Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune Årsregnskap 2009"

Transkript

1 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

2

3 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Hovedoversikt, balansen... 8 Endring arbeidskapital... 9 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskapsskjema 2A investering Noter Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Note nr. 2 Endring i arbeidskapital Note nr. 3 Kommunens pensjonsforpliktelse Note nr. 4 Aksjer og andeler i varig eie Note nr. 5 Garantier gitt av kommunen Note nr. 6 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Note nr. 7 Anleggsmidler Note nr. 8 Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr. 9 Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Note nr.10 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Note nr. 11 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig Note nr. 12 Selvkosttjenester Note nr. 13 Leasing avtaler Note nr. 14 Årsverk Note nr. 15 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Note nr. 16 Interkommunale samarbeid Note nr. 17 Kapitalkonto Investeringsregnskapet 2009 på ansvarsnivå Driftsregnskapet på gruppe ansvar Hammerfest Parkering KF Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Hovedoversikt balansen Note nr. 1 Endring i arbeidskapital Note nr. 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr. 3 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Note nr. 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) inv Note nr. 5 Gjeldsforpliktelser Note nr. 6 Kapitalkonto Hammerfest Eiendom KF Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Hovedoversikt balansen Note nr 1 Endring i arbeidskapitalen Note nr 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr 3 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Note nr. 4 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Note nr. 5 Anleggsmidler Note nr. 6 Kapitalkonto

4 Hammerfest kommune - Årsregnskap

5 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt, drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,85 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,03 Overføringer med krav til motytelse , , , ,27 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,59 Eiendomsskatt , , , ,79 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,53 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,15 Sosiale utgifter , , , ,76 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,08 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 Overføringer , , , ,92 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,34 Sum driftsutgifter , , , ,57 Brutto driftsresultat , , , ,96 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,77 Mottatte avdrag på utlån , , , ,24 Sum eksterne finansinntekter , , , ,01 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,68 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , ,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,68 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,67 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,29 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,12 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , ,36 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,81 Sum bruk av avsetninger , , , ,29 Overført til investeringsregnskapet 0, , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 0, , , ,70 Avsetninger til bundne fond , , , ,88 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,58 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,36 0,00 0,00 0,00 5

6 Hovedoversikt, investering Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,75 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,75 Utgifter Lønnsutgifter ,80 0,00 0, ,72 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,40 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 Overføringer , ,00 0, ,33 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,33 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,45 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,50 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,79 Avsetninger til bundne fond ,53 0,00 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,29 Finansieringsbehov , , , ,99 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,35 Mottatte avdrag på utlån , , , ,16 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet 0, , , ,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,69 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,79 Sum finansiering , , , ,99 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,53 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,75 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,52 Sum anskaffelse av midler , , , ,80 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,57 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,45 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,18 Sum anvendelse av midler , , , ,20 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,60 Endring i ubrukte lånemidler ,04 0,00 0, ,35 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0, ,36 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0, ,00 Endring i arbeidskapital , , , ,39 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,37 Bruk av avsetninger , , , ,77 Til avsetning senere år ,36 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,60 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,75 Interne utgifter mv , , , ,75 Netto interne overføringer 0, ,00 0,00 0,00 7

8 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt, balansen Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,86 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,86 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,68 Herav: Kortsiktige fordringer , ,24 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,44 SUM EIENDELER , ,54 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,02 Herav: Disposisjonsfond , ,56 Bundne driftsfond , ,62 Ubundne investeringsfond , ,35 Bundne investeringsfond , ,23 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,36 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk ,36 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,90 Langsiktig gjeld , ,50 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,50 Kortsiktig gjeld , ,02 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,02 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,54 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,54 Herav: Ubrukte lånemidler , ,54 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , ,54 8

9 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Endring arbeidskapital Regnskap 2009 Regnskap 2008 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,36 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,99 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,63 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,55 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,92 9

10 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , ,59 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,79 Andre direkte eller indirekte skatter 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,38 Renteinntekter og utbytte , ,77 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,68 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , ,91 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, ,00 Til ubundne avsetninger 0, ,70 Til bundne avsetninger , ,88 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0, ,12 Bruk av ubundne avsetninger , ,81 Bruk av bundne avsetninger , ,36 Netto avsetninger , ,29 Overført til investeringsregnskapet 0, ,00 Til fordeling drift , ,18 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,18 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , ,00 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , ,45 Utlån og forskutteringer , ,50 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,79 Årets finansieringsbehov , ,74 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,35 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0, ,00 Tilskudd til investeringer 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,91 Andre inntekter 0, ,00 Sum ekstern finansiering , ,26 Overført fra driftsregnskapet 0, ,00 Bruk av avsetninger , ,48 Sum finansiering , ,74 Udekket/udisponert 0, ,00 10

11 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Noter Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i regnskapsåret, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunalog regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva.-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva.-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 11

12 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 2 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel , ,53 Inntekter investeringsdel , ,75 Innbetaling eksterne finanstransaksjoner , ,52 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel , , , ,57 Utgifter investeringsdel , ,45 Utbetaling eksterne finanstransaksjoner , ,18 Sum anvendelse av midler , ,20 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,60 Endring i ubrukte lånemidler , ,09 Endring regnskaps-prinsppp ,36 Endring i arbeidskapital , ,39 Arbeidskapitalen i bevilgningsregnskapet fremstår som en negativ endring, og er svekket i løpet av Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer , ,99 Endring aksjer og andeler Premieavvik , ,00 Endring sertifikater 0,00 0,00 Endring obligasjoner 0,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,36 Endring omløpsmidler , ,63 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,55 Premieavvik , ,00 Endring arbeidskapital , ,92 Arbeidskapitalen i balansen fremstår som en negativ endring, og er svekket i løpet av

13 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 3 Kommunens pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler, forpliktelser og beregnet akkum. Premieavvik (jfr. 13-1,nr. E) KLP SPK SUM Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Estimatavvik (jfr. 13-3, nr. D) KLP SPK SUM Estimatavvik pensjonsforpliktelser Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( jfr. 13-1, nr. C) KLP SPK SUM Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskonstnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Beregningsforutsetninger (jfr nr. D, jfr også 13-5 nr. B-F) KLP SPK Avkastning på pensjonsmidler 6,50 % 5,85 % Diskonteringsrente 5,50 % 5,50 % Årlig lønnsvekst 3,79 % 3,79 % Årlig G-regulering 3,79 % 3,79 % Generelt om pensjonsordningene: Hammerfest kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderpensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderpensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. 13

14 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 4 Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført verdi Markedsverdi Andel i selskapet Kommunal Landspensjonskasse Finnmark Ressursselskap AS % Hammerfest Turist AS Pro Barents AS Landsdelscene for dans Hammerfest Energi AS % Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Museet for kystkultur og gjenreisning Kontrollutvalgssekretariatet Strandparken 1 AS % Nord Norge Kompaniet AS Skaidi Utvikling AS Hammerfest Næringshage AS Hammerfest Industrifisk AS Marinor AS Biblioteksentralen Studentbyen på Sogn Studentsamfunnets hus 200 Galvano AS Studentbyen på Berg, Trondheim Nord Norsk Student og elevheim Studentboliger i Bergen Johan Kvalsvik AS Yrkeskolenes hybelhus Oslo Ishavsolje AS Sjøspeiderforeningen Østhandelsentret AS Hammerfest Frys og is AS Arctic Company AS Finnmark Stamfiskstasjon AS Finnmark Fiskeredskap AS Halldrift AS Isbjørnklubben Stiftelsen Barentshavkonferanse

15 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 5 Garantier gitt av kommunen Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Tyven Barnehage AS Småbarnsforeldrenes Barnehage Sum garantier Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Antall garantier Antall garantier Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Samlet garanti 0 0 Totalt garantibeløp alle garantier Note nr. 6 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Tekst Per regnskapsåret Per forrige regnskapsår Kommunens samlede fordringer , ,93 Herav fordring på: Hammerfest Havnevesen KF ,67 Hammerfest Parkering KF Gjenreisningsmuseet 4 892, ,47 Kirkelig Fellesråd , ,79 Kommunens samlede gjeld , ,97 Herav kortsiktig gjeld til: Kirkelig fellesråd Gjenreisningsmuseet Hammerfest Parkering KF , ,62 Hammerfest Eiendom KF , ,35 Herav langsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Havnevesen KF og Parkering KF har gjort opp gjelden til kommunen i Gjelden til Eiendom KF består i hovedsak av ikke overført momskompensasjon. 15

16 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 7 Anleggsmidler Anleggsmiddelgruppe plan Avskrivn. Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Note nr. 8 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond Regnskaps-året Forrige år Avsetninger til fond , ,37 Bruk av avsetninger , ,77 Til avsetning senere år (merforbruk 2009) ,36 0,00 Netto avsetninger , ,60 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Regnskaps-året Forrige år IB , ,03 Avsetninger driftsregnskapet 0, ,70 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet , ,00 UB , ,56 16

17 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Regnskaps-året Forrige år IB , ,10 Avsetninger , ,88 Bruk av avsetninger , ,36 UB , ,62 Avsetninger og bruk av avsetninger dreier seg om øremerkede midler. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Regnskaps-året Forrige år IB , ,56 Avsetninger , ,79 Bruk av avsetninger 0, ,00 UB , ,35 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Regnskaps-året Forrige år IB , ,92 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger 0, ,69 UB , ,23 Note nr. 9 Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret ,36 Totalt merforbruk til inndekking ,36 Resterende antall år for inndekking 17

18 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr.10 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Kommunens samlede lånegjeld år Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt fastrente 4,94 % ,5 år Kommunekreditt flytende rente 2,15 % år Kommunekreditt flytende rente 2,40 % år Kommunalbank flytende rente 1,95 % år Husbanken flytende rente 2,30 % ,1 år Husbanken fast rente 4,7 % ,5 år Husbanken fast rente 3,5 % år KLP flytende rente 2,15 % ,5 år NKS flytende rente 1,20 % år Nordea flytende rente 1,97 % år Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr ,- Note nr. 11 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig Tekst Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Kommunens samlede lånegjeld år Andel knyttet til selvkostområder Vann, avløp og renovasjon andel i kr Vann, avløp og renovasjon andel i % 7,7 % 8,9 % Øvrige selvkostområder i kr Øvrige selvkostområder i % Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i % 92,3 % 91,1 % Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter) 18

19 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 12 Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 67 % 96 % 66 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 48 % 44 % 45 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde RENOVASJON Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 101 % 90 % 100 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) 19

20 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Selvkostområde FEIING Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 80 % 74 % 78 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Regnskap Budsjett Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 49 % 50 % 71 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Note nr. 13 Leasing avtaler Leasingkontrakter pr Fabrikat Modell Reg.nr Årlig leie Selskap Kontraktsdato Utløpsdato Sentraladministrasjon HjemmePc HP Intern. Bank Plc IT avdelingen (1350) Citroên Berlingo varebil 1.6 HD 2009 ZX DnB NOR Finans Plan og utvikling (1500) Kopimaskin Richo G. Hagen Kopimaskin Xerox Xerox Credit Toyota Land Cruiser D-4D out 2007 ZX Finansical Services Post og Kopisentralen (1850) Toyota Hiace 2006 ZX Toyota Kredittbank Flyktningsadministrasjonen (2320) Citroen 2006 ZX DnB NOR Finans Barnevern (2360) Passat stasjonsvogn 2006 ZX L. Møller Bilfinans Rusmiddeltjenesten (3560) Toyota Yaris varebil/ ZX Toyota Kredittbank Pleie og omsorg (3700) Toyota Hi-Ace varebil 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans

21 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Fabrikat Modell Reg.nr Årlig leie Selskap Kontraktsdato Utløpsdato Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Urban Cruiser 2009 ZX DnB NOR Finans Kulturadministrasjonen (4500) Nissan Qashqai 2008 ZX SpareBank Finans Administrasjon Idrett (4900) Toyota Hi- Ace 4 WD 2008 ZX Toyota Kredittbank Fellesadministrasjon (5000) Toyota Landcruiser varebil 2005 ZX Toyota Kredittbank Kommunale veier (5230) Toyota Landcruiser 2007 ZX Toyota Kredittbank Toyota Urban Cruiser 4 AWD 2009 ZX DnB NOR Finans Vannverk (5300) Toyota Landcruiser VX Automat 2009 ZX DnB NOR Finans VW Transporter varebil/ ZX Møller Bilfinans Toyota Hi-Ace 2009 ZX Toyota Kredittbank Feievesen (5410) Toyota Landcruiser varebil 2008 ZX Toyota Kredittbank Idrett (5600) Peugeot Dangell 2006 ZX SpareBank Finans Parkvesen (5650) Toyota Hi-Ace/ ZX Toyota Kredittbank Felles vedlikehold og vaktmestere Toyota HiAce D-4D 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota HiAce D-4D 2009 ZX DnB NOR Finans Citroen Ber-La PLU 90 H 2009 ZX DnB NOR Finans Toyota Hi Ace 4wd 2005 ZX Toyota Kredittbank Toyota Hiace/ ZX Toyota Kredittbank Felles renhold (6090) Toyota Hiace 2007 ZX Toyota Kredittbank Samlet utgifter til leasing er bokført i regnskapet med kr ,52 21

22 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 14 Årsverk Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 68,42 % 71,00 68,21 Antall menn % andel menn 31,58 % 29,00 31,79 Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 56,82 % 62,29 67,85 Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 43,18 % 37,71 32,15 Fordeling heltid/deltid Tekst Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 87,33 % 86,44 % 84,65 Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 12,67 % 13,56 % 15,35 Note nr. 15 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Tekst Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) Ordføreren er nestleder i styret Hammerfest Industrifiske AS Rådmann er styreleder Vest-Finnmark Krisesenter Alternative tilleggsopplysninger: Det er ikke inngått etterlønnsavtale med rådmannen Rådmannen har åremålstilling. 22

23 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 16 Interkommunale samarbeid Vest-Finnmark Krisesenter Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Hammerfest kommune ,51 Overføring fra Kvalsund kommune ,30 Overføring fra Hasvik kommune ,85 Overføring fra Måsøy kommune ,23 Overføring fra Nordkapp kommune ,84 Resultat av overføringer ,73 Sum driftsinntekter ,25 Sum driftsutgifter , ,4 Resultat av virksomheten , ,98 Disponering av resultatet Overført til neste driftsår Udekket underskudd Interkommunalt oljevern Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Hammerfest kommune ,25 Overføring fra Kvalsund kommune ,34 Overføring fra Hasvik kommune ,34 Overføring fra Måsøy kommune ,51 Overføring fra Alta kommune ,17 Overfring fra Loppa kommune ,51 Overføring fra Kautokeino kommune ,03 Resultat av overføringer ,16 Sum driftsinntekter ,03 Sum driftsutgifter ,19 Resultat av virksomheten , ,19 Disponering av resultatet Overført til neste driftsår Udekket underskudd Saldo fond oljevernberedskap pr kr ,93 23

24 Hammerfest kommune - Årsregnskap Sentralen for Finnmark Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Hammerfest kommune ,21 Overføring fra Alta kommune ,44 Overføring fra Berlevåg kommune ,97 Overføring fra Båtsfjord kommune ,04 Overføring fra Gamvik kommune ,05 Overføring fra Hasvik kommune ,33 Overføring fra Karasjok kommune ,91 Overføring fra Kautokeino kommune ,69 Overføring fra Kvalsund kommune ,84 Overføring fra Lebesby kommune ,25 Overføring fra Loppa kommune ,59 Overføring fra Måsøy kommune ,13 Overføring fra Nesseby kommune ,85 Overføring fra Nordkapp kommune ,42 Overføring fra Porsanger kommune ,06 Overføring fra Sør Varanger kommune ,27 Overføring fra Tana kommune ,06 Overfring fra Vadsø kommune ,77 Overføring fra Vardø kommune ,23 Resultat av overføringer ,11 Sum driftsinntekter ,76 Sum driftsutgifter ,87 Resultat av virksomheten , ,87 Disponering av resultatet Overført til neste driftsår Udekket underskudd Saldo fond 110-sentralen for Finnmark kr ,- 24

25 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Note nr. 17 Kapitalkonto KAPITALKONTO Debet Beløp Kredit Beløp Balanse (kapital) ,90 Debetposter i året: Salg av fast eiendom og anlegg Kreditposter i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Av og nedskrivning av fast eiendom og anlegg ,00 Oppskrivning av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr og maskiner Aktivering av utstyr og maskinger ,00 Av og nedskrivning av utstyr og maskiner ,00 Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler ,00 Nedskrivninger av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Avdrag på utlån ,73 Utlån ,93 Avskrivning på utlån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,96 Avdrag på eksterne lån ,08 Avdrag sosiallån ,00 Utlån sosiallån ,00 Pensjonsforpliktelser ,00 Pensjonsmidler , Balanse (kapital) ,22 Sum debet ,91 Sum kredit ,91 Kapitalkonto viser saldo for egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. Kapitalkonto påvirker ikke årsresultatet. Hammerfest, den 31. desember april 2010 Leif Vidar Olsen Trond Rognlid Rune Mauno Rådmann Økonomisjef Regnskapssjef 25

26 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Investeringsregnskapet 2009 på ansvarsnivå Tekst Regnskap 2009 Regulert budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Krisesenter , IT - avdelingen , , Hybelhus Eiendomskjøp fra FEFO , Baksalen skole , Reindalen skole ballplass , Elvetun skole , Elvetun barnehage 2 022, Inventar Strandparken , , Infeksjonsavdeling , , Sykehjem Salsiden , , Meredianstøtta , , Fotballhallen , Inventar AKS , Digitalkino AKS Orgel kirken , , Bokmagasin biblioteket , Lager Hammerfest stadion , Rehab. utendørsanlegg , Tråkkemaskin , Messegulv H-festhallen Feiemaskin , Veier Findusområdet , Maskiner , , Bru Vassbukta , , Autovern/kantstein , Asfaltering Båtsfjordveien ,10 Opprustning 5235 sentrumsgater , , Veg og gatelys , , Ny veibelysning , , Støttemur/gang- og turvei , Trafikksikkerhetstiltak , , Parkeringsanlegg Bohus , Utredning tunell , Fartsdempende tiltak , , Vannverk , , Overvannledning Fuglenes , VA-ledninger omsorgsbolig , Slamsugebil vannverket Avløp , , Hovedplan veg , , Brannvesen , Cobra , , Brannutstyr , Kjøretøy brannvesen Parker Opparbeidelse turvei , , Parkanlegg/Lekeplasser , , Nye kvartalslekeplasser , Kommunale eiendommer , ,42 26

27 Hammerfest kommune - Årsregnskap ENØK , , Varmepumpe Isbjørnhallen , Sandbukt boligfelt , , Boligfelt B , , Tyvenlia boligfelt , , Boligfelt Bekkeli , , Industriarealet , , Industriomr. Båt og Motor 3 731, Industriomr. Fiskerihavna 4 403, Indurstromr. Rypklubben Sneskjermer , , Nye snøskjermer , , Breilia skole , , Elvetun skole , Fuglenes skole , Fjordtun barneskole , , Reindalen barnehage , Radioen barnehage , Breidablikk barnehage , , Rådhuset , , Strandparken , , Flerbrukshallen , , Treningsdekke , , Kulturhuset , , Strandpromenaden , , Utlån Sum utgifter , ,45 Salg av tomter ,00 Salgsinntekter ,00 Overføringer , ,75 Sum inntekter , , , ,75 Finanstrasaksjoner Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,50 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning tidlerere udekket Avsetning ubundne fond , ,79 Avsetning bundne fond , ,00 Sum finansieringstrans , ,29 Finansieringsbehov , ,99 Dekket slik: Bruk av lån , ,35 Mottatte avdrag på utlån , ,16 Salg av aksjer og andeler Overføring fra driftsregnsk ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av ubundne fond ,00 Bruk av bundne fond ,69 Bruk av likviditetsreserve ,79 Sum finansiering , ,99 Udekket / udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 27

28 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Driftsregnskapet på gruppe ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp. Ansvar: 10 SENTRALADMINISTRASJON 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 10 SENTRALADMINISTRA , Grp. Ansvar: 19 FELLES 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER 0, KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , Sum utgifter , Sum grp. Ansvar: 19 FELLES , Grp. Ansvar: 20 SKOLE OG OPPVEKST 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 20 SKOLE OG OPPVEKST , Grp. Ansvar: 26 BARNEHAGER 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 26 BARNEHAGER ,

29 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp. Ansvar: 30 HELSE 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 30 HELSE , Grp. Ansvar: 32 SOSIALE TJENESTER 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 32 SOSIALE TJENESTER , Grp. Ansvar: 33 PLEIE OG OMSORG 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER 0, Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 33 PLEIE OG OMSORG , Grp. Ansvar: 45 SEKTOR FOR KULTUR 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 45 SEKTOR FOR KULTUR ,

30 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp. Ansvar: 50 TEKNISK DRIFT 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER 0, Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 50 TEKNISK DRIFT , Grp. Ansvar: 70 SÆRREGNSKAPET 10 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER , KJØP AV VARER OG TJENESTER , KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KO , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 70 SÆRREGNSKAPET 0, Grp. Ansvar: 80 SKATT OG RAMMETILSKUD 14 OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 80 SKATT OG RAMMETILS , Grp. Ansvar: 90 RENTER, AVDRAG OG AVSL 15 FINANSUTGIFTER , Sum utgifter , OVERFØRINGER , FINANSINNTEKTER , Sum inntekter , Sum grp. Ansvar: 90 RENTER, AVDRAG OG A , T O T A L T 0,

31 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF Regnskap

32 Hammerfest Parkering - Årsregnskap

33 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Brukerbetaling ,81 0,00 0, ,50 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,64 Overføringer med krav til motytelse ,82 0,00 0, ,00 Overføringer uten krav til motytelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,14 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , , ,52 Sosiale utgifter , , , ,75 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro , , , ,34 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod , , , ,94 Overføringer , , , ,00 Avskrivninger. 0, , ,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,55 Brutto driftsresultat: , , , ,59 Finansposter: Renteinntekter og utbytte ,00 0,00 0,00 72,18 Mottatte avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter ,00 0,00 0,00 72,18 Renteutgifter og låneomkostninger , , ,00 452,14 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , ,00 452,14 Resultat eksterne finanstransaksjoner: , , ,00-379,96 Motpost avskrivninger 0, , ,00 0,00 Netto driftsresultat: , , , ,63 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,00 Avsatt til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,00 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,86 0,00 0, ,63 33

34 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler ,90 0,00 0, ,60 Utlån og forskutteringer 470,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov ,90 0,00 0, ,60 Finansiert slik: Bruk av lånemidler ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering: ,00 0,00 0,00 0,00 Overført fra driftsdelen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0, ,60 Sum finansiering: ,00 0,00 0, ,60 Udekket/udisponert ,90 0,00 0,00 0,00 34

35 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Hovedoversikt balansen EIENDELER: Regnskap 2009 Regnskap 2008 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0,00 0,00 Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler ,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 Aksjer og andeler 470,00 0,00 Pensjonsmidler 0,00 0,00 Sum anleggsmidler: , ,00 Omløpsmidler Varer 0,00 0,00 Kortsiktige fordringer , ,07 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 Kasse, bankinnskudd , ,16 Sum omløpsmidler: , ,23 SUM EIENDELER: , ,23 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond , ,57 Bundne driftsfond , ,00 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) , ,63 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskapet ,90 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Sum egenkapital: , ,20 Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Pensjonsforpliktelser 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån ,00 0,00 Avsetning for forpliktelser 0,00 0,00 Sum langsiktig gjeld: ,00 0,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlånt 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,03 Premieavvik 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld: , ,03 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,23 Memoriakonti Ubrukte lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene 0,00 0,00 35

36 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Note nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret 2009 Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,14 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner ,00-72,18 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,55 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,60 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner ,45 452,14 Sum anvendelse av midler , ,29 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,03 Endring i ubrukte lånemidler 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , ,03 Arbeidskapital i driftsregnskapet fremstår som en positiv endring, og er styrket i løpet av Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler , ,23 Endring kortsiktige fordringer , ,07 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 Endring sertifikater 0,00 0,00 Endring obligasjoner 0,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,99 Endring omløpsmidler , ,06 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,03 Premieavvik 0,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,03 Arbeidskapital i balansen fremstår som en positiv endring, og er styrket i løpet av

37 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Note nr. 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond Regnskaps-året 2009 Forrige år Avsetninger til fond , ,63 Bruk av avsetninger ,60 Til avsetning senere år ,90 0,00 Netto avsetninger , ,03 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Regnskaps-året 2009 Forrige år IB , ,17 Avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 0,00 0,00 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet 0, ,60 UB , ,57 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Regnskaps-året 2009 Forrige år IB , ,00 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 UB , ,00 Bundet driftsfond gjelder parkeringsfondet til opparbeidelse av parkeringsplasser. Note nr. 3 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk , ,63 Årets disponering av mindreforbruk 0 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret ,86 Totalt mindreforbruk til disponering ,49 Mindreforbruk tidligere år er ikke vedtatt disponert. 37

38 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Note nr. 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) inv. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket 0 Årets avsetning til inndekking 0 Nytt udekket i regnskapsåret ,90 Totalt udekket til inndekking ,90 Resterende antall år for inndekking Foretaket har behov for tilleggsfinansiering av investeringsprosjekter, da det er investert mer enn det var budsjettmessig dekning for. Note nr. 5 Gjeldsforpliktelser Tekst Regnskapsåret Kommunens samlede lånegjeld ,00 Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Fordelt på følgende kreditorer: Kommunalbanken, flytende 3 mnd. Nibor ,00 0,00 29,5 år Det er i regnskapsåret ikke utgiftsført avdrag på lån, kun renteutgifter. Første avdrag forfaller til betaling

39 Hammerfest Parkering - Årsregnskap 2009 Note nr. 6 Kapitalkonto KAPITALKONTO Debet Beløp Kredit Beløp Balanse (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom og anlegg Av og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr og maskiner Kreditposter i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg Oppskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr og maskiner Av og nedskrivning av utstyr og maskiner Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler 470 Nedskrivninger av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Balanse (kapital) Sum debet Sum kredit Kapitalkonto viser saldo for egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. Kapitalkonto påvirker ikke årsresultatet. Hammerfest, den 31. desember april 2010 Jan Sundby Daglig leder Rune Mauno Regnskapssjef 39

40 Hammerfest Parkering - Årsregnskap

41 Hammerfest Eiendom - Årsregnskap 2009 Hammerfest Eiendom KF Hammerfest Eiendom KF Regnskap

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2010

Hammerfest kommune Årsregnskap 2010 Hammerfest kommune Årsregnskap 2010 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2010 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2013

Hammerfest kommune Årsregnskap 2013 Hammerfest kommune Årsregnskap 2013 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE 13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE REGNSKAP 2008 Innhold Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Økonomisk overisikt balanse Regnskapsskjema 1a drift Regnskapsskjema 1b driftsregnskap Regnskapsskjema

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R Smølakommune - øyi et havav muligheter ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 5 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 5 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Arkivsak: 13/5 Møtedato/tid: 3.4.213, kl. 9: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Martin Vatn

Detaljer