BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø /Etat for byggesak og private planer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø /Etat for byggesak og private planer"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø /Etat for byggesak og private planer Tilleggsnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Saksnr.: /120 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: AMBR YTREBYGDA GNR. 110 BNR. 5, KVERNHUSBAKKEN NÆRINGSOMRÅDE, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, 2. GANGS BEHANDLING. Forslag til reguleringsplan med tilhørende saksutredning (heretter: «fagnotat 2») ble oversendt av fagetaten til politisk 2. gangs behandling den Dette notatet representerer et tillegg til fagnotat 2. Bakgrunn Av fagnotat 2 fremgikk at forslagsstiller ikke ønsket å endre planforslaget iht. de innspill som fremkom ved offentlig ettersyn, verken fra fagetaten, private eller høringsinstanser. Ved 2. gangs behandling av planforslaget så fagetaten seg derfor nødt til å fremme et alternativt planforslag (jf. s. 3 i fagnotat 2) i tillegg til forslagsstillers, og dermed la det bli opp til politiske beslutningsorgan å avgjøre ønsket regulering for området. Forslagsstiller ble gjort kjent med det alternative planforslaget. Da saken var under forberedelse til politisk behandling i Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø kom det en henvendelse (datert , dok 108) fra BIR Bedrift AS (heretter: BIR), hjemmelshaver for gnr./bnr. 110/84 og gnr./bnr. 110/55 (jf. figur 1). BIR sine eiendommer Planområdet 110/55 110/84 Figur 1. Eiendommer i planområdet.

2 Av henvendelsen fremgår at BIR hadde kjøpt eiendommen 110/84 under planprosessen, og derfor ikke hadde deltatt i tidlig planfase. En forutsetning for kjøpet av eiendommen var imidlertid muligheten for etablering av næringsvirksomhet på tomten (Kvernhushaugen). BIR hadde frem mot 2. gangs behandling av planforslaget ikke oppfattet at en utnyttelse som forslagsstiller foreslo på deres eiendom var problematisk. Fagetatens hovedinnvending mot planforslaget var at de landskapsmessige konsekvensene av den foreslåtte utnyttelsen på (Kvernhushaugen) var for stor. I fagetatens alternative planforslag ble derfor utbyggingsformål i nordlige delen av gnr./bnr. 110/84, samt deler av gnr./bnr. 110/55, foreslått tatt ut. I følge BIR umuliggjør fagetatens alternative forslag BIR sitt ønske om utvidet drift og gjenvinnings-virksomhet i området. Med bakgrunn i BIR sitt ønske for utvikling i planområdet ble saken utsatt i Byrådsavdelingen og det ble avholdt møte mellom byråden for miljø og byutvikling (Filip Rygg), daglig leder for BIR Bedrift AS (Eivind Fykse) og seksjonsleder for Seksjon for byutvikling i Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (Marit Sørstrøm). I møtet åpnet byråden for at BIR fikk anledning til å gi et innspill til fagetaten om mulig utnyttelse på sin eiendom, som er mer skånsom overfor landskapet, enn planforslaget til forslagsstiller. På bakgrunn av dette ble saken sendt i retur til fagetaten for dialog med BIR og forslagsstiller, og vurdering av alternativ utnyttelse av BIR sitt tomteareal innenfor planområdet, før fagnotat kunne fremmes på nytt. Jf vedlegg G. Det ble avholdt møte mellom fagetaten og BIR i februar 2012 der utforming av et revidert planforslag ble drøftet. Forslagsstiller har i ettertid vha. ny plankonsulent (OPUS Bergen AS) utarbeidet revidert planmateriale til 2. gangs behandling, med det hovedmål å ivareta både fagetatens og BIR sine ønsker for planområdet. Den leverte OPUS Bergen AS revidert planmateriale. Planforslaget slik det opprinnelig ble fremmet av forslagstiller: Side 2 av 9

3 Endringer i planforslaget til 2. gangs behandling (ift. fagetatens alternative forslag) Figur 2. Fagetatens alternative plankart. Figur 3. Justert plankart. Endringer som fremgår av plankartet: 1. Utbyggingsområdet nord i planområdet (Kvernhushaugen) som fagetaten tok ut er tatt inn igjen med formål renovasjonsanlegg, men er nå redusert noe i størrelse. 2. Tilkomstveien sydfra til utbyggingsområdet i nord er nå forutsatt via eksisterende utbygd område på Lønningshaugen og ikke fra Fleslandsveien som i tidligere planforslag. 3. Byggeområdet mot øst med tilhørende adkomstvei (vist som K/I/L 4 og Veg2 i fagetatens alternative forslag) er nesten halvert nordfra. 4. Hensynssonen for bevaring av kulturmiljø som omfatter det eldre gårdstunet på Solbakken er redusert til å omfatte den eldste bygningsmassen. 5. Avkjørsel til eiendommen gnr./bnr. 107/243 (syd for planområdet) er redusert fra 2 til Fyllingsskråninger er tatt ut av plankartet. Endringer i bestemmelsene: Det er foretatt redaksjonelle justeringer av bestemmelsene, men ikke helt i tråd med fagetatens alternative planforslag. Endringer i illustrasjoner: Innleverte snitt: Det er levert snitt som viser forholdet mellom tiltenkte næringsbygg og omgivende områder. Ikke i tråd med plankartet som viser andre maksimale byggehøyder. Side 3 av 9

4 Fagetatens vurdering Fagetaten omtaler her kun de endringer som er foretatt i forslagsstillers planforslag i forhold til fagetatens alternative forslag ved 2. gangs behandling. For utfyllende informasjon vises til fagnotat 2 (vedlegg E). Inngrep i Kvernhushaugen Som signalisert i tidligere saksdokumenter vil fagetaten ikke kunne anbefale en stor inngripen i Kvernhushaugen så lenge den ikke i stor nok grad hensyntar: 1. Eksponering mot offentlig turvei (mot vest- /nordvest) 2. Fjernvirkning 3. Avinors krav om maksimal byggehøyde. Dette er hovedbegrunnelser for at fagetaten i sitt alternative planforslag til 2. gangs politisk behandling tok ut utbyggingsformålet på Kvernhushaugen. 1. Eksponering mot turveien o_tv: Justert planforslag tar inn igjen utbyggingsformål på Kvernhushaugen. Utbyggingsformålet er imidlertid redusert noe sør- og østover ift. opprinnelig planforslag til 2. gangs behandling, noe som medfører at eksponeringen mot turveien (o_tv) vest- nordvest for RA vil reduseres. Innleverte snitt (snitt C og D) illustrerer forholdet til turveien (o_tv) mot nord og mot vest (jf. figur 5 og 7). Snitt-plan (figur 4) viser snittenes forhold til turveien iht. plankart. Figur 4.Utsnitt av snitt-plan (vedlegg x) Side 4 av 9

5 Nord Sør Utsyn fra turveien Vegetasjon SNITT C Figur 5. Snitt C (vedlegg x). Snitt C (nord-sør) viser at et bygg innen feltet RA med 12 meter gesimshøyde fra planeringsnivå kote +41 vil gi en eksponeringsflate på ca. 5,5 meter mot turveien (gitt at bygget plasseres i formålsgrensen) over eksisterende terreng. Den reelle eksponeringen mot turveien vil imidlertid avhenge av tetthet og høyde på vegetasjonen mellom bygget og turveien, og hvor tett opp til turveien vegetasjon er (jf. figur 5) samt avstanden mellom tiltenkt bygg og turveien. Da eksisterende skog på Kvernhushaugen har en ulik tetthet og er en blandingsskog med trær med både høye og lave trær samt at trærne står tett på turveien, vil et bygg som skissert ikke eksponeres mot turveien i nordlig retning. Figur 6. Ortofoto av planområdet med inntegnet offentlig turvei. Snitt D (sør/vest-nord/øst) viser at et bygg i RA med 12 meter gesimshøyde fra planeringsnivå kote +41 vil gi en eksponeringsflate på ca. 4,5 meter i retning turveien over eksisterende terreng ved byggekroppen (gitt at bygget plasseres i formålsgrensen). Som figuren viser (under), stenger imidlertid terrenget/vegetasjon for eksponering av skissert bygg vestover mot turveien. Samtidig er det stor avstand (ca. 100 meter) mellom eksponeringsflate og turveien. Side 5 av 9

6 Vest Øst Vegetasjon Utsyn fra o_tv SNITT D Figur 7. Snitt D (vedlegg x). Med bakgrunn i skissert byggehøyde og planeringsnivå i innsendt plankart vurderer fagetaten at opplevelsesverdien på den offentlige turveien mellom snitt C og D kan ivaretas. 2. Fjernvirkning: Selv om byggeformålet og nærvirkning av skissert inngrep er redusert noe (jf. over) vil inngrepet være synlig i noen grad sørover mot fjorden, men særlig østover. RA Figur 8. Ortofoto av nærområdet. Som snittene (jf. over) viser så vil skissert bygg overstige eksisterende terreng. Sett fra øst vil skisserte bygg på RA bryte med eksisterende silhuetter på Kvernhushaugen. Fagetaten har imidlertid tidligere signalisert at inngrep i haugen fra øst er hensiktsmessig for å kunne utnytte næringsarealet best mulig. Begrunnelsen for dette er at det allerede er gjort inngrep i haugen mot øst med store skjæringer mot Lønningen næringspark. En utvidelse vestover vil således østfra fremstå som en utvidelse av Lønningen næringspark, og ikke som et frittstående element. Med en byggehøyde på kote +53,5, vil justert forslag imidlertid gi fjernvirkning ved Side 6 av 9

7 å bryte Kvernhushaugens silhuetter mot øst og sør. Silhuettvirkningen dempes noe av eksisterende trær på haugen. Etter en helhetsvurdering ift. ønsket næringsutvikling/fortetting i området (jf. planprogram for KDP for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland) slutter fagetaten likevel seg til skissert maksimal høyde på RA. 3. Avinors høydekrav: Avinor krevde ved offentlig ettersyn en maksimal byggehøyde på kote +49. Dette er imidlertid ikke ivaretatt i revidert planforslag. Avinor har i ettertid gått tilbake på høydebegrensningene sine og tillater nå bygg med maksimal kotehøyde på mellom +56 og +60 for RA-feltet. Hensynet til Avinors høydekrav er derfor ivaretatt i planforslaget. Næringsutvikling Ved å tilrettelegge for adkomst fra Lønningen næringspark til RA-feltet på Kvernhushaugen knyttes Lønningen og Kvernhushaugen sammen og man får et større sammenhengende næringsområde. Dette gir en mer effektiv arealbruk enn opprinnelig planforslag som foreslo adkomst og utbygging på Kvernhushaugen adskilt fra Lønningen og «K/I/L» - områdene i planområdet. Det justerte planforslaget viser en tydelig intensjon om effektiv arealbruk ved å øke den maksimale utnyttelsesgraden i feltene K/I/L 1-, 2-, og 3. Dette gir mer fleksible næringstomter som lettere kan møte ulike krav fra bedrifter, og derigjennom øke realiserbarheten av planforslaget. Endringene med å knytte RA-feltet mot eksisterende næringsareal på Lønningshaugen og med å øke utnyttelsesgraden i de andre næringsfeltene ser for øvrig ut til å være i tråd med Bergen kommunes ønsker om fremtidig næringsprofil for området slik denne skisseres i pågående kommunedelplanarbeid for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (jf. fastsatt planprogram av ). I planprogrammet påpekes blant annet viktigheten av fleksible næringstomter for å fremme etableringsevne i aktuelle næringsområder. Høyder innen feltene K/I/L1 K/I/L3 Justert plankart viser maksimalt tillatte høyder innen del-feltene K/I/L1 K/I/L3 på kote +49. Dette åpner for opp mot 19 meter høye bygningskropper, mot 12 meter i opprinnelig planforslag. Fagetaten har tidligere åpnet opp for høyere bygg innen disse feltene (jf. fagnotat 1, kapitlet «Byggehøyder») og anser at dette er fornuftig dersom det legges opp til en mer intensiv næringsprofil på området. Imidlertid setter Avinor en maksimal høydebegrensning på kote +46 i disse feltene. Fagetaten forutsetter derfor en maksimal kotehøyde på +46 for feltene K/I/L1 K/I/L3. Hensynssone kulturmiljø Justert planforslag tar ut rundt halvparten av hensynssone kulturmiljø (se figur 9 og 10). Denne justeringen vil, i følge kulturminnemyndigheten i Hordaland fylkeskommune (jf. vedlagt e-post, vedlegg x), ikke åpne for forringelse kulturminnemiljøet på Solbakken. Fagetaten støtter denne vurderingen. Side 7 av 9

8 Figur 9. Utdrag av justert planforslag. Figur 10. Utdrag av fagetatens alternative planforslag. Overvann Fagetaten har tidligere i plansaken bedt om en redegjørelse for avrenning av overvann fra feltet I2 (nå RA) fordi dette ikke fremgikk av innleverte VA-rammeplan. Siden I2 ble trukket ut av planområdet av fagetaten ved 2. gangs behandling ble dette kravet trukket (jf. fagnotat 2). Utbyggingsformålet er nå justert inn igjen og forslagsstiller har inkludert en bestemmelse om godkjent VA-rammeplan for hele planområdet før tiltak kan godkjennes. Fagetaten vurderer at kravet i bestemmelsene om godkjent VA-rammeplan (jf. 2.2 og 3.1) før rammetillatelse kan godkjennes er tilstrekkelig i denne saken. Utbygger løper imidlertid en risiko for at avrenningsforhold i feltet RA kan medføre behov for plan-endringer og dispensasjoner fra planen i etterkant. Denne usikkerheten er uheldig i forhold til plan- og bygningslovens intensjon om byggestart innen 5 år etter vedtatt detaljregulering. Fyllingsskråninger Fagetaten har tidligere påpekt at fyllingsskråninger og fyllingsfot langs vestsiden av feltene K/I/L 1 og K/I/L3 i sin helhet må inngå i utbyggingsformålet. I justert planforslag foreslår derimot forslagsstiller at det innenfor grønnstruktur kan tillates fyllingsskråninger (jf. pkt. 7.1 i bestemmelsene). Selv om det settes krav til beplantning av fyllingsskråningene er skråningene likevel del av utbyggingsområde og derigjennom utbyggingsformål. Fyllingsskråninger lokalisert nærmere enn 20 meter fra Kvernhusbekken vil dessuten kunne føre til avrenning/forurensing til denne. Fagetaten justerer derfor ut beskrivelsen av tillatelse til fyllinger i felt G (jf. 7.1 i bestemmelsene). Planforslaget sikrer dermed at fyllingsskråninger og fyllingsfot inngår i utbyggingsformål og at de ikke kommer nærmere enn 20 meter fra bekken vest for utbyggingsområdet. Forurensning Tidligere utarbeidet konsekvensutredning til planforslaget viser at det både i utbyggingsfase og driftsfase er viktig med et «miljøoppfølgingsprogram» som inneholder prosedyrer for å hindre forurensing til vann, luft og jord. Konkret for planområdet er det viktig å hindre forurensning av Kvernhusbekken som på sikt kan få tilbake gode miljøforhold etter tidligere forurensinger. Iht. til overnevnte justerer fagetaten inn rekkefølgekrav til godkjent miljøoppfølgingsprogram i reguleringsbestemmelsene (jf og 2.4.3). Dette vil, sammen med Masterplan for Flesland (2012) sine nye krav til avbøtende tiltak for avrenningen fra banesystemet (jf. kap i masterplanen), bidra til å forbedre miljøet i Kvernhusbekken. Massehåndtering Realisering av tiltenkt planforslag vil medføre uttak av store mengder masse. I Bergen kommune er det mangel på massedeponi. Det må derfor avklares hvordan masser fra planområdet skal deponeres før en kan sette i gang tiltak i området. En plan for håndtering av Side 8 av 9

9 masser må derfor foreligge sammen med byggesøknaden til kommunen. Fagetaten justerer inn et slikt krav i bestemmelsene (se og 3.1.1). Støy Det er kommet ny støyforskrift i 2012 (T-1521) og det gjøres oppmerksom på at kontorformål nå regnes som bebyggelse med støyfølsomt bruksformål og at lydkravene i byggteknisk forskrift TEK 10 gjelder for dette formålet. Lydkravene i forskriften anses som tilfredsstilt når kravene i NS 8175 klasse C er oppfylt, dvs. et innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder på 35dB (jf. revidert NS 8175: 2012, kap. 11.6). Før igangsettingstillatelse for tiltak må det derfor utføres støyutredning (etter støyforskriften) som beskriver innendørs lydnivå på eventuelle nye kontorbygninger i planområdet og eventuelle avbøtende tiltak. Fagetaten har av denne grunn nedfelt krav om dette i bestemmelsene (jf og 2.4.4). Konklusjon Fagetaten er i hovedsak positiv til hovedformålet, næring, og det planfaglige grepet i planforslaget. Anbefalt forslag fra fagetaten: I medhold av plan- og bygningslovens vedtas følgende forslag til detaljregulering: 1. Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, Reguleringsplan. Plannummer , vist på plankart sist datert Tilhørende bestemmelser sist datert ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Petter Wiberg byggesakssjef Ulf Sæterdal seksjonsleder Vedlegg: A. Plankart datert B. Alternative reguleringsbestemmelser, datert C. Forslagsstillers planbeskrivelse, datert D. 3D-illustrasjoner D1-D4 ( ) E. Snitt F. Snitt_illustrasjon G. Mailkorrespondanse byrådsavd Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se snr Side 9 av 9

Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan

Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan Byrådssak 250/13 Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan SWSY ESARK-5120-200401685-129 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Bjørg Sletten,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201128314/14 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: TRES Dato: 24.04.2012 YTREBYGDA, GNR. 116, BNR. 182 M.FL., EDVARD GRIEG SUITELL, REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Bergen Kommune: Byutikling, klima og. Ikke tatt til følge.

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Bergen Kommune: Byutikling, klima og. Ikke tatt til følge. MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 652, Eldshovden 10 Arealplan-ID 8080016 Saksnummer 201127029/21

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214843/17 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 18.02.2014 YTREBYGDA, GNR. 107, BNR. 141, 537 M.FL., ESPEHAUGEN. PLANNUMMER 63190000 FORSLAG TIL

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201013439/2

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201013439/2 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 21.03.2011 Saksnr.: 201013439/2 Emnekode:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr: 200209013/27 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh: TEVI Dato: 14.12.2010 Fana, Nesttun, gnr 42, bnr 710 m.fl. Kloppedalshagen (Nesttunmyri) boligområde. Plannummer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 01.03.2013 Saksnr.:

Detaljer

Laksevåg, Gnr. 146, Bnr. 7, 9, 10 m.fl., Gravdal. Forslag til mindre endring av reguleringsplan PlanID 17550002.

Laksevåg, Gnr. 146, Bnr. 7, 9, 10 m.fl., Gravdal. Forslag til mindre endring av reguleringsplan PlanID 17550002. Byrådssak 1068/12 Laksevåg, Gnr. 146, Bnr. 7, 9, 10 m.fl., Gravdal. Forslag til mindre endring av reguleringsplan PlanID 17550002. ASRO ESARK-5121-201212958-29 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-245 - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN. Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-245 Saknr.

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-245 - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN. Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-245 Saknr. SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-245 - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-245 Saknr.: 07/226 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Tilleggsnotat Saksnr.: 200911430/57 200911431/8 200911432/12 200911433/12 200911434/7 200911435/7 200911436/7 200911437/7

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/41 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 01.03.2016 A-sak.Forslag til endring av reguleringsplan for industriområde øst, Buskerud Betongfabrikk - førstegangsbehandling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201400030/255 Saksbeh.: BJBE Emnekode: ESARK-03 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201117808/19 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: TRES Dato: 21.12.2012 YTREBYGDA, GNR. 38, BNR. 3, 133, 190, SØVIKA SMÅBÅTANLEGG, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/2348 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 16.04.2015 012/15 steeir Reguleringsplan for, endring av planen Vedlegg: Dok. dato Tittel Dok.ID

Detaljer

Arkivsak: 10/740 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR GULLØYMOEN BOLIGOMRÅDE I ALVDAL. OFFENTLIG ETTERSYN

Arkivsak: 10/740 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR GULLØYMOEN BOLIGOMRÅDE I ALVDAL. OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/740 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR GULLØYMOEN BOLIGOMRÅDE I ALVDAL. OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr. Utvalg Møtedato 4/11 Fast utvalg for plansaker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, 158/2,3,4-1.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, 158/2,3,4-1.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 11383/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 10.11.2015 9/15 Detaljreguleringsplan for del

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200509197/67 Saksbeh.: ULSA Emnekode: - Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200509197/67 Saksbeh.: ULSA Emnekode: - Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11.3.2011 Saksnr.:

Detaljer

1.3 Planområdets arealformål. I henhold til plan- og bygningsloven 12 er området regulert til følgende formål med feltangivelse som vist i plankart.

1.3 Planområdets arealformål. I henhold til plan- og bygningsloven 12 er området regulert til følgende formål med feltangivelse som vist i plankart. Forslag til planbestemmelser for: Detaljreguleringsplan for Lødingen Fisk Lødingen kommune Tiltakshaver: Lødingen fisk AS Dato for siste revisjon: 03.10.2011 Dato for kommunestyrevedtak: Planbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

Hvordan innarbeide klimahensyn i kommunens fysiske planlegging?

Hvordan innarbeide klimahensyn i kommunens fysiske planlegging? Hvordan innarbeide klimahensyn i kommunens fysiske planlegging? Klimatilpasning i Vestfold Konferanse 6. juni 2011 v/torstein Kiil Regionalavdelingen Vestfold fylkeskommune Klimatilpasning i kommuneplanen

Detaljer

Arkivsak: 15/491 DISPENSASJON FRA BYGGEHØYDER - RAMMSMOENKVARTALET. Saksnr. Utvalg Møtedato 69/15 Formannskapet 04.06.2015

Arkivsak: 15/491 DISPENSASJON FRA BYGGEHØYDER - RAMMSMOENKVARTALET. Saksnr. Utvalg Møtedato 69/15 Formannskapet 04.06.2015 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/491 DISPENSASJON FRA BYGGEHØYDER - RAMMSMOENKVARTALET Saksnr. Utvalg Møtedato 69/15 Formannskapet 04.06.2015 Vedlegg 1. Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201101801/31 Emnekode: ESARK 5123 Saksbeh.: HILK Dato: 13.08.2013 FANA, GNR. 13, BNR. 54, 68 M.FL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4, DETALJPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Lilleby i Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061002)

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Lilleby i Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061002) Dato 30.04.2015 Rev: 25.11.2015 Til Fredrikstad kommune Rambøll Avd Plan og Arkitektur Postboks 383 NO-1601 FREDRIKSTAD T +47 69 95 50 00 F +47 69 95 50 01 www.ramboll.no Vår ref. HS Tlf. 41676496 Søknad

Detaljer

Reguleringsplan for Tunvollveien 11 m.fl. Plankode: 20110015 Dato: 19.12.2013 Reguleringsplan vedtatt: 29.01.2014

Reguleringsplan for Tunvollveien 11 m.fl. Plankode: 20110015 Dato: 19.12.2013 Reguleringsplan vedtatt: 29.01.2014 NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 2011/4698 Bestemmelser til reguleringsplan for: Tunvollveien 11 m.fl. Plankode: 20110015 Dato: 19.12.2013 Reguleringsplan vedtatt: 29.01.2014 I medhold av 12-12 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN LIØYA REVIDERING

REGULERINGSPLAN LIØYA REVIDERING PLANBESKRIVELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN LIØYA REVIDERING Planbeskrivelse Planens formål Gjeldende reguleringsplan for Liøya er fra 1989. Det er gjort endinger i og gitt dispensasjoner

Detaljer

Nasjonal ID 0620_4201. 1 GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål 2 FELLES BESTEMMELSER

Nasjonal ID 0620_4201. 1 GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål 2 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR USTEDALEN HOTELL Nasjonal ID 0620_4201 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26/2-16 1 GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål 1.1.1 BEBYGGELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Endelig fradeling og kartforretning må avvente til klagefristen på dette vedtak er gått ut.

SAKSFRAMLEGG. Endelig fradeling og kartforretning må avvente til klagefristen på dette vedtak er gått ut. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2066 Arkivnummer: 611 &18 Saksbehandler: Audun Mjøs DISPENSASJONSSØKNAD - GNR. 43 BNR. 5 RÅDMANNENS FORSLAG: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen

Detaljer

Oppsummering av merknader. Rv. 3/25 Endring av reguleringsplan- Kontrollstasjon Ånestad

Oppsummering av merknader. Rv. 3/25 Endring av reguleringsplan- Kontrollstasjon Ånestad Oppsummering av merknader Rv. 3/25 Endring av reguleringsplan- Kontrollstasjon Ånestad 2014104728-4 Tretorget v/ Wenche I.S. Høye Bygging av ny kontrollstasjon ved Ånestad kan være et pilotbygg for Statens

Detaljer

REGULERINGSPLAN 16270133, ØSTERHEIMSGRENDA BESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN 16270133, ØSTERHEIMSGRENDA BESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 1/03 2016 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1/03 2016 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Voll Arkitekter,

Detaljer

Laksevåg. Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. Oppstart av reguleringsarbeid. PlanID 62990000.

Laksevåg. Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. Oppstart av reguleringsarbeid. PlanID 62990000. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 19.03.2013 Saksnr.: 201306115/3 Emnekode:

Detaljer

Planbeskrivelse 5040 OASEN NÆRINGSPARK - GARTNERI OG HAGESENTER

Planbeskrivelse 5040 OASEN NÆRINGSPARK - GARTNERI OG HAGESENTER Planbeskrivelse 5040 OASEN NÆRINGSPARK - GARTNERI OG HAGESENTER Arkivsak: 11/1509 Arkivkode: PLANR 5040 Sakstittel: PLAN 5040 - REGULERINGSPLAN FOR OASEN NÆRINGSPARK - GARTNERI/ HAGESENTER, DEL AV GNR.

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Detaljplan for Kniplia Panorama til 1.gangsbehandling. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15 Formannskapet 03.06.2015

GJERDRUM KOMMUNE. Detaljplan for Kniplia Panorama til 1.gangsbehandling. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15 Formannskapet 03.06.2015 GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 5106/2015-46/515 27.05.2015 Saksbehandler: Henning Hornnæss SAKSFRAMLEGG Detaljplan for Kniplia Panorama til 1.gangsbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING «KROKEN»

DETALJREGULERING «KROKEN» DETALJREGULERING «KROKEN» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 19.08.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 19.08.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: 27.01.2016 Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Anbefalt forslag fra fagetaten: I medhold av plan- og bygningslovens 12-8 og 12-2, og i henhold til fullmakt, anbefales oppstart av planarbeid for:

Anbefalt forslag fra fagetaten: I medhold av plan- og bygningslovens 12-8 og 12-2, og i henhold til fullmakt, anbefales oppstart av planarbeid for: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 14.05.13 Saksnr.: 201223120/6 Emnekode:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.09.2015 61119/2015 2011/4569 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/52 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 15/107 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2882

Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2882 Etnedal kommune Rådmannen Gamlestølen v/carl og Kjell Bergum Fjellstogovegen 24 2890 ETNEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2882 15/654 K2-L12 28.06.2016 Reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering av E.C. Dahls gate 2 og Sverres gate 15, E.C. Dahls Kvartalet Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av E.C. Dahls gate 2 og Sverres gate 15, E.C. Dahls Kvartalet Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20100072 Arkivsak:12/17208 Detaljregulering av E.C. Dahls gate 2 og Sverres gate 15, E.C. Dahls Kvartalet Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 21.11.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VENN REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon : 15.08 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201209102/17 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 06.09.2013 YTREBYGDA GNR 35 BNR 32 SØREIDNESET 94 REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62770000 FORSLAG

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 110 bnr. 53 mfl., Hotell - Lønningen. Plannummer 60770000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling.

Ytrebygda, gnr. 110 bnr. 53 mfl., Hotell - Lønningen. Plannummer 60770000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling. Dato: 26. august 2010 Byrådssak 438/10 Byrådet Ytrebygda, gnr. 110 bnr. 53 mfl., Hotell - Lønningen. Plannummer 60770000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling. KJNO BBY-5121-200720932-70 Hva

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 24.01.2014 Saksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Daniel Eggereide Arkivsaksnr.: 16/990-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Daniel Eggereide Arkivsaksnr.: 16/990-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Daniel Eggereide Arkivsaksnr.: 16/990-2 Arkiv: L13 1. gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Bankveien 24 - Plan-id: 0136 11 M242. Forslag til vedtak: Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. Åsatua, boligområde B14 (gnr. 60/bnr. 45 m.fl.) detaljregulering

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. Åsatua, boligområde B14 (gnr. 60/bnr. 45 m.fl.) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Åsatua, boligområde B14 (gnr. 60/bnr. 45 m.fl.) detaljregulering (Plan nr: 1101 20140002) Bestemmelsene er datert: 20.11.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Pål Steiran Planbeskrivelse for reguleringsplan Fritidsbebyggelse på gnr/bnr 2/1,3 Gaaseberg Blefjell

Pål Steiran Planbeskrivelse for reguleringsplan Fritidsbebyggelse på gnr/bnr 2/1,3 Gaaseberg Blefjell Planbeskrivelse for reguleringsplan Fritidsbebyggelse på gnr/bnr 2/1,3 Gaaseberg Blefjell Utgave: 01 Dato: 2009-02-09 Planbeskrivelse for reguleringsplan fritidsbebyggelse Gaaseberg 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSSPØRSMÅL TIL PRINSIPPAVKLARING

REGULERINGSSPØRSMÅL TIL PRINSIPPAVKLARING REGULERINGSSPØRSMÅL TIL PRINSIPPAVKLARING Saksnr.: 201004792/9 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: THHE Dato: 24.05.2011 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 83m.fl, VÅGEDALEN BOLIGER, REGULERINGSPLAN. Foresprsel om viderefring

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - RANDEMFARET 9 MFL. - REGULERINGSPLAN FØRSTEGANGSBEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - RANDEMFARET 9 MFL. - REGULERINGSPLAN FØRSTEGANGSBEHANDLING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: /L12/ 0168 Arkivsaksnr.: 07/1484 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -25/08 26.08.2008

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2013p190e07 13/2807-31 Dato: 22.10.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LØKKEGATA 27 - GODKJENNING

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2013p190e07 13/2807-31 Dato: 22.10.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LØKKEGATA 27 - GODKJENNING Lillehammer kommune Vedlegg 1 til kommunens brev datert 11.12.2015 om godkjent plan Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2013p190e07 13/2807-31 Dato: 22.10.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Til berørte myndigheter og naboer i henhold til adresseliste fra kommunen

Til berørte myndigheter og naboer i henhold til adresseliste fra kommunen Til berørte myndigheter og naboer i henhold til adresseliste fra kommunen VARSEL OM OPPSTART AV Detaljregulering for Græsdal feriehjem i Sarpsborg kommune (PLAN ID 010536004) Varsling I henhold til plan-

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 29 - HOLLANDVEIEN 34 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL SALTAK. RAMMETILLATELSE FOR NY BOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 29 - HOLLANDVEIEN 34 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL SALTAK. RAMMETILLATELSE FOR NY BOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 133 BNR 29 - HOLLANDVEIEN 34 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL SALTAK. RAMMETILLATELSE FOR NY BOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kart i målestokk 1:3000

Detaljer

Fastsetting av planprogram. Ytrebygda, gnr 110, bnr 5, Kvernhusbakken næringsområde, reguleringsplan med konsekvensutredning.

Fastsetting av planprogram. Ytrebygda, gnr 110, bnr 5, Kvernhusbakken næringsområde, reguleringsplan med konsekvensutredning. BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Notat Saksnr.: 200401685/18 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: MOHR Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 02.07.2013 Saksnr.:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/30 11.04.2016

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/30 11.04.2016 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2015/1434-5/193/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/30 11.04.2016 Forslag til detaljreguleringsplan for Kleberberget

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gjøvikvegen 20 Vestre Toten Kommune

STØYVURDERING. Boliger Gjøvikvegen 20 Vestre Toten Kommune STØYVURDERING Boliger Gjøvikvegen 20 Vestre Toten Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.03.2014.2014 På forespørsel fra Gjøvik og Omegn BBL er det

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FA-L12. Detaljregulergingsplan for Lindheim næringsområde planid 09322013 - endelig vedtak

Sauherad kommune Arkiv: FA-L12. Detaljregulergingsplan for Lindheim næringsområde planid 09322013 - endelig vedtak Sauherad kommune Arkiv: FA-L12 Saksmappe: 13/1618-33 Saksbehandler: Øyvind Dag Dahle Dato: 16.02.2014 Detaljregulergingsplan for Lindheim næringsområde planid 09322013 - endelig vedtak Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl.,østmarka sykehus - sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl.,østmarka sykehus - sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 19.11.2015 Sak: 141/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl.,østmarka sykehus - sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 16.06.2011 Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1485 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst 2011-2022. Utlegging til offentlig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.02.2008 Saksnr.: 200610367/6

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 4348/2013-2013/198 Jørgen Tjørhom 02.04.2013 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 4348/2013-2013/198 Jørgen Tjørhom 02.04.2013 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Førstegangsbehandling - kommunedelplan Sirdal sør. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 4348/2013-2013/198 Jørgen Tjørhom 02.04.2013 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 13/47 Utvalg for teknikk,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1218 Arkivnr.: RNR 2012.0034

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1218 Arkivnr.: RNR 2012.0034 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellen- Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/734-0 Arkiv: 5/207 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 28.10.2013 Klagebehandling: Tilbygg på garasje for lager Sted: Spirekleiv 4 gnr. 5 bnr.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.09.2013 Saksnr.: 201216813/37 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune.

Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune. Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune. Oversiktskart, 27.01.16 Støren Oppdragsnr.: 5160538 Versjon: 2 Kort planbeskrivelse ved varsel oppstart detaljplan

Detaljer

Vennesla kommune fremmer forslaget på vegne av Enhet for park og idrett.

Vennesla kommune fremmer forslaget på vegne av Enhet for park og idrett. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan: Eikebakken balløkke PlanID: 2012005 Gnr./Bnr.: 5/764 Størrelse: 2084 m² Dato siste rev.: 30. april 2013 Bakgrunn Vennesla kommune fremmer forslaget på vegne av Enhet

Detaljer

Plan 1130201410 - Detaljregulering for Heimlundtunet Reguleringsbestemmelser.

Plan 1130201410 - Detaljregulering for Heimlundtunet Reguleringsbestemmelser. Plan 1130201410 - Detaljregulering for Heimlundtunet Reguleringsbestemmelser. Godkjent av Strand kommunestyre 23.09.2015 i sak 49/15 1 Formål Planområdet reguleres til følgende formål (PBL 12-5) Bebyggelse

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Bakgrunn for revidering av eksisterende reguleringsplan «Harakollen Øst»:

Bakgrunn for revidering av eksisterende reguleringsplan «Harakollen Øst»: Detaljreguleringsplan Harakollen Øst Feltene BFS 1 og BFS 2 i Øvre Eiker kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: Tiltakshaver: Harakollen Boligutvikling AS Planlegger / forslagsstiller: Siv.ing. Stener

Detaljer

BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR DELFELT IV OG V STRANDKANTEN NORD. PLAN NR 1595

BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR DELFELT IV OG V STRANDKANTEN NORD. PLAN NR 1595 Tromsø kommune BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR DELFELT IV OG V STRANDKANTEN NORD. PLAN NR 1595 Dato:...13.12.04 Dato for siste revisjon:...11.08.05 Dato for planutvalgets vedtak:...30.08.05 I medhold

Detaljer

Lønnum Eiendom AS PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERING LIA PANORAMA Verran kommune 22.05.13

Lønnum Eiendom AS PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERING LIA PANORAMA Verran kommune 22.05.13 Lønnum Eiendom AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING LIA PANORAMA Verran kommune 22.05.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG......... 3 2. BAKGRUNN......... 4 3. PLANPROSESSEN......... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER......

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

Detaljplan for Årsund Vest Hytteområde, Tingvoll

Detaljplan for Årsund Vest Hytteområde, Tingvoll Detaljplan for Årsund Vest Hytteområde, Tingvoll Planbestemmelser Planen er utarbeidet av: REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Asker kommune, 21. mars 2002. For rådmannen. Per Christian Hauge

Asker kommune, 21. mars 2002. For rådmannen. Per Christian Hauge 146f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 13.03.2002 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2. Asker kommune, 21. mars 2002. For rådmannen Per Christian Hauge REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200810778/64 Saksbeh.: ANWE Emnekode: ESARK-5120 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Namdalseid sentrum, område B12 m/fl. 2. gangs behandling.

Endring av reguleringsplan for Namdalseid sentrum, område B12 m/fl. 2. gangs behandling. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/3564-19 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Endring av reguleringsplan for m/fl. 2. gangs behandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg Namdalseid

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN Side 1 av 12 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 2/16 Teknisk utvalg 17.02.2016 12/16 Teknisk utvalg 20.04.2016 29/16 Kommunestyret 28.04.2016 Saksbehandler: Elin Blütecher

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201015746/20 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: MAYH/STHU Dato: 08.10.2012 ÅRSTAD, GNR. 13, BNR. 995, 996 M.FL., STORETVEITVEGEN 96, REGULERINGSPLAN. PLANID

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201211326/33 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ULSA Dato: 05.01.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 707, delstrekning Berg - Stormyra, gang-og sykkelveg, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 707, delstrekning Berg - Stormyra, gang-og sykkelveg, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2016 Sak: 103/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 707, delstrekning Berg - Stormyra, gang-og sykkelveg, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 17/10 Havnestyre 04.03.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 22.02.2010 Saksnummer: 2009/291 Sak:

Detaljer