Samspillkommuneprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samspillkommuneprosjektet"

Transkript

1 et Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund

2 Godkjent av: Side 2 av Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn 3 4. Mål 4 5. Prosjektorganisering 4 6. Gjennomføring 5 7. Resultater 8 8. Regnskap Vedlegg 12 Oversikt Samspillkommuner 12 Lenke til prosjektdokumenter: 13 Oversikt på antall legekontor representert i tilknytning til samspillkommunene 14 Status for samspillkommunenes arbeid med tilknytning til NHN pr

3 Godkjent av: Side 3 av Sammendrag Samspillkommuneprosjektets mandat har vært å bidra til at inntil 50 kommuner starter forberedelse til å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger med fastleger og sykehus. Kommunene har gjennomført egne forprosjekt for innføring av elektronisk samhandling, og nettverksbygging samt samarbeid med leverandører og NHN har stått sentralt i prosjektet. Samspillkommunene ble også oppfordret til å samarbeide med nærkommuner, slik at prosjektet har bidratt til at totalt 77 kommuner har planer om å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger innenfor PLO-tjenesten innen Kommunene vil kunne starte egne hovedprosjekt for innføring av pleie- og omsorgsmeldingene i samhandling mellom kommune og fastlege når ELIN-k-prosjektets fase 1 er avsluttet. (juni 2010) 3. Bakgrunn I perioden 2004 og frem til 2007 har oppgaver i kommuneprogrammet vært sentrert rundt å få frem bruk av elektroniske samhandlingsløsninger gjennom etableringen ELIN-k og 4 kommunale fyrtårnprosjekt.. ELIN-k-prosjektet er i gang med utvikling og utprøving av løsningene for elektronisk informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og hhv fastleger og sykehus. Utprøving av løsningene gjennomføres av pilotkommuner og aktuelle samhandlingspartnere. Løsninger for elektronisk informasjonsutveksling mellom kommuner og fastleger er nå klare for utbredelse. Hovedprosjektet skal være ferdig i løpet av I Samspill vektlegges en utrulling av eksisterende, fungerende løsninger. Kommunesatsingen skal videreføres for å få basis samhandlingstjenester tatt i bruk i helse- og omsorgssektoren. Målet i kommuneprogrammet er at alle kommuner i løpet av strategiperioden skal ha kommet i gang med elektronisk samhandling internt, med fastlegene, med spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater. Kommuneprogrammet består av 6 ulike tiltak. Samspillkommuneprosjektet omhandler tiltak 2: Femti nye Samspill-kommuner skal inkluderes i kommunesatsningen i løpet av Kommunene skal få støtte til å gjennomføre forprosjekt for innføring av elektronisk samhandling og delta i et erfaringsnettverk med veiledning og støtte fra fyrtårnskommunene/elin-k-piloter og kompetansesentrene. Kommunene vil også oppfordres til å samarbeide med nærkommuner. Norsk Sykepleierforbund/ELIN-k påtok seg å gjennomføre prosjektet, og det ble gjennomført i løpet av to prosjektperioder: 1 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

4 Godkjent av: Side 4 av 14 Samspillkommuneprosjekt 20: Samspillkommuneprosjekt 30: Mål Hovedmål Det overordnede målet med Samspillkommuneprosjektet er å bidra til at flere kommuner tar i bruk elektroniske samhandlingsløsninger. Delmål Inngå bindende avtaler med minimum 40 og inntil nye 50 kommuner som skal gjennomføre eget forprosjekt for innføring av elektronisk samhandling primært med fastleger, og ev med sykehus. Etablere nettverk for erfaringsutveksling bl.a. med deltakelse fra Elin-k-pilotkommuner og Samspillkommuner. Gjennomføre av fellessamlinger i løpet av prosjektperioden. Utarbeide veiledningsmateriell for tilrettelegging for elektronisk samhandling i kommunene. Avgrensning i prosjektet Samspillkommuneprosjektet omhandler kommunenes forberedelse til elektronisk samhandling. 5. Prosjektorganisering Samspillkommuneprosjektet beholdt styrings- og prosjektgruppen til ELIN-k. I tillegg ble det oppnevnt en rådgivningsgruppe bestående av representanter fra pilotkommunene i ELIN-k-prosjektet samt tidligere Samspillkommuner. Styringsgruppen: Merete Lyngstad Sissel Skarsgaard Svein Erik Wilthil Ellen Strålberg Anders Grimsmo Einar Bråten Egil Rasmussen John M. Tolleskoven NSF, leder NSF KS Helsedir Nasjonal IKT Den Norske Legeforening Stavanger kommune Innovasjon Norge (observatørstatus) Prosjektgruppen: Sissel Skarsgaard Annebeth Askevold Heidi Jacobsen Prosjektleder, NSF KITH NST

5 Godkjent av: Side 5 av 14 Rådgivningsgruppen: Samspillkommuner 20 Irene Henriksen Aune Trine Fritzøe Egil Rasmussen Line Nordgård Tor Erling Evjen Kristin Whitehouse Arendal kommune Sandefjord kommune Stavanger kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Bergen kommune ELIN-k-piloter Samspillkommuner 30 Irene Henriksen Aune Trine Fritzøe Egil Rasmussen Asbjørn Finstad Kari Støfringsdal Kari Dalen Arendal kommune Sandefjord kommune Stavanger kommune Drammen kommune Flora kommune Vinje kommune ELIN-k-piloter Tidligere Samspillkommuner Rådgivingsgruppens ansvar og oppgaver Rådgivingsgruppens oppgaver var å gi innspill, bidra med sin kompetanse i forhold til forberedelse og tilrettelegging for å starte med elektronisk samhandling. Rådgivningsgruppen deltok på fellessamlingene og bidro med råd og veiledning ved henvendelser fra Samspillkommunene hovedsakelig via epost. 6. Gjennomføring Informasjon om mulighet for deltakelse i Samspillkommuneprosjektet ble gitt på konferanser, lagt ut på aktuelle nettsider, sendt ut i form av nyhetsbrev fra Helsedir og KS, og sendt direkte til kommuner som tidligere hadde vist interesse på området. Flertallet av kommunene tok selv kontakt med ønske om deltakelse etter de regionale E-helseseminarene, HelsIT- konferansen og andre konferanser hvor ELIN-k og Samspillkommuneprosjektet ble presentert. Forutsetninger for deltakelse Følgende forutsetninger måtte oppfylles av kommunene for å være med i prosjektet; prosjektet ble forankret på høyeste nivå de hadde tatt i bruk EPJ i sykepleietjenesten de tok koordineringsansvar i forhold til samhandlingsaktør det fantes nødvendig og hensiktsmessig tilgang til datautstyr det ble satt av ressurser både av IT-personell og helsepersonell til gjennomføring av prosjektet de bidro med egeninnsats i prosjektet de var engasjerte og hadde innsatsvilje Deltakelse i samspillkommuneprosjektet skulle gi kommunene mulighet til følgende: Stimuleringsmidler til gjennomføring av eget forprosjekt.

6 Godkjent av: Side 6 av 14 Hjelp og støtte til å komme i gang med elektronisk samhandling. Tilgang til et allerede etablert nettverk med erfaring på området. Være tidlig ute med gode løsninger for kommunikasjon mellom ulike tjenester. Utvelgelse av kommuner En skjønnsmessig vurdering ble gjort i forbindelse med utvelgelsen og bygget på om kommunene fylte kriteriene som lå til grunn. Videre var det var nødvendig å ta hensyn til geografisk spredning, og at kommunene var jevnt fordelt mht til de ulike pleie- og omsorgssystemene. Noen kommuner skilte seg klart ut som aktuelle deltakere både i forhold til erfaring med EPJ, og at de hadde konkrete planer og ønske om å starte lokale samhandlingsprosjekt. Enkelte kommuner var allerede i gang med å utarbeide prosjektbeskrivelser. Andre kommuner trengte nettopp dette initiativet til å komme på banen. Finansiering Prosjektet ble finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Tilskuddet til den enkelte samspillkommune var øremerket lokal prosjektlederstilling, og det ble inngått avtaler mellom NSF/ELIN-k og den enkelte samspillkommune for å bidra til forpliktende samarbeid. Avtalene inneholdt beskrivelse av de aktiviteter samspillkommunene skulle gjennomføre i løpet av forprosjektet. Det ble gjennomført 2 fellessamlinger i begge prosjektperiodene hvor hensikten var å presentere erfaringer fra deltakerne i ELIN-k rådgivingsgruppen, informasjonsformidling og gjennomgang av praktiske oppgaver knyttet til forprosjektet, samt etablering av erfaringsnettverk. Oppfølging Oppfølging av den enkelte Samspillkommune ble gjort gjennom epost og faste månedlige telefonmøter. Prosjektledelsen gjennomgikk og godkjente forprosjektbeskrivelsen til den enkelte Samspillkommune for å sikre at den var i tråd med prosjektmandatet. Videre ble informasjon/dokumentasjon som beskriver aktiviteter knyttet til planlegging og tilrettelegging for elektronisk informasjonsutveksling utarbeidet ev vurdert/kvalitetssikret. Aktiviteter i samspillkommunenes egne forprosjekt Samspillkommunene skulle i løpet av forprosjektperioden bl.a. planlegge, ev gjennomføre organisatoriske tiltak (utarbeide retningslinjer, planlegge og ev gjennomføre opplæring mm) for å sikre at EPJ var tatt i bruk fullt og helt innen for pleie- og omsorgstjenesten, at kommunen har fungerende rutiner for avvikshåndtering., samt for å forberede organisasjonen til å kunne ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger. Videre skulle kommunene starte prosessen med avtale om tilknytning til Norsk Helsenett, samt starte arbeidet med anskaffelse ELIN-k-løsningene. Samspillkommunene skulle også utarbeide prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjekt, og avtale å starte elektronisk samhandling med minimum en samhandlingsaktør i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjektet.

7 Godkjent av: Side 7 av 14 I tillegg til forprosjektbeskrivelsen utarbeidet kommunene innledningsvis en statusrapport før oppstart av Samspillkommuneprosjektet. Videre utarbeidet samspillkommunene en kortfattet statusrapport i forkant av hvert månedlige telefonmøte, samt sluttrapport. Nettverksbygging Det ble opprettet erfaringsnettverk mellom samspillkommunene, ELIN-k pilotkommunene og ELIN-k prosjektledelsen. Nettverkssamlingene bidro til at samspillkommunene etablerte nyttige kontakter og kunne utveksle erfaringer på området. Kontaktopplysninger ble lagt ut på nettsiden til NSF. I prosjektperioden ble det opprettet en midlertidig felles epostadresse hvor samspillkommunene kunne henvende seg til prosjektledelse og rådgivingsgruppen. Veiledningsmateriell for tilrettelegging for elektronisk samhandling Det er utarbeidet veiledningsmateriell, maler på planer, rapporter og timeregistrering til bruk for kommunene. I tillegg har de hatt tilgang på eksempler på planer og rapporter fra øvrige samspillkommuner. Samspillkommunene rapporterer at de har benyttet malene og eksemplene, dette har gjort det lettere å gå i gang med administrative oppgaver, og hjulpet kommunene til en mer strukturert gjennomføring av sine forprosjekt. Leverandørsamarbeid Leverandørene som deltar i Elin-k prosjektet har vært naturlige samarbeidspartnere i Samspillkommuneprosjektet. Dette gjelder leverandører av Pleie- og omsorgssystem: Acos AS, TietoEnator AS og VismaUnique AS. Leverandører av fastlegesystem: Infodoc AS og Profdoc AS. Leverandører av sykehussystem: Dips AS og Siemens AS. Leverandørene har mottatt informasjon om status i Samspillkommuneprosjektet via de løpende telefonmøtene i ELIN-k prosjektet, samt gjennom nyhetsbrev. Flertallet av samspillkommunene er i dialog eller har inngått avtale om anskaffelse av ELIN-k-løsningene hos sin EPJ-leverandør. Samarbeid med Norsk helsenett (NHN) Prosjektledelsen i Samspillkommuneprosjektet hadde løpende kontakt med NHN i løpet av begge prosjektperiodene. NHN deltok på samtlige nettverkssamlinger og på noen av telefonmøtene med den enkelte samspillkommune. Samspillkommunene ga positive tilbakemeldinger på dette samarbeidet. NHN har i etterkant av Samspillkommuneprosjektet gjennomført en egen spørreundersøkelse med samtlige Samspillkommuner bl.a. på bakgrunn av de tilbakemeldinger og behov som kommunene meldte i forbindelse med prosjektet. (http://nhn.no/nyhetsbrev-fra-norsk-helsenett/nyhetsbrev-for-kommuner-1/nyhetsbrev-forkommuner-august-2009/?searchterm=spørreundersøkelse)

8 Godkjent av: Side 8 av Resultater Samspillkommuneprosjektet har bidratt til informasjonsspredning og til at kommuner har kommet i gang med forberedelse til å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Det ble inngått avtale om deltakelse i Samspillkommuneprosjektet med til sammen 50 kommuner. 49 kommuner 2 gjennomførte eget forprosjekt innenfor prosjektperioden. 28 kommuner har i tillegg samarbeidet/planlagt samarbeid med Samspillkommuner i forbindelse med innføring av elektroniske samhandlingsløsninger innenfor kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Totalt 83 kommuner har planer om å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger innenfor PLOtjenesten i perioden (inkludert ELIN-k pilotkommunene). På grunn av forsinkelser i ELIN-k-prosjektet har Samspillkommunene måtte avvente oppstart av egne hovedprosjekt for innføring av elektroniske samhandling med fastlegene. ELIN-k-prosjektets fase 1 avsluttes i juni 2010, og de standardiserte samhandlingsløsningene mellom pleie og omsorgstjenesten og fastleger vil da være klar for utbredelse. Måloppnåelse Samspillkommuner Hoveddelen av kommunene opplyser at de har gjennomført i henhold til prosjektplanen. Noen kommuner opplyser at de har påbegynt alle aktiviteter, men at alle aktiviteter ikke er fullført. En kommune opplyser at de ligger etter planen, og en annen kommune opplyser at de har endret aktivitetene under prosjektperioden. Den sistnevnte har derfor ikke nådd alle målene sine. Mange kommuner opplyser at de måtte forskyve noen aktiviteter til hovedprosjektet av hensiktsmessige grunner. Disse aktivitetene/oppgaver er i hovedsak innenfor planlegging av opplæring, ferdigstillelse av retningslinjer, avtaler med sykehus eller legekontor, innkjøp av programvare, eller tilknytting til helsenettet. Noen begrunner forskyvning med forsinkelser i Elin-k sentralt, eller at de trodde at de kunne ta i bruk Elin-k meldingene i forprosjektperioden. De fleste kommuner har nådd målene sine i henhold til planen med eventuelle endringer/forskyving av delmål. Det er en sluttrapport som ikke beskriver om prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektplanen, og heller ikke om målene er realisert. Det er også en kommune som ikke har gjennomført etter prosjektplanen og kun ett av åtte delmål er realisert. Oppsummering fra Samspillkommunene I det følgende oppsummeres inntrykkene fra 43 sluttrapporter som til sammen representerer 65 kommuner. De fleste sluttrapportene gir god informasjon om gjennomføringen av prosjektene. 2 Oversikt over samspillkommunen se vedlegg.

9 Godkjent av: Side 9 av 14 Prosjektorganisering De fleste kommuner har organisert forprosjektet med styringsgruppe og prosjektgruppe. Noen har opprettet arbeidsgrupper. Hovedtrekket er at de fleste har hatt en hensiktsmessig og effektiv organisering av prosjektet. Kommunene har hatt nødvendige ressurser, riktig kompetanse og deltakere fra alle involverte parter i sine prosjekt. Noen opplyser at de ønsker å videreføre organiseringen i et hovedprosjekt. En kommune opplyser at det var organisert med kun en prosjektleder. Erfaringer som samspillkommune Samspillkommune prosjektet har vært med på å sette elektronisk samhandling på kartet i kommunen. (sitat) Tilbakemeldingene fra de fleste kommuner er at deltakelse i Samspillkommuneprosjektet har vært nyttig, spennende, lærerikt og inspirerende. Det har vært mye nytt å sette seg inn i. De fleste kommuner hadde ingen erfaring med, eller kunnskap om elektronisk meldingsutveksling. Kommunene har derfor hatt behov for mye informasjon om meldingsutveksling både med hensyn til terminologi, teknisk, organisatorisk og faglige sider ved innføringen. Kommunene opplyser at de brukte en del tid i begynnelsen av prosjektperioden til å få kunnskap og forståelse for dette. Det er to kommuner som rapporterer at de ikke har sett gevinst av deltakelsen. Disse kommunene har heller ikke nådd sine mål i løpet av forprosjektperioden. Oppfølging fra prosjektet I prosjektet har det vært holdt månedlige telefonmøter med kommunene med en varighet på ca. 20 minutt. Forut for møtene har kommunene levert en statusrapport på framdrift i prosjektet. Flere kommuner har erfart at styringen fra Elin-k med systematisk tilrettelegging og oppfølging har gjort det lett å jobbe. Telefonmøtene har vært nyttige og avgjørende for å sikre jevn framdrift, kontinuitet og veiledning i prosjektene. Møtene har vært informative, ryddig, konstruktiv og bidratt til refleksjoner. Noen kommuner ønsker at telefonmøtene kunne vært lengre (30 minutter). Det ble opprettet en felles e-postadresse der alle kunne se spørsmål og svar som hadde felles interesse. Noen brukte denne mer aktivt enn andre, og de har vært fornøyd og hatt stor nytte av dette tilbudet. Kommunene har forskjellig erfaring med responsen fra rådgivingsgruppen. De fleste opplever den som tilfredsstillende med gode og raske svar, mens noen synes den har vært varierende. Kontakt med andre samspill kommuner har også variert hvor noen kommuner opplever at de får liten respons mens andre er tilfreds med responsen de har fått ved henvendelser. Nettsiden til Elin-k prosjektet har vært benyttet, og noen rapporterer om bruk av denne for å hente nyttig informasjon.

10 Godkjent av: Side 10 av 14 Nettverkssamling Prosjektet gjennomførte to nettverkssamlinger i begge prosjektperiodene. I første runde ble disse gjennomført som to enkeltstående heldagssamlinger, og i forbindelse med siste samling hadde kommunene anledning til å delta på et påfølgende todagers seminar om pasientopplysninger. Som følge av tilbakemeldinger fra de første Samspillkommunene ble en av nettverkssamling lagt over 2 dager. Men det ble gitt tilbakemelding fra de siste Samspillkommunene om at begge samlingene burde være over to dager for å få mer tid til å utveksle erfaringer og bli kjent med andre kommuner. Kommunene ga tilbakemelding om at nettverkssamlingene var nyttige, hadde relevante tema, var avgjørende for å forstå elektronisk meldingsutveksling, motiverende, inspirerende og lærerike. Maler og rapporter I samspillkommuneprosjekt 20 ble det utarbeidet maler på planer, rapporter og timeregistrering til bruk for kommunene. Disse ble revidert til samspillkommuneprosjekt 30, i tillegg har kommunene hatt tilgang på eksempler på planer og rapporter fra samspillkommuneprosjekt 20. Kommunene rapporterer at de har benyttet malene og eksemplene. Dette har gjort det lettere å gå i gang med administrative oppgaver og hjulpet kommunene til en mer strukturert gjennomføring av sine forprosjekt. Regnskap/økonomi Det er varierende opplysninger i sluttrapportene om budsjetter og regnskap i prosjektet. De tall som oppgis spenner fra ca kr til ca kr Flere opplyser at kostnadene i prosjektet er på timer for prosjektdeltakere. Noen har budsjettert med kostnader for oppgraderinger, tilkobling til helsenettet og opplæring. Flere kommuner har forskjøvet disse kostnadene til hovedprosjektet. Videre framdrift for kommunene Alle Samspillkommunene har planer for videre arbeid med å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling. 42 av 49 kommuner har sendt inn prosjektbeskrivelse for gjennomføring av hovedprosjekt innenfor perioden Ønsker om videre oppfølging i et hovedprosjekt I siste prosjektgjennomføring ble Samspillkommunene bedt om å vurdere behov for eventuell videre oppfølging i et hovedprosjekt. De fleste kommuner ønsker en form for oppfølging. Dette kan være i form av telefonmøter, møteplasser, samlinger eller informasjon på nett. Kommunene begrunner dette med at videre oppfølging kan: Bidra med veiledning og oppbakking med implementeringen av elektroniske meldinger Bidra til å holde en jevn framdrift i eget prosjekt Bidra til et strukturert løp Være motiverende Tilgang til andres erfaringer Være med på å holde kontakten med andre kommuner Kommunen mulighet til å få ekstern kompetanse Kommunen mulighet til hjelp til detaljplanlegging i hovedprosjektet

11 Godkjent av: Side 11 av 14 Andre viktige erfaringer Noen stikkord om andre viktige erfaringer fra samspill kommunene Kritisk suksessfaktor at prosjektet er forankret i toppledelsen Politisk forankring viktig Forutsetter frikjøp av prosjektleder Avgjørende å ha med IT-avdelinga Tverrfaglig sammensetting av prosjektgruppa er avgjørende Deltaker i gruppen som er representanter fra alle involverte virksomheter En suksessfaktor at medlemmene i prosjektgruppa har en viss myndighet/kan ta avgjørelser over bordet Små kommuner er sårbare i forhold til ressurser Dyrt å komme i gang, det må bli billigere. Det ligger store kostnader både på oppkobling mot helsenettet og i etterkant på drift Har utgifter på helsenettet mens de venter på elin-k-meldingene Utviklingsarbeid med tekniske løsninger kan være en utfordring i forhold til tidsplanen Tid til å sette seg inn i det nye som meldingsutveksling er Tar tid å forstå hva elektronisk meldingsutveksling innebærer Ønsker en kokebok/ordbok Betydelig kompetanseøkning innenfor elektronisk meldingsutveksling Fokusere på sikkerheten rundt opplysninger som utveksles Utfordringen er det som påvirker eksternt: Elin-k, NHN, Datatilsynet, leverandører Nødvendig med felles rutiner Utfordrende å få til et godt og hensiktmessig avvikshåndteringssystem God opplæring i avviksmeldinger før meldingsutveksling iverksettes Vanskelig å utarbeide en opplæringsplan for meldingsutveksling så lenge den ikke kan tas i bruk Kritisk suksessfaktor er leveranse av opplæring og programvare Suksessfaktor er oppfølgingen prosjektledelsen i samspillkommuner har hatt med kommunen Ser verdien av gode prosjektplaner En risikofaktor er knyttet til å få leveranse fra eksterne aktører Ta høyde for at endringer tar tid 8. Regnskap Revisorgodkjent regnskap er sendt til Helsedirektoratet.

12 Godkjent av: Side 12 av Vedlegg Oversikt Samspillkommuner Bærum Samspillkommuner 20 Gjennomførte forprosjekt des.07 mai 08 Samarbeider /planlegger samarbeid med Prosjektleder kommune Anna Bang Drammen Røyken, Sande Asbjørn Finstad Dyrøy Karl Johan Olsen Eigersund Sigrund Midbrød Flora Kari Støfringsdal Gjøvik Heidi Vifladt Horten Anne Liv Sørensen Karmøy (kont.p. P.Ulvedal) Kristiansand John A. Horve Kvæfjord Kees Jan Verhage Kåfjord Kirsti Blomli Lillehammer Øyer Ståle Stampeløkken Nøtterøy Terese L.Kibsgaard Sandnes Irene T.Folkvord Skien Jan Harald Aas Stjørdal Selbu, Tydal Meråker Frosta Malvik Iver o. Sunnset Stryn Eid, Vågsøy, Gloppen, Hornidal, Bremanger, Selje Aslaug Håøy Nygård Vinje Tokke Kari Dalen

13 Godkjent av: Side 13 av 14 Samspillkommuner 30 Gjennomførte forprosjekt des.08 april 09 Samarbeider /planlegger samarbeid med: Prosjektleder kommune Alstahaug Herøy, Leirfjord Dønna Svein Lundestad Alta Hege Stenbakk Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Siljan, Drangedal, Bø, Nome, Sauherad Ulf K. Rønneberg Hamar Ellen Kristoffersen Larvik Tomas Olsen Lenvik Mona Pedersen Levanger Kristin H.Nøst Lyngdal Kjell Andresen Lørenskog Kaj E.Kristensen Meldal Olav Bergsrønning Molde Siri Haukaas Oppdal Jarbjørg Gunnes Oslo Kirsti Pedersen Osterøy Aage Husa Saltdal Åge Kristoffersen Skjervøy Eldbjørg Nyvoll Skedsmo Linda Solheim Sola Randaberg Reidun Moldesæter Stange Marianne Pedersen Steigen Bente Sivertsen Verdal Tony Gregg Kvam Voss Granvin Hans Christian Berstad Åfjord Rissa, Ørland, Bjugn, Mosvik, Leksvik, Roan Osen Kenth Hallbäck Ås Ellen Normannseth Lenke til prosjektdokumenter: https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/nsf/fagpolitikk/prosjekter/samspillkommuner?p_dimension_id=326298&p_menu_id=17038

14 Godkjent av: Side 14 av 14 Oversikt på antall legekontor representert i tilknytning til samspillkommunene samt de respektive EPJ-system som benyttes på det enkelte legekontor. (pr sept 2009) Antall legekontor inkl fordeling av EPJ - system tilknyttet samspillkomunene kommuner Legekontor PD WinMed PD Vision Plenario System-x Ukjent Antall EPJ-system ukjent er høy da det ikke er foretatt kartlegging av fordeling i Oslo kommune (registrert med 150 legekontor,) og det mangler tilbakemelding fra 113 andre legekontor) Status for samspillkommunenes arbeid med tilknytning til NHN pr Samspillkommuner Andel tilknyttet NHN AKTIV I BESTILLING GITT TILBUD MANGLER KARTLEGGING

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

VERDAL kommune 2010-2011

VERDAL kommune 2010-2011 Prosjektplan Dato 10.5.2011 Meldingsløftet i VERDAL kommune 2010-2011 - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET... 4 2.1 MÅL... 4 2.2 DELMÅL... 4 2.3 HOVEDAKTIVITETER...

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg. Orientering til administrasjonsutvalget om programmet "Sammen om en bedre kommune"

Saksframlegg. Orientering til administrasjonsutvalget om programmet Sammen om en bedre kommune Søgne kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/3469-37006/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.11.2014 Saksframlegg Orientering til administrasjonsutvalget om programmet "Sammen om en bedre kommune"

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer