Prosjektdirektiv hovedprosjekt ELIN-k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektdirektiv hovedprosjekt ELIN-k"

Transkript

1 hovedprosjekt ELIN-k Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

2 Godkjent av: Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Bakgrunn Prosjektansvarlig Forankring i strategier og gjennomføringsplaner Arbeidsmetodikk Brukere/deltakere for utprøving Leverandører Prosjektets mål og ramme Hovedmål Delmål Avgrensing i prosjektet Forskning/evaluering Gjennomføring Prosjektets faser Arbeidspakker Risikovurderinger Samordning med andre prosjekter og aktiviteter Prosjektorganisering og ansvarsfordeling Prosjektansvarlig Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektgruppen Referanse/rådgivningsgruppe Kontaktgruppe leverandører Referansegruppe kommuner, fastleger og sykehus Budsjett og finansieringsplan Milepælsplaner Milepælsplan fase 1. Kommunikasjon/informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastleger Milepælsplan fase 2 og 3. Kommunikasjon/informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, legevakt og spesialisthelsetjenesten Planlegging, oppfølging og statusrapportering Endringskontroll og versjonsstyring Prosjektadministrative rutiner Formidling av prosjektet Akseptansekriterier Rettigheter og taushetserklæringer Signatur Referanser

3 Godkjent av: Side 3 av Innledning Norsk Sykepleierforbund (NSF) har tatt initiativ til å opprette et prosjekt for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgssektoren i kommunene (ELIN-k). Hovedmålet for prosjektet er å bidra til mer og bedre samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp i helse- og omsorgskjeden, samt sikre rett informasjon til rett tid og til rett person slik at forsvarlig helsehjelp kan utøves. Prosjektet understøtter de nasjonale strategier for IKT i helsesektoren som er beskrevet i 2007, kommuneprogrammet. Prosjektet er delt inn i et forprosjekt og et hovedprosjekt. I forprosjektet har det vært kartlagt, og utarbeidet helsefaglige krav til elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, spesialisthelsetjenesten, fastlegene og legevakter både når det gjelder innhold, struktur, funksjonelle krav, arbeidsflyt og presentasjon. I hovedprosjektet skal det sørges for utvikling i EPJ- og kommunikasjonssystemene og gjennomføres utprøving av funksjonaliteten. Prosjektet benytter ELIN-metoden som arbeidsmetode. Denne metoden er utviklet av Den Norske Lægeforenings (Dnlf) ELIN-prosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge. 1.1 Bakgrunn Sykepleiere har mye kommunikasjon med andre, både med personer innen sin egen faggruppe og andre helsefaggrupper. ELIN-prosjektet (T. Christensen - Dnlf, 2003), estimerer at allmennlegene bruker ca. 25 %, eller 800 årsverk, av sin tid til slik samhandling. Det antydes også i forprosjektrapporten til ELIN-prosjektet at annet helsepersonell bruker enda mer av sin tid til dette. Slike målinger er ikke gjennomført for sykepleiere eller annet helsepersonell, men det er grunn til å tro at tidsbruken er svært stor. All kommunikasjon har hittil vært papirbasert eller ved bruk av telefon. Innholdet i informasjonen har ikke vært standardisert. Det finnes et uttall av ulike overføringsrapporter, og det har vært opp til det enkelte sykehus eller den enkelte kommune å bestemme innholdet i disse. Det har heller ikke vært tilstrekkelig fokus på hvilken informasjon mottakeren trenger for å utføre forsvarlig helsehjelp. Elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og fastlegene har hittil ikke eksistert med unntak av Stavanger kommune, og i Tromsø kommune som gjennomføres i regi av NST. Det har tidligere ikke vært gjennomført et prosjekt for å standardisere elektronisk samhandling innenfor og mellom den kommunale pleie- og omsorgssektorens samarbeidspartnere. 1.2 Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig er Norsk Sykepleierforbund og KS. KS ansees som en svært viktig aktør siden KS representerer brukerne og eierne av IKT-løsningene i kommunene. Norsk Sykepleierforbund representerer brukerne på et helsefaglig nivå. 1.3 Forankring i strategier og gjennomføringsplaner Statlig strategi ,

4 Godkjent av: Side 4 av er den nasjonale strategien for IT-utvikling i helse- og sosialsektoren for perioden ( En av hovedsatsingene i planen er god informasjonsflyt i sektoren, hvor en av forutsetningene er å styrke informasjonsutvekslingen. ELIN-k prosjektet vil bidra til at informasjonsutvekslingen styrkes og at utvikling av nye meldingstyper gjennomføres. 2007, gjennomføringsplan for har i gjennomføringsplanen for 2006 beskrevet at et av målene er å tilrettelegge for god samhandlingsfunksjonalitet i pleie- og omsorgssektorens EPJ-systemer. Dette skal gjøres gjennom å få kartlagt, beskrevet og koordinert sykepleiefaglige krav til elektronisk kommunikasjon. Videre å inngå utviklingsavtaler med leverandørene for utvikling av nødvendig funksjonalitet og sørge for utprøving mellom kommuner, sykehus og fastleger. Sosial- og Helsedirektoratet legger dette ansvaret til ELIN-k-prosjektet. NFS IKT-strategi Prosjektet er forankret i NSF sin strategi for IKT i sykepleie og helsetjenesten ( Hovedmålet i strategien er å få IKT-kompetanse integrert i sykepleiefaget og i praksis. Delmål 3 i strategien er at sykepleiere skal ha elektronisk tilgang til nødvendig informasjon og fagstøtte. NSF vil derfor bidra til utvikling av nasjonale standarder for krav til sykepleiefaglig innhold i elektroniske meldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og fastlegene med flere, og at disse utvikles i de EPJ systemene som er i bruk. KS ekommune 2009 Prosjektet er også forankret i KS IKT-strategi ekommune 2009 i pkt. 3 Digital forvaltning Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren, der et av tiltakene er; KS vil bidra med utvikling av nødvendige standarder for lagring og utveksling av informasjon i helse- og sosialsektoren i samarbeid med andre sentrale aktører. Nasjonal IKT Prosjektet er i tillegg forankret i de regionale helseforetakenes overordnete IKT-strategi utarbeidet av Nasjonal IKT, tiltak 19, delprosjekt 2, som omhandler elektronisk samhandling i den omsorgsmessige samhandlingskjeden. 1.4 Arbeidsmetodikk Prosjektet benytter ELIN-metoden (Christensen, T., og Grimsmo, A., 2005) som er utviklet av ELIN-prosjektet og som bygger på Innovasjon Norges BIT-prosjektmetodikk. BIT står for bransjespesifikke IKT-løsninger. Dette er et samarbeid mellom bransjen og bransjens viktigste IKT-leverandører. Bransjen defineres i denne sammenheng som pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. I BIT-prosjektene er målgruppen aktører med like funksjonsbehov slik som pleie- og omsorgstjenesten. Det vektlegges brukerstyrte prosjekter, dvs. at brukerne definerer og spesifiserer behovene, og er eiere og drivere av prosjektene, og at leverandørene utvikler løsningene på bakgrunn av førstnevnte. 4

5 Godkjent av: Side 5 av 21 Brukere Definerer og beskriver Leverandører Utvikling av løsninger Det anses å være et stort lønnsomhetspotensiale ved å samordne funksjonsforbedringer og utvikling. Finansieringen er som oftest et spleiselag mellom aktørene. Leverandørene eier løsningene, og kan utligne eventuelle kostnader til utvikling mot salg av løsningene både nasjonalt og internasjonalt. Det skal inngås avtaler mellom aktørene for å bidra til forpliktende samarbeid. Hovedprosjektet består av utvikling, test, godkjenning, utprøving, evaluering og justering av funksjonskrav og spesifikasjoner utarbeidet i forprosjektet., Det etableres aktive brukergrupper for systemene for å følge opp og bidra til videre utvikling. ELIN-k-prosjektet vil representere alle interessenter i forhold til leverandørene når de gode - meldingene og kravspesifikasjonene for funksjonalitet arbeidsflyt og presentasjon skal beskrives. Her er det viktig med forankring i KS, de regionale helseforetakene (RHF) og helseforetakene (HF). ELIN-k-prosjektet samarbeider med Innovasjon Norge. Partene er i denne sammenheng ELIN-k som representerer brukerne på et bredt nivå (forankring i KS, hos RHF/HF og fastlegene), leverandørene og Innovasjon Norge. Tilpassede ELIN-kontrakter utviklet av ELIN-prosjektet skal benyttes i forhold til leverandører og de aktører som skal være med i utprøvingen. 1.5 Brukere/deltakere for utprøving Det skal velges deltakere som skal utprøve løsningene. Prosjektet ser for seg mellom tre og fem kommuner med tilhørende spesialisthelsetjeneste og fastleger som utprøvingsaktører. Kriterier til de kommuner som blir valgt er at de har tatt i bruk pleie- og omsorgsystem det finnes nok datautstyr der dette er behov for det settes av ressurser både av IT-personell og helsepersonell til gjennomføring av utprøvingen prosjektet forankres på høyeste nivå Øvrige kriterier som gjelder både for kommuner, spesialisthelsetjenesten og fastleger er at de er knyttet til Norsk Helsenett de bidrar med egeninnsats i prosjektet de inngår forpliktende avtaler og aksepterer metoden som benyttes (BIT metodikken) 5

6 Godkjent av: Side 6 av 21 de vil være engasjerte og ha innsatsvilje I valg av utprøvingsaktører vil det ikke være mulig å teste alle mulige kombinasjoner av systemer for kommuner, sykehus og legekontor. Det gjøres derfor et utvalg hvor alle systemene blir representert i minst en av utprøvingsprosjektene. 1.6 Leverandører Leverandører av journalsystem og kommunikasjonssystem er viktige parter i prosjektet. Antallet leverandører vil bli avgjort før prosjektstart. Det er i løpet av forprosjektet sendt ut invitasjon til 17 leverandører om å delta i prosjektet. Leverandørene blir valgt ut etter at de har meldt sin interesse for å delta i prosjektet. 6

7 Godkjent av: Side 7 av Prosjektets mål og ramme Det overordnete målet med et ELIN-k-prosjekt er å bidra til og sikre brukeren/pasienten et helhetlig forløp i helse-og omsorgskjeden gjennom elektronisk mange til mange kommunikasjon. For å kunne nå målet må alle IKT-systemer som benyttes innen sektoren basere informasjonsutvekslingen på felles standarder, faglig innhold og felles struktur, samt at løsningene må være brukervennlige og funksjonelle. 2.1 Hovedmål Det skal utvikles løsninger for elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastleger og legevakt. 2.2 Delmål Prosjektet skal i samarbeid med leverandørene få utviklet hodemelding, pleie- og omsorgsmelding, applikasjonskvittering, logistikkmelding, dialogmelding og mottak av epikrisemelding i de journalsystemer og kommunikasjonssystemer som blir valgt ut til å delta i hovedprosjektet. Prosjektet skal i samarbeid med leverandørene få utviklet anvendelser av meldingene på bakgrunn av kravspesifikasjoner og godkjente løsningsforslag. Prosjektet skal i samarbeid med leverandørene få utviklet funksjonalitet i henhold til funksjonskrav som er beskrevet i forprosjektet. Prosjektet skal inngå bindende (ELIN-k)avtaler med leverandører og utprøvingsaktører, herunder kommune, sykehus, fastleger og legevakter som skal teste løsningene. Leverandørene skal levere løsningsforslag som skal godkjennes av prosjektet. Prosjektet skal utvikle faglige veiledninger til meldingene Prosjektet skal i samarbeid med leverandørene og KITH teste og godkjenne løsningene Prosjektet skal i samarbeid med leverandørene gjennomføre opplæring av systembrukerne Prosjektet skal i samarbeid med leverandørene, kommune, sykehus, fastleger og legevakter gjennomføre utprøving av løsningene Prosjektet skal i samarbeid med leverandører, kommuner, sykehus, fastleger og legevakter evaluere og justere løsningene i utprøvingsfasen. Prosjektet skal skrive prosjektrapport når prosjektet er gjennomført. Prosjektet skal utarbeide informasjons- og veiledningsmateriell for brukerne. 2.3 Avgrensing i prosjektet ELIN-k prosjektet skal omhandle elektronisk samhandling mellom pleie- og omsorgsektoren og fastleger, spesialisthelsetjenesten og legevakt. ELIN-k avgrenser prosjektet til å gjelde følgende meldingsstandarder. Hodemelding Pleie- og omsorgsmelding Applikasjonskvittering 7

8 Godkjent av: Side 8 av 21 Dialogmelding Logistikkmelding Mottak av epikrisemelding i pleie- og omsorgssystemer. Epikrisemeldingen for både sending og mottak er allerede utviklet i fastlegesystemene gjennom ELIN-prosjektet. Standard for pleie- og omsorgsmelding versjon 1.0 vil bli utvidet av KITH i henhold til resultater fremkommet i ELIN-k-forprosjekt. Anvendelser av disse meldingsstandardene vil bli forskjellige opplysninger ved overføring av pasient, helseopplysninger ved søknad om pleie- og omsorgstjenester, logistikk for administrering og planlegging av pasientforløp, konsultasjoner, kommunikasjon rundt medisinering, bestilling av legetimer, fornying av resepter mv. 2.4 Forskning/evaluering ELIN-k-prosjektet skal ikke gjennomføre forskning og evaluering. Imidlertid har Norsk Sykepleierforbund igangsatt et arbeid for å bidra til evaluering av deler av prosjektet. Arbeidet med prosjektbeskrivelse utføres av Dr. Polit Ragnhild Hellesø. Design og metode er under utarbeiding. Foreløpig problemstilling er; I dette prosjektet søkes det å utvikle kunnskap om både pasienters og helsepersonells informasjonshåndtering knyttet til pasientgrupper med behov for kommunale pleie- og omsorgstjenester etter utskrivelse fra sykehus. Videre har fyrtårnskommunene i Kommuneprogrammet fått i oppdrag å evaluere effektene av innføring av de nye løsningsmodellene, vurdere gevinster, kost/nytte og planlegge gevinstrealiseringer. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt Senter for Elektronisk Pasientjournal ved NTNU. 8

9 Godkjent av: Side 9 av Gjennomføring Prosjektet skal arbeide ut fra funksjonskrav og meldingsstandarder. I forprosjektet er det utarbeidet følgende dokumenter De gode samhandlingsmeldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastleger og legevakter. Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 1 Generelle funksjonskrav for alle delområder Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 2 Funksjonskrav for pleie- og omsorgssystemer Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 3 Funksjonskrav for fastlegesystemer Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 4 Funksjonskrav for spesialisthelsesystemer Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 5 Funksjonskrav for legevaktsystemer De gode samhandlingsmeldinger inneholder beskrivelse av anbefalinger til faglig innhold og struktur i meldingene. Funksjonskravene inneholder anbefalinger til krav til funksjonalitet, arbeidsflyt og presentasjon. Prosjektet skal benytte de meldingsstandardene som er nevnt i punkt 2.3. Disse er utarbeidet eller vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2006 av KITH. Standard for pleie- og omsorgsmeldinger vil bli utvidet og revidert i forhold til krav som er beskrevet i ELIN-kforprosjekt. KITH har uttrykt at dette arbeidet vil ta ca. en måned. 3.1 Prosjektets faser Prosjektet deles i tre faser. Fase 1: Meldinger mellom pleie- og omsorgtjenesten og fastleger. Prosjektet starter med meldinger mellom fastleger og pleie- og omsorgstjenesten. Dette på grunn av at det trolig vil være disse leverandørene som først kan utvikle de ønskede meldingene. De meldinger som er aktuell for utvikling er hodemelding, applikasjonskvittering, PLO-melding og dialogmelding. Fase 2: Meldinger mellom pleie- og omsorgtjenesten og spesialisthelsetjenesten. I denne fasen vil det arbeides med å få utviklet meldinger til og fra spesialisthelsetjenesten. De meldinger som er aktuelle for utvikling er hodemelding, applikasjonskvittering, pleie- og omsorgsmeldinger, dialogmelding, epikrisemelding og logistikkmelding. Fase 3: Meldinger mellom pleie- og omsorgtjenesten og legevakt. I siste fase skal det utvikles funksjon for anvendelser av pleie- og omsorgsmeldingen i journalsystem for legevakt og pleie- og omsorgssystemer. Legevaktene benytter i hovedsak journalsystem fra Profdoc og Infodoc, slik at meldingen vil allerede være utviklet. I noen sammenhenger er legevakter samlokalisert med lokalsykehus. Her benyttes i noen tilfeller journalsystemer fra sykehusleverandører, men også disse har epikrisemeldingen tilgjengelig i systemene sine. Pleie- og omsorgssystemene må tilrettelegges for mottak av medisinskfaglig epikrisemelding. 9

10 Godkjent av: Side 10 av Arbeidspakker I gjennomføringen av prosjektet og dets tre faser vil følgende arbeidspakker være definert Prosjektstyring Prosjektet har mange samarbeidsparter og vil derfor bli omfattende å administrere. Dette vil innbefatte planlegging av prosjektet mer detaljert, oppfølging og rapportering. Det skal inngås avtaler og kontrakter med leverandører og andre samarbeidsparter. Utvikling i fagsystemer. I denne arbeidspakken skal leverandørene beskrive løsningsforslag i henhold til kravspesifikasjoner og meldingsstandarder. Deretter skal leverandørene utvikle meldingene og anvendelsene av disse. Det skal utarbeides faglige veiledninger til alle meldingstypene og bruken av disse. Test- og godkjenning I denne arbeidspakken skal meldingene og funksjonaliteten testes og godkjennes gjennom flere steg. Leverandørene skal følge testprosedyrene som er utarbeidet av KITH. Det benyttes ferdige testcase, testen skal gjennomføres og dokumenteres. Leverandøren fyller ut egenerklæring som sendes KITH for godkjenning. Prosjektet ønsker også å gjennomføre brukbarhetstester av funksjonalitet, arbeidsflyt og presentasjon i samarbeid med leverandører, Nasjonalt senter for elektronisk pasientjournal og eventuelt KITH. Neste steg i prosessen vil være å gjennomføre en Workshop med leverandørene. På grunn av at kombinasjonen av EPJ/PAS 1 -systemer til sykehus, EPJ systemer til legekontor og kommunene, og kommunikasjonssystemer blir stort, vil det ikke være hensiktsmessig, økonomisk mulig eller realistisk å gjennomføre tester for alle kombinasjoner mellom systemene i prosjektperioden. Prosjektet velger derfor å gjennomføre en workshop med alle leverandørene i slutten av prosjektperiodene. Målet med workshopen er å samle alle leverandørene til en testarena hvor prosjektet vil legge opp til at det testes med å sende meldinger mellom de forskjellige systemene, og kombinasjoner av systemer. En slik test vil kunne avdekke logiske feil og eventuelle behov for endringer i funksjonalitet. Følgende kombinasjoner mellom EPJ-systemene vil kunne bli testet. Det tas forbehold endringer; CosDoc (Acos) og Infomedix (TietoEnator) CosDoc (Acos) og Winmed (Profdoc) CosDoc (Acos) og Vision (Profdoc) Profil (VismaUnique) og Dips Profil (VismaUnique) og Winmed (Profdoc) Profil (VismaUnique) og Infodoc 1 PAS står for pasientadministrative systemer. 10

11 Godkjent av: Side 11 av 21 Gerica (TietoEnator) og Doculive (Siemens) Gerica (TietoEnator) og Infomedix (TietoEnator) Gerica (TietoEnator) og Winmed (Profdoc) Gerica (TietoEnator) og System X (Hove Medical Systems) Resten av kombinasjonene må testes i workshopen. Utprøving Prosjektet skal velge ut og inngå avtaler med kommuner, sykehus, legekontor og legevakt for utprøving av løsningene. Det skal gjennomføres opplæring av brukere hos alle parter. I utprøvingsfasen skal det være utarbeidet rutiner for avvikshåndtering og det skal gjøres justeringer og evalueringer av løsningene. 11

12 Godkjent av: Side 12 av Risikovurderinger Sikre at viktige aktører engasjerer seg og tar ansvar i prosjektet. Tiltak: Informere og opprette tidlig kontakt med disse. (aktuelle fagorganisasjoner og aktuelle leverandører.) Risiko for at prosjektet kan overlappe og komme i uttakt med ambisjonene i fremdriftsplanen i fyrtårnsatsningen til kommuneprogrammet i Tiltak: Avgrensning og ansvars-/oppgavefordeling i samarbeid med NST, KITH og de aktuelle fyrtårnskommuner Risiko for at meldingene ikke blir utviklet i leverandørsystemene. Kritisk suksessfaktor er økonomi. Tiltak: Skaffe finansiering og bidra til kostnadsdeling mellom impliserte parter. Risiko for at meldingene ikke blir tatt i bruk etter at de er utviklet. Tiltak: Sikre at meldingene dekker behovene, at funksjonaliteten er brukervennlig, samt informere om bruken av dem. KS, NSF SHdir, KITH, NST er viktige aktører for å bidra til spredning av informasjon. Risiko for utilsiktede hendelser ved utvikling og bruk av funksjonaliteten i IKTsystemene. Tiltak: Funksjonaliteten skal gjennom en test- og godkjenningsordning før den settes i produksjon. Også arbeidsprosesser som følger av funksjonaliteten må testes og godkjennes for å unngå fare for feil bruk eller mulig misforståelse av innhold. Brudd på regler om behandling av person-/helseopplysninger. Tiltak: Juridiske forhold og løsningsstrategier for behandling av personopplysninger i forbindelse med sending og mottak av elektroniske meldinger må avklares. Oppkobling til Norsk Helsenett kan ta lang tid. Tiltak: Bidra til at aktuelle utprøvingsaktører tidlig bestiller tilgang til Norsk Helsenett. Påvirke Norsk Helsenett til å prioritere utprøvingsprosjektene. Manglende frigjøring av personell i utprøvingsprosjektene. Tiltak: Sikre at prosjektene er forankret på høyeste nivå i de enkelte organisasjonene, samt inngå avtaler som regulerer personellinnsatsen. Finansiere utprøving ved fastlegekontorene da disse er små enheter og dermed økonomisk sårbare. 12

13 Godkjent av: Side 13 av Samordning med andre prosjekter og aktiviteter ELIN-k-prosjektet versus ELIN-prosjektet Dnlf sitt ELIN-prosjekt har mål å få utviklet løsninger for elektronisk samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten. ELIN prosjektet har utarbeidet kravspesifikasjoner for seks hovedområder; del 1 - infrastruktur og sikkerhet, del 2 - rekvisisjon og svar mellom fastlege og sykehus, del 3 - henvisning og epikrise mellom fastlege og sykehus, del 4 - sykmeldingsattest og legeerklæring mellom fastlege og Rikstrygdeverket (RTV), del 5 resept mellom fastlege og apotek og del 6 informasjonsutveksling og bruk av internett mellom fastlege og pasient. I samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten og de samhandlingsparter som er nevnt ovenfor vil det være behov for å utveksle også andre typer EPJ-dokumenter enn det ELINprosjektet omfatter. Eksempler på informasjon som hyppig utveksles mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastleger er medisinske opplysninger ved søknad om pleie og omsorgtjenester, avtale om legemiddelhåndtering og opplysninger om legemidler, reseptfornying, timebestilling, forespørsel/svar og individuelle planer. Informasjonsflyten mellom pleie- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten kan være meldinger om innleggelse og innleggelsesrapport, meldinger om utskrivingsklar pasient og utskrivingsrapporter, henvisning og søknader om tjenester fra kommunen. I samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten og legevakt er det spesielt ved akutte tilstander det er behov for informasjonsutveksling om konsultasjon og svar på disse. ELIN-k-prosjektet vil derfor bidra til at flere dokumenttyper kan utveksles til og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten enn det ELIN prosjektet omfatter. ELIN-k-prosjektet vil samarbeide med ELIN-prosjektet for å gjenbruke kravspesifikasjoner der dette er hensiktsmessig, koordinere nye krav mot eksisterende krav, og forankre krav som spesielt tilhører fastleger hos ELIN-prosjektet. KITH KITH har ved standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) ansvaret for å utarbeide meldingsstandarder og tekniske veiledninger for leverandørene. De skal være en samarbeidsaktør i forbindelse med kontakt med journal- og kommunikasjonsleverandørene når det gjelder utvikling, test, godkjenning, utprøving og workshop. KITH/ SSP har ansvaret for at det lages gode beskrivelser av de aktuelle standardene, meldingstypene og kravspesifikasjonene, og at disse formidles ut til alle aktuelle aktører. Fyrtårnsprosjektene Prosjektet samordnes med fyrtårnsprosjektene i Kommuneprogrammet under strategien. Spesielt vil det være fyrtårnskommunene Stavanger, Tromsø og Trondheim. Stavanger og Tromsø har vært pådrivere til utvikling av PLO-meldingene. Begge prosjektene jobber med elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Trondheim kommune arbeider med elektronisk medikamentkort/kjernejournal, slik at koordinering av krav og funksjonalitet i henhold til 13

14 Godkjent av: Side 14 av 21 medikamenthåndtering gjøres mellom prosjektene. I tillegg kan Sandefjord kommune som også er fyrtårnskommune bli aktuell. Prosjektet har som mål å øke kvaliteten og effektiviteten i pasientforløpet mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold/Helse Sør RHF, gjennom samarbeid om utvikling og utvikling av elektroniske journal/fagsystemer. NST NST leder fyrtårnsprosjektet og er programsekretariat for fyrtårnssatsningen. NST har også ledet flere prosjekter for å få etablert elektronisk samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. De har dermed erfaringer på prosjektgjennomføring, og har også organisatoriske og arbeidsmessige erfaringer med å utvikle og innføre elektroniske meldinger. Andre prosjekter ELIN-k-prosjektet skal søke samarbeid med tilgrensende prosjekter som er igangsatt eller starter opp i løpet av prosjektperioden. 14

15 Godkjent av: Side 15 av Prosjektorganisering og ansvarsfordeling Prosjektet organiseres med prosjektansvarlig, styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgrupper og referanse-/rådgivningsgruppe. Organisasjonskartet ser slik ut; Styringsgruppe Referanse/rådgivingsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder prosjektmedarbeidere Arbeidsgruppe PLO-fastlege/ legevakt Arbeidsgruppe PLO-spesialist 6.1 Prosjektansvarlig NSF og KS er i fellesskap ansvarlig for prosjektet. Prosjektets direktiv, plan og omfang skal godkjennes av begge parter. Begge parter skal også godkjenne større endringer i prosjektets omfang. NSF og KS utpeker hver sin representant til prosjektets styringsgruppe. NSFs representant er leder for styringsgruppen. KS representant er nestleder. 6.2 Styringsgruppe Styringsgruppen har ansvar for Godkjennelse av prosjektets resultater ved hver milepæl. Informere om og forankre prosjektet i aktuelle aktører (brukere og systemeiere). Se til at de rette personellressurser og økonomiske ressurser avgis til prosjektet. Følgende aktører oppnevnes i styringsgruppen: NSF KS SHdir Nasjonal IKT Den norske lægeforening Innovasjon Norge (observatørstatus) 15

16 Godkjent av: Side 16 av 21 Stavanger kommune som representant for fyrtårnskommunene og medsøker om finansiering Det kan bli aktuelt å oppnevne flere kommuner i styringsgruppen. Det skal gjennomføres minst fire møter med styringsgruppen, det første møte når prosjektet starter (fase 1), de to neste møtene ved oppstart av fase 2 og fase 3, og et siste møte ved prosjektslutt. 6.3 Prosjektleder Merete Lyngstad - NSF Prosjektleders ansvar i prosessen er: Ledelse av prosjektet og prosjektgruppen Utarbeide prosjektdirektiv og plan i samarbeid med prosjektansvarlig Forbereder og planlegger møter i styringsgruppen Prosjektets løpende styring og fremdrift, inkl. regnskap, budsjett og statusrapportering til styringsgruppen Å tilføre nødvendig metodikk og kompetanse for prosessen. Å bidra til at kvalitetssikring av endelig resultat blir gjennomført. 6.4 Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av prosjektleder og to prosjektmedarbeidere. Prosjektmedarbeidere har ansvaret for å: utarbeide resultater og delresultater, inkludert kvalitetssikring av disse. lede hver sin arbeidspakke følge opp leverandørene følge opp utprøvingsprosjektene 6.5 Referanse/rådgivningsgruppe Referansegruppens oppgaver er å gi innspill til utvikling, gjennomføring og utprøving av løsningene i prosjektet. Referansegruppen vil ha inntil to fysiske møter, Utover dette vil kommunikasjonen foregå via telefon, videokonferanse eller epost. Referansegruppens sammensetting er: Tom Christensen, ELIN-prosjektet Ragnhild Hellesø, NSF Egil Rasmussen, Stavanger kommune Sissel Sunde Tveit, Bergen kommune 6.6 Kontaktgruppe leverandører Så langt det lar seg gjøre økonomisk skal det opprettes en kontaktgruppe med alle aktuelle leverandører, også de som ikke deltar i prosjektet, for å informere om løsninger, resultater og 16

17 Godkjent av: Side 17 av 21 fremdrift i prosjektet. Dette kan skje i form av en eller flere informasjonsmøter, via e-post og via internett. 6.7 Referansegruppe kommuner, fastleger og sykehus Det vil bli opprettet en referansegruppe bestående av kommuner, fastleger og sykehus som skal ha observasjonsstatus i prosjektet. Disse vil også ha mulighet til å komme med innspill i forhold til løsninger og prosjektgjennomføring. 7.0 Budsjett og finansieringsplan Budsjett, finansieringsplan og kostnadsspesifisering er vedlegg til prosjektdirektivet. 17

18 Godkjent av: Side 18 av Milepælsplaner 8.1 Milepælsplan fase 1. Kommunikasjon/informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastleger Tidsperiode Aktivitet Avtaleinngåelse med leverandørene Løsningsforslag fra leverandørene Evaluering av løsningsforslagene Skaffe pilotkommuner og pilotlegekontor - avtaler Utvikling i leverandørsystemene Test og godkjenning av løsningene Utvikle faglige veiledninger til meldingene Opplæring i de ulike løsningene Utprøving Evaluering og justering 8.2 Milepælsplan fase 2 og 3. Kommunikasjon/informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, legevakt og spesialisthelsetjenesten Tidsperiode Aktivitet Avtaleinngåelse med leverandørene Løsningsforslag fra leverandørene Evaluering av løsningsforslagene Skaffe pilotkommuner, pilotsykehus, pilotlegevakter - avtaler Utvikling i leverandørsystemene Test og godkjenning av løsningene Utvikle faglige veiledninger til meldingene Opplæring i de ulike løsningene Utprøving Evaluering og justering 18

19 Godkjent av: Side 19 av Planlegging, oppfølging og statusrapportering Statusrapporter leveres styringsgruppen senest en uke før styringsgruppens møter. 9.1 Endringskontroll og versjonsstyring Følgende dokumenter skal underlegges formell endringskontroll og versjonsstyring: /plan Prosjektets budsjett Prosjektrapport 9.2 Prosjektadministrative rutiner Prosjektets administrative rutiner utover prosjektoppfølging skal generelt holdes på et minimum. Prosjektet skal ha et manuelt og maskinelt arkiv under kontroll av prosjektleder. Arkivene skal omfatte: (alle versjoner) Prosjektrapport (alle versjoner) Møteinnkallinger og referater Vedtak i styringsgruppen Statusrapporter til styringsgruppen Referater fra styringsgruppens møter Problem/mulighetslister og andre arbeidsdokumenter 9.3 Formidling av prosjektet Det er et overordnet mål for ELIN-k-prosjektet å bidra til helhetlige forløp i helse- og omsorgskjeden. Formidling av erfaringer og resultater fra prosjektet vil være viktig for å synliggjøre muligheter for alle kommuner i Norge. Løsninger som fremkommer i dette prosjektet, eksempelvis informasjonsutveksling basert på felles standarder, faglig innhold og felles struktur, innbefatter endringer på flere plan for flere berørte parter. Det er derfor viktig å skape blest for å oppnå bred forankring og ytterligere satsning på et helhetlig forløp i helseog omsorgskjeden i hele landet. Viktige målgrupper i formidlingsarbeidet vil være kommunene i Norge, sentrale myndigheter som departementer, Sosial- og helsedirektorat, Helsetilsynet, Datatilsynet, KS samt ulike fagforbund som Norsk Sykepleierforbund, Norsk Helse- og Sosialforbund og Den Norske Lægeforening. Formidling til disse målgrupper omfatter populærvitenskapelige presentasjoner på konferanser og i ulike fagtidsskrift. I tillegg vil det bli laget pressemeldinger og initiert kontakt med aviser, radio og TV for å formidle resultater fra prosjektet. Det skal lages en plan for innføring og spredning av løsningene som kan benyttes etter prosjektslutt. 19

20 Godkjent av: Side 20 av Akseptansekriterier Tilslutning og forankring av forslag i deltakende virksomheter. Hovedprosjektrapport m/overordnet plan danner tilstrekkelig grunnlag for prioritering og beslutning om igangsetting av videre tiltak. 9.5 Rettigheter og taushetserklæringer Alle parter som deltar i prosjektet forplikter seg til å overholde de restriksjoner som gjelder ved tilgang til taushetsbelagt informasjon og rettighetsbeskyttet dokumentasjon. Prosjektets resultater skal være åpent tilgjengelig for alle interesserte. 9.6 Signatur et er gjennomgått og godkjent av NSF og KS. 20

21 Godkjent av: Side 21 av Referanser Christensen, T., Grimsmo, A., 2005, Developement of functional requirements for electronic health communication: preliminary results form the ELIN-project. Informatics in Primary Care 2005; 13:203-8 ELIN-prosjektet, 2003, rapport fra forprosjektet ELIN-k prosjektet (2006), De gode samhandlingsmeldinger mellom spesialisthelsetjenesten, pleie og omsorgtjenesten, fastleger og legevakt. ELIN-k-prosjektet (2006), Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 1 Generelle funksjonskrav for alle delområder ELIN-k-prosjektet (2006), Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 2 Funksjonskrav for pleie- og omsorgssystemer ELIN-k-prosjektet (2006), Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 3 Funksjonskrav for fastlegesystemer ELIN-k-prosjektet (2006), Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 4 Funksjonskrav for spesialisthelsesystemer ELIN-k-prosjektet (2006), Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 5 Funksjonskrav for legevaktsystemer KITH, 2003, Medisinskfaglig innhold i henvisninger - Den gode henvisning, KITH-rapport 22/03 KITH, 2002, Medisinskfaglig innhold i epikriser - Den gode epikrise, KITH rapport 32/02 KS, 2006, ekommune 2009 Det digitale spranget, Nasjonal IKT, 2006, Tiltak 19, Elektronisk samhandling mellom foretakene og kommunene pdf Norut Samfunnsforskning Elektronisk henvisning Lønnsomhetsanalyse, ISBN NSF, 2005, NSF strategi for IKT i sykepleie og helsetjenesten Sykepleiernes bidrag til gjennom e-samarbeid. Sosial- og Helsedirektoratet, 2004, 2007 Sosial- og Helsedirektoratet, 2005, Handlingsplan

Prosjektdirektiv/plan forprosjekt ELIN-k

Prosjektdirektiv/plan forprosjekt ELIN-k /plan forprosjekt ELIN-k Utvikling av sykepleiefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ses@mkonferanse Eventyrlige muligheter 26.09.06 v/merete Lyngstad Prosjektleder ELIN - prosjektene

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Status og fremdrift Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge

Detaljer

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune.

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. ELIN-k Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. Sissel Skarsgaard Prosjektleder HelsIT 24.09.07 Kommuneprogrammet Treårig

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Godkjent av: Styringsgruppe Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Ås kommune ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Marit Roxrud Leinhardt Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og helse- og omsorgstjenester. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt.

Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og helse- og omsorgstjenester. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og helse- og omsorgstjenester Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Randaberg kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Lørenskog kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lørenskog kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lørenskog kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme... 4 2.1 Hovedmål...

Detaljer

ELIN-k-forprosjekt. forprosjektrapport

ELIN-k-forprosjekt. forprosjektrapport ELIN-k-forprosjekt Utvikling av sykepleiefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene forprosjektrapport Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Meldal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Meldal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Meldal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Styringsgruppa Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 5 2.0 Forprosjektets

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Steigen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Steigen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Steigen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Roy Hanssen Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 4 2.0 Forprosjektets

Detaljer

Oslo kommune. ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Oslo kommune. ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Oslo kommune ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Åse Snåre og Stein Schatvet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Tromsø kommune 2010-2011

Tromsø kommune 2010-2011 Prosjektplan Meldingsløftet i Tromsø kommune - Dato 01.09.10-1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET...4 2.1 FORMÅL... 4 2.2 MÅL... 4 2.3 OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg

Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg Elin-k-Samspillprosjektet v/ Sissel Skaardsgaard Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008/6877 Geir Sylte 026 12.01.2009

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

Prosjektdirektiv forprosjekt ELIN-helsestasjon (ELIN-h)

Prosjektdirektiv forprosjekt ELIN-helsestasjon (ELIN-h) forprosjekt ELIN-helsestasjon (ELIN-h) Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Godkjent av: Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene Tema for foredraget 1. Samhandling! 2. S@mspill 2007 strategi for elektronisk samhandling

Detaljer

Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og omsorgstjenesten Alta kommune Prosjektbeskrivelse: Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og 01.05.2009 Godkjent av: Per Prebensen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse Elektronisk meldingssutveksling... 1 i pleie- og...

Detaljer

ELIN-K SAMSPILLPROSJEKT-30

ELIN-K SAMSPILLPROSJEKT-30 ELIN-K SAMSPILLPROSJEKT-30 Stange kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Foreløpig godkjent av: Marianne Pedersen Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0... Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring

Detaljer

Grenlandssamarbeidet og Midt-Telemarksrådet. Prosjektbeskrivelse - Samspillkommune Forprosjekt innen e-samhandling i helse og omsorg

Grenlandssamarbeidet og Midt-Telemarksrådet. Prosjektbeskrivelse - Samspillkommune Forprosjekt innen e-samhandling i helse og omsorg Grenlandssamarbeidet og Midt-Telemarksrådet Prosjektbeskrivelse - Samspillkommune Forprosjekt innen e-samhandling i helse og omsorg Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

ELIN-k prosjektet Sluttrapport

ELIN-k prosjektet Sluttrapport Vedlegg 06b ELIN-k prosjektet Sluttrapport Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Prosjektleder: Sissel Skarsgaard

Detaljer

Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt legekontoret og virksomhetene innenfor pleie og omsorgstjenesten Godkjent av: Styringsgruppa Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Leverandørens erfaringer i prosjektet Muligheter og utfordringer knyttet til nye utviklingsprosjekt

Leverandørens erfaringer i prosjektet Muligheter og utfordringer knyttet til nye utviklingsprosjekt Leverandørens erfaringer i prosjektet Muligheter og utfordringer knyttet til nye utviklingsprosjekt, Prosjektleder Bakgrunn I 2008 gjorde Siemens avtale om å delta i NSF og KS sitt samarbeidsprosjekt ELIN-k

Detaljer

ELIN - prosjektene. Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten

ELIN - prosjektene. Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten ELIN - prosjektene Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten 1 ELIN - prosjektene er nasjonale og brukerstyrte prosjekter som utvikler løsninger for helsefaglig kommunikasjon integrert

Detaljer

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Etablering av Elin-h Egil Rasmussen, Stavanger kommune Stavanger kommune Fyrtårn for elektronisk samhandling 2005-2007 Piloterte elektronisk overføringer av

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

! "!# " $ # # % "$ & '()

! !#  $ # # % $ & '() ! "!# " $ # # % "$ & '() !! Videreføre læring og utvikling i S@mspill 2007 til bred utrulling i kommunesektoren Bedre samarbeidet mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene Finansiering Kombinere

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

1.0 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 PROSJEKTPLAN OG MÅL... 3 1.3 ARBEIDSMETODIKK... 3 1.4 PROSJEKTORGANISASJON... 4 1.

1.0 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 PROSJEKTPLAN OG MÅL... 3 1.3 ARBEIDSMETODIKK... 3 1.4 PROSJEKTORGANISASJON... 4 1. Anbefalinger til de gode samhandlingsmeldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten, allmennleger, spesialisthelsetjenesten og legevakter - ELIN-k-prosjektet 2006-03-13 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk

Detaljer

Helse Nord RHFs strategi for og erfaring ved etablering av elektronisk henvisning. Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF

Helse Nord RHFs strategi for og erfaring ved etablering av elektronisk henvisning. Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF Helse Nord RHFs strategi for og erfaring ved etablering av elektronisk henvisning Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF Styrets strategiske føringer Helse Nord vil: Med Norsk Helsenett som operatør sørge

Detaljer

Sammenheng mellom Fagkomiteen og andre fora

Sammenheng mellom Fagkomiteen og andre fora Sammenheng mellom Fagkomiteen og andre fora Aktuelle skisser Felleskommunal Apotek NAV Sosial PLO Helsestasjon Allmennlege Sykehus DPS Poliklinikk Sykehusapotek Privat sykehus Privat spesialist Sentrale

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv

Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv - vil IKT hjelpe oss i samhandlingen? Regionalt e-helseseminar Gardermoen 26.10.09 Bjørn Larsen Mulighetsreform Uttrykker tillit til kommunene Gir mulighet for

Detaljer

Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Elektronisk samhandling

Elektronisk samhandling Elektronisk samhandling Gunn Elin Blakkisrud Ahus Gunn- Elin Blakkisrud Bakgrunn Prosjekt finansiert fra Høykom 3,45 mill Prosjektperiode fra høsten 2006 til ut 2007 Samarbeid mellom Ahus og Ullensaker

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal

Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal Kommuneoverlege Helge Garåsen, Trondheim, 27.september 2007 Bakgrunn for utvikling av alternative elektroniske kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal.

Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal. Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal. Fyrtårn Trondheim Klara Borgen prosjektleder Tromsø sept.2006 S@mspill 2007 Kommune programmet Helhetlige forløp Elektronisk samhandling Fyrtårn

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Elektronisk henvisning og booking

Elektronisk henvisning og booking Elektronisk henvisning og booking PACS, Trondheim 9.- 11. februar 2005 Anders Grimsmo, kommunelege, professor Norsk senter for elektronisk pasientjournal NTNU, Trondheim - utfordring til NTNU: Skape et

Detaljer

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal S@mspillfinalen Status og planer for siste fase av S@mspill 2007 Avd.dir. Tone Bringedal Innhold S@mspill 2007 og direktoratets rolle Status og utfordringer Nye tjenester (eresept) Nye aktører (Kommunesektoren)

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer

Samtykkebasert kjernejournal

Samtykkebasert kjernejournal Samtykkebasert kjernejournal Vigdis Heimly, KITH NOKIOS 19. oktober 2007 Kjernejournal for medisinopplysninger Hvorfor startet prosjektet? Hva er status i dag? Sammenhengen mellom medisinkortprosjektet

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene Om MiK, status og veien videre. HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling e-helse

Meldingsløftet i kommunene Om MiK, status og veien videre. HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling e-helse Meldingsløftet i kommunene 20102011 Om MiK, status og veien videre HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling ehelse S@mspill 2.0 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling Visjon Helhetlig pasient og brukerforløp

Detaljer

Strategi for Standardiserings- og Samordningsprogrammet

Strategi for Standardiserings- og Samordningsprogrammet Strategi for Standardiserings- og Samordningsprogrammet 2005-2010 1 Innhold Innhold... 2 1. Hva er Standardiserings- og samordningsprogrammet?... 3 1.1. Hovedsatsingsområder for SSP...3 1.2. Organisering

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Flora kommune. Prosjektskildring Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Prosjektskildring Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Prosjektskildring Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet SiV-PiV Et felles prosjekt lokalt på SiV-PiV Felles prosjektleder i meldingsløftet Godt forankret i

Detaljer

E-resept i pleie- og omsorgssektoren - utredning av behov for nye løsninger i PLO som vil bidra til sikrere overføring av legemiddelinformasjon

E-resept i pleie- og omsorgssektoren - utredning av behov for nye løsninger i PLO som vil bidra til sikrere overføring av legemiddelinformasjon E-resept i pleie- og omsorgssektoren - utredning av behov for nye løsninger i PLO som vil bidra til sikrere overføring av legemiddelinformasjon 18.04.2013 E-resept i Pleie- og omsorgstjenesten 1 Agenda

Detaljer

Utilsiktede konsekvenser av innføring av pleie- og omsorgsmeldinger

Utilsiktede konsekvenser av innføring av pleie- og omsorgsmeldinger Utilsiktede konsekvenser av innføring av pleie- og omsorgsmeldinger Line Melby, Ragnhild Hellesø, Merete Lyngstad, Universitetet i Oslo HelsIT, Trondheim 19. sept. 2013 3 Case: ELIN-k/innføring av PLO-meldinger

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

S WI p2./(s. II 41")-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

S WI p2./(s. II 41)-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale nr. 9 - Samarbeid om 1KT-løsninger lokalt Omforent avtale pr. 16.05.12 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

ebrustad 2007

ebrustad 2007 S@mspill ebrustad 2007 - Status for Regjeringens arbeid med elektronisk samarbeid i helse - og sosialsektoren - desember 2007 - Abelia - Kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO, www.abelia.no Forord Regjeringen

Detaljer

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Dialogmeldinger Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Program Støtte til samhandling Kunsten å gå i takt Behov Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus

Detaljer