Samspillkommuneprosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samspillkommuneprosjektet"

Transkript

1 et Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund

2 Godkjent av: Side 2 av Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn 3 4. Mål 4 5. Prosjektorganisering 4 6. Gjennomføring 5 7. Resultater 8 8. Regnskap Vedlegg 12 Oversikt Samspillkommuner 12 Lenke til prosjektdokumenter: 13 Oversikt på antall legekontor representert i tilknytning til samspillkommunene 14 Status for samspillkommunenes arbeid med tilknytning til NHN pr

3 Godkjent av: Side 3 av Sammendrag Samspillkommuneprosjektets mandat har vært å bidra til at inntil 50 kommuner starter forberedelse til å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger med fastleger og sykehus. Kommunene har gjennomført egne forprosjekt for innføring av elektronisk samhandling, og nettverksbygging samt samarbeid med leverandører og NHN har stått sentralt i prosjektet. Samspillkommunene ble også oppfordret til å samarbeide med nærkommuner, slik at prosjektet har bidratt til at totalt 77 kommuner har planer om å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger innenfor PLO-tjenesten innen Kommunene vil kunne starte egne hovedprosjekt for innføring av pleie- og omsorgsmeldingene i samhandling mellom kommune og fastlege når ELIN-k-prosjektets fase 1 er avsluttet. (juni 2010) 3. Bakgrunn I perioden 2004 og frem til 2007 har oppgaver i kommuneprogrammet vært sentrert rundt å få frem bruk av elektroniske samhandlingsløsninger gjennom etableringen ELIN-k og 4 kommunale fyrtårnprosjekt.. ELIN-k-prosjektet er i gang med utvikling og utprøving av løsningene for elektronisk informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og hhv fastleger og sykehus. Utprøving av løsningene gjennomføres av pilotkommuner og aktuelle samhandlingspartnere. Løsninger for elektronisk informasjonsutveksling mellom kommuner og fastleger er nå klare for utbredelse. Hovedprosjektet skal være ferdig i løpet av I Samspill vektlegges en utrulling av eksisterende, fungerende løsninger. Kommunesatsingen skal videreføres for å få basis samhandlingstjenester tatt i bruk i helse- og omsorgssektoren. Målet i kommuneprogrammet er at alle kommuner i løpet av strategiperioden skal ha kommet i gang med elektronisk samhandling internt, med fastlegene, med spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater. Kommuneprogrammet består av 6 ulike tiltak. Samspillkommuneprosjektet omhandler tiltak 2: Femti nye Samspill-kommuner skal inkluderes i kommunesatsningen i løpet av Kommunene skal få støtte til å gjennomføre forprosjekt for innføring av elektronisk samhandling og delta i et erfaringsnettverk med veiledning og støtte fra fyrtårnskommunene/elin-k-piloter og kompetansesentrene. Kommunene vil også oppfordres til å samarbeide med nærkommuner. Norsk Sykepleierforbund/ELIN-k påtok seg å gjennomføre prosjektet, og det ble gjennomført i løpet av to prosjektperioder: 1 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

4 Godkjent av: Side 4 av 14 Samspillkommuneprosjekt 20: Samspillkommuneprosjekt 30: Mål Hovedmål Det overordnede målet med Samspillkommuneprosjektet er å bidra til at flere kommuner tar i bruk elektroniske samhandlingsløsninger. Delmål Inngå bindende avtaler med minimum 40 og inntil nye 50 kommuner som skal gjennomføre eget forprosjekt for innføring av elektronisk samhandling primært med fastleger, og ev med sykehus. Etablere nettverk for erfaringsutveksling bl.a. med deltakelse fra Elin-k-pilotkommuner og Samspillkommuner. Gjennomføre av fellessamlinger i løpet av prosjektperioden. Utarbeide veiledningsmateriell for tilrettelegging for elektronisk samhandling i kommunene. Avgrensning i prosjektet Samspillkommuneprosjektet omhandler kommunenes forberedelse til elektronisk samhandling. 5. Prosjektorganisering Samspillkommuneprosjektet beholdt styrings- og prosjektgruppen til ELIN-k. I tillegg ble det oppnevnt en rådgivningsgruppe bestående av representanter fra pilotkommunene i ELIN-k-prosjektet samt tidligere Samspillkommuner. Styringsgruppen: Merete Lyngstad Sissel Skarsgaard Svein Erik Wilthil Ellen Strålberg Anders Grimsmo Einar Bråten Egil Rasmussen John M. Tolleskoven NSF, leder NSF KS Helsedir Nasjonal IKT Den Norske Legeforening Stavanger kommune Innovasjon Norge (observatørstatus) Prosjektgruppen: Sissel Skarsgaard Annebeth Askevold Heidi Jacobsen Prosjektleder, NSF KITH NST

5 Godkjent av: Side 5 av 14 Rådgivningsgruppen: Samspillkommuner 20 Irene Henriksen Aune Trine Fritzøe Egil Rasmussen Line Nordgård Tor Erling Evjen Kristin Whitehouse Arendal kommune Sandefjord kommune Stavanger kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Bergen kommune ELIN-k-piloter Samspillkommuner 30 Irene Henriksen Aune Trine Fritzøe Egil Rasmussen Asbjørn Finstad Kari Støfringsdal Kari Dalen Arendal kommune Sandefjord kommune Stavanger kommune Drammen kommune Flora kommune Vinje kommune ELIN-k-piloter Tidligere Samspillkommuner Rådgivingsgruppens ansvar og oppgaver Rådgivingsgruppens oppgaver var å gi innspill, bidra med sin kompetanse i forhold til forberedelse og tilrettelegging for å starte med elektronisk samhandling. Rådgivningsgruppen deltok på fellessamlingene og bidro med råd og veiledning ved henvendelser fra Samspillkommunene hovedsakelig via epost. 6. Gjennomføring Informasjon om mulighet for deltakelse i Samspillkommuneprosjektet ble gitt på konferanser, lagt ut på aktuelle nettsider, sendt ut i form av nyhetsbrev fra Helsedir og KS, og sendt direkte til kommuner som tidligere hadde vist interesse på området. Flertallet av kommunene tok selv kontakt med ønske om deltakelse etter de regionale E-helseseminarene, HelsIT- konferansen og andre konferanser hvor ELIN-k og Samspillkommuneprosjektet ble presentert. Forutsetninger for deltakelse Følgende forutsetninger måtte oppfylles av kommunene for å være med i prosjektet; prosjektet ble forankret på høyeste nivå de hadde tatt i bruk EPJ i sykepleietjenesten de tok koordineringsansvar i forhold til samhandlingsaktør det fantes nødvendig og hensiktsmessig tilgang til datautstyr det ble satt av ressurser både av IT-personell og helsepersonell til gjennomføring av prosjektet de bidro med egeninnsats i prosjektet de var engasjerte og hadde innsatsvilje Deltakelse i samspillkommuneprosjektet skulle gi kommunene mulighet til følgende: Stimuleringsmidler til gjennomføring av eget forprosjekt.

6 Godkjent av: Side 6 av 14 Hjelp og støtte til å komme i gang med elektronisk samhandling. Tilgang til et allerede etablert nettverk med erfaring på området. Være tidlig ute med gode løsninger for kommunikasjon mellom ulike tjenester. Utvelgelse av kommuner En skjønnsmessig vurdering ble gjort i forbindelse med utvelgelsen og bygget på om kommunene fylte kriteriene som lå til grunn. Videre var det var nødvendig å ta hensyn til geografisk spredning, og at kommunene var jevnt fordelt mht til de ulike pleie- og omsorgssystemene. Noen kommuner skilte seg klart ut som aktuelle deltakere både i forhold til erfaring med EPJ, og at de hadde konkrete planer og ønske om å starte lokale samhandlingsprosjekt. Enkelte kommuner var allerede i gang med å utarbeide prosjektbeskrivelser. Andre kommuner trengte nettopp dette initiativet til å komme på banen. Finansiering Prosjektet ble finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Tilskuddet til den enkelte samspillkommune var øremerket lokal prosjektlederstilling, og det ble inngått avtaler mellom NSF/ELIN-k og den enkelte samspillkommune for å bidra til forpliktende samarbeid. Avtalene inneholdt beskrivelse av de aktiviteter samspillkommunene skulle gjennomføre i løpet av forprosjektet. Det ble gjennomført 2 fellessamlinger i begge prosjektperiodene hvor hensikten var å presentere erfaringer fra deltakerne i ELIN-k rådgivingsgruppen, informasjonsformidling og gjennomgang av praktiske oppgaver knyttet til forprosjektet, samt etablering av erfaringsnettverk. Oppfølging Oppfølging av den enkelte Samspillkommune ble gjort gjennom epost og faste månedlige telefonmøter. Prosjektledelsen gjennomgikk og godkjente forprosjektbeskrivelsen til den enkelte Samspillkommune for å sikre at den var i tråd med prosjektmandatet. Videre ble informasjon/dokumentasjon som beskriver aktiviteter knyttet til planlegging og tilrettelegging for elektronisk informasjonsutveksling utarbeidet ev vurdert/kvalitetssikret. Aktiviteter i samspillkommunenes egne forprosjekt Samspillkommunene skulle i løpet av forprosjektperioden bl.a. planlegge, ev gjennomføre organisatoriske tiltak (utarbeide retningslinjer, planlegge og ev gjennomføre opplæring mm) for å sikre at EPJ var tatt i bruk fullt og helt innen for pleie- og omsorgstjenesten, at kommunen har fungerende rutiner for avvikshåndtering., samt for å forberede organisasjonen til å kunne ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger. Videre skulle kommunene starte prosessen med avtale om tilknytning til Norsk Helsenett, samt starte arbeidet med anskaffelse ELIN-k-løsningene. Samspillkommunene skulle også utarbeide prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjekt, og avtale å starte elektronisk samhandling med minimum en samhandlingsaktør i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjektet.

7 Godkjent av: Side 7 av 14 I tillegg til forprosjektbeskrivelsen utarbeidet kommunene innledningsvis en statusrapport før oppstart av Samspillkommuneprosjektet. Videre utarbeidet samspillkommunene en kortfattet statusrapport i forkant av hvert månedlige telefonmøte, samt sluttrapport. Nettverksbygging Det ble opprettet erfaringsnettverk mellom samspillkommunene, ELIN-k pilotkommunene og ELIN-k prosjektledelsen. Nettverkssamlingene bidro til at samspillkommunene etablerte nyttige kontakter og kunne utveksle erfaringer på området. Kontaktopplysninger ble lagt ut på nettsiden til NSF. I prosjektperioden ble det opprettet en midlertidig felles epostadresse hvor samspillkommunene kunne henvende seg til prosjektledelse og rådgivingsgruppen. Veiledningsmateriell for tilrettelegging for elektronisk samhandling Det er utarbeidet veiledningsmateriell, maler på planer, rapporter og timeregistrering til bruk for kommunene. I tillegg har de hatt tilgang på eksempler på planer og rapporter fra øvrige samspillkommuner. Samspillkommunene rapporterer at de har benyttet malene og eksemplene, dette har gjort det lettere å gå i gang med administrative oppgaver, og hjulpet kommunene til en mer strukturert gjennomføring av sine forprosjekt. Leverandørsamarbeid Leverandørene som deltar i Elin-k prosjektet har vært naturlige samarbeidspartnere i Samspillkommuneprosjektet. Dette gjelder leverandører av Pleie- og omsorgssystem: Acos AS, TietoEnator AS og VismaUnique AS. Leverandører av fastlegesystem: Infodoc AS og Profdoc AS. Leverandører av sykehussystem: Dips AS og Siemens AS. Leverandørene har mottatt informasjon om status i Samspillkommuneprosjektet via de løpende telefonmøtene i ELIN-k prosjektet, samt gjennom nyhetsbrev. Flertallet av samspillkommunene er i dialog eller har inngått avtale om anskaffelse av ELIN-k-løsningene hos sin EPJ-leverandør. Samarbeid med Norsk helsenett (NHN) Prosjektledelsen i Samspillkommuneprosjektet hadde løpende kontakt med NHN i løpet av begge prosjektperiodene. NHN deltok på samtlige nettverkssamlinger og på noen av telefonmøtene med den enkelte samspillkommune. Samspillkommunene ga positive tilbakemeldinger på dette samarbeidet. NHN har i etterkant av Samspillkommuneprosjektet gjennomført en egen spørreundersøkelse med samtlige Samspillkommuner bl.a. på bakgrunn av de tilbakemeldinger og behov som kommunene meldte i forbindelse med prosjektet. (

8 Godkjent av: Side 8 av Resultater Samspillkommuneprosjektet har bidratt til informasjonsspredning og til at kommuner har kommet i gang med forberedelse til å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Det ble inngått avtale om deltakelse i Samspillkommuneprosjektet med til sammen 50 kommuner. 49 kommuner 2 gjennomførte eget forprosjekt innenfor prosjektperioden. 28 kommuner har i tillegg samarbeidet/planlagt samarbeid med Samspillkommuner i forbindelse med innføring av elektroniske samhandlingsløsninger innenfor kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Totalt 83 kommuner har planer om å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger innenfor PLOtjenesten i perioden (inkludert ELIN-k pilotkommunene). På grunn av forsinkelser i ELIN-k-prosjektet har Samspillkommunene måtte avvente oppstart av egne hovedprosjekt for innføring av elektroniske samhandling med fastlegene. ELIN-k-prosjektets fase 1 avsluttes i juni 2010, og de standardiserte samhandlingsløsningene mellom pleie og omsorgstjenesten og fastleger vil da være klar for utbredelse. Måloppnåelse Samspillkommuner Hoveddelen av kommunene opplyser at de har gjennomført i henhold til prosjektplanen. Noen kommuner opplyser at de har påbegynt alle aktiviteter, men at alle aktiviteter ikke er fullført. En kommune opplyser at de ligger etter planen, og en annen kommune opplyser at de har endret aktivitetene under prosjektperioden. Den sistnevnte har derfor ikke nådd alle målene sine. Mange kommuner opplyser at de måtte forskyve noen aktiviteter til hovedprosjektet av hensiktsmessige grunner. Disse aktivitetene/oppgaver er i hovedsak innenfor planlegging av opplæring, ferdigstillelse av retningslinjer, avtaler med sykehus eller legekontor, innkjøp av programvare, eller tilknytting til helsenettet. Noen begrunner forskyvning med forsinkelser i Elin-k sentralt, eller at de trodde at de kunne ta i bruk Elin-k meldingene i forprosjektperioden. De fleste kommuner har nådd målene sine i henhold til planen med eventuelle endringer/forskyving av delmål. Det er en sluttrapport som ikke beskriver om prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektplanen, og heller ikke om målene er realisert. Det er også en kommune som ikke har gjennomført etter prosjektplanen og kun ett av åtte delmål er realisert. Oppsummering fra Samspillkommunene I det følgende oppsummeres inntrykkene fra 43 sluttrapporter som til sammen representerer 65 kommuner. De fleste sluttrapportene gir god informasjon om gjennomføringen av prosjektene. 2 Oversikt over samspillkommunen se vedlegg.

9 Godkjent av: Side 9 av 14 Prosjektorganisering De fleste kommuner har organisert forprosjektet med styringsgruppe og prosjektgruppe. Noen har opprettet arbeidsgrupper. Hovedtrekket er at de fleste har hatt en hensiktsmessig og effektiv organisering av prosjektet. Kommunene har hatt nødvendige ressurser, riktig kompetanse og deltakere fra alle involverte parter i sine prosjekt. Noen opplyser at de ønsker å videreføre organiseringen i et hovedprosjekt. En kommune opplyser at det var organisert med kun en prosjektleder. Erfaringer som samspillkommune Samspillkommune prosjektet har vært med på å sette elektronisk samhandling på kartet i kommunen. (sitat) Tilbakemeldingene fra de fleste kommuner er at deltakelse i Samspillkommuneprosjektet har vært nyttig, spennende, lærerikt og inspirerende. Det har vært mye nytt å sette seg inn i. De fleste kommuner hadde ingen erfaring med, eller kunnskap om elektronisk meldingsutveksling. Kommunene har derfor hatt behov for mye informasjon om meldingsutveksling både med hensyn til terminologi, teknisk, organisatorisk og faglige sider ved innføringen. Kommunene opplyser at de brukte en del tid i begynnelsen av prosjektperioden til å få kunnskap og forståelse for dette. Det er to kommuner som rapporterer at de ikke har sett gevinst av deltakelsen. Disse kommunene har heller ikke nådd sine mål i løpet av forprosjektperioden. Oppfølging fra prosjektet I prosjektet har det vært holdt månedlige telefonmøter med kommunene med en varighet på ca. 20 minutt. Forut for møtene har kommunene levert en statusrapport på framdrift i prosjektet. Flere kommuner har erfart at styringen fra Elin-k med systematisk tilrettelegging og oppfølging har gjort det lett å jobbe. Telefonmøtene har vært nyttige og avgjørende for å sikre jevn framdrift, kontinuitet og veiledning i prosjektene. Møtene har vært informative, ryddig, konstruktiv og bidratt til refleksjoner. Noen kommuner ønsker at telefonmøtene kunne vært lengre (30 minutter). Det ble opprettet en felles e-postadresse der alle kunne se spørsmål og svar som hadde felles interesse. Noen brukte denne mer aktivt enn andre, og de har vært fornøyd og hatt stor nytte av dette tilbudet. Kommunene har forskjellig erfaring med responsen fra rådgivingsgruppen. De fleste opplever den som tilfredsstillende med gode og raske svar, mens noen synes den har vært varierende. Kontakt med andre samspill kommuner har også variert hvor noen kommuner opplever at de får liten respons mens andre er tilfreds med responsen de har fått ved henvendelser. Nettsiden til Elin-k prosjektet har vært benyttet, og noen rapporterer om bruk av denne for å hente nyttig informasjon.

10 Godkjent av: Side 10 av 14 Nettverkssamling Prosjektet gjennomførte to nettverkssamlinger i begge prosjektperiodene. I første runde ble disse gjennomført som to enkeltstående heldagssamlinger, og i forbindelse med siste samling hadde kommunene anledning til å delta på et påfølgende todagers seminar om pasientopplysninger. Som følge av tilbakemeldinger fra de første Samspillkommunene ble en av nettverkssamling lagt over 2 dager. Men det ble gitt tilbakemelding fra de siste Samspillkommunene om at begge samlingene burde være over to dager for å få mer tid til å utveksle erfaringer og bli kjent med andre kommuner. Kommunene ga tilbakemelding om at nettverkssamlingene var nyttige, hadde relevante tema, var avgjørende for å forstå elektronisk meldingsutveksling, motiverende, inspirerende og lærerike. Maler og rapporter I samspillkommuneprosjekt 20 ble det utarbeidet maler på planer, rapporter og timeregistrering til bruk for kommunene. Disse ble revidert til samspillkommuneprosjekt 30, i tillegg har kommunene hatt tilgang på eksempler på planer og rapporter fra samspillkommuneprosjekt 20. Kommunene rapporterer at de har benyttet malene og eksemplene. Dette har gjort det lettere å gå i gang med administrative oppgaver og hjulpet kommunene til en mer strukturert gjennomføring av sine forprosjekt. Regnskap/økonomi Det er varierende opplysninger i sluttrapportene om budsjetter og regnskap i prosjektet. De tall som oppgis spenner fra ca kr til ca kr Flere opplyser at kostnadene i prosjektet er på timer for prosjektdeltakere. Noen har budsjettert med kostnader for oppgraderinger, tilkobling til helsenettet og opplæring. Flere kommuner har forskjøvet disse kostnadene til hovedprosjektet. Videre framdrift for kommunene Alle Samspillkommunene har planer for videre arbeid med å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling. 42 av 49 kommuner har sendt inn prosjektbeskrivelse for gjennomføring av hovedprosjekt innenfor perioden Ønsker om videre oppfølging i et hovedprosjekt I siste prosjektgjennomføring ble Samspillkommunene bedt om å vurdere behov for eventuell videre oppfølging i et hovedprosjekt. De fleste kommuner ønsker en form for oppfølging. Dette kan være i form av telefonmøter, møteplasser, samlinger eller informasjon på nett. Kommunene begrunner dette med at videre oppfølging kan: Bidra med veiledning og oppbakking med implementeringen av elektroniske meldinger Bidra til å holde en jevn framdrift i eget prosjekt Bidra til et strukturert løp Være motiverende Tilgang til andres erfaringer Være med på å holde kontakten med andre kommuner Kommunen mulighet til å få ekstern kompetanse Kommunen mulighet til hjelp til detaljplanlegging i hovedprosjektet

11 Godkjent av: Side 11 av 14 Andre viktige erfaringer Noen stikkord om andre viktige erfaringer fra samspill kommunene Kritisk suksessfaktor at prosjektet er forankret i toppledelsen Politisk forankring viktig Forutsetter frikjøp av prosjektleder Avgjørende å ha med IT-avdelinga Tverrfaglig sammensetting av prosjektgruppa er avgjørende Deltaker i gruppen som er representanter fra alle involverte virksomheter En suksessfaktor at medlemmene i prosjektgruppa har en viss myndighet/kan ta avgjørelser over bordet Små kommuner er sårbare i forhold til ressurser Dyrt å komme i gang, det må bli billigere. Det ligger store kostnader både på oppkobling mot helsenettet og i etterkant på drift Har utgifter på helsenettet mens de venter på elin-k-meldingene Utviklingsarbeid med tekniske løsninger kan være en utfordring i forhold til tidsplanen Tid til å sette seg inn i det nye som meldingsutveksling er Tar tid å forstå hva elektronisk meldingsutveksling innebærer Ønsker en kokebok/ordbok Betydelig kompetanseøkning innenfor elektronisk meldingsutveksling Fokusere på sikkerheten rundt opplysninger som utveksles Utfordringen er det som påvirker eksternt: Elin-k, NHN, Datatilsynet, leverandører Nødvendig med felles rutiner Utfordrende å få til et godt og hensiktmessig avvikshåndteringssystem God opplæring i avviksmeldinger før meldingsutveksling iverksettes Vanskelig å utarbeide en opplæringsplan for meldingsutveksling så lenge den ikke kan tas i bruk Kritisk suksessfaktor er leveranse av opplæring og programvare Suksessfaktor er oppfølgingen prosjektledelsen i samspillkommuner har hatt med kommunen Ser verdien av gode prosjektplaner En risikofaktor er knyttet til å få leveranse fra eksterne aktører Ta høyde for at endringer tar tid 8. Regnskap Revisorgodkjent regnskap er sendt til Helsedirektoratet.

12 Godkjent av: Side 12 av Vedlegg Oversikt Samspillkommuner Bærum Samspillkommuner 20 Gjennomførte forprosjekt des.07 mai 08 Samarbeider /planlegger samarbeid med Prosjektleder kommune Anna Bang Drammen Røyken, Sande Asbjørn Finstad Dyrøy Karl Johan Olsen Eigersund Sigrund Midbrød Flora Kari Støfringsdal Gjøvik Heidi Vifladt Horten Anne Liv Sørensen Karmøy (kont.p. P.Ulvedal) Kristiansand John A. Horve Kvæfjord Kees Jan Verhage Kåfjord Kirsti Blomli Lillehammer Øyer Ståle Stampeløkken Nøtterøy Terese L.Kibsgaard Sandnes Irene T.Folkvord Skien Jan Harald Aas Stjørdal Selbu, Tydal Meråker Frosta Malvik Iver o. Sunnset Stryn Eid, Vågsøy, Gloppen, Hornidal, Bremanger, Selje Aslaug Håøy Nygård Vinje Tokke Kari Dalen

13 Godkjent av: Side 13 av 14 Samspillkommuner 30 Gjennomførte forprosjekt des.08 april 09 Samarbeider /planlegger samarbeid med: Prosjektleder kommune Alstahaug Herøy, Leirfjord Dønna Svein Lundestad Alta Hege Stenbakk Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Siljan, Drangedal, Bø, Nome, Sauherad Ulf K. Rønneberg Hamar Ellen Kristoffersen Larvik Tomas Olsen Lenvik Mona Pedersen Levanger Kristin H.Nøst Lyngdal Kjell Andresen Lørenskog Kaj E.Kristensen Meldal Olav Bergsrønning Molde Siri Haukaas Oppdal Jarbjørg Gunnes Oslo Kirsti Pedersen Osterøy Aage Husa Saltdal Åge Kristoffersen Skjervøy Eldbjørg Nyvoll Skedsmo Linda Solheim Sola Randaberg Reidun Moldesæter Stange Marianne Pedersen Steigen Bente Sivertsen Verdal Tony Gregg Kvam Voss Granvin Hans Christian Berstad Åfjord Rissa, Ørland, Bjugn, Mosvik, Leksvik, Roan Osen Kenth Hallbäck Ås Ellen Normannseth Lenke til prosjektdokumenter:

14 Godkjent av: Side 14 av 14 Oversikt på antall legekontor representert i tilknytning til samspillkommunene samt de respektive EPJ-system som benyttes på det enkelte legekontor. (pr sept 2009) Antall legekontor inkl fordeling av EPJ - system tilknyttet samspillkomunene kommuner Legekontor PD WinMed PD Vision Plenario System-x Ukjent Antall EPJ-system ukjent er høy da det ikke er foretatt kartlegging av fordeling i Oslo kommune (registrert med 150 legekontor,) og det mangler tilbakemelding fra 113 andre legekontor) Status for samspillkommunenes arbeid med tilknytning til NHN pr Samspillkommuner Andel tilknyttet NHN AKTIV I BESTILLING GITT TILBUD MANGLER KARTLEGGING

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Status og fremdrift Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg

Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg Elin-k-Samspillprosjektet v/ Sissel Skaardsgaard Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008/6877 Geir Sylte 026 12.01.2009

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport ELIN-k Kristiansand kommune Sluttrapport Mai 2008 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer

Detaljer

Steigen Kommune. Sluttrapport. Samspillkommune 30

Steigen Kommune. Sluttrapport. Samspillkommune 30 Steigen Kommune Samspillkommune 30 April 2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Alta kommune. Sluttrapport: Samspillkommune 30 Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

Alta kommune. Sluttrapport: Samspillkommune 30 Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Alta kommune : Samspillkommune 30 Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene 02.04.2009 Godkjent av: Per Prebensen Side 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn for prosjektet... 3 2.

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Lørenskog kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Samspillkommune30

Lørenskog kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Samspillkommune30 Lørenskog kommune Forprosjekt Samspillkommune30 elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 14.04.2009 Godkjent av: Idar H. Simonsen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag - forprosjektbeskrivelse...

Detaljer

Oslo kommune. ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Oslo kommune. ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Oslo kommune ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Åse Snåre og Stein Schatvet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund Eigersund Kommune Sluttrapport Forprosjekt ELIN-k Egersund 06.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 6 5.

Detaljer

Grenland og Midt-Telemark. Sluttrapport. Samspillprosjektet

Grenland og Midt-Telemark. Sluttrapport. Samspillprosjektet Grenland og Midt-Telemark Samspillprosjektet 30.03.2009 Godkjent av: Side 2 av 10 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 Hovedmål... 5 Delmål...

Detaljer

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Elin-K-samsplllprosjektet v/sissel Skarsgaard Nors Sykepleierforbund Postboks 456, Sentrum 0104 OSLO Saksbehandler: Direl

Detaljer

ELIN-K SAMSPILLPROSJEKT-30

ELIN-K SAMSPILLPROSJEKT-30 ELIN-K SAMSPILLPROSJEKT-30 Stange kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Foreløpig godkjent av: Marianne Pedersen Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0... Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring

Detaljer

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og omsorgstjenesten Alta kommune Prosjektbeskrivelse: Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og 01.05.2009 Godkjent av: Per Prebensen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse Elektronisk meldingssutveksling... 1 i pleie- og...

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

Oslo kommune. Sluttrapport. ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene 01.12.08-31.03.09

Oslo kommune. Sluttrapport. ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene 01.12.08-31.03.09 Oslo kommune Sluttrapport ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene 01.12.08-31.03.09 Samspillkommuneprosjekt 30 Sluttrapport Versjon 1.1 Forfatter: Kirsti Pedersen Dato 11.05.2009 Godkjent av: Styringsgruppa

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Sandnes Kommune. Sluttrapport Forprosjekt til Elektronisk informasjonsutveksling for Sandnes Kommune Forprosjekt, Elin-SK 15.06.08

Sandnes Kommune. Sluttrapport Forprosjekt til Elektronisk informasjonsutveksling for Sandnes Kommune Forprosjekt, Elin-SK 15.06.08 Sandnes Kommune Sluttrapport Forprosjekt til Elektronisk informasjonsutveksling for Sandnes Kommune Forprosjekt, Elin-SK 15.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer

Gjøvik Kommune. Sluttrapport. Forberedelse for påkobling på Norsk Helsenett

Gjøvik Kommune. Sluttrapport. Forberedelse for påkobling på Norsk Helsenett Gjøvik Kommune Sluttrapport Forberedelse for påkobling på Norsk Helsenett 5. Juni 2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Steigen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Steigen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Steigen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Roy Hanssen Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 4 2.0 Forprosjektets

Detaljer

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen Ellen Normannseth Ås Kommune Ca 3 mil sør for Oslo. Ca 15 000 innbyggere. Status per i dag Kommunen benytter Gerica

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

ELIN-k-forprosjekt. forprosjektrapport

ELIN-k-forprosjekt. forprosjektrapport ELIN-k-forprosjekt Utvikling av sykepleiefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene forprosjektrapport Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...

Detaljer

Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag

Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av elektroniske meldinger Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag 19.04.2013, Asle Brustad Hovde Gård 1 Tilhører enhet for regional utvikling

Detaljer

Elektronisk samhandling

Elektronisk samhandling Elektronisk samhandling Gunn Elin Blakkisrud Ahus Gunn- Elin Blakkisrud Bakgrunn Prosjekt finansiert fra Høykom 3,45 mill Prosjektperiode fra høsten 2006 til ut 2007 Samarbeid mellom Ahus og Ullensaker

Detaljer

Prosjektdirektiv hovedprosjekt ELIN-k

Prosjektdirektiv hovedprosjekt ELIN-k hovedprosjekt ELIN-k Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Godkjent av: Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Dyrøy Kommune. Sluttrapport. Elin K i Dyrøy

Dyrøy Kommune. Sluttrapport. Elin K i Dyrøy Dyrøy Kommune Sluttrapport Elin K i Dyrøy Karl Johan Olsen 27.05-2008 Innhold 1. Sammendrag...3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...3 3. Målrealisering...5 4. Prosjektorganisering...5 5. Erfaringer

Detaljer

Hvilken betydning har Samspillkommune-nettverket for å komme i gang?

Hvilken betydning har Samspillkommune-nettverket for å komme i gang? Hvilken betydning har Samspillkommune-nettverket for å komme i gang? Anne Brit Wetlesen Tengesdal Samspillkommunenettverket? Hvem er det? ELIN-k prosjektledelsen Rådgivingsgruppen (som den gang bestod

Detaljer

Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt legekontoret og virksomhetene innenfor pleie og omsorgstjenesten Godkjent av: Styringsgruppa Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 Kirsten Petersen Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling på rett sted til rett tid NAV Helsestasjon Legekontor Pleie- og omsorg

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Norsk Helsenett SF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å koordinere utbredelse av elektronisk meldingsutveksling fra og med 2012.

Norsk Helsenett SF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å koordinere utbredelse av elektronisk meldingsutveksling fra og med 2012. n(.r kheisenett Deres ref.: Vår ref.: HES Dato: 12.06.2012 Oppdraget til Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å koordinere utbredelse av elektronisk

Detaljer

Lørenskog kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lørenskog kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lørenskog kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme... 4 2.1 Hovedmål...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn Stryn Kommune Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn og samarbeidskommunane Hornindal, Eid, Gloppen, Bremanger, Vågsøy og Selje 06.06.2008 Innhold

Detaljer

Voss Kvam og Granvin. Sluttrapport. Sampel

Voss Kvam og Granvin. Sluttrapport. Sampel Voss Kvam og Granvin Sampel 23.03.2009 Godkjent av: Side 2 av 6 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Tanja Skjevik Rådgiver Helse IKT Værnesregionen IT Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonale satsninger Mer

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir. Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.no Elektronisk samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål

Detaljer

Tromsø kommune 2010-2011

Tromsø kommune 2010-2011 Prosjektplan Meldingsløftet i Tromsø kommune - Dato 01.09.10-1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET...4 2.1 FORMÅL... 4 2.2 MÅL... 4 2.3 OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Dokument 3:6 (2013 2014)

Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Dokument 3:6 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Dokument 3:6 (2013 2014) Normkonferansen 2014 Halvor Bjørnsrud seniorrådgiver, Riksrevisjonen Om Riksrevisjonen

Detaljer

Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane?

Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane? Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane? Strategikonferansen 2012, Førde, 8. februar Terje Heggheim, Flora kommune, IT-forum S&F Geir Liavåg Strand, Vestlandsforsking, IT-forum S&F Meldingsløftet generelt

Detaljer

ELIN-k prosjektet Sluttrapport

ELIN-k prosjektet Sluttrapport Vedlegg 06b ELIN-k prosjektet Sluttrapport Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Prosjektleder: Sissel Skarsgaard

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth KomUT nord FUNNKe 2015-2017 IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer 2 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, 27. september 2011 Hovedmål FUNNKe 2011-2013

Detaljer

Prosjektdirektiv/plan forprosjekt ELIN-k

Prosjektdirektiv/plan forprosjekt ELIN-k /plan forprosjekt ELIN-k Utvikling av sykepleiefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Våren 2008. Karmøy kommune

Sluttrapport. Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Våren 2008. Karmøy kommune Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Våren 2008. Karmøy kommune 06.06.2008 Godkjent av: Per Andreas Ulvedal Side 2 av 13 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Etablering av Elin-h Egil Rasmussen, Stavanger kommune Stavanger kommune Fyrtårn for elektronisk samhandling 2005-2007 Piloterte elektronisk overføringer av

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten

Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten Kartleggingsrapport Prosjektet Kommunal utbredelse (KomUt) Oktober 2012 Norsk Helsenett SF Heidi Slagsvold og Kirsten Petersen Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Monica Tømmervold Devle, Regionalt senter for sykelig overvekt Disposisjon Overvekt og fedme i befolkningen Regionalt

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer