Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen"

Transkript

1 Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen

2 2 Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Forfattere: Vox i samarbeid med Hapro Senter for yrkeskvalifisering Vox 2013 ISBN Design: Millimeterpress Forsidefoto: Colourbox

3 3 Innhold 1. Innledning Kartleggingsprosessen...5 Kartlegg den enkelte deltaker 6 Kartlegg krav på den enkeltes arbeidsplass 6 Lag oppgaveprofil 7 Evaluer deltakerens oppgaveprofil 13 Sett opp læringsmål 13 Lag læringsark Avslutning... 16

4 4 1. Innledning Dette heftet viser hvordan lærere og veiledere kan kartlegge arbeidsplassen for å legge til rette for praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter. Målgruppen for heftet er lærere og veiledere som gir opplæring i grunnleggende ferdigheter. Det kan være lærere som gir opplæring til arbeidstakere i Program for Basiskompetanseprogrammet (BKA) eller til lærekandidater i videregående opplæring, men kartleggingsmåten kan også brukes av lærere som på andre måter gir opplæring i grunnleggende ferdigheter i tilknytning til arbeid, arbeidstrening, språkpraksis eller praktiske aktiviteter. Kartleggingsmåten kan tilpasses ulike opplæringssituasjoner og ulike deltakere. Heftet viser hvordan læreren i kartleggingsprosessen kan kartlegge sammenhengen mellom deltakerens individuelle utgangspunkt og kravene deltakerne møter i sine omgivelser. Dette gir grunnlag for en praksisnær opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. I en opplæring som er forankret i deltakernes praktiske hverdag, enten det er hverdagslivet, fritiden eller arbeidet, får læringen umiddelbart overføringsverdi til den enkeltes hverdag. Gode erfaringer og resultater, blant annet fra kurs innen BKA, viser at dette får flere voksne til oppleve at opplæring i grunnleggende ferdigheter er relevant og motiverende. Heftet er skrevet av Vox i samarbeid med Hapro Senter for yrkeskvalifisering. Det baserer seg på erfaringer Hapro har gjort med kartlegging av deltakere som får opplæring i grunnleggende ferdigheter i tilknytning til en arbeidsplass.

5 5 2. Kartleggingsprosessen For å finne relevante læringsmål for opplæringen må læreren flytte deler av kartleggingsarbeidet ut av skolen eller klasserommet og inn på arbeidsplassen. Kartleggingen gjøres i hovedsak før opplæringen starter, men noe av kartleggingen kan også skje etter oppstart. Kartleggingen før opplæringen starter bidrar til at opplæringen blir tilpasset deltakerens og arbeidsplassens behov fra første stund. Dette gir deltakerne muligheter for mestring og motivasjon. Læreren må etablere et godt samarbeid med arbeidsplassen, arbeidsgiveren og deltakeren. Kjernen i kartleggingen er å finne fram til hvilke arbeidsoppgaver deltakeren mestrer og ikke mestrer på jobben. Deltakernes kompetanseområder må komme fram så opplæringen kan bygge på dem, men gapet til arbeidsplassens krav må også avdekkes. Kartleggingen skal avdekke hva det er arbeidsgiveren forventer at deltakeren skal gjøre, og hva det er deltakeren må lære for å mestre disse kravene. Utfordringen for læreren er å få tak i læringsbehovet for hver enkelt deltaker og formulerer dette som læringsmål for deltakeren. Kartleggingen kan også avdekke tilretteleggingsbehov. Dette gir to hovedoppgaver i kartleggingsprosessen: kartlegging av den enkelte deltakers utgangspunkt kartlegging av krav til den enkelte deltaker på arbeidsplassen Kartleggingen av deltakeren og av arbeidsplassen skal munne ut i en beskrivelse av alle de arbeidsoppgavene som arbeidsgiver forventer at deltakeren skal utføre. Denne beskrivelsen kalles en oppgaveprofil og er utgangspunkt for en kartlegging av hvilke oppgaver deltakeren mestrer, og hvor det er behov for opplæring. Prosessen kan beskrives slik: Kartlegg den enkelte deltaker Kartlegg arbeidsplassen Lag oppgaveprofil Evaluer deltakernes oppgaveprofil Sett opp læringsmål Lag læringsark

6 6 Rekkefølgen i kartleggingen av arbeidsplassen og av deltakeren kan være forskjellig avhengig av hva som er mest hensiktsmessig i situasjonen. Ofte foregår flere faser i kartleggingen parallelt, som for eksempel kartlegging av deltakeren og kartlegging av arbeidsplassen, og utarbeiding av oppgaveprofilen 1. Det kan også være behov for å gå tilbake i prosessen og justere oppgaveprofilen underveis. Kartlegg den enkelte deltaker Læreren starter kartleggingen med en eller flere individuelle samtaler med deltakeren. I samtalen får deltakeren informasjon om: de grunnleggende ferdighetene og deres betydning for arbeidet den planlagte opplæringen Samtalen må også avdekke deltakerens: arbeidssituasjon konkrete arbeidsoppgaver egen opplevelse av mestring på jobben egen opplevelse av hva som er utfordringene egen opplevelse av behov for kompetanseheving og trening Med utgangspunkt i samtalen må læreren vurdere om det er behov for videre kartlegging av deltakerens grunnleggende ferdigheter. Læreren kan bruke ulike kartleggingsverktøy, avhengig av deltakerens utgangspunkt og innholdet i opplæringen. Eksempler på kartleggingsverktøy: Digitaltesten Regnetesten Kartleggingsverktøy i hverdagsmatematikk lokalt utformede tester Her finner du tester og kartlegingsverktøy: vox.no/kartlegging I tillegg til samtalene og den mer formelle kartleggingen, kan det også være behov for at læreren er med på arbeidsplassen og observerer deltakeren i arbeidssituasjonen. Kartlegg krav på den enkeltes arbeidsplass Kjernen i en god kartlegging av kravene deltakeren møter på arbeidsplassen er at læreren kommer i god dialog med arbeidsgiveren. Læreren kan bruke arbeidsgiver eller en kyndig arbeidstaker som kjenner og mestrer kravene på arbeidsplassen godt for å kartlegge arbeidsplassen. Det er arbeidsgiveren som kan si noe om hva som forventes i bedriften, hvilke oppgaver den enkelte skal gjøre og hva som er «godt nok». Dette blir retningsgivende for utarbeiding av målene for opplæringen. Læreren må bruke tid ute på arbeidsplassen. Læreren må snakke med arbeidsgiver, deltakers nærmeste leder, og kanskje noen kollegaer. Det kan også være nyttig å observere deltakeren på arbeidsplassen. For at dette skal bli en god prosess må læreren, arbeidsgiveren og deltakeren oppleve at det er et felles prosjekt. Læreren må både se arbeidsgiverens utfordringer og sikre at deltakeren opplever situasjonen som trygg. Ikke minst betyr det at alle parter må se nytteverdien og sette av tid til dette. 1 Se også Vox læringsmapper for arbeidslivet og Metodisk veiledning til læringsmappe for arbeidslivet

7 7 Kartleggingen skal få fram en fullstendig oversikt over alle de praktiske oppgavene deltakeren skal gjøre på jobben. Deretter må læreren kartlegge hvilke oppgaver deltakeren mestrer og hvilke oppgaver deltakerne ikke mestrer gjennom en evaluering. En viktig side ved det å være ute på arbeidsplassen og kartlegge oppgaver der, er at læreren lettere får øye på hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av ulike arbeidsoppgaver. Lag oppgaveprofil En oppgaveprofil gir en oversikt over de arbeidsoppgavene som det forventes at arbeidstakeren skal mestre. Dette får fram hva som skal til for at deltakeren mestrer kravene på arbeidsplassen. I arbeidet med å lage en oppgaveprofil kan læreren bruke mange ulike kilder: profiler for basisferdigheter på jobben 2 samtaler med arbeidsgiver skriftlig informasjon fra arbeidsgiver stillingsinstrukser informasjon om interne opplæringssystemer bilder av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjoner observasjoner og samtaler med kyndige medarbeidere, blant annet om uformelle rutiner, regler og taus kunnskap tekster på arbeidsplassen eventuelt læreplanmål for faget definisjoner av grunnleggende ferdigheter for voksne Vox profiler for basisferdigheter er et godt utgangspunkt for å få innblikk i hva som trengs av grunnleggende ferdigheter i en jobb, og de egner seg godt som utgangspunkt for samtaler med arbeidsgiver og observasjoner av arbeidet når læreren skal lage oppgaveprofilen. Oppgaveprofilen er en konkretisering og det verktøyet som gjør at læreren får oversikt over den enkelte deltakers arbeidsoppgaver og arbeidsgiverens behov. Oppgaveprofilen med evalueringsfelt er et verktøy for å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver deltakeren mestrer eller ikke mestrer, og viser på den måten fram bredden i den enkelte deltakerens behov for kompetanseheving på arbeidsplassen. 2 Se

8 8 Figur 1 Eksempel på oppgaveprofil for en ansatt i butikk som skulle få opplæring i grunnleggende ferdigheter. Oppgaveprofilen er laget av Hapro Senter for yrkeskvalifisering. Oppgaveprofil for (deltaker) som butikkmedarbeider på... (arbeidssted) OPPGAVER KAN/OK KAN IKKE/MÅ ØVE MER Telle kassa før butikken åpner Fylle på varer og rydde i hyller Holde det ryddig rundt kassa Rydde på plass varer som kundene ikke skal ha Sørge for at den enkelte vare blir satt på riktig plass. Er det stille i butikken skal følgende oppgaver utføres: Rydde Ta topphyller Vaske Tørke støv Se over lager Sørge for renhold i butikken. Gulvet skal vaskes hver kveld Søppel skal tømmes hver kveld(sekkene) 1. vakta går ut med papp før dagen avsluttes Telle over kasse 2 Husk seddelboks Telle over isboks Gjennomføre kassaoppgjør-telle opp kassa Legge alle lapper i riktig konvolutt Stifte sammen returlapper Gå i banken med pengene hver kveld KOMMENTAR/ EVALUERING

9 9 Figur 2 Eksempel på oppgaveprofil for en deltaker som hadde praksis i barnehage og fikk opplæring ved Hapro Senter for yrkes kvalifisering Oppgaveprofil for (deltaker) i (barnehage) Oppgaver Dette mestrer jeg Dette må jeg trene mer på GARDEROBE Hjelpe barna med å finne fram klær som passer til temperaturen og været. Kunne sette i gang og følge opp flere barn på en gang. Sørge for ro og for at det enkelte barn sitter på sin plass, og er i gang med påkledningen. Skifte bleie på de som bruker bleie, før de begynner å kle på seg. Hjelpe de barna som trenger det med å finne fram det de skal ha på seg, men la barna gjøre mest mulig sjøl og oppmuntre de til å greie sjøl. Drive språkstimulering ved å benevne det du gjør, det barnet gjør og ved å sette ord på klær og kroppsdeler. Påse at ingen barn går ut før du er sikker på at det er en voksen ute Om barn ikke har de klærne de har behov for, må du finne passende låneklær som barnet kan bruke. Ha nærhet og utvise omsorg for det enkelte barn. KONTAKT MED FORELDRE Kommentar

10 10 Si hei og snakke litt med foreldre og barn når de kommer om morgenen. Ta kontakt med foreldre når de henter. Ved henting: forteller litt om hva barnet har gjort og hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen. MATSERVERING - FRUKTMÅLTID Beregne passe mengde frukt og dele opp i passe store biter. Avklare med seinvakt når og hvor frukten skal serveres. Om det ikke er nok frukt, må du finne alternativer (knekkebrød/brød). Rydde opp på kjøkkenbenken og der barna har spist. VOKSENROLLEN Kunne sette klare grenser for barna for eksempel når noen barn lager for mye støy, må du være tydelig på at de må dempe seg. Sørge for at barna overholder de grensene du har satt (at det du sier blir respektert) SAMLINGSSTUND Kunne planlegge en samlingsstund: Hva er målet for samlingen? Hva skal den inneholde og hvorfor? Hvordan skal den gjennomføres? Hvem skal være med? Hva må du gjøre av forberedelser? Kunne gjennomføre samlingsstunden i tråd med det du har planlagt.

11 11 Ved behov må du kunne justere innhold og arbeidsmåter i løpet av samlingen. OBSERVASJON AV BARNS SPRÅK Kjenne til noen av punktene i «Alle medskjemaet» om barnas språkutvikling SPRÅKSTIMULERING Du setter ord på det du gjør, det barnet gjør, det som skjer m.m. Bruker bilder, leker, gjenstander som støtte når du formidler eventyr, fortellinger etc. Når barn ikke uttaler ord/lyder tydelig, gjentar du med tydelig korrekt uttale DOKUMENTASJON Kunne skrive en kort oppsummering av dagen på tavla som foreldre kan lese ved henting Fylle inn i ulike skjemaer for daglige rutiner LEK Legge til rette for lek Delta i lek på barnas premisser Hjelpe barn som trenger det inn i leken finne «lekeoppgaver» de mestrer Disse to eksemplene på oppgaveprofiler viser alle de arbeidsoppgavene og ansvarsoppgavene arbeidsplassen forventer at deltakeren skal utføre i jobben der. Ikke alle oppgavene er relevante som utgangspunkt for opplæringen i grunnleggende ferdigheter. Når læreren utarbeider oppgaveprofil og skal bruke den i kartlegging av deltakerens opplæringsbehov, er det viktig å være klar over hvilke kompetanseområder læreren har ansvar for, og hvilke kompetanseområder som arbeidsgiveren selv har ansvar for. Dersom opplæringen i grunnleggende ferdigheter er knyttet til opplæring i videregående skole, kan en oppgaveprofil brukes som et grunnlag for å arbeide med kompetansemål i læreplan for programfagene.

12 12 Figur 3 Eksempel på oppgaveprofil for en deltaker som hadde arbeidstrening som serviceansvarlig på et fotballag i tilknytning til opplæringen i grunnleggende ferdigheter. Oppgaveprofilen er laget av Hapro senter for yrkeskvalifisering. Oppgaveprofil for (navn) i..... (fotballklubb) OPPGAVER/ GJØREMÅL Lage oversikt over treningstider Spørre trener om treningstider Spørre oppmann og trenere om aktuelle arbeidsoppgaver Skaffe til veie aktuelle telefonnummer til trener, oppmann, formann Klargjøring før trening: Skylle og fylle vannflasker Sjekke og evt juster riktig luftmengde i fotballer. Skal være 19 pund Klargjøre vester. Sorteres i hver sin farge Klargjøre kjegler Alt utstyret bæres ut på treningsfeltet slik at det er på plass når treninga starter Under trening: Vær alltid plassert slik at treneren lett kan få kontakt med deg Hent baller og legg de samlet på et sted Etter trening: Samle sammen baller, vester, kjegler eventuelt annet utstyr som er brukt og rydde dette inn i materialrommet. KAN/OK KAN IKKE/MÅ ØVE MER KOMMENTAR/ EVALUERING

13 13 Oppgaveprofilen fra fotballaget viser hvordan opplæring i grunnleggende ferdigheter kan være knyttet til arenaer innen frivillig sektor. Denne oppgaveprofilen gjelder serviceoppgaver, forberedelse, gjennomføring og avslutning av treningsøkt. Her kreves også ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. Oppgaveprofilen skal kommunisere godt med deltaker, arbeidsgiver og lærer, så det er naturlig at den har litt ulik utforming som i eksemplene her. Det som er viktig er at arbeidsoppgavene er beskrevet og konkretisert slik at oppgaveprofilen fungerer for deltakeren, arbeidsgiveren og kurstilbyderen i arbeidet med å legge til rette for en opplæring som deltakeren vil ha nytte av i jobben. Evaluer deltakerens oppgaveprofil Når oppgaveprofilen er utarbeidet, må lærer, deltaker og arbeidsgiver finne fram til hvilke oppgaver deltakeren mestrer, og hvilke oppgaver som er utfordrende og krever veiledning opplæring. Hvem som gjør denne evalueringen, og hvordan det gjøres, kan være forskjellig avhengig av arbeids- og opplæringssituasjon. Vurderingen av om deltakeren mestrer arbeidsoppgavene eller ikke, er det arbeidsgiveren som må gjøre. Dette har ikke læreren mulighet til å vurdere. Læreren har derimot ansvaret for å utarbeide læringsmålene for opplæringen på bakgrunn av arbeidsgiverens vurdering. Dette betyr at et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom lærer og arbeidsgiver er helt vesentlig. Evalueringen kan gjøres i dialog mellom lærer og arbeidsgiver, eller i trekantsamtaler mellom lærer, deltaker og arbeidsgiver. Læreren kan eventuelt også observere deltakeren på arbeidsplassen, og i noen tilfeller kan det fungere godt om læreren deltar i arbeidsoppgavene. Deltakeren kan også delta i denne prosessen ved å evaluere seg selv. Det er viktig at læreren kommer i en god dialog med arbeidsgiver om læringen på arbeidsplassen og får tak i hans perspektiv på dette. Gjennom denne evalueringen finner deltaker, lærer og arbeidsgiver fram til hvilke arbeidsoppgaver deltakeren har behov for å bli bedre i, og de blir enige om relevante læringsområder. Sett opp læringsmål Når oppgaveprofilene er evaluert, gjenstår arbeidet med å bestemme hvilke oppgaver som skal være læringsmål for opplæringen. For noen deltakere vil det være alle «jeg vil øve mer»- oppgavene, for andre må læreren prioritere det som passer med opplæringens omfang og selvsagt hva som er realistiske mål. Det kan være oppgaver knyttet til en bestemt ferdighet, eller oppgaver knyttet til noen bestemte situasjoner som for eksempei garderobesituasjonen i barnehagen. I opplæring på arbeidsplasser er det viktig at disse prioriteringene er i tråd med arbeidsgiverens behov og bedriftens oppdrag. Deltaker, arbeidsgiver og lærer må komme til enighet om læringsmålene. Det er dette som ligger til grunn for den praksisnære opplæringen. De konkrete arbeidsoppgavene som skal være læringsmål analyseres og brytes ned i mindre læringsmål. Gjennom dette kommer bruken av de grunnleggende ferdighetene tydelig fram.

14 14 For en deltaker som har svake lese- og skriveferdigheter kan en analysere arbeidsoppgavene i en barnehage på denne måten: Arbeidsoppgave: Skifte bleie Kunne lese bleieskiftliste Lese tabellformatet Lese navnene Lese datoer og klokkeslett Kunne lese på bleiepakker Lese vektangivelser Vite barnas vekt Kunne fylle ut bleieskiftliste Krysse av på riktig sted Kunne håndtere avfallet Lese anvisninger for kildesortering Kunne hygienetiltak ved bleieskift Grunnleggende ferdigheter i lesing blir synlige, og lærer og deltaker kan jobbe konkret med de enkelte ferdighetene i forhold til en konkret og reell arbeidsoppgave på arbeidsplassen. I denne analysen kommer lærerens kompetanse om grunnleggende ferdigheter inn. Oppgavene analyseres og deles opp i et detaljnivå som er tilpasset det nivået deltakeren er på. Koplingen mellom mestringen av det praktiske arbeidet og de grunnleggende ferdighetene kan være oppklarende og bevisstgjørende både for deltakeren og arbeidsgiveren. Lag læringsark Læreren kan videre lage læringsark med de enkelte læringsmålene. Det er viktig at målene er brutt ned og beskrevet så konkret at deltakeren selv kan evaluere når han/ hun mestrer oppgaven på jobben. Dette betyr at læringsarkene vil se svært forskjellig ut avhengig av hvilke behov deltakeren har. Målene skal også være formulert slik at de kan nås på relativt kort tid. Det er viktig at det bare er ett mål på hvert ark.

15 15 Figur 4 Eksempel på læringsark knyttet til oppgaveprofilene for deltakeren som var i barnehage. Læringsarket er laget av Hapro Senter for yrkeskvalifisering. Læringsark for (deltaker) Mål For å nå dette målet må jeg Jeg kan det Jeg vil øve mer Kunne skrive en kort oppsummering av dagen på tavla Kunne skrive ned nøkkelord i løpet av dagen Bruke nøkkelord til å starte skriving Kunne strukturere ord/ tekst etter tidsrekkefølge og tema Skrive en kort tekst bruke nøkkelordene til å lage setninger Kunne overføre bilder fra digitalkamera/ mobiltelefon til PC Kunne sette inn bilder i Word Lage et oppsett med bilder og tekst ved å bruke Bryt tekstfunksjonen Lese igjennom og bruke stavekontroll og talesyntese for å kontrollere egen skriving Dette eksempelet viser hvordan både skriving, digitale ferdigheter og lesing er integrert i arbeidsoppgaven. Ofte må deltakeren mestre flere grunnleggende ferdigheter for å løse arbeidsoppgavene tilfredsstillende. I kartleggingen av arbeidsoppgavene og den nærmere analysen av dem, vil det komme fram hvor deltakeren har sine sterke og svake områder.

16 16 3. Avslutning Når voksne trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter, er det fruktbart å la deltakerens praktiske arbeidsoppgaver bli styrende for opplæringens mål og innhold. Læreren må derfor gjøre en god kartlegging både av deltakeren og av den konkrete konteksten opplæringen forholder seg til. Dette innebærer at læreren flytter deler av kartleggingen ut av klasserommet og inn på den arenaen der læringen skal brukes. Opplæringen blir på denne måten bedre tilpasset deltakernes reelle behov i arbeid, opplæring eller fritid, og dette gir deltakerne større mulighet til å mestre kravene og forventningene de møter i omgivelsene sine.

17 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: , Telefaks:

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-155-5 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Arbeidserfaring en ressurs for voksnes læring

Arbeidserfaring en ressurs for voksnes læring Arbeidserfaring en ressurs for voksnes læring Etterutdanningskurs i voksenpedagogikk Høst 2013 Arbeidserfaring Læring i arbeidslivet Læring i skole 1 arbeid opplæring arbeid Arbeid/språkpraksis opplæring

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER

UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER NYSKAPING FOR ET FRAMTIDIG SAMFUNN! Side 2 Hapro Senter for yrkeskvalifisering 29 medarbeidere med bred fagkompetanse: Pedagogikk Spesialpedagogikk Kommunikasjon

Detaljer

Testadministrasjon. Digitaltesten

Testadministrasjon. Digitaltesten Testadministrasjon Digitaltesten Gjennomføringen Testveileder i Digitaltesten = lærer i data Kun sertifiserte testveiledere fra Vox kan gjennomføre kartleggingen Alternativt: Testveileder leder testingen

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Arbeidserfaring som kilde til læring. Etterutdanningskurs i voksenpedagogikk Høst 2013

Arbeidserfaring som kilde til læring. Etterutdanningskurs i voksenpedagogikk Høst 2013 Arbeidserfaring som kilde til læring Etterutdanningskurs i voksenpedagogikk Høst 2013 Læring i arbeidslivet Arbeidserfaring Læring i skole arbeid opplæring arbeid Arbeid/språkpraksis opplæring Ulike typer

Detaljer

Arbeidserfaring som kilde til læring

Arbeidserfaring som kilde til læring Arbeidserfaring som kilde til læring Bergen, 1. februar 2013 Endres i topp-/bunntekst Erfaringer Det kan være åpnende og motiverende for læring å trekke deltakernes erfaringer inn i læringssituasjonen.

Detaljer

Praksisnær opplæring i muntlige ferdigheter

Praksisnær opplæring i muntlige ferdigheter Praksisnær opplæring i muntlige ferdigheter 2 Innhold Hvorfor er det viktig å mestre muntlig kommunikasjon?... 3 Opplæring knyttet til arbeid spraksis og fagopplæring...4 Profiler som utgangspunkt for

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

Profiler for basisferdigheter på jobben

Profiler for basisferdigheter på jobben Profiler for basisferdigheter på jobben Skolelederkonferansen ddie Pedersen Profiler for basisferdigheter på jobben Hvilke basisferdigheter trengs for å kunne være kvalifisert til en jobb? Lesing og skriving

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag BYGGFAG FYR-skolering * Oslo høsten 2015 15.11.15 lesesenteret.no 2 Undervisning/opplæring eller læring? Utfordringer i skolen i dag En av tre

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel

Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Valborg Byholt, Nina Jernberg Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-157-9 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock PRAKSISNÆR

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV Aktivitørfaget Aktivisering KOMPETANSEMÅL Nr. 1 innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei Samtale med bruker Samtale

Detaljer

Fra kompetansemål til profiler for jobben. Eddie Pedersen Vox

Fra kompetansemål til profiler for jobben. Eddie Pedersen Vox Fra kompetansemål til profiler for jobben Eddie Pedersen Vox Hva er Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Basiskompetanse i arbeidslivet (Bka) 81 Millioner skal deles ut Helse og sosialtjenester

Detaljer

Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen

Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen Kaja Winsnes Vox, 2009 Illustrasjonsbilde: Vox Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen, Vox 2009 1 Tekster fra arbeidsplassen

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - IMDi, Gjøvik 30.10.13 1 Delseminar kl. 14.45-16.30 arbeids-/praksisplassen

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning!

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! 17. november 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no Fornavn Etternavn 18.11.2014 Program

Detaljer

Praksisveileder Helse

Praksisveileder Helse Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder Helse Pleie, omsorg og miljøarbeid for å gi brukere en god hverdag med trivsel og velvære Til Praksiskorps i Fagkurs helse Dere er personlig utnevnt av en kollega

Detaljer

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3 Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3 Innhold Hvordan brukes malen...3 Mal for individuell kompetanseplan...4 Hvordan planlegge opplæringen...7 2 Hvordan brukes malen Den

Detaljer

La mæ få klar det sjøl!

La mæ få klar det sjøl! Arbeidsmiljøenheten La mæ få klar det sjøl! Når pedagogikk og ergonomi går hånd i hånd la mæ få klar det sjøl ERGONOMI OG PEDAGOGIKK Innhold Selvhjulpne barn gir færre belastninger for de voksne 3 Styr

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Nasjonal dagskonferanse: Arbeidsdriften 15. april 2015 Seniorforsker Hege Gjertsen Bakgrunn: Vox-prosjekter i fengsel

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Lesing i yrkesfag. Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan. Kompetanse. Model 1

Lesing i yrkesfag. Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan. Kompetanse. Model 1 Lesing i yrkesfag Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan Kompetanse Model 1 Et viktig begrep i norsk utdanningssystem i dag er kompetanse. Hvilke føringer ligger i dette begrepet? Utvalget

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena

Arbeidsplassen som læringsarena Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 1 Dagens program Del 1 før lunsj

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena

Arbeidsplassen som læringsarena Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 11.april 2013 i Kristiansund 1 Dagens program Del 1 før lunsj

Detaljer

METODISK VEILEDNING TIL LÆRINGSMAPPE FOR ARBEIDSLIVET 1. Metodisk veiledning til til læringsmappe for arbeidslivet

METODISK VEILEDNING TIL LÆRINGSMAPPE FOR ARBEIDSLIVET 1. Metodisk veiledning til til læringsmappe for arbeidslivet METODISK VEILEDNING TIL LÆRINGSMAPPE FOR ARBEIDSLIVET 1 Metodisk veiledning til til læringsmappe for arbeidslivet Metodisk veiledning til læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg ISBN: 978-82-7724-217-0

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer FAGHEFTE DEL 2 RELASJONER Å bli kjent i gruppa Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer Følelser (egne og andres) Kjærester og

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE.

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. Prinsipper og strategier ved Olsvik skole. FORORD Olsvik skole har utarbeidet en helhetlig plan i regning som viser hvilke mål og arbeidsmåter som er forventet

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Hvordan skape sammenheng mellom kompetanse og behov på arbeidsplassen og opplæringen? Praksisnær opplæring Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Funksjonelle

Detaljer

Lesing i Yrkesfag. Kompetansemål, planlegging og overgangen til arbeidsplan. UIA Hilde og Hanne 2012 1

Lesing i Yrkesfag. Kompetansemål, planlegging og overgangen til arbeidsplan. UIA Hilde og Hanne 2012 1 Lesing i Yrkesfag Kompetansemål, planlegging og overgangen til arbeidsplan UIA Hilde og Hanne 2012 1 http:// www.youtube.com/ watch? v=1twiugd7eb0 UIA Hilde og Hanne 2012 2 Lov og forskrift http:// www.lovdata.no/for/sf/

Detaljer

Praksisveileder fagkurs renhold

Praksisveileder fagkurs renhold Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder fagkurs renhold Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima Til Praksiskorps i Fagkurs renhold Dere er personlig utnevnt av en kollega til å være

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Veiledning til læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne

Veiledning til læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne Veiledning til læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter Redaksjonsgruppe: Randi Husmoen Vigdis Kristin

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 Restaurant og matfag Servitørfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

14.11.2013. Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

14.11.2013. Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet Stavanger 12.11.2013 Hva innebærer det å kunne skrive? Å kunne skrive vil si å kunne ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte om ulike emner og å

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Arbeidslivsfag Tema: HMS Trinn: 8 Tidsramme: 8 uker (Undervisningen pr uke er lagt opp slik at elevene har en undervisningstime 45 min i klasserom, og tre praktiske undervisningstimer

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Å kunne norsk eller det alminnelige talemål på stedet er viktig: Hvis man skal bo å leve som uavhengige personer over tid Hvis

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Side 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Formål... 3 3 Forutsetning... 3 4 Bakgrunn for veiledning... 3 5 Vurderingskriterier... 3 5.1 Samarbeid om utvikling

Detaljer

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole Plan for arbeid med sosial kompetanse Brønnerud skole 2015 SKOLENS MANDAT I ARBEIDET MED SOSIAL KOMPETANSE Læreplanen Kunnskapsløftet LK06 Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Regning, læringsmål og profiler. Sertifiseringskurs regnetesten

Regning, læringsmål og profiler. Sertifiseringskurs regnetesten Regning, læringsmål og profiler Sertifiseringskurs regnetesten Sertifiseringskurs regnetesten Side 2 Numeracy «To be numerate means to be competent, confident, and comfortable with one s judgements on

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger Unge voksne vi skaper ringvirkninger Tepas Personal as Attføringsbedrift eid av Hedmark Fylkeskommune, Trysil kommune og Engerdal kommune. Vi er etablert i Hamar, Elverum og Trysil 45 ansatte 17 personalkonsulenter

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring

Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring Læringsmappe som pedagogisk verktøy 1 Nina Jernberg - Geiranger 19. oktober 2015 Program for dagen 12.45-13.45 Forelesning 13.45-14.00 Pause 14.00-15.00 Gruppearbeid

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Mat & helse Tema: Kunne følge en oppskrift Trinn: 6. trinn Tidsramme: 2 ½ økt ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Tegneserier Trinn:4 Tidsramme: To uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer