Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes"

Transkript

1 Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes

2 Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

3 Kommunens rolle ved private planforslag Plan- og bygningsloven 3-2 andre ledd: Offentlige organer og private har rett til å fremme planforslag etter reglene i 3-7 og 12-3, jf Bestemmelsene om private planforslag gjelder forslag om detaljregulering. Dersom det fremmes privat forslag om områderegulering har forslagsstiller ikke de samme rettighetene.

4 Kommunens rolle ved private planforslag forts. Ved oppstart skal forslagsstiller legge frem planspørsmålet for kommunen, jf Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides og bistå i planarbeidet. Kommunens oppgaver: - orientere om overordnede planer, interesser og mål som gjelder for området - påpeke eventuell motstrid med overordnede planer og ta opp behovet for planrevisjon og ansvarsfordeling - informere om kravene om planprogram og konsekvensutredning

5 Kommunens rolle ved private planforslag forts. Utarbeidelse av privat planforslag følger de ordinære saksbehandlingsreglene etter pbl. Den private parten har ansvar for kunngjøring, planprogram, konsekvensutredning, osv. Kommunen skal godkjenne planprogram og konsekvensutredning. Kommunen kan kreve at det først skal utarbeides områderegulering der aktuell detaljregulering inngår, jf fjerde ledd.

6 Kommunens rolle ved private planforslag forts første ledd: «Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen 12 uker eller annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i 12-9 og 12-10»

7 Kommunens rolle ved private planforslag forts. Avgjørelsen gir bare uttrykk for om kommunen ønsker å gå videre med planprosessen. Ikke bestemmende for rettigheter eller plikter, dermed ikke et enkeltvedtak som kan påklages. Hvis forslaget er i tråd med overordnet plan, kan forslagsstiller kreve at et eventuelt avslag legges frem for kommunestyret.

8 Kommunens rolle ved private planforslag forts. Kommunen sender eventuelt planforslaget på høring og legger det ut til offentlig ettersyn. Kommunen har ingen plikt til å vedta forslaget. Forslagstiller kan ikke kreve dekning av kostnader tilknyttet reguleringsprosessen. For at kommunen skal bli erstatningsansvarlig, må kommunen ha opptrådt utilbørlig.

9 Utredning av alternativ plassering Plan- og bygningsloven 4-2 andre ledd: For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Gjelder også der reguleringsplan avviker fra overordnet plan, jf og 12-3.

10 Utredning av alternativ plassering forts. Planer og tiltak som krever konsekvensutredning er definert i konsekvensutredningsforskriften kapittel II. Forskriften 9 syvende ledd siste punktum: Forhold som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan, herunder aktuelle lokaliseringsalternativ, skal ikke utredes på nytt. Fremgår av vedlegg III at det skal redegjøres for hvilke alternativer som er vurdert.

11 Utredning av alternativ plassering forts. Rt s. 661 Endring av reguleringsplan for bygging av ambassade. Manglet konsekvensutredning. Uttalelser om plikten til å utrede alternativ plassering. Det foreligger ikke en alminnelig plikt til å utrede alternativ plassering. Vurdering av plikten må ta utgangspunkt i formålet med konsekvensutredningen.

12 Utredning av alternativ plassering forts. Mange forhold spiller inn: - Fordrer tiltaket et mer helhetlig perspektiv med sammenlikning av flere tomtealternativer? - Er tiltaket i strid med overordnet plan? - Er lokaliseringsspørsmålet komplisert eller omstridt? Må sikre et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag ut fra de hensyn det er nærliggende å legge vekt på. Hensynet til forholdsmessighet spiller også inn. En utredningsplikt vil være begrenset til aktuelle alternativer.

13 Utredning av alternativ plassering forts. Reguleringsplan for skytebane i Skurdalen Skytebane på Geilo skulle flyttes. I 2003 ble 9 alternative plasseringer i kommunen vurdert. 3 av alternativene ble ansett som mulige. De 9 opprinnelige alternativene var beskrevet i saksfremlegg til kommunestyremøte i Det ble fremlagt støyvurderinger for de 3 aktuelle alternativene.

14 Utredning av alternativ plassering forts. Kommunestyret fattet følgende vedtak: «Alternativ plassering av skytebane i Dagali, som er fremkommet etter forslag fra grunneiere i området, inkluderes i utarbeidelse av flatereguleringsplan, på linje med området Nord Skurdalen og øst for RV 40.» I 2010 opphevet kommunestyret vedtaket og oppfordret skytterlaget til å starte regulering av foreslått område i Sør-Skurdalen. Saksfremlegget viste vurdering av alternativene som skulle utredes. Reguleringsplan vedtatt 30. august 2012.

15 Utredning av alternativ plassering forts. Av planforslaget fremgikk det blant annet at: - det i mange år har blitt jobbet med å finne en erstatning for skytebane på Geilo - det har blitt sett på en rekke alternativer - kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides reguleringsplanforslag for ny skytebane i Skurdalen - 0-alternativet er vurdert i planforslaget Møtebøker fra relevante kommunestyremøter ble inkludert som vedlegg til etterfølgende møter.

16 Utredning av alternativ plassering forts. Fylkesmannens konklusjon: «Fylkesmannen er etter en samlet vurdering kommet til at utredningene i saken i utgangspunktet oppfyller kravene til konsekvensutredning. Lokaliseringsalternativene er riktignok ikke inntatt konkret i planforslaget, men det er vist til historikken både i planforslaget og i saksfremleggene. I tillegg er møtebøkene som omhandler plasseringen inntatt som vedlegg ved politisk behandling av den endelige reguleringssaken. Fylkesmannen anser etter dette at dokumentasjonen av utredningene er tilstrekkelig.»

17 Utredning av alternativ plassering forts. Sivilombudsmannen sak 11/709 Reguleringsplan - vurdering av alternative plasseringer for industriområde. 12 alternativer ble vurdert. Planprogrammet omtalte alternativene kun i generelle vendinger. Evalueringskriterier var listet opp, men alternativene ble ikke knyttet opp mot disse.

18 Utredning av alternativ plassering forts. Rapport om alternativene fulgte ikke med planprogrammet da dette ble fastsatt. Kommunestyret fikk kun redegjort for konklusjonen om at det valgte alternativet var det beste. SOMB: - saken var ikke godt nok opplyst da planen ble vedtatt - mangel at kommunestyret og Fylkesmannen ikke har sett på de alternative plasseringene - kan ikke utelukkes at saksbehandlingsfeil har innvirket på resultatet

19 Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Kommunestyret er plan- og reguleringsmyndighet. Kommunestyret avgjør hvilke arealer som skal inngå i reguleringsplan, hva arealene skal benyttes til og hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan.

20 Fylkesmannens kompetanse i klagesaker forts. Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er fastslått i : - rundskriv T-8/86 - brev av 16. januar 2004 fra Miljøverndepartementet Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil, kan Fylkesmannen oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen, jf. fvl 41.

21 Fylkesmannens kompetanse i klagesaker forts. Fylkesmannen kan ikke: - treffe vedtak som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring - foreta endringer som medfører at reguleringsplanen endres i hovedtrekkene Andre typer endringer kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i endringene. Hvis det er uenighet, må klagesaken oversendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Sak 11/8047 detaljreguleringsplan for Aasremmenden

22 Fylkesmannens kompetanse i klagesaker forts. Fylkesmannen kan ellers prøve alle sider av det påklagede vedtaket, også rent skjønnsmessige vurderinger. Fylkesmannen skal som statlig myndighet skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl 34, andre ledd.

23 Fylkesmannens kompetanse i klagesaker forts. Forarbeidene til fvl 34: «tilføyelsen i 34 andre ledd tredje punktum innebærer at klageinstansen i tillegg til klagers anførsler skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre. I praksis vil dette innebære en viss terskel for klageinstansen i forhold til å endre kommunale eller fylkeskommunale vedtak på grunnlag av overprøving av det frie skjønnet.» Sivilombudsmannen sak 2009/1402.

24 Endring/oppheving av reguleringsplan Reguleringsmyndigheten står fritt til å vedta endring eller oppheving av reguleringsplan. Kreves ikke særlige grunner/endrede forhold. Vedtaket må være saklig begrunnet i reguleringsmessige hensyn.

25 Endring/oppheving av reguleringsplan forts. Plan- og bygningsloven Endring og oppheving av reguleringsplan første ledd: For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Omfatter områderegulering og detaljregulering. Vedtak skal i utgangspunktet fattes av kommunestyret.

26 Endring/oppheving av reguleringsplan forts. Oppheving av reguleringsplan gjøres ofte ved å: - vedta oppheving av reguleringsplan - vedta ny reguleringsplan - vedta ny kommuneplan I alle tilfellene skal det gjennomføres full planprosess. Oppheving av gammel plan må fremgå av vedtak om ny regulerings- eller kommuneplan.

27 Endring/oppheving av reguleringsplan forts andre ledd: Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i planen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen.

28 Endring/oppheving av reguleringsplan forts tredje ledd: Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig 1-9. Suppleres med forvaltningsloven 16. Forarbeidene: hvis det foreligger innvendinger fra berørte fagmyndigheter eller private, vil ikke endringen kunne anses som mindre.

29 Endring/oppheving av reguleringsplan forts. Ikke en hvilken som helst innvending fra berørte private parter vil gjøre det nødvendig med full planprosess. Protest fra fylkeskommunen eller berørt statlig sektororgan endringen vil ikke anses som mindre. Avgjørende må være om saken blir godt nok opplyst.

30 Endring/oppheving av reguleringsplan forts. Hva som er mindre endring må avgjøres ut fra konkret, samlet vurdering i den enkelte sak. Grensen mellom endring og mindre endring: - ikke gå utover hovedtrekkene i tidligere plan - ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser - ikke i strid med overordnede planer Endring av arealformål eller hensynssoner er ikke mindre endring.

31

32

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer