INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A og 2B - Investeringsregnskapet 5 Noter: 1. Endring arbeidskapital 8 2. Pensjon 9 3. Garantiforpliktelser Fordringer på kommunale foretak og bedrifter Aksjer og andeler Avsetninger og bruk av avsetninger Kapitalkonto Salg av finansielle anleggsmidler Likviditetsreserve Regnskapsprinsipper Organisering av kommunens virksomhet Anleggsmidler Investeringer i nybygg og nyanlegg Finansielle omløpsmidler Avdrag på gjeld Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk drift Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk investering Selvkost Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Revisjonshonorarer Årsverk 32 Driftsregnskapet pr. hovedutvalg og ansvar 33 Lier, 31. mars 2009 Regnskapet er avlagt for revisjonen 16. februar 2009 Hans-Petter Christensen Rådmann Egil Brandbu Regnskapsleder

3

4 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,57 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,89 Overføringer med krav til motytelse , , , ,03 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,92 Skatt på inntekt og formue , , , ,95 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,36 Driftsutgifter Lønnsutgifter 20, , , , ,27 Sosiale utgifter , , , ,65 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,11 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,53 Overføringer , , , ,31 Avskrivninger ,52 0,00 0, ,08 Fordelte utgifter , , , ,77 Sum driftsutgifter , , , ,18 Brutto driftsresultat , , , ,18 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,39 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,39 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,67 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,67 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,28 Motpost avskrivninger ,52 0,00 0, ,08 Netto driftsresultat , , , ,98 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,64 Bruk av disposisjonsfond ,08 0,00 0, ,00 Bruk av bundne fond , , , ,09 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,73 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 0, ,64 Avsetninger til bundne fond ,83 0,00 0, ,10 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,74 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 16 0,00 0,00 0, ,97 Side 1

5 Økonomisk oversikt - Investeringsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,63 Statlige overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,80 0,00 0, ,27 Sum inntekter , , , ,90 Utgifter Lønnsutgifter ,83 0,00 0, ,83 Sosiale utgifter ,52 0,00 0, ,02 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,16 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,50 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0, ,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,51 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,07 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 6 0, ,00 0, ,44 Avsetninger til bundne fond ,30 0,00 0, ,85 Avsetninger til likviditetsreserve ,00 0,00 0, ,40 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,76 Finansieringsbehov , , , ,37 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,46 Mottatte avdrag på utlån , , , ,58 Salg av aksjer og andeler 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert , ,00 0, ,43 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,46 Bruk av bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,93 Udekket/udisponert ,40 0,00 0, ,56 Side 2

6 Økonomisk oversikt - Balanseregnskapet Noter Regnskap Regnskap i fjor EIENDELER Anleggsmidler , ,85 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,15 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,69 Utlån , ,49 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,52 Omløpsmidler , ,67 Herav: Kortsiktige fordringer , ,99 Premieavvik , ,72 Aksjer og andeler 14 0,00 0,00 Sertifikater 0, ,06 Obligasjoner , ,22 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,68 SUM EIENDELER , ,52 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,12 Herav: Disposisjonsfond , ,75 Bundne driftsfond , ,13 Ubundne investeringsfond , ,25 Bundne investeringsfond , ,98 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK inv. 9 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 16 0, ,97 Regnskapsmessig merforbruk 16 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap , ,92 Udekket i inv.regnskap 12, , ,36 Likviditetsreserve , ,10 Kapitalkonto , ,58 Langsiktig gjeld , ,48 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,48 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,92 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,92 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,52 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,31 Herav: Ubrukte lånemidler , ,21 Andre memoriakonti , ,10 Motkonto for memoriakontiene , ,31 Side 3

7 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,95 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,95 Renteinntekter og utbytte , , , ,56 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,67 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,11 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0, ,64 Til bundne avsetninger 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , ,00 0, ,64 Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,00 Netto avsetninger , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,84 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,87 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,97 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Fordelt slik: Tjenesteutvalget , , , ,88 Miljøutvalget , , , ,81 Planutvalget , , , ,04 Formannskapet , , , ,17 Formannskapet - fellesområder rest , , , ,03 Sum fordelt , , , ,87 Merknad: I henhold til forskriften skal kommunen utøve skjønn ved utarbeidelse av skjema 1A og 1B. I oppsatte skjema er aktuelle inntekter og utgifter under fellesområdene (ansvar 700 og 701) oppført i skjema 1A. Inntekter og utgifter tilhørende utvalgene og resterende på fellesområdet er oppført i skjema 1B. Side 4

8 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler (se også 2B) , , , ,51 Utlån og forskutteringer , , , ,07 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , ,00 0, ,69 Årets finansieringsbehov , , , ,27 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,46 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer , ,00 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,21 Andre inntekter ,80 0,00 0, ,27 Sum ekstern finansiering , , , ,94 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av avsetninger , , , ,89 Sum finansiering , , , ,83 Udekket/udisponert ,40 0,00 0, ,56 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Fordelt slik: Artene : Tjenesteutvalget 8400 EDB BIBILOTEKFILIALER 0,00 0,00 0, , KIRKEINVESTERINGER , , , , KOMMUNEDELPLAN IDRETT / FR ,03 0, , , HAUGESTAD, FASADEREHAB/VIN 0, , , , TRANBY OMRÅDE, FYRINGSANL , , , , KULTURINVESTERINGER 0,00 0, ,00 0, KIRKEGÅRDER , , , , HAUGESTAD, UTEOMR. OG JUBIL 0,00 0,00 0, , HØVIK/STOPPEN , , , , UTREDNING HEGG SKOLE , , , , HENNUMMARKA SKOLE, NY LUF , , , , NORDAL SKOLE, BRANNVANN O 0, , ,00 0, HEIA SKOLE, TILTAK GAMLEBYG , , ,00 0, HENNUMMARKA BHG, INVENTAR 0, , , VASKERIDRIFT LIERTUN , , ,00 0, LIERTUN SYKEHJEM, ALARM BO , , ,00 0, BARNEHAGETOMTER 0,00 0,00 0,00 0, LINNESSTRANDA BARNEHAGE, N ,33 0,00 0, , NØSTEHAGEN, UTSTYR FELLESR 0, , ,00 0, GIFSTAD, INVENTAR OG UTSTYR , , ,00 0, VURDERING VIDERE ENØKTILTA 0,00 0,00 0,00 0, KUNSTGRESSBANE LIER STADIO ,14 0,00 0, , KUNSTGRESSBANE TRANBY IDR , ,00 0,00 0, UTEOMRÅDER AVLASTNINGSBO , ,00 0,00 0, HENNUMMARKA SKOLE - UTVID ,00 0,00 0,00 0, OPPGRADERING KJØKKEN HAUG ,75 0,00 0,00 0, INVENTAR SAUEVEIEN/EIKENGA ,03 0,00 0,00 0, RÅDHUSPARKEN, AMFI , ,00 0,00 0, DAMBRÅTAN BH, UTVIDELSE , , ,00 0, BARNEHAGE, SPESIALPED. AVDE 0,00 0,00 0, ,75 Side 5

9 9444 SKOLESTRUKTUR YTRE LIER 0,00 0,00 0, , SYKEHJEMSUTSTYR 0, , ,00 0, FROGNER SYKEHJEM, MILJØALT , , , , FROGNER SYKEHJEM, HEIS 0,00 0,00 0,00 0, VASKERI LIERTUN, UTSKIFTE AV 0,00 0,00 0, , TRANBY LEGESENTER 0,00 0,00 0, , FELLES HELSESTASJON, TRANBY 0,00 0,00 0, , ETABLERING AV NAV-KONTOR 0,00 0,00 0, , ETABLERING DAGSENTER PSYKI ,00 0,00 0, , BARNEHAGER, FORMIDLING AV 0,00 0,00 0, ,00 Sum tjenesteutvalget , , , ,74 Miljøutvalget 5356 MASKININVESTERINGER , ,00 0, , EIKSETERVEIEN, FORPROSJEKT 0,00 0,00 0, , MINDRE ANLEGG - VANN , , , , RGA , , , , MINDRE ANLEGG - AVLØP , , , , RGA , , , , PUMPESTASJON FOSSVEIEN ,80 0,00 0, , TILTAK SYLLING FYLLPLASS 0,00 0,00 0,00 0, LYNGÅS-NORDAL, GANG/SYKKE , , , , LIER STASJON-LIERKROA, GANG ,50 0,00 0, , GRØTTEGATA , , , , HEIAVEIEN, NY BRO , , ,00 0, PARKERINGSPLASS STASJONS , , ,00 0, GROELVA, FLOMDEMPINGSTI , , ,00 0, EIKSETERVEIEN, MIDLERTIDIG U , ,00 0,00 0, GANGVEI BACHES VEI TIL NØSTE 0, ,00 0,00 0, OPPGRADERING AV GRUSVEIER , , , , TRAFIKKSIKRINGSTILTAK , , , , KOMMUNALE BRUER ,00 0,00 0, , MINDRE ANLEGG - VEI , , , , VEGLYS, STYRING 0,00 0,00 0, , VEGLYS , , , , GJERDING VED TRANBY 0,00 0,00 0,00 0, RASSIKRING , , , , PROSJEKT LIERBYEN , , , , HVALSDAMMEN OG VIVELSTADD , , , , NORDALBEKKEN, DIVERSE ARBE ,00 0,00 0, , UTBEDRING ÅMOTVEIEN , , , , PROGRAMMERING SYKEHJEM 0, , ,00 0, MASKINER OG KJØRETØY , , , , SANERING SØRUMSLIA 0,00 0,00 0,00 0, SANERING LIERBYEN ,16 0,00 0, , SANERING LIERSTRANDA 0,00 0,00 0,00 0, SANERING HASSELBAKKEN/FLÅT , , , , BRATTBAKKEN 0,00 0,00 0, , HOVEDPLAN VANN, LEDNINGSFO , , , , LIERTOPPEN, FORSTERKING VAN 0, ,00 0,00 0, LYNGÅS-NORDAL, VANN OG AVL , , , , LINNES RENSEANLEGG, STYRING ,00 0,00 0, , LIERKROA/HUSEBYSLETTA 0, , ,00 0, GIFSTAD, BRANNVANN ,40 0,00 0, , AVKLOAKKERING BUSK. SIVILFO 0,00 0, ,00 0, UTGÅR 0,00 0, , LINNES RENSEANLEGG, TAK , ,00 0,00 0, SANERING LIERSKOGEN, HEIAVE , ,00 0,00 0, AVKLKOAKKERING HASLUMVEI , ,00 0,00 0,00 Sum miljøutvalget , , , ,54 Side 6

10 Planutvalget 9520 KARTVERK , , , , UTSTYR PLANSEKSJONEN , , ,00 0,00 Sum planutvalget , , , ,75 Formannskapet 8004 KLP 0,00 0,00 0,00 0, IKT HANDLINGSPLANEN , , , , BYGNINGSMESSIGE IKT TILPASN , , , , TILFLUKTSROM, OPPGRADER , , ,00 0, MATTEVASKERE KOMM.BYGG , , ,00 0, INVENTAR OG UTSTYR GLITRA , , ,00 0, TILTAKSPLAN - DOKUMENTASJO 0,00 0,00 0, , TILTAKSPLAN - ANDRE TILTAK , , , , UTSKIFTING LYSARMATURER 0,00 0,00 0, , AGGREGAT RÅDHUSET , , , , ENØK-PROSJEKT 0,00 0,00 0, , GARASJE/PORT - BILBO ,00 0,00 0, , RÅDHUSET-TAKARBEIDER HØYB 0,00 0,00 0,00 0, BILBO, DIVERSE OPPGRADERING ,00 0,00 0,00 0, UTVIDELSE AV RØMNINGSVEIER 0,00 0,00 0,00 0, LIER DRIFT, INNKJØP AV BILER 0,00 0,00 0,00 0, DIVERSE TOMTEAREALER ,00 0,00 0, , BOLIGINNSKUDD, MELLOMFINAN 0,00 0,00 0, , VIDERE SALG AV BEBYGDE EIEN 0,00 0,00 0, , GARANTILEILIGHETER HALLING ,50 0,00 0,00 0, BOLIGSELSKAPET 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum formannskapet , , , ,48 Totalt , , , ,51 Art 790: 0, ,00 0,00 0,00 Sum fordelt , , , ,51 Side 7

11 Note 1 - Endring arbeidskapital ENDRING ARBEIDSKAPITAL Regnskap 2008 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2007 Endring arbeidskapital i bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,36 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,63 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,70 Sum anskaffelse av midler , , , ,69 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,10 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,51 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,74 Sum anvendelse av midler , , , ,35 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,34 Endring i ubrukte lånemidler ,25 0, ,54 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak inv. 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,88 Endring arbeidskapital i balanseregnskapet OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,83 Endring ihendehaverobl og sertifikater , ,28 Endring kortsiktige fordringer , ,06 Endring premieavvik , ,46 Endring aksjer og andeler 0, ,06 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,57 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,31 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,88 Korrigert prinsippendring ressurskrevende tjenester ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift ,00 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL KORRIGERT ,39 Avsetninger og bruk av avsetninger 0,00 Avsetninger , ,00 0, ,32 Bruk av avsetninger , , , ,62 Til avsetning senere år ,40 0,00 0, ,36 Netto avsetninger , , , ,34 Side 8

12 Note 2 - Pensjon Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte. Ordningene for tjenestepensjonen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en bruttouførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Regnskapsføring av pensjon er endret fra 2002, jf forskrift om årsregnskap og årsberetning 13. Betalt pensjonspremie er utgiftsført, og differansen (premieavviket) mellom betalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad inkl.administrasjonskostnader inntekts-/utgiftsføres. Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2008 Storebrand SPK KLP SUM Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader Utbetalte pensjoner Påløpt pensjonsforpliktelse (faktisk forpliktelse) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (faktiske pensjonsmidler) Estimert verdi av pensjonsmidler (forventet) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a (evt b) Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premiavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik Årets estimatavvik nr c og d Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Akkumulert og amortisert estimatavvik D nr. 2 Estimatavvik forpliktelse Akkumulert avvik forpliktelse tidligere år pr Amortisert avvik forpliktelse i år Gj. st. samlet avvik - forpliktelse pr Estimatavvik midler Akkumulert avvik midler tidligere år pr Amortisert avvik midler i år Gj. st. samlet avvik - midler pr Side 9

13 Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c Påløpt pensjonsforpliktelse , estimert i fjor Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = UB Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d Verdi av pensjonsmidler , estimert i fjor Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse Beregningsforutsetninger ( 13-5) Storebrand SPK Forventet avskastn.pensjonsmidler (F) 7,00 % 6,35 % Diskonteringsrente (E) 6,00 % 6,00 % Forventet årlig lønnsvekst (B) 4,23 % 4,23 % Forventet årlig G- og pensjonsreg.(c og D) 4,23 % 4,23 % Forutsetninger for turn-over (G) : under 20 år år år år år år Over 50 år AFP - uttak pr aldersgruppe (G) : 62 år 20,00 % 50,00 % 63 år 10,00 % 50,00 % 64 år 10,00 % 50,00 % 65 år 10,00 % 50,00 % 66 år 10,00 % 50,00 % Frivillig avgang (G): inntil 50 år 3,00 % over 50 år 0,00 % KLP 7,00 % 6,00 % 4,23 % 4,23 % 20,00 % 8,00 % 6,00 % 6,00% med fradrag av 0,4% for hvert år over 25 år 4,00% med fradrag av 0,2% for hvert år over 30 år 1,00% med fradrag av 0,1% for hvert år over 45 år 0,00 % 33,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Side 10

14 Note 3 - Garantiforpliktelser LIER KOMMUNES GARANTIFORPLIKTELSER PR BOLIGFORMÅL Innvilget garanti Garantiansvar Innfrielsesår DNB NOR: Vestsidevegen Borettslag Innvilget garanti på lån kr. 12,4 mill K.sak 78/98 - lån nr Kommunal garanti for boliger til personer med svak betalingsevne. Innvilget garanti kr 4 mill. K-sak 32/2006 Sosial Flyktninger Husbanken: Borettslaget Bratromvegen 7/9, Tranby - omsorgsboliger Innvilget garanti 20% av lån kr , Restlån pr kr ,- K.sak 22/95 - lån nr Borettslaget Alfheim - omsorgsboliger Innvilget simpel garanti K.sak 82/96 - lån nr Borettslaget Ekelyhagen - omsorgsboliger Innvilget simpel garanti K.sak 82/96 - lån nr KULTURFORMÅL DNB NOR IF Liungen Innvilget simpel kausjon K-sak 42/ BARNEHAGEFORMÅL Husbanken: Gunnarsbråtan barnehage, innvilget K.sak 9/94 - lån nr Eikenga Andelsbarnehage Innvilget garanti K.sak 85/94 og 59/95 - lån nr Tranby Andelsbarnehage BA Innvilget garanti K-sak 47/01 - lån nr Bakkeli Andelsbarnehage BA Simpel kausjon K-sak 36/05 - byggelån Side 11

15 Innvilget garanti Garantiansvar Innfrielsesår DNB NOR: Eikenga Andelsbarnehage BA Innvilget garanti K-sak 44/ K-sak 60/02 - Lån nr Lier Natur og Landbruks barnehage Innvileget garanti K-sak 34/02 - Lån nr Norges Kommunalbank Akebakken Barnehage Innvilget garanti K.sak 37/97 - lån nr K-sak 14/ lån nr Nøste Foreldrelagsbarnehage BA Innvilget garanti K.sak 31/97 - lån nr NÆRINGSFORMÅL Kommunekreditt Norge AS Lier Asvo AS Simpel kausjon K-sak 76/04 - lån nr , Glitrevannverket IKS Innvilget garanti 14,42 % av kr ,- K-sak 78/ lån nr / Sum garanti/garantiansvar Garantifond ( ) pr Kommunen har i regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. 5. GARANTI FOR ELVEFORBYGNINGER Kommunen har garantert for eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med vel 30 elveforbygningsarbeider i Lierelva med en samlet lengde på ca. 10 km. Garantiforpliktelsen er pålagt av staten. Kommunen er forpliktet til å ha en tilsynsnemnd for elveforbygninger som skal føre tilsyn med gjennomførte forbygninger. I hovedsak innebærer garantiansvaret en forpliktelse til å føre jevnlig tilsyn med forbygninger og rapportere til NVE. NVE foretar vurdering av eventuelle skader eller fare for skader, og gjennomfører i praksis nødvendige utbedringer eller nye forbygninger. Side 12

16 Note 4 - Fordringer på kommunale foretak og bedrifter FORDRINGER PÅ KOMMUNALE FORETAK OG BEDRIFTER Kortsiktige fordringer Beløp Sektor Kommuneforetak Sektor Kommuneforetak Sum fordringer 0,00 Kortsiktig gjeld Sektor Kommuneforetak xx 0,00 Sum kortsiktig gjeld 0,00 Langsiktig gjeld Sektor Kommuneforetak xx 0,00 Sum langsiktig gjeld 0,00 I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning 5 punkt 4 skal angis det samlede beløp for fordringer, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld som gjelder krav på eller gjeld til kommunale og fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i kommuneloven, kommunale og fylkeskommunale bedrifter etter kommunelovens 11 med eget særregnskap samt for interkommunalt eller interfylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 med eget særregnskap. Side 13

17 Note 5 - Aksjer og andeler AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER Livsforsikring mv. Investert Endring Markeds beløp forrige år verdi Andel Antall Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 Sum egenkapitalinnskudd forsikring ,00 Kommuneforetak Biblioteksentralen AL 4 200,00 14 Motorveifinans AL ,00 Lier Industriterminal AS , Glitrevannverket, egenkapital ,00 19% Lier Everk AS , Lier Boligselskap AS ,00 100% Innskudd Renovasjonsselskapet ,00 Innskudd Buskerud kommunerevisjon IKS ,00 Legevakta i Drammensregionen IKS ,00 Lier Asvo ,00 100% 13 Vardar A/S B-aksjer 1, Drammen Havn 18% Innskudd Drammensregionen Brannvesen ,00 14,8% Søndre Buskerud 110-sentral IKS , ,00 11,6% 12 Interkommunal arkiv (IKA Kongsberg) 1,00 3,93% Kommunenes opplæringskontor i Buskerud 1,00 21 Sum aksjer og andeler kommunefortak ,00 Private selskaper Drammen Industri AS , Studentbyen Sogn, leierettsbevis ,00 5 Studentbyen Berg, leierettsbevis 8 000,00 1 Ros Hytta AL 100,00 Lierelven Jordvann ,00 4 Tranby Varme og Servicesenter 9 600,00 96 Ytre Lier Jordvann, andeler 9 000,00 9 Lier Boligbyggelag, andeler 3 800,00 Sum aksjer og andeler private selskaper ,00 Sum aksjer og andeler ,00 Salg/innløsing av aksjer/andeler: Oppløst uten kompensasjon til andelshavere: Vardar AS, B-aksjer, overført fra Buskerud Fylkeskommune. B-aksjene vil først gi fulle eierrettigheter fra det tidspunkt Bfk måtte opphøre som selvstendig fylkeskommune, og i henhold til avtale da overfører A-aksjene i Vardar A/S til selskapet. Aksjene kan på visse betingelser omsettes, men pr er det ikke grunnlag for å antyde noen markedsverdi for B-aksjene. Aksjene er derfor pr bokført med kr 1,-. Lier kommunes eierandel i Drammen havn er 18%. Kommunene er ansvarlig for selskapets forpliktelser i samme forhold som de er eiere. Verdivurdering. Når det gjelder de største eierandelene har det i 2008 ikke vært endringer i driftsforutsetninger, eierstruktur eller selskapsform som tilsier at ovennevnte balanseverdier ikke er reelle. Side 14

18 Note 6 - Avsetninger og bruk av avsetninger SPESIFIKASJON OVER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Disposisjonsfond Regnskap 2008 Regnskap 2007 Disposisjonsfond pr , ,11 Avsatt på driftsregnskapet , ,64 Forbruk på investeringsregnskapet ,00 0,00 Forbruk på driftsregnskapet , ,00 Disposisjonsfond pr , ,75 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr , ,27 Avsatt til i investeringsregnskapet 0, ,44 Bruk av i investeringsregnskapet , ,46 Ubundne investeringsfond pr , ,25 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr , ,13 Avsatt til i investeringsregnskapet , ,85 Bruk av i investeringsregnskapet , ,00 Bundne investeringsfond pr , ,98 Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr , ,12 Avsatt til i driftsregnskapet , ,10 Bruk av i driftsregnskapet , ,09 Bundne driftsfond pr , ,13 Vesentlige avsetninger (1000 kr) Beløp Vedtak sak Disposisjonsfond Overskudd K-sak 29/ tertialrapport Ubundne Investeringsfond Bundne Investeringsfond Ekstraordinære avdrag formidl.lån Bundne Driftsfond Statstilskudd private barnehager Side 15

19 Note 7 - Kapitalkonto DEBET KAPITALKONTO KREDIT Balanse ,58 Debetposter i året: Salg av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivning fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg , ,52 Oppskriving av fast eiendom og anlegg 0,00 Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,04 Salg av aksjer og andeler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Nedskriving av aksjer og andeler 0,00 Oppskriving av aksjer og andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale lån 0,00 Utlån ,68 Avdrag på utlån - andre lån ,53 Avskrivninger på sosiallån 0,00 Avskrivninger andre utlån 0,00 Bruk av lånemidler ,75 Avdrag på eksterne lån ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,71 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler Endring pensjonsmidler Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse ,00 KLP KLP ,00 Storebrand Storebrand , Balanse ,37 SUM DEBET ,88 SUM KREDIT ,88 Side 16

20 Note 8 - Salg av finansielle anleggsmidler Salg av finansielle anleggsmidler Ikke foretatt salg eller omklassifisering av slike midler i 2008 Side 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer