Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: kl. 10:00 16:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen) Roy-Helge Andreassen Roald Pedersen (fung. rådmann) Sonja Johansen SAKSKART Side Saker til behandling 1/14 13/ Motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriften 6 - søknad om bruk av ATV for transport av tømmer m.m gangs behandling - Marian Berg Fagerheim 3 2/14 12/ Veinavn - Skrivemåte for Bygdenveien og Garsvikdalveien 5 3/14 13/ RULLERING AV HANDLINGSPLAN - ANLEGGSDEL KOMMUNEPLAN FOR OMRÅDET FOR IDRETT OG FRILUFTSOMRÅDER FOR /14 12/ Endring av vedtekter - Ibestad ungdomsråd 7 5/14 13/ Rusmiddelpolitisk handlingsplan - 1. gangs behandling 8 6/14 13/ Endring i selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS 9 1

2 7/14 12/ Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune /14 13/ Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte 11 9/14 12/ Vedrørende søknad til Norsk kulturminnefond Skippergården 12 10/14 11/ Søknad om fritak som medlem og vara til styret for IDEprosjektet 13 11/14 14/ Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannskapet Hamnvik, Godkjent: Sissel Johansen Jim Kristiansen 2

3 Saker til behandling 1/14 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriften 6 - søknad om bruk av ATV for transport av tømmer m.m gangs behandling - Marian Berg Fagerheim 1 Formannskapet /14 Formannskapet vedtar følgende: Marian Berg Fagerheim gis avslag på søknad om dispensasjon etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av nr Søknaden omhandler bruk av ATV til transport/vinsjing av felt skog til oppsamlingsplass, samt transport av utstyr frem til hogstområde. Begrunnelse: Bruken av ATV på barmark oppfyller ikke de fastsatte vilkårene/kriteriene som ligger til grunn for at tillatelse skal kunne gis. Jfr. rundskriv T kap Tillatelser ved særlige behov. Behovet vurderes å kunne dekkes på annen måte (her; snøscooter), samt at det foreligger stor fare for at ATV som et terrenggående motorkjøretøyene vil volde betydelig slitasje og skade på terrenget ved at belter og hjul vil etterlate seg merker og sår i naturen. Omforent forslag: Marian Berg Fagerheim innvilges søknad om dispensasjon etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av nr Søknaden innvilges bruk av ATV til transport/vinsjing av felt skog til oppsamlingsplass, samt transport av utstyr frem til hogstområde. Bruken av ATV skal medføre minst mulig skadevirkning i terrenget. Dispensasjonen gjelder ut Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet fattet følgende vedtak: Marian Berg Fagerheim innvilges søknad om dispensasjon etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av nr Søknaden innvilges bruk av ATV til transport/vinsjing av felt skog til 3

4 oppsamlingsplass, samt transport av utstyr frem til hogstområde. Bruken av ATV skal medføre minst mulig skadevirkning i terrenget. Dispensasjonen gjelder ut

5 2/14 Veinavn - Skrivemåte for Bygdenveien og Garsvikdalveien 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å vedtak følgende: Kommunestyret vedtar jfr lov om eiendomsregistrering kapittel 4 ( 21), lov om stedsnavn 4 og 9, med tilhørende forskrifter følgende endring i foreslåtte veinavn: 1. Bygdenveien endres til Bygdaveien. 2. Garsvikdalveien endres til Gardsvikdalveien Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta følgende: Kommunestyret vedtar jfr lov om eiendomsregistrering kapittel 4 ( 21), lov om stedsnavn 4 og 9, med tilhørende forskrifter følgende endring i foreslåtte veinavn: 1. Bygdenveien endres til Bygdaveien. 2. Garsvikdalveien endres til Gardsvikdalveien 5

6 3/14 RULLERING AV HANDLINGSPLAN - ANLEGGSDEL KOMMUNEPLAN FOR OMRÅDET FOR IDRETT OG FRILUFTSOMRÅDER FOR Formannskapet /14 2 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak i prioriteringene av søknader ordinære anlegg: Ordinære anlegg: 1. pr Golfbanen på Ånstad fornyet søknad v/ibestad Golfklubb 2. pr Renovering av basseng, teknisk rom Ibestad kulturhus gjentatt søknad v/ibestad kommune Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak i prioriteringene av søknader ordinære anlegg: Ordinære anlegg: 1. pr Golfbanen på Ånstad fornyet søknad v/ibestad Golfklubb 2. pr Renovering av basseng, teknisk rom Ibestad kulturhus gjentatt søknad v/ibestad kommune 6

7 4/14 Endring av vedtekter - Ibestad ungdomsråd 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar å endre pkt i vedtekter for ungdomsrådet til.en valgperiode på 24 måneder. 3. avsnitt i 2.1 utgår da dette var en bestemmelse som kun hadde betydning ved etablering av ungdomsrådet. Omforent ble det fremmet forslag om følgende tillegg i punkt 2.1: Dog skal sammensetningen være som beskrevet i punkt 2.2 Rådmannens innstilling med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar å endre pkt i vedtekter for ungdomsrådet til.en valgperiode på 24 måneder. Dog skal sammensetningen være som beskrevet i punkt avsnitt i 2.1 utgår da dette var en bestemmelse som kun hadde betydning ved etablering av ungdomsrådet. 7

8 5/14 Rusmiddelpolitisk handlingsplan - 1. gangs behandling 1 Formannskapet /14 Formannskapet vedtar å legge ut rusmiddelpolitisk handlingsplan til ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Ordfører fremmet forslag: Første avsnitt i punkt tas bort før handlingsplanen legges ut til ettersyn. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med ordførers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet fattet følgende vedtak: Formannskapet vedtar å legge ut rusmiddelpolitisk handlingsplan til ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Første avsnitt i forslagets punkt tas bort før handlingsplanen legges ut til ettersyn. 8

9 6/14 Endring i selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Ibestad kommune vedtar endringer i selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap IKS som følge av Bjarkøy kommunes uttreden av selskapet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Ibestad kommune vedtar endringer i selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap IKS som følge av Bjarkøy kommunes uttreden av selskapet. 9

10 7/14 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune Formannskapet /14 2 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar boligsosial handlingsplans kap 1 til 11 til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar kap 12 som retningsgivende for kommunens boligsosiale arbeid. AFL v/jim Kristiansen foreslår å ta bort de to første setninger i punkt 5.2. Ordfører orienterte fra møte i Eldrerådet: De vil ha boliger i Hamnvik. De ønsker mindre leiligheter. Forslag fra AFL v/jim Kristiansen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med AFLs v/jim Kristiansen endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar boligsosial handlingsplans kap. 1 til 11 til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar kap 12 som retningsgivende for kommunens boligsosiale arbeid. De to første setningene i forslagets punkt 5.2 tas bort. 10

11 8/14 Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Kommunestyret selv treffer beslutning om hvilken pensjonsordning som skal gjøres gjeldende for de folkevalgte. Omforent ble det fremmet følgende forslag: Folkevalgte innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte i Ibestad kommune. Omforent forslag enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Folkevalgte innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte i Ibestad kommune. 11

12 9/14 Vedrørende søknad til Norsk kulturminnefond Skippergården 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak; Kommunestyret vedtar å ta opp et lån på kroner som egenfinansiering ved søknad til kulturminnefondet til restaurering av Skippergården innvendig. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar å ta opp et lån på kroner som egenfinansiering ved søknad til kulturminnefondet til restaurering av Skippergården innvendig. 12

13 10/14 Søknad om fritak som medlem og vara til styret for IDEprosjektet 1 Formannskapet /14 1. Anne Jensen fritas/fritas ikke fra vervet som medlem av styret for IDEprosjektet. 2. Som nytt medlem av styret for IDE-prosjektet velges: 3. Petra Frantzen fritas/fritas ikke fra vervet som vara til styret for IDE-prosjektet. 4. Som ny vara til styret for IDE-prosjektet velges.. Anne Jenssen har trukket sin søknad om fritak, og dermed utgår rådmannens innstilling i punkt 1 og 2. Omforent ble det fremmet følgende forslag: punkt 3 og punkt 4 utsettes. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet fattet følgende vedtak: Punkt 3 og punkt 4 utsettes. 13

14 11/14 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannsskapet Formannskapet /14 Styringssaker: 1. TI på TOPP Drøftingssaker 1. Breivoll Industriområde (med befaring) Orienteringssaker 1. Rådmannens orientering 2. Orientering om endrede refusjonsordninger for bosetting av enslige mindreårige flyktninger v/aina Mathisen 3. Rekruttering av kommuneoverlege Styringssaker: 1. TI på TOPP a) Oppgradering skole informasjon ved leder PNU Trond Hanssen. Første tegningsalternativer er mottatt. Har vært møte med skolen og andre berørte parter. Møte med byggekomite er avholdt. Forprosjekt ferdig 3. mars b) Fortau Hamnvik informasjon ved leder PNU Trond Hanssen. Beslutning om oppstart bygging av fortau våren Grunneiererstatninger er utbetalt. Felling av trær nesten ferdig. Første utkast av detaljprosjektet til gjennomgang av Statens vegvesen. Arbeider med avklaring vedr. finansiering. Kan bli vesentlig økning i kostnader. c) Havn Engenes informasjon ved leder PNU Trond Hanssen. Møte med kystverket om planstart må fattes, og kommunen bør være ferdig med sitt arbeide sommeren Tiltak i slutten av NTP-periode. De er bevilget kr i 2014 / kr i d) Servicenivå informasjon ved assisterende rådmann Roald Pedersen. Hjemmesiden må oppdateres/revideres. I løpet av februar 2014 skal facebook være oppe å gå. Utfordring er kapasitet/ressurser internt. e) Økonomi informasjon ved assisterende rådmann Roald Pedersen. Rådmann fører budsjettkontroll hos alle seksjonsledere hver måned. Ikke i januar, juli og desember. 14

15 f) FV848 informasjon ved ordfører. Anbudsforespørsel for vedtatte arbeider (strekningen Skrea oppdrettsanlegget) i 2014 sendes ut i februar. Tidligst oppstart i mai. Vil bli veistrekninger mot sommeren, infomøter om dette i februar. g) Mineraler Breivoll - informasjon ved ordfører. Prøver til analysering. Prosjektleder og leder PNU skal delta på mineralmesse i Canada. h) Høyhastighetsfiber Dialog med Bredbåndsfylket Troms. Lite nytt siden siste møte. Må avklare fordeling av fylkeskommunale midler med Skånland. i) Sykefravær informasjon ved personalsjef Roald Pedersen. Nedgang i sykefravær i alle seksjoner fra 2012 til 2013 unntak for PRO. Fokus på arbeidsmiljø. j) Arealplan informasjon ved. Utsatt frist i 2 mnd (17. mars). Må kunngjøres at høringsuttalelser fra tidligere høringsrunde ikke gjelder. Drøftingssaker 1. Breivoll Industriområde (med befaring) Det ble gjennomført en befaring. Sak vedrørende fremtidig bruk av området må fremmes. Orienteringssaker 1. Rådmannens orientering. - - Interkommunalt samarbeid med Harstad kommune - Barnevern, beredskap og brannvern. - Skatteoppkreving Interkommunalt samarbeid med Harstad havn Personell rekruttering mv. Ikke Overbelegg på sykehjemmet Engenesbrygga Asylmottak i Ibestad? Rehabilitering av bassenget i Kulturhuset Prosjektskjønnsmidler 2014 Ettersyn/tilsyn Klagesaker til fylkesmannen Kulturminneplan Brukerundersøkelse PRO 2. Orientering om endrede refusjonsordninger for bosetting av enslige mindreårige flyktninger v/aina Mathisen Leder Bofellesskapet Aina Mathisen orienterte om refusjonsendringer. 3. Rekruttering av kommuneoverlege Fungerende rådmann Roald Pedersen informerte om pågående arbeid angående legeordning. 4. Rekruttering av rådmann Formannskapet ble enig om å ta denne saken videre til kommunestyret. Utlysning av stillingen gjøres ikke før etter kommunestyret. 5. Tilsettingssak Einar Gelius 15

16 Ordføreren orienterte angående prosessen rundt Einar Gelius. Han ble ikke tilsatt som prest av Hålogaland bispedømmeråd. Stillingen blir utlyst på nytt. 6. Forhandlinger med Polar Energi 7. Organisasjonsgjennomgang presiseringer 8. Montessorriskolen avventer behandling til saken er avgjort i skolens organer 9. Høyspentledning i Nøysomheten Spørsmål fra formannskapet: a) Sissel Johansen røyking i arbeidstiden Hvordan følges forbudet opp? Fungerende rådmann Roald Pedersen svarte. b) Sissel Johansen trening i arbeidstiden Hvordan er informasjonen om denne ordningen blitt gitt? Fungerende rådmann Roald Pedersen svarte. c) Sissel Johansen Slukking av gatelys der det ikke bor folk Ordfører orienterte/svarte. 16

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.04.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 09.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 08.05.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Anne Marie Lintho, Christian Granli, Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer