Styringsdokument strategi- og handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan"

Transkript

1 FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet skal gi et faglig og økonomisk grunnlag for den politiske budsjettbehandling. Den bygger på fremskriving av et kommunalt tjenestemessig omfang lik dagens nivå. Korrigert for de kjente virkninger som er vedtatt gjennomført på den tjenesteproduserende side, samt de økonomiske realiteter som vil virke fra årsskiftet, legger rådmannen til grunn et gitt økonomisk omstillingsbehov for kommende driftsår. Foreliggende dokument er inndelt i 8 hoveddeler. Innledningsvis legges de økonomiske forutsetninger til grunn gjennom del 1. Del 2 tar for seg en del overordnet sammenstilling basert på KOSTRA-analyser for sammenliknbare kommuner og fylkesgjennomsnittet. Av del 3 angir rådmannen hovedgrepene hvordan det administrative forslag skal frembringe et budsjett i minimum balanse. Av del 4 presenteres nærmere de ulike forslag til tiltak som vil bidra til driftsreduksjoner/innsparinger på kort og/eller lengere sikt. Det økonomiske omstillingsbehov løses ved forslag til en del tjenestemessige og organisatoriske tiltak som gjennom del 5 danner grunnlag for rådmannens forslag til budsjett Del 6 presenterer investeringsplanen og hvordan tiltakene er prioritert. Del 7 gjengir naturlige vedlegg. Del 8 inneholder rådmannens forslag til politisk vedtak tilknyttet styringsdokument 2003, og gjengir og den politiske behandling/prosess med hensyn til vedtak for budsjett Vadsø Bystyre inviteres med dette til å vedta de enkelte virksomheters driftsutgifter, - inntekter og netto driftsresultat. Vadsø Bystyrets budsjettvedtak for 2003 er bindende og kan kun endres av bystyret selv. Tradisjonelt har Bystyret en årlig budsjettregulering, normalt fastsatt til juni i budsjettåret. Likevel er rådmannen tildelt myndighet til økning av virksomheters driftsutgifter, forutsatt at inntektsnivået minst økes tilsvarende, og at virksomhetenes netto driftsutgift dermed ikke øker utover det politiske vedtak. Bystyrets vedtak knyttet til årene er å betrakte som retningsgivende. Neste revisjon av dette programmet skjer ved budsjettbehandling for Vadsø 1. november 2002 Svein Tore Dørmænen rådmann

2 2

3 FORORD 1 DEL FORUTSETNINGER - 5 ØKONOMISK STATUS OG KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 5 Budsjettprosessen Om konsekvensjustert budsjett... 6 Hovedoversikt konsekvensjustert budsjett Konsekvensjustert budsjett drift virksomhetsområder... 9 Øvrige områder Skatt og rammetilskudd Aksjer og andeler Rente og avdragsutgifter i konsekvensjustert budsjett renteinntekter DEL INNLEDENDE SAMMENLIKNINGER - ØKONOMISK FORBRUK OG KOSTRA - ANALYSER 43 Økonomisk fundament en sammenlikning - utvalgte nøkkeltall Aktivitetsindikator frie inntekter i kroner pr. innbyger Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter Frie inntekter korrigert for utgiftsbehov Utvikling befolkning - behovsprofil Sysselsetting i kommunen fordelt etter sektor i prosent av sysselsetting Befolkningsfremskriving middels nasjonal vekst DEL SAMMENSTILLING AV HOVEDGREPENE I STYRINGSDOKUMENTET DEL OMSTILLINGS - OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK 61 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå UTDANNING Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå OPPVEKST Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå HELSE-/PLEIE-, OMSORGS OG REHABILITERINGSFORMÅL Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå KULTUR Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå NÆRING, SAMFUNN & ORGANISASJON DEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL ANSVARSBUDSJETT 2003 OG HANDLINGSPLAN Hovedoversikt Sentral styring IKT Økonomiavdelingen Service- og informasjonavdelingen Organisajsons- og sammfunnsutviklingsenheten Sentrum skole Fossen skole Melkevarden skole Vestre Jakobselv skole Maurtua Barnehage Stubben Barnehage Tomlebo Barnehage Ruija Barnehage Lomakka Barnehage Glimmerstua Barnehage Vestre Jakobselv Barnehage Tilskudd private barnehager Pedagogisk Psykologisk tjeneste

4 2400 Vadsø kulturskole Voksenpedagogisk senter Vadsø bibliotek Vadsø Museum Ruija kvenmuseum Bassengdrift Studiesenteret i Vadsø Kjøkkendrift Helsevirksomheten Sykestue/sykehjem Vadsø Helsesenter Vadsø Sykehjem Hjemmebasert omsorg inkl 3301 og 3304, Psykiatrisk virksomhet Arbeidssamvirke Sosial-, barnevern- og flyktingetjenesten Vadsø Brannstasjon Forvaltning, drift vedlikehold og utvikling FDVU Øvrige områder DEL ØKONOMIPLAN Investeringsbudsjett Ikke prioriterte investeringsprosjekter i rådmannens forslag DEL VEDLEGG 117 Hjemmelsoversikt Vadsø kommune Prisliste kommunale tjenester i Vadsø kommune 2003 kommunale gebyrer Selvkostkalkyle vann og avløp Leiepriser kommunale bygg og anlegg Øvrige priser Gebyrregulativ etter delingslovens Gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens Reglement for finansforvaltning Økonomireglement for Vadsø kommune versjon 1. november Forslag til ve dtekter for kommunale barnehager i Vadsø kommune Forslag til reglement for fastsetting av barnehageavgift Forslag til vedtekter for skolefritidsordningene SFO i Vadsø kommune Innkomne innspill til budsjett DEL BYSTYRETS BEHANDLING 195 4

5 Del 1 FORUTSETNINGER - ØKONOMISK STATUS OG KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT Det konsekvensjusterte budsjett er en fremskrivning av vedtatt driftsnivå for inneværende budsjettår Konsekvensjustert budsjett vil dermed være et utgangspunkt hvor en legger til grunn samme økonomiske ressursbruk for alle virksomheter i 2003 som en har inneværende år. Budsjettprosessen 2003 Prosessen med utarbeidelse av budsjett er viktig i forhold til å få et godt og realistisk budsjett. Dette betinger deltakelse og aktiv medvirkning både fra et administrativt og politisk nivå. Vadsø kommune har valgt å benytte konsekvensjustert budsjett som et utgangspunkt for budsjettbehandlingen Økonomiutvalget ble første gang presentert konsekvensjustert budsjett 2003 i samling mai Konsekvensjustert budsjett konkluderte på denne tiden et anslått økonomisk omstillingsbehov på om lag 17 millioner. Senere er det foretatt justeringer som følge av nasjonale endringer. Det er likeså korrigert for signalene i statsbudsjett for Økonomiutvalget hadde seneste gjennomgang av konsekvensjustert budsjett i september. Det konsekvensjusterte budsjett 2003 beskriver et omforent økonomisk omstilingsbehov for Vadsø kommune på millioner kroner. Budsjettet er en fremskrivning av dagens driftsnivå, korrigert for de vedtak som vil innvirke på budsjett, og korrigert for kjente lønns- og pensjonsvirkninger fra , Økonomiutvalget har og gjennom dagsseminarer 19. og 30. september 2002 vært invitert til deltakelse med samtlige av kommunens virksomheter. Hensikten har vært å gi informasjon til politisk nivå omkring virksomhetenes oppfattelse av de enkeltes 5

6 kvalitet og omfang på dagens driftsnivå. Likeså en gjennomgang av hvilke tiltak som ville være mulig dersom virksomhetene ble pålagt reduserte budsjett. Økonomiutvalget ble i seneste møte 23. oktober 2003 gitt en overordnet briefing over budsjettarbeidet og hvilke tiltak en tar sikte på i forslag til budsjett. Om konsekvensjustert budsjett Konsekvensjustert budsjett bygger på revidert budsjett Alle stillingshjemler i dagens organisasjon er medregnet. Nye stillingshjemler, som kommer som følge av politiske vedtak, er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Det er ikke tatt høyde for noen økning i de øvrige driftsutgiftene så fremt ikke dette er vedtatt politisk. Konsekvensjustert budsjett er korrigert for de politiske vedtak som er fattet tidligere, og som først vil få virkning for Alle endringer fremkommer både tallfestet og verbalt. Konsekvensjustert budsjett er bygd opp pr. ansvarsområde, med tilhørende funksjoner. Konsekvensjustert budsjett er tilpasset nytt administrativt organisasjonsdesign. Alle endringer dette medfører fremkommer tallmessig og er også kommentert verbalt. Det er utarbeidet en tilhørende hjemmelsoversikt til konsekvensjustert budsjett. Likeså er konsekvensjustert budsjett korrigert for de lønnsøkninger en vet vil få virkning fra Forutsetninger for pensjonsprognosen 2003 er med utgangspunkt i en lønnsøkning på 4,5 % og en økning i grunnbeløpet på 4,5 %. I prognosene er det lagt til grunn en endelig lønnsøkning på 6 % Når det gjelder AFP er det lagt til grunn at det til neste år ikke blir noen økning i uttaket. Dette i tråd med uttakstendensen generelt det siste året. På grunn av de turbulente forholdene i finansmarkedet har en i prognosen lagt til grunn at det ikke blir noe overskudd til fordeling i Det er mulig at forsikringens dekningsomfang vil bli endret noe i Dette er foreløpig uavklart, men vil i tilfelle kunne bety en engangsinnbetaling på ca. 0,5 % av pensjonsgrunnlaget. Endring i terminpremie som følge av en slik endring vil med stor sannsynlighet utjevnes i forhold til bruttogarantikostnadene slik at det over tid vil gi de samme løpende kostnader som dagens dekningsomfang. Det er beregnet en ordinær pensjon på 12 % av all lønn. Dette utgjør arbeidsgivers andel. For lærerlønn er det beregnet en pensjon på 13 %, mot 8 % i 2002, noe som utgjør en betydelig økning i skolenes merutgifter. 6

7 Hovedoversikt konsekvensjustert budsjett 2003 I det følgende presenteres hovedtallene i det konsekvensjusterte budsjett; Budsjett 2002 Kons. bud 2003 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 0 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tj. som inngår i tjeneste prod Kjøp av varer/tj. som inngår i tjeneste prod Overføringer Avskrivninger 0 0 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

8 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års overforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 Sum avsetninger OMSTILLINGSBEHOV

9 Konsekvensjustert budsjett drift virksomhetsområder I det følgende presenteres de spesifikke virkningene fordelt pr. Virksomhetsområde. Det konsekvensjusterte budsjett er oppbygd etter organisering pr : 1000 Politisk styring Budsjett 2002 Endring Kons.bud Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp Overføringsutgifter Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansiering Sum inntekter Sum ansvar: 1000 Politisk styring Virksomhetene er avviklet og alle utgifter er overført til ny virksomhet for Sentral styring Sentral styring Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp Overføringsutgifter

10 Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 13 Tjenestekjøp NMT Overføringsutgifter SMI Sum utgifter Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 310 Boligbygging/-utleie/-finansiering 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 11 Driftsutgifter Sum utgifter Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 10

11 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Funksjon: 390 Den norske kirke 11 Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 392 Andre religiøse formål 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 1010 Sentral styring Ansvarsområdet er nyopprettet etter ny administrativ organisering. Virksomhetsleder er kontorsjefen. I den nye virksomheten for sentral styring er tidligere personalavdeling, fellesutgifter og politisk styring slått sammen. Det er ingen økning i antall stillinger i forhold til tidligere organisering. Økninger som er innbakt er økt utgifter til personforsikring, økning politisk bevilgning til bruk ved deltakelse på messer kr ,-, økning næringsmiddeltilsynet kr ,-, frikjøp hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet kr ,-. Økning til prosjektet MOT kr ,-. Utover dette ingen endringer. Formannskapets disposisjonskonto ligger inne med kr ,- hvorav kr ,- skal gå til Øst-Finnmark regionsråd, det resterende er såkalte frie midler It-avdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 1200 It-avdelingen Lønnsnedgangen skyldes reduksjon pensjonsutgifter samt endring i lønnstruktur. Utover dette ingen endringer. 11

12 1300 Økonomiavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1300 Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har økte lønnsutgifter som følge av ny administrativ organisering der lønningskontoret nå utgjør en del av økonomiavdelinga. Det er overført tre 100 % stillinger fra tidligere personalavdeling til økonomiavdeling som følge av dette. Reduksjon i driftsutgifter skyldes reduserte utgifter til prosjektet Unique som følge av reduksjon i opplæringskostnader. Ansvar: 1400 Personalavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1400 Personalavdelingen Personalavdelingen er avviklet som selvstendig virksomhet. 300 % stillinger er overført til økonomiavdelinga. Resterende er overført til ny virksomhet for Sentral styring. Driftsutgiftene samt utgifter til lærlinger er overført til sentral styring Service- og informasjonsavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter

13 Funksjon: 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter 11 Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Sum : 1500 Service- og informasjonsavdelingen I forbindelse med ny administrativ organisering har også service- og informasjonsavdelinga fått tilført nye oppgaver og tilhørende stillingshjemler. Jordbrukssjefen er overført virksomheten med tilhørende driftsutgifter. Det samme gjelder kulturkonsulenten. I tillegg er det budsjettert med web-master i 20 % stilling hele året. Stillingsøkningene fremgår av vedlagt hjemmelsoversikt. Ansvar: 1600 Næringsavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1600 Næringsavdelingen Næringsavdelinga er avviklet som selvstendig virksomhet. Jordbrukssjefen med tilhørende driftsutgifter er overført til service og informasjonsavdelinga. Næringssjefstillingen er avviklet. 13

14 1800 Osu Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss 11 Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1800 OSU Virksomheten er nyopprettet i henhold til vedtatt ny administrativ organisering. Virksomhetene ordinære drift er under funksjon 120. Det er budsjettert med seks stillingshjemler ved virksomheten med tilhørende driftsutgifter. Når det gjelder funksjon 202, 211 og 222 er dette utgifter tilsvarende de som tidligere ble budsjettert ved tidligere administrasjon ved kultur, utdanning og oppvekst. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor disse utgiftene skal føres Administrasjon KUO Budsjett 2002 Endring Kons.bud Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter

15 15 Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Finansiering Sum inntekter Sum 2000 Administrasjon KUO Virksomheten er avviklet som selvstendig enhet. Lønn sektorleder og driftsutgifter er i hovedsak overført til nyopprettet OSU. Lønns- og driftsutgifter til kulturformål er overført til service og informasjonsavdelingen. Ansvar: 2101 Sentrum skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2101 Sentrum skole Det er ved Sentrum skole lagt inn økning i en klasse. Dette gir seg utslag både på lønn og øvrige driftsutgifter. I tillegg kommer økninger i ordinær lønn og pensjon. Inntektsreduksjon skyldes reduksjon i interne overføringer fra sektoradministrasjon, prosjektmidler Fossen skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter

16 Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2102 Fossen skole Lønnsøkningen skyldes ordinær økning i lønn og pensjon. Reduksjon i inntektene ved Sfo skyldes redusert statstilskudd (innlemmes i ramma fra 1/8-03) samt foreldrebetaling som følge av færre barn Melkevarden skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2103 Melkevarden skole Ordinære lønns- og pensjonsendringer. Inntektsreduksjon ved sfo skyldes reduksjon i det statlige øremerka tilskuddet. Det er en reduksjon ved antall elever ved skolen noe som gir seg utslag ved reduksjon i driftsutgifter ved poster som tildeles etter elevantall Vestre Jakobselv skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter

17 16 Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2104 Vestre Jakobselv skole Økningen i lønnsutgiftene skyldes økt pensjon samt at skolen må øke bemanningen som følge av at de har fått flere barn fra fylkeskommunale institusjoner med spesielle behov. Det er ikke 100 % refusjon for disse barna. Skolens bemanning har økt med 260 % som følge av dette, hvorav refusjon kun er beregnet til kr , Maurtua barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2201 Maurtua barnehage Lønnsutgiftene på funksjon 201 er redusert som følge av at kommunen har innført en standard for beregning av vikarutgifter i barnehagene samt reduksjon i vikarutgifter for svangerskapspermisjon (fødselspengerefusjon redusert tilsvarende). Økning på funksjon 211 skyldes at barnhagen har fått flere barn med behov for styrket tilbud. 17

18 Ansvar: 2202 Stubben barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2202 Stubben barnehage Økning skyldes ordinære lønn- og pensjonsendringer. Ansvar: 2203 Tomlebo barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn Økning skyldes ordinære lønn- og pensjonsendringer. Økning i øremerka statsrefusjoner. 18

19 Ansvar: 2204 Ruija barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2204 Ruija barnehage Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Økning i øremerka statsrefusjoner. Ansvar: 2205 Lomakka barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2205 Lomakka barnehage Lønnsøkning skyldes ordinære lønns- og pensjonsøkninger samt at det er lagt inn en vikar for svangerskapspermisjon (tilsvarende inntektsøkning/refusjon). Lønnsreduksjon ved funksjon 211 skyldes at barnehagen har færre barn med behov for styrket tilbud. 19

20 2206 Glimmerstua barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2206 Glimmerstua barnehage Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Økt øremerka statstilskudd Vestre Jakobselv barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum 2207 Vestre Jakobselv barnehage Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Reduksjon i foreldrebetaling som følge av færre barn i barnehagen, da barnehagen har ledig plasser Tilskudd private barnehager Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum : 2208 Tilskudd private barnehager

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013 kommune Statistikkhefte 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generell statistikk kommune... 4 1.1 Nøkkeltall... 4 1.2 Komunestyrevalg 2011... 4 1.3 Befolkning... 5 1.4 Driftsresultat... 5 1.5 Gjeld... 8 1.6 Fond...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer