13/15 14/ Regnskap og årsberetning Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap Kontrollutvalgets årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 10:00 17:20 Sted: Kulturhuset Arkivsak: 14/00584 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen, Geir-Arne Ekman, Stig Bruvoll, Jim Kristiansen, Eidar Tøllefsen, Marvin Eliseussen, Håkon Leknes, Eva Nilssen, Stian Paulsen, Merethe Meland (permisjon fra kl 1540), Bjørnar Røch, Sissel Johansen, Roy- Helge Andreassen, Knut Vollen, Einar Johan Dons (permisjon fra kl 1330), og William Arntzen. Kjell Gunnar Olsen (for Trond-Arvid Isaksen), Valter Jacobsen (for Hugo Salomonsen)(frem til kl 1330) og Bente Mikalsen (for Einar Johan Dons fra kl 1400 og ut møtet) Trond-Arvid Isaksen og Hugo Salomonsen. Roe Jenset Siv Korneliussen SAKSKART Side Saker til behandling 13/15 14/ Regnskap og årsberetning /15 15/15 11/ / Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap Kontrollutvalgets årsmelding /15 13/ Etablering av felles friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten 8 17/15 13/ Samarbeidsavtale med Harstad kommune - Brann- og feietjenester 11 18/15 15/ Stedsutvikling Hamnvik 13 1

2 19/15 14/ Framtidig omsorg i Ibestad kommune 15 20/15 15/ Kvalitet i skolen / /15 15/ Oppvekststrategi - tidlig innsats. En underveisrapport 18 22/15 15/ Opplæring i grunnleggende norsk for innvandrere 19 23/15 15/ Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte Hamnvik, Dag Sigurd Brustind Ordfører Godkjent: Roy-Helge Andreassen Jim Kristiansen 2

3 1. Åpning ved ordfører 2. Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent. 3. Godkjenning av saksliste Saksliste godkjent. 4. Ordfører informerer Se pkt. 1 sak 23/ Ungdomsrådet informerer Se pkt. 2 sak 23/ Kulturelt innslag (xylofon) ved kultur- og musikkskolen med elever fra 1. og 2. klasse. Elevene var: Selma, Vilde-Kristin, Kaja, Frida og Tiril. 7. Spørsmål fra kommunestyret Se pkt. 3 sak 23/ Rådmannen orienterte Se pkt. 4 sak 23/15. 3

4 Saker til behandling 13/15 Regnskap og årsberetning 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2014 med et regnskapsmessig overskudd på kroner kroner avsettes til bundet driftsfond til etableringstilskudd kroner avsettes til disposisjonsfond. 4. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2014 i balanse. 5. Kommunestyret tar årsberetning 2014 til etterretning. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 55/15 Rådmannens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2014 med et regnskapsmessig overskudd på kroner kroner avsettes til bundet driftsfond til etableringstilskudd kroner avsettes til disposisjonsfond. 4. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2014 i balanse. 5. Kommunestyret tar årsberetning 2014 til etterretning. Ibestad Arbeiderparti v/bjørnar Røch fremmet forslag om følgende tillegg: Middag utleveres hver dag fra i dag. Pengene må om nødvendig hentes fra disposisjonsfondet på kr Det ble først votert over formannskapets forslag: Enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over forslag fra Ibestad Arbeiderparti: Vedtatt mot 2 stemmer (Jim Kristiansen og Merethe Meland). 4

5 Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] 1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2014 med et regnskapsmessig overskudd på kroner kroner avsettes til bundet driftsfond til etableringstilskudd kroner avsettes til disposisjonsfond. 4. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2014 i balanse. 5. Kommunestyret tar årsberetning 2014 til etterretning. 6. Middag utleveres hver dag fra i dag. Pengene må om nødvendig hentes fra disposisjonsfondet på kr

6 14/15 Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets kommentarer til Ibestad kommunes regnskap for 2014 til etterretning. Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] Kommunestyret tar kontrollutvalgets kommentarer til Ibestad kommunes regnskap for 2014 til etterretning. 6

7 15/15 Kontrollutvalgets årsmelding 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til etterretning. Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til etterretning. 7

8 16/15 Etablering av felles friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret vedtar 1. Ibestad kommune viser til gjennomført utredningsarbeid om interkommunalt friluftslivssamarbeid i Sør-Troms og Ofoten 2. Ibestad kommune støtter initiativet om å etablere et felles friluftsråd for Sør- Troms og Ofoten slik det framgår av gjennomført utredning og rådmannens saksframlegg. 3. Forslag til vedtekter godkjennes. Styret i friluftsrådet gis fullmakt til å avklare friluftsrådets navn. 4. Kommunestyret vil etter valget oppnevne representant og vararepresentant til friluftsrådets årsmøte. Ordføreren gis fullmakt til å delta selv, eller finne andre fra formannskapet, til å delta på det nye friluftsrådets første ordinære årsmøte i Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i friluftsrådets administrative samarbeidsgruppe. 6. Medlemskontingenten fastsettes til kr 11,- pr. innbygger samt et fast årlig grunntilskudd på kr 7.500,- dersom samlet medlemskontingent pr. innbygger er mindre enn kr ,- 7. Friluftsrådets arbeid evalueres kontinuerlig som en del av arbeidet med arbeidsprogram/-budsjett og årsrapport/regnskap. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 63/15 Omforent forslag om endring av innstillingens pkt. 6: Ordene «pr. innbygger» fjernes hvor det fremgår siste/andre gang. 8

9 Kommunestyret vedtar 1. Ibestad kommune viser til gjennomført utredningsarbeid om interkommunalt friluftslivssamarbeid i Sør-Troms og Ofoten 2. Ibestad kommune støtter initiativet om å etablere et felles friluftsråd for Sør- Troms og Ofoten slik det framgår av gjennomført utredning og rådmannens saksframlegg. 3. Forslag til vedtekter godkjennes. Styret i friluftsrådet gis fullmakt til å avklare friluftsrådets navn. 4. Kommunestyret vil etter valget oppnevne representant og vararepresentant til friluftsrådets årsmøte. Ordføreren gis fullmakt til å delta selv, eller finne andre fra formannskapet, til å delta på det nye friluftsrådets første ordinære årsmøte i Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i friluftsrådets administrative samarbeidsgruppe. 6. Medlemskontingenten fastsettes til kr 11,- pr. innbygger samt et fast årlig grunntilskudd på kr 7.500,- dersom samlet medlemskontingent er mindre enn kr ,- 7. Friluftsrådets arbeid evalueres kontinuerlig som en del av arbeidet med arbeidsprogram/-budsjett og årsrapport/regnskap. Gruppe A v/knut Vollen fremmet forslag om følgende tillegg, punkt 8: Ibestad kommune evaluerer prosjektet i forbindelse med budsjettet i Først ble det votert over forslag fra formannskapet: Enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over forslag fra gruppe A: Enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunestyret vedtar 1. Ibestad kommune viser til gjennomført utredningsarbeid om interkommunalt friluftslivssamarbeid i Sør-Troms og Ofoten 2. Ibestad kommune støtter initiativet om å etablere et felles friluftsråd for Sør- Troms og Ofoten slik det framgår av gjennomført utredning og rådmannens saksframlegg. 3. Forslag til vedtekter godkjennes. Styret i friluftsrådet gis fullmakt til å avklare friluftsrådets navn. 9

10 4. Kommunestyret vil etter valget oppnevne representant og vararepresentant til friluftsrådets årsmøte. Ordføreren gis fullmakt til å delta selv, eller finne andre fra formannskapet, til å delta på det nye friluftsrådets første ordinære årsmøte i Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i friluftsrådets administrative samarbeidsgruppe. 6. Medlemskontingenten fastsettes til kr 11,- pr. innbygger samt et fast årlig grunntilskudd på kr 7.500,- dersom samlet medlemskontingent er mindre enn kr ,- 7. Friluftsrådets arbeid evalueres kontinuerlig som en del av arbeidet med arbeidsprogram/-budsjett og årsrapport/regnskap. 8. Ibestad kommune evaluerer prosjektet i forbindelse med budsjettet i [Lagre] 10

11 17/15 Samarbeidsavtale med Harstad kommune - Brann- og feietjenester Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Ibestad kommunestyre tiltrer interkommunalt samarbeid med Harstad kommune om brann- og feietjenester med virkning fra Kommunestyret legger til grunn at samarbeidet organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommuneloven 28-1b, med Harstad som vertskommune og de øvrige som samarbeidskommuner. Samarbeidet bør bygge på utkast til samarbeidsavtale slik som vist i vedlegg til saken. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale gitt at endringer i denne ikke er av prinsipiell betydning. 3. Gitt omforent samarbeidsavtale pålegger kommunestyret rådmannen delegering til rådmannen i Harstad kommune for så vidt gjelder delegeringsreglementet punkt 12 Brann- og eksplosjonsvernloven og punkt 17 Forurensingsloven, slik som vist i vedlegg til saken. 4. Rådmannen bes å foreta budsjettregulering innenfor RO4 Teknisk og RO6 Teknisk/VAR i budsjett 2015, for tilpasning til samarbeidsavtalen. Justeringer i budsjett og økonomiplan forelegges politisk nivå i ordinær plan- og budsjettbehandling. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 64/15 Rådmannens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Ibestad kommunestyre tiltrer interkommunalt samarbeid med Harstad kommune om brann- og feietjenester med virkning fra Kommunestyret legger til grunn at samarbeidet organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommuneloven 28-1b, med Harstad som vertskommune og de øvrige som samarbeidskommuner. Samarbeidet bør bygge på utkast til samarbeidsavtale slik som vist i vedlegg til saken. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale gitt at endringer i denne ikke er av prinsipiell betydning. 11

12 3. Gitt omforent samarbeidsavtale pålegger kommunestyret rådmannen delegering til rådmannen i Harstad kommune for så vidt gjelder delegeringsreglementet punkt 12 Brann- og eksplosjonsvernloven og punkt 17 Forurensingsloven, slik som vist i vedlegg til saken. 4. Rådmannen bes å foreta budsjettregulering innenfor RO4 Teknisk og RO6 Teknisk/VAR i budsjett 2015, for tilpasning til samarbeidsavtalen. Justeringer i budsjett og økonomiplan forelegges politisk nivå i ordinær plan- og budsjettbehandling. Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] 1. Ibestad kommunestyre tiltrer interkommunalt samarbeid med Harstad kommune om brann- og feietjenester med virkning fra Kommunestyret legger til grunn at samarbeidet organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommuneloven 28-1b, med Harstad som vertskommune og de øvrige som samarbeidskommuner. Samarbeidet bør bygge på utkast til samarbeidsavtale slik som vist i vedlegg til saken. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale gitt at endringer i denne ikke er av prinsipiell betydning. 3. Gitt omforent samarbeidsavtale pålegger kommunestyret rådmannen delegering til rådmannen i Harstad kommune for så vidt gjelder delegeringsreglementet punkt 12 Brann- og eksplosjonsvernloven og punkt 17 Forurensingsloven, slik som vist i vedlegg til saken. 4. Rådmannen bes å foreta budsjettregulering innenfor RO4 Teknisk og RO6 Teknisk/VAR i budsjett 2015, for tilpasning til samarbeidsavtalen. Justeringer i budsjett og økonomiplan forelegges politisk nivå i ordinær plan- og budsjettbehandling. 12

13 18/15 Stedsutvikling Hamnvik Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å legge skisseprosjekt med kostnadsoverslag for Torget til grunn for stedsutvikling av Hamnvik sentrum. 2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide en bevilgning på kroner til vedlikehold utstyr/materiell og renhold av Hamnvik sentrum fra Formannskapet har behandlet saken i møte sak 60/15 Rådmannens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar å legge skisseprosjekt med kostnadsoverslag for Torget til grunn for stedsutvikling av Hamnvik sentrum. 2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide en bevilgning på kroner til vedlikehold utstyr/materiell og renhold av Hamnvik sentrum fra Sissel Johansen fremmet forslag om følgende tillegg: Ikke fjern kongetrappa. La oss lage en gimmik ut av den. Ibestad Høyre v/dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende tillegg: Det etableres en sentrumsgruppe av ildsjeler (3-6 personer) som ivaretar enkle oppgaver i sentrum slik som utsetting av bord, utsetting av blomster, julegate og sommergate og liknende. Først ble det votert over formannskapets forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over forslag fra Sissel Johansen: Enstemmig vedtatt. Til sist ble det votert over forslag fra Ibestad Høyre: Enstemmig vedtatt. 13

14 Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] 1. Kommunestyret vedtar å legge skisseprosjekt med kostnadsoverslag for Torget til grunn for stedsutvikling av Hamnvik sentrum. 2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide en bevilgning på kroner til vedlikehold utstyr/materiell og renhold av Hamnvik sentrum fra Ikke fjern kongetrappa. La oss lage en gimmik ut av den. 4. Det etableres en sentrumsgruppe av ildsjeler (3-6 personer) som ivaretar enkle oppgaver i sentrum slik som utsetting av bord, utsetting av blomster, julegate og sommergate og liknende. 14

15 19/15 Framtidig omsorg i Ibestad kommune Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten fra RO til etterretning og legger den til grunn for organisering av kommunens framtidige omsorgstjenester. 2. Kommunestyret ber rådmannen starte fase 2 med et forprosjekt/skisseprosjekt for 16 sykehjemsplasser og inntil 20 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. 3. Kommunestyret ber rådmannen starte omorganisering av omsorgstjenestene i tråd med RO-rapporten slik at tjenestene omorganiseres parallelt med fysisk bygging av sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 59/15 Omforent ble det fremmet forslag om følgende endring i pkt. 3: Det settes punktum etter «RO-rapporten». Dvs. at den delen som fremkommer etter dette utgår. Rådmannens innstilling til vedtak med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar rapporten fra RO til etterretning og legger den til grunn for organisering av kommunens framtidige omsorgstjenester. 2. Kommunestyret ber rådmannen starte fase 2 med et forprosjekt/skisseprosjekt for 16 sykehjemsplasser og inntil 20 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. 3. Kommunestyret ber rådmannen starte omorganisering av omsorgstjenestene i tråd med RO-rapporten. Roy-Helge Andreassen fremmet forslag om endring av pkt. 2 til følgende: Fjern tallet «16» og «inntil 20». Ny avslutning i setningen:, totalt inntil 40 plasser. Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende tillegg til punkt 3: 15

16 Dette gjelder kompetansebygging. Andørja Fellesliste v/eidar Tøllefsen fremmet forslag om følgende tilleggspunkt, punkt 4: Hjemmebaserte tjenester levert i hjemmet skal inngå i kommunens omsorgstilbud. Ibestad Arbeiderparti v/bjørnar Røch fremmet forslag om følgende tilleggespunkt, punkt 5: Vi ønsker at det nye omsorgs-/sykehjem skal inneholde et stille rom. Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende tilleggspunkt, punkt 6: Kommunestyret ønsker en ny rapport om fremdriften i prosjektet i desember en skjedde punktvis: Pkt. 1: Innstillingen: Enstemmig vedtatt. Pkt. 2: Formannskapets innstilling til vedtak ble satt opp mot forslag fra Roy-Helge Andreassen: Forlag fra Roy-Helge Andreassen ble enstemmig vedtatt Pkt. 3: Formannskapets forslag til vedtak ble satt opp mot forslag fra Dag Sigurd Brustind: Forslag fra Dag Sigurd Brustind ble enstemmig vedtattt. Pkt. 4: Forslag fra Andørja Fellesliste ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5: Forslag fra Ibestad Arbeiderparti ble enstemmig vedtatt Pkt. 6: Forslag fra Dag Sigurd Brustind ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] 1. Kommunestyret tar rapporten fra RO til etterretning og legger den til grunn for organisering av kommunens framtidige omsorgstjenester. 2. Kommunestyret ber rådmannen starte fase 2 med et forprosjekt/skisseprosjekt for sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger, totalt inntil 40 plasser. 3. Kommunestyret ber rådmannen starte omorganisering av omsorgstjenestene i tråd med RO-rapporten. Dette gjelder kompetansebygging. 4. Hjemmebaserte tjenester levert i hjemmet skal inngå i kommunens omsorgstilbud. 5. Vi ønsker at det nye omsorgs-/sykehjem skal inneholde et stille rom. 6. Kommunestyret ønsker en ny rapport om fremdriften i prosjektet i desember

17 20/15 Kvalitet i skolen /2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kommunestyret vedtar de anbefalinger Tilstandsrapporten 2014/2015 gir. 2. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i forbindelse med budsjettbehandling høst Formannskapet har behandlet saken i møte sak 56/15 Rådmannens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar de anbefalinger Tilstandsrapporten 2014/2015 gir. 2. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i forbindelse med budsjettbehandling høst Leder oppvekst Willy Aas hadde presentasjon/gjennomgang av «Tilstandsrapporten 2014/2015 for Ibestad kommune», samt «Kvalitet i skolen». I tillegg hadde representant for skolen Ella Irons også et innlegg med tema «Kvalitet i skolen». Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] 1. Kommunestyret vedtar de anbefalinger Tilstandsrapporten 2014/2015 gir. 2. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i forbindelse med budsjettbehandling høst

18 21/15 Oppvekststrategi - tidlig innsats. En underveisrapport Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret vedtar å ta saken til orientering. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 57/15 Rådmannens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar å ta saken til orientering. Representant for skolen Grete Horsberg og styrer for barnehagene Sandra Bertinussen hadde hver sin innledning med tema «Tidlig innsats». Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] Kommunestyret vedtar å ta saken til orientering. 18

19 22/15 Opplæring i grunnleggende norsk for innvandrere Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret vedtar at: 1. Ibestad kommune gir innvandrere i gruppen med rett og plikt til opplæring som Ibestad kommune selv ikke har kapasitet til å gi opplæring, tilbud om opplæring 550 t norsk og 50 t samfunnskunnskap ved kjøp av tjenesten hos Troms Fylkeskommune, Sjøvegan videregående skole. 2. Innvandrere i gruppen med plikt til opplæring i 250 t norsk og 50 t samfunnskunnskap kan delta i samme tilbud ved å dekke alle kostnader selv. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 58/15 Omforent ble det fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: Andre som ikke er nevnt tidligere vil få samme tilbud som de under pkt. 2. Dette under forutsetning av kapasitet. Det utarbeides eget regulativ.. Rådmannens innstilling til vedtak med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at: 1. Ibestad kommune gir innvandrere i gruppen med rett og plikt til opplæring som Ibestad kommune selv ikke har kapasitet til å gi opplæring, tilbud om opplæring 550 t norsk og 50 t samfunnskunnskap ved kjøp av tjenesten hos Troms Fylkeskommune, Sjøvegan videregående skole. 2. Innvandrere i gruppen med plikt til opplæring i 250 t norsk og 50 t samfunnskunnskap kan delta i samme tilbud ved å dekke alle kostnader selv. 3. Andre som ikke er nevnt tidligere vil få samme tilbud som de under pkt. 2. Dette under forutsetning av kapasitet. Det utarbeides eget regulativ. Knut Vollen fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: 19

20 Rådmannen utreder og legger fram i forbindelse med budsjettet i 2016 en plan for å kunne gi denne tjenesten innad i kommunen. Først ble det votert over forslag fra formannskapet: Enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over forslag fra Knut Vollen: Vedtatt mot 6 stemmer (Eva Nilssen, Marvin Eliseussen, Håkon Leknes, Jim Kristiansen, Eidar Tøllefsen og Stian Paulsen). Kommunestyret fattet følgende vedtak: [Lagre] 1. Ibestad kommune gir innvandrere i gruppen med rett og plikt til opplæring som Ibestad kommune selv ikke har kapasitet til å gi opplæring, tilbud om opplæring 550 t norsk og 50 t samfunnskunnskap ved kjøp av tjenesten hos Troms Fylkeskommune, Sjøvegan videregående skole. 2. Innvandrere i gruppen med plikt til opplæring i 250 t norsk og 50 t samfunnskunnskap kan delta i samme tilbud ved å dekke alle kostnader selv. 3. Andre som ikke er nevnt tidligere vil få samme tilbud som de under pkt. 2. Dette under forutsetning av kapasitet. Det utarbeides eget regulativ. 4. Rådmannen utreder og legger fram i forbindelse med budsjettet i 2016 en plan for å kunne gi denne tjenesten innad i kommunen. 20

21 23/15 Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Informasjon fra ordfører 2. Informasjon fra ungdomsrådet 3. Spørsmål/uttalelser fra kommunestyret 1. Informasjon fra ordfører - Medarbeiderskap en del av arbeidet med organisasjonskultur - Kommunereformen - Kystsoneplan - Boligbygging - Politiberedskap - Generalforsamling HLK - HRS - Superfiber - Diverse - Friluftslivets år - Neste møte 2. Informasjon fra ungdomsrådet v/mathias T. Johansen Har hatt nyvalg i ungdomsrådet Ungdomsklubber «Den kalde krigen» Årets siste møte vil avholdes Det ble gitt mulighet for å stille spørsmål og disse ble besvart. Filmen «Den kalde krigen» ble vist. 3. Spørsmål/uttalelser fra kommunestyret a) Bjørnar Røch Saksbehandling i formannskapet formannskapets sak 44/15 21

22 Rådmannen og ordføreren svarte. b) Sissel Johansen Servicenivå PNU Rådmannen svarte. c) Sissel Johansen Kommunal fotballbane (grusbanen) gror igjen Rådmannen vil følge dette opp og svare i neste møte. d) Geir-Arne Ekman Personalressurser i oppvekst, her; Ånstad barnehage Hvordan er personalsituasjonen i Ånstad barnehage i dag og hvordan tenker man t den vil være videre? Hvor mange barn pr ansatt? Leder Oppvekst Willy Aas svarte. 4. Rådmannen informerte Økonomisituasjon v/gjennomgang av økonomirapport for 1. tertial Regnskap/resultater - seksjonsvis - Totalprognose drift Usikkerhetsmomenter - Stillingsreduksjoner - Tiltak [Lagre] 22

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.04.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen)

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.01.2014 kl. 10:00 16:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 7. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 187-2010 Deltagere : Martin

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING øc''' " 5" KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 14. april 2015 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/15 TID: 21.4.2015 kl. 10:00 NB! Merk annet tidspunkt enn vanlig STED: Formannskapssalen,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer