Innsatsplan 1. Skade/død på elev, tilsett eller brukar/besøkande Versjon: 1.0 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsatsplan 1. Skade/død på elev, tilsett eller brukar/besøkande Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016"

Transkript

1 1. Skade/død på elev, tilsett eller brukar/besøkande Beskriving Innsatsplanen dekker hendingar som Akutt skade, sjukdom og død hos elever, tilsette eller besøkande, både i Norge og i utlandet. Uoversiktlege situasjonar kor dette er potensielt alvorleg men ikkje bekrefta Skadeomfang og konsekvensar Kan innebere at elev/tilsette/besøkande får alt frå moderate til livstruande skader, eller dør. Kan få direkte påverknad på gjennomføring av undervisning eller prosjekter fordi tilsette ikkje kan møte på jobb. Kan påverke andre tilsette og elevar, gjennom at dei er direkte eller indirekte berørt av hendinga, og i ein periode ikkje er i stand til å møte på jobb/skole, eller fungere normalt her. Kan medføre stort informasjonsbehov, både hos media, pårørande, medelever og kollegaer. Ressursar Oversikt over interne og eksterne ressursar føreligger i vedlegg B Viktig informasjon Dødsfall som ikkje er relatert til jobb/skole, og som ikkje utløyser bruk av beredskapsplanen, handterast i tråd med retningslinjer gitt i plan for Psykososial omsorg. Plan for Psykososial omsorg gir også informasjon om rutinar rundt minnestund, gravferd m.m.. Ved yrkesskade MÅ den tilsette oppsøke helsetenesta så raskt som mogleg, om ikkje kan ein miste retten til ytingar/erstatning. Ved dødsfall er det politiet som varslar pårørande. All informasjon om sjukdom/skade er i utgangspunktet konfidensiell/fortrolig informasjon mellom den tilsette og arbeidsgivar, og må derfor behandlast deretter både internt og eksternt. Anonymisert informasjon kan, etter nærare vurdering, leggast ut. 1

2 DEN SOM OPPDAGAR HENDINGA/TILSETTE PÅ STADEN 1 Ring om nødvendig naudetatane: Brann 110 Politi 112 Ambulanse Eit varsel bør innehalde: Kven varslar Kva har skjedd Kor har det skjedd Omfang/konsekvensar 3 Sikre skadestaden og ut nødvendig førstehjelp. 4 Varsle din næraste overordna. 5 Møt personell frå naudetatane når dei kjem til staden (der dette er aktuelt). 2

3 LOKAL BEREDSKAPSLEIING 1 Vurder om hendinga kan handterast lokalt og om lokal beredskapsplan skal setjast i verk. Sjølv i tilfelle kor lokal beredskapsleiing ikkje møtast fysisk, skal lokal beredskapsleiar orientere beredskapsgruppa om situasjonen. Intern varsling og mobilisering: Varsle og kalle inn lokal beredskapsleiing. Ved iverksetting av lokal beredskapsplan skal sentral beredskapsleiar og informasjonsseksjonen varslast. Vurdere behov for bistand frå sentral beredskapsleiing saman med sentral beredskapsleiar. Vurder personellbehov ut over den faste beredskapsleiinga. Kall inn etter behov. Ved iverksetting av sentral beredskapsplan vil lokal beredskapsleiar frå berørt eining inngå som ressurs i sentral beredskapsleiing Ekstern varsling og mobilisering: Opplys kontaktinformasjon til pårørande til politi/sjukehus ved alvorleg skade/død (ikkje kontakt pårørande sjølv). Varsle eventuelt andre berørte institusjonar/eksterne samarbeidspartnarar. 2 Ved store ulykker på fylkeskommunen sine område, der naudetatane er involvert: Opprette kontakt med bygningsansvarleg og be om jamnleg statusrapportering. På dagtid er dette driftsleiar, på kveldstid kontaktast den som har vakt for bygningsansvarleg. Driftsleiar/bygningsansvarleg er stadleg leiar og vil ivareta kontakt og samordning med eksternt (brannvesen, politi, lege/sjukehus) og internt (teknisk beredskapsgruppe) hjelpeapparat. 2 Ved hendingar utafor eigne lokale, i Norge Opprett kontakt med stadleg leiar og be om jamleg statusrapportering. Behov for representant frå avdelinga vurderast saman med sentral beredskapsleiar. 3 Ved hendingar i utlandet Kontakt alltid sentral beredskapsleiar ved hendingar i utlandet. Sjekk at ambassade/konsulat er varsla. Utanriksdepartementet bistår med råd og rettleiing 4 Leiing av den strategiske krisehandteringa. Vektlegg følgjande: Sjå etter at hendinga blir handtert. Sjå varslingsliste 3

4 Bistå politiet med informasjon om tilsette og elevar (personalia og opplysningar om næraste pårørande). Be om jamleg statusrapportering for strategisk planlegging av handtering av hendinga. Vurder å bemanne byggets sentralbord/ekspedisjon etter normal arbeidstid. Halde beredskapsleiinga og alle avdelingsleiarane laupande orientert. Rapportere om utvikling/status til sentral beredskapsleiar. Ved langvarig hending utarbeide rulleringsplan for eiga involvert personell. Oppretthalde mest mogleg normal drift på tross av hendinga. Følgje opp tilsette, elevar og besøkande som er berørt av hendinga. Personalseksjonen kontaktast for bistand til psykososial omsorg til dei berørte. 5 Ved akutt død eller personskade på elev og/eller tilsett i teneste skal følgjande varslast: Arbeidstilsynet (elev/tilsett) HMS ansvarleg/hovudverneombod (elev/tilsett) Lokalt verneombod (tilsett) Tillitsvalt (tilsett) Elevombod (elev) NAV på meldeskjema for yrkesskade (elev/tilsett) 6 Når situasjonen er avklart går man tilbake til normal drift. Om beredskapsplan har vore sett i verk, skal overgang til normal drift varslast til sentral beredskapsleiar. Når situasjonen er avklart: Varsle overgang til normal drift til dei involverte og til sentral beredskapsleiar. Meld hendinga inn som avvik Sørg for å halde eit evalueringsmøte med alle involverte. Det bør utarbeidast ein skriftleg rapport etter evalueringa. Revider beredskapsplanen ved behov. 4

5 SENTRAL BEREDSKAPSLEIING: BEREDSKAPSLEIAR 1 Vurdere om hendinga skal handterast lokalt eller sentralt. Vedta om nødvendig heva beredskap og sett i verk sentral beredskapsplan 2 Intern varsling og mobilisering: Sjå Varsle og kalle inn sentral beredskapsleiing. varslingsliste. Kalle inn lokal beredskapsleiar og ressurspersonell etter behov. 3 Ekstern varsling: Varsle eventuelt andre berørte institusjonar Varsle og informere kommunen ved hendingar som berører lokalsamfunnet. Varsle fylkesordførar / fylkesutval der dei vil vere sentrale interessentar. 4 Sjå til at loggføring blir satt i verk og følgjast opp ved info inn/ut, avgjersler og utførte oppgåver. 5 Bidra til å skaffe oversikt over situasjonen og planlegge informasjonstiltak saman med informasjonsleiaren, både eksternt og internt. Herunder: Ved behov, sørgje for at det blir oppretta informasjonssenter / pressesenter. Leie pressekonferansar. Informere media Vere ein synleg leiar av fylkeskommunen internt: Gjennomføre interne informasjonsmøte ved hendingar som sterkt berører tilsette og elevar. 6 Samarbeide tett med politiet og vurdere behov for psykososiale støttetenester, informasjonstiltak osv.. 7 Ved behov, mobiliser psykososial omsorg, ved personalsjefen. Følgjande prinsipp gjeld: Politiet leiar og fylkeskommunen bistår. Kommunen der hendinga skjer, har hovudansvar for at fylkeskommunen sine elevar, tilsette og besøkande blir ivaretatt. Fylkeskommunen bidrar, på førespurnad frå politiet og kriseteamet i kommunen, med psykososial omsorg. Fylkeskommunen bidrar ved behov med lokale og personell, og ev. andre ressursar det er behov for. 8 Drive strategisk leiing i form av å vurdere ulike utviklingar av situasjonen, og planlegge tiltak frem i tid. 9 Sørgje for mest mulig stabil drift på tross av situasjonen. 10 Samordning ved større hendingar der fleire, avdelingar eller aktørar er involvert. Sjå mal for loggføring. Sjå plan for psykososial omsorg. 5

6 11 Sørgje for rullering av beredskapsleiinga ved hendingar som strekk ut i tid. Sjå til at det blir laga ein rulleringsplan. 12 Vedta overgang til normal driftssituasjon når situasjonen er handtert. 13 Varsle alle berørte partar om at beredskapen er avslutta. 14 Ansvarleg for å setje i verk etterarbeid og rapportering. 15 Sørgje for revidering av beredskapsplanen dersom det er nødvendig, jf. beredskapsplanens kapittel 9. Mal for møtereferat / evaluering. SENTRAL BEREDSKAPSLEIING: JURIDISK SJEF 2 Rådgivande funksjon ovafor beredskapsleiinga og avdelingane som er berørt. 3 Overordna ansvar for at Teknisk beredskapsgruppe blir etablert og fungerer slik som føresett i beredskapsplanen. SENTRAL BEREDSKAPSLEIING: PERSONALSJEF 2 Rådgivande funksjon ovafor beredskapsleiinga og den eining/avdeling som har det formelle arbeidsgjevaransvaret. 3 Ved behov bistå berørte einingar i oppfølginga av dei involverte 4 Ved behov, sette i verk beredskapsplan for psykososial omsorg og kalle inn stab for psykososial omsorg. Fylkeskommunen bidrar, på førespurnad frå politiet og kriseteamet i kommunen, med psykososial omsorg. Sørgje for rullering av personell dersom omsorgsarbeidet blir omfattande og trekker ut i tid. 5 Ansvarleg for å revidere beredskapsplan for psykososial omsorg i samsvar med evalueringa etter hendinga. 6

7 SENTRAL BEREDSKAPSLEIING: INFORMASJONSLEIAR 2 Ansvarleg for informasjonsberedskapen: Bistå ev. lokal beredskapsleiing med informasjonstiltak. Kalle inn eigen kriseinformasjonsstab. Sjå etter at sentralbordet er bemanna. Opprette informasjonssenter som samlokaliserast med sentral beredskapsleiing. Opprett kontakt med politiet, om dei er inne i saken, må all informasjon koordinerast. Ved behov opprette pressesenter. Produsere intern/ekstern informasjon. Formidle pressemeldingar og leggje til rette for pressekonferansar Føre logg over alle henvendingar, hendingar, avgjerder og tiltak som settast i verk. Overvake medias omtale av krisesituasjonen. Sørgje for rullering av personell i kriseinformasjonsstaben, inklusiv sentralbordet. 3 Ansvarleg for å revidere kriseinformasjonsplanen i samsvar med evalueringa etter hendinga. 1 Skade/død på elev, tilsett eller besøkande Utført Merknad SENTRAL BEREDSKAPSLEIING: AVDELINGSLEIAR FRÅ BERØRT EINING 2 Rådgivande funksjon ovafor beredskapsleiinga 3 Sørgje for å koordinere nøkkelpersonell frå eiga avdeling, og vere bindeledd mot ev. lokal beredskapsleiing. 5 Sørgje for rullering av personell dersom arbeidet for eiga ressurspersonell blir omfattande og trekker ut i tid. 1 Skade/død på elev, tilsett eller besøkande Utført Merknad SENTRAL BEREDSKAPSLEIING: LOGGFØRER Nytt skjema for loggføring, og få loggen opp på storskjerm/monitor. Loggfør ny informasjon om hendelsen, samt dei aksjonar som beredskapsleiinga tek avgjerd om. 2 Vurder saman med beredskapsleiar om loggen bør sendast til, andre einingar i fylkeskommunen og eventuelt involverte samarbeidspartnarar i etterkant av kvart statusmøte. 3 Samanfatt loggen slik at denne kan fungere som grunnlag for evaluering og rapportering. 4 Delta på evalueringsmøtet og før referat frå dette. 7

8 RESSURSPERSONER ETTER TYPE HENDING 1 Bistår sentral beredskapsleiing og offentleg innsatspersonell med sin kompetanse innan aktuelle fagområde ved behov. RESSURSPERSONAR FRÅ SAMARBEIDSPARTNARAR 1 Representantar frå berørte samarbeidspartnarar kallast inn av sentral beredskapsleiar ved behov. Representantane fungerer som bindeledd (liaison) mellom fylkeskommunen og berørte samarbeidspartnarar. 8

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato:

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato: 2 Brann, eksplosjon og evakuering Beskriving Innsatsplanen dekker brann og/eller eksplosjon med fare for eskalering til storbrann. Den dekker også omfattande evakuering av heile eller deler av bygningsmasse

Detaljer

Innsatsplan 5 Spreiing av smitte og utbrot av smittefarleg sjukdom/pandemi Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 5 Spreiing av smitte og utbrot av smittefarleg sjukdom/pandemi Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 5 Spreiing av smitte og utbrot av smittefarleg sjukdom/pandemi Beskriving Innsatsplanen dekker hendingar som: Utbrot av pandemisk influensa. Omfattande utbrot av matbåren, vatnbåren eller luftbåren sjukdom

Detaljer

6 LOGGFØRING OG RAPPORTERINGSLINER Loggføring Rapporteringsliner PSYKOSOSIAL OMSORG Mål med psykososial

6 LOGGFØRING OG RAPPORTERINGSLINER Loggføring Rapporteringsliner PSYKOSOSIAL OMSORG Mål med psykososial Innhold DEL 1 - ADMINISTRATIV DEL... 4 1 INTRODUKSJON... 4 1.1 Oppbygging og bruk av planen... 4 1.2 Administrativ del... 4 1.3 Operativ del... 4 1.4 Mål med planverket... 4 1.5 Dokumentoversyn... 4 1.6

Detaljer

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Starta arbeidet hausten 2013 Arbeidsgruppe: Martin Hauge, Inger Johanne Moene, Dagfinn Grønvik,

Detaljer

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune HMS-modul 2 18. februar 2016 Rammeverket Oppbygging av rammeverket Administrativ

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av 03.02.2014 fekk de frist til 12.02.2014 for å komme med kommentarar. Vi har motteke kommentarar frå dykk.

I brev med varsel om pålegg av 03.02.2014 fekk de frist til 12.02.2014 for å komme med kommentarar. Vi har motteke kommentarar frå dykk. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 18.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen, tlf. 95816314 BARNEVERN Postboks 153 6851 SOGNDAL Tilsyn - BARNEVERN Vi viser til tilsynet hos verksemda

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE

BEREDSKAPSPLAN ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE Studieprogram for: ST: Studiespesialisering EL: Elektrofag ID: Idrettsfag SA: Service og samferdsel / IKT Servicefag TAF: Tekniske allmenne fag PB: Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Vedteken av arbeidsmiljøutvalet 03.11.2014 Innhald 1 INNLEIING OG MÅLSETTINGAR... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Heimel for rutinen... 3 1.3 Målsettingar...

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Innhald Intensjon 3 Varslingsplan 4 Kva er ei krise? 5 DEL 1 Generelt Høgskolens krisegruppe 6 Avdelingane 8 Kommunikasjon 8 Kommunikasjon med pårørande og andre berørte

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIAL OMSORG

PLAN FOR PSYKOSOSIAL OMSORG PLAN FOR PSYKOSOSIAL OMSORG Innhold PLAN FOR PSYKOSOSIAL OMSORG... 1 1 INNLEIING... 2 1.1 Kva er psykososial omsorg?... 2 1.2 Oppbygging og bruk av operativ innsatsplan... 2 2 VARSLING OG MOBILISERING...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR FAKULTET FOR

BEREDSKAPSPLAN FOR FAKULTET FOR ephorte referanse: 2012/17601 BEREDSKAPSPLAN FOR FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Rev.4.0_2012-08-16 Siste oppdatering: 2013-10-30 Viktige telefonnummer: Brann 110 - Politi 112 (evt. 02800) - Sykehus

Detaljer

Overordna beredskapsplan administrativ del

Overordna beredskapsplan administrativ del Overordna beredskapsplan administrativ del Planens grunnlag og omfang Beredskapsplanen skisserer overordna prinsipp og organisering for krisehandtering i Hordaland fylkeskommune. I tillegg til denne planen

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1 1. Formål med planen... 2 2. Krisedefinisjon... 2 2.1 Kriminelle handlingar og/eller truslar... 2 2.2 Kriser og ulukker i samfunnet som vedkjem tilsette og/eller brukarane av fylkeskommunale tenester...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR DET MEDISINSKE FAKULTET. Rev.3.0_2013-01-01

BEREDSKAPSPLAN FOR DET MEDISINSKE FAKULTET. Rev.3.0_2013-01-01 BEREDSKAPSPLAN FOR DET MEDISINSKE FAKULTET Rev.3.0_2013-01-01 Viktige telefonnummer: Brann 110 - Politi 112 (evt. 02800) - Sykehus 113 - Legevakt 07352 NTNU sin beredskapstelefon: 800 80 388 (NB! Securitas

Detaljer

Beredskapsplan Troms Skikrets

Beredskapsplan Troms Skikrets Beredskapsplan Troms Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 1 Innholdsfortegnelse 1. Overordnede prinsipper... 3 1.1 Krise/hendelse scenarier... 3 1.2 Prinsipper for håndtering...

Detaljer

Betre tverrfagleg innsats. Handlingsrettleiar. Åd Årdal lkommune

Betre tverrfagleg innsats. Handlingsrettleiar. Åd Årdal lkommune Betre tverrfagleg innsats Handlingsrettleiar Åd Årdal lkommune Bekymringa sluttar Grunn til bekymring? Lokal innsats held fram eller vert avslutta Skal andre involverast i innsatsen? Tid frå bekymring

Detaljer

Beredskapsgruppe - krisekommunikasjon

Beredskapsgruppe - krisekommunikasjon Beredskapsgruppe - krisekommunikasjon Nr. Navn Funksjon Funksjon i stab Telefon Inger Johanne Moene Informasjonssjef - Deltek i beredskapsleiinga. 47284003 1. - Leier kommunikasjonsstaben. - Ansvar for

Detaljer

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret 01.05.2016 Side: 1 av 6 01.05.2016 Side: 2 av 6 1.0 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å oppnå ei effektiv handtering av ein beredskapssituasjon som kan føre til ei krise for Kaupanger fotball.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom eller skade kan få tilbod

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN 8.1 INFORMASJON / INTRODUKSJON AV NYTILSETTE Førsteinntrykket på arbeidsplassen vil prega oss i lang tid framover. Det er difor viktig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom kan få tilbod om hjelp.

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR BJERKREIM OG DALANE KOMMUNENE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR BJERKREIM OG DALANE KOMMUNENE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR BJERKREIM OG DALANE KOMMUNENE 2003-2007 HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR BJERKREIM KOMMUNE Bjerkreim kommune har utarbeida ein helsemessig og sosial beredskapsplan.

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Beredskap og krisehandtering i tannhelsestenesta

Beredskap og krisehandtering i tannhelsestenesta Beredskap og krisehandtering i tannhelsestenesta Versjon 1.0 8.9.2017 Kvalitetskontroll Utkast til plan utarbeidd av Fylkestannlegen Dato 20.7.2017 Versjon 1.0 Fylkestannlegen Dato 8.9.2017 2 Innhald 1.

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA. Versjon 4

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA. Versjon 4 KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA Versjon 4 28. januar 2014 INNHALD 1. KRISE- OG BEREDSKAPSPLANEN... 1 1.1. Overordna mål...1 1.2. Prinsipp for høgskulen si kriseleiing...1 1.3. Risiko- og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Ogna skule 2015 2018 Reglar mot mobbing 1) Me skal ikkje mobba andre 2) Me skal hjelpa andre som vert mobba 3) Me skal vera saman med elevar som er aleine 4) Viss me veit at nokon

Detaljer

SORG- OG KRISETEAMET

SORG- OG KRISETEAMET AURLAND KOMMUNE Retningsliner for SORG- OG KRISETEAMET Yter bistand ved: uventa dødsfall ulukker sjølvmordsforsøk o sjølvmord alvorlege skadar 2 INNHALD SORG- OG KRISETEAMET SI VERKSEMD... Bakgrunn.. Oppgåver..

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Austevoll kommune

Rapport frå tilsyn med Nav Austevoll kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 5557 2235 Vår dato 16.03.2016 Dykkar dato Vår referanse 2015/15608 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Austevoll kommune Adressa til

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker April 2016 Handlingsplaner for ulike hendelser følger i eget vedlegg. Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. VARSLINGSLISTE... 3 VARSLING... 4 2. BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

Voss lokalsjukehusområde

Voss lokalsjukehusområde Voss lokalsjukehusområde Kvam herad Voss kommune Voss sjukehus Granvin herad Vaksdal kommune Ulvik herad Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 6. Koordinerende enhet

Detaljer

Informasjon og medvirkning

Informasjon og medvirkning Informasjon og medvirkning Formålet med denne veilederen er å legge opp til gode prosesser i forbindelse med fysiske endringer på arbeidsplassen, slik at arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø blir tatt

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014 Høyring - forskrift om barn sin rett

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Avvik 2: Leiinga ved Nav Voss har ikkje sørgja for at praksis er likeverdig ved tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram.

Avvik 2: Leiinga ved Nav Voss har ikkje sørgja for at praksis er likeverdig ved tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 25.6.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/1583 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Voss kommune 2013 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending.

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending. Bremnes Idrettslag Beredskapsplan ved alvorleg hending. Planen skal oppdaterast årleg. Innleiing Beredskapsgruppa skal varslast ved alle alvorlege hendingar og ved alvorleg ulykke. Definisjonar Ei alvorleg

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen Leder i ansvarlig

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Avsnittet KRISESTABENS SAMMENSETNING OG OPPGAVER (sd.4) endres slik: 2. Tabellen (kriseledelsen) på sd.12 utvides slik: 75101533/75172035

Avsnittet KRISESTABENS SAMMENSETNING OG OPPGAVER (sd.4) endres slik: 2. Tabellen (kriseledelsen) på sd.12 utvides slik: 75101533/75172035 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Morten Isaksen Tlf: 75 10 11 16 Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 05/977 38 REVISJON AV PLAN FOR ETABLERING AV KRISELEDELSE I VEFSN KOMMUNE SE OGSÅ SAK 00/02296 Rådmannens forslag til

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Oppfølging av 9A i Opplæringslova Handlingsplan Myking skule

Oppfølging av 9A i Opplæringslova Handlingsplan Myking skule Oppfølging av 9A i Opplæringslova Handlingsplan Myking skule 1. Formål Prosedyrane skal sikre eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for elevane i tråd med 9a i opplæringslova. 2. er ansvarleg for

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Definisjon på mobbing : (Dan Olweus) Ein person vert mobba eller plaga når han eller ho, fleire gonger og over ei viss tid, vert utsett for negative handlingar frå ein eller fleire

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017 for psykososialt kriseteam i Averøy

Handlingsplan 2015 2017 for psykososialt kriseteam i Averøy Handlingsplan 2015 2017 for psykososialt kriseteam i Averøy Planen inngår som en del av kommunens helhetlige beredskapsplan Det psykososiale krisetemaet er ein tverrfagleg ressurs i tillegg til den bistand

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 05.05.2015 kl. 12:00 Møtestad: Møterom BK 287, bibliotek Arkivsak: 15/00145 Møtt: Reidulf Botn Bente Gunn Lien Jacob Jr Kjøde Aud Folkestad Arne Myklebust

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Rutine for oppfølgingsmøte:

Rutine for oppfølgingsmøte: Rutine for oppfølgingsmøte: Oppfølgingsplan, seinast etter 4 veker: Oppfølgingsplan skal vere utarbeidd seinast etter 4 veker sjukemelding, uansett gradering. Denne skal utarbeidast av leiar og medarbeidar

Detaljer

Høyringsutkast. Merkantile tenester og merkantil struktur. Ved vidaregåande skular i Hordaland

Høyringsutkast. Merkantile tenester og merkantil struktur. Ved vidaregåande skular i Hordaland Høyringsutkast Merkantile tenester og merkantil struktur Ved vidaregåande skular i Hordaland Namn på dokument Type dokument: Utarbeidd av: Fylkesrådmannen Godkjend av: fylkesrådmann Godkjend dato: Gjeld

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Prøveutviklere omfatter både de som utvikler og administrerer prøver, og de som tar politiske beslutninger for bestemte prøver.

Prøveutviklere omfatter både de som utvikler og administrerer prøver, og de som tar politiske beslutninger for bestemte prøver. Norsk bokmål og nynorsk ALTEs Praksiskodeks Innledning I 1994 bestemte ALTE-medlemmene at det var nødvendig å innføre en formell Praksiskodeks som både ville definere kvalitetskrav som nåværende og framtidige

Detaljer

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Kommunal beredskap Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Osv Alt som kan gå galt i kommunen, er kommunen sitt ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt Ros

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Ruters beredskapsplan Strategiforum 12.09.2013 v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Agenda Bakgrunn for ny beredskapsplan Beredskapsarbeidet til Ruter Målsetting Planverket Organisering

Detaljer

Kriseberedskap i skolen. førebygging og oppfølging

Kriseberedskap i skolen. førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skolen skal førebyggje og handtere kriser. Det er også ei oppfølging av Opplæringslova 9a. 2.0. Omfang Retningslinja

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Rettleiar for gjennomføring av undervisningsevalueringa ved dei vidaregåande skolane

Rettleiar for gjennomføring av undervisningsevalueringa ved dei vidaregåande skolane Rettleiar for gjennomføring av undervisningsevalueringa ved dei vidaregåande skolane Gjennomføring av undervisningsevaluering skoleåret 2015/2016 Om undervisningsevalueringa Fylkesutdanningsutdanningssjefen

Detaljer

Leiing i barnehagen. Forventningar til styraren

Leiing i barnehagen. Forventningar til styraren Leiing i barnehagen Forventningar til styraren Innleiing Styraren har ansvar for å leie utviklingsprosessar for personalgruppa i barnehagen, slik at barnehagen kan gi eit kvalitativt godt tilbod til kvart

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærar! Takk for den jobben du gjer kvar dag for at elevane dine skal lære noko nytt og utvikle sine ferdigheiter og talent! Ungdomsskolen

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Den lokale beredskapsplanen for SV-fakultetet er et vedlegg til Sentral beredskapsplan for Universitetet i Bergen. Den sentrale beredskapsplanen

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE I VESTNES KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE I VESTNES KOMMUNE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE I VESTNES KOMMUNE 2015-2019 Lovheimel for tilsyn. Kommunen som barnehagemyndigheit skal føre tilsyn med alle barnehagar i kommunen etter 8 og 16 i Lov 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Synnøve Hunnes -einingsleiar Fellestenestene Tove Lilleås -fagleiar arkiv

Synnøve Hunnes -einingsleiar Fellestenestene Tove Lilleås -fagleiar arkiv Synnøve Hunnes -einingsleiar Fellestenestene Tove Lilleås -fagleiar arkiv Sykkylven www.skaparglede.no Organisasjonskart RÅDMANN Kommunalsjef -Kommunalsjef-Økonomisjef Fellestenestene - Rådmannens stab

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED TIME KOMMUNE TIDSPUNKT: 25. Mai 2010 Vår ref: 10/4790 KOMMUNENS ADRESSE: RÅDHUSET, Arne Garborgsveg 30, Postboks 38, 4349 Bryne KOMMUNENR: 1121 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE

TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE SAK 48/07 TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE Saksopplysning På siste styremøte i Forum Nye Bergensbanen (FNB) vart det drøfta tiltak for å setja sterkare trykk på arbeidet med realisering

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

1.0 Formål. 2.0 Ansvar 1.0 Adm. dir har ansvar for: - at verksemda har oppdaterte varslingsmatriser.

1.0 Formål. 2.0 Ansvar 1.0 Adm. dir har ansvar for: - at verksemda har oppdaterte varslingsmatriser. Kvalitetssystem Utgåve: Oppdatert av: Dok.ansvarleg: Godkjent: av: Første utgåve: Dokument ID: 13.02 04.10.2013 RK RK GMK 28.10.2005 D00114 Varslingsmatrise oppdrett 1.0 Formål Varslingsmatrisene skal

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg?

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Litt om denne økta Intro og litt om tankane bak dette møtet Kva er stoda i dei ulike kommunane Moglege kommunemodellar i vårt

Detaljer

Beredskapskonferansen 2009

Beredskapskonferansen 2009 Beredskapskonferansen 2009 27.-28. 28. mai 2009 Avdeling for utredning og nasjonal beredskap, enhet for strategisk sk krisehåndtering og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Murphy

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Sveio kommune

Rapport frå tilsyn med Nav Sveio kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 5557 2244 Vår dato 26.02.2016 Dykkar dato Vår referanse 2015/15259 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Sveio kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I KVITESEID KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I KVITESEID KOMMUNE Til kommunestyret i Kviteseid kommune ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I KVITESEID KOMMUNE Kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding

Detaljer

HØYANGER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR PLAN FOR OVERGANGANE. Plan overganger Høyanger kommune.

HØYANGER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR PLAN FOR OVERGANGANE. Plan overganger Høyanger kommune. HØYANGER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR PLAN FOR OVERGANGANE Plan for overgangane Planen omfattar alle barnehagar, og skular i Høyanger kommune. Planen er utforma av barnehagestyrarar i dei ulike barnehagane

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune

Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE LEIK OG LÆRING HAND I HAND 2011/1908 KVALITET I KOMMUNALE BARNEHAGAR Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune Barnehagane i Kvinnherad kommune: Standard for kommunale

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL LEGEVAKT 1. FORMÅL Sikra at alle som til ei kvar tid oppheld seg i kommunen får kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgjeving, behandling og/eller overvaking

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN VAZ7A var DATO 20.08.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 9 ' Arbeidstilsynet 2 5 AUG2015 VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016.

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016. RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale

Detaljer

HÅNDTERING AV VOLD, TRUSLER ELLER TRAKASSERING RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AV VOLD, TRUSLER ELLER TRAKASSERING RETNINGSLINJER HÅNDTERING AV VOLD, TRUSLER ELLER TRAKASSERING RETNINGSLINJER Vedtatt AMA 14.12.2009 1.Innledning Som arbeidsgiver er Nordland fylkeskommune opptatt av trivsel og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland Fylkeskommune og NAV Hordaland Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane

Detaljer

Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS

Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 35 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer: NO 974 761 319 Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Samarbeid mellom barneverntjenesten

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED TYSVÆR KOMMUNE TIDSPUNKT: 15. Mars 2010 Vår ref: 10/929 KOMMUNENS ADRESSE: Rådhuset, Postboks 94, 5575 Aksdal KOMMUNENR: 1146 TILSYNSGRUPPE: Helga

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN for NORDEM, Norsk Senter for Menneskerettigheter

LOKAL BEREDSKAPSPLAN for NORDEM, Norsk Senter for Menneskerettigheter Nødnummer LOKAL BEREDSKAPSPLAN for, Norsk Senter for Menneskerettigheter Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: UiO nødnummer, tlf. EIER UTARBEIDET AV leder,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette Innhald Innleiing s. 2 Beredskapsteam s. 3 VARSLINGSPLAN s. 4 Kriseteam s. 5 Handlingsplan ved alvorleg ulykke s. 6 Handlingsplan ved

Detaljer