Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune Årsregnskap 2009"

Transkript

1 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

2

3 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Hovedoversikt, balansen... 8 Endring arbeidskapital... 9 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskapsskjema 2A investering Noter Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Note nr. 2 Endring i arbeidskapital Note nr. 3 Kommunens pensjonsforpliktelse Note nr. 4 Aksjer og andeler i varig eie Note nr. 5 Garantier gitt av kommunen Note nr. 6 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Note nr. 7 Anleggsmidler Note nr. 8 Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr. 9 Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Note nr.10 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Note nr. 11 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig Note nr. 12 Selvkosttjenester Note nr. 13 Leasing avtaler Note nr. 14 Årsverk Note nr. 15 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Note nr. 16 Interkommunale samarbeid Note nr. 17 Kapitalkonto Investeringsregnskapet 2009 på ansvarsnivå Driftsregnskapet på gruppe ansvar Hammerfest Parkering KF Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Hovedoversikt balansen Note nr. 1 Endring i arbeidskapital Note nr. 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr. 3 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Note nr. 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) inv Note nr. 5 Gjeldsforpliktelser Note nr. 6 Kapitalkonto Hammerfest Eiendom KF Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Hovedoversikt balansen Note nr 1 Endring i arbeidskapitalen Note nr 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr 3 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Note nr. 4 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Note nr. 5 Anleggsmidler Note nr. 6 Kapitalkonto

4 Hammerfest kommune - Årsregnskap

5 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt, drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,85 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,03 Overføringer med krav til motytelse , , , ,27 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,59 Eiendomsskatt , , , ,79 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,53 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,15 Sosiale utgifter , , , ,76 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,08 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 Overføringer , , , ,92 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,34 Sum driftsutgifter , , , ,57 Brutto driftsresultat , , , ,96 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,77 Mottatte avdrag på utlån , , , ,24 Sum eksterne finansinntekter , , , ,01 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,68 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , ,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,68 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,67 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,29 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,12 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , ,36 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,81 Sum bruk av avsetninger , , , ,29 Overført til investeringsregnskapet 0, , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 0, , , ,70 Avsetninger til bundne fond , , , ,88 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,58 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,36 0,00 0,00 0,00 5

6 Hovedoversikt, investering Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,75 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,75 Utgifter Lønnsutgifter ,80 0,00 0, ,72 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,40 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 Overføringer , ,00 0, ,33 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,33 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,45 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,50 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,79 Avsetninger til bundne fond ,53 0,00 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,29 Finansieringsbehov , , , ,99 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,35 Mottatte avdrag på utlån , , , ,16 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet 0, , , ,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,69 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,79 Sum finansiering , , , ,99 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,53 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,75 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,52 Sum anskaffelse av midler , , , ,80 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,57 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,45 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,18 Sum anvendelse av midler , , , ,20 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,60 Endring i ubrukte lånemidler ,04 0,00 0, ,35 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0, ,36 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0, ,00 Endring i arbeidskapital , , , ,39 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,37 Bruk av avsetninger , , , ,77 Til avsetning senere år ,36 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,60 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,75 Interne utgifter mv , , , ,75 Netto interne overføringer 0, ,00 0,00 0,00 7

8 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt, balansen Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,86 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,86 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,68 Herav: Kortsiktige fordringer , ,24 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,44 SUM EIENDELER , ,54 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,02 Herav: Disposisjonsfond , ,56 Bundne driftsfond , ,62 Ubundne investeringsfond , ,35 Bundne investeringsfond , ,23 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,36 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk ,36 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,90 Langsiktig gjeld , ,50 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,50 Kortsiktig gjeld , ,02 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,02 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,54 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,54 Herav: Ubrukte lånemidler , ,54 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , ,54 8

9 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Endring arbeidskapital Regnskap 2009 Regnskap 2008 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,36 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,99 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,63 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,55 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,92 9

10 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , ,59 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,79 Andre direkte eller indirekte skatter 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,38 Renteinntekter og utbytte , ,77 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,68 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , ,91 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, ,00 Til ubundne avsetninger 0, ,70 Til bundne avsetninger , ,88 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0, ,12 Bruk av ubundne avsetninger , ,81 Bruk av bundne avsetninger , ,36 Netto avsetninger , ,29 Overført til investeringsregnskapet 0, ,00 Til fordeling drift , ,18 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,18 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , ,00 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , ,45 Utlån og forskutteringer , ,50 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,79 Årets finansieringsbehov , ,74 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,35 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0, ,00 Tilskudd til investeringer 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,91 Andre inntekter 0, ,00 Sum ekstern finansiering , ,26 Overført fra driftsregnskapet 0, ,00 Bruk av avsetninger , ,48 Sum finansiering , ,74 Udekket/udisponert 0, ,00 10

11 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Noter Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i regnskapsåret, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunalog regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva.-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva.-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 11

12 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 2 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel , ,53 Inntekter investeringsdel , ,75 Innbetaling eksterne finanstransaksjoner , ,52 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel , , , ,57 Utgifter investeringsdel , ,45 Utbetaling eksterne finanstransaksjoner , ,18 Sum anvendelse av midler , ,20 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,60 Endring i ubrukte lånemidler , ,09 Endring regnskaps-prinsppp ,36 Endring i arbeidskapital , ,39 Arbeidskapitalen i bevilgningsregnskapet fremstår som en negativ endring, og er svekket i løpet av Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer , ,99 Endring aksjer og andeler Premieavvik , ,00 Endring sertifikater 0,00 0,00 Endring obligasjoner 0,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,36 Endring omløpsmidler , ,63 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,55 Premieavvik , ,00 Endring arbeidskapital , ,92 Arbeidskapitalen i balansen fremstår som en negativ endring, og er svekket i løpet av

13 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 3 Kommunens pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler, forpliktelser og beregnet akkum. Premieavvik (jfr. 13-1,nr. E) KLP SPK SUM Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Estimatavvik (jfr. 13-3, nr. D) KLP SPK SUM Estimatavvik pensjonsforpliktelser Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( jfr. 13-1, nr. C) KLP SPK SUM Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskonstnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Beregningsforutsetninger (jfr nr. D, jfr også 13-5 nr. B-F) KLP SPK Avkastning på pensjonsmidler 6,50 % 5,85 % Diskonteringsrente 5,50 % 5,50 % Årlig lønnsvekst 3,79 % 3,79 % Årlig G-regulering 3,79 % 3,79 % Generelt om pensjonsordningene: Hammerfest kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderpensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderpensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. 13

14 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 4 Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført verdi Markedsverdi Andel i selskapet Kommunal Landspensjonskasse Finnmark Ressursselskap AS % Hammerfest Turist AS Pro Barents AS Landsdelscene for dans Hammerfest Energi AS % Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Museet for kystkultur og gjenreisning Kontrollutvalgssekretariatet Strandparken 1 AS % Nord Norge Kompaniet AS Skaidi Utvikling AS Hammerfest Næringshage AS Hammerfest Industrifisk AS Marinor AS Biblioteksentralen Studentbyen på Sogn Studentsamfunnets hus 200 Galvano AS Studentbyen på Berg, Trondheim Nord Norsk Student og elevheim Studentboliger i Bergen Johan Kvalsvik AS Yrkeskolenes hybelhus Oslo Ishavsolje AS Sjøspeiderforeningen Østhandelsentret AS Hammerfest Frys og is AS Arctic Company AS Finnmark Stamfiskstasjon AS Finnmark Fiskeredskap AS Halldrift AS Isbjørnklubben Stiftelsen Barentshavkonferanse

15 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 5 Garantier gitt av kommunen Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Tyven Barnehage AS Småbarnsforeldrenes Barnehage Sum garantier Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Antall garantier Antall garantier Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Samlet garanti 0 0 Totalt garantibeløp alle garantier Note nr. 6 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Tekst Per regnskapsåret Per forrige regnskapsår Kommunens samlede fordringer , ,93 Herav fordring på: Hammerfest Havnevesen KF ,67 Hammerfest Parkering KF Gjenreisningsmuseet 4 892, ,47 Kirkelig Fellesråd , ,79 Kommunens samlede gjeld , ,97 Herav kortsiktig gjeld til: Kirkelig fellesråd Gjenreisningsmuseet Hammerfest Parkering KF , ,62 Hammerfest Eiendom KF , ,35 Herav langsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Havnevesen KF og Parkering KF har gjort opp gjelden til kommunen i Gjelden til Eiendom KF består i hovedsak av ikke overført momskompensasjon. 15

16 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 7 Anleggsmidler Anleggsmiddelgruppe plan Avskrivn. Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Note nr. 8 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond Regnskaps-året Forrige år Avsetninger til fond , ,37 Bruk av avsetninger , ,77 Til avsetning senere år (merforbruk 2009) ,36 0,00 Netto avsetninger , ,60 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Regnskaps-året Forrige år IB , ,03 Avsetninger driftsregnskapet 0, ,70 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet , ,00 UB , ,56 16

17 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Regnskaps-året Forrige år IB , ,10 Avsetninger , ,88 Bruk av avsetninger , ,36 UB , ,62 Avsetninger og bruk av avsetninger dreier seg om øremerkede midler. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Regnskaps-året Forrige år IB , ,56 Avsetninger , ,79 Bruk av avsetninger 0, ,00 UB , ,35 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Regnskaps-året Forrige år IB , ,92 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger 0, ,69 UB , ,23 Note nr. 9 Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret ,36 Totalt merforbruk til inndekking ,36 Resterende antall år for inndekking 17

18 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr.10 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Kommunens samlede lånegjeld år Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt fastrente 4,94 % ,5 år Kommunekreditt flytende rente 2,15 % år Kommunekreditt flytende rente 2,40 % år Kommunalbank flytende rente 1,95 % år Husbanken flytende rente 2,30 % ,1 år Husbanken fast rente 4,7 % ,5 år Husbanken fast rente 3,5 % år KLP flytende rente 2,15 % ,5 år NKS flytende rente 1,20 % år Nordea flytende rente 1,97 % år Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr ,- Note nr. 11 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig Tekst Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Kommunens samlede lånegjeld år Andel knyttet til selvkostområder Vann, avløp og renovasjon andel i kr Vann, avløp og renovasjon andel i % 7,7 % 8,9 % Øvrige selvkostområder i kr Øvrige selvkostområder i % Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i % 92,3 % 91,1 % Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter) 18

19 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 12 Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 67 % 96 % 66 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 48 % 44 % 45 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde RENOVASJON Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 101 % 90 % 100 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) 19

20 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Selvkostområde FEIING Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 80 % 74 % 78 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 49 % 50 % 71 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Note nr. 13 Leasing avtaler Leasingkontrakter pr Fabrikat Modell Reg.nr Årlig leie Selskap Kontraktsdato Utløpsdato Sentraladministrasjon HjemmePc HP Intern. Bank Plc IT avdelingen (1350) Citroên Berlingo varebil 1.6 HD 2009 ZX DnB NOR Finans Plan og utvikling (1500) Kopimaskin Richo G. Hagen Kopimaskin Xerox Xerox Credit Toyota Land Cruiser D-4D out 2007 ZX Finansical Services Post og Kopisentralen (1850) Toyota Hiace 2006 ZX Toyota Kredittbank Flyktningsadministrasjonen (2320) Citroen 2006 ZX DnB NOR Finans Barnevern (2360) Passat stasjonsvogn 2006 ZX L. Møller Bilfinans Rusmiddeltjenesten (3560) Toyota Yaris varebil/ ZX Toyota Kredittbank Pleie og omsorg (3700) Toyota Hi-Ace varebil 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans

21 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Fabrikat Modell Reg.nr Årlig leie Selskap Kontraktsdato Utløpsdato Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Kulturadministrasjonen (4500) Nissan Qashqai 2008 ZX SpareBank Finans Administrasjon Idrett (4900) Toyota Hi- Ace 4 WD 2008 ZX Toyota Kredittbank Fellesadministrasjon (5000) Toyota Landcruiser varebil 2005 ZX Toyota Kredittbank Kommunale veier (5230) Toyota Landcruiser 2007 ZX Toyota Kredittbank Toyota Urban Cruiser 4 AWD 2009 ZX DnB NOR Finans Vannverk (5300) Toyota Landcruiser VX Automat 2009 ZX DnB NOR Finans VW Transporter varebil/ ZX Møller Bilfinans Toyota Hi-Ace 2009 ZX Toyota Kredittbank Feievesen (5410) Toyota Landcruiser varebil 2008 ZX Toyota Kredittbank Idrett (5600) Peugeot Dangell 2006 ZX SpareBank Finans Parkvesen (5650) Toyota Hi-Ace/ ZX Toyota Kredittbank Felles vedlikehold og vaktmestere Toyota HiAce D-4D 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota HiAce D-4D 2009 ZX DnB NOR Finans Citroen Ber-La PLU 90 H 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Hi Ace 4wd 2005 ZX Toyota Kredittbank Toyota Hiace/ ZX Toyota Kredittbank Felles renhold (6090) Toyota Hiace 2007 ZX Toyota Kredittbank Samlet utgifter til leasing er bokført i regnskapet med kr ,52 21

22 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 14 Årsverk Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 68,42 % 71,00 68,21 Antall menn % andel menn 31,58 % 29,00 31,79 Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 56,82 % 62,29 67,85 Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 43,18 % 37,71 32,15 Fordeling heltid/deltid Tekst Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 87,33 % 86,44 % 84,65 Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 12,67 % 13,56 % 15,35 Note nr. 15 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Tekst Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) Ordføreren er nestleder i styret Hammerfest Industrifiske AS Rådmann er styreleder Vest-Finnmark Krisesenter Alternative tilleggsopplysninger: Det er ikke inngått etterlønnsavtale med rådmannen Rådmannen har åremålstilling. 22

23 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 16 Interkommunale samarbeid Vest-Finnmark Krisesenter Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Hammerfest kommune ,51 Overføring fra Kvalsund kommune ,30 Overføring fra Hasvik kommune ,85 Overføring fra Måsøy kommune ,23 Overføring fra Nordkapp kommune ,84 Resultat av overføringer ,73 Sum driftsinntekter ,25 Sum driftsutgifter , ,4 Resultat av virksomheten , ,98 Disponering av resultatet Overført til neste driftsår Udekket underskudd Interkommunalt oljevern Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Hammerfest kommune ,25 Overføring fra Kvalsund kommune ,34 Overføring fra Hasvik kommune ,34 Overføring fra Måsøy kommune ,51 Overføring fra Alta kommune ,17 Overfring fra Loppa kommune ,51 Overføring fra Kautokeino kommune ,03 Resultat av overføringer ,16 Sum driftsinntekter ,03 Sum driftsutgifter ,19 Resultat av virksomheten , ,19 Disponering av resultatet Overført til neste driftsår Udekket underskudd Saldo fond oljevernberedskap pr kr ,93 23

24 Hammerfest kommune - Årsregnskap Sentralen for Finnmark Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Hammerfest kommune ,21 Overføring fra Alta kommune ,44 Overføring fra Berlevåg kommune ,97 Overføring fra Båtsfjord kommune ,04 Overføring fra Gamvik kommune ,05 Overføring fra Hasvik kommune ,33 Overføring fra Karasjok kommune ,91 Overføring fra Kautokeino kommune ,69 Overføring fra Kvalsund kommune ,84 Overføring fra Lebesby kommune ,25 Overføring fra Loppa kommune ,59 Overføring fra Måsøy kommune ,13 Overføring fra Nesseby kommune ,85 Overføring fra Nordkapp kommune ,42 Overføring fra Porsanger kommune ,06 Overføring fra Sør Varanger kommune ,27 Overføring fra Tana kommune ,06 Overfring fra Vadsø kommune ,77 Overføring fra Vardø kommune ,23 Resultat av overføringer ,11 Sum driftsinntekter ,76 Sum driftsutgifter ,87 Resultat av virksomheten , ,87 Disponering av resultatet Overført til neste driftsår Udekket underskudd Saldo fond 110-sentralen for Finnmark kr ,- 24

25 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 17 Kapitalkonto KAPITALKONTO Debet Beløp Kredit Beløp Balanse (kapital) ,90 Debetposter i året: Salg av fast eiendom og anlegg Kreditposter i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Av og nedskrivning av fast eiendom og anlegg ,00 Oppskrivning av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr og maskiner Aktivering av utstyr og maskinger ,00 Av og nedskrivning av utstyr og maskiner ,00 Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler ,00 Nedskrivninger av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Avdrag på utlån ,73 Utlån ,93 Avskrivning på utlån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,96 Avdrag på eksterne lån ,08 Avdrag sosiallån ,00 Utlån sosiallån ,00 Pensjonsforpliktelser ,00 Pensjonsmidler , Balanse (kapital) ,22 Sum debet ,91 Sum kredit ,91 Kapitalkonto viser saldo for egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. Kapitalkonto påvirker ikke årsresultatet. Hammerfest, den 31. desember april 2010 Leif Vidar Olsen Trond Rognlid Rune Mauno Rådmann Økonomisjef Regnskapssjef 25

26 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Investeringsregnskapet 2009 på ansvarsnivå Tekst Regnskap 2009 Regulert budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Krisesenter , IT - avdelingen , , Hybelhus Eiendomskjøp fra FEFO , Baksalen skole , Reindalen skole ballplass , Elvetun skole , Elvetun barnehage 2 022, Inventar Strandparken , , Infeksjonsavdeling , , Sykehjem Salsiden , , Meredianstøtta , , Fotballhallen , Inventar AKS , Digitalkino AKS Orgel kirken , , Bokmagasin biblioteket , Lager Hammerfest stadion , Rehab. utendørsanlegg , Tråkkemaskin , Messegulv H-festhallen Feiemaskin , Veier Findusområdet , Maskiner , , Bru Vassbukta , , Autovern/kantstein , Asfaltering Båtsfjordveien ,10 Opprustning 5235 sentrumsgater , , Veg og gatelys , , Ny veibelysning , , Støttemur/gang- og turvei , Trafikksikkerhetstiltak , , Parkeringsanlegg Bohus , Utredning tunell , Fartsdempende tiltak , , Vannverk , , Overvannledning Fuglenes , VA-ledninger omsorgsbolig , Slamsugebil vannverket Avløp , , Hovedplan veg , , Brannvesen , Cobra , , Brannutstyr , Kjøretøy brannvesen Parker Opparbeidelse turvei , , Parkanlegg/Lekeplasser , , Nye kvartalslekeplasser , Kommunale eiendommer , ,42 26

27 Hammerfest kommune - Årsregnskap ENØK , , Varmepumpe Isbjørnhallen , Sandbukt boligfelt , , Boligfelt B , , Tyvenlia boligfelt , , Boligfelt Bekkeli , , Industriarealet , , Industriomr. Båt og Motor 3 731, Industriomr. Fiskerihavna 4 403, Indurstromr. Rypklubben Sneskjermer , , Nye snøskjermer , , Breilia skole , , Elvetun skole , Fuglenes skole , Fjordtun barneskole , , Reindalen barnehage , Radioen barnehage , Breidablikk barnehage , , Rådhuset , , Strandparken , , Flerbrukshallen , , Treningsdekke , , Kulturhuset , , Strandpromenaden , , Utlån Sum utgifter , ,45 Salg av tomter ,00 Salgsinntekter ,00 Overføringer , ,75 Sum inntekter , , , ,75 Finanstrasaksjoner Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,50 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning tidlerere udekket Avsetning ubundne fond , ,79 Avsetning bundne fond , ,00 Sum finansieringstrans , ,29 Finansieringsbehov , ,99 Dekket slik: Bruk av lån , ,35 Mottatte avdrag på utlån , ,16 Salg av aksjer og andeler Overføring fra driftsregnsk ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av ubundne fond ,00 Bruk av bundne fond ,69 Bruk av likviditetsreserve ,79 Sum finansiering , ,99 Udekket / udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 27

28 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Driftsregnskapet på gruppe ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp. Ansvar: 10 SENTRALADMINISTRASJON 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 10 SENTRALADMINISTRA , Grp. Ansvar: 19 FELLES 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER 0, KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , Sum utgifter , Sum grp. Ansvar: 19 FELLES , Grp. Ansvar: 20 SKOLE OG OPPVEKST 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 20 SKOLE OG OPPVEKST , Grp. Ansvar: 26 BARNEHAGER 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 26 BARNEHAGER ,

29 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp. Ansvar: 30 HELSE 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 30 HELSE , Grp. Ansvar: 32 SOSIALE TJENESTER 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 32 SOSIALE TJENESTER , Grp. Ansvar: 33 PLEIE OG OMSORG 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER 0, Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 33 PLEIE OG OMSORG , Grp. Ansvar: 45 SEKTOR FOR KULTUR 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 45 SEKTOR FOR KULTUR ,

30 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp. Ansvar: 50 TEKNISK DRIFT 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER 0, Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 50 TEKNISK DRIFT , Grp. Ansvar: 70 SÆRREGNSKAPET 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 70 SÆRREGNSKAPET 0, Grp. Ansvar: 80 SKATT OG RAMMETILSKUD 14 OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 80 SKATT OG RAMMETILS , Grp. Ansvar: 90 RENTER, AVDRAG OG AVSL 15 FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , OVERFØRINGER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 90 RENTER, AVDRAG OG A , T O T A L T 0,

31 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF Regnskap

32 Hammerfest Parkering - Årsregnskap

33 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Brukerbetaling ,81 0,00 0, ,50 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,64 Overføringer med krav til motytelse ,82 0,00 0, ,00 Overføringer uten krav til motytelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,14 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , , ,52 Sosiale utgifter , , , ,75 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro , , , ,34 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod , , , ,94 Overføringer , , , ,00 Avskrivninger. 0, , ,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,55 Brutto driftsresultat: , , , ,59 Finansposter: Renteinntekter og utbytte ,00 0,00 0,00 72,18 Mottatte avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter ,00 0,00 0,00 72,18 Renteutgifter og låneomkostninger , , ,00 452,14 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , ,00 452,14 Resultat eksterne finanstransaksjoner: , , ,00-379,96 Motpost avskrivninger 0, , ,00 0,00 Netto driftsresultat: , , , ,63 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,00 Avsatt til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,00 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,86 0,00 0, ,63 33

34 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler ,90 0,00 0, ,60 Utlån og forskutteringer 470,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov ,90 0,00 0, ,60 Finansiert slik: Bruk av lånemidler ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering: ,00 0,00 0,00 0,00 Overført fra driftsdelen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0, ,60 Sum finansiering: ,00 0,00 0, ,60 Udekket/udisponert ,90 0,00 0,00 0,00 34

35 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt balansen EIENDELER: Regnskap 2009 Regnskap 2008 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0,00 0,00 Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler ,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 Aksjer og andeler 470,00 0,00 Pensjonsmidler 0,00 0,00 Sum anleggsmidler: , ,00 Omløpsmidler Varer 0,00 0,00 Kortsiktige fordringer , ,07 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 Kasse, bankinnskudd , ,16 Sum omløpsmidler: , ,23 SUM EIENDELER: , ,23 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond , ,57 Bundne driftsfond , ,00 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) , ,63 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskapet ,90 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Sum egenkapital: , ,20 Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Pensjonsforpliktelser 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån ,00 0,00 Avsetning for forpliktelser 0,00 0,00 Sum langsiktig gjeld: ,00 0,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlånt 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,03 Premieavvik 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld: , ,03 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,23 Memoriakonti Ubrukte lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene 0,00 0,00 35

36 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Note nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,14 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner ,00-72,18 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,55 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,60 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner ,45 452,14 Sum anvendelse av midler , ,29 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,03 Endring i ubrukte lånemidler 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , ,03 Arbeidskapital i driftsregnskapet fremstår som en positiv endring, og er styrket i løpet av Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler , ,23 Endring kortsiktige fordringer , ,07 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 Endring sertifikater 0,00 0,00 Endring obligasjoner 0,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,99 Endring omløpsmidler , ,06 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,03 Premieavvik 0,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,03 Arbeidskapital i balansen fremstår som en positiv endring, og er styrket i løpet av

37 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Note nr. 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond Regnskaps-året 2009 Forrige år Avsetninger til fond , ,63 Bruk av avsetninger ,60 Til avsetning senere år ,90 0,00 Netto avsetninger , ,03 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Regnskaps-året 2009 Forrige år IB , ,17 Avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 0,00 0,00 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet 0, ,60 UB , ,57 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Regnskaps-året 2009 Forrige år IB , ,00 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 UB , ,00 Bundet driftsfond gjelder parkeringsfondet til opparbeidelse av parkeringsplasser. Note nr. 3 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk , ,63 Årets disponering av mindreforbruk 0 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret ,86 Totalt mindreforbruk til disponering ,49 Mindreforbruk tidligere år er ikke vedtatt disponert. 37

38 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Note nr. 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) inv. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket 0 Årets avsetning til inndekking 0 Nytt udekket i regnskapsåret ,90 Totalt udekket til inndekking ,90 Resterende antall år for inndekking Foretaket har behov for tilleggsfinansiering av investeringsprosjekter, da det er investert mer enn det var budsjettmessig dekning for. Note nr. 5 Gjeldsforpliktelser Tekst Regnskapsåret Kommunens samlede lånegjeld ,00 Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Fordelt på følgende kreditorer: Kommunalbanken, flytende 3 mnd. Nibor ,00 0,00 29,5 år Det er i regnskapsåret ikke utgiftsført avdrag på lån, kun renteutgifter. Første avdrag forfaller til betaling

39 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Note nr. 6 Kapitalkonto KAPITALKONTO Debet Beløp Kredit Beløp Balanse (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom og anlegg Av og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr og maskiner Kreditposter i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg Oppskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr og maskiner Av og nedskrivning av utstyr og maskiner Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler 470 Nedskrivninger av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Balanse (kapital) Sum debet Sum kredit Kapitalkonto viser saldo for egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. Kapitalkonto påvirker ikke årsresultatet. Hammerfest, den 31. desember april 2010 Jan Sundby Daglig leder Rune Mauno Regnskapssjef 39

40 Hammerfest Parkering - Årsregnskap

41 Hammerfest Eiendom - Årsregnskap 2009 Hammerfest Eiendom KF Hammerfest Eiendom KF Regnskap

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer