VIRKSOMHETSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2009-2011"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN Den kommunale voksenopplæringen foto: Einar Sira

2 1.0 Innledning Innholdsfortegnelse 2.0 Historikk 2.1 Voksenopplæringen i Sandnes 2.2 Fra frivillighet til lovfestet rett og plikt 3.0 Mål og verdier 4.0 Tilbud og målgrupper 4.1 Norsk og samfunnskunnskap 4.2 Introduksjonsprogram 4.3 Grunnskoleopplæring 4.4 Spesialundervisning og IKT-hjelpemidler 4.5 Andre kurs og opplæringstiltak 4.6 Deltakerne våre 5.0 Organisering 6.0 Økonomi 7.0 Satsingsområder og tiltak 7.1 Alle avdelinger 7.2 Avdeling Fellestjenester 7.3 Syns- og hørselskontakt - hjelpemidler 7.4 Rådgiving 7.5 Avdeling Norsk 7.6 Avdeling Intro 7.7 Avdeling for Grunnopplæring 7.8 Grunnskole for voksne og forkurs til grunnskole for voksne 7.9 Spesialundervisning og IKT hjelpemidler 8.0 Utviklingsprosjekter 8.1 Interkommunalt samarbeid 8.2 Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) 8.3 Globale medborgere - et samarbeidsprosjekt. 9.0 Nyttige lenker Foto - ide og design Einar Sira A februar 2009

3 1.0 Innledning Sandnes Læringssenter har de senere år utviklet seg til å bli ett av de 8 største voksenopplæringssentre i landet i forhold til årlig deltakerantall. Organisatorisk er vi en selvstendig resultatenhet innen etat for Levekår. Et voksent brukerperspektiv og behov for naturlig samhandling med det øvrige tjenestetilbudet innen levekår er vektlagt framfor en organisatorisk tilhørighet med de øvrige skolene i kommunen. Grunnlaget for virksomhetsplanen er sentrale og kommunale vedtak. Virksomhetsplanen for gjenspeiler våre utfordringer og prioriteringer i forhold til ulike oppgaver innen opplæring og kvalifisering av voksne innbyggere i Sandes kommune. Kompetanseheving innen lesing og læringsstrategier står sentralt som satsingsområder for alle avdelinger.alle satsingsområder og tiltak vil bli evaluert på slutten av planperioden. Vi har store forventninger til at virksomhetsplanen vil være et aktivt styringsredskap i vår daglige pedagogiske hverdag, og bidra til utvikling av kvalitative tilbud til våre deltakere. Det er vårt mål at tjenestetilbudet skal ha av høy kvalitet, og at vi til enhver tid kan tilby tjenester tilpasset dagens situasjon. Sandnes den Renè Bo Kristensen 2.0 Historikk 2.1 Voksenopplæring i Sandnes Fram til 1997 var kommunens voksenopplæringstilbud spredt på opptil 9 ulike steder i kommunen. Behovet for samordning av de ulike opplæringstilbudene for voksne meldte seg, og det ble etter hvert tatt initiativ til å samle alle tjenestene for voksne under én felles skoleadministrasjon som var mer hensiktsmessig. Høsten 1997 ble det tilsatt rektor og inspektører og Sandnes Vo-senter ble dermed etablert. Undervisningen foregikk på tre forskjellige steder helttil en fikk samlokalisering, 1. januar Flere fagstillinger og avdelingslederstillinger ble opprettet, og navnet ble endret til Sandnes Læringssenter. I forbindelse med omorganiseringen i kommunenble det bestemt at Sandnes Læringssenter skulle være egen resultatenhet organisasjonsmessig plassert under kommunaldirektør for Levekår. Alle opplæringstilbudene forvoksne ble samlet i et felles senter i Havnegata 2 i Sandnes, i de tradisjonsrike lokalene som tidligere var systuå til Øglænd. Den geografiske nærhet til sentrumsfunksjoner, offentlig transport og offentlige kontorer var viktige momenter somble vektlagt ved etableringen.lokalene ble ominnredet til kontorer, klasserom og oppholdsrom tilpasset behovene for deltakere og ansatte. Siden innflyttingen i 2004 og fram til i dag har deltakerantallet fordoblet seg, og man har derfor måttet utvide med flere klasserom, fagrom, kantine og fellesareal. NAV-Sandnes og Gand videregående skole er viktige samarbeidspartnere. Sandnes Læringssenter vil fram til leieavtalen med Sandnes EiendomInvest AS går ut i 2018 disponere nærmere 3200 m2 (arealutvidelse våren 2009 med forbehold om kommunal godkjenning). 1

4 2.2 Fra frivillighet til lovfestet rett og plikt. Den kommunale voksenopplæringen har gjennomgått store endringer i løpet av de siste 20 årene. Fra å være et tilbud om frivillig grunnskoleopplæring og spesialundervisning for psykisk utviklingshemmede, har tjenestene blitt utvidet til å omfatte stadig flere grupper av voksne med ulike opplæringsbehov. Mot slutten av 1980-tallet begynte kommunen å bosette flyktninger, og norskopplæring for flyktninger og innvandrere vokste raskt til å bli den største oppgave innenfor voksenopplæringen. Grunnopplæring Rettigheter til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne over 16 år ble stadfestet i 2002, og Opplæringsloven 4A-1 og 4A -2 slår fast at alle over 16 år som trenger det, har rett til gratisopplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. I takt med økt tilstrømming av antall flyktninger og innvandrere har det gradvis utviklet seg et eget opplæringstilbud med lovfestede opplæringsrettigheter og plikter for våre nye landsmenn. Gjennom Lov om introduksjonsordning ble det innført lovfestet rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere mellom 16 og 55 år. Hovedregelen i denne loven er at alle innvandrere som får opphold som danner grunnlag for bosettingstillaelse, har rett og plikt til å delta i 300 timer norsk og samfunnskunnskap. 50 timer samfunnskunnskap skal gis på morsmålet eller på et annet språk som deltakeren forstår. Videre kan det søkes om utvidet opplæring i inntil 2700 timer til deltakeren har oppnådd et sluttnivå i norsk. Opplæringen er gratis. Asylsøkere hadde frem til mulighet til gratis norskopplæring. Denne retten ble fjernet, men gjeninnført fra med mulighet for å ta 250 timer. Introduksjonsprogram for flyktninger. Bosatte flyktninger i alderen 18 til 55 år fikk fra rett og plikt til å delta i 2-årig introduksjonsprogram. Formålet med programmet er å gi nyankomne flyktninger grunnleggende kvalifisering og styrket mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og økonomisk selvstendighet. Introduksjonsprogrammet er individuelt tilrettelagt for den enkelte deltaker og gir norskopplæring og kvalifisering i samarbeid med andre instanser i kommunen. Fylkesmannen har oppfølging og tilsynsmyndighet for den kommunale voksenopplæringen. 3.0 Visjoner og mål Visjon og verdier for Sandnes kommune SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Visjon for Sandnes Læringssenter NY KUNNSKAP NYE MULIGHETER Overordnet mål Sandnes Læringssenter skal fremme integrering gjennom å gi deltakerne relevant språk- og kommunikasjonskompetanse for dagligliv og arbeidsliv. Senteret skal også gi grunnleggende fagopplæring for videre utdanning. 2

5 4.0 Tilbud og målgrupper 4.1 Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap bygger på det felles europeiske rammeverket for språklæring," Common European Framework og Reference for Languages". Læreplanen inneholder tre opplæringsspor og fire språknivåer A1, A2, B1, B2. Sporene innebærer ulikt tempo og ulik progresjon, mens språknivåene er absolutte. Opplæringen fører fram til avsluttende offentlig eksamen, Norskprøve 2 eller Norskprøve 3. Målsetting - Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltakere med rett og plikt etter loven timers samfunnskunnskap på morsmålet eller et språk deltakeren forstår. Tilbudet gjelder for deltakere som har rett og/eller plikt. - Tilbud om 250 timer norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere. - Tilbud om norsk og samfunnskunnskap for arbeidsinnvandrere uten rett til gratis opplæring. 4.2 Introduksjonsprogrammet - Toårig introduksjonsprogram for nyankomne flyktinger som bosettes i kommunen. - Heldags- og helårstilbud med introduksjonsstønad. - Grunnleggende kvalifisering gjennom individuelle karriereplaner. - Norskopplæring med språkpraksis i arbeidslivet. Spor og nivå Spor 3 Nivå Spor 2 B1 Spor 1 A2 A1 Antall undervisningstimer Tid 3

6 4.3 Grunnskoleopplæring - Grunnskoleopplæring for voksne over 16 år etter Kunnskapsløftet. - Fagtilbud: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. - Opplæringen er modulbasert og fører fram til grunnskoleeksamen. - Forkurs grunnskole for innvandrere i alderen år. 4.4 Spesialundervisning og IKT hjelpemidler - Opplæring for voksne med lese-/skrivevansker og andre lærevansker. - Opplæring for voksne med sansetap og behov for logopedi. - Opplæring og bruk av IKT-hjelpemidler. 4.5 Andre kurs og opplæringstiltak - Opplæringstiltak og kurs i samarbeid med eksterne aktører. - Betalingskurs i norsk og samfunnskunnskap på dagtid og kveldstid for arbeidsinnvandrere uten rett til gratis opplæring. 4

7 4.6 Deltakerne våre. Pr hadde Sandnes Læringssenter deltakere fra 74 ulike nasjoner. Rett og plikt til et opplæringstilbud på minimum 250 timer norsk med samfunnskunnskap medfører kontinuerlig nye inntak av deltakere. Offentlige nasjonale språkprøver avvikles tre ganger i året. Deltakere i introduksjonsprogrammet har et 2-årig tilbud (jfr. pkt. 4.2). Selv om den modulbaserte grunnskoleopplæringen er en lovfestet rett for alle, er hovedtyngden av deltakerne minoritetsspråklige voksne ogungdommer. Grunnskoleopplærin gen er modulbasert, og det tar normalt to år å fullføre alle moduler i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Deltakerne kan imidlertid velge en langsommere progresjon. Grunnskoleløpet kan avsluttes med eksamen etter Kunnskapsløftet. Mange av de yngste deltakerne som har grunnskole fra hjemlandet søkes direkte inn på videregående skole etter endt språkopplæring.det settes krav om å ha nivå tilsvarende Norskprøve 2 for å søkes inn på forberedende kurs i videregående skole. For å søke direkte inn på ordinær klasse i videregående skole kreves et språklig nivå tilsvarende norskprøve 3. Deltakere over 25 år får veiledning fra rådgiver for å ta ut voksen retten. Sandnes Læringssenter har ansvar for at privatister i Sandnes kommune kan avlegge grunnskoleeksamen. Asylsøkere år har rettigheter til skolegang inntil de er 18 år. Etterspørsel og nasjonal satsing for å øke grunnleggende basisferdigheter hos voksne innen lesing, skriving,hverdagsmatematikk og IKT har det siste året medført en kraftig økning av nye målgrupper. Deltakere med rett til spesialundervisning får opplæring enten som tilpasset opplæring eller basert på sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Opplæringstilbudene er tidsbegrenset i forhold til måloppnåelse. I 2005 ble den 75 % kommunale syns- og hørselkontaktstillingen overført fra avdeling for fysio- og ergoterapi til Sandnes Læringssenter. Syns- og hørselskontakten kartlegger syns- og hørselsvikt hos voksne brukere. Syns- og hørselskontakten hjelper brukerne med søknad om hjelpemidler. Sandnes kommune er en attraktiv bosettingskommune med nærhet til Stavanger. Dette i tillegg til å være vertskommune for Norges største asylmottak medfører en hverdag preget av kontinuerlige omstillinger og tilpassinger. 5

8 DELTAKERUTVIKLING FRA Pr DELTAKER UTVIKLING FRA (Pr ) DELTAKERE Grunnskole Spesialundervisning BKA Norsk og samfunnskunnskap SYNS- OG HØRSELSKONTAKT ANTALL BRUKERE SYNS- OG HØRSELSKONTAKT - ANTALL BRUKERE Brukere Hjelpemiddeltilpasning syn Hjelpemiddeltilpasning hørsel Venteliste 6

9 5.0 Organisering Sandnes Læringssenter har 53 årsverk. Arbeidsplassen preges av en høy faglig kompetanse i et flerkulturelt miljø. Senteret er organisert med fellestjenester og tre likeverdige avdelinger. Levekår Kommunaldirektør Elin Selvikvåg Rektor René Bo Kristensen Avdeling Fellestjenester Avdelingsleder Reidun Søbstad Merkantile og adm.funksjoner Miljøarbeidere Syns- og hørselskontakter Avdeling Grunnopplæring Avdelingsleder Asbjørg Høyvik Hidle Rådgiver Vigdis Hetland Hadland Avdeling Intro Avdelingsleder Nam Lammy Rådgiver Anne Skramstad Avdeling Norskopplæring Avdelingsleder Bård Nilsen Rådgiver Anne Skramstad Rådgiving Rådgiving Rådgiving Grunnskole Språkpraksis og kvalefisering Norsk med samfunnskunnskap Spesialundervisning logopedi IKT Hjelpemidler 50 timer samfunnnskunnskap 7

10 6.0 Økonomi Netto driftsbudsjett for perioden er på ca millioner kroner pr år. Ca 14 millioner kroner baserer seg på refusjonsinntekter fra staten, samarbeidsavtaler, øremerkede tilskudd og salg av opplæringstilbud. Introduksjonsstønad til kommunens flyktninger i det 2-årige introduksjonstilbudet utgiftsføres på vårt budsjett. Grunnskoletilbud og spesialundervisning finansieres som for grunnskolen i kommunen forøvrig. De størsteutgiftspostene er lønn og leiekostnader til lokaler. 7.0 Satsingsområder og tiltak 7.1 Alle avdelinger Pedagogiske satsingsområder 1 Lesing 2 Læringsstrategier 3 Oppretting av studieverksted Tiltak 1:a Kompetanseheving innen leseopplæring SOL-prosjektet (Systematisk Observasjon av Lesing). 1:b Opprettelse av lesekurs som en kontinuerlig del av senterets undervisningstilbud. 2: Innføring og kurs i CRISS (Creating Independence through Student-owned Strategies). 3: Etablering av studieverksted. 7.2 Fellestjenester Overordnet tjeneste med ansvar for saksbehandling, forvaltningsfunksjoner, utvikling av senteret og servicefunksjoner for alle avdelinger på senteret. Administrative satsingsområder 1 IKT 2 Forbedring av inntaks- og kartleggingsrutiner 3 Rutinebeskrivelser 4 Informasjon 8

11 Tiltak 1:a Ta i bruk Ekasys innen 1.februar :b Videreutvikle hjemmeside og informasjonsmateriell. 1:c Kurs i bruk av intranettet. 1:d Opplæring i og innføring av DocuLive. 2: Opprette rutiner for inntak og kartlegging. 3: Utarbeide rutinebeskrivelser for administrative tjenester. 4:a Utarbeide brosjyremateriell 7.3 SYNS- OG HØRSELSKONTAKT - HJELPEMIDLER Personer over 18 år som har fått diagnostisert nedsatt syn eller hørsel kan få hjelp til å kartlegge tilretteleggingsbehov, og søke om hjelpemidler (NAV) når sansetapet medfører problemer i dagliglivet. Gjeldende lover og regelverk Folketrygdloven 5-8 Kommunehelsetjenesteloven 1-3 Satsingsområder 1 Forbedre samhandlingen mellom alle aktører som har ansvar for eller bidrar med tilrettelegging og hjelpmiddelformidling. 2 Redusere ventelistene Tiltak 1 Administrativ gjennomgang og organiseringen av kommunens tjenestetilbud for voksne med sansetap. 2 Øke ressursbruken med 0,5 årsverk 7.4 Rådgiving Kartlegging, veiledning og rådgiving er viktige faktorer for å nyttiggjøre og utvikle basisferdigheter og grunnleggende språkkunnskaper. Satsingsområder 1 Tilrettelegge for bedre brukerservice ved inntak, registrering og kartlegging. 2 Forbedre rådgivertjenesten på senteret innenfor videreutdanning og arbeidsliv. 3 Økt tilgjengelighet for deltakere 9

12 Tiltak 1:a Etablere og koordinere inntaks- og rådgivingsteam. 1:b Videreutvikle kartleggingsverktøy. 2:a Initiere tverrfaglig samarbeid med aktuelle aktører i kommunen. 2:b Videreutvikle kompetanseoverføring og samarbeidsrutiner med avdelingene. 2:c Samarbeide med Fylkeskommunen om å forbedre inntaksrutiner til videregående skole. 2:d Ta initiativ til oppbygging av et interkommunalt/nasjonalt rådgivernettverk. 3: Øke rådgivingsressursen 7.5 Avdeling Norsk (N) 100 % av alle rett- og pliktdeltakere som fullfører planlagt sluttnivå i individuellplan meldes opp til Norskprøven. 90 % bestått resultat på Norskprøve muntlig. 70 % bestått resultat på Norskprøve skriftlig. Gjeldende lover og regelverk Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger, med forskrifter. Rundskriv A-20/2007 Norskopplæring for asylsøkere. Satsingsområder 1 Kvalitetsutvikling av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tiltak 1:a Kartlegging av alle deltakere på spor og nivå. 1:b Ta i bruk Språkpermen. 1:c Kompetanseheving innen nettbasert programvare. Migranorsk og Min vei. Disse læremidlene tas i bruk skoleåret 2009/ :d Opprette kveldstilbud tilpasset deltakere på Spor 1. 1:e Ukeplaner / periodeplaner skal brukes som et pedagogisk verktøy. 1:f Underveisevalueringer og prøver skal innarbeides i klassenes planer. 1:g Gjennomføre brukerundersøkelser. 1:h Etablere samarbeid med opplæringsinstitusjoner, arbeidsliv og frivillige organisasjoner. 1:i Utarbeide informasjons- og samarbeidsrutiner for interkommunale 50-timers kurs i samfunnskunnskap for rett- og pliktdeltakere. 10

13 7.6 Avdeling Intro Oppnå den nasjonale målsettingen jfr. Introduksjonsloven: 60 % av deltakerne skal ut i jobb eller videreutdanning. 30 % av deltakerne som er arbeidssøkere ved avsluttet program skal ha gått over til arbeid eller utdanning innen ett år etter avsluttet program. Gjeldende lover og regelverk Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, med forskrifter. Satsingsområder 1 Videreutvikle og kvalitetssikre kommunens introduksjonsprogram. 60 % av deltakerne skal ha jobb eller videreutdanning når programmet er gjennomført. 2 Styrking av deltakernes lokalkunnskap. 3 Styrke brukermedvirkningen. Tiltak 1:a Utvikle nye metodiske verktøy i språkpraksisen for systematisk dokumentasjon av læringsutbyttet og styrking av norskopplæringen. 1:b Evaluere rutinebeskrivelser for samhandlingen mellom alle aktører som har ansvar for eller bidrar i introduksjonsprogrammet. 1:c Styrke arbeidet med karriereplaner. 1:d Opprette 1 2 aktuelle bransjekurs i samarbeid med eksterne aktører og etater. 2:a Plan for ekskursjoner, temadager og aktiviteter i grunnskolens ferier. 3:a Utarbeide og gjennomføre brukerundersøkelser. 3:b Videreutvikle deltakermedvirkning i arbeidet med individuell plan. 3:c Videreutvikle arbeidet med brukerrådet. 11

14 7.7 Avdeling Grunnopplæring 7.8 Grunnskole voksne (KG) og forkurs grunnskole voksne (KGU) KG: Kunnskapsløftet definerer fem ferdigheter som grunnleggende for faglig utvikling og læring: å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, regne og bruke digitale verktøy. KGU: Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring. Læreplanen skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i Opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Gjeldende lover og regelverk Opplæringsloven 4A-1 Kunnskapsløftet Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Satsingsområder 1 Nye læreplaner og Språkpermen 2 Dokumentasjon av språknivå gjennom kartlegging og gjennomføring av Norskprøvene. 3 Pedagogisk programvare 4 Innføringsklasser Tiltak 1a: Innføre Kunnskapsløftet (KG) og læreplaner i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (KGU). 1b: Ta i bruk språkpermen. 2: Legge til rette for at deltakerne skal kunne klare Norskprøve 2 før de begynner på KG og Norskprøve 3 på slutten av KG. 3: Kompetanseheving innen de pedagogiske programvarene Migranorsk og Veien videre. Disse programmene tas i bruk skoleåret 2009/2010 4: Opprette innføringsklasse i regi av studieverkstedet for ungdommer og introdeltakere som venter på plass i ordinær klasse. 12

15 7.9 Spesialundervisning (SU) og IKT-hjelpemidler. Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Gjeldende lover og regelverk Opplæringsloven 4A-2 Opplæringsloven Kap. 5 Satsingsområder 1 Kontinuerlig oppdatering av kunnskaper innen spesialpedagogisk programvare 2 Lesekurs 3 Kartleggingsteam for lese- og skrivevansker Tiltak 1: Opplæring og sertifisering innen spesialpedagogisk programvare 2: Innarbeide lesekurs som en kontinuerlig del av senterets undervisningstilbud. 3: Utarbeide samarbeidsrutiner og felles rapportmaler for kartleggingsteamet. 13

16 8.0 Utviklingsprosjekt 8.1 Interkommunalt samarbeid. God start og positivt møte med Sandnes og Jæren på 50 timer. Våren 2007 ble det tatt initiativ til interkommunalt samarbeid for å gjennomføre kurs i 50 timer samfunnskunnskap på morsmålet for rett- og pliktdeltakere. Disse kursene er en del av den plikten deltakerne har etter introduksjonsloven. Jærkommunene Hå, Time, Sola, Gjesdal og Sandnes fikk i 2007 prosjektmidler fra IMDI og laget en modell for kurssamarbeid i regionen. Etter at prosjektperioden ble avsluttet, er samarbeidet blitt videreført. Egersund kommune har senere sluttet seg til nettverket. Kursene er lagt til høst- og vinterferieukene og har hittil blitt holdt på 15 ulike språk. Kompetanseheving for morsmålslærerne som holder kursene har vært lagt inn som en del av prosjektet. 8.2 Basiskompetanse i arbeidslivet ( BKA ) Våren 2008 fikk Sandnes Læringssenter prosjektmidler fra VOX for å utvikle modeller for opplæring av ansatte i basiskompetanse i offentlige og private virksomheter. Dette er et samarbeidsprosjekt med Tine Meierier Sør Sentrallager på Klepp og med Sandnes kommune Avdeling bygg, drift og renhold. Sandnes Læringssenter har det pedagogiske og faglige ansvar for disse prosjektene. Nasjonale føringer Kunnskapsdepartementet har utvikling av basiskompetanse innen områdene lesing og skriving, digital kompetanse og hverdagsmatematikk som et av sine store satsingsområder for voksenopplæringen voksne i Norge har for svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 % av befolkningen behersker ikke data. BKA retter seg mot næringslivet og offentlige virksomheter. Bedrifter som deltar i programmet, må legge til rette for basisundervisning, slik at de ansatte får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk. Målsetting - Gi ansatte mulighet til å styrke sine grunnleggende ferdigheter innen digital kompetanse, lesing, skriving og hverdagsmatematikk. - Øke tallet på ansatte som deltar på bedriftens kurs i interne fagbrev. - Legge til rette for at flere ansatte har tilstrekkelig basiskompetanse til å delta på interne fagbrev / bransjekurs på egen arbeidsplass. - Arrangere kurs der opplæringen tar utgangspunkt i og tilpasses den enkelte arbeidstakers behov, samt de utfordringer som den enkelte møter på arbeidsplassen. Status pr november personer er kartlagt og 34 personer har startet på et opplæringsprogram. - Interessen for tilbudet var stor. Det var 111 søkere til 34 plasser. Sandnes Læringssenter vil søke VOX om å få videreført disse prosjektene. Læringssenteret vil videre søke om nye statlige midler til et nytt prosjekt for basisundervisning. Målet er å legge til rette for at Sandnes Læringssenter kan gi dette tilbudet på permanent basis. 14

17 8.3 Globale medborgere et samarbeid mellom læringssentre og folkehøyskoler. Høsten 2008 inngikk Sandnes Læringssenter samarbeid med Solborg Folkehøyskole,Fredtun Folkehøyskole og Larvik Læringssenter om prosjektet Globale medborgere. I vår region skal ungdommene på Solborg Folkehøyskole og Sandnes Læringssenter møtes regelmessig i prosjektperioden til praktiske aktiviteter. Målsetting - Danne nettverk som skal fremme kontakt og vennskap mellom deltakere med flerkulturell bakgrunn og norske elever. - Skape en arena for språklæring i møte mellom deltakere fra et flerkulturelt samfunn og etnisk norske elever. - Fremme integrering for våre deltakere i møte med norske ungdomsmiljø. 9.0 Nyttige lenker

18 TINGHUS ELVEGATA RUTEN VÅGSGATA VÅGEN33 HER FINNER DU OSS BUSS ELVEGATA SANDNES BIBLIOTEK KULTURHUS SANDNES BRYGGE HAVNEGATA HOTELL POLITI HOLBERGS GATE VIDEREGÅENDE SKOLE HAVNEGATA OLE BULLS GATE GRAVARSVEIEN Sandnes Læringssenter Havnegata Sandnes Foto - ide og design Einar Sira As februar 2009

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. På rett kurs. -den individuelle veien mot utdanning og arbeid

Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. På rett kurs. -den individuelle veien mot utdanning og arbeid Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport På rett kurs -den individuelle veien mot utdanning og arbeid Delprosjekt 1 Hågen Klevmo, Therese Granås, Solveig Rolseth, Audhild

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo Oslo kommune Utdanningsetaten Grønland voksenopplæringssenter Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo 2013-2017 Innholdsfortegnelse Forord 4 Sammendrag 5 1.0 Innledning 7 1.1 Organisering av

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer