Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014"

Transkript

1 Stokke kommune Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2014 Kommunestyret

2 2

3 Innhold 1. INNLEDNING ØKONOMISKE FORUTSETNINGER RÅDMANN OG STAB Handlingsprogram - Rådmann og stab Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Budsjettkommentarer Rådmann og stab OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR GRUNNSKOLE Handlingsprogram - Grunnskole Økonomiplan og budsjett - Grunnskole Budsjettkommentarer Grunnskole BARNEHAGE Handlingsprogram - Barnehage Økonomiplan og budsjett - Barnehage Budsjettkommentarer Barnehage BARNEVERN Handlingsprogram - Barnevern Økonomiplan og budsjett Barnevern Budsjettkommentarer Barnevern KULTUR Handlingsprogram - Kultur Økonomiplan og budsjett Kultur Budsjettkommentarer Kultur PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Handlingsprogram - PPT Økonomiplan og budsjett PPT Budsjettkommentarer PPT HELSE, VELFERD OG OMSORG HELSE- OG SOSIALMEDISIN Handlingsprogram Helse- og sosialmedisin

4 Økonomiplan og budsjett Helse- og sosialmedisin Budsjettkommentarer Helse og sosialmedisin NAV Handlingsprogram NAV Økonomiplan og budsjett NAV Budsjettkommentarer NAV PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering Økonomiplan og budsjett Pleie, omsorg og rehabilitering Budsjettkommentarer Pleie, omsorg og rehabilitering TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede Økonomiplan og budsjett Tiltak funksjonshemmede Budsjettkommentarer Tiltak funksjonshemmede ENGVEIEN-SENTERET Handlingsprogram Engveien-senteret Økonomiplan og budsjett Engveien-senteret Budsjettkommentarer Engveien-senteret PLAN OG MILJØ AREALPLAN OG BYGGESAK Handlingsprogram - Arealplan og byggesak Økonomiplan og budsjett Arealplan og byggesak Budsjettkommentarer Arealplan og byggesak KOMMUNALTEKNIKK Handlingsprogram Kommunalteknikk Økonomiplan og budsjett Kommunalteknikk Budsjettkommentarer Kommunalteknikk EIENDOM Handlingsprogram Eiendom Økonomiplan og budsjett Eiendom Budsjettkommentarer Eiendom ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT SAMLET Hovedoversikt - drift

5 Hovedoversikt - Investeringer Kommentarer til investeringer PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER ØKONOMISKE OVERSIKTER ( 12) KOMMUNESTYRETS VEDTAK

6 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en Handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå ( 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. settinger oppført under 2014 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Økonomiplanen utarbeides i henhold til kommunelovens 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4- årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2014 og handlingsprogram og økonomiplan er i balanse. Stokke kommune har for 2014 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på ca 28,7 mill kr sammenlignet med Utgifter til lønn vil som følge av lønnsoppgjør utgjøre ca 14 mill kr mer i 2014 enn i Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak og andre utgiftsøkninger utgjør ca 17,8 mill kr. Det er foretatt nye driftsreduksjoner med til sammen ca 5,6 mill kr. Det er ikke satt av midler til uforutsatte utgifter i budsjettet. Handlingsrommet er også i 2014 begrenset, da det er budsjettert med absolutte minimumsløsninger innenfor samtlige tjenesteområder. Hovedtrekk i økonomiplanperioden og budsjett All finansavkastning er disponert i driftsbudsjettet for alle årene i økonomiplanen. Fondet blir derfor ikke inflasjonsjustert i perioden. Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for vesentlig økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Det er heller ikke rom for å oppfylle tidligere vedtatte økonomiske målsetninger. Kommunen utfører likevel sine lovpålagte oppgaver, men innenfor et minimum av ressurser. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse er redusert som følge av nye regler for oppreservering i pensjonskasser. Kommunen vil derfor få betydelig økte pensjonsutgifter i perioden. Det er innarbeidet nye driftsreduksjoner og disse tiltakene innebærer samlet en reduksjon med 7,65 årsverk. Stillingsreduksjoner kan iverksettes uten oppsigelser. Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Disse tiltakene er merket med grått i handlingsprogrammet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres. Enkelte nye oppgaver/ økt ressursinnsats innarbeides som følge av nye tiltak i forslag til statsbudsjett Investeringer blir i all hovedsak lånefinansiert i hele økonomiplanperioden. Utgifter til renter og avdrag øker med 1,8 mill kr fra 2013 til 2014, men øker med ca 13,6 mill kr fra 2014 til Det er ikke avsatt midler til uforutsatte utgifter noen av årene i økonomiplanperioden. 6

7 Momskompensasjon knyttet til investeringer er fra 2014 i sin helhet avsatt til finansiering av investeringer. Denne inntekten er trukket fra på låneopptakene. Utgifter til ny ungdomsskole er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Det vil bli nødvendig å revidere budsjett og økonomiplan når sak om ny ungdomsskole og endret skolestruktur er vedtatt. Finansstrategi vedtatt i 2012 ligger til grunn for budsjettert avkastning i hele økonomiplanperioden. Det er ikke innarbeidet bygging av flere kommunale barnehager eller investeringer innenfor omsorgsplanen. Driftsbudsjettet balanseres med bruk av fondsmidler i alle årene i økonomiplanen. Til sammen kr 12,6 mill av fondsmidlene disponeres i perioden. Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden. Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. settingene i handlingsprogrammets første år (2014) danner grunnlaget for årsrapporten for I 2014 er blant annet følgende nye aktiviteter planlagt: Områdeplan Sentrum Øst Omorganisering av renholdsressursene Revisjon kommuneplan Økt helsesøster- og legeressurs helsestasjonen Nytt valgfagtilbud 10.trinn fra høsten 2014 Diverse folkehelsetiltak Heve økonomisk sosialhjelp til veiledende 2014-satser Bemanne flere sykehjemsplasser Økt legeressurs sykehjemmet Full drift av tiltak for funksjonshemmede på Eikelunden Innføre elektronisk felles arkiv plan og byggesak med Andebu kommune Økte stillingsressurser innen vann- og avløpsområdet (selvkost) Legge trekkerør for fiber mellom Vennerød og Fossnes Innføre elektronisk overvåkning av vannkvalitet bassenger Økte ressurser til læremidler i skolene Kommunestyret 16.desember

8 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Deflatoren for 2014 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3,1 %. Forventet årslønnsvekst er i 2014 på 3,5 %. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene: Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon for mva kompensasjon 1) Kompensasjon renter/ avdrag Vertskommunetilskudd (samlet) 2) Sum skatt og tilskudd Budsjett 2013 pr 1.tertial 1) Fra og med 2014 skal hele mva komp inntekten fra investeringer føres i investeringsregnskapet 2) Vertskommunetilskudd flyktninger bortfaller fra 2016 Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator som er på 3,1 % i For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2014-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en samlet oversikt over satser og priser. Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2014 er tillagt lønnsreserven (midler avsatt sentralt i budsjettet til fordeling når 2014-oppgjøret er ferdig) og beregnet til 3,5 % med virkning fra Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt og lokalt) i 2013 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Til sammen utgjør dette ca 3,6 mill kr. Lønnsreserven er satt til kr 10,5 mill i Finanstilsynet påla i 2012 pensjonskasser nye krav til oppreservering for å ivareta bla justert levealder i befolkningen. Dette har medført at Stokke kommunale pensjonskasse (SKP) for årene 2012 og 2013 ikke har kunnet avsatte midler fra overskudd til premiefond slik det har vært gjort tidligere. Premiefondet har frem til 2013 kunnet dekke kommunens utgifter til den årlige reguleringspremien. Det er antatt at SKP ved utgangen av 2013 vil ha oppnådd tilstrekkelig oppreservering iht nytt regelverk, og at det igjen vil bli anledning til å kunne tilføre midler til premiefondet fra pensjonskassens overskudd. Størrelsen på avsetningen til 8

9 premiefond etter dette vil selvsagt avhenge av SKP`s overskudd det enkelte år. Premiefondet i SKP er beregnet å utgjøre ca kr 13 mill pr Reguleringspremien for 2014 er beregnet å utgjøre ca 19 mill kr, og det har derfor vært nødvendig å innarbeide en økt utgift i kommunens budsjett på ca kr 6 mill til dekning av differansen mellom reguleringspremie og beregnet saldo på premiefondet. I 2015 er det satt av 11,5 mill kr til dekning av reguleringspremie i sin helhet i kommunens budsjett, og deretter en nedtrapping til 6,5 mill kr i Fra og med 2017 forutsettes at overskuddsavsetning i pensjonskassen er tilstrekkelig til å dekke opp årlig reguleringsutgift. Oversikten under viser regnskapsført og beregnet utgift til reguleringspremie og bruk av premiefond i årene Saldo premiefond (8 079) Årlig reguleringspremie 1) (10 954) (15 481) (9 596) (12 220) (11 750) (15 659) (10 500) (20 000) (11 000) (20 000) (11 000) Netto tilført 2) (2 650) Saldo ) (8 079) (9 079) 1) Bokført utgift tom Beregnet utgift i årene Avhenger av lønnsvekst det enkelte år 2) Bokført tilførsel ved SKP overskuddsavsetning tom Bergnet tilført forutsetter et årlig overskudd til avsetning i SKP med 10 mill kr pr år 3) I år hvor tilførsel er lavere enn årlig reg utgift blir selskapene fakturert differansen. Tallene viser premiefond og reguleringspremie totalt for selskaper i SKP. Dette inkluderer derfor Stokke kirkelige fellesråd, Fossnes AS, SKP. Ved utgangen av 2010 tilsvarte kommunens andel av premiefondet ca 96 % av totalt premiefond i SKP. Forventet årlig tilførsel til fondet er en svært usikker størrelse, og er i oversikten over stipulert til 10 mill kr pr år. Tilførsel vil avhenge av fremtidige avsetningregler, finansavkastning og pensjonsutvikling generelt. Det er derfor satt av mer midler til dekning av reguleringspremie enn beregnet saldo i oversikten over skulle tilsi. Nye regler for beregning av pensjon på deltidsstillinger medfører også vesentlige økninger i pensjonsutgiftene. Samlet utgjør satsendring (alle ordninger) og økt pensjonsutgift mindre stillinger ca 2,7 mill kr sammenlignet med budsjettet for Finansavkastning Kommunens finansstrategi (vedtatt av Kommunestyret ) definerer at kommunen skal ha en strategisk posisjon med 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer. Aksjedelen utgjør norske og utenlandske fond, mens de rentebærende papirene består av norske og utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av september 2013 hadde porteføljen en bokført verdi og sammensetning slik tabellen under viser: 9

10 Prosent av total portefølje Finans strategi Markedsverdi Prosent Min/max Aksjer: Norge ,3 % Utland ,7 % Sum ,0 % 11,8 % 10,00% 5-20% Rentebærende papirer Norge ,8 % Utland ,2 % Sum ,0 % 88,2 % 90,00% 80-95% Totalt portefølje ,0 % 100,00% Finansstrategien er beregnet å gi en langsiktig avkastning på 6,5 %. Dette avkastningsmålet er sammensatt av langsiktig bankrente (5 %) med et tillegg på 1,5 %. For budsjettering i økonomiplanperioden er det lagt til grunn en forventet avkastning på 5 % i 2014 og de øvrige årene i økonomiplanperioden. Hele avkastningen er disponert i driften alle årene i økonomiplanperioden. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen er det ikke funnet rom for å innarbeide overføring av finansavkastning til investeringsbudsjettet eller inflasjonsjustering av fondet i noen av årene. Det er budsjettert med bruk av fond alle årene i økonomiplanperioden. Bufferfondet er derfor beregnet å være på ca 22,7 mill kr ved utgangen av Kommunens finansreglement definerer at bufferfondet bør være på 11 % av plassert kapital for å håndtere svingninger i årlig avkastning. Bufferfondet vil dermed allerede ved utgangen av 2015 være på et nivå som ligger under vedtatt strategi (se tabell under). Porteføljen består av ulike kapitalfond, driftsfond og andre likvide midler og dette utgjør ca 264,6 mill kr pr Den delen av fondet som består av budsjettmessig disponible midler utgjør ca 200 mill kr (ubundne drifts- og kapitalfond). Stokke kommune vil i løpet av 2014 vurdere å innløse finansporteføljen (ubundet del) og plassere dette alternativt i bygningsmessige investeringer og/ eller nedbetale gjeld. I budsjettet er det forutsatt at finansstrategien opprettholdes slik som nå. Dersom strategien endres i 2014 vil det måtte innarbeides i budsjettet og økonomiplanen ved revisjon i løpet av året. Dette vil bli sett i sammenheng med utredning av skoleinvesteringer. Sak om dette vil bli fremmet våren I kommunens likviditetsbudsjett legges det opp til at budsjettert opptjent avkastning samt bruk av driftsfond skal tas ut av porteføljen og tilføres likviditeten når dette er nødvendig. Tidspunktene for når dette må gjøres vil bli vurdert fortløpende gjennom året. I budsjettet er det lagt opp til at sammensetningen av aksjer og rentebærende papirer skal tilsvare en fordeling på 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer i hele økonomiplanperioden. Det budsjetteres med en avkastning totalt på 13,2 mill kr i 2014 hvorav alt disponeres i driften. Det er i budsjettet 1 mill kr i forventet utbytte fra Sandefjord Lufthavn AS. 10

11 Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Bufferfond 1.1 0,7 14,9 28,1 31,8 34,2 32,9 28,2 25,5 Avsetning til fond 16,2 20,4 8,9 9,0 Bruk av fond -2,0-7,2-5,2-6,6-1,3-4,7-2,7-2,8 Bufferfond ,9 28,1 31,8 34,2 32,9 28,2 25,5 22,7 Fritt kapitalfond ,8 108,0 112,6 136,9 138,8 138,6 138,4 138,2 Avsetning til fond 2,1 11,1 26,3 2,2 Bruk av fond -0,9-6,5-2,0-0,3-0,2-0,2-0,2-0,2 Kapitalfond ,0 112,6 136,9 138,8 138,6 138,4 138,2 138,0 Sum drift og kapital 122,9 140,7 168,7 173,0 171,5 166,6 163,7 160,7 Pr var det balanseført 60,5 mill kr i anleggsobligasjoner. Dette er midler som kan benyttes til investeringer. Budsjett 2013 forutsetter (pr 1.tertial) avsatt 2,4(netto) mill kr (overskudd fra 2012 og bruk av fondsavsetning i budsjett 2013) Ved utgangen av økonomiplanperioden vil bufferfondet være på ca 22,7 mill kr og utgjøre ca 2 ganger årlig budsjettert finansavkastning. Det er ikke funnet rom for avsetning til inflasjonsjustering noen av årene og hele avkastningen er disponert i driften. Finansstrategien som ble vedtatt i 2012 er på dette punktet dermed ikke innarbeidet i økonomiplanen. Driftsreduksjoner i Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i (helårseffekt av tidligere driftsreduksjoner er ikke inkludert i tallene) Seksjoner Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sum driftsreduksjoner et for reduksjoner i drift 2014 var satt til 10 mill kr. Dette målet ble ikke nådd, og til sammen 5,6 mill kr er trukket ut av seksjonenes rammer. For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2013, og løpende gjennomgang av driften. Det er ingen direkte oppsigelser knyttet til disse innsparingene. De største driftsreduksjonene i økonomiplanen er (tilfeldig rekkefølge): Redusert bemanning rådmann og staber 11

12 Gebyr papirfaktura Ikke fornye avtale med arbeidslivets kulturseilas (AKS) Omorganisering voksenopplæringen Reduksjon drift og undervisningstimer alle skoler Flytting naturbarnehage til Ekely barnehage Omorganisering barnehager Ikke fornye avtale med Stella Polaris Omorganisering merkantile ressurser PPT Reduksjon seksjonslederstilling Helse og sosialmedisin Avvikle migrasjonshelsetjenesten Redusert bemanning NAV (sosiale lån) Redusere utgifter medfinansiering (tilsvarende bortfall kompensasjonsordning) Redusere utgifter privat avlastning funksjonshemmede Omorganisering tiltak funksjonshemmede Omorgansiere og effektivisere renholdsressurser Redusert vedlikehold gatelys For flere tiltak og utfyllende kommentarer se seksjonskapitlene. Dersom kommunen skal ha mulighet til å ivareta fremtidige behov for tjenester i tråd med forventet demografisk utvikling, er det nødvendig å foreta flere og større strukturelle grep, samt vurdere flere inntektsmuligheter enn det som foreligger i dag. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende muligheter: Sammenslåing av administrative funksjoner med andre kommuner. Vurdere nye inntektsområder, samt vurdere muligheten for å øke leieinntektene. Vurdere om tekniske tjenester kan løses på en rimeligere måte. Dette gjelder også avgiftsbelagte tjenester. Vurdere muligheten for å selge Sigridløkka og Olaløkka på det åpne marked. Rådmannen bes om å forhandle frem en løypekjøringsavtale med idrettslagene. Resultatet fremlegges kommunestyret, og innarbeides i tertialen. Rådmannen bes utrede sak om skigruppa kan ta parkeringsavgift på parkeringsplass Oskverket i perioden hvor det er oppkjørte skiløyper på Oskverket. Rådmannen bes vurdere om løypemaskin kan overtas av Stokke idrettslag. Rådmannen bes ta initiativ til å utrede interkommunalt samarbeid om barneverntjenester, samt muligheten for å redusere bruk av private barneverntjenester til fordel for egne stillinger. Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Kommunene anbefales å budsjettere et netto driftsresultat tilsvarende minst 3 % av driftsinntekter. Dette for å ha tilstrekkelige midler til å sikre forutsigbar drift og egenkapitalfinansiere investeringer. Tabellen under viser kommunens resultatgrad i årene

13 Regnskap Budsjett 1) Økonomiplan - budsjett Netto driftsresultat 2) Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter -0,10% 2,06% -0,33% -0,34% -0,63% -0,37% -0,38% Behov for kutt for å oppnå mål ) Budsjett 2013 er opprinnelig budsjettvedtak 2) Netto driftsresultat korrigert for pliktig avsetning til investeringsbudsjettet (overføring av mva komp). Regnskapene for 2011 og 2012 viste et positivt regnskapsmessig resultat men det var bare i 2012 at korrigert netto driftsresultat var positivt. Netto driftsresultat i denne tabellen er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Fra 2014 bokføres mva komp investeringer direkte i investeringsregnskapet og forstyrrer ikke lenger bildet på netto driftsresultat. Andre type pliktige avsetninger (ubenyttede øremerkede midler for eksempel) er fremdeles inkludert i netto driftsresultat. Som oversikten viser er resultatmålet fraværende i hele økonomiplanen. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres med ytterligere ca 20 mill kr utover nivået økonomiplanen legger opp til. Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 33,8 mill kr i Av dette er 26 mill kr investeringer innenfor selvkostområdet vann og avløp. En del prosjekt som er planlagt utført i 2013 vil bli forskjøvet til Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2014, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2014-budsjettet: Antatt beløp som overføres Prosjekt til 2014 Laholm/Pikås bofellesskap Utvide Ekely barnehage Prosjekt Stokke ungdomsskole Boliger i hht boligplan Oppgradering rådhuset Avløpssanering Bogen Sum Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2013 er ferdig. Resterende investeringsmidler blir da overført til 2014-budsjettet. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden. Det har likevel vært en klar tendens til at budsjetteringen av investeringer har vært for ambisiøs ifht gjennomføringsevnen. Det er, pga forsinkelser i prosjekter, vesentlige beløp som 13

14 overføres fra ett budsjettår til det neste. I økonomiplanen for har det vært sterkt fokus på å holde investeringene på et mer realistisk nivå. Det vil derfor kunne bli behov for å foreta enkelte oppjusteringer i løpet av 2014 ved revisjon av investeringsbudsjettet. Dette gjelder særlig innenfor VAR-området. De største investeringene i innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): Utskifting/oppgradering fagsystemer IT Veifornyelse Utskifting/oppgradering felles adm. IT-systemer Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i : Vann og avløp sentrum nord Fossnes senter/pikås vann og avløp Holtebakken-Hareveien vann og avløp Fjellvang V/A-sanering Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7. Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden : Total lånegjeld pr 1.1 1) Avdrag Låneopptak 2) Total lånegjeld pr Gjeld pr innbygger pr 1.7 i kr 3) ) Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler 2) I oversikten er låneopptakene forskjøvet med 1 år for å gjenspeile reelt låneopptakstidspunkt 3) Fremskrevet folketallsvekst (1,5 % pr år) Lån til videre utlån (startlån) utgjør ca 34,2 mill kr ved inngangen til Utviklingen i denne delen av låneporteføljen vil avhenge av antall lånesøknader og innvilget beløp i perioden. Disse lånene er inkludert i oversikten over. Investeringene lånefinansieres i all hovedsak for alle årene Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 3,2 mill kr i perioden. Fra og med 2014 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer, og kommer til fratrekk på låneopptaket året etter bokføring. Da hovedtyngden av investeringer er innenfor VAR området utgjør mva kompensasjonen et beskjedent beløp. Lånefinansieringsgraden utgjør 97 % i 2013 og 95 % for økonomiplanperioden samlet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme på mill kr til ikke-selvfinansierende investeringer. 14

15 Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Det er lagt opp til et investeringsnivå som ivaretar dette målet da investeringene er lagt på et minimumsnivå i hele økonomiplanperioden. Det er ikke innarbeidet nye investeringer innenfor områdene barnehage, skole eller sykehjem i perioden. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Av kommunens totale låneportefølje er 64 % av lånene på flytende rente og 36 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2014 er kalkulert til en rente på ca 3 % i 2014 og deretter 3,5 % - 4 % resten av perioden. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr på 1,50 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 2,6 % (inkl fastrentelån). En renteøkning tilsvarende 1 % for kommunens totale lånemasse gir en økt utgift pr år på ca kr 4 mill. Avsetning til uforutsette utgifter Det er ikke funnet rom for avsetning av midler til dekning av uforutsette utgifter i økonomiplanen. Skoleinvesteringer Stokke kommune har behov for å rehabilitere/ bygge nye skoler. Stokke ungdomsskole er den av kommunens skoler hvor investeringsbehovet er størst. Kommunen har de siste årene hatt stort fokus på å frigjøre midler til investering i ny skole. En ny ungdomsskole er kostnadsberegnet til 250 mill kr. Det er bevilget følgende beløp til Prosjektet ny ungdomsskole: Budsjett Omdisponert til nye boenheter Soletunet Overført fra prosjekt Vennerød skole 672 sum bevilget Utgifter bokført pr I tillegg er det avsatt følgende beløp i balansen til skoleinvesteringer: Regnskap Regnskap Salg av selskaper Fossnes 1) 7696 Sum fondsmidler (ikke formelt bevilget) ) F.sak 64/13 forutsetter vedtak i kommunestyre Fra regnskapsoverskuddet for 2010 ble det satt av 3 mill kr til skoleinvesteringer. Dette fondet ble benyttet til å finansiere bevilgningen i budsjettet for 2012, og er således budsjettmessig disponert. I behandling av regnskapet for 2012 ble det vedtatt at 1 mill avsatt til stupetårn i økonomiplan år 2014 skulle omdisponeres til skoleinvesteringer ( tilbakeføres til fond skoleinvesteringer ). Stupetårnet var der forutsatt lånefinansiert i økonomiplanen, og det er derfor ikke tilsvarende fondsmidler å omdisponere til skoleprosjekt. Dette beløpet er ikke 15

16 inkludert i oppsettet over, men utgiften til stupetårn er tatt ut av budsjettet for 2014 og låneopptak tilsvarende redusert. Det vil bli fremmet sak om ny ungdomsskole og endret skolestruktur våren

17 3. Rådmann og stab Hovedutfordringer Organisasjonsstab Kommunen har, sammenlignet med andre kommuner, en svært liten sentral ressurs avsatt til utvikling og styring av personal- og arbeidsgiverområdet. Dette medfører at løpende drift, og det å fullføre påbegynte tiltak prioriteres. Det er i 2014 ikke rom for nye utviklingstiltak, herunder arbeid med deltid, likestilling, kompetanse, sykefravær, HMS og arbeidsmiljøutvikling. IT-avdelingen: IT spiller en stadig større rolle i vår hverdag. Digitalisering skjer på alle områder i offentlig sektor. Stokke kommune har en liten IT-avdeling som både har ansvar for daglig drift og er en viktig bidragsyter i utviklingen av digitale tjenester i kommunen. Utvikling av tjenestenett/gigafib og tilrettelegging for stadig mer samarbeid kommunene i mellom er et krevende arbeid som gjøres innenfor dagens IT-avdelinger. Forventninger i egen organisasjon, i samarbeidet i tjenestenett/gigafib, blant innbyggere og fra sentrale myndigheter setter et stort press på IT-avdelingen som overgår gjennomføringskapasiteten. Nye verktøy legger til rette for effektivisering ute i seksjonene, mens IT-løsningene blir stadig flere og mer omfattende. Gevinstene tas ut i seksjonene. For å ha en sikker, robust og stabil IT-drift og kunne fortsette den digitale utviklingen som forventes av kommunen, er det behov for å styrke IT-avdelingen. Servicekontoret: Servicekontoret vil fra ha en noe lavere bemanning. Som en følge av dette vil oppgaver bli omfordelt til andre. Fra vil servicekontoret være sentralbord for Andebu kommune. Dette søkes løst ved ytterligere å omfordele oppgaver til andre enheter. Det er ikke mulig med intern omfordeling uten å avvikle andre oppgaver. Bemanningen er en minimumsløsning og servicekontoret kan ikke tilføres nye oppgaver uten at bemanningen styrkes. Innføringen av WebSak har vært krevende, men servicekontoret utfører nå sentralt postmottak på en svært god måte. Systemet utvikles stadig og det er behov for å videreutvikle kompetansen til de ansatte ved kursing og deltakelse i brukernettverk. Det er svært viktig å foreta en konvertering av den historiske databasen fra det gamle systemet slik at dokumentene kan sikres for fremtiden. Økonomi og finans Stokke kommune har de siste årene skiftet ut de største IT-systemene innenfor økonomiområdet. Det er lagt opp til at det i løpet av 2014 investeres ytterligere i systemer som bidrar til bedre/ mer effektiv drift og flere elektroniske prosesser, blant annet full integrasjon av elektronisk timelistesystem mot Agresso lønn. Samarbeidet med Nøtterøy kommune om drift av økonomisystemene vil bli videreført og utviklet ytterligere. Investeringene som er gjort de siste årene har hevet kvaliteten på økonomidata vesentlig. Organisering av lønn og regnskap som èn avdeling gir bedre ressursutnyttelse. I budsjettet blir avdelingen redusert med ett årsverk fra høsten For å gjennomføre dette er det nødvendig å etablere ekstern regnskapsførsel for kirken i Stokke. Dette er også et sterkt ønske fra kirkens side og formelt riktig da kirken er et eget rettssubjekt. Ny ordning på dette området er derfor innarbeidet i budsjettet. 17

18 Overordnet planlegging Som en følge av kommunestyrets vedtak ( ) om planstrategi for , vil det bli påstartet en revisjon av kommuneplanen i Tidligere vedtak om å utarbeide en egen kommunedelplan for Arnadal er innlemmet i rulleringen av kommuneplanen. I perioden er det i tillegg til kommuneplanen, flere viktige overordnete plan- og utviklingsoppgaver som må startes. Det er opprettet en ny planleggerstilling fra høsten Planoppgavene omfatter Sentrum øst, noe som krever et betydelig kommunalt planengasjement i 2014, og deretter en tett oppfølgning for utvikling av området. Kommunene Stokke og Sandefjord ønsker også å komme i gang med planlegging av arealene på Torp øst i 2014, men det er uvisst når Jernbaneverket vil starte planleggingen av dobbeltspor syd for Tønsberg og hvordan dette vil berøre Torp øst. Kirken i Stokke Kirkelig fellesråd har et selvstendig ansvar for kirkens budsjett og prioriteringer innenfor den økonomiske rammen som kommunen yter. Overføring til kirken blir gitt som en samlet bevilgning og fellesrådet disponerer selv over denne. Kirken i Stokke leverer likevel innspill til budsjett som hensyntas i totalbudsjettet for sektoren (se egen tabell). Innspill fra kirken ligger også som vedlegg til saken. Handlingsprogram - Rådmann og stab Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Personal og arbeidsgiverfunksjonen En personalfunksjon som støtter opp under kommunens mål. Vi har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Tiltak ) Utvikle en helhetlig og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk med fokus på strategisk HR. Igangsette tiltak innen IA/HMS. Planlegge fremtidig kompetansebehov. Omdømme Styrke personal- og arbeidsgiverfunksjonen 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk Drift Basis ) Herunder arbeidet med å redusere deltid, likestilling mv. Forutsetter delvis selvfinansierende fra 2016 og fullt selvfinansierende fra 2017, i form av redusert sykefravær. vedr. sykefravær finnes i IA-handlingsplan. IT Videreutvikling av IT-løsninger Tiltak

19 1 2 Utskifting og oppgradering av felles administrative ITsystemer Utskifting og oppgradering av fagsystemer Drift Effektivisere identitetsforvaltning. Oppgrade. K-sal Robust ITdrift, Sikre historiske saksbeh.- database Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Invest Vedl. oppgrad. elev- og lærer PC er. Fornyelse IT-løsning elever. Elektroniske løsninger PLO Vedl. oppgrad. elev- og lærer PC er. Fornyelse nettbrett politikere. Fornyelser skole, eiendomsdrift Vedl. oppgrad. elev- og lærer PC er. Fornyelse ITløsninger barnevern, elever, bibliotek Vedl. oppgrad. elev- og lærer PC er. Fornyelse ITløsninger lærere, barnehage, kulturadm, elektronisk dokutveksling Drift Invest 800 Arkiv og service Effektivisere saksbehandlingen og bedre tilbud/ tilgjengelighet for innbyggere, næringsliv, politikere og internt Tiltak Nødvendig oppdatering / opplæring og deltakelse i brukernettverk 2 Bedre service internt/ eksternt. Sikre fremtidig kompetanse 3 Gjennomføre valg Økonomi og finans Drift Lærling fra Drift Kommunevalg Stortingsvalg Drift Tiltak Kompetanseheving innenfor området lønn og personal Gjennomføre kurs Gjennomføre kurs Gjennomføre kurs Gjennomføre kurs Drift

20 Overordnet planlegging Sørge for at kommunen har planer for den langsiktige utviklingen Tiltak Kommuneplan - revisjon Oppstart Vedtak Drift Torp planlegging Forprosjekt Kommunedelplan Vedtak Inv Planstrategi Vedtak Kriseberedskap Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap iht ny sivilberedskapslov og ny forskrift (2011) Tiltak (fra ROS-analysen 2011) Organisere og utstyre krisestaben Beredskapsplanlegging og ROS analyser Sikre strømforsyning til krisestaben, IT-utstyret og lading el. biler 4. Flomvern Melsomvik Krisesider web Håndsett nytt nødnett Drift Inv 20 0,5 årsverk Drift Aggregat nødstrøm Inv. 500 Forprosjekt Inv 100 Kirken Overføring til Kirkelig fellesråd Tiltak Økt overføring Økte driftsutgifter kontorhold 1) Drift Ekstern regnskapsførsel 2) Drift Diverse utbedringstiltak kirker: Råteskader Stokke kirketårn Flytte inngang/dør Skjee kirke 4. Reparasjon Drift 227 3) klokkeoppheng Stokke Brann og tyverialarm Stokke kapell Utfall av steingjerde Skjee kirke 5. Organiststilling (2 * 30 % still) Drift Strøm kirkegårder (til tineapp) Drift 33 3) 7. Trådløs mikrofon Drift 32 3) 8. Sommervikar kirkegårder Drift Reparasjon tak Stokke kirke Drift 4) 20

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Stokke kommune Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak 17.12.2012 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 16 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Stokke kommune. Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Stokke kommune Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Rådmannen 2.11.2015 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 9 3. RÅDMANN OG STAB... 18 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Kommunestyret 15.12.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer