Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/14 PS 2014/15 PS 2014/16 PS 2014/17 RS 2014/3 RS 2014/4 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Årsrapport fra Halden felles bedriftshelsetjeneste for 2013 Prosedyrer og kriterier i forbindelse med nedbemanning og overtallighet Unntatt offentlighet Arkiv- Saksnr 2008/ /498 PS 2014/18 Advokatbistand - tjenestemenn 2011/2382 PS 2014/19 Sykefraværsstatistikk og rapporter for 1. kvartal /1996 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side2

3 Side3

4 PS2014/14Godkjenningavinnkalling PS2014/15Godkjenningavsaksliste PS2014/16Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side4

5 PS2014/17Referatsaker Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Toril Bjerkeli Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon Hovedarbeidsmiljøutvalget Utsendte vedlegg Prosedyrer og kriterier i forbindelse med nedbemanning og overtallighet Prosedyrer og kriterier i forbindelse med nedbemanning og overtallighet Sammendrag av saken: Prosedyrer og kriterier for utvelgelse ved nedbemanning og overtallighet fra mai 2012 er nå erstattet av vedlagte Prosedyrer og kriterier ved nedbemanning og overtallighet drøftet med hovedtillitsvalgte og besluttet av rådmannen Dokumentet er ikke omforent. Dokumentet fra 2012 var ikke utarbeidet med hensyn på at oppsigelser ville bli benyttet som et virkemiddel i nedbemanningen. I ettertid har rådmannen fått fullmakt til å gå til oppsigelser dersom dette er nødvendig. I det politiske budsjettet som vedtas 8.mai, 2014 framgår: Kommunestyret tar til etterretning at Fylkesmannen mener at utgiftsnivået er for høyt og støtter de innstrammingene som er lagt inn i budsjettet. Spesielt er kommunestyret opptatt av at samlet lønnsvolum må vise en nedgang i Samtidig vil kommunestyret peke på at årsverk må fjernes i løpet av Vedlagte Prosedyrer og kriterier for utvelgelse ved nedbemanning og overtallighet tar høyde for at oppsigelser vil måtte tas i bruk som virkemiddel for å nå budsjettmessig balanse og gjenvinne økonomisk handlefrihet og legges til grunn i pågående og forestående nedbemanningsprosesser. Ved eventuelle endringer i prosedyrer og kriterier vil administrasjonsutvalget bli orientert. Side12

13 PROSEDYRER OG KRITERIER FOR UTVELGELSE VED NEDBEMANNING OG OVERTALLIGHET HALDEN KOMMUNE Prosedyrene gjelder ved nedbemanning og overtallighet i Halden kommune grunnet driftsinnskrenkninger. Prosedyrene gjelder ikke ved nedbemanning som konsekvens av konkurranseutsetting og selskapsdannelser, eller som resultat av at tidsbegrensede arbeidsavtaler ikke fornyes. Det henvises til: HTA - hovedtariffavtalen kap. 1 3 HA - hovedavtalen del B og 3-1c AML - arbeidsmiljøloven 1-1, 4-2 (3), 7-2(2) og 10-2(4) AML - 15, bl.a. 15-7(2) FVL - forvaltningsloven 16 Intensjonsavtale om inkluderende arbeidsliv Målsetting: Gjennomføre en betryggende og forutsigbar prosess for ansatte og ledere Sikre at fast ansatte så langt mulig tilbys andre arbeidsoppgaver Ansatte som omplasseres tilbys ny stilling hvor hun/han så langt som mulig får benyttet sin kompetanse Så lenge det er kvalifiserte tilgjengelige overtallige i den del av organisasjonen hvor nedbemanningen skal skje, skal det ikke foretas eksterne tilsettinger, ekstern tilsetting i lengre vikariater eller kjøp av tjenester fra eksterne leverandører som eksempelvis vikarbyråer. Eventuelle oppsigelser som følge av nedbemanning og overtallighet skjer i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, jf. kap. 15 Opphør av arbeidsforhold. Gjøre et komplisert regelverk lettere tilgjengelig 1 Side13

14 Prosedyrenes iverksettelsestidspunkt er på tidspunktet rådmannens beslutning blir fattet. Prosedyrene kan derfor ikke ha tilbakevirkende kraft slik ordinær lovpraksis tilsier. Fase 1 bemanningsplaner og flytting av arbeidstakere i kraft av styringsretten 1.1 Bemanningsplaner Bemanningsplaner skal utarbeides før arbeidet med nedbemanning starter. 1.2 Bemanningsplan før nedbemanning Enhetenes utgangspunkt for drift er bemanningsplaner iht. vedtatt budsjett. En bemanningsplan er et grunnlagsdokument som viser a) Oppgaver/mål enheten har b) Det antall arbeidstakere enheten har for å utføre oppgavene og nå de målene som er satt og c) Beskrivelse av den kompetanse de aktuelle arbeidstakerne må ha for å kunne utføre oppgavene En bemanningsplan vises for eksempel ved fag-/timefordeling i grunnskolen, turnusplaner/bemanningsplaner i helsesektoren m.m. 1.3 Bemanningsplan etter nedbemanning Når det er klart hvor mange færre arbeidstakere virksomheten må ha etter bemanningstilpasning, skal det settes opp en tilsvarende oversikt som i tillegg viser a) Reduserte oppgaver b) Det reduserte antall arbeidstakere som skal utføre oppgavene og c) Den nødvendige kompetansen disse arbeidstakerne må ha for å kunne utføre oppgavene Bemanningsplan før og etter nedbemanning skal drøftes med tillitsvalgte. Personalavdelingen utarbeider et skjema som skal fylles ut med følgende opplysninger: 2 Side14

15 Ansattnummer, navn, fødselsår, stillingsprosent, stillingskode, utdanning, tilleggsutdanning, arbeidserfaring og IA-relaterte opplysninger. Når det gjelder opplysninger om fast tilsetting fra/sammenhengende tjeneste fra er dette først aktuelt når ansatte står kvalifikasjonsmessig likt. Personalavdelingen avklarer tjenestetiden. Av bemanningsplanen etter nedbemanning vil det framgå hvor mange som blir overtallige i avdelingen/enheten. Enhetsleder skal da først ha vurdert muligheten for å beholde overtallige i ledige stillinger/vikariater i enheten/avdelingen jfr. pkt Flytting av arbeidstakere i kraft av styringsretten Arbeidsgiver har to muligheter for å flytte arbeidstaker fra en arbeidsplass til en annen, eller til andre arbeidsoppgaver. Styringsretten gir mulighet for flytting innenfor visse rammer. Dersom styringsretten ikke gir nødvendig handlingsrom, må overflytting skje ved endringsoppsigelse. Arbeidsgiver vil foreta konkret vurdering av hvorvidt den ansatte kan overflyttes ved pålegg fra arbeidsgiver eller ved endringsoppsigelse. Arbeidsgiver har i henhold til styringsretten «rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet». Ved uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker føres det formelle drøftinger om overføring til annen arbeidsplass/andre arbeidsoppgaver. Dersom endringer/overflytting kan skje innenfor styringsrettens rammer, innebærer det at arbeidsgiver ensidig kan foreta endringer i arbeidstakers oppgaver/flytte til annen arbeidsplass. Dersom endringsoppsigelse må gjennomføres, vil arbeidsmiljølovens bestemmelser bli overholdt i forhold til de formelle prosesser dette medfører, jf. AML kap.15. Fase 2 drøftinger med hovedtillitsvalgte jfr. Hovedavtalen del B 3-1 hvor/hvordan nedbemanningen skal skje og utvelgelseskriterier som skal anvendes 2.1 Drøftinger mellom hovedtillitsvalgte og rådmannen/sentral ledelse Det er en forutsetning for arbeidet med nedbemanning å involvere de tillitsvalgte på et tidligst mulig tidspunkt. Tillitsvalgte har en rett, men også en plikt til å drøfte med arbeidsgiver ulike spørsmål om nedbemanning, som: 3 Side15

16 Hvor nedbemanningen skal skje Hvilke kriterier som skal anvendes ved utvelgelse av overtallige Drøftingene skal ha til formål å legge grunnlag for videre saksbehandlingsregler. Formålet er å sikre en betryggende framgangsmåte ved utpeking av overtallige i alle kommunalavdelinger/enheter/avdelinger. Det settes opp referat etter drøftingene. Det skal framgå hvem som har deltatt på drøftingsmøter, og hva partene ble enige om. Eventuelt avvikende syn mellom partene skal komme til syne i referatet. Nedbemanningsprosesser skal også behandles i hovedarbeidsmiljøutvalget - jfr. AML 7-2 (2). 2.2 Drøfting om hvor/hvordan nedbemanning skal skje Det er nødvendig med klare regler for hvilke stillinger som skal berøres av nedbemanningen på en så stor arbeidsplass som Halden kommune. Hvilke arbeidstakere? Hvilke grupper av arbeidstakere? Slike drøftinger kan foregå enten lokalt eller sentralt utfra en konkret vurdering av hensiktsmessigheten i det enkelte tilfellet. Arbeidsgiver skal sørge for at det er klare retningslinjer for hvilke stillinger som blir berørt av nedbemanningen for å skape forutsigbarhet for partene jf. HTA kap. 1 3 pkt Det presiseres at arbeidstakere som blir utpekt som overtallige i en avgrenset del av virksomheten, har en rett til å bli forsøkt omplassert i arbeidsgivers samlede virksomhet. 2.3 Utvelgelseskriterier ved nedbemanning og oppsigelser Utvelgelseskriterier skal være saklige. Kriteriene skal også ta høyde for at nedbemanning kan resultere i oppsigelser. Flg. utvelgelseskriterier gjelder: 1. Formalkompetanse 2. Personlig egnethet herunder samarbeidsevne, omstillingsevne, fleksibilitet og personlige egenskaper knyttet til stillingens oppgaver 3. Realkompetanse relevant arbeidserfaring og etterutdanning/kurs 4. Alder (55+) 5. Tjenestetid, jf. HTA 3.3 Det presiseres at kriteriene står i prioritert rekkefølge. Utvelgelsen skjer etter en samlet vurdering i henhold til kriteriene. 4 Side16

17 Når kriteriene skal benyttes ved evt. oppsigelser, må særskilte behov vurderes. *Med tjenestetid menes arbeidstakers totale tjenestetid i Halden kommune forstått som sammenhengende tjenestetid i nåværende faste tilsettingsforhold. Ulønnede permisjoner av en varighet på mer enn ett år skal som hovedregel ikke telle med i beregningen. Fase 3 Utpeking av overtallige og forsøk på omplassering oversikt over ledige stillinger 3.1 Drøftingsmøte på arbeidsplassen Drøftingene i fase 2 foregår mellom HTV og rådmannen/sentral ledelse. Når disse drøftingene er gjennomført, beslutter rådmannen hvilke kriterier og prosesser som skal gjelde. I fase 3 er det den enkelte kommunalavdelings/enhets ansvar å drøfte nedbemanningen med sine tillitsvalgte og deretter gjennomføre nedbemanningen. Dersom tillitsvalgte ønsker det, kan de la seg bistå av hovedtillitsvalgte, da både plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte kan bli berørt av nedbemanning. Kopi av innkallingen til drøftingsmøte sendes også hovedtillitsvalgte. 3.2 Drøftingsmøtets innhold Det er innholdet i den nye bemanningsplanen som er utgangspunktet for drøftingene med HTV på sektornivå. Det skal avholdes informasjonsmøter for alle ansatte i forkant av en slik prosess. Ideelt sett skal det gjennomføres samtaler med hver enkelt ansatt på arbeidsplassen. Dette er svært tidkrevende, og en form for meldeskjema kan benyttes i stedet, hvor den ansattes ulike forhold er dokumentert. Hovedtillitsvalgte på sektornivå skal i drøftingsmøtet få oversikt over/eventuelt få oversendt hvilke fast ansatte og vikarer som arbeider på stedet, og hvilke arbeidstakere som arbeidsgiver foreslår som overtallige. Vikarer og midlertidige tilsatte må velges først som overtallige, forutsatt at de ikke har en helt spesiell kompetanse som Halden kommune må beholde. Arbeidsgivers ansvar er å høre de tillitsvalgte og vurdere innspillene før beslutning tas. 5 Side17

18 En arbeidstaker som er langtidssykemeldt og hvor stillingen blir vedtatt nedlagt, blir ikke behandlet som overtallig før vedkommende er friskmeldt. En arbeidstaker som blir langtidssykemeldt etter at stillingen er bestemt nedlagt, blir behandlet som overtallig. 3.3 Innkalling av overtallige til «overtallighetssamtale» Det er arbeidsgiver selv som til sist foretar utpekingen av overtallige dette er innenfor arbeidsgivers ansvarsområde og styringsrett. Utpekingen baseres på de kriterier som rådmannen har besluttet og etter drøftinger med de hovedtillitsvalgte. Den overtallige informeres både muntlig og skriftlig. Arbeidsgiver sender så formelt forhåndsvarsel til de overtallige etter forvaltningslovens 16 samtidig som det innkalles til drøftingsmøte. Den ansatte orienteres skriftlig om retten til å ha med tillitsvalgt eller annen person de har tillit til i møtet. Personalavdelingen utarbeider mal for forhåndsvarsel/møteinnkalling. I «overtallighetssamtalen» skal det drøftes med den ansatte hvilke alternative muligheter som finnes samt at arbeidsgiver gir en orientering om videre prosess. Den ansatte har på vanlig måte rett til å ha med seg tillitsvalgt i møtet. 3.4 Oversikt over ledige stillinger Arbeidsgiver sentralt må til enhver tid ha oversikt over ledige stillinger. Overtallige oppfordres til aktivt å søke annen ledig stilling i kommunen. 3.5 Vurdering i forhold til annen innplassering i stilling Enhetsleder vurderer om den overtallige kan tilbys annen stilling i egen avdeling/enhet. Den overtallige må være kvalifisert for den ledige stillingen men ikke best kvalifisert. Arbeidsgiver stiller nødvendige kompetansehevende tiltak til rådighet jfr. AML 4-2(2) e) om krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling «(e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.» Enhver ledig stilling inkludert vikariater og vakanser benyttes i omstillingsprosessen. Det er en forutsetning for plassering at det er økonomisk dekning i stillingen. Arbeidsgiver har ikke plikt til å opprette en stilling. Grunnlag for at den ansatte eventuelt ikke skal tilbys stillingen, må være basert på særskilte krav til kompetanse og egnethet. 6 Side18

19 For øvrig gjelder: Ved omplassering der flere er vurdert som kvalifisert, skal kriteriene for utvelgelse av overtallige benyttes. Overtallige kan omplasseres til midlertidige oppgaver dersom det er hensiktsmessig ut fra kommunens behov. 3.6 Personalteam ansvaret for tilsettinger Personalteam behandler alle omplasseringer. Innplassering av overtallige i faste stillinger/vikariater av lengre varighet er personalteamenes prioriterte oppgave inntil alle overtallige er innplassert. 3.7 Følgende rekkefølge benyttes ved omplassering: Det henvises til tilsettingsreglementets pkt. 3 hvor det framgår at den ansatte er tilsatt i Halden kommune og ikke på det enkelte arbeidssted: Arbeidstakeren tilsettes for tjeneste i Halden kommune ikke på det enkelte arbeidssted på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglementer, arbeidsavtaler og tariffavtaler. Arbeidstakeren må påregne endringer i arbeidsområde og stillingsbeskrivelse. 1. Omplassering innenfor «egen» enhet: Omplassering til ledig stilling/vikariater av lengre varighet som vedkommende er kvalifisert for i øvrige avdelinger i enheten. Innstillingen sendes personalteam for behandling. 2. Omplassering til annen enhet i kommunalavdelingen: Dersom ledig stilling ikke finnes i enheten, omplasseres den overtallige til ledig stilling/vikariat av lengre varighet som vedkommende er kvalifisert for i annen enhet i kommunalavdelingen. Saken sendes personalteam for behandling. 3. Omplassering til annen kommunalavdeling: Dersom ledig stilling/vikariat av lengre varighet ikke finnes innenfor den respektive kommunalavdeling, omplasseres den overtallige til stilling/vikariat av lengre varighet vedkommende er kvalifisert for i annen kommunalavdeling Saken sendes personalteam i respektive kommunalavdeling for behandling. 3.8 Skriftlig tilbud om annen stilling personalavdelingen sender tilbud 7 Side19

20 Etter vedtak i det respektive personalteam, sendes det skriftlig tilbud om reell stilling /vikariat av lengre varighet. Konsekvensen av å takke nei til tilbudet om stilling, skal framgå av tilbudsbrevet. Arbeidsgiver har ivaretatt sin plikt ved å gi ett tilbud om stilling. Dersom arbeidsgiveren har oppfylt sine forpliktelser, forutsettes det at den ansatte takker ja til tilbudet. Det henvises for øvrig til fase 4. Lønnsforhold skal gå fram av tilbudsbrevet med henvisning til hjemmel jfr. pkt nedenfor. Halden kommune er ikke forpliktet til å opprette nye stillinger. Arbeidstakeren må besvare tilbudet skriftlig innen 5 virkedager fra mottak av tilbudsbrevet. 3.9 Overgang til lavere lønnet stilling Dersom tilbudet innebærer overgang til lavere lønnet stilling, vil arbeidstakeren ha rett til å beholde nåværende lønnsinnplassering som en personlig ordning jfr. HTA pkt Fase 4 Overføring til stilling som er på siden av / utenfor den ansattes kompetanse Overtallige som etter enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver blir overført til arbeid som ikke er i henhold til deres kompetanse, og/eller grunnpreget i stillingen, gis mulighet for stilling innen sitt kompetanseområde ved ledighet i slik stilling. Dersom enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke oppnås, må arbeidsgiver vurdere endringsoppsigelse, jf. AML kap Andre alternativ Dersom det i løpet av 3 måneder ikke har vært mulig å omplassere den overtallige, kan det i særskilte tilfeller tilbys en sluttpakke før oppsigelse vurderes. Den overtallige arbeider i oppsigelsestiden som er 3(6)måneder og tilbys en kompensasjon i form av lønn i ytterligere 3 måneder uten arbeidsplikt. Fase 5 - Oppsigelser Dersom det ikke finnes ledige stillinger den overtallige kan omplasseres til, må arbeidsgiver vurdere å gå til oppsigelse. 8 Side20

21 Vikariater og engasjementer avsluttes så snart vikariatet/engasjementet utløper eller arbeidsgiver har annen aktuell kandidat til stillingen. Innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer benyttes kun ved mangel på kompetanse og når det ikke er tilstrekkelig bemanning til å dekke behovet. Ved oppsigelser gjelder AML 15 Opphør av arbeidsforhold. 5.1 Interesseavveining Før oppsigelse må arbeidsgiver foreta en interesseavveiing dersom arbeidstaker har påberopt seg særlige forhold. Særlige forhold må være påberopt av den ansatte. Dette kan omfatte særskilte menneskelige og sosiale forhold. Det skal foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulempene oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstakeren, Jf. AML 15-7 (2). 5.2 Fortrinnsrett Arbeidstakere som sies opp eller som aksepterer et tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse, vil ved oppfyllelse av de vilkår som er satt i gjeldende regelverk, ha fortrinnsrett dersom det lyses ut ledige stillinger i kommunen. Fortrinnsretten gjelder i inntil ett år. Fortrinnsretten gjelder for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de siste to år. Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstakeren ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. Er det flere fortrinnsrettsberettigede til en stilling, plikter arbeidsgiver å følge de samme regler for utvelgelse som de som gjelder ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak Side21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2014/ Hovedutvalg for administrasjon 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Advokatbistand kommunale tjenestemenn Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Fra tid til annen kan det forekomme at ansatte i Halden kommune blir innklaget i forlikssaker eller rettsaker som en konsekvens av å utføre sitt arbeid. I den anledning ønsker rådmannen å fremlegge et forslag til avtale som inngås mellom Halden kommune som arbeidsgiver og den ansatte. Dette vil være med på å sikre den ansattes rettigheter samt bidra til en forutsigbarhet og trygghet slik at ansatte lettere blir i stand til å utføre de oppgavene de er satt til å gjøre. Rådmannen skal i hvert enkelte tilfelle foreta en selvstendig vurdering av saken før eventuell avtale inngås. Dersom forlikssaken eller rettssaken gjelder rådmannen selv ligger beslutningen til ordfører. Spørsmålet om dekning av saksomkostninger for folkevalgte berøres ikke av denne avtalen, og rådmannen anbefaler at en tilsvarende vurdering gjøres for disse, men da av et vedtaksført politisk organ. Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt avtale godkjennes og kan inngås mellom Halden kommune v/rådmannen og den ansatte etter en konkret forutgående vurdering av rådmannen. 2. Rådmannen utarbeider kriterier for vurderingen, og vil orientere administrasjonsutvalget om disse. 3. Kostnaden i hvert enkelt tilfelle skal som hovedregel ikke overstige kr ,-. Rådmannen kan i helt særskilte tilfeller øke rammen til kr ,- Side22

23 Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Ellen Simensen (AP) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes i påvente av revidert/nytt budsjett for Utsettelsesforslaget fra Simensen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes i påvente av revidert/nytt budsjett for Avtale dekning av saksomkostninger m.m. i sak hvor Halden kommunes ansatt er innklagd eller innstevnet for domstolene i sak om utføring av tjenestehandlinger for Halden kommune. om 1. Denne avtalen er inngått mellom Halden kommune og ansattnr: navn angående dekning av saksomkostninger m.m. i forliksrådssak/rettssak.betegnelse 2. Med bakgrunn i administrasjonsutvalgets vedtak i sak PS forskutterer Halden kommune nødvendige saksomkostninger, gebyrer og idømte saksomkostninger for vedkommende avtalepart i denne avtalen for en nødvendig og rimelig ivaretakelse av dennes interesser i saken. Særlige rettslige skritt utover et nødvendig forsvar skal først drøftes med Halden kommune. 3. Halden kommunes forskuttering av dette forutsetter at det skal gjøres opp status når saken er slutt, og det er avgjort av retten hvem som idømmes saksomkostninger. Om den annen part dømmes til å dekke de saksomkostninger kommunen har lagt ut for, plikter kommunens avtalepart i denne avtalen å overføre slike mottatte beløp i sin helhet tilbake til kommunen, om ikke kommunen selv gis rett til å tre inn i kravet. 4. Avtaleparten ansatt i kommunen - får for øvrig dekket sine prosessutgifter slik at man holdes økonomisk skadeløs jf. regler og praksis ang. arbeidsgiveransvar og organansvar. Hensynet til at slike saker vanligvis er av offentlig interesse, og at det offentlige dekker saksomkostningene, tilsier at alle dokumenter i en slik sak også da skal sendes i kopi til Halden kommune, og dokumentene registreres som inngående post i kommunens alminnelige saksbehandlingssystem. Disse dokumentene blir underlagt de alminnelige regler for innsyn jf. reglene i offentlighetsloven, samt forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Ved underskrift på denne avtalen samtykker den private part til en slik praksis. I tvilstilfeller skal den private part få uttale seg til slik offentliggjøring. Dog har kommunen endelig avgjørings-myndighet. Side23

24 5. Om den ansatte skulle bli dømt og/eller idømt erstatningsansvar fremlegges spørsmålet om kommunen skal støtte en videre anke, evt. spørsmålet om kommunen også skal påta seg å dekke idømt erstatning, til beslutning i folkevalgt organ, basert på sakens premisser og rettslige omstendigheter herunder igjen vurdert opp mot alminnelige erstatningsrettslige regler om evt. også personlig ansvar for den enkelte og regress. Kommunen bør som hovedregel innhente et eksternt råd i slike saker. Halden, den... For Halden kommune... ansatt Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Økonomi Erfaringer tilsier at dette ikke er av et stort omfang og slik sett ikke vil være en stor økonomisk belastning. Juridiske forhold Det presiseres at avtaleutkastet tar for seg forhold hvor ansatte blir innklagd pga tjenestehandlinger på vegne av Halden kommune. Rådmannen vil komme tilbake med kriterier vedrørende de juridiske forholdene, og legge disse frem til administrasjonsutvalget til orientering. Personal- og organisasjonsspørsmål En slik avtale vil bidra til en økt trygghet hos ansatte for å gjøre den jobben de er satt til å gjøre. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Martin Vik Side24

25 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Else Marie Breda Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2014/ Hovedarbeidsmiljøutvalget Utsendte vedlegg 1 Sykefraværsstatistikk for 1. kvartal Sykefraværsrapporter for mars sentral felles 3 Sykefraværsrapporter for mars nav 4 Sykefraværsrapporter for mars undervisning, oppvekst og kultur 5 Sykefraværsrapporter for mars teknisk 6 Sykefraværsrapporter for mars helse og omsorg Ikke utsendte vedlegg Sykefraværsstatistikk for 1. kvartal og rapporter for mars 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Benny Karlsen Sammendrag av saken: Vedlagt saken er sykefraværsstatistikk for hele kommune, pr. kommunalavdeling samt Nav kommunal del. Statistikken viser status pr. 1.kvartal Rapportene for kommunalavdelingene og Nav kommunal del viser sykefraværet fordelt på enheter og områder for mars, gir en analyse av tallene og sier noe om hvilke tiltak som er iverksatt på de ulike stedene for å øke nærværet. Rådmannens innstilling: Sykefraværet pr. 1.kvartal 2014, samt rapporter fra kommunalavdelingene tas til orientering. Side25

26 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Toril Bjerkeli Side26

27 Sykefraværsstatistikk pr. Mars 2014 Endelige tall Halden kommune totalt Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,4 % 1,8 % 5,5 % 10,1 % 10,0 % 10,1 % Feb 1,4 % 1,4 % 2,0 % 5,9 % 10,7 % 10,9 % 10,4 % Mar 1,2 % 0,9 % 1,9 % 6,0 % 10,0 % 10,1 % 10,3 % 1.kvartal 1,3 % 1,2 % 1,9 % 5,8 % 10,3 % 10,3 % 10,3 % April Mai Juni 2.kvartal Juli August September 3.kvartal Oktober November Desember 4.kvartal pr. Sentral felles Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,8 % 3,0 % 5,1 % 3,2 % 9,1 % 9,2 % 9,2 % Feb 1,5 % 1,0 % 2,1 % 2,9 % 7,5 % 6,1 % 8,5 % Mar 2,0 % 1,4 % 1,4 % 2,9 % 7,7 % 8,2 % 8,3 % 1.kvartal 2,1 % 1,8 % 2,9 % 3,0 % 8,1 % 7,8 % 8,7 % April Mai Juni 2.kvartal Juli August September 3.kvartal Oktober November Desember 4.kvartal pr. Personalavdelingen side 1 av 3 sider Side27

28 Sykefraværsstatistikk pr. Mars 2014 Endelige tall NAV- kommunal del Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,2 % 5,6 % 0,5 % 8,7 % 14,6 % 8,7 % Feb 4,9 % 0,2 % 0,0 % 2,0 % 7,1 % 16,9 % 8,0 % Mar 1,6 % 3,6 % 0,0 % 4,1 % 9,3 % 14,8 % 8,4 % 1.kvartal 2,6 % 1,7 % 1,9 % 2,2 % 8,4 % 15,4 % 8,4 % April Mai Juni 2.kvartal Juli August September 3.kvartal Oktober November Desember 4.kvartal Undervisning og oppvekst Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,1 % 1,3 % 1,7 % 4,9 % 8,9 % 9,7 % 8,9 % Feb 1,4 % 1,6 % 1,3 % 5,0 % 9,3 % 10,3 % 9,1 % Mar 1,2 % 1,0 % 1,8 % 5,6 % 9,6 % 9,1 % 9,5 % 1.kvartal 1,2 % 1,3 % 1,6 % 5,2 % 9,3 % 9,7 % 9,2 % April Mai Juni 2.kvartal Juli August September 3.kvartal Oktober November Desember 4.kvartal Teknisk Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 0,7 % 0,5 % 0,2 % 3,8 % 5,3 % 6,9 % 5,3 % Feb 1,0 % 0,8 % 1,0 % 3,6 % 6,5 % 9,0 % 5,8 % Mar 0,6 % 0,4 % 2,2 % 2,5 % 5,7 % 8,5 % 5,6 % 1.kvartal 0,8 % 0,6 % 1,1 % 3,3 % 5,8 % 8,1 % 5,6 % April Mai Juni 2.kvartal Juli pr. pr. pr. Personalavdelingen side 2 av 3 sider Side28

29 August September 3.kvartal Oktober November Desember 4.kvartal Sykefraværsstatistikk pr. Mars 2014 Endelige tall Helse og omsorg Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,5 % 2,0 % 5,5 % 10,6 % 11,0 % 10,6 % Feb 1,3 % 1,4 % 2,8 % 7,0 % 12,6 % 11,7 % 12,4 % Mar 1,2 % 0,9 % 2,1 % 7,3 % 11,4 % 11,2 % 12,4 % 1.kvartal 1,3 % 1,3 % 2,3 % 6,6 % 11,5 % 11,3 % 11,8 % April Mai Juni 2.kvartal Juli August September 3.kvartal Oktober November Desember 4.kvartal pr. Akkumulert pr dato viser fra til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar mars Personalavdelingen side 3 av 3 sider Side29

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning 2013 Behandlet i administrasjonsutvalget 27.08.2013, i sak. nr. 1/13. Innhold KRITERIER FOR BEMANNINGSTILPASNING OG NEDBEMANNING... 3 1. MÅLSETTING:...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE Hovedavtalens 1-4: Omstiling og utvikling Målsettingen med omstilings- og utviklingsarbeid er å gi innbyggerne

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen.

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. Dato: 26. august 2010 /10 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og inkludering Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. ALSC SARK-0784-201007929-2 Hva saken gjelder: Med sikte på å

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Omstillingsprosesser En omstillingsprosess kan være av ulik karakter og

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

PROSEDYRER VED NEDBEMANNING BARDU KOMMUNE

PROSEDYRER VED NEDBEMANNING BARDU KOMMUNE PROSEDYRER VED NEDBEMANNING I BARDU KOMMUNE Vedtatt nov. 2003, revidert mars 2013 1. INNLEDNING... 3 2. BEGREPSAVKLARING... 3 2.1 Nedbemanning... 3 2.1.2 Stillingsvern Arbeidsmiljøloven (AML) 15-7... 3

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Hva er en kommunesammenslåing? Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Innherred samkommune. Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK

Innherred samkommune. Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK Innherred samkommune Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK Innherred Samkommune 09.01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Informasjon og kommunikasjon... 3 3 Medbestemmelse og medvirkning... 4 4 Bemanningsplan

Detaljer

INTENSJONSAVTALE OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS. Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010

INTENSJONSAVTALE OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS. Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010 OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING AV FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010 Avtalens redigering og oppbygging Avtalen består av følgende kapitler: 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Seminar i Tromsø November 2015 Rammer for omstillingsarbeidet Melding til Stortinget nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Kongelig

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710)

OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710) OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Avtalen er inngått mellom SAS kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i Unio, LO, Akademikerne og

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Caser:Møte med arbeidsgiver

Caser:Møte med arbeidsgiver BASISKURS NYE TILLITSVALGTE Caser:Møte med arbeidsgiver TARIFFOMRÅDE KS Case #1: Nedbemanning Det er snakk om en begrenset nedbemanning i avdelingen og sykepleieledelsen er opptatt av å beholde spesialkompetanse.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE

LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE 1 LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE Lokal særavtale om retningslinjer ved nedbemanning Utarbeidet av partsammensatt utvalg 28.2.2005 Justert etter høring 08.04.2005 Drøftet med fagforeningene

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Referat Vår ref. Dato 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Møte med tillitsvalgte Sted: K-salen Dato: 18.2.16 Klokkeslett: 12.30-14.30 Flg. møtte: Gunn Karin Olsen, Øyvind Haraldsvik, Roar Olden, Linda Johansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: 06.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 31.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 09:00 1 Saksliste Saksnr PS 1/18 Tittel

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE

PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Kåfjord kommunestyre den 28.10.02, sak nr. 52/02 1. Innledning Hovedprinsippet for Kåfjord kommune skal være at i omstilling skal ansatte ha et oppsigelsesvern

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2014/5661-3 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Rutine og ansvarsfordeling i tilsettingssaker Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

Retningslinjer ved nedbemanning i Åmli kommune

Retningslinjer ved nedbemanning i Åmli kommune Retningslinjer ved nedbemanning i Åmli kommune Vedtatt i kommunestyret 22.06.2017, sak K-17/66 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 3 2 METODER FOR NEDBEMANNING... 3 A. Naturlig avgang... 3 B. Vakante stillinger...

Detaljer