Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni."

Transkript

1 Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig kunne gi en idé om hva prosjektet dreier seg om. Maksimalt 100 tegn. 2. Prosjektets kontaktperson Navn på prosjektets kontaktpersoner, både den som har det daglige prosjektlederansvaret og stedfortreder. Navn Tittel Telefon E-post Navn Tittel Telefon E-post 3. Beskrivelse av prosjektet Hva er bakgrunnen, innholdet, tiltakene samt forventet resultat/mål i prosjektet? Veiledningstekst: Hva er bakgrunnen for ønsket om å sette i gang prosjektet. Hva er det viktigste innholdet i prosjektet, hva vil prosjektet gjøre, hvilke tiltak skal gjennomføres i prosjektperioden? Hva er målet med og leveransene i prosjektet? Her er det viktig at prosjektet beskrives og begrunnes i forhold til ett av de to prioriterte innsatsområdene for 2016; «Aktiv læring» eller «Digitale læringsformer for arbeidslivet». Legg vekt på beskrivelsen av utviklingsarbeidet i prosjektet med henblikk på de faglige kriteriene i innsatsområdene. Faglige kriterier for innsatsområdene finner dere i dokumentet «Kriterier for bruk av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016», kap 2. eller 3. Navn på emne, studieprogram eller kurs:

2 Antall studiepoeng dersom det utvikles emner eller studieprogram: Veiledningstekst: Emner og studieprogram skal ha studiepoeng. Innen innsatsområdet «Aktiv læring» vil dette være hovedregelsen. Utvikles det ikke studiepoenggivende kurs innenfor dette innsatsområdet må det begrunnes. Innenfor innsatsområde «Digitale læringsformer for arbeidslivet» ser vi for oss en bredere utvikling av kurs eller studietilbud uten studiepoeng, selv om det selvsagt kan utvikles studiepoenggivende tilbud også her. Beskriv behovet for prosjektet og leveransene, forventede målgrupper og om det finnes lignende emner, studieprogram eller studietilbud ved andre institusjoner. Veiledningstekst: Beskriv hvem dere forventer er målgrupper eller interessenter i tilknytning til det utviklingsarbeidet som skal gjøres, og hvordan dere vurderer behovet for emnet, studieprogrammet eller studietilbudet dere tenker å utvikle eller videreutvikle. Finnes det lignende tilbud ved andre utdanningsinstitusjoner? Begrunnelser for behov bør knyttes an til dette. Hvordan vil prosjektet bidra til utviklingen av utdanningskvalitet? Veiledningstekst: Beskriv i søknaden hvordan prosjektets arbeid og leveranser skal bidra til utvikling av utdanningskvalitet der valgt pedagogisk metode og læringsmål for studentene bygger opp om valg av digitale verktøy, læringsformer og studieorganisering. Beskriv prosjektets organisatoriske kontekst Veiledningstekst: Beskriv det organisatoriske landskapet ved institusjonen som prosjektets utviklingsarbeid skal foregå innenfor. Beskriv og begrunn hvilke roller evt. UH-pedagogiske enheter, utdanningsledelsen, IKT-pedagoger, enheter for medieproduksjon, studieadministrasjon, IT- avdeling og eller andre sentrale ressursmiljøer vil ha i arbeidet. Beskriv hvordan prosjektet legger opp til gjenbruk av ressurser andre institusjoner eller fagmiljø har utviklet. Veiledningstekst: Gjør rede for om prosjektet kommer til å gjenbruke andres utviklede ressurser. Beskriv hvordan utviklede resultater og produkter i prosjektet skal deles, og hvordan det skal legges til rette for gjenbruk og videreutvikling. Veiledningstekst: Resultater og produkter fra prosjektene skal fritt kunne deles, gjenbrukes og videreutvikles, og derfor være tilgjengelige med egnede lisenser. Vis i søknaden hva som skal deles og hvordan. Hvordan skal prosjektet organiseres og ledes? Veiledningstekst: Redegjør for prosjektets organisering og ledelse med prosjektgruppe og evt. styring- og referansegruppe. Hvem skal delta i prosjektets ulike grupper, og hvilke roller og ansvar skal de ha? Det forventes at noen representanter fra prosjektets organisatoriske landskap ved institusjonen, det være seg enten fra UH-pedagogiske enheter, IKTpedagoger, enheter for medieproduksjon, studieadministrasjon, IT- avdeling og/eller andre sentrale ressursmiljøer finnes igjen som nøkkelpersoner i prosjektets organisering.

3 Dersom prosjektet har eksterne samarbeidspartnere forventes det at disse er representert i prosjektets organisering. 4. Kobling til lærestedets strategiske arbeid Hvordan inngår prosjektet i lærestedets strategiske arbeid? Veiledningstekst: Beskriv hvordan prosjektet inngår i lærestedenes strategiske arbeid med utdanningskvalitet, herunder digitalisering av utdanningene og samarbeid med arbeidslivet. Hvordan planlegges evt. prosjektets resultater/studietilbud (metode, produkt, verktøy o.l) videreført etter prosjektperioden? 5. Risikoanalyse Hvilke utfordringer kan påvirke prosjektet og dermed være potensielle hindringer for måloppnåelse, og hvordan kan disse utfordringene reduseres? Veiledningstekst: Søknader skal omfatte en enkel risikoanalyse som identifiserer de viktigste utfordringene og hvordan de kan håndteres. Utvikling av ny praksis kan møte motstand som igjen kan ha med kultur og tradisjoner i prosjektets omgivelser å gjøre. Denne type utfordring kan utgjøre en risiko for måloppnåelsen i prosjektet. Dette er det viktig å være oppmerksomme på, og adressere. 6. Kompetanseutvikling Hvordan skal kompetanseheving blant de vitenskapelige ansatte og øvrig undervisningspersonell sikres? Veiledningstekst: Beskriv hvordan man i regi av prosjektet, eller i regi av institusjonens kompetansehevingsprogram skal sikre opplæring for undervisningspersonell i hvordan digitale medier og metoder anvendes. Opplæringen skal være relevant for prosjektets innhold. 7. Fellesløsninger/eCampus Beskriv og begrunn i hvilken grad prosjektet vil ta i bruk nasjonale fellesløsninger i regi av ecampus

4 Veiledningstekst: ECampus leverer viktige nasjonale fellesløsninger for sektoren. Beskriv om dere planlegger å bruke noen av teknologiene ecampus formidler, og i tilfelle hvilke? Dersom dere ikke planlegger bruk av ecampusløsninger, begrunn dette. 8. Eksternt samarbeid i prosjektet Hvilke eksterne samarbeidspartnere inngår i prosjektet? (Kan vi få bokser her som kommer opp og fylles inn fortløpende avh. av antallet samarbeidspartnere..) Veiledningstekst: Med eksternt samarbeid mener vi her de prosjektene som enten planlegger samarbeid med andre UH-institusjoner, eller som samarbeider med aktører i arbeidslivet innen innsatsområde «Digitale læringsformer for arbeidslivet» Hva er målet med samarbeidet? Veiledningstekst: Beskriv hva det skal samarbeides om. Hvordan skal samarbeidet organiseres og hva er rolle- ansvars- og arbeidsfordelingen? Veiledningstekst: Hvilke roller og hvilket ansvar har de ulike samarbeidspartene? Organiseres samarbeidet inn i prosjektets øvrige organisering (se eget punkt), eller sikres samarbeidet på andre måter? Samarbeid i prosjektet skal dokumenteres med signerte samarbeidsavtaler der ansvar og fordeling av roller fremgår. Endelige samarbeidsavtaler kan legges ved søknaden. De må alternativt senest være mottatt før eventuell utbetaling av prosjektmidler skjer, dersom søknaden innvilges. 9. Prosjektplan Prosjektperiode Framdriftsplan med milepæler 10. Budsjett Gjør rede for prosjektets helhetlige budsjett, og finansieringsplan. Veiledningstekst: Prosjektets budsjett og finansieringsplan fylles ut i vedlagte regneark. Budsjettet skal omfatte alle kostnader til prosjektet. Finansieringsplanen skal inneholde all tenkt finansiering til prosjektet der egenandel er et element, omsøkt finansiering fra Norgesuniversitetet et annet. I finansieringsplanen skal det også fremgå om det planlegges å søke om midler

5 også fra andre finansieringskilder. Læresteder som søker prosjektmidler skal dokumentere en egenandel på minimum 30 % av prosjektets samlede budsjett. Egenandelen gjelder som hovedregel arbeidstimer, og omfatter ikke indirekte kostnader eller innkjøp av utstyr. Pris på arbeidstimer i budsjettet skal oppgis i det lønnstrinnet planlagte prosjektmedarbeidere har. Her vil det for eksempel eksistere en timepris for rådgivere og en annen for professorer.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet.

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledning høst 2011 Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH),

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Krigsskolens strategi for forskning og utvikling (FoU)

Krigsskolens strategi for forskning og utvikling (FoU) Krigsskolens strategi for forskning og utvikling (FoU) Mål for FoU ved Krigsskolen: Undervisning + FoU = utdanning Som akkreditert høyskole er Krigsskolen forpliktet til å tilby FoU-basert utdanning. Hensikten

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Prosjekttittel: Skriv inn tittel her. Søker: Navn på kommune, fylkeskommune, eventuelt regionråd Oppgi eventuelt organisasjonsnummer. Kapittelinndeling:

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer