Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den 23. januar 2009 Nils Ingar Aabol ordfører sign. Mette Gravdal møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/1706 Arkiv: 151 Saksbehandler: Toril Eeg DRIFTSREDUKSJONER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Hovedutvalg for administrasjon /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Rådmannens forslag til tiltak for å tilføre budsjettpost til uforutsatte utgifter, 1 mill. kr i 2009, vedtas. 2. Følgende tiltak iverksettes: OMRÅDE TILTAK KR. BELØP 2009 Rådmannskontoret Nedleggelse av kantine før ,- forutsatt i budsjett for 2009 Skolene Gjennomgang funksjonstillegg ,- Lavere antall elever ,- Eiendom og kommunalteknikk Kultur Arealplan og byggesak Redusere renholdsstilling ,- 15,72 % Redusert vedlikehold vei ,- Nedleggelse av fritidstilbud før ,- forutsatt i budsjettet for 2009 Redusere budsjett ,- konsulentbistand plan Familie og oppvekst Innvilget permisjon 4 mnd ,- Reduksjon kjøp av SFO plass ,- Barnevern Tiltak Kurs og opplæring ,- Merinntekt refusjon BPA ,- Pleie og omsorg Fond lindrende ,- Kursmidler ,- Reduksjon 25 % stilling pga ,- sykemelding NAV Reduksjon økonomisk sosialhjelp ,- andre formål Reduksjon økonomisk sosialhjelp ,- andre formål, flyktninger Engveien Prisøkning kafeteria ,- Side 2 av 11

3 Barnehager Redusere overtid kveld ,- 20 % perm. I 10 mnd ,- Reduksjon hjemmel førsk.lærer ,- 20 % Indeksregulere husleie Velle ,- Utvikling Justering lønnsmidler renhold 9.000,- SUM ,- 3. Rådmannen bes fortsette arbeidet med driftsreduksjoner / driftsforbedringer slik helårseffekt av tiltak i 2010 utgjør 2 mill. kr. 4. Iverksatte tiltak ut over 1 mill. kr benyttes til å dekke mindreinntekt fra MVA investeringer i Virksomhetenes rammer endres i henhold til vedtak i denne sak. 6. Saken fremmes for kommunestyret til endelig behandling. Sammendrag: Saken omhandler forslag til tiltak slik at budsjettpost til uforutsatte utgifter tilføres 1. mill. kr i Side 3 av 11

4 Saksutredning Vedlegg: Vedtak i Ksak 90/08 Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett Bakgrunn for saken: Kommunestyret fattet i sak 90/08 Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2009, et vedtak der pkt 1b) lyder: Rådmannen bes fremme sak om driftsreduksjoner tilsvarende 1. mill. kr i Driftsreduksjonene brukes til å styrke budsjettpost for uforutsatte utgifter. Reduksjonen videreføres med 2 mill. kr i økonomiplanperioden. Videre heter det i vedtakets pkt 8: Det gjennomføres driftsreduksjoner for 18,3 mill. kr. Som følge av vedtak i pkt 1b) skal det foretas ytterligere driftsreduksjoner på 1 mill. kr i Denne saken behandles i formannskapet den og formannskapet gis fullmakt til å justere virksomhetsrammene tilsvarende. Vedtaket i formannskapet iverksettes umiddelbart og fremmes som egen sak i første kommunestyremøte. Faktiske opplysninger: Kommunestyret vedtok i Ksak 90/08 å øke driftsreduksjonene med 1 mill. kr i Beløpet skal videreføres med helårseffekt på 2 mill. kr i Beløpet skal styrke budsjettpost til uforutsatte utgifter. I tillegg vedtok kommunestyret i samme sak å ta ut / utsette investeringer. Dette medfører bortfall av mva kompensasjon tilsvarende ca kr. Det er ikke spesifisert i vedtaket hvilke driftsreduksjoner som skal iverksettes og heller ikke innenfor hvilke tjenesteområder. I denne saken fremmes forslag til tiltak som vil ivareta vedtaket om at budsjettpost til uforutsatte utgifter styrkes med 1 mill. kr. Rådmannen tolker kommunestyrets vedtak slik at det primære er å styrke budsjettet til uforutsatte utgifter i Tidsperspektivet fra vedtak i kommunestyret til behandling av sak i formannskapet har hatt betydning for hvilke tiltak som foreslås. Prosessen rundt de foreslåtte tiltak har derfor vært begrenset, men alle virksomhetene har levert forslag. De tiltak som foreslås vil bare i liten grad medføre at helårseffekten av driftsreduksjonene blir 2 mill. kr i Noen tiltak gir heller ikke varig driftsreduksjoner, men oppstår som følge av for eksempel permisjoner, at andre driftsreduksjoner iverksettes tidligere enn beregnet, eller at det er mindreutgifter på et område. Med bakgrunn i dette vil arbeidet med driftsreduksjoner fortsette slik at det blir iverksatt varige reduksjoner med helårseffekt på 2 mill. kr fra Vurdering: Forslag til driftsreduksjoner tilsvarende 1 mill. kr er gjennomført i samarbeid med de enkelte virksomheter. Fordeling mellom virksomheter er gjort ut fra budsjett og de tjenester Side 4 av 11

5 virksomheten yter. De foreslåtte reduksjoner vurderes som gjennomførbare og realistiske. Konsekvenser av de ulike tiltak er varierende. Rådmannen velger å foreslå tiltak som overstiger 1 mill. kr i Begrunnelsen for dette er at noen tiltak er avhengige av resultat i forhandlinger om funksjonstillegg og at det endelige elevtallet i skolen vil være usikkert helt frem til skolestart i Dersom alle tiltak gjennomføres vil ca av driftsreduksjonene kunne dekke opp for redusert momskompensasjon i 2009 (utsatte/utgåtte investeringer i budsjett 2009). Bortfall av momskompensasjon utgjør kr. og må dekkes inn i Arbeidet med dette og med varige driftsreduksjoner fortsetter. Tiltak for å imøtekomme kommunestyrets vedtak i Ksak 90/08 pkt 1b) OMRÅDE TILTAK 2009 KONSEKVENS EFFEKT 2010 Rådmannskontoret Skolene Nedleggelse av kantine før forutsatt i budsjett Gjennomgang funksjonstillegg Lavere antall elever ,- Ingen. Ansatt har fått annet arbeid ,- Må forhandles , ,- Elevtall varierer fra år til år. Endelig avklaring til skolestart Eiendom og kommunalteknikk Redusere renholdsstilling 15,72 % ,- Redusert renhold rådhuset ,- Redusert vedlikehold vei ,- Kultur Nedleggelse av fritidstilbud før forutsatt i budsjettet ,- Ingen. Ansatt har fått annet arbeid Arealplan og byggesak Redusere budsjett konsulentbistand plan ,- Gjøre mer av planarbeidet med egne ansatte ,- Familie og oppvekst Innvilget permisjon 4 mnd ,- Vakanse i stilling psykiatritjenesten Reduksjon kjøp av SFO plass Barnevern ,- Falgig vurdering i forhold til effekt av tiltaket ,- Tiltak Kurs og opplæring ,- Kun interne kurs og opplæring til ansatte ,- Diverse driftsposter ,- Merinntekt refusjon BPA , ,- Side 5 av 11

6 Pleie og omsorg Fond lindrende ,- Budsjettert prosjekt som utgår Kursmidler Reduksjon 25 % stilling pga sykemelding ,- Mindre kurs og opplæring ,- Vikar har mindre stillingsprosent og lavere lønn ,- NAV Reduksjon økonomisk sosialhjelp andre formål Reduksjon økonomisk sosialhjelp andre formål, flyktninger , , , ,- Engveien Prisøkning kafeteria ,- Prisøkning i kafeteria samlet 10 % i ,- Barnehager Redusere overtid kveld , ,- 20 % permisjon i 10 mnd Reduksjon hjemmel førsk.lærer 20 % Indeksregulere husleie Velle utvikling Justering lønnsmidler renhold , , , , , , ,- Flere barn pr. årsverk ,- SUM , ,- Av de foreslåtte tiltak vil ca kr videreføres for Det er således behov for ytterligere driftsreduksjoner tilsvarende kr. Side 6 av 11

7 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/691 Arkiv: 200 Saksbehandler: Torunn Årset FINANSSTRATEGI Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Ny finansstrategi vedtas. 2. Ny finansstrategi skal ha en strategisk posisjon hvor aksjer utgjør 20 % og rentebærende papirer utgjør 80 %. 3. For å unngå å realisere verditap fullt ut skal aksjeandelen reduseres gradvis til 20 % og tilpasses strategisk posisjon. 4. Det årlige uttaket til drift settes til 3,5 % (8,2 mill kr) og redusert finansinntekt (1 mill kr) vurderes mot reduserte renteutgifter og søkes innarbeidet i budsjettet for 2009 i 1.tertial. Sammendrag: På bakgrunn av tapet på finansplasseringene i 2008 er det nødvendig med en gjennomgang og justering av finansstrategien. Endringene som foreslås i nytt finansreglement kan kort oppsummeres slik Aksjeandelen reduseres fra 30 % til 20 % og andelen rentebærende papirer økes tilsvarende. For å unngå å realisere store tap når verdien av aksjene er lave foretas en gradvis nedvekting. Som en følge av nedvekting av aksjeandelen reduseres den forventede langsiktige avkastningen fra 7,4 % til 6,9 % og det årlige uttaket til drift reduseres dermed fra 4 % til 3,5 % (avsetning til bufferfond og inflasjonsjustering opprettholdes) Redusert inntekt fra avkastning på 1 mill kr innarbeides i budsjettet og justeres i 1.tertial. Det er forventet ytterligere rentenedgang på kommunens lån og inntektsreduksjonen kan vurderes mot renteutgiftene i Nytt finansreglement tilfredsstiller kravene i ny finansforskrift (trer i kraft senere i 2009). Side 7 av 11

8 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: K.sak 39/08 Finansreglement for Stokke kommune Vedlegg: 1. Forslag til nytt finansreglement 2. Avkastningsrapport desember 2008 Bakgrunn for saken: Kommunen hadde i 2008 et tap på plasserte midler med til sammen 21 mill kr. Tap på aksjer utgjorde 35,4 mill kr (-41 %) og avkastning på rentebærende papirer utgjorde 14,4 mill kr (7,4 %). Negativ avkastning totalt på porteføljen var -7,6 %. Ved utgangen av 2008 utgjorde aksjeandelen 20,1 % og rentebærende papirer 79,9 % Det var budsjettert med avkastning på 16,6 mill kr og avviket utgjorde derfor 37,6 mill kr. Dette medfører et betydelig regnskapsmessig underskudd i 2008-regnskapet som må dekkes inn i fremtidige budsjetter. I budsjettet for 2009 er det vedtatt at det skal benyttes 16 mill kr av bufferfondet. Fondet vil etter det være brukt opp. Det er nødvendig å foreta en gjennomgang og justering av finansstrategien slik at økonomien blir mindre sårbar for store svingninger i finansmarkedet i fremtiden. Faktiske opplysninger: Kommunelovens 52 nr 3 omhandler en bestemmelse om kommuners finansforvaltning: Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 5.mars 2001 regulerer hvordan kommunene skal håndtere sine finansplasseringer. Ny finansforskrift trer i kraft våren Denne skal erstatte gjeldende finansforskrift. Den nye finansforskriften skal tydeliggjøre reglene som allerede ligger i dagens regelverk om plassering og forvaltning av finansielle midler og gjeld. Det legges opp til at alle kommuner skal utarbeide og vedta sitt eget finansreglement minst en gang i hver kommunestyreperiode. Det blir understreket at finansforvaltningen må samsvare med egen kunnskap om finans. Kravene til rapportering er betydelig skjerpet i forskriftsforslaget og det legges opp til at ansvarsfordelingen mellom kommunestyret og administrasjonen må gjøres tydeligere og mer presis. Det stilles også krav til risikovurdering og risikohåndtering. 1.november 2007 ble det innført et kundekategoriseringsregeleverk (MiFID) som skal beskytte kunden/investor i større grad enn tidligere. Det stilles nå krav til kartlegging av kunders kompetanse. I dette regelverket (verdipapirlovens 10) defineres tre kategorier kunder: Ikke-profesjonelle kunder Profesjonelle kunder Kvalifiserte motparter Side 8 av 11

9 Stokke kommune er kategorisert som ikke-profesjonell kunde og innehar derfor størst grad av investorbeskyttelse. Dette er også i tråd med KS sin anbefaling for klassifisering av kommuner i dette regelverket. Grieg Investor as benyttes som uavhengig rådgiver i spørsmål knyttet til finansplasseringer. Stokke kommunes finansreglement ble revidert av kommunestyret i møte Foreslått finansreglement oppfyller kravene i ny finansforskrift. Oversikten under viser hvilke endringer som er innarbeidet i forslaget til nytt finansreglement: Punkt Finansreglement vedtatt Nytt finansreglement 1.1 nr 6 Årlig uttak 4 % av kapital Årlig uttak 3,5 % av kapital 1.1 nr 8 Søke å oppnå avkastning på langsiktig kapital som i gjennomsnitt er 2,4 % poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko Søke å oppnå avkastning på langsiktig kapital som i gjennomsnitt er 1,9 % poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko 4.1 nr2 Årlig uttak 4 % av kapital Årlig uttak 3,5 % av kapital 4.1 nr pkt avsnitt: avsnitt: Søke å oppnå avkastning på langsiktig kapital som i gjennomsnitt er 2,4 % poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko Porteføljesammensetning tilsvarende 30 % i aksjer (maks 40 % og min 20 %) og 70 % i rentebærende papirer (maks 80 % og min 60 %). Referanseindeks for globale renter: Citigroup World Gvt TR i NOK Inntil 75 % av renteinvesteringene kan etableres som en anleggsportefølje Kommunens langsiktige kapital er pr ca NOK 280 mill kr. Kapitalen er ikke inflasjonsjustert. Bufferfondet er ved samme tidspunkt ca NOK 20,5 mill kr Langsiktig forventet avkastning for kommunens investeringsstrategi er 7,4 %. Kommunens avkastningskrav er 6,5 % (sammensatt av inflasjon 2,5 % og årlig uttak 4 %) Søke å oppnå avkastning på langsiktig kapital som i gjennomsnitt er 1,9 % poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko Porteføljesammensetning tilsvarende 20 % i aksjer (maks 30 % og min 10 %) og 80 % i rentebærende papirer (maks 90 % og min 70 %). Referanseindeks for globale renter: JP Morgan Globale Gov Bond sikret til NOK Inntil 75 % av norske renteinvesteringer kan etableres som en anleggsportefølje. Kommunens langsiktige kapital er pr ca NOK 250 mill kr. Kapitalen er ikke inflasjonsjustert. Bufferfondet er ved samme tidspunkt 0 (vedtatt disponert i budsjettet for 2009). Langsiktig forventet avkastning for kommunens investeringsstrategi er 6,9 %. Kommunens avkastningskrav er 6 % (sammensatt av inflasjon 2,5 % og årlig uttak 3,5 %) avsnitt: Langsiktig forventet avkastning for investeringsstrategien er 2,4 % høyere enn bankrente Langsiktig forventet avkastning for investeringsstrategien er 1,9% høyere enn bankrente Side 9 av 11

10 4.5 4 avsnitt avsnitt Tabell som viser risiko ved porteføljesammensetning og utfallsrom (30 % aksjer og 70 % rentebærende papirer) Tabell som viser sannsynlighet knyttet til investeringsstrategi definert gjennom strategisk posisjon (30/70) Tabell som viser risiko ved porteføljesammensetning og utfallsrom (20 % aksjer og 80 % rentebærende papirer) Tabell som viser sannsynlighet knyttet til investeringsstrategi definert gjennom strategisk posisjon (20/80) avsnitt Nytt punkt avsnitt avsnitt 4.7 punkt siste setning Bufferfondet skal utgjøre minimum 14 % av beløpet det beregnes årlig uttak av Budsjettert uttak på inntil 4 % fra fondet i regnskapsåret budsjetteres som uttak fra bufferfondet i fm ordinær budsjettprosess i budsjettåret. Dersom uttaksprinsippet skal fungere etter forutsetningene, må kommunens regnskap kunne gjøres opp med et positivt resultat Tekst endret Bufferfondet skal utgjøre ca 12,5 % av kapitalen Budsjettert uttak på inntil 3,5 % fra fondet i regnskapsåret budsjetteres som uttak fra bufferfondet i fm ordinær budsjettprosess i budsjettåret. Dersom uttaksprinsippet skal fungere etter forutsetningene, må kommunens regnskap kunne gjøres opp med et positivt resultat og regnskapsmessig underskudd fra tidligere år må være inndekket Ved å redusere andelen aksjer i porteføljen fra 30 % til 20 % reduseres den langsiktige beregnede avkastningen fra 7,4 % til 6,9 %. Dermed reduseres den delen av avkastning som skal inntektsføres i driften fra 4 % til 3,5 %. Forutsetninger om inflasjonsjustering og bufferfondsoppbygging beholdes med hhv 2, 5 % og 0,9 %. Vurdering: Bufferfondet disponeres i sin helhet for å balansere budsjettet for 2009, og det vil ved utgangen av 2009 ikke være tilgjengelige reserver for å dekke evt tap på finansavkastning. Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å foreta en nedvekting av aksjer i porteføljen, og foreslår derfor at denne justeres ned til 20 % og de rentebærende papirene opp til 80 %. For å unngå å måtte selge aksjer og realisere tapet på dagens lave nivå, settes den maksimale aksjeandelen til 30 %. Dermed kan det foretas en gradvis nedjustering av denne andelen når aksjeverdien er på akseptabelt nivå. I budsjettet for 2009 er det lagt inn en forventet avkastning til drift på 4 %. Budsjettert avkastning ble beregnet utfra en forventet totalportefølje på 230 mill kr (oktober 08) og dette utgjør i budsjettet 9,2 mill kr. Porteføljen utgjør pr mill kr, men av dette skal 15,5 mill kr realiseres og tilføres likviditeten i løpet av våren 09 (bruk av fond i 08-budsjettet). Avkastningen må derfor beregnes utifra en totalportefølje på 234 mill og budsjettert Side 10 av 11

11 avkastning blir da 8,2 mill kr i Budsjettert avkastning må derfor reduseres med 1 mill kr i inneværende års budsjett. Økonomiske konsekvenser: Ved å redusere avkastning i drift fra 4 % til 3,5 % må budsjettert avkastning justeres ned med 1 mill kr. Det er forventet ytterligere rentenedgang og redusert avkastning vil kunne vurderes mot reduserte renteutgifter. Rådmannen kommer tilbake til dette i budsjettkontroll etter 1.tertial. Konklusjon: Aksjeandelen i porteføljen reduseres fra 30 % til 20 % gjennom en gradvis nedvekting i aksjer. Avkastning til drift reduseres fra 4 % (9,2 mill kr) til 3,5 % (8,2 mill kr) i budsjettet for Side 11 av 11

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3 Stokke kommune Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009 Vedtatt 15.12.2008 Innhold: U1. INNLEDNINGU... 3 U2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGERU... 6 U3. TOPPLEDELSE OG STABU... 14 U4. GRUNNSKOLEU...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer