SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET KOMPETANSEHEVING GJENNOM SAMARBEID INNEN TEKNOLOGIBASERT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET KOMPETANSEHEVING GJENNOM SAMARBEID INNEN TEKNOLOGIBASERT"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET KOMPETANSEHEVING GJENNOM SAMARBEID INNEN TEKNOLOGIBASERT ENTREPRENØRSKAP KOMPETANSEHEVING GJENNOM SAMARBEID INNEN TEKNOLOGIBASERT ENTREPRENØRSKAP (KSTE) BLE IGANGSATT ETTER BEVILGNING FRA NORGESUNIVERSITETETS PROGRAM FOR ENTREPRENØRSKAP I HØYERE UTDANNING. FORMÅLET MED PROSJEKTET VAR Å STYRKE OG VIDEREUTVIKLE OFA-TU SIN KOMPETANSE OG UTDANNINGSTILBUD INNEN ENTREPRENØRSKAP. PROSJEKTET SKULLE STIMULERE FAGLIG UTVIKLING OG UNDERVISNINGSKAPASITET INNEN ENTREPRENØRSKAP OG ØKE SAMARBEIDET MELLOM HØYSKOLENE I OSLOFJORDALLIANSEN OG REGIONAL INDUSTRI. Følgende delmål skal nås innen prosjektperioden: 1. At utdanningsstedene innen teknologisamarbeidet deler og i felleskap utvikler sin samlede kompetanse innen entreprenørskap 2. At en modell for integrering av entreprenørskapskompetanse i ingeniørutdanningen i henhold til kvalifikasjonsrammeverket er utviklet 3. At en modell for utvikling av praktiske entreprenørskapsferdigheter gjennom casemetodikk og studentarbeid i teknologibedrifter er utviklet. 1

2 VIKTIGSTE RESULTATER AV PROSJEKTET: 1. Obligatorisk felles studieemne innen Oslofjordalliansens ingeniørutdanninger (OFA-TEK) Prosjektet er organisert inn under styringsgruppen for OFAs teknologipilot. Prosjektet har forankret i denne styringsgruppen at det skal utvikles et studieemne innen innovasjon, økonomi og entreprenørskap, tilpasset teknologipilotens felles studiemodell for bachelorutdanningene i ingeniørfag. Teknologiutdanningene i OFA har vedtatt å sette opp et obligatorisk studieemne på 10 ECT innen innovasjon, økonomi og entreprenørskap i alle OFA-TEK sine bachelorutdanninger innen ingeniørfag (vedlegg 1). Emnet skal gå i 2. studieår med oppstart våren For alle høyskolene innebærer dette en sterk vekst i studietilbudet innen entreprenørskapsfag. Arbeidet med utvikling av emneplanen ble samkjørt med øvrig emneplansarbeid innen prosjektet OFA Teknologipilot. Sentrale emner vil være innovasjon, entreprenørskap og økonomifag. Emnet er et produkt av samarbeid mellom høyskolene gjennom kontaktpersoner oppnevnt av institusjonene. Et tverrfaglig miljø (HiBu, HiØ og HiVe) samarbeider om emneplanen (vedlegg 2). Styringsgruppa og arbeidsgruppa for utdanning har kvalitetssikret emneplanen (se vedlegg) i forhold til Ny rammeplan for ingeniørutdanning og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Punktene over viser til oppnåelse av delmål 2. I vår modell er entreprenørskapsferdigheter integrert med økonomifaget og kommer som et obligatorisk studieemne i 2. studieår ved bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emneplanen er felles for alle OFAs teknologiutdanninger. For OFA-TEK betyr det en langt sterkere fokusering på entreprenørskap i ingeniørutdanningene Vår lærdom fra å fremme dette emnet i som obligatorisk fag har vært at det fortsatt er en del diskusjon om entreprenørskap som tema og kompetanseform i fagmiljøene. Videre har vi erfart at blant annet fordi fagansatte knytter innovasjon til nyskaping i produktutvikling er innovasjon et vesentlig mer akseptert tema enn entreprenørskap, som knyttes til forretningsutvikling, organisering og ledelse. Som representanter for entreprenørskap som tema og metode har vi fått erfare ikke vårt bord -holdninger i ulike fagmiljøer. Dette tyder på at det ennå er noe vanskeligere å skape rom for tverrfaglige emner. Vi er derfor fornøyd over å ha fått gjennomslag for entreprenørskap i et obligatorisk emne, hvor også undervisningsformen (caseundervisning) egner seg godt til utforsking og læring innen dette temaet. Likevel; skal holdninger snus til det beste for entreprenørskap i utdanningen må vi fortsette med intern markedsføring. Når det nærmer seg oppstart av studiet i vårsemesteret 2013 vil de gjenstående midlene bli brukt til å holde en kick-off workshop for faglærerne som skal formidle erfaringer og metodikk, engasjere faglærere, til å bidra til studieemnet Innovasjon, økonomi og entreprenørskap. For å utforske mulighetene for nye aktiviteter vil vi også invitere høyskoleledelsen, oppdragsledelsen og eksterne partnere til dette møtet. 2

3 2. Metode for casebasert undervisning utviklet Casestudie er en sentral læringsaktivitet i det nye emnet. Studentene presenteres for cases og skal analysere og vurdere valg og bedømme informasjon, samt utlede mulige konsekvenser. Studentene skal arbeide gruppevis med å analysere informasjonen og presentere konklusjoner. En ny modell for utvikling av forretningsmodeller er tatt i bruk Prosjektgruppen har utviklet egne læringscase og metoder for casebasert undervisning knyttet til studieemnet i innovasjon og entreprenørskap. Gjennom prosjektet er det skrevet caser fra nylig etablerte bedrifter i regionene. Alle casene omhandler entreprenørskapsprosesser fra følgende bedrifter i regionen. Et casehefte med seks unike case er under utvikling. Casene omhandler følgende bedrifter: o VoNano o OceanSaver o Litex o Mektron o Techni o polight Casene er utviklet med tanke på forelesninger i teknologiutdanningene, men vil også bli brukt av de samme foreleserne i forbindelse med valgfagene og betalingsstudiene innen entreprenørskap. Dermed vil også ferdighetene innen casemetodikken bli utviklet. Punktene over viser til oppnådde resultater i forhold til delmål 3. Med disse midlene har vi vist at gode emner til casehistorier er tilgjengelige i regionen. Det vil kunne inspirere andre til å ta i bruke case og utarbeide egne. Viktige lærdommer i prosjektet har vært å erfare at mye tid går med til utvelgelse og praktisk arbeid før informasjonsinnhentingen til casehistoriene kan begynne. Videre viser det seg at caseskriving til dels er et eget håndverk som det også tar tid å mestre. Når det gjelder videre drift, er viktig at casene blir brukt når undervisningen er i driftsfasen. Ennå gjenstår praktisk og pedagogisk arbeid og mye læring før vi mestrer casemetodikk som pedagogisk virkemiddel i denne spesifikke konteksten. Det samme gjelder overføring av læring og samarbeid om videreutvikling av caseskriving og læring. Deler av de gjenstående midlene vil derfor bli brukt til å bearbeide casene i lys av ny læring i prosjektet. I tillegg vil noen av midlene bli brukt på å ferdigstille og trykke caseheftet. 3. Samarbeid mellom innovasjonsaktører og høyskoler om entreprenørskap I mars 2011 ble et initiativ tatt til etablering av et innovasjonsnettverk mellom fagmiljøene i OFA-TEK. Gjennom prosjektet er det arbeidet for å kople de eksisterende fagmiljøene i OFA-TEK tettere sammen og styrke det eksisterende samarbeidet både innenfor forskningsprosjekt, skriveprosjekt og undervisning. Gjennom prosjektet har Høgskolen i Vestfold samarbeidet med Driv Inkubator om utvikling av cases. Samarbeidet startet desember Driv og HiVe er enige om å samarbeide for å koble høyskolenes studenter til oppstartsbedrifter i Driv. Studentoppgaver vil for eksempel kunne bidra til produkt- og markedsutvikling. 3

4 Gjennom KSTE har HiVe også samarbeidet med Driv Inkubator for å videreutvikle metoder og læring innen Business modell generation. Metoder for utvikling av forretningsmodell er testet i samarbeid med gründer for etableringsprosjektet timeidag.no. Punktene over viser til oppnådde resultater i forhold til delmål 1. Å forankre det videre arbeidet med å bruke case på tvers av læresteder og fag blir viktig i forlengelsen av prosjektet. HiVe vil ta initiativ til flere kortere samarbeidsprosjekter med Driv inkubator som vi håper vil bidra til å befeste samarbeidet ytterligere. Målet må være at begge parter gjør det til en vane å tenke samarbeid når nye muligheter oppstår. Dette gjelder ikke minst studentoppdrag i oppstartbedrifter og nye case til undervisningen. Læringseffekten som følge av samarbeid i prosjektet har vært stor når det gjelder Driv inkubator og deres porteføljebedrifter. Denne har bidratt vesentlig til vår regionale kompetanse ut over høyskolesektoren. Vi har i tillegg tilegnet oss kompetanse i å kombinere casemetodikken med metoden for utvikling av forretningsmodeller. 4. Intensjonsavtaler med næringslivet underskrevet Det er skrevet samarbeidsavtaler med NCE-ene i OFA regionen (Kongsberg Halden og Horten) og prosjektet VRI-Vestfold. Avtalene forplikter partene til felles erfarings- og informasjonsutveksling og samarbeid innen utvikling av gode cases. Spesifikasjon av behov for cases er sendt til NCE-ene og skal følges opp videre. 5. Formidling Prosjektet har rapportert jevnlig til styringsgruppen. Dekanene og studielederne er gjort kjent med prosjektets status flere ganger. En av casene (om OceanSaver) er skrevet i artikkelform. Artikkelen, som har arbeidstittelen Venture creation and award-winning technology through co-produced incubation, er inne til vurdering i Journal of Small Business and Enterprise Development (status: revise and resubmit). Den digitale versjonen av denne casehistorien vil gjøres tilgjengelig gjennom nasjonale og internasjonale vitenskapelige litteraturbaser og søkemotorer i tillegg til og fagtidsskriftets trykte versjon og forlagets øvrige kanaler. Caseheftet vil bli gjort tilgjengelig for utlån i HiVes bibliotek og for kjøp i Hives hustrykkeri. Caseheftet har en naturlig plass som pensumbok på emnet i innovasjon, økonomi og entreprenørskap og andre studieemner. Det vil si at omtrent 150 studenter pr. år vil lese og analysere casene. Prosjektet ble presentert på Forskningsdagene den 27.sept i Prosjektgruppen bidro i samarbeidsforumet som arrangerte workshopen Innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Øvrige deltakere fra Ungt Entreprenørskap, studentbedrifter, videregående skoler, Connect Norge, Høgskolen i Østfold og Senter for Entreprenørskap (UiO). 6. Spinoffs fra KSTE 4

5 KSTEs prosjektgruppe har markedsført entreprenørskap som metode og tema internt ved Høyskolen i Vestfold. Dette har medvirket til at entreprenørskap tilbys som valgfag ved økonomisk administrativ utdanning og som betalingsstudium, begge til høsten Valgfaget forventes å produsere ca. 7,5 stp*70 stud.= 525 stp. og betalingsstudiet forventes å gi 15stp.*20 stud=300 stp. pr år. Den ble det opprettet et samarbeidsforum innen studentbedrift mellom fakultetene for helsefag, lærerutdanning (HUT) og ingeniørfag (TEKMAR) og Økonomi- og samfunnsfag (ØS). Initiativet til forumet ble tatt av prosjektgruppen for å knytte kontakter på tvers av fakultetene. Spesielt vil dette bidra til flere muligheter for tverrfaglige studentgruppen innen studentbedrift og hovedprosjekter/bacheloroppgaver. 7. Avslutning Med dette prosjektet har vi kommet et godt stykke på vei i spredning, læring og metodeutforming innen entreprenørskap på alle lærestedene i OFA-TEK. Ettersom emnet Innovasjon, økonomi og entreprenørskap har oppstart først i 2013 vil hovedeffekten merkes først om ca et år. Forberedelsene er gjort slik at undervisningen kan ta i bruk kompetanse, læremidler og metoder som er spesielt godt egnet. Hvis vi skal trekke fram et område vi har kommet kortere enn forventet, er det samarbeidet med industrien via NCEnettverkene som framstår som et forbedringsområde. De gjenstående midlene vil bli brukt til workshop, videre bearbeiding av casene og trykking av casehefte. Med vennlig hilsen Anne Kari Botnmark (sign) prosjektansvarlig Are Branstad (sign) prosjektleder 5

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer og nytte av samarbeid Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Rapport 48/2012 Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer