Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) Sissel Johansen Helge Høve (rådmann) Sonja Johansen SAKSKART Side Saker til behandling 16/14 12/ Politiråd - samarbeidsavtale 3 17/14 14/ /14 13/ Deltakelse i "Utviklingsprogrammet for bygregioner" - Sør-Troms regionråd Søknad om støtte fra næringsfondet - omstillingsmidler - Sør-Troms regionråd /14 13/ Rusmiddelpolitisk handlingsplan - godkjenning 6 20/14 14/ Ibestad skole - valg av alternativ 7 21/14 14/ Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannskapsmøte Hamnvik,

2 Godkjent: Roy-Helge Andreassen Jim Kristiansen 2

3 Saker til behandling 16/14 Politiråd - samarbeidsavtale Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar forslag til samarbeidsavtale om politiråd i Ibestad kommune. Møtebehandling Omforent forslag om endret avtaletekst i punktet om deltakere; Utover dette innkalles andre deltakere etter behov. Omforent forslag om endret avtaletekst i punktet om møtestruktur; Ordfører kaller inn til møte og er møteleder. Rådmannen fører referat. Votering Rådmannens innstilling til vedtak med formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet fattet følgende vedtak: Formannskapet vedtar samarbeidsavtale om politiråd i Ibestad kommune. [Lagre] 3

4 17/14 Deltakelse i "Utviklingsprogrammet for byregioner" - Sør- Troms regionråd Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 Forslag til vedtak/innstilling: Ibestad kommune slutter seg til og deltar i prosjektet «Byregionen Harstad samspill imella bygd og by» slik prosjektplanen skisserer. Møtebehandling Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet fattet følgende vedtak: Ibestad kommune slutter seg til og deltar i prosjektet «Byregionen Harstad samspill imella bygd og by» slik prosjektplanen skisserer. [Lagre] 4

5 18/14 Søknad om støtte fra næringsfondet - omstillingsmidler - Sør- Troms regionråd Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 Forslag til vedtak/innstilling: Søker Søknadsbeløp Anbefalt Type søknad Sør-Troms Regionråd Regionale midler Møtebehandling Rådmannen endret sin innstilling ved at beløpene ble endret fra kroner til kroner. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet fattet følgende vedtak: Sør-Troms regionråd innvilges kroner i henhold til søknad for prosjektet «imella-regional videreføring og koordinering 2014» over utviklingsfondets regionale midler. Bevilgningen forutsetter at det bevilges tilsvarende beløp fra øvrige medlemskommuner. [Lagre] 5

6 19/14 Rusmiddelpolitisk handlingsplan - godkjenning Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar rusmiddelpolitisk handlingsplans kap 1, 2, 3, 5 og 6 til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar kap 4 Tiltak - som retningsgivende for kommunens tiltak for å forebygge rusmiddelmisbruk. 3. Kommunestyret vedtar alkoholreglement for Ibestad kommune, jfr. vedlegg 2. Møtebehandling Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar rusmiddelpolitisk handlingsplan kap 1, 2, 3, 5 og 6 til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar kap 4 Tiltak som retningsgivende for kommunens tiltak for å forebygge rusmiddelmisbruk. 3. Kommunestyret vedtar alkoholreglementet for Ibestad kommune, jfr. vedlegg 2. [Lagre] 6

7 20/14 Ibestad skole - valg av alternativ Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret velger alt. 2 nybygg som valg for ny 1-10 skole i Ibestad. 2. Forutsetning for valget er at forprosjekt for alt.2 sendes tilbake til byggekomiteen for ny gjennomgang for å redusere kostnadene med 8 mill. kroner. 3. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide byggekostnad på 73,4 mill. kroner i budsjett 2014 og Prosjektet finansieres ved lån. 4. Rådmannen bes utrede alternativ bruk av bygning for Ibestad barneskole. Dersom det ikke framkommer alternativ bruk av bygningen, fremmer rådmannen forslag om rivning for at arealet skal disponeres av den nye skolen. Rivningskostnadene skal inkluderes i nybyggprosjektet. 5. Rådmannen bes utrede alternativ bruk av tidligere realskolefløy. Dersom det ikke framkommer alternativ bruk av bygningen, fremmer rådmannen forslag om rivning. Rivningskostnadene skal inkluderes i nybyggprosjektet. Møtebehandling Omforent ble det fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret velger alt. 2 nybygg som ny 1-10 skole i Ibestad. 2. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide en byggekostnad på 74,129 millioner kroner (jfr. oppsett i forprosjekt pkt. 1-9 med fratrekk av mva/kapittel 0.4/side 3 av 26/U2 Arkitekter AS) i budsjett 2014 og Prosjektet finansieres ved lån. 3. Kommunestyret ber byggekomiteen vurdere høringsinnspillene, dog ikke utover investeringsramme i pkt Ungdomsklubben gis egnet lokale både i og etter byggeperioden. 5. Rådmannen bes utrede alternativ bruk av bygning for Ibestad barneskole. Dersom det ikke framkommer alternativ bruk av bygningen, fremmer rådmannen forslag om rivning for at arealet skal disponeres av den nye skolen. Rivningskostnadene finansieres med lån og vil kunne øke investeringsramma i pkt Rådmannen bes utrede alternativ bruk av tidligere realskolefløy. Dersom det ikke framkommer alternativ bruk av bygningen, fremmer rådmannen forslag om rivning. Rivningskostnadene finansieres med lån og vil kunne øke investeringsramma i pkt. 2. Votering 7

8 Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet tilrår kommunstyret å vedta følgende: 1. Kommunestyret velger alt. 2 nybygg som ny 1-10 skole i Ibestad. 2. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide en byggekostnad på 74,129 millioner kroner (jfr. oppsett i forprosjekt pkt. 1-9 med fratrekk av mva/kapittel 0.4/side 3 av 26/U2 Arkitekter AS) i budsjett 2014 og Prosjektet finansieres ved lån. 3. Kommunestyret ber byggekomiteen vurdere høringsinnspillene, dog ikke utover investeringsramme i pkt Ungdomsklubben gis egnet lokale både i og etter byggeperiode. 5. Rådmannen bes utrede alternativ bruk av bygning for Ibestad barneskole. Dersom det ikke framkommer alternativ bruk av bygningen, fremmer rådmannen forslag om rivning for at arealet skal disponeres av den nye skolen. Rivningskostnadene finansieres med lån og vil kunne øke investeringsramma i pkt Rådmannen bes utrede alternativ bruk av tidligere realskolefløy. Dersom det ikke framkommer alternativ bruk av bygningen, fremmer rådmannen forslag om rivning. Rivningskostnadene finansieres med lån og vil kunne øke investeringsramma i pkt. 2. [Lagre] 8

9 21/14 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannskapsmøte Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 Forslag til vedtak/innstilling: Styringssaker: 1. TI på Topp A) FV-848 B) bredbånd, C) kommunal service D) mineralprosjektet E) sykefravær F) Engenes havn G) fortau Hamnvik H) økonomi I) oppgradering skole J) arealplaner) Drøftingssaker: Orienteringssaker: 1. Folkehelseinstituttet Folkehelseprofil Ibestad 2014, jfr. mail. Diverse: Møtebehandling Votering Vedtak Styringssaker: 1. TI på Topp a. FV-848 informasjon ved ordfører. Grunnerverv og byggeplanlegging ferdig. Planlagt start mai Informasjonsmøter avholdes (2014). Krav om større utbygging i b. Mineraler Breivoll informasjon ved ordfører. Gjennomført kjerneboring. Deltakelse på mineralmesse i Canada. Avvente analyse av kjerneboring. c. Høyhastighetsfiber informasjon ved ordfører. Ingen anbud i anbudsrundene. Forlenget tilsagn om tilskudd fra fylket. d. Sykefravær informasjon ved rådmann. Arbeidstidsordninger i hjemmesykepleien turnus ferdig utarbeidet. Generell nedgang i sykefraværet 9

10 fra 2012 til Økende sykefravær i PRO-tjenesten. Arbeide videre med de tiltak som er igangsatt. Fokus på arbeidsmiljø i hele organisasjonen. e. Arealplan informasjon ved rådmann. Arealplan er lagt ut til ettersyn, fristen er utsatt på nytt, nå til 25. april på grunn av mangler med beskrivelsesdelen. f. Oppgradering skole informasjon ved rådmann. Anbudsrunde forprosjekt/detaljprosjekt. Politisk valg av alternativ 10. april. g. Fortau Hamnvik informasjon ved rådmann. Beslutning om oppstart bygging fortau våren 2014 er tatt. Grunneiererstatning er utbetalt. Felling av trær nesten ferdig. Detaljprosjektering er oversendt SVV 13. mars. SVV har blitt anmodet at prosjektet skal ut på anbud innen 1. juni. h. Havn Engenes informasjon ved rådmann. Møte med Kystverket Vedtak om planstart. Tiltak i slutten av NTP periode. Bevilget kr i 2014 / i Folkemøtet på Engenes avholdt 11. februar. Framdriftsplan er utarbeidet. (1. halvår 2014). Anbudsrunde er gjennomført, 4 tilbud kom inn. i. Servicenivå informasjon ved rådmann. Nytt sentralbord/telefonsystem tatt i bruk. Hjemmesiden fortløpende oppgraderes og oppdateres. j. Økonomi tilpasset drift informasjon ved rådmann. Budsjettkontroll. Meget stramt budsjett i Stor usikkerhet mht drift av bosetting EM. Sterkt fokus på budsjettkontroll, rapportering og iverksetting av tiltak. Drøftingssaker: Orienteringssaker: 1. Folkehelseinstituttet Folkehelseprofil Ibestad 2014, jfr. mail. 2. Rådmannens orientering - Interkommunalt samarbeid med Harstad kommune - Interkommunalt samarbeid med Harstad havn - Personell rekruttering mv. - Overbelegg på sykehjemmet - Prosjektskjønnsmidler Årsand boligfelt - Organisasjonsgjennomgang - Boligsatsing i Ibestad - Avtale om salg av lokaler til Polar Energi - Nye økonomisystem - Kommunebarometeret - Budsjettest Kommunal Rapport - Stedsanalyse Hamnvik Diverse: 1. Kommunereformen 2. Støtte til reise angående brukere i miljøarbeidertjenesten 3. Kulturminneregistrering 4. Rekruttering av kvinner til lokalpolitikken 5. Investering sykehjem 10

11 Spørsmål fra formannskapet a) Jim Kristiansen infotavler i kommunen feilaktig informasjon, må oppdateres Rådmann svarte. b) Jim Kristiansen kommunale veier - Fugleberg, overflatevann som renner over veien. Rådmann svarte. c) Roy-Helge Andreassen barnehagekapasitet Rådmann svarte. d) Eva Nilssen søknad fra Ibestad idrettslag, J16. Ordfører svarte. [Lagre] 11

12 12

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo. Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn Møtedato: 23. august 2013 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare. RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST Tid: Fredag 21.02.14, kl. 10.00 14.00 Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer