Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden"

Transkript

1 Årsrapport2014 1

2 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Kongsberg Notodden Larvik Kristiansand Drammen Moss Halden Göteborg Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 9 Årsberetning 11 KOSTRA 13 Investeringsregnskapet 14 Balansen 15 Arbeidskapital og likviditet Gjeld 16 Utvikling i frie inntekter 17 Økonomisk stilling 18 Ansatte 19 Sykefravær 20 Innbyggere og folketallet 21 Sentraladministrasjon 24 Oppvekst 29 Kultur og fritid 33 Helse og omsorg 39 NAV Sosiale tjenester 42 Tekniske tjenester 48 Nedre Eiker kirkelige fellesråd 51 Kart over Nedre Eiker Besøksadresse: Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen Postadresse: Postboks C, 3051 Mjøndalen Tlf Alle KOSTRA-tall er hentet fra SSB.no/KOSTRA Foto: Anette Blom, Torbjørn Tandberg, Frode Caspersen 2014 Grafisk formgivning: Nedre Eiker kommune Kultur og fritid Trykk: Eiker Trykkeri AS, 3300 Hokksund Nedre Eiker kommune ligger ved den vakre Drammenselva med tett bebyggelse på begge sider av elva, og med store skogarealer i åsene rundt. I dag bor det innbyggere i Nedre Eiker kommune. Kommunens historie er preget av industriens framvekst og tilbakegang. I middelalderen fantes det møller og sagbruk som produserte for eksport. Senere ble det etablert spikerverk, teglverk, kalkovner, gummivarebedrift og et stort spinneri. Det ble for første gang registrert tømmerfløting i året Da treforedlingsindustrien vokste fram for 100 år siden ble Nedre Eiker en industrikommune av dimensjoner. Rundt 1970 ble de fleste av våre tradisjonsrike bedrifter nedlagt og tømmeret forsvant fra elva. Det ble starten på en endring fra et industristed til et sted hvor det satses på service og handel som næringsvei. Orkidéer Famile: Orchidaceae Orkidébygda Nedre Eiker, er den kommunen i landet som har flest arter av viltvoksende orkidéer. På verdensbasis kan det være opp i mot arter. I Norge er det funnet 34 arter. Nedre Eiker er den kommunen i Norge som har flest arter, med 24 registrerte arter. Om fotografen Anette Blom (1965) er fotograf med studio i verkstedbygningen til Solberg Spinderi. Hun er utdannet pressefotograf og jobber frilans. Oppdragene varierer fra bryllupsfotografering til reisereportasje fra slummen i Kenya i Afrika. Anette har mottatt flere priser blandt annet tredjepris i Årets bilde i kategori Nyhet. Hun bor idag ved elvebredden i Gamle- Hokksund. 2

3 Bent Inge Bye Ordfører i Nedre Eiker kommune (Ap) Et krevende år for Nedre Eiker Den tidligere svenske statsminister Olof Palme kom en gang med utsagnet Politikk er å ville. De aller fleste politikere, sentrale som lokale, har vilje til å skape og utvikle, men opplever dessverre så altfor ofte at handlingsrommet er begrenset. Den største og vanskeligste begrensningen heter utvilsomt økonomi. Det fikk iallfall politikere i Nedre Eiker erfare i I løpet av de par siste åra er det nedlagt et stort arbeid for bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva en utbygging jeg mener det er stort behov for. Kommunen må søke lån for å finansiere planene for nytt sykehjem. Men Fylkesmannen vil ikke godkjenne låneopptak før Nedre Eiker kommune har økonomisk balanse i driften innen helse og omsorg og driften generelt. Men det kan ikke være noe tvil det er vårt ansvar å legge opp til balanse. Både i 2013 og 2014 ble det betydelig overforbruk innen nettopp helse og omsorg. På politisk nivå er i Nedre Eiker er alle enige om at vi må ha balanse i våre budsjetter samtidig med forsvarlig pleie og omsorg som de som trenger det. Men underskudd skaper altså begrenset handlingsrom og frustrasjon. Planene for nytt sykehjem er utsatt. Tidlig i 2014 ble det iverksatt prosesser for å skape balanse innen helse og omsorg. Konsulenter ble engasjert som fant at det er rom for innsparinger samtidig som det er mulig å opprettholde en forsvarlig drift. Helt fra starten av ble de ansattes organisasjoner trukket med i prosessene. Jeg vil gi ros til organisasjonene for deres deltakelse og konstruktive holdning. Uten den tror jeg det ville vært meget vanskelig å kjøre en så omfattende prosess. Ser vi tilbake på 2014 har det ikke manglet på utfordringer i tillegg til prosessene innen helse og omsorg. Det ble nedlagt et stort og grundig arbeid for å presentere Ytterkollen som alternativt tomteområde for nytt sykehus. Jeg mener det er all grunn til å beklage at dette alternativet ikke nådde fram. I 2014 startet vi så smått forberedelsene til den kommunereformen som regjering og storting har lagt opp til. Helt fra starten av utkrystalliserte det seg ulike syn på hvilke veivalg Nedre Eiker skal velge. Uansett tror jeg det hersket bred enighet om at vi bør ha en grundig prosess også på dette området. Nedre Eiker kunne i 2014 registrere en markant vekst i befolkningen. Veksten ble på 1,5 prosent. Dobbelt så mye som året før. Boligbyggingen har skutt i været og det bygges leiligheter som aldri tidligere. Det er store byggeprosjekter rundt om i nær sagt hele kommunen. Jeg tar det som et tegn på at det er attraktivt å bo i Nedre Eiker. Mitt inntrykk er også at folk flest trives og er tilfreds med de tilbudene som kommunen kan yte. Noe av vår styrke er nærheten, lokal identitet og konstruktiv patriotisme. Jeg vil i den forbindelse gi honnør til det frivillige organisasjonsliv til den dugnadsinnsats og frivillige innsats som nedleggelse innen idrett, kultur, foreningsliv og all annen aktivitet. Jeg føler at vi har et godt samarbeid mellom kommunen og det frivillige apparat. Vi er kanskje ikke den kommunen som er rikest økonomisk sett, men vi er meget rike på initiativ, engasjement, dugnadsinnsats og talenter på mange området. Jeg må også benytte anledningen til å takke alle ansatte for innsatsen i Det gjøres en innsats det er all grunn til å være stolt av. Det må også framheves det gode samarbeidsklima som hersker både mellom politisk od administrativt nivå og i det politiske miljøet. Jeg føler at alle drar i samme retning til beste for innbyggerne i Nedre Eiker. Ordfører Nedre Eiker kommune Mjøndalen 31. mars

4 Politisk sektor Det ble avholdt ni politikerdager. Kommunestyret har i tillegg hatt ett heldagsmøte der budsjett for 2015 ble behandlet. Formannskapet har i tillegg til sine faste møter deltatt på generalforsamling i Vestregionen. Temamøter og befaringer Det ble presentert et tema i flere kommunestyremøter. Flere av selskapene der kommunen har eierinteresser har informert om sin drift. I tillegg har noen av temaene vært rettet mot aktuelle prosjekter og saksområder, bl.a. tiltak mot flom. Den 5. november hadde kommunestyret temamøte om kommunereformen. Kommunestyret og hovedutvalgene var på halvdagsbefaring 27. august. I tillegg til befaringen ble det avholdt et økonomikurs i regi av Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Formannskapet har avholdt ett møte over to dager der budsjett 2015 ble drøftet. Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester har i to av sine møter gjennomført befaringer. Et møte ble avholdt på Teknisk sentral. Utvalg for Helse og omsorg avholdt et møte på Eiker Vekst hvor utvalget også var på omvisning og fikk orientering om driften. I utvalgets møte i juni orienterte daglig leder i Legevakta for Drammensregionen om driften. Utvalg for Oppvekst og kultur har vært på befaring til Krokstad skole. Barn og unges kommunestyre hadde sitt møte 19. mars. Barne- og ungdomsskolene fordelte kroner. Folkevalgte har vært representert i følgende grupper: Buskerudbyen (ATM-utvalg og ATM-råd) samt drøftingsmøte i Buskerudbyen. Styringsgruppe Solberg skole nybygg/rehabilitering Antall møter og saker behandlet i utvalgene Utvalg Antall møter 2014 Antall møter 2013 antall saker 2014 antall saker 2013 Kommunestyret Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester Utvalg for Helse og omsorg Utvalg for Oppvekst og kultur temamøte Formannskapet telefonmøte Partsammensatt utvalg Kontrollutvalget Klagenemnda Flerkulturelt råd Eldreråd Rådet for funksjonshemmede Kommuneplanutvalget Interpellasjoner

5 Bengt Nystrøm Rådmann i Nedre Eiker kommune Årsrapporten er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Årsrapporten gir en beskrivelse av utviklingen i kommunen på viktige områder som økonomi, tjenester, innbyggere og ansatte. For å få det hele og fulle bildet bør også regnskapet studeres. Årsrapporten innledes med en oversikt over politisk og administrativ organisering, en overordnet analyse av de økonomiske resultater og status, nøkkeltall og KOSTRAtall. Rapport for hvert rammeområde følger med hovedfokus på mål og resultater på tjenesteområdene. Det regnskapsmessige resultatet ble et underskudd på 42,4 millioner kroner. Dette utgjør 2,4 % av driftsinntektene for kommunen. Målsetning har i alle år vært å levere et overskudd. Den målsetning er ikke nådd. Som i 2013 er et betydelig merforbruk innen etat Helse og omsorg hovedårsaken til merforbruket. Etter det betydelig merforbruket i 2013 ble det tidlig i 2014 satt i gang en prosess for å avdekke årsakene til merforbruket. Kartlegging i perioden mars til oktober med prosjektnavn Riktig tjenestetilbud resulterte i en grundig rapport. Rapport med status, utfordingsbilde og forslag til løsninger ble vedtatt i kommunestyret 19. november. Arbeidet med omstillingen startet med nye bemannings- og kompetanseplaner og innplassering av de ansatte som er en forutsetning for omlegging av tjenestene. Effekten av prosjekt Riktig tjenestetilbud kommer først for fullt i Det er imidlertid verdt å merke seg at flere av våre tjenesteområder leverer meget gode økonomiske resultater. Sykefraværet ligger på et stabilt høyt nivå, noe som medfører betydelige kostnader. Det er imidlertid gledelig at flere av tjenesområdene leverer de laveste sykefraværstallene innenfor en ti års periode. Til tross for store økonomiske utfordringer både på kort og langs sikt foregår det mye positivt i kommunen vår. Områder innen teknisk, oppvekst og kultur leverer gode resultater og framstår som foregangsområder i utviklingen. Takket være dedikerte medarbeidere ytes der hver dag tjenester av god kvalitet til innbyggerne i Nedre Eiker. Det skal vi forsette med i årene som kommer. Nedre Eiker står overfor store utfordringer både med hensyn til å dekke inn det opparbeidede underskuddet, mulige nye oppgaver og flere innbyggere. Den viktigste ressursen i dette arbeidet er den enkelte medarbeiders evne til å bidra med et kvalitativt godt nok arbeid i samarbeid med hverandre og med andre aktører som kommunen samhandler med. Rådmann Nedre Eiker kommune Mjøndalen 31. mars

6 Politisk Organisering og ledelse Nedre Eiker kommunestyre Kontrollutvalget 5 representanter 35 representanter Leder Jack A. Humlebekk (H) Ordfører Politisk sekreteriat Bent Inge Bye (Ap) Ordfører Turid S. Thomassen (KrF) Varaordfører H1 Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester 9 representanter Leder Thor Sigurd Syvaldsen (Ap) H2 Utvalg for Helse og omsorg 9 representanter Leder Tor Orsteen (SV) H3 Utvalg for Oppvekst og kultur 9 representanter Leder Monica Myrvold Berg (Ap) Formannskapet Partsammensatt utvalg 11 representanter Leder Bent Inge Bye (Ap) 4 representanter 3 ansattrepresentanter Leder Bent Inge Bye (Ap) 6

7 administrativ Organisering og ledelse Rådmann Politisk sekreteriat Bengt Nystrøm Rådmann Ine Helen Haugan Politisk sekretær Etat Tekniske tjenester Siri Marie Skøien Kommunalsjef Etat Oppvekst og kultur Siri Sørensen Kommunalsjef Etat Helse og omsorg Tor Erik Befring Kommunalsjef Samfunnsutvikling - Overordnet planlegging - Arealplan - Byggesak - Geodata Eiendom - Nybygg/rehabilitering - Bygningsdrift og vedlikehold - Boligforvaltning - Energi - Park og grønt - Kommuneskogene Renhold, kjøkken og kantine - Renhold kommunale bygg - Solberglia storkjøkken - Bråta kantine Bestiller kommunalteknikk - Vei - Vann og avløp (VA) - Flom- og skredsikkerhet Kommunalteknikk drift - Vei - Vann og avløp (VA) - Renseanlegg - Verksted - Transport Personalseksjonen Jan Tore Skjørshammer Personalsjef Kultur og fritid - Kulturkontor - Nedre Eiker bibliotek - Eknes svømmehall - Frivilligsentralen - Down Under - Juniorklubber - Vakttjeneste/utleie - Eiker Arkiv Læringssenteret - Voksenopplæring Pedagogisk psykologisk tjeneste Kulturskolen Krokstad skole Solberg skole Mjøndalen skole Steinberg skole Stenseth skole Åsen skole Veiavangen ungdomsskole Killingrud ungdomsskole Eknes ungdomsskole Sagstedbrua ungdomsskole Grinde barnehage -Stensethalleen barnehage Hatten barnehage Møllenhof barnehage Langløkka barnehage Åsen barnehage Steinberg barnehage Stenberghaugen barnehage Vassenga barnehage Tjenestekontoret - Saksbehandling - Boligtildeling - Omsorgslønn - Støttekontakt Hjemmetjenester Institusjonstjenesten - Bråta bo- og aktivtetssenter - Solberglia bo- og aktivtetssenter - Spinnerisletta botilbud for demente Tjenester til utviklingshemmede - Bofellesskap - Dagtilbud Helsetjenester - Helsestasjon - Legetjenester - Veksthuset - Berggården - Solberg opplæringssenter (SOL) NAV Sosiale tjenester - Sosialkontor - Flyktningetjenesten Spesialtjenester barn og unge - Utekontakten Økonomiseksjonen Liv B. Østberg Økonomisjef Personalkontor - Sentralarkiv - Innbyggerkontakt - Informasjon Lønningskontor - Innkjøp - Regnskap IKT 7

8 2014 Året som gikk Prosjekt Krokstad sykehjem Forprosjektrapport for Krokstad Sykehjem ble lagt fram til behandling på politisk nivå. Godt bomiljø, godt arbeidsmiljø, hensyn til lokalsamfunn og naboer, investeringskostnader og driftskostnader er momenter som er tillagt stor vekt i vurderingene av løsninger. Anbefalingen i forprosjektrapporten er et sykehjem med 128 plasser utformet i fem etasjer og to fløyer. Kommunestyret tok rapporten fra forprosjektet til orientering og vedtok at byggingen av nytt sykehjem i Krokstadelva skulle utsettes i to år og avvente erfaringer fra prosjektet Riktig tjenestetilbud innenfor etat Helse og omsorg. Kommuneplan Rullering av kommuneplanen har preget mange av kommunens virksomheter i løpet av året. Arbeidet har vært organisert som prosjekt under ledelse av Samfunnsutvikling og i nært samarbeid med representanter fra de ulike etatene i kommunen. Arbeidet har vært krevende for alle etater som har vært involvert og har krevd betydelige ressurser. Prosjektet har som mål å rullere alle delene av kommuneplanen: Samfunnsdel, handlingsdel, og arealdel. Arbeidet skal være fullført i løpet av Det er gjennomført en bred medvirkningsprosess for alle deler av kommuneplanen. I denne prosessen deltok både administrasjonen og politikerne. Samfunnsdelen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 1. oktober. I november/desember ble samfunnsdelen gjort klar for endelig politisk behandling. Arealdelen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i desember. Arbeidet med handlingsdelen startet opp siste halvår. Kommunereform Stortinget har gitt sin tilslutning til Regjeringens mål om å gjennomføre en kommunereform i Norge. Målet er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Det er regjeringens mål at det gjennomføres brede og grundige prosesser rundt kommunereformen både i Stortinget og i kommunene. Reformprosessen for Nedre Eikers del ble satt i gang i 2014 og forventes avsluttet innen utgangen av Fylkesmannen har ansvaret for å igangsette de regionale og lokale prosessene, og kommunene selv har ansvaret for gjennomføringen. Nedre Eiker kommune har besluttet å være med på et felles utredningsarbeid med Drammen, Lier, Svelvik, Øvre Eiker. Kommunestyret har hatt politisk verksted og vil fortsette dette arbeidet i 2015 med bredt medvirkningsarbeid blant Nedre Eikers innbyggere. Grunnlovsjubiléet Grunnlovens 200 årsjubileum ble feiret i 2014 og Nedre Eiker kommune samarbeidet med Øvre Eiker kommune og Eiker Historielag om flere arrangement for å markere dette jubileet. Biblioteket har deltatt med en rekke arrangementer og utstillinger i forbindelse med grunnlovsjubileet. I anledning grunnlovsjubileet ble det gjennomført et felles 17. mai tog langs Drammenselva og over begge bruene. Alle kommunens korps og skoler deltok i samme tog og publikum kunne oppleve det hele i strålende 17. mai- vær. kulturminneplan Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer med forslag til vernelister for nyere tid ble 1. gangsbehandlet og klargjort for høringsprosess. 8

9 Årsberetningen for Nedre Eiker kommune 2014 Regnskapsresultat kr kr I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God KommunalRegnskapsSkikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet DRIFTSREGNSKAP Resultat Regnskapsmessig merforbruk ble 42, 4 millioner kroner i kr Netto driftsresultat kr Netto driftsresultat ble et merforbruk på 35,1 millioner kroner i Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat (underskudd) på 35,1 millioner kroner. Dette utgjør ca. minus 2,4 % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg (TBU) mener at kommunene bør ha et netto driftsresultat i regnskapet på minimum 1 3/4 % av driftsinntektene. Dette er viktig for å kunne sette av midler til å møte en midlertidig ubalanse i driften og til finansiering av investeringer nå eller senere. Dette målet er ikke nådd for Nedre Eiker i Årets resultat er en forverring av netto driftsresultat med 20,5 millioner kroner i forhold til Imidlertid må det opplyses at årets resultat er forbedret med 28,8 millioner som følge av årets økning i premieavvik. Det var budsjettert med et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 1,7 millioner kroner. Resultatet innebærer bruk av tidligere års avsetninger med 16,1 millioner kroner og nye avsetninger med 23,3 millioner kroner. Det er gjennomført strykning av avsetning til ubundne driftsfond (årets og tidligere års) på kroner. Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 42,4 millioner kroner. Akkumulert underskudd fra tidligere år utgjør 17,8 millioner kroner slik at kommunens samlede underskudd er 60,2 millioner kroner pr

10 Driftsregnskap Hele 1000 kroner Regnskap Budsjett (endret) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Sum driftsinntekter 1) Sum driftsutgifter 1) Brutto driftsresultat 2) Finanstransaksjoner 1) Motpost avskrivninger 1) Netto driftsresultat 2) Bruk av midler fra tidligere år 1) Avsatt midler til kommende år 1) Sum anvendelse av netto driftsresultat 2) Regnskapsresultat 3) ) - inntekter + utgifter 2) - = merinntekt/mindreutgift + = mindreinntekt/merutgift 3) - = overskudd + = underskudd Driftsinntekter Samlede driftsinntekter var på 1.457,8 millioner kroner. Dette er en økning på 41,3 millioner kroner eller 2,9 % fra 2013 og 5,2 millioner kroner høyere enn budsjettert for Frie inntekter var på 1.094,5 millioner kroner, en økning på 44,4 millioner kroner eller 4,2 % fra 2013, men 9 millioner kroner lavere enn budsjettert for Skatteinngangen ble på 493,3 millioner kroner, en reduksjon på 17,9 millioner kroner eller 3,5 % fra Det var budsjettert med en skatteinngang på 520,3 millioner kroner. Med andre ord fikk kommunen en mindreinntekt på 27,1 millioner kroner. Samlet skatteøkning pr. innbygger for kommunene ble på 0,8 %, mens for Nedre Eiker ble det en reduksjon på 4,2 % i 2014 i forhold til Nedre Eikers skatteinngang i prosent av landsnittet ble 82,1 % i I 2013 var dette tallet 86,4 %. Rammetilskuddet ble på 601,3 millioner kroner, en økning på 62,3 millioner kroner eller 11,6 % fra Det var budsjettert med 583,1 millioner kroner i rammetilskudd og merinntekten ble på 18,2 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak lav skattevekst 2014 i forhold til resten av landet og høy inntektsutjevning. Nedre Eikers skatt og utgiftsutjevning ble på 94,3 % av landssnittet. Andre statlige overføringer er mottatt med 31,1 millioner kroner som er 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert. Overføring med krav til motytelse er mottatt med 178,3 millioner kroner som er en reduksjon på 55 millioner kroner i forhold til Driftsutgifter Samlede driftsutgifter var 1.482,7 millioner kroner. Dette er en økning på 61,5 millioner kroner eller 4,5 % fra 2013 og 41,2 millioner kroner høyere enn budsjettert for Lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader økte med 44,6 millioner kroner eller 5,1 % fra Avviket har årsak i lønnsøkning 2014 med ca. 29,4 millioner kroner og bokført pensjonspremie og premieavvik. Kjøp av varer og tjenester økte med 6,5 millioner kroner eller 5,1 % fra 2013 til Finanstransaksjoner Netto finansutgifter var 67,0 millioner kroner, en økning på 5,2 millioner fra 2013, men 1,6 millioner lavere enn budsjettert for Avdragsutgiftene var på 40,6 millioner kroner, en økning på 6,6 millioner kroner fra 2013 og 1,6 millioner høyere enn budsjettert for Bokførte avdragsutgifter er innenfor grensen for minste tillatte avdrag i henhold til Kommunelovens 50 nr. 7. Renteutgiftene ble 35,1 millioner kroner som er 0,8 millioner kroner lavere enn i 2013 til tross for økt gjeld og 2,6 millioner kroner lavere enn budsjettert i Utbytte og renteinntekter var på 8,3 millioner kroner, en økning på 0,3 millioner fra 2013 og 0,4 millioner høyere enn budsjettert i Avsetninger Avsetning til bundne fond var budsjettert med 7,4 millioner kroner, mens faktisk avsetning ble 17,3 millioner og 9,9 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette skyldes avsetning av Husbankmidler til senere år. 10

11 KOSTRA KOmmunal STatlig RApportering Kultur 2,6 % Barnevern 5,4 % Annet 0,8 % Adm. styring, fellesutgifter 7,3 % Sosialtjenesten 5,1 % Barnehage 17,3 % Helse og omsorg 37,3 % Grunnskoleopplæring 24,2 % Figuren viser netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter. Nedre Eikers andel til Barnehage er forsatt høyere enn landssnittet og kommunegruppe 13 og forsjellen har økt. Vår kommunes andel til Grunnskoleopplæring er litt lavere enn landssnittet, mens andel til Helse og omsorg er noe lavere enn landssnittet, men høyere enn kommunegruppe 13. Andelen til Barnevern er fortsatt vesentlig høyere enn landssnittet og kommunegruppe 13. Andelen til Barnevern har økt siden Andelen til Sosialtjenesten er lavere enn kommunegruppe 13, men andelen har økt i forhold til i fjor. Inndelingen i tjenesteområder avviker en god del fra det som omtales som rammeområder videre i denne årsrapporten. Tjenester som bygg til skole, barnehage og helseinstitusjoner er i KOSTRA ført på den respektive tjenesten, mens i kommunens regnskap og budsjett er kostnadene ført på rammeområde Tekniske tjenester. KOSTRA Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter KOSTRAgruppe Landet utenom Oslo Adm. styring, fellesutgifter 7,6 8,7 9,1 8,0 7,6 6,7 6,6 6,8 7,3 % 7,1 % 8,1 % Barnehage 2,8 2,6 2,2 2,2 2,6 17,3 17,2 16,5 17,3 % 16,0 % 14,9 % Grunnskoleopplæring 33,8 32,9 31,6 30,2 30,9 25,9 25,6 24,5 24,2 % 24,4 % 24,4 % Helse og omsorg 37,9 38,5 39,7 40,2 40,7 34,5 37,8 36,9 37,3 % 37,0 % 38,0 % Sosialtjenesten 5,9 5,8 5,8 6,0 5,4 5,1 4,5 4,5 5,1 % 5,8 % 5,0 % Barnevern 4,0 4,3 4,6 4,8 5,2 5,0 5,5 4,9 5,4 % 3,4 % 3,4 % Kultur 3,8 3,4 3,8 3,6 3,8 2,8 2,6 2,4 2,6 % 3,9 % 3,9 % Annet 4,2 3,8 3,2 5,0 3,8 2,7 0,2 3,5 0,8 % 2,4 % 2,3 % KOSTRA Finansielle nøkkeltall (konsern) Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av netto driftsinntekter Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i prosent av bruttoinntekter, konsern Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter - herav pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter KOSTRA -gruppe Landet utenom Oslo -2,2 0,5 2,4 3,1 (3,5) 3,0 (3,2) -0,4 (-0,3) -1,7 (-1,6) 0,5 (1,0) 0,5 (0,8) -4,0-0,3 1,4 2,0 (2,6) 1,9 (2,3) -1,0 (-0,3) -2,4 (-2,2) 1,0 (1,2) 1,1 ((1,3) 2,5 2,5 2,8 2,6 (2,6) 2,6 (2,5) 2,4 (2,4) 2,7 (2,7) 2,9 (3,3) 3,0 (3,2) 77,4 73,1 78,7 74,5 (75,6) 71,5 (69,7) 77,3 (75,6) 82,0 (80,4) 67,4 (84,6) 69,0 (78,7) 191,8 192,3 191,4 193,5 189,2 (184,9) 199,6 (195,6) 212,5 (208,3) 209,3 (221,3) 209,1 (215,8) 10,3,5 102,0 103,4 109,1 108,2 (105,9) 113,8 (111,7) 118,7 (116,4) 116,7 (116,2) 118,5 (118,1) Nedre Eiker konserntall er bedre enn kommunetallene. Det betyr at økonomien i IKS Nedre Eiker deltar i er bedre enn kommunens økonomi. Nedre Eiker har i årene, hatt positivt netto driftsresultat. I 2014 ble det et negativt (underskudd) netto driftsresultat. 11

12 Driftssregnskapet Det er i regnskapet fordelt 1.093,4 millioner kroner til driften i Budsjettet var på 1.065,1 millioner kroner og det er dermed fordelt 28,4 millioner kroner mer enn budsjettert. Budsjettavvikene på rammeområdene er kommentert under det enkelte rammeområdets del i årsrapporten. Regnskapsskjema 1A Drift Regnskap Budsjett (endret) Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk = overskudd + = underskudd Hele 1000 kroner. Investeringsregnskapet Nedre Eiker kommune gjennomførte investeringer i anleggsmidler for 219,3 millioner kroner i Investeringer ble finansiert med overføring fra driftsregnskapet på 6 millioner kroner, salg av anleggsmidler med 15,2 millioner kroner og momskompensasjon 28,4 millioner kroner. Resten av investeringene er lånefinansierte. Budsjetterte investeringer var på 234,9 millioner kroner, mens regnskapet var på 219,3 millioner kroner et avvik på 15,6 millioner kroner. Regnskapsskjema 2A INVESTERING Regnskap Budsjett (endret) Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert = overskudd + = underskudd Hele 1000 kroner. 12 Avviket fordeler seg på mange ulike prosjekt, de fleste innen for vann og avløp. Postene utlån, forskutteringer og avdrag på lån samt mottatte avdrag på lån og refusjoner gjelder formidlingslån i Husbanken. Det samme gjelder avsetninger til bundne fond og bruk av bundne fond. I 2014 ble det innhentet 40 millioner kroner i midler til Startlån fra Husbanken. Avviket på denne posten skyldes overførte restmidler fra tidligere år som igjen er lånt ut.

13 Investeringsregnskapet Skolebygg er det største investeringsområdet. Nybygget på Solberg skole utgjør mesteparten, men Krokstad skole har også fått ombygget fasade. Vann- og avløpssektoren har gjennomført: Mjøndalen sentrum, sanering av gamle fellesledninger for kloakk og overvann samt vannledninger Batteriveien, ny og større overvannsledning Krysset Fv 283/Bruveien, sanering av gamle vannledninger og nye ledninger for avløp. Øya, Steinberg, skiftet ut vannledninger og avløpsledninger Westbyjordet, skiftet ut gammel overvannsledning Flomsikring av Møllenhofbekken, nye og større rør under Gamle Riksvei utgjør de største tiltakene. Sosiale boliger er kjøp av en leilighet og en tomannsbolig for bosetting av flyktninger, samt kjøp av to nye modulbygg. Krokstad Sykehjem er prosjektering av forprosjektet. Kommentarer på avvik Avvik mellom budsjett og regnskap viser netto mindreforbruk på 15,7 millioner kroner. Det er 81 enkeltprosjekter med et samlet mindreforbruk på 36,9 millioner kroner, og 32 prosjekter med et samlet merforbruk på 21,2 millioner kroner. Det vil bli lagt fram forslag til budsjettendringer i forbindelse med regnskapssaken for DE STØRSTE INVESTERINGER FORDELT ETTER TJENESTEOMRÅDE *) Brutto utgifter tall i hele Regnskap Budsjett (ENDRET) Avvik Skolebygg Avløpsnett Distribusjon av vann Flomsikring Sosiale boliger bygg Institusjon bygg IKT Distribusjon av vann *) Dvs. refusjoner og tilskudd er ikke trukket fra 13

14 balansen Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir bl.a. grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. Eiendeler Sum eiendeler økte med 295,4 til 3.369,6 millioner kroner fra 2013 til Pensjonsmidlene økte med 136 millioner, aksjer og andeler økte med 5,8 millioner kroner, kortsiktige fordringer økte med 18,1 millioner kroner, likvide midler ble redusert med 63 millioner og premieavviket økte med 28,9 millioner kroner. Kommunen har hatt en jevn økning i investeringer i anlegg, maskiner og utstyr noe som også har gitt utslag på samlet lånegjeld som har økt med 151,5 millioner kroner i Egenkapital Egenkapitalen økte fra 27,9 millioner i 2013 til 49,7 millioner kroner i Egenkapitalgraden var ved utgangen av 2014 kun 1,47 % synkende fra 26 % i Premieavvik Nedre Eiker har et bokført premieavvik på 99,7 millioner kroner en økning på 28,8 millioner kroner fra 2013 til Akkumulert premieavvik er opparbeidet siden ordningen med 15 års amortisering (utgiftsføring) ble innført i Imidlertid er amotiseringstiden redusert på premieavvik opparbeidet i 2011 til 2013 til syv år og fra 2014 er amortiseringstiden fem år. Premieavviket føres som en inntekt i driftsregnskapet og er følgelig med på å bedre resultatet. Det betyr at resultatet i denne perioden akkumulert er 99,7 millioner kroner for godt. Det betyr at kommunen skulle hatt et akkumulert underskudd på 99,7 millioner pluss akkumulert underskudd på 60,2 millioner som samlet utgjør 159,9 millioner kroner. Premieavvik (1000 kroner) kroner BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler I hele 1000 kroner 14

15 ARBEIDSKAPITAL OG LIKVIDITET Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør være >2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med langsiktig kapital. 2,0 1,5 Likviditetsgrad Likividitetsgrad 1 Likividitetsgrad 2 Likviditetsgrad 1 Kommunens likviditetsgrad 1 er på 1,42 som er under anbefalt grense. Kortsiktig gjeld, gjeld som forfaller innen 1 år, er 222,5 millioner kroner. Omløpsmidler er på 315,1 millioner kroner. Omløpsmidlene består av kortsiktige fordringer 140,5 millioner kroner og bankinnskudd 74,9 millioner kroner. Inkludert i omløpsmidler er også premieavvik pensjoner på 99,7 millioner kroner. Premieavviket er ikke mest likvid slik vi vurderer det. En så lav likviditetsgrad betyr at kommunen må til tider trekke på kassakreditten i banken. 1,0 0,5 0, ,53 1, ,99 0, ,52 0, ,81 1, ,81 1, ,37 0, ,70 1, ,60 0, ,51 0, ,63 0, ,63 0, ,42 0,34 Likviditetsgrad 2 Likviditetsgrad 2 som viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse, bank) og kortsiktig gjeld bør være >1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Kommunens likviditetsgrad 2 er på 0,34 som er under anbefalt grense. Dette nøkkeltallet forteller at bankinnskudd er mindre enn kortsiktig gjeld pr Om all kortsiktig gjeld skulle vært innfridd på dette tidspunktet så ville dette vært umulig. GJELD Langsiktig gjeld økte med 151,5 millioner kroner til 1.366,7 millioner kroner fra 2013 til Pensjonsforpliktelser økte med 118,0 millioner kroner og ved utgangen av året har kommunen 1.730,7 millioner kroner i pensjonsforpliktelser. Utvikling i lånegjeld I 2005 endret kommunen nedbetalingsprofilen på lånene fra 20 til 33 år. Dette har gitt en lavere årlig avdragsbelastning, og kommunen ligger nå på minste tillatte avdragsbelastning. Kommunens lånegjeld er stadig økende. Bortsett fra i 2003, da inntekter fra fusjonen mellom Nedre Eiker Energi og Buskerud Kraftnett AS ble brukt til å finansiere investeringer, ligger vi lavt på egenfinansiering. Dette gir seg også utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et meget bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og av kommunen selv. Nedre Eiker kommunes gjeldsgrad har økt fra 11,5 i 2011 til 32 i Det betyr at gjelden er 32 ganger høyere enn egenkapitalen. Dette skyldes reduksjon i egenkapitalen som følge av nye regler for føring av estimatavvik for pensjoner og manglende egenfinansiering av investeringene. Gjeldsgrad Gjeld pr. innbygger og gjeldsgrad Langsiktig gjeld (hele 1000 kroner) ,76 1,82 2,10 2,47 3,10 3,89 4,04 11,48 14,62 51,33 31, kr Gjeld pr. innbygger Arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ arbeidskapital er normalt en indikasjon på svekket likviditet. Nedre Eiker kommune har ved utgangen av året en arbeidskapital på minus 92,6 millioner kroner, og en reduksjon av arbeidskapitalen på 20,1 millioner kroner fra 2013 til Endringen skyldes i hovedsak reduksjon av likvide midler (kasse, bankinnskudd) som følge av merforbruk. Dette er en svært bekymringsfull utvikling

16 Utvikling i frie inntekter Nedre Eiker hadde en reduksjon i skatteinntektene fra 2013 til 2014 på 3,5 %. På landsbasis var det en økning på 1,9 %. Skatt pr. innbygger i Nedre Eiker ble redusert med 4,2 %, mens landssnittet økte med 0,8 %. Det betyr at Nedre Eiker har fått relativt sett færre frie inntekter i Nedre Eiker ligger lavt i % av skatteinngang i forhold til resten av landet. Imidlertid når inntektsutjevning på 73 millioner kroner tas med så har Nedre Eiker 94,3 % av landssnittet, mens til sammenligning, Lier som blir trukket 42,7 millioner kroner har 102,3 %. Denne forskjellen mellom Nedre Eiker og Lier utgjør kroner pr. innbygger eller bortimot 50 millioner kroner i året. Skatt Beløp i millioner kroner Endring i mill. kroner Endring i % fra Nedre Eiker ,5 % Øvre Eiker ,0 % Lier ,0 % Kongsberg ,0 % Drammen ,6 % Asker ,3 % Skatt og inntektsutjevning Beløp i millioner kroner Endring i mill. kroner Endring i % fra Nedre Eiker ,2 % Øvre Eiker ,6 % Lier ,8 % Kongsberg ,8 % Drammen ,9 % Asker ,3 % Skatt i % av landssnitt 2014 Endring fra i prosentpoeng Nedre Eiker 82,1 % -4,3 86,4 % 0,80 % 83,4 % 87,3 % 85,0 % 82,2 % Øvre Eiker 89,4 % -0,6 90,0 % 1,70 % 87,0 % 90,3 % 90,7 % 86,9 % Lier 109,0 % -1,6 110,6 % -0,90 % 110,2 % 109,3 % 109,3 % 110,6 % Kongsberg 113,0 % 0,2 112,8 % -0,70 % 112,7 % 110,8 % 110,7 % 108,4 % Drammen 96,6 % -2,4 99,0 % -1,20 % 99,0 % 99,7 % 97,9 % 97,9 % Asker 149,4 % -0,2 149,6 % -4,80 % 152,2 % 145,6 % 142,4 % 149,0 % Kostra Frie inntekter pr. innbygger i kroner Nedre Eiker Kommune gr. 13 Landssnitt Diff. Kommune gr Diff. Landssnitt KOSTRA tallene viser at Nedre Eiker ligger kroner under i frie inntekter pr. innbygger i forhold til gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og kroner under landssnittet utenom Oslo. Trenden de siste tre årene er at Nedre Eiker kommer stadig nærmere snittet både for kommunegruppe 13 og landsnittet utenom Oslo. Med Nedre Eikers innbyggertall på betyr det at frie inntekter er 28,5 millioner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.

17 Økonomisk stilling Ved inngangen til året hadde kommunen et akkumulert underskudd på 17,8 millioner kroner hvorav 2,7 millioner kroner var pådratt allerede i På bakgrunn av dette ble kommunen innmeldt i ROBEK registeret i juni måned. Flere virksomheter klarte ikke målsettingen om budsjettbalanse i år. Fylkesmannen anbefalte at 3 % av driftsinntektene videreføres til netto driftsresultat slik at kommunene kan oppnå økonomisk handlefrihet på sikt. Nedre Eiker kommune har ikke klart å oppnå dette i Etter å ha vært på rett vei i årene med et positivt netto driftsresultat ble det negativt netto driftsresultat på 14,6 millioner kroner i Den dårlige utviklingen fortsatte i 2014 med et negativt netto driftsresultat på 35,1 millioner kroner. Det regnskapsmessige merforbruket ble 42,4 millioner kroner i Akkumulert underskudd er 60,2 millioner kroner ved utgangen av Renter på lånegjeld For 2014 ble det budsjettert med en flytende lånerente på 2,5 %. Gjennomsnittlig rente for alle lån var ved inngangen av året 2,91 %, med hhv. 2,34 % for flytende rente og 3,40 % for fast rente. Gjennomsnittlig rente for alle lån var ved utgangen av året 2,66 %, med hhv. 2,27 % for flytende rente og 3,16 % for fast rente. Andelen fastrente var 43,9 % pr Renteutgiftene utgjør en stadig mindre belastning fordi rentenivået har blitt stadig lavere. I 2008 utgjorde rentekostnaden 4,9 % av brutto driftsinntekter, mens i 2014 utgjorde rentekostnaden 2,4 %. Avdrag på lånegjeld Langsiktig gjeld økte med 151,5 millioner til 1.366,7 millioner kroner fra 2013 til Årets låneopptak til investeringer var på 159,5 millioner kroner og avdraget på 40,6 millioner kroner som betyr en netto økning av lån til investeringer på 118,9 millioner kroner. Resten av økningen skyldes 32,6 millioner kroner i Husbanklån til videreformidling. Avdragsutgiftene har holdt seg på ca. 2,6 % av brutto driftsinntekter. Avdrag på investeringslån er bokført innenfor minste tillatte avdrag jfr. KL 50 nr. 7. Samlet utgjorde renter- og avdragsutgifter 7,5 % i 2008, mens i 2014 utgjorde dette 5,7 %. Det betyr at gjelden har blitt mindre belastende for økonomien. Dette bildet endrer seg mye ved en eventuell renteoppgang. Rente- og avdragsutvikling Renter Avdrag Renter Avdrag Akkumulert underskudd, premieavvik og likviditet Ved utgangen av året hadde kommunen et akkumulert underskudd på 60,2 millioner kroner. I tillegg er samlet premieavvik 99,7 millioner kroner. Det betyr 159,9 millioner kroner som må dekkes inn kortsiktig med annen likviditet som for eksempel kassakreditt. Langsiktig må underskuddet dekkes inn i årene som kommer, med positivt netto driftsresultat som betyr at driftutgiftene må være lavere enn driftsinntektene, slik som i årene Resultatet i 2012 og 2014 ble forbedret med ca. 30 millioner kroner i premieavvik hvert år slik at reelt netto driftsresultat var negativt også i Amortisering (nedbetaling) av premieavviket på 99,7 millioner kroner pr vil belaste regnskapet hvert år med ca. 12,5 millioner kroner i gjennomsnitt neste åtte år. Imidlertid er det varslet nytt premieavvik i 2015 som er større enn beregnet amortisering. Det betyr at netto driftsresultat blir forbedret pga. premieavvik. Det blir en stor utfordring å dekke inn akkumulert underskudd og akkumulert premieavvik på samlet 159,9 millioner kroner. Kostra Netto lånegjeld pr. innbygger i kroner (Konserntall) Nedre Eiker (49 603) (45 973) (40 736) (41 182) (41 094) Lier (55 530) (45499) (44 507) (44 983) (46 651) Drammen ( ) (96 498) (61 141) (57 939) (54 403) Øvre Eiker (48 679) (46 116) (43 494) (36 939) (25 917) Kommunegruppe (57 533) (54 251) (48 477) (47 864) (45 621) Landet (57 516) (53 608) (52 409) (48 333) (45 129) Økningen i gjeld pr. innbygger fra 2013 til 2014 på er 7,7 % for Nedre Eiker. Snittet for landet og kommunegruppe 13 er på hhv. 4,4% og 6,0%. Beregningen er gjort på kommunetall (ikke konserntall). Tallene er basert på KOSTRA publisering 16. mars 2015 og i disse tallene ser det ikke ut som konserntall for 2014 har kommet med korrekt. Nedre Eiker har en nettogjeld pr. innbygger som ligger midt mellom landet utenom Oslo og kommunegruppe

18 Deltidsstillinger kvinner 67 menn kvinner 83 menn kvinner 87 menn kvinner 92 menn kvinner 92 menn kvinner 86 menn kvinner 93 menn kvinner 107 menn kvinner 101 menn ANSATTE I Nedre Eiker kommune var det i 2014 totalt ansatt personer, kvinner og 277 menn. Andel kvinner ansatt i kommunen er 83 %, andel menn er 17 %. Til sammen er det 851 ansatte som jobber i deltidsstillinger. Av disse er 750 kvinner, og 101 er menn. Andel kvinner i deltidsstillinger er 89 %, mens andel menn i tilsvarende stilling er 11 %. Det er en reduksjon i antall ansatte i deltidsstillinger som følge av prosjekt Riktig tjenestetilbud Faste stillinger Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 83 % 82 % 82 % 83 % 83 % 83 % 83 % Antall menn % andel menn 17 % 18 % 18 % 17 % 17 % 17 % 17 % Antall kvinner i høyere stillinger 1) % andel kvinner i høyere stillinger 1) 62 % 55 % 66 % 63 % 67 % 69 % 67 % Antall menn i høyere stilling 1) % andel menn i høyere stilling 1) 38 % 45 % 35 % 37 % 34 % 31 % 33 % Deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 91 % 89 % 89 % 90 % 90 % 89 % 89 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 9 % 11 % 11 % 10 % 10 % 11 % 11 % 1) Med høyere stilling menes rådmann, kommunalsjef og virksomhetsleder. 18

19 SYKEFRAVÆR Sykefravær totalt Nedre Eiker kommune 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Etter en liten nedgang i sykefraværet i 2013, ser vi nå at fraværet er økt med 0,2 prosentpoeng i forhold til foregående år. Dette er det samme nivået som i Sykefraværet har siste ti års perioden vært ca. 9,2 %. Imidlertid er det store forskjeller på utviklingen i sykefraværet i etatene. 0 % 8,8 7,8 8,5 9,4 10,3 10,9 9,5 9,0 9,1 8,8 9, Sykefravær pr. etat i Nedre Eiker kommune 15 % 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester Sykefravær Sentraladministrasjonen 2,1 % 5,8 % 4,2 % 3,7 % 6,1 % 7,0 % 6,6 % 4,3 % 4,2 % 2,8 % 2,5 % Oppvekst og kultur 5,9 % 6,4 % 6,5 % 7,8 % 8,3 % 8,9 % 7,0 % 6,6 % 8,0 % 7,0 % 7,2 % Helse og omsorg 10,4 % 10,0 % 11,2 % 11,9 % 13,7 % 13,6 % 13,2 % 12,3 % 11,7 % 11,9 % 12,2 % Tekniske tjenester 9,2 % 7,5 % 9,2 % 9,5 % 9,7 % 11,2 % 8,9 % 10,4 % 7,0 % 7,5 % 6,5 % Totalt fravær 8,8 % 7,8 % 8,5 % 9,4 % 10,3 % 10,9 % 9,5 % 9,0 % 9,1 % 8,8 % 9,0 % 19

20 Innbyggere og folketallet Ved inngangen av året var det innbyggere. I løpet av året økte antall innbyggere med netto 343 personer slik at det er innbyggere ved utgangen av året. Fordeling pr. aldersgruppe Innbyggere pr. 31. desember Dette gir en befolkningsvekst på 1,44 % som er lavere enn målsetningen i planstrategien på 1,5%. Om målet på 1,5 % vekst skulle vært nådd, måtte netto vekst i antall innbyggere vært 358 personer. Årsveksten er dobbelt så høy som i Netto folketilvekst i 2014 er så mye som 172 innbyggere høyere enn netto tilvekst i Årsaken er 44 flere fødte barn, 12 færre døde og netto innflytting/utflytting på 114 nye innbyggere i Nedre Eiker. Aldersgruppen 0-5 år har økt med syv personer, mens aldersgruppen over 80 år er redusert med syv personer. Den største prosentvise veksten har gruppen år som har økt med 7,4 % eller 157 innbyggere år 6-15 år år år år o/90 år Befolkningsutviklingen Folkemengde 1. januar Fødte Døde Innflyttinger Utflyttinger Folketilvekst - netto Folketilvekst i % 0,98 1,09 1,59 1,01 1,51 1,63 0,72 % 1,44 % Folkemengde 31. desember

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal Årsrapport20121 Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 10 Årsberetning 12 Kostra 14 Investeringsregnskapet 15 Balansen 16 Arbeidskapital

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes.

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes. Årsrapport2013 1 Fagernes Bergen Hallingdal Hokksund Notodden Hønefoss Kongsberg Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 9 Årsberetning

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSRAPPORT2015. Nedre Eiker kommune

ÅRSRAPPORT2015. Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT2015 Nedre Eiker kommune 1 Fagernes Bergen Hallingdal Hønefoss Hokksund Kongsberg Notodden Larvik Kristiansand Nedre Eiker Drammen Trondheim Gardermoen Oslo Stockholm Moss Halden Göteborg Nedre

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer