VIRKSOMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2009-2011"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN Den kommunale voksenopplæringen foto: Einar Sira

2 1.0 Innledning Innholdsfortegnelse 2.0 Historikk 2.1 Voksenopplæringen i Sandnes 2.2 Fra frivillighet til lovfestet rett og plikt 3.0 Mål og verdier 4.0 Tilbud og målgrupper 4.1 Norsk og samfunnskunnskap 4.2 Introduksjonsprogram 4.3 Grunnskoleopplæring 4.4 Spesialundervisning og IKT-hjelpemidler 4.5 Andre kurs og opplæringstiltak 4.6 Deltakerne våre 5.0 Organisering 6.0 Økonomi 7.0 Satsingsområder og tiltak 7.1 Alle avdelinger 7.2 Avdeling Fellestjenester 7.3 Syns- og hørselskontakt - hjelpemidler 7.4 Rådgiving 7.5 Avdeling Norsk 7.6 Avdeling Intro 7.7 Avdeling for Grunnopplæring 7.8 Grunnskole for voksne og forkurs til grunnskole for voksne 7.9 Spesialundervisning og IKT hjelpemidler 8.0 Utviklingsprosjekter 8.1 Interkommunalt samarbeid 8.2 Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) 8.3 Globale medborgere - et samarbeidsprosjekt. 9.0 Nyttige lenker Foto - ide og design Einar Sira A februar 2009

3 1.0 Innledning Sandnes Læringssenter har de senere år utviklet seg til å bli ett av de 8 største voksenopplæringssentre i landet i forhold til årlig deltakerantall. Organisatorisk er vi en selvstendig resultatenhet innen etat for Levekår. Et voksent brukerperspektiv og behov for naturlig samhandling med det øvrige tjenestetilbudet innen levekår er vektlagt framfor en organisatorisk tilhørighet med de øvrige skolene i kommunen. Grunnlaget for virksomhetsplanen er sentrale og kommunale vedtak. Virksomhetsplanen for gjenspeiler våre utfordringer og prioriteringer i forhold til ulike oppgaver innen opplæring og kvalifisering av voksne innbyggere i Sandes kommune. Kompetanseheving innen lesing og læringsstrategier står sentralt som satsingsområder for alle avdelinger.alle satsingsområder og tiltak vil bli evaluert på slutten av planperioden. Vi har store forventninger til at virksomhetsplanen vil være et aktivt styringsredskap i vår daglige pedagogiske hverdag, og bidra til utvikling av kvalitative tilbud til våre deltakere. Det er vårt mål at tjenestetilbudet skal ha av høy kvalitet, og at vi til enhver tid kan tilby tjenester tilpasset dagens situasjon. Sandnes den Renè Bo Kristensen 2.0 Historikk 2.1 Voksenopplæring i Sandnes Fram til 1997 var kommunens voksenopplæringstilbud spredt på opptil 9 ulike steder i kommunen. Behovet for samordning av de ulike opplæringstilbudene for voksne meldte seg, og det ble etter hvert tatt initiativ til å samle alle tjenestene for voksne under én felles skoleadministrasjon som var mer hensiktsmessig. Høsten 1997 ble det tilsatt rektor og inspektører og Sandnes Vo-senter ble dermed etablert. Undervisningen foregikk på tre forskjellige steder helttil en fikk samlokalisering, 1. januar Flere fagstillinger og avdelingslederstillinger ble opprettet, og navnet ble endret til Sandnes Læringssenter. I forbindelse med omorganiseringen i kommunenble det bestemt at Sandnes Læringssenter skulle være egen resultatenhet organisasjonsmessig plassert under kommunaldirektør for Levekår. Alle opplæringstilbudene forvoksne ble samlet i et felles senter i Havnegata 2 i Sandnes, i de tradisjonsrike lokalene som tidligere var systuå til Øglænd. Den geografiske nærhet til sentrumsfunksjoner, offentlig transport og offentlige kontorer var viktige momenter somble vektlagt ved etableringen.lokalene ble ominnredet til kontorer, klasserom og oppholdsrom tilpasset behovene for deltakere og ansatte. Siden innflyttingen i 2004 og fram til i dag har deltakerantallet fordoblet seg, og man har derfor måttet utvide med flere klasserom, fagrom, kantine og fellesareal. NAV-Sandnes og Gand videregående skole er viktige samarbeidspartnere. Sandnes Læringssenter vil fram til leieavtalen med Sandnes EiendomInvest AS går ut i 2018 disponere nærmere 3200 m2 (arealutvidelse våren 2009 med forbehold om kommunal godkjenning). 1

4 2.2 Fra frivillighet til lovfestet rett og plikt. Den kommunale voksenopplæringen har gjennomgått store endringer i løpet av de siste 20 årene. Fra å være et tilbud om frivillig grunnskoleopplæring og spesialundervisning for psykisk utviklingshemmede, har tjenestene blitt utvidet til å omfatte stadig flere grupper av voksne med ulike opplæringsbehov. Mot slutten av 1980-tallet begynte kommunen å bosette flyktninger, og norskopplæring for flyktninger og innvandrere vokste raskt til å bli den største oppgave innenfor voksenopplæringen. Grunnopplæring Rettigheter til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne over 16 år ble stadfestet i 2002, og Opplæringsloven 4A-1 og 4A -2 slår fast at alle over 16 år som trenger det, har rett til gratisopplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. I takt med økt tilstrømming av antall flyktninger og innvandrere har det gradvis utviklet seg et eget opplæringstilbud med lovfestede opplæringsrettigheter og plikter for våre nye landsmenn. Gjennom Lov om introduksjonsordning ble det innført lovfestet rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere mellom 16 og 55 år. Hovedregelen i denne loven er at alle innvandrere som får opphold som danner grunnlag for bosettingstillaelse, har rett og plikt til å delta i 300 timer norsk og samfunnskunnskap. 50 timer samfunnskunnskap skal gis på morsmålet eller på et annet språk som deltakeren forstår. Videre kan det søkes om utvidet opplæring i inntil 2700 timer til deltakeren har oppnådd et sluttnivå i norsk. Opplæringen er gratis. Asylsøkere hadde frem til mulighet til gratis norskopplæring. Denne retten ble fjernet, men gjeninnført fra med mulighet for å ta 250 timer. Introduksjonsprogram for flyktninger. Bosatte flyktninger i alderen 18 til 55 år fikk fra rett og plikt til å delta i 2-årig introduksjonsprogram. Formålet med programmet er å gi nyankomne flyktninger grunnleggende kvalifisering og styrket mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og økonomisk selvstendighet. Introduksjonsprogrammet er individuelt tilrettelagt for den enkelte deltaker og gir norskopplæring og kvalifisering i samarbeid med andre instanser i kommunen. Fylkesmannen har oppfølging og tilsynsmyndighet for den kommunale voksenopplæringen. 3.0 Visjoner og mål Visjon og verdier for Sandnes kommune SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Visjon for Sandnes Læringssenter NY KUNNSKAP NYE MULIGHETER Overordnet mål Sandnes Læringssenter skal fremme integrering gjennom å gi deltakerne relevant språk- og kommunikasjonskompetanse for dagligliv og arbeidsliv. Senteret skal også gi grunnleggende fagopplæring for videre utdanning. 2

5 4.0 Tilbud og målgrupper 4.1 Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap bygger på det felles europeiske rammeverket for språklæring," Common European Framework og Reference for Languages". Læreplanen inneholder tre opplæringsspor og fire språknivåer A1, A2, B1, B2. Sporene innebærer ulikt tempo og ulik progresjon, mens språknivåene er absolutte. Opplæringen fører fram til avsluttende offentlig eksamen, Norskprøve 2 eller Norskprøve 3. Målsetting - Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltakere med rett og plikt etter loven timers samfunnskunnskap på morsmålet eller et språk deltakeren forstår. Tilbudet gjelder for deltakere som har rett og/eller plikt. - Tilbud om 250 timer norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere. - Tilbud om norsk og samfunnskunnskap for arbeidsinnvandrere uten rett til gratis opplæring. 4.2 Introduksjonsprogrammet - Toårig introduksjonsprogram for nyankomne flyktinger som bosettes i kommunen. - Heldags- og helårstilbud med introduksjonsstønad. - Grunnleggende kvalifisering gjennom individuelle karriereplaner. - Norskopplæring med språkpraksis i arbeidslivet. Spor og nivå Spor 3 Nivå Spor 2 B1 Spor 1 A2 A1 Antall undervisningstimer Tid 3

6 4.3 Grunnskoleopplæring - Grunnskoleopplæring for voksne over 16 år etter Kunnskapsløftet. - Fagtilbud: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. - Opplæringen er modulbasert og fører fram til grunnskoleeksamen. - Forkurs grunnskole for innvandrere i alderen år. 4.4 Spesialundervisning og IKT hjelpemidler - Opplæring for voksne med lese-/skrivevansker og andre lærevansker. - Opplæring for voksne med sansetap og behov for logopedi. - Opplæring og bruk av IKT-hjelpemidler. 4.5 Andre kurs og opplæringstiltak - Opplæringstiltak og kurs i samarbeid med eksterne aktører. - Betalingskurs i norsk og samfunnskunnskap på dagtid og kveldstid for arbeidsinnvandrere uten rett til gratis opplæring. 4

7 4.6 Deltakerne våre. Pr hadde Sandnes Læringssenter deltakere fra 74 ulike nasjoner. Rett og plikt til et opplæringstilbud på minimum 250 timer norsk med samfunnskunnskap medfører kontinuerlig nye inntak av deltakere. Offentlige nasjonale språkprøver avvikles tre ganger i året. Deltakere i introduksjonsprogrammet har et 2-årig tilbud (jfr. pkt. 4.2). Selv om den modulbaserte grunnskoleopplæringen er en lovfestet rett for alle, er hovedtyngden av deltakerne minoritetsspråklige voksne ogungdommer. Grunnskoleopplærin gen er modulbasert, og det tar normalt to år å fullføre alle moduler i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Deltakerne kan imidlertid velge en langsommere progresjon. Grunnskoleløpet kan avsluttes med eksamen etter Kunnskapsløftet. Mange av de yngste deltakerne som har grunnskole fra hjemlandet søkes direkte inn på videregående skole etter endt språkopplæring.det settes krav om å ha nivå tilsvarende Norskprøve 2 for å søkes inn på forberedende kurs i videregående skole. For å søke direkte inn på ordinær klasse i videregående skole kreves et språklig nivå tilsvarende norskprøve 3. Deltakere over 25 år får veiledning fra rådgiver for å ta ut voksen retten. Sandnes Læringssenter har ansvar for at privatister i Sandnes kommune kan avlegge grunnskoleeksamen. Asylsøkere år har rettigheter til skolegang inntil de er 18 år. Etterspørsel og nasjonal satsing for å øke grunnleggende basisferdigheter hos voksne innen lesing, skriving,hverdagsmatematikk og IKT har det siste året medført en kraftig økning av nye målgrupper. Deltakere med rett til spesialundervisning får opplæring enten som tilpasset opplæring eller basert på sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Opplæringstilbudene er tidsbegrenset i forhold til måloppnåelse. I 2005 ble den 75 % kommunale syns- og hørselkontaktstillingen overført fra avdeling for fysio- og ergoterapi til Sandnes Læringssenter. Syns- og hørselskontakten kartlegger syns- og hørselsvikt hos voksne brukere. Syns- og hørselskontakten hjelper brukerne med søknad om hjelpemidler. Sandnes kommune er en attraktiv bosettingskommune med nærhet til Stavanger. Dette i tillegg til å være vertskommune for Norges største asylmottak medfører en hverdag preget av kontinuerlige omstillinger og tilpassinger. 5

8 DELTAKERUTVIKLING FRA Pr DELTAKER UTVIKLING FRA (Pr ) DELTAKERE Grunnskole Spesialundervisning BKA Norsk og samfunnskunnskap SYNS- OG HØRSELSKONTAKT ANTALL BRUKERE SYNS- OG HØRSELSKONTAKT - ANTALL BRUKERE Brukere Hjelpemiddeltilpasning syn Hjelpemiddeltilpasning hørsel Venteliste 6

9 5.0 Organisering Sandnes Læringssenter har 53 årsverk. Arbeidsplassen preges av en høy faglig kompetanse i et flerkulturelt miljø. Senteret er organisert med fellestjenester og tre likeverdige avdelinger. Levekår Kommunaldirektør Elin Selvikvåg Rektor René Bo Kristensen Avdeling Fellestjenester Avdelingsleder Reidun Søbstad Merkantile og adm.funksjoner Miljøarbeidere Syns- og hørselskontakter Avdeling Grunnopplæring Avdelingsleder Asbjørg Høyvik Hidle Rådgiver Vigdis Hetland Hadland Avdeling Intro Avdelingsleder Nam Lammy Rådgiver Anne Skramstad Avdeling Norskopplæring Avdelingsleder Bård Nilsen Rådgiver Anne Skramstad Rådgiving Rådgiving Rådgiving Grunnskole Språkpraksis og kvalefisering Norsk med samfunnskunnskap Spesialundervisning logopedi IKT Hjelpemidler 50 timer samfunnnskunnskap 7

10 6.0 Økonomi Netto driftsbudsjett for perioden er på ca millioner kroner pr år. Ca 14 millioner kroner baserer seg på refusjonsinntekter fra staten, samarbeidsavtaler, øremerkede tilskudd og salg av opplæringstilbud. Introduksjonsstønad til kommunens flyktninger i det 2-årige introduksjonstilbudet utgiftsføres på vårt budsjett. Grunnskoletilbud og spesialundervisning finansieres som for grunnskolen i kommunen forøvrig. De størsteutgiftspostene er lønn og leiekostnader til lokaler. 7.0 Satsingsområder og tiltak 7.1 Alle avdelinger Pedagogiske satsingsområder 1 Lesing 2 Læringsstrategier 3 Oppretting av studieverksted Tiltak 1:a Kompetanseheving innen leseopplæring SOL-prosjektet (Systematisk Observasjon av Lesing). 1:b Opprettelse av lesekurs som en kontinuerlig del av senterets undervisningstilbud. 2: Innføring og kurs i CRISS (Creating Independence through Student-owned Strategies). 3: Etablering av studieverksted. 7.2 Fellestjenester Overordnet tjeneste med ansvar for saksbehandling, forvaltningsfunksjoner, utvikling av senteret og servicefunksjoner for alle avdelinger på senteret. Administrative satsingsområder 1 IKT 2 Forbedring av inntaks- og kartleggingsrutiner 3 Rutinebeskrivelser 4 Informasjon 8

11 Tiltak 1:a Ta i bruk Ekasys innen 1.februar :b Videreutvikle hjemmeside og informasjonsmateriell. 1:c Kurs i bruk av intranettet. 1:d Opplæring i og innføring av DocuLive. 2: Opprette rutiner for inntak og kartlegging. 3: Utarbeide rutinebeskrivelser for administrative tjenester. 4:a Utarbeide brosjyremateriell 7.3 SYNS- OG HØRSELSKONTAKT - HJELPEMIDLER Personer over 18 år som har fått diagnostisert nedsatt syn eller hørsel kan få hjelp til å kartlegge tilretteleggingsbehov, og søke om hjelpemidler (NAV) når sansetapet medfører problemer i dagliglivet. Gjeldende lover og regelverk Folketrygdloven 5-8 Kommunehelsetjenesteloven 1-3 Satsingsområder 1 Forbedre samhandlingen mellom alle aktører som har ansvar for eller bidrar med tilrettelegging og hjelpmiddelformidling. 2 Redusere ventelistene Tiltak 1 Administrativ gjennomgang og organiseringen av kommunens tjenestetilbud for voksne med sansetap. 2 Øke ressursbruken med 0,5 årsverk 7.4 Rådgiving Kartlegging, veiledning og rådgiving er viktige faktorer for å nyttiggjøre og utvikle basisferdigheter og grunnleggende språkkunnskaper. Satsingsområder 1 Tilrettelegge for bedre brukerservice ved inntak, registrering og kartlegging. 2 Forbedre rådgivertjenesten på senteret innenfor videreutdanning og arbeidsliv. 3 Økt tilgjengelighet for deltakere 9

12 Tiltak 1:a Etablere og koordinere inntaks- og rådgivingsteam. 1:b Videreutvikle kartleggingsverktøy. 2:a Initiere tverrfaglig samarbeid med aktuelle aktører i kommunen. 2:b Videreutvikle kompetanseoverføring og samarbeidsrutiner med avdelingene. 2:c Samarbeide med Fylkeskommunen om å forbedre inntaksrutiner til videregående skole. 2:d Ta initiativ til oppbygging av et interkommunalt/nasjonalt rådgivernettverk. 3: Øke rådgivingsressursen 7.5 Avdeling Norsk (N) 100 % av alle rett- og pliktdeltakere som fullfører planlagt sluttnivå i individuellplan meldes opp til Norskprøven. 90 % bestått resultat på Norskprøve muntlig. 70 % bestått resultat på Norskprøve skriftlig. Gjeldende lover og regelverk Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger, med forskrifter. Rundskriv A-20/2007 Norskopplæring for asylsøkere. Satsingsområder 1 Kvalitetsutvikling av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tiltak 1:a Kartlegging av alle deltakere på spor og nivå. 1:b Ta i bruk Språkpermen. 1:c Kompetanseheving innen nettbasert programvare. Migranorsk og Min vei. Disse læremidlene tas i bruk skoleåret 2009/ :d Opprette kveldstilbud tilpasset deltakere på Spor 1. 1:e Ukeplaner / periodeplaner skal brukes som et pedagogisk verktøy. 1:f Underveisevalueringer og prøver skal innarbeides i klassenes planer. 1:g Gjennomføre brukerundersøkelser. 1:h Etablere samarbeid med opplæringsinstitusjoner, arbeidsliv og frivillige organisasjoner. 1:i Utarbeide informasjons- og samarbeidsrutiner for interkommunale 50-timers kurs i samfunnskunnskap for rett- og pliktdeltakere. 10

13 7.6 Avdeling Intro Oppnå den nasjonale målsettingen jfr. Introduksjonsloven: 60 % av deltakerne skal ut i jobb eller videreutdanning. 30 % av deltakerne som er arbeidssøkere ved avsluttet program skal ha gått over til arbeid eller utdanning innen ett år etter avsluttet program. Gjeldende lover og regelverk Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, med forskrifter. Satsingsområder 1 Videreutvikle og kvalitetssikre kommunens introduksjonsprogram. 60 % av deltakerne skal ha jobb eller videreutdanning når programmet er gjennomført. 2 Styrking av deltakernes lokalkunnskap. 3 Styrke brukermedvirkningen. Tiltak 1:a Utvikle nye metodiske verktøy i språkpraksisen for systematisk dokumentasjon av læringsutbyttet og styrking av norskopplæringen. 1:b Evaluere rutinebeskrivelser for samhandlingen mellom alle aktører som har ansvar for eller bidrar i introduksjonsprogrammet. 1:c Styrke arbeidet med karriereplaner. 1:d Opprette 1 2 aktuelle bransjekurs i samarbeid med eksterne aktører og etater. 2:a Plan for ekskursjoner, temadager og aktiviteter i grunnskolens ferier. 3:a Utarbeide og gjennomføre brukerundersøkelser. 3:b Videreutvikle deltakermedvirkning i arbeidet med individuell plan. 3:c Videreutvikle arbeidet med brukerrådet. 11

14 7.7 Avdeling Grunnopplæring 7.8 Grunnskole voksne (KG) og forkurs grunnskole voksne (KGU) KG: Kunnskapsløftet definerer fem ferdigheter som grunnleggende for faglig utvikling og læring: å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, regne og bruke digitale verktøy. KGU: Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring. Læreplanen skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i Opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Gjeldende lover og regelverk Opplæringsloven 4A-1 Kunnskapsløftet Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Satsingsområder 1 Nye læreplaner og Språkpermen 2 Dokumentasjon av språknivå gjennom kartlegging og gjennomføring av Norskprøvene. 3 Pedagogisk programvare 4 Innføringsklasser Tiltak 1a: Innføre Kunnskapsløftet (KG) og læreplaner i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (KGU). 1b: Ta i bruk språkpermen. 2: Legge til rette for at deltakerne skal kunne klare Norskprøve 2 før de begynner på KG og Norskprøve 3 på slutten av KG. 3: Kompetanseheving innen de pedagogiske programvarene Migranorsk og Veien videre. Disse programmene tas i bruk skoleåret 2009/2010 4: Opprette innføringsklasse i regi av studieverkstedet for ungdommer og introdeltakere som venter på plass i ordinær klasse. 12

15 7.9 Spesialundervisning (SU) og IKT-hjelpemidler. Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Gjeldende lover og regelverk Opplæringsloven 4A-2 Opplæringsloven Kap. 5 Satsingsområder 1 Kontinuerlig oppdatering av kunnskaper innen spesialpedagogisk programvare 2 Lesekurs 3 Kartleggingsteam for lese- og skrivevansker Tiltak 1: Opplæring og sertifisering innen spesialpedagogisk programvare 2: Innarbeide lesekurs som en kontinuerlig del av senterets undervisningstilbud. 3: Utarbeide samarbeidsrutiner og felles rapportmaler for kartleggingsteamet. 13

16 8.0 Utviklingsprosjekt 8.1 Interkommunalt samarbeid. God start og positivt møte med Sandnes og Jæren på 50 timer. Våren 2007 ble det tatt initiativ til interkommunalt samarbeid for å gjennomføre kurs i 50 timer samfunnskunnskap på morsmålet for rett- og pliktdeltakere. Disse kursene er en del av den plikten deltakerne har etter introduksjonsloven. Jærkommunene Hå, Time, Sola, Gjesdal og Sandnes fikk i 2007 prosjektmidler fra IMDI og laget en modell for kurssamarbeid i regionen. Etter at prosjektperioden ble avsluttet, er samarbeidet blitt videreført. Egersund kommune har senere sluttet seg til nettverket. Kursene er lagt til høst- og vinterferieukene og har hittil blitt holdt på 15 ulike språk. Kompetanseheving for morsmålslærerne som holder kursene har vært lagt inn som en del av prosjektet. 8.2 Basiskompetanse i arbeidslivet ( BKA ) Våren 2008 fikk Sandnes Læringssenter prosjektmidler fra VOX for å utvikle modeller for opplæring av ansatte i basiskompetanse i offentlige og private virksomheter. Dette er et samarbeidsprosjekt med Tine Meierier Sør Sentrallager på Klepp og med Sandnes kommune Avdeling bygg, drift og renhold. Sandnes Læringssenter har det pedagogiske og faglige ansvar for disse prosjektene. Nasjonale føringer Kunnskapsdepartementet har utvikling av basiskompetanse innen områdene lesing og skriving, digital kompetanse og hverdagsmatematikk som et av sine store satsingsområder for voksenopplæringen voksne i Norge har for svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 % av befolkningen behersker ikke data. BKA retter seg mot næringslivet og offentlige virksomheter. Bedrifter som deltar i programmet, må legge til rette for basisundervisning, slik at de ansatte får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk. Målsetting - Gi ansatte mulighet til å styrke sine grunnleggende ferdigheter innen digital kompetanse, lesing, skriving og hverdagsmatematikk. - Øke tallet på ansatte som deltar på bedriftens kurs i interne fagbrev. - Legge til rette for at flere ansatte har tilstrekkelig basiskompetanse til å delta på interne fagbrev / bransjekurs på egen arbeidsplass. - Arrangere kurs der opplæringen tar utgangspunkt i og tilpasses den enkelte arbeidstakers behov, samt de utfordringer som den enkelte møter på arbeidsplassen. Status pr november personer er kartlagt og 34 personer har startet på et opplæringsprogram. - Interessen for tilbudet var stor. Det var 111 søkere til 34 plasser. Sandnes Læringssenter vil søke VOX om å få videreført disse prosjektene. Læringssenteret vil videre søke om nye statlige midler til et nytt prosjekt for basisundervisning. Målet er å legge til rette for at Sandnes Læringssenter kan gi dette tilbudet på permanent basis. 14

17 8.3 Globale medborgere et samarbeid mellom læringssentre og folkehøyskoler. Høsten 2008 inngikk Sandnes Læringssenter samarbeid med Solborg Folkehøyskole,Fredtun Folkehøyskole og Larvik Læringssenter om prosjektet Globale medborgere. I vår region skal ungdommene på Solborg Folkehøyskole og Sandnes Læringssenter møtes regelmessig i prosjektperioden til praktiske aktiviteter. Målsetting - Danne nettverk som skal fremme kontakt og vennskap mellom deltakere med flerkulturell bakgrunn og norske elever. - Skape en arena for språklæring i møte mellom deltakere fra et flerkulturelt samfunn og etnisk norske elever. - Fremme integrering for våre deltakere i møte med norske ungdomsmiljø. 9.0 Nyttige lenker

18 TINGHUS ELVEGATA RUTEN VÅGSGATA VÅGEN33 HER FINNER DU OSS BUSS ELVEGATA SANDNES BIBLIOTEK KULTURHUS SANDNES BRYGGE HAVNEGATA HOTELL POLITI HOLBERGS GATE VIDEREGÅENDE SKOLE HAVNEGATA OLE BULLS GATE GRAVARSVEIEN Sandnes Læringssenter Havnegata Sandnes Foto - ide og design Einar Sira As februar 2009

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter.

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Molde voksenopplæring Historien om veien fra 4 introelever til 120 introelever. Vi har totalt 260 elever

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter

Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Saksbehandler: Sigrun Haarklau Arkivsaknr.: 2013/5426-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune etablerer et opplæringssenter

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2.

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2. Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.1 Vedlegg 1 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: (Heretter kalt deltaker) Adresse,

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN 2010-2013. MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe

Detaljer

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Mål for presentasjonen At deltakerne skal få kunnskap om forsøk med modulstrukturerte læreplaner

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Naturfag Ragnhild Neeraas Dahl, Sunndal voksenopplæring Tove Haugsland, Johannes læringssenter Læreplan i naturfag Læreplangruppen litt om oss

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Fra introdeltaker til ansatt

Fra introdeltaker til ansatt Fra introdeltaker til ansatt Fagdag Intro-NAV i Numedal Maryann Knutsen IMDi Midt-Norge 1 Hva er ditt samfunnsoppdrag? Bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter -aktivitet -deltakelse -medvirkning på alle

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Et steg nærmere sysselsetting

Et steg nærmere sysselsetting Et steg nærmere sysselsetting Samarbeid om kvalifiseringstiltak Oslo, 16. september 2013 1 Aud Blaker Avdelingsleder Arbeid og praksis Voksenopplæringssenteret Bærum kommune Innhold 2 Voksenopplæringssenteret

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Forberedende voksenopplæring

Forberedende voksenopplæring Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Mål for presentasjonen At deltakerne skal få kunnskap om forsøk med modulstrukturerte læreplaner

Detaljer

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Grunnskoleopplæring for voksne Samling for kommunene i M&R Molde, 05.11.2014 Liv Marie Opstad www.fmmr.no/mr - Barnehage og opplæring - Vaksenopplæring PIAAC

Detaljer

Virker NAV for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo.

Virker NAV for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo. Virker NAV for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo. Yrkesdeltakelse, Norge 30.10.2014 Presentasjon 2 3 Årsaker til lavere yrkesdeltakelse Flyktninger: Mismatch mellom kompetanse og etterspørsel Arbeidsinnvandrere:

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Formål hele folket i arbeid «Innen fem år ønsker regjeringen

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Akershus, 9. oktober 2017

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Akershus, 9. oktober 2017 Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Akershus, 9. oktober 2017 Jeg skal snakke om Kompetanse Norges organisering og roller Styringslinjer i voksenopplæringa Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap

Detaljer

ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas

ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas Fylkesmannen i Vestfold ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 - Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler / telefon: Susanne Maria Hammernes 33372423 Deres referanse: Vår referanse:

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 09.05.11-10/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 09.05.11-10/11 Melding til Sandved bydelsutvalg 09.05.11-10/11 Sandnes kommune Møtereferat Møtetype: Samarbeidsutvalg Sted: Sandnes Læringssenter Dato: 28.03.2011 Tidspunkt: 18.00 19.45 Tilstede: Lars Sigurd Tjelle,

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen

Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen Noen innspill til ny stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap: IKVO s syn på hvordan systemet bør tilrettelegges for å imøtekomme voksenes

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Nettbasert

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Kurs i fylkene høsten 2017 Jeg skal snakke om Kompetanse Norges organisering og roller Styringslinjer i voksenopplæringa Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN. Samling i Haugesund 30. mars 2017

INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN. Samling i Haugesund 30. mars 2017 INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN Samling i Haugesund 30. mars 2017 1 Forholdet mellom opplæringsloven og introduksjonsloven Kan personer som deltar i introduksjonsprogrammet

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Strategiplan for inkludering og mangfold

Strategiplan for inkludering og mangfold Bakgrunn Strategiplan for inkludering og mangfold o Stor tilstrømming av flyktninger i 2015 og 2016, 31.000 asylsøkere til Norge Stortingsmelding om integreringspolitikk Prosjekt for å utarbeide strategiplan

Detaljer