BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /29"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Saksnr.: /29 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: STHU Bergenhus, gnr 165, bnr 838, 840, 842, 843, 845 og 846, Kvartal Nøstegaten Plan nr Forslag til reguleringsendring, 2. gangs behandling. Kort om planforslaget Forslaget til endring av reguleringsplan vedtatt i Bergen bystyre , sak , fremmes av Bjerk og Bjørge arkitekter as på vegne av Neumann Eiendom as. Bystyrets vedtak av er påklaget. Klagen er oversendt Fylkesmannen i Hordaland til endelig behandling, men behandlingen er lagt i bero i påvente av en avklaring av de forhold som søkes avklart gjennom nærværende forslag til reguleringsendring. Kartskisse og ortofoto av planområdet med plangrensen inntegnet. Ill. Bjerk og Bjørge as Tiltakshaver ønsket i utgangspunktet å beholde eiendomsretten til uterommene på bakkeplanet ved å regulere arealet til fellesareal, men gi allmennheten varig tilgang og bruksrett til disse arealene gjennom bestemmelser til planen. Bakgrunnen var at tiltakshaver ønsket å stå som ansvarlig for drift og vedlikehold av disse arealene. Fylkesmannen har i brev av til Bergen kommune vist til Miljøverndepartementets rundskriv T 1381 med hensyn på konflikt mellom arealbrukskategorien fellesområde for boligformål og områder som skal være tilgjengelige for allmennheten. Fylkesmannen mener det ikke er rettslig adgang til å bruke arealbrukskategorien fellesområder (felles uteareal for boliger) for disse områdene. På bakgrunn av dette har Bergen kommune tatt fylkesmannens påpekning til etterretning, og tiltakshaver har i samråd med kommunen satt i gang en prosess med tanke på å endre reguleringsplanen på dette punktet.

2 Endringer i revidert plankart Forannevnte innbærer at det utendørs arealet som ligger langs sjøfronten, samt arealer på de to plassdannelsene/allmenningene, endres fra fellesareal til offentlig trafikkområde etter plan- og bygningsloven 25 nr 3, med underformål gatetun/plass/sjøpromenade. Planbestemmelsene endres tilsvarende. Dette gjelder primært bestemmelsene 3 og 5, men det er også medtatt en bestemmelse som sikrer at eventuelle renovasjonspunkt skal vises i utomhusplan. Samtidig beholdes arealbruksformål fellesareal for boligene for deler av bakkeplanet langsetter bygningene og ved inngangspartier, jf plankart. Endringene som innarbeides i planen, har kun konsekvenser for arealbruken på bakkeplanet og endrer ikke andre forhold innenfor planområdet. Dette betyr at planbeskrivelsen for reguleringsplan ikke endres på vesentlige punkter, bortsett fra oversikten for de ulike arealbrukskategoriene i planen. Planområdet har et grunnareal på m², derav ligger m² i sjø. Det legges til grunn at tomt som grunnlag for utnyttelsesgrad regnes som i tidligere plankart, selv om deler at tidligere foreslått privat areal får endret formål til offentlig trafikkareal. Reguleringsformål Innenfor planområdet reguleres det til boliger, forretning, kontor og allmennyttig formål. I tillegg vil utomhusarealene omfattes av offentlig veg, torg og fortau, samt felles, privat kjøretrafikkareal og privat gangareal. Planområdet omfatter i henhold til oversikt datert følgende arealer: Totalt: Herunder: Byggeområder Neumann Eiendom as: Byggeområde Inventor Eiendom as: Offentlig kjøreveg: Offentlig fortau: Offentlig torg: Trafikkområde i sjø: Felles avkjørsel: Felles gangareal: 14,4 daa 2,50 daa 2,30 daa 1,60 daa 1,25 daa 1,60 daa 4,50 daa 0,10 daa 0,55 daa For utfyllende opplysninger om forslaget til reguleringsendring vises til forslagsstillers notat/ beskrivelse datert For utfyllende opplysninger om planområdet, opprinnelig planforslag osv vises til forslagsstillers planbeskrivelse utarbeidet i tilknytning til opprinnelig plansak (snr , dokument 233, vedlegg 11). Innkomne merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn 9 uttalelser; alle fra offentlige høringsinstanser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten i vedlegg E. Dette materialet er gjennomgått av fagetaten og vurderes som dekkende. Side 2 av 5

3 Flere instanser har ingen merknader til endringsforslaget. De med merknader peker blant annet på følgende: Grønn etat savner arealene som ved offentlig ettersyn av det opprinnelige planforslaget (snr ) ble vist som gangvei i forkant av bygg 1. Statens vegvesen savner en oppfølging om sitt krav stilt ved offentlig ettersyn av det opprinnelige planforslaget, om en rekkefølgebestemmelse om at utbygging av planområdet ikke må tillates før trafikkomleggingen på Nøstet er gjennomført. Bergen Parkering minner om det økende behovet i samfunnet for tilrettelagte parkeringsplasser for forflytningshemmede. Samferdselsetaten gjør oppmerksom på at to parkeringslommer/veiutvidelser langsetter Nøstegaten er tatt ut av planen og anbefaler at disse behandles som en endring i nærværende sak. Det henvises til Fagetatens vurdering for fagetatens synspunkt på aktuelle tema. Endringer etter 1.gangs behandling Plankartet er kun oppdatert i forhold til saksgang og ikke endret etter at saken var utlagt til offentlig ettersyn. Planbestemmelsene er justert i den forstand at Samferdselsetatens merknad i forhold til bestemmelse er ivaretatt. Fagetatens vurdering Fagetaten har vurdert alle aktuelle tema, men nedenfor følger kun kommentarer til de aktuelle hovedproblemstillingene i saken. For opplysninger om øvrige tema henvises til forslagsstillers notat (vedlegg D). De foreslåtte endringer av reguleringsplanen vedtatt av Bergen bystyre fremstår som en vesentlig endring av formål. Endring av reguleringsformål regnes på sin side som en vesentlig endring av gjeldende plan. Det innebærer at forslaget må fremmes for politisk (2. gangs) behandling. Fylkesmannen vil deretter ta klagen innkommet i forbindelse med bystyrets vedtak av opp til endelig behandling. Etaten er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte endringer og har ingen spesielle merknader til verken innhold eller konsekvensene av endringsforslaget. Det gjøres i denne forbindelse oppmerksom på at fagetaten allerede under behandlingen av vedtatt plan pekte på de forhold som fylkesmannen kommenterer i sitt brev av , men fagetatens argumentasjon ble ikke vektlagt. Til uttalelsene fra Grønn etat og Statens vegvesen er å bemerke at de forhold de ønsker å sikre, ikke ble ivaretatt gjennom vedtaket bystyret fattet Forholdene kan derfor hevdes å ligge utenfor de forhold som skal ivaretas gjennom nærværende forslag til reguleringsendring. Fagetaten har for så vidt forståelse for begge, men anser forslaget om en gangvei på sjøsiden av bygg 1 som tapt. Når det gjelder kravet om en rekefølgebestemmelse, kan ikke fagetaten se at den konkrete sammenhengen mellom den utbygging som følger av planforslaget, og den foreslåtte omleggingen av trafikkmønsteret på Nøstet er av en slik karakter at det fordrer en rekkefølgebestemmelse som krevd. Dette blant annet fordi Nøstegatens funksjon fra krysset med Jonsvollsgaten og utover mot Verftet ikke blir endret ved den foreslåtte endringen av trafikkmønsteret i området. Side 3 av 5

4 Når det gjelder påpekningen fra Samferdselsetaten vedrørende de to parkeringslommene som er fjernet i forhold til vedtatt plan, har fagetaten ingen kommentarer ut over at endringen med fordel kunne vært påpekt på et tidligere tidspunkt. Endringen er gjort etter avtale mellom forslagsstiller og Samferdselsetaten og følger som en konsekvens av krav fra Bergen brannvesen om bedret tilkomst for brannkjøretøy. Endringen er for øvrig allerede utført i forbindelse med gjennomført opprustning av den aktuelle delen av Nøstegaten. Noen av beboere i området har pr telefon gitt utrykk for at de savner de aktuelle parkeringsplassene, men fagetaten kan ikke se at makelighetshensyn skal komme foran krav til sikkerhet, enten det nå er av hensyn til brann, fremkommelighet eller trafikkbildet generelt. Fagetaten anser planforslagets aktuelle tema som tilfredsstillende løst og belyst. Det presiseres at forslaget til reguleringsendring ikke omfatter endring av bebyggelsens formål, høyder, trafikk- og parkeringsløsninger etc. Dette er tema som ble avklart gjennom bystyrets behandling av sak i møte For nærmere beskrivelse av planområdet vises til den planbeskrivelse som fulgte den opprinnelige plansaken, jf snr , del av dok nr 233. Konklusjon Forslaget til reguleringsendring vurderes å være tilfredsstillende og anbefales vedtatt. Anbefalt forslag fra fagetaten: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1, jf 34-2 (Overgangsbestemmelser til plandelen), vedtas følgende forslag til reguleringsendring: a. Bergenhus, gnr 165, bnr 838 m.fl., Kvartal Nøstegaten, Plannummer , vist på plankart sist datert b. Tilhørende planbestemmelser datert/revidert b.1 Følgende bestemmelser er endret i forhold til vedtaket fattet : b.1.1 Er endret til: Detaljerte tekniske planer for hele det offentlige veganlegget som inngår i planområdet, samt krysset Nøstegaten/ Jonsvollsgaten, skal være innsendt til og godkjent av Statens vegvesen før rammetillatelse/ tillatelse til tiltak gis. Detaljerte tekniske planer for hele det offentlige veganlegget som inngår i planområdet, samt krysset Nøstegaten/ Jonsvollsgaten, skal være innsendt til og godkjent av Samferdselsetaten og Statens vegvesen før rammetillatelse/tillatelse til tiltak gis. b Renovasjonspunkter skal skjermes/overbygges av estetiske og forurensingsmessige hensyn. Er endret til: Plassering av renovasjonspunkter skal vises i utomhusplaner, og renovasjonspunkter skal skjermes av estetiske og forurensningsmessige hensyn. Nedkast for boss-sug kan plasseres på hensiktsmessig sted både i privat/ felles og i offentlig areal. b.1.3 Tidligere bestemmelse utgår. Side 4 av 5

5 Erstattes med: Torg 1A, 1B og 2, fra Nøstegaten og frem til kaifront skal være utformet med kjøresterkt dekke og være tilrettelagt med tilkomst for brannvesenets kjøretøyer Sjøpromenade S1 skal tilrettelegges for fotgjengere For tiltak i sjø skal det sendes søknad til havnemyndighetene. b.1.4 Tidligere bestemmelser 5.1, 5.2 og 5.3 utgår. Erstattes med: 5.1 Felles avkjørsel Avkjørsel FA1 skal opparbeides og sikres som vist på planen. FA1 er kjørbar adkomst til formål i felt 1 og i felt Felles gangareal All utendørs grunn regulert til slikt fellesområde og tilknyttet Nøstegaten 50, 52, 54 og 56 skal eies, opparbeides og driftes av tiltakshaver. Det skal ikke settes permanente gjerder mellom fellesområder og offentlige trafikkområder. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Else-Kristin Foss Vikenes byggesakssjef Finn Wetteland seksjonsleder Trykte bilag: A. Plankart datert , del av dok nr 28 B. Planbestemmelser, datert , del av dok nr 28 C. Illustrasjonsplan, datert , del av dok nr 28 D. Forslagsstillers notat/planbeskrivelse, datert , del av dok nr 6 E. Forslagsstillers oppsummering av innkomne uttalelser, datert , dok nr 26 Andre sentrale dokumenter: Forslagsstillers planbeskrivelse snr , datert , del av dok nr 233 Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se saksnr: Det vises også til saksnr: (opprinnelig plansak). Side 5 av 5

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 03.06.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 2009-20-02 Saksnr.: 200803876/36

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /19 Saksbeh.: FIWE Emnekode: - Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /19 Saksbeh.: FIWE Emnekode: - Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.03.2011 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /71

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /71 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 12.01.2010 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /68

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /68 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 25.11.2011 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /50 Emnekode: BBY 5121

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /50 Emnekode: BBY 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.12.2009 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /35

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /35 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 20.04.2010 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.12.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2012 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /46

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /46 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2009 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200902354/10 Saksbeh.: ISAV Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /55

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /55 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.03.10 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200918788/2 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149, bnr m.fl., Johan Berentsens veg. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Laksevåg, gnr. 149, bnr m.fl., Johan Berentsens veg. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 24.09.2018 Saksnr.: 201611467/61 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Laksevåg,

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /61

Fagnotat Saksnr.: /61 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Byrådsavd. Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.02.2011 Fagnotat Saksnr.: 200513627/61

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 09.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201204203/16 Saksbeh.: MFSA Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214995/11 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 27.03.2014 YTREBYGDA, GNR. 119, BNR. 75, HOLTAÅSEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62540000 FORSLAG

Detaljer

Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning.

Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Byrådssak 1338 /14 Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID 63850000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. ASRO ESARK-5120-201333746-50 Hva saken gjelder:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: Emnekode: Saksbeh.: Dato: 200908950/10 BBY 5120 INGA 12.10.2010 LAKSEVÅG, OLSVIKÅSEN. GNR. 123, BNR. 344 M. FL. OLSVIK BARNEHAGE, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.10.2012 Saksnr.: 201105720/40 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /15 Saksbeh.: OYAN Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /15 Saksbeh.: OYAN Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.12.2009 Saksnr.:

Detaljer

Dato: 01.mars Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien , Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring.

Dato: 01.mars Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien , Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring. Dato: 01.mars 2011 Byrådssak 1104/11 Byrådet Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien 130-134, Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring. EMRA BBY-5120-200907784-18

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /13 Saksbeh.: BJBE Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /13 Saksbeh.: BJBE Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 12.07.2010 Saksnr.:

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201632158/44 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 14.08.2017

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.02.2008 Saksnr.: 200610367/6

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 07.04.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Fana, gnr. 49, bnr. 1 og 61 m.fl. Vestre Valla, Reguleringsplan. Arealplan-id Fagnotat 2. gangs behandling

Fana, gnr. 49, bnr. 1 og 61 m.fl. Vestre Valla, Reguleringsplan. Arealplan-id Fagnotat 2. gangs behandling BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.02.2016 Saksnr.: 201217027/118 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bytrådsavdeling for byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Bytrådsavdeling for byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Bytrådsavdeling for byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Notat Saksnr.: 200805400/12 Saksbeh.: LINS Emnekode: BBY-5122 Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Kopi

Detaljer

Figur 1: Planavgrensning

Figur 1: Planavgrensning BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 19.07.2017 Saksnr.: 201537610/16 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: MCHR/IMKA

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 24.02.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 24.01.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /222

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /222 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.06.2011 Saksnr.: 200415469/222 Emnekode:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200801042/18 200802168/8 Saksbeh.: DABE Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201322612/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 28.05.2015

Detaljer

Fana, Gnr. 97, Bnr. 1, Stendafjellet masseuttak og avfallsdeponi, Reguleringsendring. Arealplan-ID GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr. 97, Bnr. 1, Stendafjellet masseuttak og avfallsdeponi, Reguleringsendring. Arealplan-ID GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.12.2015 Saksnr.: 201207163/98 Emnekode: ESARK

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /29

Fagnotat Saksnr.: /29 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 25.10.2010 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /75 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /75 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 09.01.2018 Saksnr.: 201632158/75 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Åsane,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201004140/12 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.09.2013 Saksnr.: 201216813/37 Emnekode: ESARK

Detaljer

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Åsane gnr 209 bnr 676, Åstveitvegen 22 PlanID. 61640000 Saksnummer 201012335 Utarbeidet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 02.07.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /18

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /18 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.05.09 Saksnr.: 200707407/18

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 13.06.2013 Saksnr.:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /55

BERGEN KOMMUNE Byutvikling og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /55 BERGEN KOMMUNE Byutvikling og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 20.04.2010 Saksnr.: 200704320/55

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /48

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /48 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.04.2011 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling, Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2014 Saksnr.:

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID FAGNOTAT MINDRE REGULERINGSENDRING.

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID FAGNOTAT MINDRE REGULERINGSENDRING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Byplanavdelingen Dato: 18.10.2016 Saksnr.: 201533198/77 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ARBO Åsane, Gnr.

Detaljer

Figur 1: Oversiktsbilde og skråfoto

Figur 1: Oversiktsbilde og skråfoto BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 05.05.2017 Saksnr.: 201608223/32 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: OPLO Laksevåg,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.08.2014 Saksnr.:

Detaljer

Varsel om oppstart av privat planarbeid med utbyggingsavtale Søvikdalen Søreide, Bergen kommune

Varsel om oppstart av privat planarbeid med utbyggingsavtale Søvikdalen Søreide, Bergen kommune Likelydende brev til private og offentlige høringsinstanser, i tillegg til naboer iht adresseliste Vår ref.: 180426_17015_Varslingsbrev 26.04.18 Varsel om oppstart av privat planarbeid med utbyggingsavtale

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201217791/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: MAYH Dato: 8.7.2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201221950/20 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HELY Dato: 21.10.2014

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /36 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /36 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 310119 Saksnr.: 201721740/36 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: KULD Ytrebygda,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200810509/11 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: SHOL Dato: 29.06.2009 BERGENHUS, GNR. 168, BNR. 1785, 2071 M.FL., HELLEN PANORAMA, PLANNUMMER 60110000. HOVEDFORMÅL:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 01.07.2015 Saksnr.:

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Tas ikke til følge

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Tas ikke til følge MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Fana, gnr 40, bnr 8 m.fl. Skjoldvegen boligtun Arealplan-ID 63530000 Saksnummer 201216136

Detaljer

Bergenhus, gnr. 165, bnr. 574 mfl., Nøstegaten. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Bergenhus, gnr. 165, bnr. 574 mfl., Nøstegaten. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. Byrådssak 1167 /15 Bergenhus, gnr. 165, bnr. 574 mfl., Nøstegaten. Arealplan-ID 64310000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO ESARK-5120-201401768-21 Hva saken gjelder:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201101801/31 Emnekode: ESARK 5123 Saksbeh.: HILK Dato: 13.08.2013 FANA, GNR. 13, BNR. 54, 68 M.FL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4, DETALJPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11.03.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11.05.2010 Saksnr.:

Detaljer

FANA, GNR. 95, BNR. 2 MFL., SAGAVIKA, BOLIGER. AREALPLAN-ID REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. FASTSETTING AV PLANPROGRAM.

FANA, GNR. 95, BNR. 2 MFL., SAGAVIKA, BOLIGER. AREALPLAN-ID REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. FASTSETTING AV PLANPROGRAM. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.07.2016 Saksnr.: 201516017/54 Emnekode: ESARK

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201005252/20 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: TEVI Dato: 16.12.2011 Ytrebygda, Hjellestad nordre, gnr 106, bnr 18, 358 m.fl. Kviturspollen havneanlegg. Forslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201209102/17 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 06.09.2013 YTREBYGDA GNR 35 BNR 32 SØREIDNESET 94 REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62770000 FORSLAG

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200513627/27 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: KAKN Dato: 25.06.2009 FORSLAG TIL VESENTLIG REGULERINGSENDRING VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN. ÅRSTAD, GNR. 160,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200810778/64 Saksbeh.: ANWE Emnekode: ESARK-5120 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200709558/36 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SIFJ Dato: 02.06.2009 Fyllingsdalen, gnr 21, bnr 3, 4 mfl., Strømme gård boligområde. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201200484/14 Saksbeh.: IRAS Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.09.2013 Saksnr.: 200918295/76 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.:

Detaljer

Arna, gnr 287, 289 og 301. Arna stasjon, krysningsspor. Arealplan-ID Forslag til detaljreguleringsplan, 2.gangs behandling.

Arna, gnr 287, 289 og 301. Arna stasjon, krysningsspor. Arealplan-ID Forslag til detaljreguleringsplan, 2.gangs behandling. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 17.03.2014 Saksnr.: 201220051/58 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: LNRO Kopi til: Arna,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200913527-44 Emnekode: BBY-5121 Saksbeh: MAGO

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200901321/21 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: ANSV Dato: 18.02.2011 YTREBYGDA, GNR. 35, BNR. 58 M.FL., INDRE KURVAVIKA, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 61480000

Detaljer