KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak"

Transkript

1 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN med ulike kompetansehevende tiltak Vår 2015 Byrådsavdeling for barnehage og skole, Seksjon barnehage

2 Innledning "Sammen for kvalitet" - Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen ble vedtatt av Bystyret i møtet Kvalitetsutviklingsplanen er en overordnet plan som viser hovedretningen for barnehagesektoren i fire års perioden og skal ivareta helhet og sammenheng i kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagene. Satsingsområdene i perioden er: 1. Språk som basiskompetanse 2. Matematisk kompetanse 3. Pedagogisk relasjonskompetanse Planen beskriver også virkemiddel for hvordan eier vil stimulere barnehagens pedagogiske ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon for å støtte arbeidet med satsingsområdene. I perioden frem til 2016 vil det bli utarbeidet årlige aktivitetsplaner for å konkretisere satsingsområdene og virkemidlene i kvalitetsutviklingsplanen. Aktivitetsplanen vil også inneholde tiltak som er beskrevet i Økonomiplan og tiltak basert på nasjonale føringer. Aktivitetsplan Vår 2015 gir en samlet oversikt over tiltak rettet mot både private og kommunale barnehager for vårhalvåret. I målgruppen vil det fremkomme om arrangement/aktivitet er for kommunalt ansatte og/eller privat ansatte. Disse er merket med K og/eller P. Tiltakene er et tilbud til barnehagene. Det er kun enkelte tiltak som er obligatoriske. Samlingene med pliktig fremmøte vil fremkomme i oversikten. Invitasjon til det enkelte arrangement/aktivitet vil bli sendt ut, og påmelding i Kursbørsen kan først gjøres etter mottatt invitasjon. Det er viktig at personopplysningene i kursbørsen blir ajourført av den enkelte (eventuelt ved hjelp av styrer) slik at de til enhver tid er riktige. Oppført arbeidssted og E-post adresse blir brukt til å sende ut informasjon ved f eks endring i program, oppmøtested og når det blir innkrevd kursavgift. Kvalitetsutviklingsplanen for barnehagene har varighet frem til 2016, og de ulike satsingsområdene er vektlagt på følgende måte: År: Satsingsområder Virkemiddel Verktøy 2014 Matematisk kompetanse og Pedagogisk ledelse og Barnehagevandring Språk som basiskompetanse lærende organisasjon 2015 Språk som basiskompetanse Pedagogisk ledelse og Barnehagevandring og Pedagogisk relasjonskompetanse lærende organisasjon 2016 Pedagogisk relasjonskompetanse Pedagogisk ledelse og lærende organisasjon Barnehagevandring 2

3 1. Språk som basiskompetanse Målet er at barnehagene utvikler økt kunnskap om hvordan språk fremmer barns identitetsdanning og personlige utvikling. Språket er både et kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, samt uttrykk for følelser og opplevelser. Dette gjelder alle barn, også barn med minoritetsbakgrunn som i tillegg skal lære norsk. «Musikk til språk» Prosjektet «Fra Musikk til Språk» har som målsetting å styrke en flerkulturell pedagogikk, hvor språkstimulering skjer i tilknytning til kunstfaglig aktiviteter med hovedvekt på musikk og drama. Barnehageåret startet tredje runde med utviklingsarbeidet i 10 nye barnehager Prosjekt «Fra musikk til språk» 3.samling Prosjekt barnehagene Bryggen museum Gjennomført Prosjekt «Fra musikk til språk» Presentasjonsdag Prosjekt barnehagene Scandic city TRAS OBSERVASJON AV SPRÅK I DAGLIG SAMSPILL Fra 2014 skal alle kommunale barnehager benytte TRAS fra barna er to år. TRAS verktøyet ses på som et praktisk hjelpemiddel som gjør det lettere å se hvor barnet er i sin utvikling og hvordan barnehagen kan hjelpe barnet gjennom tilrettelegging av læringsmiljøet. Bruk av TRAS i barnehagen øker barnehagepersonalets kompetanse om barns generelle utvikling og barns spesifikke språkutvikling. Når det gjelder barn med flerspråklig bakgrunn anbefaler Fagavdeling barnehage og skole å bruke kartleggingsverktøyet «Språkpermen» som er utarbeidet fra «Lær meg norsk før skolestart!». Det bidrar til å gi personalet kunnskap om det enkelte barns språklige kompetanse på morsmålet og på norsk. Det er utarbeidet en læringsløype som skal gi barnehagen hjelp til å igangsette en læringsprosess for initiering av TRAS. Læringsløypen skal hjelpe barnehageledelsen til å sikre læring og kompetansetilegnelse hos de ansatte. Den skal også fremme praksis der språkstimulering og kartlegging av språk er i levende bruk i barnehagen. Det er Pedagogisk fagsenter i bydelene som har ansvar for å gjennomføre tiltak der spesialpedagoger og støttepedagoger kan veilede barnehageansatte i TRAS verktøyet. Arbeid med læringsløypen vil kunne være et tilbud fra Pedagogisk fagsenter til styrere i barnehager. Fagsenteret vil kunne gi prosess-støtte for en gruppe styrere som selv arbeider seg gjennom løypen parallelt med at de gjennomfører læringsarbeid i personalgruppen sin. I tillegg vil det bli arrangert sentrale grunnkurs i verktøyet som er åpne både for private og kommunale barnehager Grunnkurs i TRAS Pedagogiske ledere Nøstegaten 58A Invitasjon Grunnkurs i TRAS Pedagogiske ledere Nøstegaten 58A Invitasjon Kurs i språkpermen blir satt opp høst

4 KURSREKKE OM BARNS SPRÅKUTVIKLING OG BARNEHAGENS SPRÅKMILJØ Mål for kursrekken «språk og språkmiljø» er å videreutvikle og øke personalets kompetanse om barns språkutvikling, samt å inspirere personalet til og skape et stimulerende språkmiljø for alle barn. Kursrekken er for barnehagens pedagoger og har fire samlinger. Samlingene er forelesninger kombinert med prosessarbeid og læringsaktiviteter med mellomarbeid Språkets betydning for vennskap, sosiale relasjoner, lek og læring Barnehagelærere Tabernaklet Kursbørsen (til hele kursrekken) Barns språktilegnelse og språkutvikling Barnehagelærere Litteratur «Skal vi leke en bok» Barnehagelærere Læringsmiljø Barnehagelærere Tabernaklet Tabernaklet Tabernaklet 2. Matematisk kompetanse I løpet av 2014 er det gjennomført 4 kursrekker i matematisk kompetanse med til sammen 190 barnehagelærere. På de to siste kursrekkene er halvparten av deltakerne fra private barnehager. Målet er å bygge opp breddekompetanse i matematikk samtidig som en stimulerer til nyskapning, formidlings- og utviklingskompetanse i barnehagene. Intensjonen er å gi deltakerne kompetanse i hva matematikk er og kan være for barn, og hvordan man kan arbeide i tråd med rammeplanens mål på fagområdet «Antall, rom og form». Siste samling i kursrekkene i februar Samarbeidet med Vil Vite om «læringspakker» fortsetter i Tiltakene består av to gratis besøk med program for 5-åringer i kommunale og private barnehager, samt to inspirasjonskurs for barnehageansatte. Inspirasjonskursene byr på mange praktiske øvelser til inspirasjon og læring, samt tid for å bli bedre kjent med utstillingen Inspirasjonskurs VIL VITE - realfag Ansatte i alle barnehager Vil Vite Nettsiden til Vil Vite Matematisk Barnehagelærere Nøstegaten Gjennomført Kompetanse KR 1 K + P Alle kurs Matematisk Kompetanse KR 2 Barnehagelærere K + P Alle kurs 2 Nøstegaten 4

5 3. Pedagogisk relasjonskompetanse Pedagogisk relasjonskompetanse handler om å være i stand til å møte hvert enkelt barn som individ og bidra til at alle barn blir en del av fellesskapet i barnegruppen. I dette arbeidet står blant annet kunnskap om demokrati, medvirkning, likeverd og likestilling sentralt. Utfordringen er å øke personalets bevissthet om rammeplanens barnesyn og læringssyn, og den betydningen personalets pedagogiske relasjonskompetanse har for barnets personlige og sosiale utvikling. Denne kompetansen er en viktig forutsetning for å lykkes på de to andre satsingsområdene, språk som basiskompetanse og matematisk kompetanse. Tiltak på dette området vil ha et hovedfokus i 2015 og I arbeidet med å styrke barnehagens relasjonskompetanse har kommunen valgt sensitivitetsprogrammet ICDP International Child Development Program. Opplæringen i ICDP gir pedagogiske ledere kompetanse til å lede grupper for foreldre og ansatte i barnehage. Dette for å styrke de voksne i deres rolle i samspill med barn. Samfunnet i Norge blir mer og mer multikulturelt, og det er ønskelig at ICDP veiledere får kulturkompetanse. Det er nye krav til sertifisering i veilederopplæringen for basis-programmet gjeldende fra Veilederopplæringen utvides fra 4 til 6 dager og kulturperspektivet innarbeides i hele opplæringen. Fagavdelingen har opprettet en ressursgruppe som skal ivareta og videreutvikle arbeidet med ICDP og pedagogisk relasjonskompetanse i barnehagene. Ressursgruppen består av trenere, representanter fra barnehagene, Pedagogisk fagsenter og områdeleder. Gruppen blir ledet av fagavdelingen. 29. og ICDPveilederopplæring Pedagogiske Rådhuset Kursbørsen ledere K Møterom og ICDPveilederopplæring Pedagogiske Rådhuset Kursbørsen ledere K Møterom og ICDPveilederopplæring Pedagogiske ledere K Rådhuset Møterom 225 Kursbørsen Likestilling Barnehagen skal gjenspeile samfunnet for øvrig, og det er viktig for barnehagens kvalitative tilbud at barn har kontakt med både kvinner og menn. Likestilling inngår i barnehagens verdigrunnlag og det understrekes at gutter og jenter skal ha like muligheter til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barn trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller i sine relasjoner og i sin utvikling. Kunnskap om likestilling er sentralt i arbeidet med barns medvirkning og demokrati, og vil inngå som et tema i en kursrekke om pedagogisk relasjonskompetanse høsten

6 4. Virkemidler Målsettingene innenfor satsingsområdene i kvalitetsutviklingsplanen krever tilrettelegging, og virkemidlene som blir vektlagt er pedagogisk ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon har forankring i forskning som konkluderes med at barnehagen kan utnytte kompetansemangfoldet i personalgruppen til en ressurs for det enkelte barn. Å være en lærende barnehage er en arbeidsmåte der kritisk tilnærming og vurdering, deltagelse og medvirkning står sentralt. Pedagogisk ledelse handler om å lede læringsarbeid ved å stimulere personalet til å reflektere over egen og barnehagens praksis, der målet er at personalet lærer av den innsikt refleksjonene gir og bruker kunnskapen i sitt videre arbeid. Bergen kommune som barnehageeier gjennomfører i perioden prosjektet Ledelse for kvalitet i barnehagen for hele ledergruppen i de kommunale barnehagene. Ledelsesutviklingsprosjektet består av tre samlinger i året. Lederteamet gjennomfører et forarbeid før hver samling og et planlagt etterarbeid i etterkant av samlingene Pedagogisk ledelse Barnehagens Tabernaklet, Obligatorisk lederteam K Pedagogisk ledelse Barnehagens Tabernaklet, Obligatorisk lederteam K Pedagogisk ledelse Barnehagens Brann Obligatorisk lederteam K Stadion Pedagogisk ledelse Barnehagens lederteam K Brann Stadion Obligatorisk Pedagogisk ledelse vil bli også fulgt opp i Områdemøtene når det gjelder de kommunale styrerne. 6

7 5. Andre tiltak Veiledningsordning for nyutdannede nytilsatte barnehagelærere Bergen kommune har i samarbeid med Høgskolen i Bergen og NLA Høgskolen utarbeidet en Plan for veiledning av nyutdannede barnehagelærere i Bergen kommune. Dette med bakgrunn i avtalen mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunenes sentralforbund (KS) om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen og skolen. Planen er veiledende og retningsgivende for den enkelte barnehage og den nyutdannede. Den beskriver både ansvar og oppgaver som ligger på ansatt og arbeidsgiver, og bidrar til å sikre en god profesjonell utvikling for den nyutdannede og styrker barnehagens kvalitet. Nyutdannede og deres veiledere i barnehagen deltar på en kursrekke med 3 samlinger i løpet av kalenderåret. Mellom kursdagene skal det gjennomføres et mellomarbeid i barnehagene. Kursdag Nøstegaten Innkalling A Mars/april Oppstartsamling: * Roller * Metoder * Øving Mellomarbeid Styrere K Veiledere K Nyutdannede K barnehagelærere Kursdag September/ oktober Kursdag 3 November Veiledning av den nyutdannede Mellomarbeid Veiledning i gruppe Evaluering Veiledere K Nyutdannede K barnehagelærere Veiledere K Nyutdannede K barnehagelærere Nøstegaten 58A Innkalling Innkalling Plan for læring i praksis Bergen kommune har i samarbeid med Høgskolen i Bergen utarbeidet en mal for "Plan for læring i praksis" som er knyttet til studentens læringsutbytte 1. og 2. og 3. studieår når de er ute i praksis. Planen er et sentralt dokument i samarbeidet med høgskolen og har som mål å fremme kvaliteten i praksisstudiet. Fra studieåret 2014/15 ble bruk av denne planen en fast ordning for alle kommunale barnehager som har praksissamarbeid med Høgskolen i Bergen Plan for læring i Styrere K Nøstegaten Innkalling praksis Praksislærere K A Menn i Barnehagen (MiB nettverket) Det planlegges to samlinger i MiB nettverket våren 2015 i samarbeid med nettverk på Høgskolen i Bergen. Invitasjon sendes ut med nærmere informasjon i løpet av januar

8 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Plan for Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Bergen kommunen er utarbeidet. Planen er bygd opp i to deler, der del 1 handler om grunnlaget for samarbeid og sammenheng. Del 2 inneholder informasjon om hvordan samarbeidet kan og bør skje. Bystyret har vedtatt følgende strategier for arbeidet: Etablere gode møtearenaer og nettverk mellom ansatte i barnehage og skole Satse på felles kompetansehevende tiltak for ansatte i barnehagen og på småskoletrinnet Utvikle samarbeidet mellom private barnehager og grunnskolene Det arrangeres felleskurs hver høst for pedagoger i barnehager og skoler som arbeider med barn mellom 4-8 år, samt felles nettverksmøte mellom barnehage og skole. Basiskompetanse for assistenter Utdanningsdirektoratet har tildelt midler til et kompetansehevingstiltak for nytilsatte assistenter i private og kommunale barnehager som trenger basiskompetanse om barnehagens samfunnsmandat, oppgaver, ansvar og plikter. Den fjerde samlingen for dette barnehageårets deltakere gjennomføres i januar. Fagavdelingen vurderer å sette opp nytt kurs etter samme modell fra høsten Tema for kursdagene er: 1. Barnehagens samfunnsmandat og styringsdokumenter Helhet, sammenheng og betydning 2. Lek og læring og barnehagen som læringsmiljø Lekende læring og lærende lek 3. Barnehagen som flerkulturell arena Kulturelt og språklig mangfold i barnehagen 4. Assistenten sin rolle, oppgave og ansvar i barnehagen En jobb full av muligheter Tema 4 Assistenter Nøstegaten Gjennomført 58A Fagsystemer Barnehageloven 12 omhandler samordnet opptaksprosess i kommunen. Alle godkjente barnehager skal samarbeide om opptak av barn. I den forbindelse er alle barnehager i Bergen brukere av kommunens fagsystem for å administrere opplysninger om egen barnehage som ventelister, registering av tilbud og plassering i forbindelse med opptak av barn til barnehagen. Målet er at eier / styrer av barnehagen skal inneha kompetanse til å bruke systemene Hypernet barnehage Dag 1 Nye eiere, styrere, Spelhaugen 22 Invitasjon Hypernet Barnehage Dag 2 Nye eiere, styrere, Spelhaugen 22 8

9 Hypernet barnehage Dag Hypernet barnehage Dag Hypernett Workshop Hypernett Workshop Nye eiere, styrere, Nye eiere, styrere, Eier, styrere, Eier, styrere, Spelhaugen 22 Invitasjon Spelhaugen Spelhaugen 22 Invitasjon Spelhaugen 22 Invitasjon Fagdag 2015 Fagdag 2015 arrangeres på planleggingsdagen 6.nov.-15 i samarbeid med private barnehageeiere forankret i Intensjonsavtalen mellom Bergen kommune og de private eierne. Det er 11. året det arrangeres fagdag for ansatte i private og kommunale barnehager i Bergen. Tema for dagen er Danning og kulturelt mangfold. Obligatoriske møter Samordnet opptaksprosess - Hovedopptak 2015 Barnehagens samarbeidsutvalgsmandat og oppgaver, samt barnehagenes vedtekter Målgruppe: Kommunale barnehager ved enhetsleder Målgruppe: Private barnehager ved enhetsleder Saksbehandlingsregler ved opptak Målgruppe: Nye eiere og styrere 9

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN 2013 2016 «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN med ulike kompetansehevende tiltak Høst 2015 Byrådsavdeling for barnehage og skole, Seksjon barnehage

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak VALITETSUTVILINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN 2013 2016 «SAMMEN FOR VALITET BARNEHAGE» ATIVITETSPLAN med ulike kompetansehevende tiltak Høsten 2014 Byrådsavdeling for barnehage og skole, Seksjon barnehage

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN 2013 2016 «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN med ulike kompetansehevende tiltak Vår 2016 Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Seksjon

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak VALITETSUTVILINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN 2013 2017 «SAMMEN FOR VALITET BARNEHAGE» ATIVITETSPLAN med ulike kompetansehevende tiltak Høst 2017 Revidert utgave per 30.08.17 Byrådsavdeling for, skole

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN (2017) «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN (2017) «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN 2013 (2017) «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN med ulike kompetansehevende tiltak Høst Byrådsavdeling for, skole og idrett, Seksjon Innledning

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021 tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021... 1 1. Innledning... 3 2. Ulike roller og ansvar i forhold til kompetanse...

Detaljer

Musikk til språk. Prosjektets målsetting er å styrke en flerkulturell pedagogikk, hvor språkstimulering

Musikk til språk. Prosjektets målsetting er å styrke en flerkulturell pedagogikk, hvor språkstimulering Musikk til språk Prosjektets målsetting er å styrke en flerkulturell pedagogikk, hvor språkstimulering skjer i tilknytning til kunstfaglig aktiviteter med hovedvekt på musikk. Bakgrunn for utviklingsarbeidet

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen.

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen. Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune Arendal kommune har ca. 2 500 barnehage barn 12 kommunale barnehager 45 private Hvordan har vi arbeidet fram planen. Gjennom faste møte

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagebasert kompetanseutvikling Barn skal medvirke. Barns stemme skal bli hørt og vektlagt Barnehagen skal ha tilgjengelige, lydhøre og spennende voksne Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagen

Detaljer

Språkpermen Pedagogisk fagsenter Årstad Sissel Lilletvedt 1

Språkpermen Pedagogisk fagsenter Årstad Sissel Lilletvedt 1 Språkpermen 1 Hvorfor kartlegge språkferdigheter? Rammeplanens krav til dokumentasjon 4.2 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren. Nearegionen

Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren. Nearegionen Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren Nearegionen 2011-2013 Nearegionen er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Klæbu, Selbu og Tydal. Regionen samarbeider om skole og barnehage. Oppsummering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Målgruppe. Barnehage- og skoleeier Rektor og styrere Pedagoger i barnehage og skole

Målgruppe. Barnehage- og skoleeier Rektor og styrere Pedagoger i barnehage og skole Målsetting I denne pakken skal kommuner få økt kunnskap om overgangen og utarbeide rutiner som ivaretar språk, lese- og skriveutvikling på best mulig måte i overgangen fra barnehagen til skolen. Arbeid

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Kvalitetsmelding og kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen. Byråd for barnehage og skole Harald V. Hove

Kvalitetsmelding og kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen. Byråd for barnehage og skole Harald V. Hove Kvalitetsmelding og kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Byråd for barnehage og skole Harald V. Hove Om kvalitetsmeldingen Tilstandsrapport - «Kartet vi måler etter» Tellinger og fortellinger

Detaljer

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Botnhamn barnehage. Avdeling Botnhamn. Avdeling Fjordgård. Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Botnhamn barnehage. Avdeling Botnhamn. Avdeling Fjordgård. Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den Barnehager Senja Årsplan 2016/2017 Botnhamn barnehage Avdeling Botnhamn Avdeling Fjordgård Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den 06.10.2016 1 Innholdsfortegnelse felles del Om barnehagen... 3 Pedagogisk

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Tospråklig assistanse i barnehagen. Barnehageprosjekt

Tospråklig assistanse i barnehagen. Barnehageprosjekt Tospråklig assistanse i barnehagen Barnehageprosjekt 2011-12 Bakgrunn for prosjektet Prosjektet er et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold og mestring, der det foreslås flere tiltak for å styrke morsmålet

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 «Kompetanse for framtidens barnehage» Viser til utlysning kompetansemidler, deres ref: Sak 2016/1984. Vadsø kommune søker om kr.

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2012 (2. utgave) 1 Språkkartlegging Hverken barnehageloven eller rammeplanen

Detaljer

Strategiplan språkkommune Språklig kompetanse for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune

Strategiplan språkkommune Språklig kompetanse for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune Strategiplan språkkommune 2016-2017 Språklig kompetanse for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune Kvalitetsplan for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune Språk er mer enn ord... Uttrykke

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE «Først i rekka» Heve kvaliteten i arbeid med språk, lesing og skriving. INNLEDNING: Språkløyper er en nasjonal strategi og et helhetlig løft som

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NRLU 31.05.2017 Liv Dyrdal, Ny rammeplan for barnehagen Forskrift til loven - Styringsdokument - Arbeidsdokument Fastsatt 24.april 2017 Trer i kraft 1.august

Detaljer

Kvalitetsutvikling i Nes-barnehagene

Kvalitetsutvikling i Nes-barnehagene NES KOMMUNE «Det gode liv der elvene møtes» Kvalitetsutvikling i Nes-barnehagene Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 18. mai 2015 Innhold Innhold...1 1. INNLEDNING...2 1.1 STATLIGE FØRINGER...2 1.2

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk

SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk side 2-3 Foreldremedvirkning Foreldreprogrammet Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med helsesøstertjenesten

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2016-2017 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen Revidert utgave høsten 2013 Bakgrunn For at barn skal utvikle språk trenger de å være i gode språkmiljøer. Forskning viser at ordforråd og begrepsforståelse er sentralt

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport 11. JANUAR 2016 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø To grupper i praksis Gammel modell: TOS Markert med «TOS» på tildelingslister

Detaljer

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret Styrermøte 5.desember 2012 Handlingsprogram 2013 2016 behandles i kommunestyret 12.desember Følgende forslag er vedtatt i BAUN og i formannsskapet Det satses på å utdanne flere assistenter som pedagoger

Detaljer

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Bakgrunn Prosjektmidler fra KD (barnehageavdelingen) med utgangspunkt i NOU 2010:7 Flerkulturelt og flerspråklig arbeid

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 NRLU, Universitetet i Stavanger 27.10.17 Liv Dyrdal Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan for barnehagens

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15 Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal Gjeldende fra 01.08.15 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Mål og tiltak... 3 Oppfølging av planen... 4 Aktuell litteraturliste...

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2016-2017 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Lardal 2012-2015

Kompetanseplan for barnehagene i Lardal 2012-2015 Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 12/1353 FE-433 05.03.2012 Kompetanseplan for barnehagene i Lardal

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Kompetanseplan Stavangerbarnehagen

Kompetanseplan Stavangerbarnehagen Kompetanseplan Stavangerbarnehagen 2016-2019 Kompetanseplan for Stavangerbarnehagen Planens formål Planens formål er å sikre at barnehagene i Stavanger og den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse

Detaljer

OPPVEKST. Veiledning. Språkstandard. for Kristiansandsbarnehagen

OPPVEKST. Veiledning. Språkstandard. for Kristiansandsbarnehagen OPPVEKST Veiledning Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen Hvorfor innføre en standard? Rammeplan for barnehagen sier at «Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Innholdsfortegnelse Om barnehage...1 Pedagogisk grunnsyn..2 Barnehagens syn på læring.2 Barnehagens syn på lek.3 Barns medvirkning...3

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016

ÅRSMELDING 2015/2016 4. 7. 2016 HAGA BARNEHAGE ÅRSMELDING 2015/2016 SKOLEGATA 7, 3070 Sande 33 78 79 00 Årsmelding 2015/2016 Haga barnehage Haga barnehage har det siste barnehageåret hatt 94 barnfordelt på seks avdelinger.

Detaljer

Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn

Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn LIAKROKEN BARNEHAGE Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Kompetanseutviklingsplan 2016-17 INNLEDNING Barnehageåret 2016/17 skal personalet jobbe med

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

IMPLEMENTERINGSPLAN 2017 KNAUSEN BARNEHAGE

IMPLEMENTERINGSPLAN 2017 KNAUSEN BARNEHAGE IMPLEMENTERINGSPLAN 2017 KNAUSEN BARNEHAGE «SPRÅKARBEID I LEK OG RELASJONER» INNLEDNING: For å styrke språkarbeidet og arbeid med barns tidlige leseutvikling har regjeringen lansert en nasjonal strategi;

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring?

Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring? Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring? Rammeplankonferanse 18. oktober 2017 Iris Hansson Myran og Heidi Sandø, Skrivesenteret Se filmen: Den viktige tilgangen til språket som ligger

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage. Implementeringsplan for Språkløyper

Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage. Implementeringsplan for Språkløyper Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage Implementeringsplan for Språkløyper Våren 2016 søkte barnehagene i Sør-Varanger kommune om å bli språkkommune. Vi ble valgt ut som en av 27 kommuner i Norge til å

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer