INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A og 2B - Investeringsregnskapet 5 Noter: 1. Endring arbeidskapital 8 2. Pensjon 9 3. Garantiforpliktelser Fordringer på kommunale foretak og bedrifter Aksjer og andeler Avsetninger og bruk av avsetninger Kapitalkonto Salg av finansielle anleggsmidler Likviditetsreserve Regnskapsprinsipper Organisering av kommunens virksomhet Anleggsmidler Investeringer i nybygg og nyanlegg Finansielle omløpsmidler Avdrag på gjeld Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk drift Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk investering Selvkost Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Revisjonshonorarer Årsverk 32 Driftsregnskapet pr. hovedutvalg og ansvar 33 Lier, 31. mars 2009 Regnskapet er avlagt for revisjonen 16. februar 2009 Hans-Petter Christensen Rådmann Egil Brandbu Regnskapsleder

3

4 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,57 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,89 Overføringer med krav til motytelse , , , ,03 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,92 Skatt på inntekt og formue , , , ,95 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,36 Driftsutgifter Lønnsutgifter 20, , , , ,27 Sosiale utgifter , , , ,65 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,11 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,53 Overføringer , , , ,31 Avskrivninger ,52 0,00 0, ,08 Fordelte utgifter , , , ,77 Sum driftsutgifter , , , ,18 Brutto driftsresultat , , , ,18 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,39 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,39 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,67 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,67 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,28 Motpost avskrivninger ,52 0,00 0, ,08 Netto driftsresultat , , , ,98 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,64 Bruk av disposisjonsfond ,08 0,00 0, ,00 Bruk av bundne fond , , , ,09 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,73 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 0, ,64 Avsetninger til bundne fond ,83 0,00 0, ,10 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,74 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 16 0,00 0,00 0, ,97 Side 1

5 Økonomisk oversikt - Investeringsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,63 Statlige overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,80 0,00 0, ,27 Sum inntekter , , , ,90 Utgifter Lønnsutgifter ,83 0,00 0, ,83 Sosiale utgifter ,52 0,00 0, ,02 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,16 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,50 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0, ,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,51 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,07 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 6 0, ,00 0, ,44 Avsetninger til bundne fond ,30 0,00 0, ,85 Avsetninger til likviditetsreserve ,00 0,00 0, ,40 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,76 Finansieringsbehov , , , ,37 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,46 Mottatte avdrag på utlån , , , ,58 Salg av aksjer og andeler 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert , ,00 0, ,43 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,46 Bruk av bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,93 Udekket/udisponert ,40 0,00 0, ,56 Side 2

6 Økonomisk oversikt - Balanseregnskapet Noter Regnskap Regnskap i fjor EIENDELER Anleggsmidler , ,85 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,15 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,69 Utlån , ,49 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,52 Omløpsmidler , ,67 Herav: Kortsiktige fordringer , ,99 Premieavvik , ,72 Aksjer og andeler 14 0,00 0,00 Sertifikater 0, ,06 Obligasjoner , ,22 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,68 SUM EIENDELER , ,52 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,12 Herav: Disposisjonsfond , ,75 Bundne driftsfond , ,13 Ubundne investeringsfond , ,25 Bundne investeringsfond , ,98 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK inv. 9 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 16 0, ,97 Regnskapsmessig merforbruk 16 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap , ,92 Udekket i inv.regnskap 12, , ,36 Likviditetsreserve , ,10 Kapitalkonto , ,58 Langsiktig gjeld , ,48 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,48 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,92 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,92 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,52 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,31 Herav: Ubrukte lånemidler , ,21 Andre memoriakonti , ,10 Motkonto for memoriakontiene , ,31 Side 3

7 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,95 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,95 Renteinntekter og utbytte , , , ,56 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,67 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,11 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0, ,64 Til bundne avsetninger 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , ,00 0, ,64 Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,00 Netto avsetninger , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,84 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,87 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,97 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Fordelt slik: Tjenesteutvalget , , , ,88 Miljøutvalget , , , ,81 Planutvalget , , , ,04 Formannskapet , , , ,17 Formannskapet - fellesområder rest , , , ,03 Sum fordelt , , , ,87 Merknad: I henhold til forskriften skal kommunen utøve skjønn ved utarbeidelse av skjema 1A og 1B. I oppsatte skjema er aktuelle inntekter og utgifter under fellesområdene (ansvar 700 og 701) oppført i skjema 1A. Inntekter og utgifter tilhørende utvalgene og resterende på fellesområdet er oppført i skjema 1B. Side 4

8 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler (se også 2B) , , , ,51 Utlån og forskutteringer , , , ,07 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , ,00 0, ,69 Årets finansieringsbehov , , , ,27 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,46 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer , ,00 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,21 Andre inntekter ,80 0,00 0, ,27 Sum ekstern finansiering , , , ,94 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av avsetninger , , , ,89 Sum finansiering , , , ,83 Udekket/udisponert ,40 0,00 0, ,56 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Fordelt slik: Artene : Tjenesteutvalget 8400 EDB BIBILOTEKFILIALER 0,00 0,00 0, , KIRKEINVESTERINGER , , , , KOMMUNEDELPLAN IDRETT / FR ,03 0, , , HAUGESTAD, FASADEREHAB/VIN 0, , , , TRANBY OMRÅDE, FYRINGSANL , , , , KULTURINVESTERINGER 0,00 0, ,00 0, KIRKEGÅRDER , , , , HAUGESTAD, UTEOMR. OG JUBIL 0,00 0,00 0, , HØVIK/STOPPEN , , , , UTREDNING HEGG SKOLE , , , , HENNUMMARKA SKOLE, NY LUF , , , , NORDAL SKOLE, BRANNVANN O 0, , ,00 0, HEIA SKOLE, TILTAK GAMLEBYG , , ,00 0, HENNUMMARKA BHG, INVENTAR 0, , , VASKERIDRIFT LIERTUN , , ,00 0, LIERTUN SYKEHJEM, ALARM BO , , ,00 0, BARNEHAGETOMTER 0,00 0,00 0,00 0, LINNESSTRANDA BARNEHAGE, N ,33 0,00 0, , NØSTEHAGEN, UTSTYR FELLESR 0, , ,00 0, GIFSTAD, INVENTAR OG UTSTYR , , ,00 0, VURDERING VIDERE ENØKTILTA 0,00 0,00 0,00 0, KUNSTGRESSBANE LIER STADIO ,14 0,00 0, , KUNSTGRESSBANE TRANBY IDR , ,00 0,00 0, UTEOMRÅDER AVLASTNINGSBO , ,00 0,00 0, HENNUMMARKA SKOLE - UTVID ,00 0,00 0,00 0, OPPGRADERING KJØKKEN HAUG ,75 0,00 0,00 0, INVENTAR SAUEVEIEN/EIKENGA ,03 0,00 0,00 0, RÅDHUSPARKEN, AMFI , ,00 0,00 0, DAMBRÅTAN BH, UTVIDELSE , , ,00 0, BARNEHAGE, SPESIALPED. AVDE 0,00 0,00 0, ,75 Side 5

9 9444 SKOLESTRUKTUR YTRE LIER 0,00 0,00 0, , SYKEHJEMSUTSTYR 0, , ,00 0, FROGNER SYKEHJEM, MILJØALT , , , , FROGNER SYKEHJEM, HEIS 0,00 0,00 0,00 0, VASKERI LIERTUN, UTSKIFTE AV 0,00 0,00 0, , TRANBY LEGESENTER 0,00 0,00 0, , FELLES HELSESTASJON, TRANBY 0,00 0,00 0, , ETABLERING AV NAV-KONTOR 0,00 0,00 0, , ETABLERING DAGSENTER PSYKI ,00 0,00 0, , BARNEHAGER, FORMIDLING AV 0,00 0,00 0, ,00 Sum tjenesteutvalget , , , ,74 Miljøutvalget 5356 MASKININVESTERINGER , ,00 0, , EIKSETERVEIEN, FORPROSJEKT 0,00 0,00 0, , MINDRE ANLEGG - VANN , , , , RGA , , , , MINDRE ANLEGG - AVLØP , , , , RGA , , , , PUMPESTASJON FOSSVEIEN ,80 0,00 0, , TILTAK SYLLING FYLLPLASS 0,00 0,00 0,00 0, LYNGÅS-NORDAL, GANG/SYKKE , , , , LIER STASJON-LIERKROA, GANG ,50 0,00 0, , GRØTTEGATA , , , , HEIAVEIEN, NY BRO , , ,00 0, PARKERINGSPLASS STASJONS , , ,00 0, GROELVA, FLOMDEMPINGSTI , , ,00 0, EIKSETERVEIEN, MIDLERTIDIG U , ,00 0,00 0, GANGVEI BACHES VEI TIL NØSTE 0, ,00 0,00 0, OPPGRADERING AV GRUSVEIER , , , , TRAFIKKSIKRINGSTILTAK , , , , KOMMUNALE BRUER ,00 0,00 0, , MINDRE ANLEGG - VEI , , , , VEGLYS, STYRING 0,00 0,00 0, , VEGLYS , , , , GJERDING VED TRANBY 0,00 0,00 0,00 0, RASSIKRING , , , , PROSJEKT LIERBYEN , , , , HVALSDAMMEN OG VIVELSTADD , , , , NORDALBEKKEN, DIVERSE ARBE ,00 0,00 0, , UTBEDRING ÅMOTVEIEN , , , , PROGRAMMERING SYKEHJEM 0, , ,00 0, MASKINER OG KJØRETØY , , , , SANERING SØRUMSLIA 0,00 0,00 0,00 0, SANERING LIERBYEN ,16 0,00 0, , SANERING LIERSTRANDA 0,00 0,00 0,00 0, SANERING HASSELBAKKEN/FLÅT , , , , BRATTBAKKEN 0,00 0,00 0, , HOVEDPLAN VANN, LEDNINGSFO , , , , LIERTOPPEN, FORSTERKING VAN 0, ,00 0,00 0, LYNGÅS-NORDAL, VANN OG AVL , , , , LINNES RENSEANLEGG, STYRING ,00 0,00 0, , LIERKROA/HUSEBYSLETTA 0, , ,00 0, GIFSTAD, BRANNVANN ,40 0,00 0, , AVKLOAKKERING BUSK. SIVILFO 0,00 0, ,00 0, UTGÅR 0,00 0, , LINNES RENSEANLEGG, TAK , ,00 0,00 0, SANERING LIERSKOGEN, HEIAVE , ,00 0,00 0, AVKLKOAKKERING HASLUMVEI , ,00 0,00 0,00 Sum miljøutvalget , , , ,54 Side 6

10 Planutvalget 9520 KARTVERK , , , , UTSTYR PLANSEKSJONEN , , ,00 0,00 Sum planutvalget , , , ,75 Formannskapet 8004 KLP 0,00 0,00 0,00 0, IKT HANDLINGSPLANEN , , , , BYGNINGSMESSIGE IKT TILPASN , , , , TILFLUKTSROM, OPPGRADER , , ,00 0, MATTEVASKERE KOMM.BYGG , , ,00 0, INVENTAR OG UTSTYR GLITRA , , ,00 0, TILTAKSPLAN - DOKUMENTASJO 0,00 0,00 0, , TILTAKSPLAN - ANDRE TILTAK , , , , UTSKIFTING LYSARMATURER 0,00 0,00 0, , AGGREGAT RÅDHUSET , , , , ENØK-PROSJEKT 0,00 0,00 0, , GARASJE/PORT - BILBO ,00 0,00 0, , RÅDHUSET-TAKARBEIDER HØYB 0,00 0,00 0,00 0, BILBO, DIVERSE OPPGRADERING ,00 0,00 0,00 0, UTVIDELSE AV RØMNINGSVEIER 0,00 0,00 0,00 0, LIER DRIFT, INNKJØP AV BILER 0,00 0,00 0,00 0, DIVERSE TOMTEAREALER ,00 0,00 0, , BOLIGINNSKUDD, MELLOMFINAN 0,00 0,00 0, , VIDERE SALG AV BEBYGDE EIEN 0,00 0,00 0, , GARANTILEILIGHETER HALLING ,50 0,00 0,00 0, BOLIGSELSKAPET 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum formannskapet , , , ,48 Totalt , , , ,51 Art 790: 0, ,00 0,00 0,00 Sum fordelt , , , ,51 Side 7

11 Note 1 - Endring arbeidskapital ENDRING ARBEIDSKAPITAL Regnskap 2008 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2007 Endring arbeidskapital i bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,36 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,63 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,70 Sum anskaffelse av midler , , , ,69 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,10 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,51 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,74 Sum anvendelse av midler , , , ,35 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,34 Endring i ubrukte lånemidler ,25 0, ,54 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak inv. 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,88 Endring arbeidskapital i balanseregnskapet OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,83 Endring ihendehaverobl og sertifikater , ,28 Endring kortsiktige fordringer , ,06 Endring premieavvik , ,46 Endring aksjer og andeler 0, ,06 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,57 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,31 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,88 Korrigert prinsippendring ressurskrevende tjenester ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift ,00 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL KORRIGERT ,39 Avsetninger og bruk av avsetninger 0,00 Avsetninger , ,00 0, ,32 Bruk av avsetninger , , , ,62 Til avsetning senere år ,40 0,00 0, ,36 Netto avsetninger , , , ,34 Side 8

12 Note 2 - Pensjon Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte. Ordningene for tjenestepensjonen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en bruttouførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Regnskapsføring av pensjon er endret fra 2002, jf forskrift om årsregnskap og årsberetning 13. Betalt pensjonspremie er utgiftsført, og differansen (premieavviket) mellom betalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad inkl.administrasjonskostnader inntekts-/utgiftsføres. Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2008 Storebrand SPK KLP SUM Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader Utbetalte pensjoner Påløpt pensjonsforpliktelse (faktisk forpliktelse) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (faktiske pensjonsmidler) Estimert verdi av pensjonsmidler (forventet) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a (evt b) Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premiavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik Årets estimatavvik nr c og d Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Akkumulert og amortisert estimatavvik D nr. 2 Estimatavvik forpliktelse Akkumulert avvik forpliktelse tidligere år pr Amortisert avvik forpliktelse i år Gj. st. samlet avvik - forpliktelse pr Estimatavvik midler Akkumulert avvik midler tidligere år pr Amortisert avvik midler i år Gj. st. samlet avvik - midler pr Side 9

13 Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c Påløpt pensjonsforpliktelse , estimert i fjor Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = UB Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d Verdi av pensjonsmidler , estimert i fjor Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse Beregningsforutsetninger ( 13-5) Storebrand SPK Forventet avskastn.pensjonsmidler (F) 7,00 % 6,35 % Diskonteringsrente (E) 6,00 % 6,00 % Forventet årlig lønnsvekst (B) 4,23 % 4,23 % Forventet årlig G- og pensjonsreg.(c og D) 4,23 % 4,23 % Forutsetninger for turn-over (G) : under 20 år år år år år år Over 50 år AFP - uttak pr aldersgruppe (G) : 62 år 20,00 % 50,00 % 63 år 10,00 % 50,00 % 64 år 10,00 % 50,00 % 65 år 10,00 % 50,00 % 66 år 10,00 % 50,00 % Frivillig avgang (G): inntil 50 år 3,00 % over 50 år 0,00 % KLP 7,00 % 6,00 % 4,23 % 4,23 % 20,00 % 8,00 % 6,00 % 6,00% med fradrag av 0,4% for hvert år over 25 år 4,00% med fradrag av 0,2% for hvert år over 30 år 1,00% med fradrag av 0,1% for hvert år over 45 år 0,00 % 33,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Side 10

14 Note 3 - Garantiforpliktelser LIER KOMMUNES GARANTIFORPLIKTELSER PR BOLIGFORMÅL Innvilget garanti Garantiansvar Innfrielsesår DNB NOR: Vestsidevegen Borettslag Innvilget garanti på lån kr. 12,4 mill K.sak 78/98 - lån nr Kommunal garanti for boliger til personer med svak betalingsevne. Innvilget garanti kr 4 mill. K-sak 32/2006 Sosial Flyktninger Husbanken: Borettslaget Bratromvegen 7/9, Tranby - omsorgsboliger Innvilget garanti 20% av lån kr , Restlån pr kr ,- K.sak 22/95 - lån nr Borettslaget Alfheim - omsorgsboliger Innvilget simpel garanti K.sak 82/96 - lån nr Borettslaget Ekelyhagen - omsorgsboliger Innvilget simpel garanti K.sak 82/96 - lån nr KULTURFORMÅL DNB NOR IF Liungen Innvilget simpel kausjon K-sak 42/ BARNEHAGEFORMÅL Husbanken: Gunnarsbråtan barnehage, innvilget K.sak 9/94 - lån nr Eikenga Andelsbarnehage Innvilget garanti K.sak 85/94 og 59/95 - lån nr Tranby Andelsbarnehage BA Innvilget garanti K-sak 47/01 - lån nr Bakkeli Andelsbarnehage BA Simpel kausjon K-sak 36/05 - byggelån Side 11

15 Innvilget garanti Garantiansvar Innfrielsesår DNB NOR: Eikenga Andelsbarnehage BA Innvilget garanti K-sak 44/ K-sak 60/02 - Lån nr Lier Natur og Landbruks barnehage Innvileget garanti K-sak 34/02 - Lån nr Norges Kommunalbank Akebakken Barnehage Innvilget garanti K.sak 37/97 - lån nr K-sak 14/ lån nr Nøste Foreldrelagsbarnehage BA Innvilget garanti K.sak 31/97 - lån nr NÆRINGSFORMÅL Kommunekreditt Norge AS Lier Asvo AS Simpel kausjon K-sak 76/04 - lån nr , Glitrevannverket IKS Innvilget garanti 14,42 % av kr ,- K-sak 78/ lån nr / Sum garanti/garantiansvar Garantifond ( ) pr Kommunen har i regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. 5. GARANTI FOR ELVEFORBYGNINGER Kommunen har garantert for eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med vel 30 elveforbygningsarbeider i Lierelva med en samlet lengde på ca. 10 km. Garantiforpliktelsen er pålagt av staten. Kommunen er forpliktet til å ha en tilsynsnemnd for elveforbygninger som skal føre tilsyn med gjennomførte forbygninger. I hovedsak innebærer garantiansvaret en forpliktelse til å føre jevnlig tilsyn med forbygninger og rapportere til NVE. NVE foretar vurdering av eventuelle skader eller fare for skader, og gjennomfører i praksis nødvendige utbedringer eller nye forbygninger. Side 12

16 Note 4 - Fordringer på kommunale foretak og bedrifter FORDRINGER PÅ KOMMUNALE FORETAK OG BEDRIFTER Kortsiktige fordringer Beløp Sektor Kommuneforetak Sektor Kommuneforetak Sum fordringer 0,00 Kortsiktig gjeld Sektor Kommuneforetak xx 0,00 Sum kortsiktig gjeld 0,00 Langsiktig gjeld Sektor Kommuneforetak xx 0,00 Sum langsiktig gjeld 0,00 I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning 5 punkt 4 skal angis det samlede beløp for fordringer, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld som gjelder krav på eller gjeld til kommunale og fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i kommuneloven, kommunale og fylkeskommunale bedrifter etter kommunelovens 11 med eget særregnskap samt for interkommunalt eller interfylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 med eget særregnskap. Side 13

17 Note 5 - Aksjer og andeler AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER Livsforsikring mv. Investert Endring Markeds beløp forrige år verdi Andel Antall Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 Sum egenkapitalinnskudd forsikring ,00 Kommuneforetak Biblioteksentralen AL 4 200,00 14 Motorveifinans AL ,00 Lier Industriterminal AS , Glitrevannverket, egenkapital ,00 19% Lier Everk AS , Lier Boligselskap AS ,00 100% Innskudd Renovasjonsselskapet ,00 Innskudd Buskerud kommunerevisjon IKS ,00 Legevakta i Drammensregionen IKS ,00 Lier Asvo ,00 100% 13 Vardar A/S B-aksjer 1, Drammen Havn 18% Innskudd Drammensregionen Brannvesen ,00 14,8% Søndre Buskerud 110-sentral IKS , ,00 11,6% 12 Interkommunal arkiv (IKA Kongsberg) 1,00 3,93% Kommunenes opplæringskontor i Buskerud 1,00 21 Sum aksjer og andeler kommunefortak ,00 Private selskaper Drammen Industri AS , Studentbyen Sogn, leierettsbevis ,00 5 Studentbyen Berg, leierettsbevis 8 000,00 1 Ros Hytta AL 100,00 Lierelven Jordvann ,00 4 Tranby Varme og Servicesenter 9 600,00 96 Ytre Lier Jordvann, andeler 9 000,00 9 Lier Boligbyggelag, andeler 3 800,00 Sum aksjer og andeler private selskaper ,00 Sum aksjer og andeler ,00 Salg/innløsing av aksjer/andeler: Oppløst uten kompensasjon til andelshavere: Vardar AS, B-aksjer, overført fra Buskerud Fylkeskommune. B-aksjene vil først gi fulle eierrettigheter fra det tidspunkt Bfk måtte opphøre som selvstendig fylkeskommune, og i henhold til avtale da overfører A-aksjene i Vardar A/S til selskapet. Aksjene kan på visse betingelser omsettes, men pr er det ikke grunnlag for å antyde noen markedsverdi for B-aksjene. Aksjene er derfor pr bokført med kr 1,-. Lier kommunes eierandel i Drammen havn er 18%. Kommunene er ansvarlig for selskapets forpliktelser i samme forhold som de er eiere. Verdivurdering. Når det gjelder de største eierandelene har det i 2008 ikke vært endringer i driftsforutsetninger, eierstruktur eller selskapsform som tilsier at ovennevnte balanseverdier ikke er reelle. Side 14

18 Note 6 - Avsetninger og bruk av avsetninger SPESIFIKASJON OVER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Disposisjonsfond Regnskap 2008 Regnskap 2007 Disposisjonsfond pr , ,11 Avsatt på driftsregnskapet , ,64 Forbruk på investeringsregnskapet ,00 0,00 Forbruk på driftsregnskapet , ,00 Disposisjonsfond pr , ,75 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr , ,27 Avsatt til i investeringsregnskapet 0, ,44 Bruk av i investeringsregnskapet , ,46 Ubundne investeringsfond pr , ,25 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr , ,13 Avsatt til i investeringsregnskapet , ,85 Bruk av i investeringsregnskapet , ,00 Bundne investeringsfond pr , ,98 Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr , ,12 Avsatt til i driftsregnskapet , ,10 Bruk av i driftsregnskapet , ,09 Bundne driftsfond pr , ,13 Vesentlige avsetninger (1000 kr) Beløp Vedtak sak Disposisjonsfond Overskudd K-sak 29/ tertialrapport Ubundne Investeringsfond Bundne Investeringsfond Ekstraordinære avdrag formidl.lån Bundne Driftsfond Statstilskudd private barnehager Side 15

19 Note 7 - Kapitalkonto DEBET KAPITALKONTO KREDIT Balanse ,58 Debetposter i året: Salg av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivning fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg , ,52 Oppskriving av fast eiendom og anlegg 0,00 Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,04 Salg av aksjer og andeler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Nedskriving av aksjer og andeler 0,00 Oppskriving av aksjer og andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale lån 0,00 Utlån ,68 Avdrag på utlån - andre lån ,53 Avskrivninger på sosiallån 0,00 Avskrivninger andre utlån 0,00 Bruk av lånemidler ,75 Avdrag på eksterne lån ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,71 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler Endring pensjonsmidler Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse ,00 KLP KLP ,00 Storebrand Storebrand , Balanse ,37 SUM DEBET ,88 SUM KREDIT ,88 Side 16

20 Note 8 - Salg av finansielle anleggsmidler Salg av finansielle anleggsmidler Ikke foretatt salg eller omklassifisering av slike midler i 2008 Side 17

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 5 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 5 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R Smølakommune - øyi et havav muligheter ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Ringerike kommune. Regnskap 2014

Ringerike kommune. Regnskap 2014 Ringerike kommune Regnskap 2014 Innhold: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap 2 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap 2 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap 3 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap 3 Balanseregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer