 og deretter 3,5 % - 4 % resten av perioden. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr på 1,50 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 2,6 % (inkl fastrentelån). En renteøkning tilsvarende 1 % for kommunens totale lånemasse gir en økt utgift pr år på ca kr 4 mill. Avsetning til uforutsette utgifter Det er ikke funnet rom for avsetning av midler til dekning av uforutsette utgifter i økonomiplanen. Skoleinvesteringer Stokke kommune har behov for å rehabilitere/ bygge nye skoler. Stokke ungdomsskole er den av kommunens skoler hvor investeringsbehovet er størst. Kommunen har de siste årene hatt stort fokus på å frigjøre midler til investering i ny skole. En ny ungdomsskole er kostnadsberegnet til 250 mill kr. Det er bevilget følgende beløp til Prosjektet ny ungdomsskole: Budsjett Omdisponert til nye boenheter Soletunet Overført fra prosjekt Vennerød skole 672 sum bevilget Utgifter bokført pr I tillegg er det avsatt følgende beløp i balansen til skoleinvesteringer: Regnskap Regnskap Salg av selskaper Fossnes 1) 7696 Sum fondsmidler (ikke formelt bevilget) ) F.sak 64/13 forutsetter vedtak i kommunestyre Fra regnskapsoverskuddet for 2010 ble det satt av 3 mill kr til skoleinvesteringer. Dette fondet ble benyttet til å finansiere bevilgningen i budsjettet for 2012, og er således budsjettmessig disponert. I behandling av regnskapet for 2012 ble det vedtatt at 1 mill avsatt til stupetårn i økonomiplan år 2014 skulle omdisponeres til skoleinvesteringer ( tilbakeføres til fond skoleinvesteringer ). Stupetårnet var der forutsatt lånefinansiert i økonomiplanen, og det er derfor ikke tilsvarende fondsmidler å omdisponere til skoleprosjekt. Dette beløpet er ikke 15

16 inkludert i oppsettet over, men utgiften til stupetårn er tatt ut av budsjettet for 2014 og låneopptak tilsvarende redusert. Det vil bli fremmet sak om ny ungdomsskole og endret skolestruktur våren

17 3. Rådmann og stab Hovedutfordringer Organisasjonsstab Kommunen har, sammenlignet med andre kommuner, en svært liten sentral ressurs avsatt til utvikling og styring av personal- og arbeidsgiverområdet. Dette medfører at løpende drift, og det å fullføre påbegynte tiltak prioriteres. Det er i 2014 ikke rom for nye utviklingstiltak, herunder arbeid med deltid, likestilling, kompetanse, sykefravær, HMS og arbeidsmiljøutvikling. IT-avdelingen: IT spiller en stadig større rolle i vår hverdag. Digitalisering skjer på alle områder i offentlig sektor. Stokke kommune har en liten IT-avdeling som både har ansvar for daglig drift og er en viktig bidragsyter i utviklingen av digitale tjenester i kommunen. Utvikling av tjenestenett/gigafib og tilrettelegging for stadig mer samarbeid kommunene i mellom er et krevende arbeid som gjøres innenfor dagens IT-avdelinger. Forventninger i egen organisasjon, i samarbeidet i tjenestenett/gigafib, blant innbyggere og fra sentrale myndigheter setter et stort press på IT-avdelingen som overgår gjennomføringskapasiteten. Nye verktøy legger til rette for effektivisering ute i seksjonene, mens IT-løsningene blir stadig flere og mer omfattende. Gevinstene tas ut i seksjonene. For å ha en sikker, robust og stabil IT-drift og kunne fortsette den digitale utviklingen som forventes av kommunen, er det behov for å styrke IT-avdelingen. Servicekontoret: Servicekontoret vil fra ha en noe lavere bemanning. Som en følge av dette vil oppgaver bli omfordelt til andre. Fra vil servicekontoret være sentralbord for Andebu kommune. Dette søkes løst ved ytterligere å omfordele oppgaver til andre enheter. Det er ikke mulig med intern omfordeling uten å avvikle andre oppgaver. Bemanningen er en minimumsløsning og servicekontoret kan ikke tilføres nye oppgaver uten at bemanningen styrkes. Innføringen av WebSak har vært krevende, men servicekontoret utfører nå sentralt postmottak på en svært god måte. Systemet utvikles stadig og det er behov for å videreutvikle kompetansen til de ansatte ved kursing og deltakelse i brukernettverk. Det er svært viktig å foreta en konvertering av den historiske databasen fra det gamle systemet slik at dokumentene kan sikres for fremtiden. Økonomi og finans Stokke kommune har de siste årene skiftet ut de største IT-systemene innenfor økonomiområdet. Det er lagt opp til at det i løpet av 2014 investeres ytterligere i systemer som bidrar til bedre/ mer effektiv drift og flere elektroniske prosesser, blant annet full integrasjon av elektronisk timelistesystem mot Agresso lønn. Samarbeidet med Nøtterøy kommune om drift av økonomisystemene vil bli videreført og utviklet ytterligere. Investeringene som er gjort de siste årene har hevet kvaliteten på økonomidata vesentlig. Organisering av lønn og regnskap som èn avdeling gir bedre ressursutnyttelse. I budsjettet blir avdelingen redusert med ett årsverk fra høsten For å gjennomføre dette er det nødvendig å etablere ekstern regnskapsførsel for kirken i Stokke. Dette er også et sterkt ønske fra kirkens side og formelt riktig da kirken er et eget rettssubjekt. Ny ordning på dette området er derfor innarbeidet i budsjettet. 17

18 Overordnet planlegging Som en følge av kommunestyrets vedtak ( ) om planstrategi for , vil det bli påstartet en revisjon av kommuneplanen i Tidligere vedtak om å utarbeide en egen kommunedelplan for Arnadal er innlemmet i rulleringen av kommuneplanen. I perioden er det i tillegg til kommuneplanen, flere viktige overordnete plan- og utviklingsoppgaver som må startes. Det er opprettet en ny planleggerstilling fra høsten Planoppgavene omfatter Sentrum øst, noe som krever et betydelig kommunalt planengasjement i 2014, og deretter en tett oppfølgning for utvikling av området. Kommunene Stokke og Sandefjord ønsker også å komme i gang med planlegging av arealene på Torp øst i 2014, men det er uvisst når Jernbaneverket vil starte planleggingen av dobbeltspor syd for Tønsberg og hvordan dette vil berøre Torp øst. Kirken i Stokke Kirkelig fellesråd har et selvstendig ansvar for kirkens budsjett og prioriteringer innenfor den økonomiske rammen som kommunen yter. Overføring til kirken blir gitt som en samlet bevilgning og fellesrådet disponerer selv over denne. Kirken i Stokke leverer likevel innspill til budsjett som hensyntas i totalbudsjettet for sektoren (se egen tabell). Innspill fra kirken ligger også som vedlegg til saken. Handlingsprogram - Rådmann og stab Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Personal og arbeidsgiverfunksjonen En personalfunksjon som støtter opp under kommunens mål. Vi har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Tiltak ) Utvikle en helhetlig og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk med fokus på strategisk HR. Igangsette tiltak innen IA/HMS. Planlegge fremtidig kompetansebehov. Omdømme Styrke personal- og arbeidsgiverfunksjonen 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk Drift Basis ) Herunder arbeidet med å redusere deltid, likestilling mv. Forutsetter delvis selvfinansierende fra 2016 og fullt selvfinansierende fra 2017, i form av redusert sykefravær. vedr. sykefravær finnes i IA-handlingsplan. IT Videreutvikling av IT-løsninger Tiltak

19 1 2 Utskifting og oppgradering av felles administrative ITsystemer Utskifting og oppgradering av fagsystemer Drift Effektivisere identitetsforvaltning. Oppgrade. K-sal Robust ITdrift, Sikre historiske saksbeh.- database Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Invest Vedl. oppgrad. elev- og lærer PC er. Fornyelse IT-løsning elever. Elektroniske løsninger PLO Vedl. oppgrad. elev- og lærer PC er. Fornyelse nettbrett politikere. Fornyelser skole, eiendomsdrift Vedl. oppgrad. elev- og lærer PC er. Fornyelse ITløsninger barnevern, elever, bibliotek Vedl. oppgrad. elev- og lærer PC er. Fornyelse ITløsninger lærere, barnehage, kulturadm, elektronisk dokutveksling Drift Invest 800 Arkiv og service Effektivisere saksbehandlingen og bedre tilbud/ tilgjengelighet for innbyggere, næringsliv, politikere og internt Tiltak Nødvendig oppdatering / opplæring og deltakelse i brukernettverk 2 Bedre service internt/ eksternt. Sikre fremtidig kompetanse 3 Gjennomføre valg Økonomi og finans Drift Lærling fra Drift Kommunevalg Stortingsvalg Drift Tiltak Kompetanseheving innenfor området lønn og personal Gjennomføre kurs Gjennomføre kurs Gjennomføre kurs Gjennomføre kurs Drift

20 Overordnet planlegging Sørge for at kommunen har planer for den langsiktige utviklingen Tiltak Kommuneplan - revisjon Oppstart Vedtak Drift Torp planlegging Forprosjekt Kommunedelplan Vedtak Inv Planstrategi Vedtak Kriseberedskap Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap iht ny sivilberedskapslov og ny forskrift (2011) Tiltak (fra ROS-analysen 2011) Organisere og utstyre krisestaben Beredskapsplanlegging og ROS analyser Sikre strømforsyning til krisestaben, IT-utstyret og lading el. biler 4. Flomvern Melsomvik Krisesider web Håndsett nytt nødnett Drift Inv 20 0,5 årsverk Drift Aggregat nødstrøm Inv. 500 Forprosjekt Inv 100 Kirken Overføring til Kirkelig fellesråd Tiltak Økt overføring Økte driftsutgifter kontorhold 1) Drift Ekstern regnskapsførsel 2) Drift Diverse utbedringstiltak kirker: Råteskader Stokke kirketårn Flytte inngang/dør Skjee kirke 4. Reparasjon Drift 227 3) klokkeoppheng Stokke Brann og tyverialarm Stokke kapell Utfall av steingjerde Skjee kirke 5. Organiststilling (2 * 30 % still) Drift Strøm kirkegårder (til tineapp) Drift 33 3) 7. Trådløs mikrofon Drift 32 3) 8. Sommervikar kirkegårder Drift Reparasjon tak Stokke kirke Drift 4) 20

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer