Dag Sigurd Brustind (til kl 1500), Roy-Helge Andreassen, Jim Kristiansen og Eva Nilssen. Geir-Arne Ekman (til kl 1200) (for Sissel Johansen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Sigurd Brustind (til kl 1500), Roy-Helge Andreassen, Jim Kristiansen og Eva Nilssen. Geir-Arne Ekman (til kl 1200) (for Sissel Johansen)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: kl. 9:00 15:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind (til kl 1500), Roy-Helge Andreassen, Jim Kristiansen og Eva Nilssen. Geir-Arne Ekman (til kl 1200) (for Sissel Johansen) Sissel Johansen Helge Høve (rådmann) Siv Korneliussen SAKSKART Side Saker til behandling 88/14 13/ Reguleringsplan Klåpheia, offentlig ettersyn - Gbnr. 110/11 - Bengt Høyer Pedersen 3 89/14 14/ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM HUS- BEBYGGELSE - GBNR. 95/5 - ODD SÆTRE - INNER- BOLLA 4 90/14 14/ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM BEBYGD PARSELL - GBNR. 95/5 - ODD SÆTRE - INNER- BOLLA UTMARK 5 91/14 14/ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM HYTTETOMTER - GBNR. 95/5 - ODD SÆTRE - INNER- BOLLA UTMARK 6 92/14 12/ Kjøp av tomt og adkomst til tidligere Forså skole 7 93/14 14/ Antall medlemmer i kommunestyret 8 94/14 14/ Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannskapsmøte

2 95/14 14/ Søknad om forhåndsgodkjenning av startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jf fvl 13(1) nr 1 13 Hamnvik, Dag Sigurd Brustind ordfører Godkjent: Roy-Helge Andreassen Jim Kristiansen 2

3 Saker til behandling 88/14 Reguleringsplan Klåpheia, offentlig ettersyn - Gbnr. 110/11 - Bengt Høyer Pedersen 1 Formannskapet /14 1. I medhold av Plan- og bygningslovens vedtar Ibestad kommune å fremme forslaget til «Detaljreguleringsplan for Klåpheia» med tilhørende reguleringsbestemmelser for offentlig høring. 2. Eventuelle merknadsbehandling, justering av plankart, møteaktivitet etc. fram til eventuell 2. gangsbehandling skal utføres av forslagsstiller for egen regning. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet fattet følgende vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningslovens vedtar Ibestad kommune å fremme forslaget til «Detaljreguleringsplan for Klåpheia» med tilhørende reguleringsbestemmelser for offentlig høring. 2. Eventuelle merknadsbehandling, justering av plankart, møteaktivitet etc. fram til eventuell 2. gangsbehandling skal utføres av forslagsstiller for egen regning. 3

4 89/14 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM HUS-BEBYGGELSE - GBNR. 95/5 - ODD SÆTRE - INNER-BOLLA 1 Formannskapet /14 1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven 12 å innvilge fradeling av inntil 5 daa hus-bebyggelse, fordelt på 2 parseller, som skissert på vedlagte kart, fra gbnr. 95/5. Søker må akseptere de ulemper eventuell landbruksdrift i området måtte medføre 2. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Plan- og bygningsloven (PBL) Rådmannens innstilling ble vedtatt mot en stemme (Jim Kristiansen). Formannskapet fattet følgende vedtak: 1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven 12 å innvilge fradeling av inntil 5 daa hus-bebyggelse, fordelt på 2 parseller, som skissert på vedlagte kart, fra gbnr. 95/5. Søker må akseptere de ulemper eventuell landbruksdrift i området måtte medføre 2. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Planog bygningsloven (PBL) 4

5 90/14 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM BEBYGD PARSELL - GBNR. 95/5 - ODD SÆTRE - INNER-BOLLA UTMARK 1 Formannskapet /14 1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven 12 å innvilge fradeling av bebygd parsell på inntil 1 daa, ved Lille- Krokvatnet, som skissert på vedlagte kart, fra gbnr. 95/5. Søker må akseptere de ulemper eventuell skogsdrift i området måtte medføre 2. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Planog bygningsloven (PBL) Omforent ble det fremmet forslag om følgende tillegg i punkt 1: Eiendommen ligger i et område med beitebruk. Normal landbruksaktivitet i området kan derfor ikke påklages. Først ble det votert over omforent forslag: Enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt. Formannskapet fattet følgende vedtak: 1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven 12 å innvilge fradeling av bebygd parsell på inntil 1 daa, ved Lille-Krokvatnet, som skissert på vedlagte kart, fra gbnr. 95/5. Søker må akseptere de ulemper eventuell skogsdrift i området måtte medføre. Eiendommen ligger i et område med beitebruk. Normal landbruksaktivitet i området kan derfor ikke påklages. 2. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Plan- og bygningsloven (PBL). 5

6 91/14 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM HYTTETOMTER - GBNR. 95/5 - ODD SÆTRE - INNER-BOLLA UTMARK 1 Formannskapet /14 1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven 12 å innvilge fradeling av inntil 2 daa fordelt på 2 nye hyttetomter (inntil 1 daa hver) ved Lille-Krokvatnet, som skissert på vedlagte kart, fra gbnr. 95/5. Søker må akseptere de ulemper eventuell skogsdrift i området måtte medføre 2. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Planog bygningsloven (PBL) Omforent ble det fremmet forslag om følgende tillegg i punkt 1: Eiendommene ligger i et område med beitebruk. Normal landbruksaktivitet i området kan derfor ikke påklages. Først ble det votert over omforent forslag: Enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt. Formannskapet fattet følgende vedtak: 1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven 12 å innvilge fradeling av inntil 2 daa fordelt på 2 nye hyttetomter (inntil 1 daa hver) ved Lille-Krokvatnet, som skissert på vedlagte kart, fra gbnr. 95/5. Søker må akseptere de ulemper eventuell skogsdrift i området måtte medføre Eiendommene ligger i et område med beitebruk. Normal landbruksaktivitet i området kan derfor ikke påklages. 2. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Plan- og bygningsloven (PBL). 6

7 92/14 Kjøp av tomt og adkomst til tidligere Forså skole 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Ibestad kommune kjøper tomt til tidligere Forså skole med veirett i henhold til avtale. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Ibestad kommune kjøper tomt til tidligere Forså skole med veirett i henhold til avtale. 7

8 93/14 Antall medlemmer i kommunestyret 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Ingen innstilling. Formannskapet vedtok enstemmig å fremme saken for kommunestyret uten innstilling. Ingen innstilling. 8

9 94/14 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannskapsmøte Formannskapet /14 Styringssaker: 1. TI på TOPP Drøftingssaker: Ingen Orienteringssaker: 1. Elevmiljøet i Ibestad skole orientering v/oppvekstleder 2. Rådmannens orientering 3. Budsjettkontroll oktober 4. Byregionprogrammet orientering ved regionrådet og Nina Dons Hansen Diverse: Håkon Bø fra firma Helt Grønn vil presentere utkast til stedsanalyse med tiltaksplan for Hamnvik fra kl Styringssaker: 1. TI på TOPP a) FV-848: Ordfører informerte. Første utbyggingsfase skal være ferdig og i den forbindelsen skal det være en overtakelse. Avklare videre arbeider på Hamran, planlagt oppstart medio Undersøker her muligheter for midlertidig fergekai. Må starte arbeid med planlegging/regulering av Segelstein i Plan for videreføring av arbeider på strekningen Sørrollnesfisk - Hamran i b) Mineraler Breivoll: Leder PNU Trond Hanssen informerte. De siste analyser som skal si noe om renheten gjenstår fortsatt. Sluttrapport forventes å foreligge innen 14 dager. Må avklare tilskuddsandel med Troms fylkeskommune. c) Høyhastighetsfiber: Rådmannen informerte. Bredbåndsfylket Troms (BBFT) skal være behjelpelig med å gå ut med anbud. Det skal avklares med Statens vegvesen angående eventuell legging av kabel i tunnelen. Deretter kontrakter med BBFT, 9

10 deretter anbud. Ikke fått ytterligere tilskudd fra Post- og teletilsynet. Enda ikke fått avklart fordeling av tidligere innvilget tilskudd fra Troms Fylkeskommune. d) Sykefravær: Ass.rådmann/personalsjef Roald Pedersen informerte. Det arbeides med å revidere overordnet IA-plan for Ibestad kommune. Oppstarten av ny turnus 1. november er forsinket, da man avventer tilbakemelding fra fagforbund sentralt. Assistanse fra Sør-Troms HMS-tjeneste for å kartlegge situasjonen på Ibestad sykehjem. e) Arealplan: Leder PNU Trond Hanssen informerte. Norconsult jobber med innsigelsene. Arbeidet med ferdigstillelse av arealplanen forventes å være langkommet før årsskiftet. f) Bygging ny skole: Leder PNU Trond Hanssen informerte. Arbeidet her følger fortsatt de oppsatte planer. Anbud utlyses i løpet av kort tid. Forventer at skolen er innflytningsklar for skoleåret 2016/2017 (12 15 mnd byggetid). g) Fortau Hamnvik: Leder PNU Trond Hanssen informerte. Alle avtaler om grunnerverv er gjennomført. Prosjektet er fullfinansiert, og det forventes oppstart senest våren h) Havn Engenes: Leder PNU Trond Hanssen informerte. Arbeidet er i rute i forhold til oppsatte planer. Planprogrammet er ferdig. Rambøl og Norconsult har vært på befaring på Engenes. Det planlegges folkemøte/informasjonsmøte i november/desember. Møter med Kystverket og Trolig behov for tilleggsbevilgning til plan- og regulerigsarbeidet. i) Servicenivå: Ass.rådmann/personalsjef Roald Pedersen informerte. Arkivleder i samarbeid med seksjonsleder har satt i gang et arbeid med å gjennomgå seksjonenes arkiver for deretter å utarbeide en fremdriftsplan for seksjonens eget arbeid med rydding/ordning av arkivmaterialet. I tillegg er det satt i gang et arbeid med oppdatering/revidering av hjemmesiden. Arbeidet er i satt i gang for Tjenester/Oppvekst. j) Økonomi: Her vises det til rådmannens orientering. Drøftingssaker: Ingen Orienteringssaker: 1. Elevmiljøet i Ibestad skole orientering v/oppvekstleder Oppvekstleder Willy Aas og rektor Mari Zareus Bergen møtte og orientert om elevmiljøet i Ibestad skole. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål. 2. Rådmannens orientering - Interkommunalt samarbeid med Harstad kommune brannvern - Interkommunalt samarbeid med Harstad havn - Legesituasjon - Personell rekruttering mv. - Pasientbelegg på sykehjemmet - Fremtidig sykehjem - Anbud (Ytre Andørja vannverk og Havn Sørrollnes) - Flytting av pensjon til KLP 10

11 - Familiegjenforening enslig mindreårig flyktning - Engenesbrygga 3. Ordfører orienterer - Kutt på bussruter - Et større møte om IBOS i Harstad 4. Budsjettkontroll oktober Rådmannen informerte om økonomisk situasjon pr utgang av oktober Budsjett 2015/økonomiplan Rådmannen informerte om: - Statsbudsjettet - Statsbudsjettet endringer - Ibestad utfordring budsjett Byregionprogrammet orientering ved regionrådet og Nina Dons Hansen Sør-Troms regionråd ved Nina Dons-Hansen møtte og informerte om byregionprogrammet som også Ibestad kommune er en del av. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål. Diverse: 1. Stedsanalyse Hamnvik sentrum Håkon Bø fra firma Helt Grønn møtte og presentere utkast til stedsanalyse med tiltaksplan for Hamnvik. 2. Skilting Skaret Formannskapet er enig om at sak vedrørende skilting i Skaret kan tas opp på nytt. 3. Søknad fra jentelaget Formannskapet er enig om at det innvilges med kr Spørsmål fra formannskapet 1. Jim Kristiansen tar opp problemstillingen om hva som er «politiske signaler» før administrasjonen starter et arbeid. Disse bør gis i politiske forum. Ordfører svarte. 2. Jim Kristiansen - Kan enkeltpersoner ta direkte kontakt med rådmannen vedrørende saker/spørsmål politikerne ønsker å ta opp. Ordfører svarer. Det er uproblematisk når det gjelder ei generell sak, da kan man ta direkte kontakt med rådmannen. Dersom det gjelder spørsmål vedrørende politiske møter tas dette med ordfører. 11

12 3. Eva Nilssen Bussevika Er området ved tidligere miljøstasjon regulert som næringsområde?. Rådmannen svarte. Området skal ryddes. Kommunen ønsker ikke at området skal være en lagringsplass. 4. Jim Kristiansen Bygg på Årsand Lovlighet? Leder PNU Trond Hanssen svarte. Ikke gitt tillatelse til oppført bygg. PNU følger saken opp. 5. Jim Kristiansen Veinummer Når er det klart? Leder PNU Trond Hanssen svarte. Arbeidet blir utført i løpet av høsten Jim Kristiansen Røyking i arbeidstiden Ass.rådmann/personalsjef Roald Pedersen svarte. Overtredelser følges opp med samtaler og eventuelt skriftlige advarsler. 12

13 95/14 Søknad om forhåndsgodkjenning av startlån Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jf fvl 13(1) nr 1 1 Formannskapet /14 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Formannskapet vedtar at søkerne innvilges forhåndsgodkjenning for startlån inntil kr Forhåndsgodkjenningen gis for perioden Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg:. for startlån med 30 % inntil kr Først ble det votert over forslag fra Jim Kristiansen: Enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt. Formannskapet fattet følgende vedtak: Formannskapet vedtar at søkerne innvilges forhåndsgodkjenning for startlån med 30 % inntil kr Forhåndsgodkjenningen gis for perioden

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen)

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.01.2014 kl. 10:00 16:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag

Detaljer

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.04.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

20/14 14/00057-2 Havnesamarbeid i Sør-Troms 4. 21/14 14/00259-1 Kvalitet i skolen - 2014. 6. Sørrollnes havn - utbygging 8

20/14 14/00057-2 Havnesamarbeid i Sør-Troms 4. 21/14 14/00259-1 Kvalitet i skolen - 2014. 6. Sørrollnes havn - utbygging 8 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 12.06.2014 kl. 0900-1600 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen,

Detaljer

13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7

13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 10:00 17:20 Sted: Kulturhuset Arkivsak: 14/00584 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen, Geir-Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.04.2012 kl. 08:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren på e-post Dag.Sigurd.Brustind@ibestad.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.09.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.09.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1500 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 06.06.2014 Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING PS 0092/06

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Tinn kommune kontrollutvalget. Rapport. Rassikring Moe Vestre Dale Bakhus.

Tinn kommune kontrollutvalget. Rapport. Rassikring Moe Vestre Dale Bakhus. Tinn kommune kontrollutvalget Rapport Rassikring Moe Vestre Dale Bakhus. Bakgrunn for rapporten: Bakgrunnen for at kontrollutvalget i Tinn kommune har avlagt denne rapporten er vedtak i Tinn kommunestyret

Detaljer