MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10."

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering ved leder i barneverntjenesten Tom Døsvik. Orienteringssaker: - Virksomhetsplan for Lensvik skole - Status etter sommeråpen SFO SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/13 13/535 REFERATSAKER 12/13 13/539 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN I GRUNNSKOLEN 13/13 13/533 GODKJENNING AV LENSVIK BARNEHAGE EVENTUELT Lensvik, Line Raustein e.fullm.

2 Sak 11/13 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/535 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Side 2 av 7

3 Sak 12/13 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN I GRUNNSKOLEN Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: A00 &37 Arkivsaksnr.: 13/539 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/13 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Framlagte kvalitetsutviklingsplan vedtas som styringsdokument for grunnskolene i Agdenes på satsingsområdene vurdering for læring, tilpasset opplæring og mestring og lesing, språk og begrepsutvikling for perioden Vedlegg: Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Agdenes Saksopplysninger: I forbindelse med Kunnskapsløftet ble det innført at kommunene skulle utarbeide en plan for Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen. Kvalitet og definisjonen på "den gode skolen" vil aldri bli et utdebattert tema. Alle har vi meninger om skolen, fordi nettopp alle møter skolen i løpet av sitt liv. Felles for alle disse møtene er læreren og det er gjennom disse møtene vi først og fremst former vårt eget bilde av hva som kjennetegner en god skole. Den gode skolen skapes av flere enn dem som jobber i den. I et samspill mellom politikerne, administrasjonen og alle ansatte på skolene i Agdenes må vi gi elevene våre det beste utgangspunktet for resten av det livet hver og en skal gå i møte. Vurdering: Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Agdenes ble skrevet i perioden med kyndig veiledning av utdanningsdirektoratets veilederkorps. De har vært til god hjelp i vår startprosess for satsning på kvalitet i Agdenesskolene. Planperioden er satt fra 2013 til 2015 for senere å følge samme fireårsperiode som kommunevalget. Det er også et mål om at kvalitetsutviklingsplanen for neste periode skal gjelde fra barnehage til videregående skole. Side 3 av 7

4 GODKJENNING AV LENSVIK BARNEHAGE Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: J70 Arkivsaksnr.: 13/533 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: 1. Lensvik barnehages fysiske ramme, lokaler og uteområde, anses som godt egnet til barnehagedrift og godkjennes til dette formålet. 2. Innendørs leke- og oppholdsareal fastsettes til 4 m 2 per barn over 3 år og 5,3 m 2 per barn under 3 år. Samlet leke- og oppholdsareal i Lensvik barnehage er 461,1 m 2. Beregningen av inne areal er gjort iht. veiledende norm. Vedlegg: 1. Ferdigattest 2. Leke- og oppholdsareal a. Tegning b. Beregning 3. Uteområde 4. Godkjenning i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - fremlegges på møtet 5. Bemanningsplan 6. Vedtekter for barnehagene (på kommunens hjemmeside, under Lensvik barnehage) 7. Årsplan (på kommunens hjemmeside, under Lensvik barnehage) Saksopplysninger: Barnehagen spiller en viktig rolle i alle norske kommuner. Det er kommunene som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. Barnehager skal godkjennes av kommuner før virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav vil bli fulgt og at det for øvrig legges opp til en forsvarlig virksomhet. A Lovgrunnlaget Bestemmelser i barnehageregelverket 1: Virksomhetens plikt til å søke godkjenning barnehagelovens 6 Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når: a) Virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer, og Side 4 av 7

5 b) antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og c) Virksomheten utføres mot godtgjøring 2: Godkjenning barnehagelovens 10 Kommunen skal ved godkjenning av barnehagen foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til krav som kan utledes av 1 og 2 i barnehageloven: 1 Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 2 Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagene skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal i barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retninger for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. B Bestemmelser i annet regelverket Det stilles krav til barnehagene også i annet regelverk. Dette gjelder blant annet: * Plan og bygningsloven * Byggeforskriften * Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler * Arbeidsmiljøloven * Brann- og eksplosjonsloven * Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn * Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr Ansvarsforhold A Barnehageeiers ansvar Barnehageeier skal etter barnehagelovens 7 drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regler. Barnehageeier må således ved søknadspunktet dokumentere at inne- og uteareal tilfredsstiller lovens krav og at driften vil kunne skje i samsvar med gjeldende regelverk. Når barnehagen er godkjent, har eier ansvar for å registrere virksomheten i Enhetsregisteret. Side 5 av 7

6 B Barnehagemyndighetenes ansvar Kommunen er lokal barnehagemyndighet, jf. barnehagelovens 8 og har ansvaret for å godkjenne barnehager etter barnehagelovens 10. Kommunens ansvar for godkjenning av barnehager innebærer ulike oppgaver gjennom hele godkjenningsprosessen: *veiledning * utredning * godkjenning - formål og innhold ( 1 og 2) utforming, innhold og bemanning - fysisk ramme (lokaler og uteområde) - veiledende arealnorm (innendørs leke- og oppholdsareal) * bemanningsplan * vedtekter * politiattest * lekeplassutstyr C Andre myndigheters ansvar De aktuelle kommunale instanser (jf. lovgrunnlag punkt B) er selv ansvarlige for håndhevelsen av eget regelverk, men barnehagemyndigheten må legge opp til et nært samarbeid med de aktuelle instanser både i godkjenningsprosessen og ved senere tilsyn. Vurdering: Nye Lensvik barnehage ble godkjent i 2006 (06/497) som en 3 avdelings heldagsbarnehager med plass for opp til 47 barn. Våren 2010 var det ferdigbygd et frittstående hus for friluftsgruppe/utegruppe. Huset er 21,6 m 2 og det er satt en grense på inntil 10 barn over 3 år. Jf. veileder for Godkjenning av barnehager skal barnehager (avdelinger) som hovedsakelig baserer sin virksomhet på friluftsliv, ha tilgang til lokaler slik at det er forsvarlig å huse alle barna samtidig ved behov. Dette av hensyn til sikkerhet, sanitære forhold og kvalitet i tilbudet. Huset for utegruppen ligger i nær tilknytning til hovedbygget for Lensvik barnehage. Hensynet til arealnorm og øvrige punkter et således ivaretatt. Kommunen vedtok i november 2011 å utarbeide et skisseprosjekt for utvidelse/påbygg av Lensvik barnehage. Det ble nedsatt en prosjektgruppe representert polisk, faglig, teknisk og administrativt. Prosjektet var første steg i prosessen med påbygg Lensvik barnehage. Byggestart var klart allerede i august 2013 og påbygget var ferdigstilt i juni Det ble utstedt en midlertidig brukstillatelse for oppstart av nytt barnehageår og ferdigattest forventes fremlagt før politisk godkjenning av barnehager se vedlegg 1. Utforming, innhold og bemanning Kravene til utforming ble ivaretatt under byggeprosessen. Lensvik barnehage defineres som egnet i tråd med formåls- og innholdsbestemmelsen. For å sikre barnehagens innhold som pedagogisk virksomhet brukes departementets rammeplan for utforming av lokal årsplan, som deretter fastsettes i samråd med samarbeids-utvalget. Grunnbemanning ble vedtatt ved godkjenning av Nye Lensvik barnehage i Grunnbemanning er 1 voksen pr 6 barn 3 år og eldre, 1 voksen per 3 barn under 3 år. Hver avdeling har én pedagogisk leder. Side 6 av 7

7 Norm for pedagogisk bemanning er minimum én pedagogisk leder per barn over 3 år og én pedagogisk leder per 7-9 barn under 3 år. Hensikten med pedagogisk norm er å sikre at det finnes tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte. Bemanningsplan se vedlegg 5. Lokaler og uteområde Barnehagens fysiske rammer vurderes som godt egnet for barnehagedrift. Barna har gode muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsareal. Seks ganger inne areal tilsvarer 2767 m 2. Tilgjengelig uteareal er m 2 se vedlegg 3. Innendørs leke- og oppholdsareal - veiledende arealnorm Agdenes kommune vedtok i 2006 å benytte departementets veiledende norm for barns lekeareal inne på 4 m 2 per barn over 3 år og 5,3 m 2 per barn under 3 år. Areal inne er beregnet til 461,1 m 2 se vedlegg 2. Antall tilgjengelige plasser i barnehagen reguleres etter hvor mange barn over og under 3 år, sett i sammenheng med vedtatt arealnorm per barn og vedtatt leke- og oppholdsareal. Forskrift av miljørettet helsevern i barnehager og skoler Gjennomgang og godkjenning i 2010 i forbindelse med hus for utegruppen. Ny gjennomgang og godkjenning i forbindelse med påbygg høsten 2013 se vedlegg 4. Vedtekter for barnehager i Agdenes Gjeldende vedtekter for barnehagene i Agdenes ble sist revidert 1. februar Vedtektene gir opplysninger som er av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og åpningstid. Øvrige lover og forskrifter er i varetatt under byggeprosessen. Iht. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er brannvernpermen revidert og gjennomgått med personalet. Alle ansatte ved Lensvik barnehage har levert vandelsattest. Side 7 av 7

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer