Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Sissel Johansen og Roy-Helge Andreassen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Sissel Johansen og Roy-Helge Andreassen."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: kl. 8:00 11:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Sissel Johansen og Roy-Helge Andreassen. Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Helge Høve (rådmann) Siv Korneliussen SAKSKART Side Saker til behandling 191/12 12/ /12 12/ Salg/disponering av lokaler i tidligere videregående skole Søknad om deling gnr. 109/61 - Ingemunn Vang, Straumbotn, 9455 Engenes /12 12/ Mindre vesentlig reguleringsendring - Breivoll havn 5 194/12 11/ Festetomt Breivoll industriområde - Geir Fredheim 7 195/12 196/12 12/ / Kommunal planstrategi 9 Valg av nytt medlem til sakkyndig eiendomskattenemnd /12 12/ Valg Stortingsvalget og sametingsvalget /12 11/ Søknad om støtte til utgivelse av bok - Krambuvika bygdemuseumslag 14 1

2 199/12 12/ Tour de Andørja - søknad om landingstillatelse /12 12/ /12 12/ Energi og sparetiltak - nye slukketider for gatelys i Ibestad kommune. Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannskapsmøte Hamnvik, Godkjent: Roy-Helge Andreassen Jim Kristiansen 2

3 Saker til behandling 191/12 Salg/disponering av lokaler i tidligere videregående skole 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til det skisserte opplegg med salg av den gamle fløyen i videregående skole til Ibestad ASVO AS og utleie med opsjon på salg av lokalene Ibestad ASVO leier i dag til Polar Energi AS. 2. Dersom pkt. realiseres, oppheves kommunestyrets vedtak om salg av eksisterende lokaler til Ibestad ASVO. 3. Rådmann får fullmakt til å forhandle med Ibestad ASVO AS og Polar Energi AS om avtaler. 4. Formannskapet får fullmakt til å inngå avtaler om salg og leie og øvrige forpliktelser for kommunen. Omforent forslag om at det skal stå Dersom pkt. 1 realiseres. Rådmannens forslag til innstilling med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til det skisserte opplegg med salg av den gamle fløyen i videregående skole til Ibestad ASVO AS og utleie med opsjon på salg av lokalene Ibestad ASVO leier i dag til Polar Energi AS. 2. Dersom pkt. 1 realiseres, oppheves kommunestyrets vedtak om salg av eksisterende lokaler til Ibestad ASVO. 3. Rådmann får fullmakt til å forhandle med Ibestad ASVO AS og Polar Energi AS om avtaler. 4. Formannskapet får fullmakt til å inngå avtaler om salg og leie og øvrige forpliktelser for kommunen. 3

4 192/12 Søknad om deling gnr. 109/61 - Ingemunn Vang, Straumbotn, 9455 Engenes. 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 Formannskapet vedtar følgende. 1. Ingemunn Vang, gnr. 109/61 innvilges fradeling av 1 da stor hyttetomt som skissert i søknad, hjemlet i jordlovens Det må hensyntas at eiendommen ligger i et område hvor normal landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at dette ikke kan påklages. 3. Saken er behandlet etter jordloven og må behandles etter plan og bygningsloven for å være endelig. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 186/12 Ikke behandlet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar følgende. 1. Ingemunn Vang, gnr. 109/61 innvilges fradeling av 1 da stor hyttetomt som skissert i søknad, hjemlet i jordlovens Det må hensyntas at eiendommen ligger i et område hvor normal landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at dette ikke kan påklages. 4

5 3. Saken er behandlet etter jordloven og må behandles etter plan og bygningsloven for å være endelig. 5

6 193/12 Mindre vesentlig reguleringsendring - Breivoll havn 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 Formannskapet vedtar en mindre vesentlig reguleringsendring i Breivoll havn, der det tillates at det legges ut flytebrygger mellom dagens gjestebrygge og Svein-Atle/Oleif Frantsen brygge. Disse bryggene skal fortrinnsvis nyttes i næringsvirksomhet. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 185/12 Formannskapet var på befaring i Breivoll havn. Utover dette ble saken ikke behandlet. Det ble fremmet et omforent forslag: 1. Formannskapet ber administrasjonen om å sette frem ei sak om en mindre vesentlig reguleringsendring angående Breivoll havn. 2. Reguleringsendringa skal innbefatte begge søkere. 3. Det stilles krav om sammenfallende front på flytebryggene. 4. Det stilles krav om tidsbegrensning på 5 år. 5. Det stilles krav om aktiv næringsvirksomhet i forbindelse med bruk av bryggene. Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet fattet følgende vedtak: 1. Formannskapet ber administrasjonen om å sette frem ei sak om en mindre vesentlig reguleringsendring angående Breivoll havn. 2. Reguleringsendringa skal innbefatte begge søkere. 3. Det stilles krav om sammenfallende front på flytebryggene. 4. Det stilles krav om tidsbegrensning på 5 år. 5. Det stilles krav om aktiv næringsvirksomhet i forbindelse med bruk av bryggene. 6

7 194/12 Festetomt Breivoll industriområde - Geir Fredheim 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 1) Ibestad kommune fester bort tomt på inntil 1000 m 2 på Breivoll industriområde til Geir Fredheim. 2) Det opprettes festeavtale etter gjeldende regelverk, rådmannen gis myndighet til å utarbeide og inngå avtalen. 3) Festeren dekker alle utgifter med opprettelse av tomt, tinglysning av matrikkelbrev og festekontrakt. 4) Festeren må aktivt ta i bruk tomta til det aktuelle formål innen 2 år fra festetidspunkt. 5) Festeavtalen skal inngås med aktiv næringsvirksomhet. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 187/12 Ikke behandlet. Omforent forslag om et tillegg i pkt. 5: Dette oppgis å være reparasjon av innstalasjoner og/eller maskinstasjon. Omforent forslag om et nytt punkt pkt. 6: Området skal ikke benyttes som lagringsplass for masser og utrangerte maskiner og utstyr. Virksomheten må ikke komme i konflikt med næringsmiddelvirksomhet i området. Rådmannens innstilling med tillegg av omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 1) Ibestad kommune fester bort tomt på inntil 1000 m 2 på Breivoll industriområde til Geir Fredheim. 2) Det opprettes festeavtale etter gjeldende regelverk, rådmannen gis myndighet til å utarbeide og inngå avtalen. 7

8 3) Festeren dekker alle utgifter med opprettelse av tomt, tinglysning av matrikkelbrev og festekontrakt. 4) Festeren må aktivt ta i bruk tomta til det aktuelle formål innen 2 år fra festetidspunkt. 5) Festeavtalen skal inngås med aktiv næringsvirksomhet. Dette oppgis å være reparasjon av innstalasjoner og/eller maskinstasjon. 6) Området skal ikke benyttes som lagringsplass for masser og utrangerte maskiner og utstyr. Virksomheten må ikke komme i konflikt med næringsmiddelvirksomhet i området. 8

9 195/12 Kommunal planstrategi 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar følgende planstrategi: Plan Plantype Finansiering Merknad Rådmann/stab Kommuneplan - arealdelen Kommunedelplan X Egne midler Kommuneplan - Kommunedelplan x Egne midler samfunnsdel Økonomiplan Økonomiplan x x x x Egne ressurser Samfunnsdel Andre planer x x x Egne ressurser Årlig rullering Planstrategi revidering handlingsdelen Planstrategi x x x x Egne ressurser Oppvekst Kulturplan Kommunedelplan x Egne ressurser Revidering Beredskapsplan for barn og Andre planer x Egne midler Rullering unge Anleggsplan for idrett og friluftsliv Andre planer x x x x Egne ressurser Årlig revidering NAV Boligsosial plan Andre planer x Egne ressurser Ruspolitisk handlingsplan Andre planer x Tilskudd fylkesmannen Helse Smittevernplan Andre planer x x x x Egne ressurser Årlig rullering Folkehelseplan Kommunedelplan x Egne ressurser Plan for psykisk helsearbeid Andre planer x Egne ressurser Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Omsorgsplan Andre planer x Demensplan Andre planer x Plan, næring og utvikling (PNU) Beredskapsplan Andre planer x x x x Egne ressurser Årlig rullering Hovedplan avløp Kommunedelplan x Egne ressurser Kystsoneplan Kommunedelplan x Bevilgning fra fylkeskomm. Hovedplan vann Kommunedelplan x Egne midler Revidering interkomm. samarbeid 9

10 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 188/12 Ikke behandlet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar følgende planstrategi: Plan Plantype Finansiering Merknad Rådmann/stab Kommuneplan - arealdelen Kommunedelplan X Egne midler Kommuneplan - Kommunedelplan x Egne midler samfunnsdel Økonomiplan Økonomiplan x x x x Egne ressurser Samfunnsdel Andre planer x x x Egne ressurser Årlig rullering Planstrategi revidering handlingsdelen Planstrategi x x x x Egne ressurser Oppvekst Kulturplan Kommunedelplan x Egne ressurser Revidering Beredskapsplan for barn og Andre planer x Egne midler Rullering unge Anleggsplan for idrett og friluftsliv Andre planer x x x x Egne ressurser Årlig revidering NAV Boligsosial plan Andre planer x Egne ressurser Ruspolitisk handlingsplan Andre planer x Tilskudd fylkesmannen Helse Smittevernplan Andre planer x x x x Egne ressurser Årlig rullering Folkehelseplan Kommunedelplan x Egne ressurser Plan for psykisk helsearbeid Andre planer x Egne ressurser Pleie, rehabilitering 10

11 og omsorg (PRO) Omsorgsplan Andre planer x Demensplan Andre planer x Plan, næring og utvikling (PNU) Beredskapsplan Andre planer x x x x Egne ressurser Årlig rullering Hovedplan avløp Kommunedelplan x Egne ressurser Kystsoneplan Kommunedelplan x Bevilgning fra fylkeskomm. Hovedplan vann Kommunedelplan x Egne midler Revidering interkomm. samarbeid 11

12 196/12 Valg av nytt medlem til sakkyndig eiendomskattenemnd 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 3 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Som nytt medlem av sakkyndig skattetakstnemnd velges:.. 2. Som ny nestleder av sakkyndig skattetakstnemnd velges: Formannskapet har behandlet saken i møte sak 190/12 Ikke behandlet. Andørja Fellesliste fremmet forslag om - Helge Nilssen som nytt medlem og som ny nestleder av sakkyndig skattetakstnemnd. Forslaget fra Andørja Fellesliste ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Som nytt medlem av sakkyndig skattetakstnemnd velges Helge Nilssen. 2. Som ny nestleder av sakkyndig skattetakstnemnd velges Helge Nilssen. 12

13 197/12 Valg Stortingsvalget og sametingsvalget 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 holdes det valg i Ibestad kommune slik: Mandag 9. september 2013 ved Ibestad og Solstad kretser kl Bolla og Ånstad krets slås sammen med Ibestad krets slik at Ibestad kommune får to valgkretser: Ibestad og Solstad. 3. Formannskapet velges til valgstyre. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 holdes det valg i Ibestad kommune slik: Mandag 9. september 2013 ved Ibestad og Solstad kretser kl Bolla og Ånstad krets slås sammen med Ibestad krets slik at Ibestad kommune får to valgkretser: Ibestad og Solstad. 3. Formannskapet velges til valgstyre. 13

14 198/12 Søknad om støtte til utgivelse av bok - Krambuvika bygdemuseumslag 1 Formannskapet /12 Formannskapet vedtar å ikke gi støtte til utgivelse av bok om emigranter fra Astafjord. Omforent forslag om at Astafjord endres til Lavangen. Rådmannens innstilling med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar å ikke gi støtte til utgivelse av bok om emigranter fra Lavangen. 14

15 199/12 Tour de Andørja - søknad om landingstillatelse 1 Formannskapet /12 Formannskapet vedtar med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni å gi Tour de Andørja dispensasjon for bruk av helikopter til transport i forbindelse med arrangementet Andørja Freeride Challenge by Heliteam mars Følgende betingelser gjelder for dispensasjon: 1. Grunneiers tillatelse skal foreligge før flyging (landing) finner sted. 2. Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging 3. Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til arrangementet. 4. TDA rapporterer senest 11. mars hvilke trasevalg som vil bli benyttet. 5. Administrasjonen utsteder landingstillatelse etter trasevalg er rapportert inn. Rådmannens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni å gi Tour de Andørja dispensasjon for bruk av helikopter til transport i forbindelse med arrangementet Andørja Freeride Challenge by Heliteam mars Følgende betingelser gjelder for dispensasjon: 1. Grunneiers tillatelse skal foreligge før flyging (landing) finner sted. 2. Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging 3. Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til arrangementet. 4. TDA rapporterer senest 11. mars hvilke trasevalg som vil bli benyttet. 5. Administrasjonen utsteder landingstillatelse etter trasevalg er rapportert inn. 15

16 200/12 Energi og sparetiltak - nye slukketider for gatelys i Ibestad kommune. 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret 1. For gatelysroder som i 2011 fikk montert tidsjustering slukkes gatelysene mellom kl og på hverdager (mandag-torsdag), og mellom kl i helgene (fredag lørdag). 2. Rådmannen anmodes om å følge opp kommunens vedtak om sparetiltak ved å anmode Statens Vegvesen til å overta drift av veilysanlegget over Mjøsundbrua, og ved eventuelt avslag slukkes gatelysene på brua. Omforent forslag om endring i pkt. 1 til følgende: 1. For gatelysroder som i 2011 fikk montert tidsjustering slukkes gatelysene mellom kl i helgene (fredag lørdag). Rådmannens innstilling, med endring kommet i omforente forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fattet følgende vedtak: 1. For gatelysroder som i 2011 fikk montert tidsjustering slukkes gatelysene mellom kl i helgene (fredag lørdag). 2. Rådmannen anmodes om å følge opp kommunens vedtak om sparetiltak ved å anmode Statens Vegvesen til å overta drift av veilysanlegget over Mjøsundbrua, og ved eventuelt avslag slukkes gatelysene på brua. 16

17 201/12 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannskapsmøte Formannskapet /12 Styringssaker er som følgende: Ingen Drøftingssaker er som følgende: 1. Drift av havner i Ibestad (se vedlegg) Orienteringssaker er som følgende: Ingen Diverse: 1. Kirkeverge informerer etter nærmere avtale Styringssaker var som følgende: Ingen Drøftingssaker var som følgende: 1. Drift av havner i Ibestad Rådmannen ønsker en tilbakemelding fra formannskapet om det skal fremmes en sak angående drift av havner i Ibestad om dette skal prioriteres. Det som vil være aktuelt å arbeide videre med er: a) Drift/leie/eierskap av Hamnvik og Breivoll havn b) Innføring av havneavgifter eventuelt samarbeid med Harstad havn. Formannskapets tilbakemelding er at det er ønskelig med en sak på dette. Orienteringssaker var som følgende: 1. Antall pasienter ved Ibestad sykehjem. Rådmannen informerte at det i den siste tiden har vært en økning i antall pasienter her. Dette har en forbindelse til samhandlingsreformen. 2. Brannøvelser 17

18 Rådmannen informerte om at det har vært avholdt 3 brannøvelser. Han har mottatt en bekymringsmelding fra brannvesenet. Dette aktualiseres også behovet for å få til et samarbeid med Harstad kommune. 3. IKT-systemer Rådmannen orienterte om at det har vært et møte med Harstad om et mulig samarbeid på økonomisystemer. 4. Mulig overskudd i bosettingen budsjettet Det ligger an til et overskudd på maksimalt Diverse: 1. Kirkeverge informerer etter nærmere avtale Ikke gjennomført. 2. Dag Sigurd Brustind sykefravær i Ibestad skole Det er kommet meldinger om et høyt sykefravær i skolen, og det anmodes om at administrasjonen følger dette opp. 3. Sissel Johansen trening i arbeidstiden for ansatte Er samtlige ansatte informerte om denne muligheten det oppfordres om at lederne informerer medarbeideren om ordningen. 18

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen)

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.01.2014 kl. 10:00 16:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag

Detaljer

Dag Sigurd Brustind (til kl 1500), Roy-Helge Andreassen, Jim Kristiansen og Eva Nilssen. Geir-Arne Ekman (til kl 1200) (for Sissel Johansen)

Dag Sigurd Brustind (til kl 1500), Roy-Helge Andreassen, Jim Kristiansen og Eva Nilssen. Geir-Arne Ekman (til kl 1200) (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.10.2014 kl. 9:00 15:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind (til kl 1500),

Detaljer

98/11 11/01198-2 Godkjenning av protokoll fra møte 22.08.2011 3. 99/11 11/01245-1 Anke på klage - Planutvalgets vedtak i sak 94/11.

98/11 11/01198-2 Godkjenning av protokoll fra møte 22.08.2011 3. 99/11 11/01245-1 Anke på klage - Planutvalgets vedtak i sak 94/11. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.09.2011 kl. 9:00-15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01198 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Marit Johansen (Samarbeidslista Ap/Sp/V), Erik Roll (Samarbeidslista

Detaljer

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.04.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

Dag Brustind (Høyre), Roy-Helge Andreassen (Sp), Sissel Johansen (Ap), Jim Kristiansen (Andørja fellesliste)

Dag Brustind (Høyre), Roy-Helge Andreassen (Sp), Sissel Johansen (Ap), Jim Kristiansen (Andørja fellesliste) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 16.00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Dag Brustind (Høyre), Roy-Helge Andreassen (Sp), Sissel Johansen (Ap), Jim Kristiansen (Andørja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 39/10 10/94 ASTAFJORDPROSJEKTET Denne saken skal ikke behandles på dette møtet går ut

MØTEINNKALLING. Sak 39/10 10/94 ASTAFJORDPROSJEKTET Denne saken skal ikke behandles på dette møtet går ut MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.03.2010 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det kan

Detaljer

13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7

13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 10:00 17:20 Sted: Kulturhuset Arkivsak: 14/00584 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen, Geir-Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

20/14 14/00057-2 Havnesamarbeid i Sør-Troms 4. 21/14 14/00259-1 Kvalitet i skolen - 2014. 6. Sørrollnes havn - utbygging 8

20/14 14/00057-2 Havnesamarbeid i Sør-Troms 4. 21/14 14/00259-1 Kvalitet i skolen - 2014. 6. Sørrollnes havn - utbygging 8 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 12.06.2014 kl. 0900-1600 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 13:00 Fra saknr.: 40/15 Til saknr.: 57/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/110 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.2010

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/110 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.2010 Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.03.2011 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Idè prosjektet v/erik

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 142/10 10/475 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.06.2010

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 142/10 10/475 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.06.2010 Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.08.2010 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringssaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.04.2012 kl. 08:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren på e-post Dag.Sigurd.Brustind@ibestad.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2013 Tid: 10:00 15.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila FRP Nestleder Berg Ronny H Medlem

Detaljer

Dette gir en langt bredere rapportering enn kun budsjettrapporteringen.

Dette gir en langt bredere rapportering enn kun budsjettrapporteringen. FORORD Jeg vil fortsette med å utarbeide årlige økonomimeldinger til kommunestyrets junimøte selv om den politiske oppfølging kunne ha vært større. Innholdet vil kunne variere litt avhengig av kommunens

Detaljer

08/46 Søknad om støtte til trykking av program. Misvær sangerlag.

08/46 Søknad om støtte til trykking av program. Misvær sangerlag. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 1.9.2008 Tidspunkt: 10:00 15.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv N. Sivertsen Nestleder

Detaljer