INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A og 2B - Investeringsregnskapet 5 Noter: 1. Endring arbeidskapital 8 2. Pensjon 9 3. Garantiforpliktelser Fordringer på kommunale foretak og bedrifter Aksjer og andeler Avsetninger og bruk av avsetninger Kapitalkonto Salg av finansielle anleggsmidler Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens Likviditetsreserve Regnskapsprinsipper Organisering av kommunens virksomhet Anleggsmidler Investeringer i nybygg og nyanlegg Finansielle omløpsmidler Avdrag på gjeld Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk drift Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk investering Selvkost Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Revisjonshonorarer Årsverk Skjæret utvikling AS 34 Driftsregnskapet pr. hovedutvalg og ansvar 35 Lier, 6. april 2010 Regnskapet er avlagt for revisjonen 15. februar 2010 Hans-Petter Christensen Rådmann Egil Brandbu Regnskapsleder

3

4 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,70 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,86 Overføringer med krav til motytelse , , , ,20 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,67 Skatt på inntekt og formue , , , ,58 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,01 Driftsutgifter Lønnsutgifter 21, , , , ,05 Sosiale utgifter , , , ,63 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,71 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,45 Overføringer , , , ,17 Avskrivninger ,14 0,00 0, ,52 Fordelte utgifter , , , ,74 Sum driftsutgifter , , , ,79 Brutto driftsresultat , , , ,22 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,61 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,61 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,27 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,27 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,66 Motpost avskrivninger ,14 0,00 0, ,52 Netto driftsresultat , , , ,08 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 17 0,00 0,00 0, ,97 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,08 Bruk av bundne fond , , , ,73 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,78 Overført til investeringsregnskapet , , , ,06 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , ,97 Avsetninger til bundne fond ,07 0,00 0, ,83 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,86 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 1

5 Økonomisk oversikt - Investeringsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , ,00 0, ,00 Statlige overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,08 0,00 0, ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,99 0,00 0, ,80 Sum inntekter , ,00 0, ,80 Utgifter Lønnsutgifter ,00 0,00 0, ,83 Sosiale utgifter ,00 0,00 0, ,52 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,84 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,93 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,12 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Utlån , , , ,68 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond ,24 0,00 0, ,30 Avsetninger til likviditetsreserve ,10 0,00 0, ,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,98 Finansieringsbehov , , , ,30 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,75 Mottatte avdrag på utlån ,12 0,00 0, ,53 Salg av aksjer og andeler 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 18 0,00 0,00 0, ,56 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,06 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,00 Bruk av bundne fond , ,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,90 Udekket/udisponert ,82 0,00 0, ,40 Side 2

6 Økonomisk oversikt - Balanseregnskapet Noter Regnskap Regnskap i fjor EIENDELER Anleggsmidler , ,85 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,51 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,43 Utlån , ,64 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,27 Omløpsmidler , ,75 Herav: Kortsiktige fordringer , ,10 Premieavvik , ,40 Aksjer og andeler ,89 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner , ,68 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,57 SUM EIENDELER , ,60 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,27 Herav: Disposisjonsfond , ,64 Bundne driftsfond , ,23 Ubundne investeringsfond , ,25 Bundne investeringsfond , ,28 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK inv. 9 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 17 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 17 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap , ,00 Udekket i inv.regnskap 13,18 0, ,40 Likviditetsreserve 10 0, ,10 Kapitalkonto , ,37 Langsiktig gjeld , ,94 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,94 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,39 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 1, , ,39 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,60 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,56 Herav: Ubrukte lånemidler , ,46 Andre memoriakonti 0, ,10 Motkonto for memoriakontiene , ,56 Side 3

7 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,58 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,58 Renteinntekter og utbytte , , , ,85 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,27 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,42 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,97 Til bundne avsetninger ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,97 Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,00 Netto avsetninger , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , ,06 Til fordeling drift , , , ,10 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,10 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Fordelt slik: Tjenesteutvalget , , , ,50 Miljøutvalget , , , ,28 Planutvalget , , , ,11 Formannskapet , , , ,27 Formannskapet - fellesområder rest , , , ,06 Sum fordelt , , , ,10 Merknad: I henhold til forskriften skal kommunen utøve skjønn ved utarbeidelse av skjema 1A og 1B. I oppsatte skjema er aktuelle inntekter og utgifter under fellesområdene (ansvar 700 og 701) oppført i skjema 1A. Inntekter og utgifter tilhørende utvalgene og resterende på fellesområdet er oppført i skjema 1B. Side 4

8 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler (se også 2B) , , , ,12 Utlån og forskutteringer , , , ,68 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger , ,00 0, ,30 Årets finansieringsbehov , , , ,10 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,75 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer ,08 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,00 0, ,53 Andre inntekter ,99 0,00 0, ,80 Sum ekstern finansiering , , , ,08 Overført fra driftsregnskapet , , , ,06 Bruk av avsetninger , , , ,56 Sum finansiering , , , ,70 Udekket/udisponert ,82 0,00 0, ,40 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Fordelt slik: Artene : Tjenesteutvalget 8200 IKT-HANDLINGSPLANEN , , KIRKEINVESTERINGER , , KULTURINVESTERINGER 0, , KIRKEGÅRDER , , HENNUMMARKA BHG, INVENTAR OG 0, , NØSTEHAGEN, UTSTYR FELLESROM 0, , GIFSTAD, INVENTAR OG UTSTYR 0, , KIRKEBYGG - LIERSKOGEN , , BENKEVARMERE - FROGNER KIRKE , , INVENTAR SAUEVEIEN/EIKENGA 0, , SYKEHJEMSUTSTYR 0, , FROGNER SYKEHJEM, MILJØALTER 0, , KJØKKEN, INNKJØP BIL , ,00 Sum tjenesteutvalget , ,58 Miljøutvalget 5333 NÆRMILJØANLEGG , , MASKININVESTERINGER , , KULTURHUS OPS-KONKURRANSE , , BYGNINGSMESSIGE IKT TILPASNING , , KOMMUNEDELPLAN IDRETT / FRILU , , HAUGESTAD, FASADEREHAB/VINDU , , TRANBY OMRÅDE, FYRINGSANLEGG , , HØVIK/STOPPEN , , UTREDNING HEGG SKOLE , , HENNUMMARKA SKOLE, NY LUFTING 0, , NORDAL SKOLE, BRANNVANN OG A 0, , HEIA SKOLE, TILTAK GAMLEBYGGET , , LIERTUN SYKEHJEM, ALARM BOLIG 0, , LINNESSTRANDA BARNEHAGE, NY A 0, ,33 Side 5

9 8454 FLERBRUKSHALL LIERSKOGEN, FOR , , TRANBYHALLEN, OPPGRADERING G , , LIERHALLEN, OPPGRADERING GAR , , LIERHALLEN, VENTILASJON IDRETT , , VURDERING VIDERE ENØK TILTAK 0, , KUNSTGRESSBANE LIER STADION , , KUNSTGRESSBANE TRANBY IDRETT 0, , UTEOMRÅDER AVLASTNINGSBOLIG , , BALLBINGE GULLAUG SKOLE , , HENNUMMARKA SKOLE - UTVIDELS , , OPPGRADERING KJØKKEN HAUGES , , ELEKTRONISKE LÅSER FOR UTSATT , , GULLAUG SKOLE - AVSTIGNINGPLA , , GULLAUG SKOLE - OPPARBEIDE UT , , TIDL VESLEFRIKK BARNEHAGE - NY , , HENNUMMARKA SKOLE - REHAB SK , , EIKSETRA - NYTT KJØKKEN , , HEGG SKOLE TILTAKSPAKKE , , LIERTUN SYKEHJEM - ENOVA , , LIERBYEN SKOLE - ENOVA , , BILBO - ENOVA , , SYLLING US - ENOVA , , LIERBYEN HELSESTASJON - ENOVA 0, , HENNUMMARKA SKOLE - ENOVA , , ISOLERING FROGNER ENOVA , , ISOLERING HEIA ENOVA , , MINDRE ANLEGG - VANN , , RGA - VANN 0, , MINDRE ANLEGG - AVLØP , , RGA - AVLØP , , PUMPESTASJON FOSSVEIEN 0, , LYNGÅS-NORDAL, GANG-/SYKKELVE , , LIER STASJON - LIERKROA, GANG-/S 0, , GRØTTEGATA 0, , HEIAVEIEN, NY BRO , , SMETTEN, NY BRO , , PARKERINGSPLASS STASJONSOMR 0, , GROELVA, FLOMDEMPINGSTILTAK 0, , TILFLUKTSROM, OPPGRADERING , , SD-ANLEGG, DIVERSE BYGG , , MATTEVASKER KOMMUNALE BYGG 0, , RÅDHUSET, REHAB. FYRROM , , INVENTAR OG UTSTYR GLITRA 0, , RÅDHUSPARKEN, AMFI 0, , EIKSETERVEIEN, MIDLERTIDIG UTBE , , GANGVEI BACHES VEI TIL NØSTEVE , , RÅDHUSET - RESERVEKRAFT/NØDS 0, , RÅDHUSET - OMBYGGING IKT KONT 0, , ENØKTILTAK I HENHOLD TIL SIEMEN , , OPPGRADERING AV GRUSVEIER , , TRAFIKKSIKRINGSTILTAK 0, , KOMMUNALE BRUER 0, , EIKSETERVEGEN - TILTAKSMIDLER , , MINDRE ANLEGG - VEI , , BANEVEIEN 0, , VEGLYS, STYRING 0, , VEGLYS , , GJERDING VED TRANBY 0, , RASSIKRING , , PROSJEKT LIERBYEN , , REHABILITERING HVALSDAMMEN O , , UTBEDRING ÅMOTVEIEN , ,50 Side 6

10 9303 TILTAKSPLAN - ANDRE TILTAK , , SØRUMLIA RASSIKRING , , DAMBRÅTAN BARNEHAGE - UTVIDE , , AGGREGAT RÅDHUSET , , PROGRAMMERING SYKEHJEM , , FROGNER SYKEHJEM, MILJØALTER , , ETABLERING DAGSENTER PSYKISK 0, , FROGNER SYKEHJEM - NYE BRANN , , LIERTUN SYKEHJEM - TILTAKSPAKK , , LIERHALLEN - TILTAKSPENGER , , LYFJELLVEGEN , , SANERING ENGERSAND 0, , SANERING LIERBYEN , , INFRASTRUKTUR LIERBYEN , , DIVERSE TOMTEAREALER , , SANERING HASSELBAKKEN/FLÅTAN , , HOVEDPLAN VANN, LEDNINGSFORN , , LYNGÅS-NORDAL, VANN OG AVLØP , , LINNES RENSEANLEGG, STYRINGSS , , LIERKROA/HUSEBYSLETTA 0, , TRONSTAD, RENESEANLEGG OG SA , , GIFSTAD, BRANNVANN , , LINNES RENSEANLEGG, TAK , , SANERING LIERSKOGEN, HEIAVEIEN , , AVKLOAKKERING HASLUMVEIEN , , SANERING LIERSKOGEN, HEIAVEIEN 0, , OPPGRADERING DRIFTSOVERVÅKN , , LINNES RENSEANLEGG - FORSTUDI , ,00 Sum miljøutvalget , ,48 Planutvalget 9254 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK , , KARTVERK , , UTSTYR PLANSEKSJONEN 0, ,00 Sum planutvalget , ,50 Formannskapet 8200 IKT-HANDLINGSPLANEN , , VASKERIDRIFT LIERTUN 0, , BARNEHAGETOMTER 0, , MATTEVASKER KOMMUNALE BYGG , , PROGRAMMERING SYKEHJEM 0, , GARASJE/PORT - BILBO 0, , BILBO, DIVERSE OPPGRADERINGER 0, , MASKINER OG KJØRETØY , , LINNES RENSEANLEGG, TAK , , OPPGRADERING DRIFTSOVERVÅKN , , NORDALBEKKEN, DIVERSE ARBEIDE 0, , VIDERE SALG AV BEBYGDE EIENDO , , GARANTILEILIGHETER HALLINGSTA 0, , PROSJEKT SKJÆRET , ,00 Sum formannskapet , ,56 Totalt , ,12 Art 790: 0, ,00 Sum fordelt , ,12 Side 7

11 Note 1 - Endring arbeidskapital ENDRING ARBEIDSKAPITAL Regnskap 2009 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2008 Endring arbeidskapital i bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,01 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,69 Sum anskaffelse av midler , , , ,70 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,27 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,12 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,95 Sum anvendelse av midler , , , ,34 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,64 Endring i ubrukte lånemidler ,20 0, ,25 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift 0, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak inv. 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,39 Endring arbeidskapital i balanseregnskapet OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,11 Endring ihendehaverobl og sertifikater , ,60 Endring kortsiktige fordringer , ,11 Endring premieavvik , ,68 Endring aksjer og andeler ,89 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,08 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,47 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,39 Korrigert prinsippendring ressurskrevende tjenester 0, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift 0, ,00 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL KORRIGERT , ,39 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,10 Bruk av avsetninger , , , ,34 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0, ,40 Netto avsetninger , , , ,64 Side 8

12 Note 2 - Pensjon Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte. Ordningene for tjenestepensjonen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en bruttouførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Regnskapsføring av pensjon er endret fra 2002, jf forskrift om årsregnskap og årsberetning 13. Betalt pensjonspremie er utgiftsført, og differansen (premieavviket) mellom betalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad inkl.administrasjonskostnader inntekts-/utgiftsføres. Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2009 Storebrand SPK KLP Sum 2009 Sum 2008 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader Utbetalte pensjoner Påløpt pensjonsforpliktelse (faktisk forpliktelse) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (faktiske pensjonsmidler) Estimert verdi av pensjonsmidler (forventet) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a (evt b) Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premiavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik Årets estimatavvik nr c og d Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Akkumulert og amortisert estimatavvik D nr. 2 Estimatavvik forpliktelse Akkumulert avvik forpliktelse tidligere år pr Amortisert avvik forpliktelse i år Gj. st. samlet avvik - forpliktelse pr Estimatavvik midler Akkumulert avvik midler tidligere år pr Amortisert avvik midler i år Gj. st. samlet avvik - midler pr Side 9

13 Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c Påløpt pensjonsforpliktelse , estimert i fjor Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = UB Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d Verdi av pensjonsmidler , estimert i fjor Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse Beregningsforutsetninger ( 13-5) Storebrand SPK Forventet avskastn.pensjonsmidler (F) 6,50 % 5,85 % Diskonteringsrente (E) 5,50 % 5,50 % Forventet årlig lønnsvekst (B) 3,79 % 3,79 % Forventet årlig G- og pensjonsreg.(c og D) 3,79 % 3,79 % Forutsetninger for turn-over (G) : under 20 år år år år år år Over 50 år AFP - uttak pr aldersgruppe (G) : 62 år 20,00 % 50,00 % 63 år 10,00 % 50,00 % 64 år 10,00 % 50,00 % 65 år 10,00 % 50,00 % 66 år 10,00 % 50,00 % Frivillig avgang (G): inntil 50 år 3,00 % over 50 år 0,00 % KLP 6,50 % 5,50 % 3,79 % 3,79 % 20,00 % 8,00 % 6,00 % 6,00% med fradrag av 0,4% for hvert år over 25 år 4,00% med fradrag av 0,2% for hvert år over 30 år 1,00% med fradrag av 0,1% for hvert år over 45 år 0,00 % 33,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Side 10

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1 Røyken kommune Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Side 1 Innhold Innledning... 4 sskjema 1A Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 7 sskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer