Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker"

Transkript

1 Forsvarets Sanitet Forsvarets Felles Sanitetsstyrker

2

3 Forsvarets Felles Sanitetsstyrker (FFSS) FFSS har som hovedoppgave å levere operative sanitetskapasiteter til støtte for hele Forsvarets organisasjon i fred, krise og krig, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom høy kvalitet på våre leveranser skal vi søke å forhindre at skade og sykdom oppstår, og ivareta våre soldater på en best mulig måte før, under og etter ulike hendelser. FFSS skal fremstå som en profesjonell militær avdeling med fokus på godt lederskap på alle nivåer og som leverer et tidsriktig sanitet tilpasset Forsvarets behov. Lederskapet i FFSS skal på alle nivå være preget av åpenhet og tillit, vekst og utvikling, tydelighet og synlighet. Gjennom en bevisst holdning til lederskap skal personellet i avdelingen ivaretas på en måte som sikrer trivsel og motivasjon hos den enkelte. Kommunikasjon og samarbeid med øvrige avdelinger i Forsvaret skal sikre et sanitetssystem som fungerer nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er et tett og godt samarbeid med ulike sivile etater nødvendig for å sikre at leveransene har en gjennomgående rød tråd i et overordnet perspektiv. Dette oppsummerer FFSS sin overordnede målsetting: -En profesjonell militær avdeling med høy kvalitet på våre leveranser- Oberst Reidun Anita Gussiås, Sjef FFSS

4 Evakueringsgruppen Evakueringsgruppen ble etablert i Hovedoppgaven er å levere evakueringskapasiteter til hele Forsvaret. Enheten har også kapasiteter tilpasset sivile hendelser ved behov. Evakueringsgruppen er per i dag delt inn i luftevakuering, landevakuering og Casualty Staging Unit (CSU), men er også forberedt på å kunne bygge opp kapasiteter innen sjøevakuering. Avdelingen består både av militært ansatte personell og sivilt helsepersonell på beredskapskontrakter. Personell i Evakueringsgruppen har erfaringer fra både humanitære kriser og katastrofer, eksempelvis Tsunamien i 2004, og internasjonale operasjoner både med land- og luftkapasiteter i ulike misjoner, samt en rekke store nasjonale og internasjonale øvelser. Casualty Staging Unit CSU er en transittavdeling for pasienter i forkant eller etterkant av en luftevakuering, og man er utstyrt for å pleie, observere og behandle pasientene over en begrenset tidsperiode. CSU enhetene skal kunne rykke ut på kort varsel i forbindelse med en luftevakueringsoperasjon.

5 Landevakueringsenheten Landevakuering er per i dag den største enheten og danner basen for evakueringskapasitetene i Forsvarets fellessanitet (ut over det forsvarsgrenene selv har av sanitet). Landevakueringsenheten er organisert som et kompani med tropper, hvor hver tropp består av fem evakueringslag og hvert lag består av en vognkommandør, en vognfører og to medicer. Luftevakuering Hovedoppgaven er evakuering og transport av syke og sårede ved hjelp av fly og helikopter, strategiskog taktisk evakuering. Strategisk evakuering kan være transport av pasienter fra et operasjonsområde til Norge eller innenfor Norges grenser. Transporten utføres med sivil Boeing 737 fra SAS eller militært Hercules C-130J. Begge flytypene kan konfigureres som ambulanse. Taktisk evakuering med helikopter er evakuering av skadde fra ett skadested og til en behandlingsinstallasjon. Det norske helikopterbidraget (NAD) i Afghanistan utførte dette.

6 Sykehusgruppen Sykehusgruppen er ansvarlig for styrkeproduksjon av militære sykehus og sykehuskomponenter til fellessanitet i Forsvaret. De utgjør et kompetansemiljø innen operativ militærmedisin og traumatologi. Sykehusgruppen har både personellmessig og kompetansemessig nært samarbeid med Ullevål, Haukeland, St. Olav, Stavanger og Bodø. Dette blant annet gjennom arbeidsavtaler hvor overlegene i sykehusgruppen jobber ca 50% på sykehusene innenfor kirurgi, ortopedisk kirurgi og anestesi. Avdelingen har levert personell og materiell til operasjoner i Kabul, Mazar-E Sharif, Meymaneh og Tchad. Sykehusgruppen skal kunne levere spesialister og moduler til operasjoner nasjonalt og internasjonalt. De har blant annet sivilt helsepersonell på beredskap for å kunne sikre kirurgisk kapasitet på kort varsel. Teamene skal være trent på materiellet som finnes ved norske militære kirurgiske installasjoner og er ment å enten forsterke eller erstatte kapasiteten i eksisterende installasjoner. Teamene skal kunne løse oppdrag nasjonalt og internasjonalt.

7 Det ene teamet har nylig vært på sitt første oppdrag, og da i Afghanistan, som erstatning for det amerikanske kirurgiske teamet som ble trukket ut av Meymaneh. For tiden jobbes det med planlegging av mulige oppdrag for Sykehusgruppen i Det vil i den forbindelse være behov for et vidt spekter av fagkompetanse fra det sivile helsevesen, herunder leger, kirurger, anestesileger, sykepleiere, spesialsykepleiere, radiografer, farmasøyter og veterinærer med mer. Interessert? Registrer din kontaktinfo på

8 Forsvarets Sanitetsskole (FSSK) FSSK driver utdanning innen avansert førstehjelp og traumatologi i militære scenarier. Skolen består av tre avdelinger: Kurssenteret, Utdanningskompaniet og Befalsutdanningsgruppa. Forsvarets sanitetsskole skal bidra til å utdanne soldater og befal i hele Forsvaret med tidsriktig sanitetskompetanse. Vi trener avdelinger som skal tjenestegjøre både i krevende nasjonale og internasjonale miljøer. Personellet i sanitetsskolen bidrar også med personellressurser til innsats både nasjonalt og internasjonalt ved behov, noe som krever at personellet har høy sanitetsmessig og militærfaglig ferdigheter og kompetanse til en hver tid. Avdelingen består derfor av militært utdannede spesialister og sivilt utdannede spesialister innen de fleste fagretninger innen helse. Kurssenterets hovedoppgaver er å gjennomføre spesialistkurs innen sanitet både for militært og sivilt personell, herunder spesialitskurs for både soldater og befal, utdanning for avdelinger til internasjonale operasjoner, samt krigskirurgikurs og DSTC-kurs for å nevne noen. I tillegg har kurssenteret ansvar for operativ evaluering ved andre avdelinger i Forsvaret. Sanitetskompaniet sin hovedoppgave er å gjennomføre modulbasert grunnutdanning i sanitetsfag (medic-utdannelse) for forsvarsgrenene og HV. Utdanningen følger kravene til Norsk Førstehjelpsråd og gir sivil verdi. De fleste soldatene har sin praksistid ved Forsvarets sykestuer rundt om i hele landet. Befalsutdanningsgruppen sin hovedoppgave er å gjennomføre sanitetsfagutdanning for befalselever og vernepliktig akademisk befal (VAB). Utdanningen tilfredstiller Forsvarets krav til lederutdanning på grunnleggende nivå og VAB-utdanningen er grunnleggende offisersutdanning for fagkategorier som bl.a. leger, psykologer, farmasøyter, veterinærer m.fl som avtjener førstegangstjenesten som fagbefal (VAB)

9 Internasjonal tjeneste og beredskapsstillinger Forsvarets Felles Sanitetsstyrker har ansvaret for å styrkeprodusere sanitetavdelinger og personell både til nasjonalt forsvar og internasjonale operasjoner. Sanitet har fått større fokus og høyere prioritet i de senere år og vi trenger stadig mer kvalifisert personell både til internasjonale operasjoner, beredskapsstillinger og nasjonale leveranser. Ansvaret for rekrutteringen til våre utenlandsoperasjoner og beredskapsstyrker ligger hos ledergruppen i FFSS, som for tiden har fokus både på beredskapspersonell til sykehusgruppen (kirurgiske team), luftevakuering (AE-team) og til flere spesialiststillinger innen sanitet til ISAF. Forsvarets sanitet har behov for fagpersonell innen de fleste fagkategorier av helsepersonell, både ambulansefagarbeidere, sykepleiere, spesialsykepleiere, allmennpraktiserende leger og spesialister innen kirurgi, farmasøyter, veterinærer, tannleger, bioingeniører, radiografer, fysioterapeuter, medic er m.fl. Behovene varierer med oppdragene FSAN til enhver tid har. Vil du tjenestegjøre i internasjonale operasjoner eller å stå på nasjonal beredskap? Alle ledige stillinger lyses ut på og via mailutsendelse til alle som er registrert i vårt interesseregister. Du kan registrere deg ved å fylle ut blanketten på siste side i denne brosjyren eller ved å registrere deg selv i vårt interesseregister på Registreringen er helt uten forpliktelser! På kan du også lese litt mer om kravene som gjelder for seleksjon. De generelle grunnkravene er: Medisinsk klarering: Du må bli medisinsk godkjent for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, noe som innebærer en medisinsk vurdering gjennomført av militær lege. Dette er en helsesjekk hvor det vurderes syn, hørsel, generell fysikk, tannhelse, sykdommer/allergier m.m. Sikkerhetsklareringer: Alt personell som tjenestegjør i Forsvaret må som hovedregel kunne sikkerhetsklarereres for sikkerhetsnivå HEMMELIG. Dette er en forutsetning for å kunne inneha en arbeids- eller beredskapskontrakt med Forsvaret. Dette søker man om ved å fylle ut en utfyllende blankett som søknadsbehandles av Forsvarets sikkerhetsavdeling. Militære krav: De militære kravene varierer fra stilling til stilling, avhengig av oppdrag. Les derfor nøye på hver enkelt stillingsutlysning når du for fremtiden mottar denne i din mailboks. Alder: Øvre alder for å kunne tjenestegjøre i Forsvaret er 59 år. Merk forøvrig at Arbeidsmiljøloven gir deg rett til permisjon for slik tjeneste, og du har et spesifikt oppsigelsesvern for denne type permisjon jf Arbeidsmiljøloven Hvis du har ytterligere spørsmål send en mail til

10

11 Jeg ønsker å bli oppført i FSANs interesseregister! Navn: Gateadresse: Pnr og poststed: Mailadresse: (skriv tydelig) Mobilnummer: Født: Statborgerskap: Yrke: Spesialisering: Arbeidsgiver: Avdeling: Student?: (spesifiser studie) Ferdig med studiene når?: Annen relevant kompetanse: Militæretjeneste: (JA + når og hvor/nei) Befalsutdanning: (JA + når og hva/nei) Tidligere intops: (JA + når og hvor/nei) Andre relevante opplysninger: Lever utfylt skjema på standen, og vær med i trekningen av Leatherman og LedLenser lommelykt

12

13 Helse for stridsevne

Forsvarets fremtidige sanitetskonsept

Forsvarets fremtidige sanitetskonsept 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 9. februar 2009 ved Brigader Dag Hjelle, Fungerende sanitetssjef Forsvarets fremtidige sanitetskonsept Foto: Aksel Strømsheim, OMS Innledning Først vil jeg få

Detaljer

PÅ BEREDSKAP - KLAR TIL INNSATS

PÅ BEREDSKAP - KLAR TIL INNSATS PÅ BEREDSKAP - KLAR TIL INNSATS FOKUS PÅ AFGHANISTAN 2004/05 INNHOLD PÅ BEREDSKAP - KLAR TIL INNSATS 3 FAKTA: ISAF 4 FAKTA: AFGHANISTAN 5 * INGEN KONTINGENT ER LIK 6 HISTORIKK: AFGHANISTAN 8 NY INNGANGSBILLETT

Detaljer

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET 1 23 INNHolD 2 Hilsen fra GIHV Utvalgsstruktur Landsrådet/forklaring på utvalgsstruktur/tillitsvalgte i HV Forklare verneplikten Hvorfor HV? Økonomi 3 4 5 6 7-8 9-10

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2011

Forsvarets årsrapport 2011 Forsvarets årsrapport 2011 kortversjon Introduksjon «Forsvaret løser oppdrag hver dag, døgnet rundt, hele året. Årsrapporten er en tilbakemelding til samfunnet om virksomheten i 2011, og hvordan vi omsetter

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 ved Oberst Arne O. Hagtvedt Sjef for Jegerkorpset Akershus regiment FORSVARETS MILITÆRFAGLIGE UTDANNINGSSTUDIE Ærede formann kolleger! Innledning Jeg takker

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Forsvarets personellhåndbok Del E Internasjonale operasjoner Enhet: Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Utarbeidet av: Arbeidsgiverseksjon 1 aug 2010 2 Tom side 1 aug 2010 3 Innhold

Detaljer

Fremtidens militære utdanningssystem

Fremtidens militære utdanningssystem Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 28. februar 2005 1 ved Generalmajor Rolf Thomsen Forsvarets skolesenter Fremtidens militære utdanningssystem 1 Innledning Forsvarets utdanningssystem er i støpeskjeen.

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Dokument nr. 5 (2008 2009) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2008

Dokument nr. 5 (2008 2009) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2008 Dokument nr. 5 (2008 2009) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2008 2 Dokument nr. 5 2008-2009 REGISTER Side Innledning... 5 Sammendrag og anbefalinger...

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE ADHD Norge v/generalsekretær Tor Eikeland Arnstein Arnebergs vei 30 1366 LYSAKER Vår ref. Deres ref. Dato: 10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok 0111101100111011100110110101101101111011011000110010100100000010001100110111101 1100101011011100110100101101111011100100110100001101111011001110111001101101011 1011101000111001100100000011010010110111001100111011001010110111001101001011011

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 10.12.2014 orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2015\kurskatalog 2015_10.12.2014.docx

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Iver Johansen og Egil Daltveit EN FREMTIDIG LANDMAKT side 4 TOM HENRY KNUTSEN AIRSEA BATTLE- KONSEPTET side 18 Bent Erik Bakken BEST I SPAGAT? Om behovet for et paramilitært innslag side 28 Norsk Militært

Detaljer

Utdanning av befal (TfF kl 4)

Utdanning av befal (TfF kl 4) Tjenestereglement for Forsvaret kl 4 Utdanning av befal (TfF kl 4) Utgave 1 juli 2005 TFF KL 4 UTDANNING AV BEFAL INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...9 1.1 HENSIKT...9 1.2 VIRKEOMRÅDE...9

Detaljer

Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef KOMME HJEM Forsvarssjefen Takk for innsatsen! Takk for innsatsen du har lagt ned for Forsvaret og Norge. Jeg håper oppdraget ute ble interessant, meningsfullt og berikende for deg. Og, jeg håper du i fremtiden

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

Sykepleiere møtte opp og streiket. Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015

Sykepleiere møtte opp og streiket. Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015 Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6 Sykepleiere møtte opp og streiket En samlet fagbevegelse støttet opp om den politiske streiken mot endringer

Detaljer

Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015

Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015 Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015 NB! Innhold må kontrolleres mot fremføring. Innledning Takk for invitasjonen og et riktig godt nytt år til dere alle. Tema for mitt foredrag er som sedvanlig

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer