BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /29"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Saksnr.: /29 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: STHU Bergenhus, gnr 165, bnr 838, 840, 842, 843, 845 og 846, Kvartal Nøstegaten Plan nr Forslag til reguleringsendring, 2. gangs behandling. Kort om planforslaget Forslaget til endring av reguleringsplan vedtatt i Bergen bystyre , sak , fremmes av Bjerk og Bjørge arkitekter as på vegne av Neumann Eiendom as. Bystyrets vedtak av er påklaget. Klagen er oversendt Fylkesmannen i Hordaland til endelig behandling, men behandlingen er lagt i bero i påvente av en avklaring av de forhold som søkes avklart gjennom nærværende forslag til reguleringsendring. Kartskisse og ortofoto av planområdet med plangrensen inntegnet. Ill. Bjerk og Bjørge as Tiltakshaver ønsket i utgangspunktet å beholde eiendomsretten til uterommene på bakkeplanet ved å regulere arealet til fellesareal, men gi allmennheten varig tilgang og bruksrett til disse arealene gjennom bestemmelser til planen. Bakgrunnen var at tiltakshaver ønsket å stå som ansvarlig for drift og vedlikehold av disse arealene. Fylkesmannen har i brev av til Bergen kommune vist til Miljøverndepartementets rundskriv T 1381 med hensyn på konflikt mellom arealbrukskategorien fellesområde for boligformål og områder som skal være tilgjengelige for allmennheten. Fylkesmannen mener det ikke er rettslig adgang til å bruke arealbrukskategorien fellesområder (felles uteareal for boliger) for disse områdene. På bakgrunn av dette har Bergen kommune tatt fylkesmannens påpekning til etterretning, og tiltakshaver har i samråd med kommunen satt i gang en prosess med tanke på å endre reguleringsplanen på dette punktet.

2 Endringer i revidert plankart Forannevnte innbærer at det utendørs arealet som ligger langs sjøfronten, samt arealer på de to plassdannelsene/allmenningene, endres fra fellesareal til offentlig trafikkområde etter plan- og bygningsloven 25 nr 3, med underformål gatetun/plass/sjøpromenade. Planbestemmelsene endres tilsvarende. Dette gjelder primært bestemmelsene 3 og 5, men det er også medtatt en bestemmelse som sikrer at eventuelle renovasjonspunkt skal vises i utomhusplan. Samtidig beholdes arealbruksformål fellesareal for boligene for deler av bakkeplanet langsetter bygningene og ved inngangspartier, jf plankart. Endringene som innarbeides i planen, har kun konsekvenser for arealbruken på bakkeplanet og endrer ikke andre forhold innenfor planområdet. Dette betyr at planbeskrivelsen for reguleringsplan ikke endres på vesentlige punkter, bortsett fra oversikten for de ulike arealbrukskategoriene i planen. Planområdet har et grunnareal på m², derav ligger m² i sjø. Det legges til grunn at tomt som grunnlag for utnyttelsesgrad regnes som i tidligere plankart, selv om deler at tidligere foreslått privat areal får endret formål til offentlig trafikkareal. Reguleringsformål Innenfor planområdet reguleres det til boliger, forretning, kontor og allmennyttig formål. I tillegg vil utomhusarealene omfattes av offentlig veg, torg og fortau, samt felles, privat kjøretrafikkareal og privat gangareal. Planområdet omfatter i henhold til oversikt datert følgende arealer: Totalt: Herunder: Byggeområder Neumann Eiendom as: Byggeområde Inventor Eiendom as: Offentlig kjøreveg: Offentlig fortau: Offentlig torg: Trafikkområde i sjø: Felles avkjørsel: Felles gangareal: 14,4 daa 2,50 daa 2,30 daa 1,60 daa 1,25 daa 1,60 daa 4,50 daa 0,10 daa 0,55 daa For utfyllende opplysninger om forslaget til reguleringsendring vises til forslagsstillers notat/ beskrivelse datert For utfyllende opplysninger om planområdet, opprinnelig planforslag osv vises til forslagsstillers planbeskrivelse utarbeidet i tilknytning til opprinnelig plansak (snr , dokument 233, vedlegg 11). Innkomne merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn 9 uttalelser; alle fra offentlige høringsinstanser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten i vedlegg E. Dette materialet er gjennomgått av fagetaten og vurderes som dekkende. Side 2 av 5

3 Flere instanser har ingen merknader til endringsforslaget. De med merknader peker blant annet på følgende: Grønn etat savner arealene som ved offentlig ettersyn av det opprinnelige planforslaget (snr ) ble vist som gangvei i forkant av bygg 1. Statens vegvesen savner en oppfølging om sitt krav stilt ved offentlig ettersyn av det opprinnelige planforslaget, om en rekkefølgebestemmelse om at utbygging av planområdet ikke må tillates før trafikkomleggingen på Nøstet er gjennomført. Bergen Parkering minner om det økende behovet i samfunnet for tilrettelagte parkeringsplasser for forflytningshemmede. Samferdselsetaten gjør oppmerksom på at to parkeringslommer/veiutvidelser langsetter Nøstegaten er tatt ut av planen og anbefaler at disse behandles som en endring i nærværende sak. Det henvises til Fagetatens vurdering for fagetatens synspunkt på aktuelle tema. Endringer etter 1.gangs behandling Plankartet er kun oppdatert i forhold til saksgang og ikke endret etter at saken var utlagt til offentlig ettersyn. Planbestemmelsene er justert i den forstand at Samferdselsetatens merknad i forhold til bestemmelse er ivaretatt. Fagetatens vurdering Fagetaten har vurdert alle aktuelle tema, men nedenfor følger kun kommentarer til de aktuelle hovedproblemstillingene i saken. For opplysninger om øvrige tema henvises til forslagsstillers notat (vedlegg D). De foreslåtte endringer av reguleringsplanen vedtatt av Bergen bystyre fremstår som en vesentlig endring av formål. Endring av reguleringsformål regnes på sin side som en vesentlig endring av gjeldende plan. Det innebærer at forslaget må fremmes for politisk (2. gangs) behandling. Fylkesmannen vil deretter ta klagen innkommet i forbindelse med bystyrets vedtak av opp til endelig behandling. Etaten er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte endringer og har ingen spesielle merknader til verken innhold eller konsekvensene av endringsforslaget. Det gjøres i denne forbindelse oppmerksom på at fagetaten allerede under behandlingen av vedtatt plan pekte på de forhold som fylkesmannen kommenterer i sitt brev av , men fagetatens argumentasjon ble ikke vektlagt. Til uttalelsene fra Grønn etat og Statens vegvesen er å bemerke at de forhold de ønsker å sikre, ikke ble ivaretatt gjennom vedtaket bystyret fattet Forholdene kan derfor hevdes å ligge utenfor de forhold som skal ivaretas gjennom nærværende forslag til reguleringsendring. Fagetaten har for så vidt forståelse for begge, men anser forslaget om en gangvei på sjøsiden av bygg 1 som tapt. Når det gjelder kravet om en rekefølgebestemmelse, kan ikke fagetaten se at den konkrete sammenhengen mellom den utbygging som følger av planforslaget, og den foreslåtte omleggingen av trafikkmønsteret på Nøstet er av en slik karakter at det fordrer en rekkefølgebestemmelse som krevd. Dette blant annet fordi Nøstegatens funksjon fra krysset med Jonsvollsgaten og utover mot Verftet ikke blir endret ved den foreslåtte endringen av trafikkmønsteret i området. Side 3 av 5

4 Når det gjelder påpekningen fra Samferdselsetaten vedrørende de to parkeringslommene som er fjernet i forhold til vedtatt plan, har fagetaten ingen kommentarer ut over at endringen med fordel kunne vært påpekt på et tidligere tidspunkt. Endringen er gjort etter avtale mellom forslagsstiller og Samferdselsetaten og følger som en konsekvens av krav fra Bergen brannvesen om bedret tilkomst for brannkjøretøy. Endringen er for øvrig allerede utført i forbindelse med gjennomført opprustning av den aktuelle delen av Nøstegaten. Noen av beboere i området har pr telefon gitt utrykk for at de savner de aktuelle parkeringsplassene, men fagetaten kan ikke se at makelighetshensyn skal komme foran krav til sikkerhet, enten det nå er av hensyn til brann, fremkommelighet eller trafikkbildet generelt. Fagetaten anser planforslagets aktuelle tema som tilfredsstillende løst og belyst. Det presiseres at forslaget til reguleringsendring ikke omfatter endring av bebyggelsens formål, høyder, trafikk- og parkeringsløsninger etc. Dette er tema som ble avklart gjennom bystyrets behandling av sak i møte For nærmere beskrivelse av planområdet vises til den planbeskrivelse som fulgte den opprinnelige plansaken, jf snr , del av dok nr 233. Konklusjon Forslaget til reguleringsendring vurderes å være tilfredsstillende og anbefales vedtatt. Anbefalt forslag fra fagetaten: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1, jf 34-2 (Overgangsbestemmelser til plandelen), vedtas følgende forslag til reguleringsendring: a. Bergenhus, gnr 165, bnr 838 m.fl., Kvartal Nøstegaten, Plannummer , vist på plankart sist datert b. Tilhørende planbestemmelser datert/revidert b.1 Følgende bestemmelser er endret i forhold til vedtaket fattet : b.1.1 Er endret til: Detaljerte tekniske planer for hele det offentlige veganlegget som inngår i planområdet, samt krysset Nøstegaten/ Jonsvollsgaten, skal være innsendt til og godkjent av Statens vegvesen før rammetillatelse/ tillatelse til tiltak gis. Detaljerte tekniske planer for hele det offentlige veganlegget som inngår i planområdet, samt krysset Nøstegaten/ Jonsvollsgaten, skal være innsendt til og godkjent av Samferdselsetaten og Statens vegvesen før rammetillatelse/tillatelse til tiltak gis. b Renovasjonspunkter skal skjermes/overbygges av estetiske og forurensingsmessige hensyn. Er endret til: Plassering av renovasjonspunkter skal vises i utomhusplaner, og renovasjonspunkter skal skjermes av estetiske og forurensningsmessige hensyn. Nedkast for boss-sug kan plasseres på hensiktsmessig sted både i privat/ felles og i offentlig areal. b.1.3 Tidligere bestemmelse utgår. Side 4 av 5

5 Erstattes med: Torg 1A, 1B og 2, fra Nøstegaten og frem til kaifront skal være utformet med kjøresterkt dekke og være tilrettelagt med tilkomst for brannvesenets kjøretøyer Sjøpromenade S1 skal tilrettelegges for fotgjengere For tiltak i sjø skal det sendes søknad til havnemyndighetene. b.1.4 Tidligere bestemmelser 5.1, 5.2 og 5.3 utgår. Erstattes med: 5.1 Felles avkjørsel Avkjørsel FA1 skal opparbeides og sikres som vist på planen. FA1 er kjørbar adkomst til formål i felt 1 og i felt Felles gangareal All utendørs grunn regulert til slikt fellesområde og tilknyttet Nøstegaten 50, 52, 54 og 56 skal eies, opparbeides og driftes av tiltakshaver. Det skal ikke settes permanente gjerder mellom fellesområder og offentlige trafikkområder. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Else-Kristin Foss Vikenes byggesakssjef Finn Wetteland seksjonsleder Trykte bilag: A. Plankart datert , del av dok nr 28 B. Planbestemmelser, datert , del av dok nr 28 C. Illustrasjonsplan, datert , del av dok nr 28 D. Forslagsstillers notat/planbeskrivelse, datert , del av dok nr 6 E. Forslagsstillers oppsummering av innkomne uttalelser, datert , dok nr 26 Andre sentrale dokumenter: Forslagsstillers planbeskrivelse snr , datert , del av dok nr 233 Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se saksnr: Det vises også til saksnr: (opprinnelig plansak). Side 5 av 5