KOMPETANSEUTVIKLING STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN."

Transkript

1 NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget regjeringen om å komme tilbake med en plan for kompetanseheving i barnehagesektoren. I St.prp. nr. 1 ( ) slås det fast at det skal utarbeides en strategi for kompetanseheving i barnehagesektoren. Barnehageloven, iverksatt 1. juni 2006, og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, iverksatt 1. august 2006, skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne gi et barnehagetilbud med høy kvalitet. I tråd med målsettingen om høy kvalitet i barnehagen, har regjeringen startet arbeidet med et kompetanseløft i barnehagesektoren, Barnehageløftet, for å støtte og styrke kompetanseutviklingen lokalt i en periode med vesentlige endringer på barnehageområdet. Kunnskapsdepartementet gir i heftet Kompetanse i barnehagen en strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren i perioden gjennom en klar målsetting, prioritering og ansvarsfordeling. Det overordnede målet er gjennom strategien å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. Rammefaktorer STYRINGSDOKUMENTER STATLIGE Lov om barnehager (Barnehageloven) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD) Temahefter til Rammeplanen (KD) Kompetanse i barnehagen (KD) Klar, ferdig, gå tyngre satsing på de små (KD) Stortingsmelding nr. 16 ( ) Og ingen stod igjen STYRINGSDOKUMENTER KOMMUNALE Langsiktig kommuneplan Økonomiplan Barnehageplan (ny er under utarbeidelse)

2 ØKONOMI For å få statlige kompetansemidler må kommunen som barnehagemyndighet søke fylkesmannen. Tildelingen betinger at kommunen som barnehagemyndighet utarbeider en plan for kompetanseutvikling for kommunale og ikke-kommunale barnehager i kommunen. Den kommunale kompetanseplanen skal være en del av kommunens søknad til fylkesmannen. Søknaden skal redegjøre for kommunens prioriteringer innenfor strategiens prioriterte områder for det enkelte budsjettår. Kompetansehevingstiltakene vil variere i innhold og omfang fra år til år og fra målgruppe til målgruppe. Kommunens egenfinansiering vil derfor variere tilsvarende. For kompetanseutvikling på ledernivå vil det være aktuelt å søke midler fra kommunens sentrale opplæringspott. BARNEHAGESTRUKTUR Barnehagene i kommunen er spredt på de fire skolekretsene. Alle fire er kommunale; en 1-avdelings, en 2- avdelings, en 3-avdelings og en av barnehagene er i forbindelse med oppvekstsenteret. De vil med ulikt utgangspunkt og sammensetning ha ulike forutsetninger for gjennomføring av reformen. Det blir viktig å dra veksler på hverandres kompetanse og gode praksis. STATLIGE MÅL OG PLANVERK. Barnehageloven med forskrifter, vedtatt i 2005 og iverksatt 1. juni 2006, legger føringer for barnehagens formål og innhold. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, iverksatt 1. august 2006, gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagens formål og innhold 1. Formål (første ledd) Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. 2. Barnehagens innhold (første til sjette ledd) Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

3 Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. KOMMUNALE MÅL Kommunenivå. "Vekst og trivsel i Nore og Uvdal" står som overordna målsetting for all kommunal virksomhet. Fagavdelingens overordna mål. Fagavdeling for skole, barnehage og kultur skal gjennom målrettet arbeid og god ressursutnytting arbeide for at barn og unge får gode oppvekstvilkår, tilpasset opplæring og økt livskvalitet. Barnehagene. Kommuneplanen, langsiktig del: Opprettholde full barnehagedekning i kommunen. Fortsette barnehagenes Reggio Emilia-arbeid. En kompetanseutviklingsplan utarbeides, og legger føringene for en målretta kvalitetsutvikling av barnehagene i kommunen og kompetanseutvikling for personalet. Ansvar og oppgaver Heftet "Kompetanse i barnehagen" viser en klar fordeling av ansvar og oppgaver til det enkelte nivå for gjennomføringen av barnehagereformen. Barnehageeeier (kommunen i vårt tilfelle) er nevnt med følgende: Den enkelte barnehageeier er ansvarlig for at virksomheten innehar den nødvendige kompetansen til å drive i tråd med bestemmelsene i lov og forskrift. ( ) Barnehageeier må sikre at personalet forstår de sentrale føringene og arbeider bevisst og systematisk med barnehagens innhold. Barnehageeier bør også tilrettelegge for at assistenter kan ta fagarbeiderutdanning. Den enkelte barnehageeier bør utarbeide en kompetanseplan i samarbeid med de ansatte i barnehagen. Barnehageeier er ansvarlig for de ansattes kompetanseutvikling og skal stille nødvendige ressurser tilgjengelig til dette. ( ) Videre står det at kommunen som barnehagemyndighet skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale behov. ( ) Et vilkår for å få statlig tilskudd til kompetanseutvikling, er at kommunen skal utvikle og gjennomføre planer for kompetanseutvikling. Planene skal ivareta lokale kompetansebehov innenfor de nasjonalt prioriterte områdene. Kommunen kan

4 initiere tiltak rettet mot alle barnehagene, og det kan inngås interkommunalt samarbeid om felles kompetanseplan og søknad om midler. Fylkesmannen skal være en pådriver for opplæring og innføring i lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette skal skje i samarbeid med høyskolene og andre kompetansemiljø. Prioriteringer KD gir i heftet "Kompetanse i barnehagen" en strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren i perioden I tråd med initiert strategi, er det ønskelig med en todelt kompetanseutvikling i kommunen. Kompetanseutviklingen vil foregå parallelt gjennom hele perioden, men med ulik prioritering og fokus. Todelingen fordeler seg på følgende nivå: 1. Sentrale føringer KD prioriterer følgende områder i strategien: Pedagogisk ledelse, barns medvirkning, språk og språkstimulering og overgang fra barnehage til skole. Disse er valgt på bakgrunn av barnehageloven og rammeplanen, kunnskapsgrunnlaget og politiske prioriteringer. Pedagogisk ledelse For at barnehagen skal videreutvikles som en lærende organisasjon, er god ledelse avgjørende. Godt lederskap gir vilkår for at de ansatte kan ta i bruk og utvide sin kompetanse slik at målene i rammeplanen kan realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. Kunnskap om pedagogisk ledelse og ulike verktøy for planlegging, dokumentasjon og vurdering er nødvendig for å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. KD ønsker at styrernes kompetanse innenfor pedagogisk ledelse prioriteres først. Barns medvirkning Barn har gjennom barnehagelovens 3 fått en lovfestet rett til medvirkning. Personalet har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn, får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer i fellesskapet. Dette krever at personalet viser respekt for barns perspektiv gjennom oppriktig interesse og åpenhet for barns innspill. KD ønsker at utviklingsarbeid og kompetanseutviklingstiltak rettet mot barns medvirkning prioriteres. Språkmiljø og språkstimulering Språkutvikling er avgjørende for barns utvikling intellektuelt, emosjonelt og sosialt. Tidlig og god språkstimulering gir barn et godt grunnlag for å lære og for å delta aktivt i fellesskap. Barnehagene må derfor ha et bevisst og reflektert forhold til hvordan de jobber med barns språkutvikling. KD ønsker at det prioriteres kompetanseutviklingstiltak og utviklingsarbeid som vil bidra til å bedre de ansattes kompetanse på dette området.

5 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole KD ønsker å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en helhet og sammenheng for barna i overgangen fra barnehage til skole. De forutsetter at samarbeidet bygger på et likeverdig partnerskap med god dialog, og at begge beholder sin egenart i arbeidet.. Etisk bevissthet på hva slags dokumentasjon og informasjon som overføres fremheves som viktig. Det bør være et gjensidig ansvar for samarbeidet, og prosessen bør blant annet innbefatte kjennskap til hverandres arbeid og forventninger. Barnehagens innhold og fagområder og skolens læreplaner må sees i sammenheng og være et utgangspunkt for samarbeidet. KD foreslår kompetanseutviklingstiltak og utviklingsarbeid i samarbeid med skolene med fokus på å skape en god overgang. 2. Lokal handlefrihet. I tillegg til sentrale føringer og behovsretta kompetanseutvikling må en videreføre arbeidet med en felles satsing i kommunen inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Dette synliggjøres under delmål 2 og kommentarer. Reggio Emilia-filosofien er utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i kommunens barnehager. Filosofien ser på barn som aktive, kompetente og ressurssterke, med en iboende kraft og lyst til å vokse, lære og utvikle seg.(loris Malaguzzi). Pedagogikken vektlegger å stimulere barnas sanser, og deler læringsmiljøet inn i tre viktige faktorer; det fysiske miljøet, den voksne, og barna. Utvikling skjer i et samspill mellom disse tre. Reggio Emilia pedagogiske filosofi har en del karakteristiske kjennetegn: - Arbeid med prosjekter - Barnas aktive undersøkelse og utforsking av virkeligheten - Stor vekt på skapende arbeid - Observasjon som en drivkraft i det pedagogiske arbeidet. - Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet i form av utstillinger og publikasjon. Handlingsplan Organisering og strategi Kompetanseutviklingen er tenkt gjennomført i en todeling i tråd med KDs prioritering i heftet "Kompetanse i barnehagen". I tillegg åpnes det for videreutdanning for det pedagogiske personalet. Utdanningen kan være innenfor delmålene i begge områdene, og er derfor satt som eget punkt. Kompetanseutviklingen på de to nivåene (sentrale føringer og lokal handlefrihet) vil foregå parallelt gjennom hele perioden, men med ulik prioritering og fokus. For å få til en helhetlig kompetanseutvikling, er det nødvendig med god samhandling mellom kommunenivå og styrerne, samt en utviklingsorientert og kompetent ledelse ved den enkelte barnehage.

6 Skjemaet under viser hvordan kompetanseutviklingen er tenkt strukturert i mål og delmål. Sentrale føringer Lokal handlefrihet Hva Barnehagen som lærende organisasjon Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø og språkstimulering Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Lokalt utviklingsarbeid inspirert av Reggio Emilia-filosofien Barnehagens læringsmiljø Pedagogisk veiledning Barnehagen i lokalsamfunnet Digital kompetanse Videreutdanning for det pedagogiske personalet i barnehagen Plassering i handlingsplanen Delmål 1 Delmål 1.1 Delmål 1.2 Delmål 1.3 Delmål 1.4 Delmål 2 Delmål 2.1 Delmål 2.2 Delmål 2.3 Delmål 2.4 Delmål 3 Skjemaet under viser hvordan kompetanseutviklingen vil gjennomføres på de to områdene parallelt med ulik prioritering og fokus. Gjennomføring Mål Delmål 1 Barnehagen som lærende organisasjon 1.1 Pedagogisk ledelse 1.2 Barns medvirkning 1.3 Språkmiljø og språkstimulering 1.4 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Delmål 2 Lokalt utviklingsarbeid 2.1 Barnehagens læringsmiljø 2.2 Pedagogisk veiledning 2.3 Barnehagen i lokalsamfunnet 2.4 Digital kompetanse Delmål 3 Videreutdanning for pedagogisk personale Fagavdelingen er i samarbeid med styrerne ansvarlig for organisering og gjennomføring, og tar utgangspunkt i gitte føringer fra KD. Disse er beskrevet under Ansvar og oppgaver, og vil gå frem av tiltakene. Den kommunale handlingsplanen synliggjør en overordnet målsetting og prioritering. Hver barnehage lager i tillegg en lokal strategi som vedlegg til den kommunale planen. Den skal inneholde delmål og tiltak som synes nødvendige og som ikke er tatt med i den kommunale planen. På den måten sikres det at kompetanseutviklingen er forankret i den enkelte virksomhets hovedutfordringer og utviklingsbehov, slik at forpliktelsene i rammeplanen kan oppfylles og kvaliteten i barnehagen sikres. Målgrupper Kompetanseutviklingen knyttes mot hele barnehagepersonalet. Noen av tiltakene er naturlig å spisse mot de enkelte yrkesgruppene, mens andre kan være mot alle. I tillegg blir fagavdelingen/kommuneadministrasjonen og politikerne nødvendigvis involvert i prosessen.

7 Mål Satsingens formål er beskrevet i KDs "Kompetanse i barnehagen": "Kunnskapsdepartementet ønsker gjennom denne strategien å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. De ansattes kompetanse er helt sentral for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus. Strategien skal også stimulere til kompetanseutvikling for kommunen som barnehagemyndighet, barnehageeiere, høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø." Delmål 1: Barnehagen som lærende organisasjon. Hva Ansvarlig Delmål 1.1 Pedagogisk ledelse 1. Ledelse av utviklingsarbeid 2. Nettverk for styrere og pedagogiske ledere 3. Barnehagekonferansen* Delmål 1.2 Barns medvirkning Fagavdeling + styrere Fagavdeling + styrere 1. Kurs/opplæring i ulike redskaper for å sikre barns medvirkning, gruppedynamikk/-psykologi 2. Pedagogisk dokumentasjon som metode og utgangspunkt for utvikling av barnehagens læringsmiljø Delmål 1.3 Språkmiljø og språkstimulering Fagavdeling, styrere og pedagogiske ledere 1. Systematisk arbeid med språkmiljø og språkstimulering i barnegruppene. og pedagogiske ledere 2. Systematisk samarbeid med bibliotek og pedagogiske ledere 3. Samarbeid med helsestasjon og pedagogiske ledere

8 Delmål 1.4 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole 1. Systematisk arbeid med å styrke overgangen fra barnehage til skole Fagavdeling, styrere og rektorer. Kommentarer: Pedagogisk ledelse anses som overbyggende for kompetanseutviklingen og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon, og er derfor prioritert i hele perioden. Barns medvirkning ses i sammenheng med lokalt utviklingsarbeid og er videreføring av noen allerede igangsatte tiltak, og er derfor også prioritert i hele perioden. Språkmiljø/språkstimulering er valgt noe utsatt. Det er laget kommunal leseplan, og det arbeides med å få i gang tiltak for barnehagen som har sammenheng med tiltak i skolealder. Samarbeid mellom skole og barnehage er valgt noe utsatt på grunn av ombygging og samlokalisering ved to av skolene. *) Barnehagekonferansen er utdanningskonferanser for barnehageledelsen. Aktuelle pedagogiske tema presenteres, og en får innspill til videre kompetansebygging i eget personale. Delmål 2: Lokalt utviklingsarbeid inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Hva Delmål 2.1 Barnehagens læringsmiljø Ansvarlig 1. Kompetanseheving innen nyere kunnskap om Reggio Emilia-filosofien, læringsmiljø og barns utvikling Fagavdeling + styrere 2. Videreføre utviklingsarbeidet i de tre øvrige barnehagene Delmål 2.2 Pedagogisk veiledning 1. Delta på kurs/etterutdanning via Fylkesmannen Fagavdeling, styrere 2. Nettverk styrere/pedagogiske ledere, utveksle veiledningstjeneste og pedagogiske ledere 3. System på veiledning i egen og annen barnehage

9 Delmål 2.3 Barnehagen i lokalsamfunnet 1. Gjøre seg kjent med nærmiljøet/lokalsamfunnet 2. Delta på arrangementer i lokalsamfunnet 3. Lage avtaler med bedrifter/institusjoner/organisasjoner Delmål 2.4 Digital kompetanse t. kurs i ulik bruk av digitale verktøy og programvare (Excel, Powerpoint, bildebehandling osv.). Fagavdeling Kommentarer: Kompetanseutvikling blant barnehagepersonalet legges opp i tråd med Reggiopedagogikken, og er styrt fra kommunalt nivå i samarbeid med styrerne. Delmålene og tiltakene under lokal handlefrihet er basert på lokale behov og felles enighet om prioritering. Barnehagens læringsmiljø er en videreføring av allerede igangsatt utviklingsarbeid. Kompetansehevingen er felles og i kommunal regi. Detaljerte tiltak under er lokalt bestemt i den enkelte barnehage, og bygger på utviklingsprosjektet til Fylkesmannen som Rødberg barnehage deltok i. Pedagogiske ledere i Rødberg barnehage er veiledere i de tre barnehagene, og prosjektet gjennomføres i 2007/2008. Pedagogisk veiledning er et verktøy som brukes i personalgruppa og i det direkte arbeidet med barna. Kommunen har tidligere (2003/2004) hatt kurs i pedagogisk veiledning for alle ansatte, men de sist tilsatte pedagogene har ikke deltatt i dette. Det er ønskelig å få satt dette mer i system, og er derfor to av tiltakene. Barnehagenes deltakelse og synliggjøring i lokalsamfunnet er en del av kommunal satsning. En forutsetning for aktiv og skapende bruk av digitale verktøy, er at alle i personalet lærer seg verktøyene, utforsker mulighetene og etter hvert gir barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. I tillegg til egen utforsking er det ønskelig med en felles skolering i digitale verktøy i regi av kommunens IT-avdeling. På denne måten kan vi skape det som i temaheftet IKT i barnehagen omtales som et veiledende miljø. I tillegg til overordnet plan på kompetanseutvikling, vil en mer detaljert plan på tiltak fremgå i de årlige kompetanseplanene.

10 Delmål 3: Videreutdanning for det pedagogiske personalet i barnehagen. Hva: Ansvarlig Stipend til etter- og videreutdanning innen prioriterte fagområder. Fagavdeling Kommentarer: Vi ønsker å stimulere til etter- og videreutdanning blant personalet ved å tilby stipend for utdanning innen prioriterte områder. Aktuelt kan være PUB-studiet, ledelsesteori, pedagogisk veiledning og annet i tråd med kompetanseutviklingsplanen. Økonomi Følgende midler er tilgjengelige for kompetanseheving i 2007: Hva: Beløp: Merknad: Kursmidler Nore barnehage til vikar-/reiseutg. Kursmidler Rødberg barnehage til vikar-/reiseutg. Kursmidler Tunhovd oppvekstsenter til vikar-/reiseutg. Kursmidler Uvdal barnehage til vikar-/reiseutg. Felles kursmidler sentralt/fagavdeling Midler fra sentral opplæringspott Tildelt etter søknad tiltak vår 07 Sum egne midler I tillegg til egne midler tildeles kommunen kompetansemidler fra staten etter søknad. En påregner å motta midler hvert år i hele planperioden I tillegg kan det bli mulig å søke om midler fra Utdanningsdirektoratet til utviklingsprosjekter i samarbeid med skole/helsestasjon osv. Midlene brukes til å dekke kursavgifter/-utgifter og utgifter knyttet til egne igangsatte tiltak (evt. lønn/reiseutgifter til eksterne forelesere, samt lønn og bevertning til personalet). Kompetanseheving innen Reggio Emilia-filosofien er det ikke lenger øremerkede midler til (tidligere avsatt ,- årlig i kommunens økonomiplan). Eventuelle fremtidige studieturer til Italia, evt. Sverige, må det derfor tas hensyn til i tildeling av midler/ramme.

11 Tidsressurs Inntil 2 av 5 planleggingsdager settes av hvert år til fellestiltak for hele barnehagepersonalet. Tema/innhold vil være i tråd med strategien. Til lokalt utviklingsarbeid (tiltak under delmål 2.1) vil det måtte avsettes tid til veiledning i den enkelte barnehage. Tidsbruk må avtales mellom veileder og den aktuelle barnehagen/avdelingen, og er avhengig av omfanget. Tid til systematisk veiledning i den enkelte barnehage og jevnlige nettverksmøter i faggruppene må prioriteres. Det må settes av tid til systematisk samarbeid mellom barnehage og skole/bibliotek/helsestasjon og andre aktuelle instanser. Evaluering Evalueringen vil måtte foregå på flere plan. Det vil være nødvendig med en årlig evaluering/ rullering av handlingsplanen i forkant av utarbeidelse av plan for det enkelte budsjettår. Evaluering på måloppnåelse i forhold til strategien danner grunnlag for videre tiltak. Evalueringen foretas av fagsjef, styrere og tillitsvalgt. De årlige planene konkretiserer tiltak skissert i handlingsplanen og områder initiert sentralt, og synliggjør kommunens egenfinansiering. Evaluering skjer i forbindelse med evaluering/rullering av handlingsplanen, og utføres av fagsjef, styrere og tillitsvalgt. Barnehagenes årsplaner/utviklingsplaner har tiltak i tråd med lokale behov, og supplerer/viderefører kommunens fellestiltak. Årlig evaluering utføres av barnehagenes ledelse (pedagogiske ledere og styrere) med rapportering til fagavdeling/fagsjef. Brukerundersøkelser gir oss et bilde på hvordan barnehagens innhold oppleves. Dette gjøres jevnlig. Foreldregruppa svarer på undersøkelsene, resultatene behandles i den enkelte barnehage og ses i sammenheng med planlegging av videre tiltak. I forbindelse med økonomiplanarbeid vil det kunne bli nødvendig med behovsundersøkelser.

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 Forord Vi står foran en spennende tid for barnehagesektoren i Norge. Regjeringen er opptatt av å styrke kvaliteten

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren KOMPETANSE I BARNEHAGEN Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 5 2. OVERORDNEDE MÅL 6 3. BAKGRUNN 6 4. KUNNSKAPSGRUNNLAG 7 5. SENTRALE FØRINGER

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 INNLEDNING Kompetanseplanen er laget for Snehvit familiebarnehage. Hva sier «Rammeplanen for barnehager» om kompetanse? «Som pedagogisk samfunnsinstitusjon

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Lardal 2012-2015

Kompetanseplan for barnehagene i Lardal 2012-2015 Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 12/1353 FE-433 05.03.2012 Kompetanseplan for barnehagene i Lardal

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Kompetanse for mangfold Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Hvem er de minoritetsspråklige barna? Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Presentasjon laget av Juridisk avdeling 2 (barnehage), Utdanningsdirektoratet, til bruk for fylkesmennene februar 2014 oppdatert juni 2014 Minoritetsspråklige

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i forslag til tiltak Januar 2009 Forord I barnehagenettverkets forstudie er et av fokusområdene for felles samarbeid i Knutepunktet Felles oversikt over

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012

Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Innledning og mål Kunnskapsdepartementet har i mange år arbeidet for å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Kvalitetsutvikling

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene

Kompetanseplan for barnehagene Kompetanseplan for barnehagene i Agdenes 2017 2020 Vedtatt i Kommunestyret 06.09.2017. Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Begreper... 6 Mål... 6 Prosess og kompetansekartlegging... 7 Behov for videreutdanning...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen,

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen, Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet Bergen, 4. 06. 2014 Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand i sektor Rapporteringer til fra

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2009-2010 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål.... 5 2.1 Visjon... 5

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN Den enkeltes muligheter skal utvikles, ikke begrenses. St.meld. nr.16 og ingen sto igjen. 2008-2010 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Språkglede i en mangfoldig barnehage

Språkglede i en mangfoldig barnehage Språkglede i en mangfoldig barnehage Prosjekt 2009 2010 Storetveit barnehage Vi ser deg med hjertet 1 Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan s. 35 Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2011-2014 1 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål....

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategiens mål, innhold og forutsetning... 3 3 Sentrale aktørers roller og ansvar

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger 7. Mai 2014 Oppvekst og utdanningsavdelingen Utdanningsprogram for folkevalgte og administrative skoleeiere i Hedmark og Oppland September

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Jobb i barnehage = bare lek og moro, eller = seriøs og hard jobbing? Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021 tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021... 1 1. Innledning... 3 2. Ulike roller og ansvar i forhold til kompetanse...

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Storholmen lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no 74079570 Arkivref: 2010/617 - /A10 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer