20/14 14/ Havnesamarbeid i Sør-Troms 4. 21/14 14/ Kvalitet i skolen Sørrollnes havn - utbygging 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20/14 14/00057-2 Havnesamarbeid i Sør-Troms 4. 21/14 14/00259-1 Kvalitet i skolen - 2014. 6. Sørrollnes havn - utbygging 8"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen, Geir-Arne Ekman, Stig Bruvoll, Jim Kristiansen, Eidar Tøllefsen, Marvin Eliseussen, Håkon Leknes, Eva Nilssen (forlot kl 1500, dvs. frem til og med sak 25/14), Stian Paulsen, Merethe Meland, Bjørnar Røch, Sissel Johansen, Roy-Helge Andreassen, Knut Vollen, Einar Johan Dons (forlot kl 1500, dvs. frem til og med sak 25/14) og William Arntzen. Raymond Johnsen (sak 31/14), Svanhild Johansen (sak 31/14), Valter Jacobsen (frem til kl 1130, dvs. frem til og med sak 21/14) (for Hugo Salomonsen) og Ole Pedersen-Dyrstad (for Trond- Arvid Isaksen). Hugo Salomonsen og Trond-Arvid Isaksen. Helge Høve (rådmann) Siv Korneliussen SAKSKART Side Saker til behandling 20/14 14/ Havnesamarbeid i Sør-Troms 4 21/14 14/ Kvalitet i skolen /14 12/ Sørrollnes havn - utbygging 8 23/14 14/ Boligbygging prosjekt i samarbeid med private 9 24/14 14/ Søknad om kommunal garanti for nye omsorgsboliger - Ibestad Eiendom AS 13 1

2 25/14 13/ Samordnet ansvar for innsamling av husholdningsavfall - tjenestetilbud fra Hålogaland Ressursselskap IKS 15 26/14 13/ Endring av vedtekter for de kommunale barnehager. Barnehagenes åpningstider/maks oppholdstid /14 13/ Regnskap og årsberetning /14 14/ Økonomimelding /14 12/ Forvaltningsrevisjon - oppfølging av politisk vedtak (2) 27 30/14 14/ Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte /14 11/ Kontrollutvalgets årsmelding Hamnvik, Dag Sigurd Brustind møteleder Godkjent: Roy-Helge Andreassen Jim Kristiansen 2

3 1. Åpning ved ordfører 2. Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjent. 3. Godkjenning av saksliste og møteplan Sakslisten og møteplanen godkjent. Merknad: Tilleggssak 32/14 kom sent, og i tillegg mottok en ikke saken på papir. 4. Ordfører orienterer Se sak 30/14 pkt Informasjon fra ungdomsrådet Se sak 30/14 pkt Spørsmål fra kommunestyret Se sak 30/14 pkt. 3. 3

4 Saker til behandling 20/14 Havnesamarbeid i Sør-Troms Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Ibestad kommune vedtar å delta i prosessen med etablering av interkommunalt havnesamarbeid i Sør-Troms region. Prosessen vil bli ledet av Harstad Havn KF og det forutsettes tett dialog med deltagende kommuner og Sør-Troms Regionråd. 2. Arbeidet utføres av en prosjektgruppe støttet av innleid ekstern kompetanse. Gruppen ledes av havnesjefen i Harstad og har ett medlem fra hver av Ibestad og Salangen kommuner. Sør-Troms Regionråd har rollen som prosjektets styringsgruppe. 3. Formannskapet får fullmakt til å utpeke Ibestad kommunes medlem i prosjektgruppen. 4. Harstad Havn KF forskutterer kostnader tilknyttet prosjektet inntil avklaring er mottatt om økonomisk bistand fra Samferdselsdepartementet. Eventuelle kostnader som ikke dekkes fra sentralt hold deles på de deltakende kommuner basert på den eierprosent som forhandles frem for det interkommunale selskapet - IKS. 5. Kommunestyret vil i et senere vedtak ta endelig stilling til deltakelse i det interkommunale selskapet gjennom aksept og vedtak av den fremforhandlede selskapsavtale med tilhørende vedtekter. 6. Ordfører får fullmakt til å gi et endelig klarsignal om kommunens deltakelse i prosjektet når kommunens andel av kostnadene er nærmere avklart. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 37/14 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Ibestad kommune vedtar å delta i prosessen med etablering av interkommunalt havnesamarbeid i Sør-Troms region. Prosessen vil bli ledet av Harstad Havn KF og det forutsettes tett dialog med deltagende kommuner og Sør-Troms Regionråd. 4

5 2. Arbeidet utføres av en prosjektgruppe støttet av innleid ekstern kompetanse. Gruppen ledes av havnesjefen i Harstad og har ett medlem fra hver av Ibestad og Salangen kommuner. Sør-Troms Regionråd har rollen som prosjektets styringsgruppe. 3. Formannskapet får fullmakt til å utpeke Ibestad kommunes medlem i prosjektgruppen. 4. Harstad Havn KF forskutterer kostnader tilknyttet prosjektet inntil avklaring er mottatt om økonomisk bistand fra Samferdselsdepartementet. Eventuelle kostnader som ikke dekkes fra sentralt hold deles på de deltakende kommuner basert på den eierprosent som forhandles frem for det interkommunale selskapet - IKS. 5. Kommunestyret vil i et senere vedtak ta endelig stilling til deltakelse i det interkommunale selskapet gjennom aksept og vedtak av den fremforhandlede selskapsavtale med tilhørende vedtekter. 6. Ordfører får fullmakt til å gi et endelig klarsignal om kommunens deltakelse i prosjektet når kommunens andel av kostnadene er nærmere avklart. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Ibestad kommune vedtar å delta i prosessen med etablering av interkommunalt havnesamarbeid i Sør-Troms region. Prosessen vil bli ledet av Harstad Havn KF og det forutsettes tett dialog med deltagende kommuner og Sør-Troms Regionråd. 2. Arbeidet utføres av en prosjektgruppe støttet av innleid ekstern kompetanse. Gruppen ledes av havnesjefen i Harstad og har ett medlem fra hver av Ibestad og Salangen kommuner. Sør-Troms Regionråd har rollen som prosjektets styringsgruppe. 3. Formannskapet får fullmakt til å utpeke Ibestad kommunes medlem i prosjektgruppen. 4. Harstad Havn KF forskutterer kostnader tilknyttet prosjektet inntil avklaring er mottatt om økonomisk bistand fra Samferdselsdepartementet. Eventuelle kostnader som ikke dekkes fra sentralt hold deles på de deltakende kommuner basert på den eierprosent som forhandles frem for det interkommunale selskapet - IKS. 5. Kommunestyret vil i et senere vedtak ta endelig stilling til deltakelse i det interkommunale selskapet gjennom aksept og vedtak av den fremforhandlede selskapsavtale med tilhørende vedtekter. 6. Ordfører får fullmakt til å gi et endelig klarsignal om kommunens deltakelse i prosjektet når kommunens andel av kostnadene er nærmere avklart. [Lagre] 5

6 21/14 Kvalitet i skolen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kommunestyret vedtar de anbefalinger for forbedringa av kvalitet i opplæringen i grunnskolen som tilstandsrapporten beskriver. 2. Det skal utvikles en strategi for skoleutvikling og tverrfaglig samhandling i oppvekst. I dette arbeidet må alle grupper representeres, fra skole/oppvekst til skoleeier. 3. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i forbindelse med budsjettbehandling høst Formannskapet har behandlet saken i møte sak 40/14 Leder oppvekst Willy Aas hadde en gjennomgang av begrepet/temaet «Kvalitet i skolen». Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om tillegg av følgende punkter: 4. Tidlig innsats skal prioriteres, og skole/barnehage skal sees i sammenheng. 5. Rådmannen bes vurdere et skoleomfattende system for forebygging av atferdsproblemer og fremming av et godt psykososialt miljø. Rådmannens innstilling med tillegg av forslag fra Brustind ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar de anbefalinger for forbedringa av kvalitet i opplæringen i grunnskolen som tilstandsrapporten beskriver. 2. Det skal utvikles en strategi for skoleutvikling og tverrfaglig samhandling i oppvekst. I dette arbeidet må alle grupper representeres, fra skole/oppvekst til skoleeier. 3. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i forbindelse med budsjettbehandling høst Tidlig innsats skal prioriteres, og skole/barnehage skal sees i sammenheng. 5. Rådmannen bes vurdere et skoleomfattende system for forebygging av atferdsproblemer og fremming av et godt psykososialt miljø. 6

7 Leder oppvekst Willy Aas hadde en gjennomgang av begrepet/temaet «Kvalitet i skolen». Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar de anbefalinger for forbedringa av kvalitet i opplæringen i grunnskolen som tilstandsrapporten beskriver. 2. Det skal utvikles en strategi for skoleutvikling og tverrfaglig samhandling i oppvekst. I dette arbeidet må alle grupper representeres, fra skole/oppvekst til skoleeier. 3. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i forbindelse med budsjettbehandling høst Tidlig innsats skal prioriteres, og skole/barnehage skal sees i sammenheng. 5. Rådmannen bes vurdere et skoleomfattende system for forebygging av atferdsproblemer og fremming av et godt psykososialt miljø. [Lagre] 7

8 22/14 Sørrollnes havn - utbygging Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Under forutsetning av at Troms fylkeskommunen godkjenner å disponere tilskudd på 1,1 mill. kroner til havn mot øst, fullfører Ibestad kommune molo mot øst. 2. Kostnads- og finansieringsplan på 2,8 mill. kroner godkjennes. 3. Kommunens andel på 1,15 mill. kroner finansieres med lån. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 48/14 Andørja Fellesliste v/jim Kristiansen fremmet forslag om endring av pkt. 3 til 1 millioner kroner, samt følgende tilleggspunkt: - Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. - Den kommunale byggekomiteen tas inn i prosjektet i den videre prosess. Rådmannens innstilling settes opp mot forslaget fra Andørja Fellesliste: Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Jim Kristiansen og Eidar Tøllefsen). 1. Under forutsetning av at Troms fylkeskommunen godkjenner å disponere tilskudd på 1,1 mill. kroner til havn mot øst, fullfører Ibestad kommune molo mot øst. 2. Kostnads- og finansieringsplan på 2,8 mill. kroner godkjennes. 3. Kommunens andel på 1,15 mill. kroner finansieres med lån. Omforent ble det fremmet følgende forslag: 1. Ibestad kommune ferdigstiller molo mot øst innenfor en kostnadsramme 2,8 mill. kroner. Kostnads- og finansieringsplan på 2,8 mill. kroner godkjennes. 2. Det forutsettes at Troms fylkeskommune godkjenner å disponere tilskudd på 1,1 mill. kroner til ferdigstillelsen. 8

9 3. Ibestad kommune søker eksternt om økte tilskudd som følge av økt prosjektkostnader. 4. Revidert avtale med Sørrollnes Kystutvikling SA forelegges formannskapet. Det forutsettes at tilskuddet fra Sørrollnes Kystutvikling SA overføres til kommunen ved byggestart. 5. Ibestad kommune bevilger inntil 1,050 mill. kroner til prosjektet. Andelen finansieres med lån. 7. Den kommunale byggekomitè tas inn i prosjektet i den videre prosess. Andørja Fellesliste (AF) v/jimkristiansen fremmet forslag nytt pkt. pkt. 6: Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Gruppe A v/roy-helge Andreassen fremmet forslag om nytt pkt. - pkt. 6: Prosjektet gjennomføres som delentreprise, som synliggjør de totale kostnader. Det ble først votert punktvis over innkomne forslag: Punktene 1 5: Enstemmig vedtatt. Punkt 6: Forslag fra AF fikk 9 stemmer og forslag fra Gruppe A fikk 9 stemmer. Forslag fra gruppe A vedtatt med ordførers dobbeltstemme. Punkt 7: Enstemmig vedtatt. Deretter ble formannskapets forslag satt opp mot resultatet fra førstnevnte votering: Formannskapets forslag falt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Ibestad kommune ferdigstiller molo mot øst innenfor en kostnadsramme 2,8 mill. kroner. Kostnads- og finansieringsplan på 2,8 mill. kroner godkjennes. 2. Det forutsettes at Troms fylkeskommune godkjenner å disponere tilskudd på 1,1 mill. kroner til ferdigstillelsen. 3. Ibestad kommune søker eksternt om økte tilskudd som følge av økt prosjektkostnader. 4. Revidert avtale med Sørrollnes Kystutvikling SA forelegges formannskapet. Det forutsettes at tilskuddet fra Sørrollnes Kystutvikling SA overføres til kommunen ved byggestart. 5. Ibestad kommune bevilger inntil 1,050 mill. kroner til prosjektet. Andelen finansieres med lån. 6. Prosjektet gjennomføres som delentreprise, som synliggjør de totale kostnader. 7. Den kommunale byggekomitè tas inn i prosjektet i den videre prosess. [Lagre] 9

10 23/14 Boligbygging prosjekt i samarbeid med private Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret vedtar oppstart av prosjekt boligbygging i Hamnvik sentrum med følgende kriterier som legges til grunn: 1. Det utlyses anbud for å innleie av inntil 5 boliger til ungdom og vanskeligstilte med kommunal tildelingsrett i minst 20 år og kommunal utleiegaranti på et areal i Nøysomheten. 2. Det stilles som vilkår for å gi kommunal utleiegaranti at hvert anbud inneholder like mange utleieboliger for det åpne marked (på utbyggers risiko), til sammen minst 5 boliger. 3. Anbefalt tomt i Nøysomheten som er forespurt grunneier om kjøp, overlates til valgt tilbyder å erverve. 4. Tildelingskriterier for anbud er: - Utleiepris av bruksareal (BRA) per m 2. - Boligens kvalitet. - Leveringstid/ferdigstillelse. - Estetikk. - Helhetlig inntrykk. 5. Kommunestyret opphever pkt. 1 i vedtak i sak 18/12 om å be Ibestad Eiendom AS iverksette arbeid med å skaffe inntil 3 boliger for vanskeligstilte. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 44/14 Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som styreleder i Ibestad Eiendom og fratrådte. Sissel Johansen fremmet forslag om endring i følgende punkter: Pkt. 1 - «på et areal i Nøysomheten» tas bort. Pkt. 3 Kommunen anbefaler tomt i Nøysomheten.., samt forslag om et nytt punkt: Pkt. 6 - Leilighetene skal være sentrumsnær. Formannskapet vedtok enstemmig av Jim Kristiansen er inhabil. 10

11 Det ble avstemt punktvis: Punkt 1 rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Sissel Johansen: Sissel Johanssens forslag ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Punkt 3 Forslag fra Sissel Johansen ble satt opp mot rådmannens innstilling: Sissel Johansens forslag ble enstemmig vedtatt. Punkt 4 og 5 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Punkt 6 Forslag fra Sissel Johansen ble vedtatt mot 1 stemme (Eva Nilssen). Kommunestyret vedtar oppstart av prosjekt boligbygging i Hamnvik sentrum med følgende kriterier som legges til grunn: 1. Det utlyses anbud for å innleie av inntil 5 boliger til ungdom og vanskeligstilte med kommunal tildelingsrett i minst 20 år og kommunal utleiegaranti. 2. Det stilles som vilkår for å gi kommunal utleiegaranti at hvert anbud inneholder like mange utleieboliger for det åpne marked (på utbyggers risiko), til sammen minst 5 boliger. 3. Kommunen anbefaler tomt i Nøysomheten som er forespurt grunneier om kjøp, overlates til valgt tilbyder å erverve. 4. Tildelingskriterier for anbud er: - Utleiepris av bruksareal (BRA) per m 2. - Boligens kvalitet. - Leveringstid/ferdigstillelse. - Estetikk. - Helhetlig inntrykk. 5. Kommunestyret opphever pkt. 1 i vedtak i sak 18/12 om å be Ibestad Eiendom AS iverksette arbeid med å skaffe inntil 3 boliger for vanskeligstilte. 6. Leilighetene skal være sentrumsnær. Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som styreleder i Ibestad Eiendom og fratrådte. Andørja Fellesliste (AF) v/marvin Eliseussen fremmet forslag om følgende endringer: Pkt. 1: «.inntil 5 nye boliger.». Pkt. 2: «. til sammen minst 5 nye boliger». Pkt. 6: Leiligheter som kommunen garanterer for skal være sentrumsnære. Kommunestyret vedtok mot 4 stemmer (Merete Meland, Håkon Leknes, Marvin Eliseussen og Eidar Tøllefsen) at Jim Kristiansen er inhabil. 11

12 Det ble votert punktvis: Punktene 1 og 2: Forslag fra AF ble vedtatt mot 3 stemmer (William Arntzen, Sissel Johansen og Bjørnar Røch). Punktene 3, 4 og 5: Enstemmig vedtatt. Punkt 6: Forslag fra AF ble vedtatt mot 7 stemmer Kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunestyret vedtar oppstart av prosjekt boligbygging i Hamnvik sentrum med følgende kriterier som legges til grunn: 1. Det utlyses anbud for å innleie av inntil 5 nye boliger til ungdom og vanskeligstilte med kommunal tildelingsrett i minst 20 år og kommunal utleiegaranti. 2. Det stilles som vilkår for å gi kommunal utleiegaranti at hvert anbud inneholder like mange utleieboliger for det åpne marked (på utbyggers risiko), til sammen minst 5 nye boliger. 3. Kommunen anbefaler tomt i Nøysomheten som er forespurt grunneier om kjøp, overlates til valgt tilbyder å erverve. 4. Tildelingskriterier for anbud er: - Utleiepris av bruksareal (BRA) per m 2. - Boligens kvalitet. - Leveringstid/ferdigstillelse. - Estetikk. - Helhetlig inntrykk. 5. Kommunestyret opphever pkt. 1 i vedtak i sak 18/12 om å be Ibestad Eiendom AS iverksette arbeid med å skaffe inntil 3 boliger for vanskeligstilte. 6. Leilighetene som kommunen garanterer for skal være sentrumsnær. [Lagre] 12

13 24/14 Søknad om kommunal garanti for nye omsorgsboliger - Ibestad Eiendom AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. I medhold av kommunelovens 51 stiller Ibestad kommune selvskyldnerkausjon for et låneopptak på inntil 6,5 mill. kroner med tillegg av 10 % av den til enhver gjenstående hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet som nedbetales over 30 år. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 45/14 Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som styreleder i Ibestad Eiendom AS og fratrådte. Formannskapet vedtok at Jim Kristiansen er inhabil. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. I medhold av kommunelovens 51 stiller Ibestad kommune selvskyldnerkausjon for et låneopptak på inntil 6,5 mill. kroner med tillegg av 10 % av den til enhver gjenstående hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet som nedbetales over 30 år. Jim Kristiansen tok opp sin habilitet som styreleder i Ibestad Eiendom AS og fratrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Jim Kristiansen er inhabil. 13

14 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følende vedtak: 1. I medhold av kommunelovens 51 stiller Ibestad kommune selvskyldnerkausjon for et låneopptak på inntil 6,5 mill. kroner med tillegg av 10 % av den til enhver gjenstående hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet som nedbetales over 30 år. [Lagre] 14

15 25/14 Samordnet ansvar for innsamling av husholdningsavfall - tjenestetilbud fra Hålogaland Ressursselskap IKS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Ibestad kommunestyre viser til utredningen fra Hålogaland Ressursselskap IKS «Tjenestetilbud til eierkommunene» og fatter følgende vedtak: Kommunestyret slutter seg til vedtaket som representantskapet i selskapet har fattet i saken, i møte den , med følgende tilføyelser: a. Det vurderes om HRS IKS også kan påta seg slamtømming for eierkommunene. b. Levering av avfall til miljøstasjonene bør fortsatt være gratis c. Det bør inkluderes en andel i renovasjonsgebyret som overføres deltakerkommunene for å dekke kostnader med lokale opprydningsaksjoner. d. Det bør innføres en ordning med hytte- og fritidsboligrenovasjon i alle deltakerkommuner Formannskapet har behandlet saken i møte sak 41/14 Omforent ble det fremmet forslag om følgende endringer: Pkt. b. Renovasjonsgebyret skal fortsatt innebefatte fri levering til miljøstasjonen. Pkt. d. Det bør utredes en ordning.. Rådmannens innstilling med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Ibestad kommunestyre viser til utredningen fra Hålogaland Ressursselskap IKS «Tjenestetilbud til eierkommunene» og fatter følgende vedtak: Kommunestyret slutter seg til vedtaket som representantskapet i selskapet har fattet i saken, i møte den , med følgende tilføyelser: a. Det vurderes om HRS IKS også kan påta seg slamtømming for eierkommunene. 15

16 b. Renovasjonsgebyret skal fortsatt innebefatte fri levering til miljøstasjonen. c. Det bør inkluderes en andel i renovasjonsgebyret som overføres deltakerkommunene for å dekke kostnader med lokale opprydningsaksjoner. d. Det bør utredes en ordning med hytte- og fritidsboligrenovasjon i alle deltakerkommuner Ibestad Høyre v/stig Bruvoll fremmet forslag om følgende tilleggspunkter: Pkt. e. Dagens ordning med fritidsrenovasjon opphører i Ibestad kommune fra og med Pkt. f. Kommunen gir fritidsboliger et tilbud om levering av søppel til miljøstasjonen mot et gebyr. Først ble det votert over formannskapets innstilling: Vedtatt mot en stemme (William Arntzen) Deretter ble det votert over forslag fra Ibestad høyre bokstav: e): Falt mot 6 stemmer. f): Falt mot 6 stemmer. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Ibestad kommunestyre viser til utredningen fra Hålogaland Ressursselskap IKS «Tjenestetilbud til eierkommunene» og fatter følgende vedtak: Kommunestyret slutter seg til vedtaket som representantskapet i selskapet har fattet i saken, i møte den , med følgende tilføyelser: a. Det vurderes om HRS IKS også kan påta seg slamtømming for eierkommunene. b. Renovasjonsgebyret skal fortsatt innebefatte fri levering til miljøstasjonen. c. Det bør inkluderes en andel i renovasjonsgebyret som overføres deltakerkommunene for å dekke kostnader med lokale opprydningsaksjoner. d. Det bør utredes en ordning med hytte- og fritidsboligrenovasjon i alle deltakerkommuner. [Lagre] 16

17 26/14 Endring av vedtekter for de kommunale barnehager. Barnehagenes åpningstider/maks oppholdstid. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å endre 4.3 i barnehagenes vedtekter til: 4.3 Maks daglig oppholdstid for barn i barnehagene i Ibestad settes til 9 timer. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 39/14 Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret vedtar å endre 4.3 i barnehagenes vedtekter til: 4.3 Maks daglig oppholdstid for barn i barnehagene i Ibestad settes til 9 timer 15 minutter. Ved dokumentert behov gis det anledning til utvidelse av daglig oppholdstid inntil 9 timer 45 minutter. Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Jim Kristiansen: Rådmannens innstilling falt mot 1 stemme (Eva Nilssen). 1. Kommunestyret vedtar å endre 4.3 i barnehagenes vedtekter til: 4.3 Maks daglig oppholdstid for barn i barnehagene i Ibestad settes til 9 timer 15 minutter. Ved dokumentert behov gis det anledning til utvidelse av daglig oppholdstid inntil 9 timer 45 minutter. Formannskapets innstilling ble vedtatt mot en stemme (Bjørnar Røch). 17

18 Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å endre 4.3 i barnehagenes vedtekter til: 4.3 Maks daglig oppholdstid for barn i barnehagene i Ibestad settes til 9 timer 15 minutter. Ved dokumentert behov gis det anledning til utvidelse av daglig oppholdstid inntil 9 timer 45 minutter. [Lagre] 18

19 27/14 Regnskap og årsberetning 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2013 med et regnskapsmessig overskudd på ,73 kroner. 2. Overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2013 i balanse. 4. Kommunestyret tar årsberetning 2013 til etterretning. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 42/14 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2013 med et regnskapsmessig overskudd på ,73 kroner. 2. Overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2013 i balanse. 4. Kommunestyret tar årsberetning 2013 til etterretning. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2013 med et regnskapsmessig overskudd på ,73 kroner. 2. Overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 3. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2013 i balanse. 4. Kommunestyret tar årsberetning 2013 til etterretning. [Lagre] 19

20 28/14 Økonomimelding 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Budsjettregulering: Drift Tilskudd til boligbygging Økt tilskudd kroner Bruk av disposisjonsfondet «Premieavvik Økt utgift kroner Bruk av disposisjonsfondet «Investering: Nytt telefonsystem kroner Ubrukte lånemidler fra Nytt økonomisystem kroner Ubrukte lånemidler fra Ny skole (2014) Revidert investering kroner Disposisjonsfond Lånemidler «Ny skole (2015) Revidert investering kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2015) 20

21 kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2016) kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2017) kroner Lånemidler «Tilskudd «Nye brannbiler Revidert investering kroner Lånemidler «Sørrollnes havn kroner Tilskudd «Kommunale veier (2015) Økt budsjett kroner Lånemidler Kommunale veier (2017) Økt budsjett kroner Lånemidler Miljøstasjon Økt budsjett kroner Ubrukte lånemidler fra Kommunestyret be rådmannen iverksette tiltak innenfor hver seksjon for å oppnå budsjettbalanse. 3. Kommunestyret prioriterer følgende tiltak i budsjett 2015 og økonomiplan for : Formannskapet har behandlet saken i møte sak 43/14 21

22 Eva Nilsen ber sin habilitet bes vurdert mht spørsmålet om støtte til Andørja Aktivitetssenter (montering av heis), og fratrådte. Omforent ble det fremmet følgende forslag: kroner PNU ferdigstillelse av arealplan kroner Heis Andørja Aktivitetssenter Disposisjonsfond - Følgende tiltak skal prioriteres i punkt 3: Utvikling av næringsarealer (2015) o kroner o Finansiering ved lån Formannskapet vedtok enstemmig at Eva Nilsen er habil. Rådmannens innstilling med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Budsjettregulering: Drift Tilskudd til boligbygging Økt tilskudd kroner Bruk av disposisjonsfondet «Premieavvik Økt utgift kroner Bruk av disposisjonsfondet «Arealplan Ferdigstillelse Bruk av disposisjonsfondet Heis Andørja Aktivitetssenter Tilskudd Bruk av disposisjonsfondet kroner kroner kroner kroner Investering: Nytt telefonsystem kroner Ubrukte lånemidler fra

23 Nytt økonomisystem kroner Ubrukte lånemidler fra Ny skole (2014) Revidert investering kroner Disposisjonsfond Lånemidler «Ny skole (2015) Revidert investering kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2015) kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2016) kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2017) kroner Lånemidler «Tilskudd «Nye brannbiler Revidert investering kroner Lånemidler «Sørrollnes havn kroner Tilskudd «Kommunale veier (2015) Økt budsjett kroner Lånemidler Kommunale veier (2017) Økt budsjett kroner 23

24 Lånemidler Miljøstasjon Økt budsjett kroner Ubrukte lånemidler fra Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak innenfor hver seksjon for å oppnå budsjettbalanse. 3. Kommunestyret prioriterer følgende tiltak i budsjett 2015 og økonomiplan for : Utvikling av næringsarealer (2015) kroner Finansiering ved lån Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: 4. Kommunestyret viser til sak 17/14 der kommunestyret vedtok å realisere nye omsorgsboliger i miljøarbeidertjenesten. Investeringstilskudd fra Husbanken og eventuell disponering av tilskuddet innarbeides i årsbudsjett 2014/økonomiplan Formannskapets innstilling med tillegg av forslag fra Dag Sigurd Brustind ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Budsjettregulering: Drift Tilskudd til boligbygging Økt tilskudd kroner Bruk av disposisjonsfondet «Premieavvik Økt utgift kroner Bruk av disposisjonsfondet «Arealplan Ferdigstillelse Bruk av disposisjonsfondet kroner kroner 24

25 Heis Andørja Aktivitetssenter Tilskudd Bruk av disposisjonsfondet kroner kroner Investering: Nytt telefonsystem kroner Ubrukte lånemidler fra Nytt økonomisystem kroner Ubrukte lånemidler fra Ny skole (2014) Revidert investering kroner Disposisjonsfond Lånemidler «Ny skole (2015) Revidert investering kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2015) kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2016) kroner Lånemidler «Nytt/ombygging Ibestad sykehjem (2017) kroner Lånemidler «Tilskudd «Nye brannbiler Revidert investering kroner Lånemidler «Sørrollnes havn kroner 25

26 Tilskudd «Kommunale veier (2015) Økt budsjett kroner Lånemidler Kommunale veier (2017) Økt budsjett kroner Lånemidler Miljøstasjon Økt budsjett kroner Ubrukte lånemidler fra Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak innenfor hver seksjon for å oppnå budsjettbalanse. 3. Kommunestyret prioriterer følgende tiltak i budsjett 2015 og økonomiplan for : Utvikling av næringsarealer (2015) kroner Finansiering ved lån 4. Kommunestyret viser til sak 17/14 der kommunestyret vedtok å realisere nye omsorgsboliger i miljøarbeidertjenesten. Investeringstilskudd fra Husbanken og eventuell disponering av tilskuddet innarbeides i årsbudsjett 2014/økonomiplan [Lagre] 26

27 29/14 Forvaltningsrevisjon - oppfølging av politisk vedtak (2) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret tar rådmannens rutine for budsjett- og statusrapportering til etterretning. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 46/14 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar rådmannens rutine for budsjett- og statusrapportering til etterretning. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunestyret tar rådmannens rutine for budsjett- og statusrapportering til etterretning. [Lagre] 27

28 30/14 Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Informasjon fra ordfører 2. Informasjon fra ungdomsrådet 3. Spørsmål fra kommunestyret 1. Informasjon fra ordfører a) Mathias Takøy arbeidsuke og har fulgt ordfører. b) FV-848 Arbeider ikke etter kl Rigg for sprengning ankommet denne uken. Nytt område tatt ut dersom lite stein. Overskuddsmasser som grus/jord. c) Ferga Fergeruter for vegarbeidsperioden. Ved stopp i anleggsarbeidene skal fergen gå normalruter. I følge avtale skal kiosken være åpen alle fergeavganger. d) Arealplan Høringsfristen gikk ut 25. april. Bevilgning i sak 28/14 Svært mange merknader og innsigelse (tekstdelen og innholdsdelen). Naturmangfoldloven ivaretatt. Nå har vi oversikten over manglene i planen. Både politiske og administrative utfordringer. e) Fortau Hamnvik «Overskridelse» på 8,5 millioner. Prosjektet blir gjennomført! Avgjørelse treffes om gjennomføring i 2014 eller Økning i kommunal egenandel uavklart. f) Næring Ibestad kommune har vist interesse for forfabrikken til Marine Harvest (40 til 60 arbeidsplasser). Konklusjon Uansett utfall på dette så må vi ha fokus på å utvikle næringsområder med ferdig infrastruktur, heri også dialog med HLK for nettbehov og økt kapasitet. g) Bredbånd Enighet om fordeling av midler med Skånland (Ibestad får 9,445 millioner og Skånland 7,209 millioner). Kontrakten med Bredbåndsfylket undertegnet. Søknad sendt om ekstra midler. h) Rådmann Åremål fram til 31. desember Søker ikke forlengelse av åremålet. Rett til fast stilling iht hovedavtalen (deltid). Kontrakt om 20 % stilling med samme lønnsbetingelser. 28

29 i) Kommuneoverlege Søknadsfrist 25. mai. 3+1 søker. Legevakt? j) Kommunestruktur tidsplan k) Regionrådet - Sak om friluftsråd kommer opp førstkommende fredag. Ibestad har vedtak om at et friluftsråd bør legges til Ibestad. Forslag fra Regionrådet: - Gå med i Ofoten friluftsråd - Danne eget friluftsråd l) Generalforsamling HLK vil avholdes 17. d.m. Følge opp vedtaket om rendyrking. Profesjonelle styrer. m) Møteplikt og rett til fri - Møteplikt: Alle har plikt til å møte, kun sykdom og vektige velferdsgrunner betinger fri. Rett til fri: Rett til fri i det omfang som kreves. - rett til fri under møtet - rett til fri for å delta på gruppemøter - men ikke rett til fri til saksforberedelser. n) Annet: o Innføring av ringetid inn til legene for råd og veiledning fra 1. juni. o Møte angående kystsoneplan: - våre innspill - partiledere og gruppeledere o) Neste kommunestyremøte blir Informasjon fra ungdomsrådet v/mathias Takøy Det ble blant annet informert om følgende: o Møte avholdt i Harstad hvor ordfører også var til stede. o Arbeidet som er gjort i ungdomsrådet mht prioriterte arbeidsområder (blant annet har en mottatt kr til skøytebane). o Status trimrom o Saker neste år: Regionalt ungdomsråd Tur for ungdommen Bjørnar Røch ba også om at ungdomsrådet skal motta møtedokumentene til kommunestyret. 3. Spørsmål fra kommunestyret a) Håkon Leknes FV-848 Leknes satte fram et forslag om felles uttalelse fra kommunestyret, om 848, adressert til Fylkesråden for samferdsel. Ordfører besvarte, enighet om at uttalelsen oversendes og behandles i samferdselskomiteen i Ibestad. b) Håkon Leknes Ang. vei 132 Sørvik - Engenes Leknes satte fram et forslag om felles uttalelse fra kommunestyret, om 848, adressert til Fylkesråden for samferdsel. Ordfører besvarte, enighet om at uttalelsen oversendes og behandles i samferdselskomiteen i Ibestad. 29

30 c) Bjørnar Røch Tidligere tømmeplass Om status angående arbeidet med opprydding ved tidligere miljøstasjon. Rådmannen besvarte; henvendelse og purring sendt HRS. Om salg/avhending av samme eiendom: PNU-leder besvarte; salg ikke utført. d) Sissel Johansen Ungdomsklubben Ungdomsklubben rives ved bygging av ny skole. Hva skjer videre med planen for en evt ny ungdomsklubb. Oppfordrer til informasjon og dialog med ansatt. Rådmannen besvarte, er innforstått med vedtaket og tar oppfordringen med seg. [Lagre] 30

31 32/14 Kontrollutvalgets årsmelding 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til etterretning. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til etterretning. [Lagre] 31

13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7

13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 10:00 17:20 Sted: Kulturhuset Arkivsak: 14/00584 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen, Geir-Arne

Detaljer

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.04.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 12.12.2013 kl. 18:00 Fra kl 18.00 til

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.04.2012 kl. 08:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren på e-post Dag.Sigurd.Brustind@ibestad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen)

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.01.2014 kl. 10:00 16:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turist Café Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 05.06.2012 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtetid: 10.00 17.25. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget

Møtetid: 10.00 17.25. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 19.06.2014 Fra og med sak: 63/14 Til og med sak: 91/14 Møtetid: 10.00 17.25 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer