S. Strategier for å bedre forholdette i kystsottett S.l. Hvorfor og hvordatt oppstår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S. Strategier for å bedre forholdette i kystsottett S.l. Hvorfor og hvordatt oppstår"

Transkript

1 S. Strategier for å bedre forholdette i kystsottett S.l. Hvorfor og hvordatt oppstår proble~ttette? I Kulturrådets årskonferanse i 1997 het ett av de diskuterte feltene: Kystkultur». Kysten har i større grad enn før nå kommet på dagsorden. Men innholdet dreier seg imidlertid mest om bevaring av kulturgjenstander ved kysten og hva slags ansvarsfordeling kulturarbeidet skal ha. I mindre grad dreier det seg om innholdet i dette arbeidet: en dypere analyse om hvorfor det er blitt slik det er i kystsonen, og hva vi kan gjøre for å forbedre forholdene. De viktigste årsakene til at forholdene i kystsonen mange steder er i ferd med å bli kritiske, både når det gjelder utbygginger, landskapsbehandling og holdninger er vist under: en ny generasjon eiere har et helt annet forhold til privatisering, inngi erding og allemannsrett folk tar seg generelt mer til rette uten å søke på forhånd folk har en mer pågående og frekkere innstilling privatisering med stadig flere kreative innretninger blir vanligere mange kommuner har ikke tid, fagkunnskap eller økonomi til utvidet kontroll kommunene møtes av et stadig større arsenal av dyktige advokater plan- og bygningsloven er fortsatt uklar på vesentlige punkter det er et uavklart forhold mellom LNF-områdene og landbrukets friheter ved arealbruk ofte uklart hvilke politiske nivåer som skal bestemm.e: kommune, fylke, stat ofte uenighet mellom de ulike politiske nivåene. Ett av de mest problematiske smutthullene i dagens regelverk er omgåelse av konsesjonsloven ved hjelp av forskudd på arv eller salg til egne barn. Dette er etter hvert ingen uvanlig framgangsmåte i kystsonen. Foreldrene kjøper en eiendom med boplikt, melder flytting og bor der mer enn seks måneder, før de s elger eller gir eiendommen videre til sine livsarvinger. Barn er etter 5.3 i konsesjonsloven fritatt for konsesjon, og kan fullt lovlig bruke eiendommen kun som fritidsbolig. Bølingshavn ligger på Kirkeøy, i den viktige feriekomm.unen Hvaler. Et byggeprosjekt ble utarbeidet i dette området. Det så ut som et vellykket boligprosjekt da det kom fra arlcitektenes tegne brett, som små hvite trehus i gammel sveitserstil. Politikerne vedtok at dette skulle være en perle for Hvalers egen befollming. I kommuneplanen for 1996 ble det beskrevet som et boligfelt». Men så velger entreprenøren å selge det som ferieboliger, og oppnår minst dobbel pris. Resultat er en «millionærvik for utenbysfolk. Kommunen går til rettssak, men entreprenøren vinner fram. En av innbyggeme sier: «Kommersielle krefter må ikke få holde på denne måten. De kan bare kjøpe seg noen advokater som er smarlere enn kommunens advokatet~~. Noe av problemet er også at hytter bestemt som utleiehytter, raskt blir solgt som privathytter for å finansiere utleiehyttene. Kommunen kan lite gi øre for å hlndre en bruksendring fra utleie til privat eie. Hvalers ordfører sier om noen av problemene: «Vi planla et ijuetalls boliger til fast bosetting, men før vi visste ordet av det, hadde entreprenører lagt ut boligene til salg som fritidsboliger. Utbyggerne har alltid mer tid og penger til å kjøre en slik sak juridisk enn kommunen har.... Dagens regelverk er uklarl og lett å omgå. De frekkeste vinner fram. Slik bør det ikke være». Det er en kjensgjerning at dagens store fritidsprosjekter starter med at sterke kapitalinteresser fremmer forslag om bygging av utleiehytter. Det er en smarl måte å få gjennom prosjekter, fordi kommunene ønsker inntekter fra turisme. Og kommunene går på dette agnet gang på gang. Etter at prosjektet er ferdig utbygd, viser det seg at hyttene blir solgt til den enkelte leietager eller på det frie marked. Typisk er at utbygger hevder at leieinntektene sviktet. I planleggingsfasen viser det seg at kommunene gjennom Plan- og bygningsloven kan angi formålet med reguleringen av et område, m en lov- 56 Ska.gerrakkysten mot år utvikling i balanse?

2 verket regulerer ikke eierformen. Dette innebærer at et kan- ~ skje meget attraktivt område, som blir bebygget med utleiehytter, plutselig blir en privat hyttegrend som seinere ikke gir konununen noen form for inntekter, ei heller nye arbeidsplasser. Man har foreslått i det siste at Plan- og bygningsloven bør endres slik ~ at eieme påbys å o drive utleievirksomhet og ikke som nå, bare har det som formå.i. Ett av de store vanskelighetene i kystsonen er at mange attraktive besøkskommuner ikke har store permanente staber. Staben er tilpasset de bofaste helårsinnbyggerne. Derfor er mange av de mest utpregede kystkommunene sterkt underbemannede sammenlignet med den store mengde hyttesaker som de ficitidsbesøkende bidrar til. Saksbehandlingen går sent og i mange tilfeller kan den ikke bli særlig grundig. Det synes nå tvingende nødvendig å gå nye veier for å komme i forkant av noen av de meste presserende problemer i kystsonen. Tjøme kommune startet f eks sammen med Hvaler kommune høsten 1998 et prosjekt som skal ta for seg feriekommunenes spesielle pro blemer. Også Larvik og Kragerø har sagt seg interessert i å ta del i erfaringsutvekslingen. Tjøme har ansatt en mann i et prøveprosjekt for spesielt å se etter ulovligheter, få en raskere saksgang og kontrollere om boplikten overholdes. Etter hvert som feriekommunene får en mengde hytter, kan ~ -=. uii1111 '"i..~~c1.,7 Fig Tenkt privatisering av strandsonen i 3 trinn, med 15 års mellomrom (øverst), 1980 (midten) og Dette skjer langs hele Skagerrakskysten (V. Asheim -97) dette være den eneste måte å sjekke om at alt foregår i lovlige former, og at forskjellsbehandling ikke forekommer. Det er mange eksempler på at de ulike politiske nivåene (kommune, fylke, stat) er uenige i forvaltning av kystsonen. Som regel dreier det seg om kommune- og fylkesnivået, siden det oftest er slik at saken går til fylkesmannen før endelig avgjørelse. I noen 57 Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse?

3 saker blir det imidlertid mer komplekst. På Edholmen i Hvaler har man ønsket å bygge et reiselivsanlegg, men fylkesmannen har gitt innsigelse. Miljøverndepartementet har grepet inn og likevel gitt kommunen tillatelse. Det er i perioder problem at ulike politiske nivåer ofte er uenige i forvaltning av Skagerakkysten. Det er en ytterligere grunn til at man burde diskutere detaljene i en langsiktig kystsoneforvaltning, og deretter utforme praktiske skriv om forvaltning av denne kystens umistelige kvaliteter. J.t. Hvorda11 bedre forholde11e f lcystsottell1 De uheldige forholdene i Skagerraks kystsone er nå kommet så langt at det offentlige må foreta drastiske grep. De viktigste av disse burde være: lovverket må gjennomgåes, forenkles og forbedres (spesielt: plan- og bygningslov, friluftslov) øko krim kobles inn i flere av de vanskelige utbyggingstilfellene viktige besøkskommuner får spesialstillinger over statsbudsjettet informasjonen må fornyes og bedres (generelle informasjonsark, internett, seminarer) FJg Vulgær brak av landskap. Disse uhytteue11 har stått her l Oere 10-år (Søndeled, A118t Agder) det utarbeides en offentlig utredning over forholdene i Skagerrakkysten Det offentlige Norge har satset sterkt på miljøvern i norske kommuner ved i en rekke år å betale stillinger øremerket arbeid med miljøvern, det såkalte MIK-prosjektet (Miljøvern i Kommunene). I 1996 har ca 70 prosent av alle kommunene tilsatt egen miljøvernleder. Mens disse stillingene har vært svært anvendelige innenfor det «klassiske miljøvernet: vann, avfall, kloakk osv, er de på langt nær så vellykkede når det gjelder de mer brede miljøforhold, som f eks forvaltning av kysten. Dette krever ofte helt annen akademisk utdannelse og fagområder enn vanlige biologer og natwforvaltere, som f eks sosialantropologer / etnologer, kulturgeografer, sosiologer, jurister og psykologer. Presset på kystkommunene er nå meget sterkt. Mange av de som allerede eier eiendommer eller er på vei til å kjøpe eiendommer, råder over et arsenal av skapskodde advokater, fordi de ofte er spesielt pengesterke. 58 Skagerra.kkysten mot år utvikling i balanse?

4 Kommunen er i dette spillet rått parti, selv om de har spesialstillinger som miljøvernrådgivere. Noen kommuner har større problemer enn andre, selv om de ikke innser det selv. Det kan oppfattes som et nederlag for en kommune å innse eller notere at kommunens natur- og kulturlandskap ikke lenger forvaltes slik storsamfunnet ønsker det, som framstilt i de siste statlige meldinger. Slike kommuner bør nå snarest få overført stillinger innen flere områder, som jus, arkitektur, sosiologi, miljøvern og naturforvaltning. I mange kystkommuner går en vesentlig av arbeidet i teknisk sektor med til å behandle saker som har med besøksnæringen å gjøre. Dette er bl a kommuner som: Tjøme, Hvaler, Råde, Rygge, Bamble, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Søgne og Lista. Dette er ingen laitikk av de nevnte kommuner, bare en stadfesting at de trenger spesialister med tilsvarende ammunisjon og slagstyrke som sine potensielle velhavende motparter. Hvis en skal motvirke den negative utviklingen som Skagerrakkysten har gjennomgått de siste tiår og fortsatt er utsatt for, kommer man ikke unna at informasjonen må bedres vesentlig. Dette gjelder mange t;yper informasjon, som f eks informasjon fra kommunene til sine innbyggere og besøkende når det gjelder inngrep og aktiviteter i kystsonen, informasjon fra stat til fylk- Flg For hver ny generasjon bygges hyttene på. Her er det gjort l en bygningskropp esmann, fylkeskommuner og primærkommuner. Men det gjelder også informasjon fra de biologer og naturforvaltere som undersøker f eks biologisk mangfold i kystsonen, slik at dette mangfoldet og dets utvikling kan sees i sammenheng med historisk bruk av området. Hvis de omtale artene i rapportene til kommunene kun betraktes som deler av frimerkesamlingen med oppramsing av sjeldne planter og dyr, vil den vanlige innbygger skjønne lite. Den praktiske økologi må forklares pedagogisk. Dette gjelder også informasjon fra dem som planlegger store inngrep i kystsonen. Deres informasjon (og forsøk på konsekvensanalyser) må få mye høyere kvalitet. Den overordnete informasjon fra de offisielle myndigheter til primærkommunene om hvordan disse økosystemene i Skagerrakkysten skal forvaltes, må forbedres vesentlig. Man overlater ikke til enkeltkommuner å forvalte verdensarv som inkabygninger, pyramider og greske templer. Men den samlete Skagerakkysten med sine historiske hvite byer tilhører også verdensarven, hvor til nå 4 norske elementer befinner seg (UNESCOs liste). Under er samlet en del forslag til hvordan slik informasjon kan utformes. 59 Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse?

5 Et forhold som kan vesentlig forbedres, er at kystkommunene (ved sentral hjelp) utformer informasjon som gir detaljert opplysning om hvordan man skal forholde seg i kystsonen, med irmgrep, bygninger, mudringer, brygger, tilbygg, plassering av alle byggverk i naturen mm. Det er vanskelig å forstå hvorfor slik informasjon ikke allerede finnes, og kun på en slik måte kan man komme i forkant av utviklingen. Et slikt praktisk og enkelt veiledningshefte skulle vise frihetsgradene i behandling av kystsonen i det spesielle landskap kommunen besitter. Alle som skal foreta noe som helst inngrep må først lese (og forstå) r - denne veiledningen. D Den skal gi detaljerte...-- svar på alle tenkelige inngrep som kan gjøres d fj l i dette landskapet, og - - sier også om hvordan kommunen (eller andre politiske mvaer som fylke og stat) stiller seg til disse irmgrepene. Når man forventer lgennskap til denne veiledningen, blir også en del av arbeidet med forvaltningen betydelig lettere. Etter mange år som saksbehandler i to viktige kystkommuner ved Skagerrak, vet forfatteren at slike skriv ville vært til stor hjelp. Ved store irmgrep må man illustrere hvordan inngrepet er te~... ""; gjennomført, og det må også foreligge tilstrekkelig høykvalitet fotomateriale fra området. Dette fører til mer arbeid for dem som skal gjøre inngrepet, men - J" ---- ' '. : l ~ Flg Eksempler på tegninger som har kommet inn l bygningsråd l norske kystkommuner Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse? 60

6 hvis man hadde sett detaljene i sakspapirene i en rekke av søknadene som senere fører til inngrep f eks rundt hyttebygging i kystsonen, hadde man ikke trodd sine egne øyne. Det innebærer bl a tegninger som kan synes å ha framkommet under en middag på lgøkkenet der den eneste rette linjen å tegne etter, må vært kantene på kniv eller gaffel. Et slikt detaljert skriv skal omfatte forhold som: inngrepets mål, kvalitetskrav, vurderingskriterier, dokumentasjon og praktisering. Veiledningsheftet bør bli politisk behandlet og heftets formelle status avklares på en slik måte at man forutsetter dette lgent før aktørenes inngrep i kystsonen. Siden kysten og forvaltning av denne har kommet på dagsorden i mediene ved primært å vise til eksempler hvor det ikke fungerer, er det på høy tid at man arrangerer et seminar der alle utfordringer og problemer tas opp i detalj: forholdene rundt biologisk mangfold og arealbruk, det historiske arealbruk og biologisk mangfold, form på de skriftlige arbeidene til kommunene om areal og arealbruk, betydning av økologisk teori omkring biologisk mangfold, arkitektur (historisk og nåværende) rundt Skagerrak, reiseliv og arkitektur, typeområder, stedsverdier, teorier rundt stedskunst og de overordnede krav til arealbruk i dette området. Det hersker usikkerhet når det gjelder hvordan arbeidet med biologisk mangfold på lokalt nivå kan og bør legges opp i norske kommuner. Et godt hjelpemiddel ville være å utforme en informasjonstavle (eller hjemmeside) på intemett. Denne burde skissere innholdet i slike planer på kommunalt nivå, der både teori og praksis får sin rettmessige plass. Som grunnlag for mål og tiltak er det viktig at det er foretatt en gjennomgang av hvilke virkemidler kommunen har til rådighet i arbeidet rundt forvaltning av kystsonen. Gjennomgangen bør omfat- ;... if;. <. -~... te virkemidler i videste forstand, samt inneholde en vurdering av dem. En in.temett-tilgjengelig informasjon om bærekraftig» arealforvaltning av norske kommuner bør også inneholde oversikt over hvordan norske kommuner skal gripe an og gjøre det praktiske arbeidet rundt biologisk mangfold, bruk av areal for å opprettholde biologisk mangfold og «bærekraftig forvaltning» av kystsonen (areal, bygninger, utbygginger mm). I de fleste norske kommuner er det lagt lite vekt på totallandskapet og dets forvaltning. I et slikt arbeid vil dette være ett av temaene - og det setter utbredelsen av arter inn i et nærmere menneskeligavhengig forhold. Det virker ikke redelig å snakke om biologisk mangfold når man hele tiden klart viser fram kommunelandskap dominert av umenneskelig enfold». I forvaltning av biologisk mangfold spiller artene en avgjørende rolle. Denne oppslagsboka på intemett bør forsøke å oppsummere og sette i sammenheng tilgjengelig kunnskap om forvaltning av enkeltarter, organismesamfunn, natur-, kulturlandskap og Flg Kulturlandskap som viser historisk bruk (Hvaler, Østfoldl. Slike landskap må tas vare på 61 Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse?

7 l immaterielle natur og kulturlandskap i kommunene. Forvaltning av arealene i en kommune må ses i en slik sammenheng - det hjelper lite å ta vare på en sjelden karplante på en sandstrand når nærområdet utenfor er knust av hytteutbygging og/ eller sterk slitasje. Vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold er knyttet både til «urørt natur, det dyrkede landskapet og grøntstrukturen i komm.wlene. Etter bestemmelsene i Plan- og byg ningsloven er kommunene den sentrale planleggings- og reguleringsmyndighet. Videre er komm.uene nå blitt forvaltningsorgan etter viltlov, lakse og innlandsfiskelov og landbrukslovgivningen. Dette betyr at kommunenes rolle som samordnings- og arealforvaltningsmyndighet er blitt styrket. Sammenholdt med at globale og regionale problemer ofte består av summen av lokale handlinger og adferd, innebærer dette f eks at kommunene vil spille en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre en tilfredsstillende oppfølging av FNs konvensjon om vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, og i løsningen av miljøproblemene generelt. Dette høres klart ut på globalt (eller teoretisk») nivå, men forholdene er slett ikke klare på lokalt nivå. Den rene artsutbredelsen er forskjellig fra begrepet biologisk mangfold. Et uavklart forhold gjelder mellom det genetiske mangfold innen arten og implikasjonen dette gir for kommunal forvaltning. På de fleste områder er en kunnskapsbasert forvaltning av arten nesten umulig, fordi det finnes for liten økologisk og spesielt genetisk kunnskap utover den rene artsutbredelsen. Det er imidlertid ikke sikkert at dette alltid utgjør et vanskelig avveiningsfelt i komm.wlenes ressursforvaltning. Blant de viktigste honnørordene i moderne miljøforvaltning er biologisk mangfold og «biodiversitet» - disse ordene blir anvendt så ofte og ukritisk at innholdet er smuldret opp. Innholdet i begge ordene er en funksjon av artenes geografiske utbredelse. Men den geografiske utbredelse inneholder en dynamisk faktor med komplekse årsak-virkningsforhold bl a relatert til klima, klimaforandringer, landhevning, beiting, spredningsøkologi., vokseevne, suksesjon og økologisk konkurranse. Utbredelsen av arter er noe mye mer enn en statisk, og kanskje uestetisk frim.erkesamling. En bærekraftig forvaltning av kommunens ressurser får først mening når forholdene over blir satt inn i en dypere økologisk og systematisk sammenheng. Dokumentet på intemett vil presentere en praktisk, økologisk utdypning av begrepet biologisk mangfold, abiodiversiteb og lignende begreper, og bør inneholde et nybrottsarbeid innenfor de immaterielle kulturminnene - et nytt felt innen kommunal forvaltning, som vanligvis aldri behandles i sammenheng med en kommunes naturverdier, men som er avgjørende for kommunen som asted og besøksområde. Det ville være naturlig at Kommunenes Sentralforbund (KS), Milj øvemdepartementet (MO) og Direktoratet for Naturforvaltning (ON) utførte prosjektet i samarbeid, slik at kommunene fikk maksimalt utbytte av å besøke denne oppslagstavlen (hjemmesiden) på internert. Hjemmesiden må opprettholdes slik at den er faglig ajour, f eks hver 4-6 måned. Oppslagstavlen bør behandle følgende forhold i det utvidete forvaltningsbegrep i kystsonen: juridiske forhold, databasebruk, digitale kart, generell nett-informasjon fra intemett og utviklingen innen det internasjonale miljø- og kulturvern. 4. Slcagerrab kystsotte - 11tot en utvikling l balanse 4.1. Slcagerraklcysten - et fortsatt verdlfullt lattdslcap Avgjørende deler av Norges bosetnings- og næringshistorie er knyttet til kystsonen. Sonen har derlor blitt et område med store fysiske forandringer. Dette får viktige følger for fastboende og besøkende. Dessverre har man til tross for det ovennevnte ennå ikke maktet å framholde kvalitetene eller de spesielle karakteristika rundt de historiske prosessene i denne sonen. Mange viktige regioner har derlor fått redusert sitt biologiske mangfold eller er offer for betydelige stedstap. Det er 62 Skagerrakkysten mot år ' utvikling i balanse?

8 foretatt noen enorme inngrep med effekt både på biologisk mangfold og landskapet generelt, som man ennå ikke ser slutten på. Mange av dem som oppholder seg ved havet i besøkssammenheng har sin opprinnelse utenfor dette området. Disse menneskene gjør nå over store deler av landet de største påvirkningene i kystsonen. Derfor er det viktig å få fram hva som er i ferd med å skje i kystområdene, der trykket fra Norges besøksnæring er mest intenst. Kystnaturens tålegrense og opprettholdelse av det biologisk mangfold blir et stadig viktigere ord. Det er avgjørende å kunne identifisere hvilken tålegrense et område har før hele stedets kystkarakter er borte. Tiden er overmoden for å utforme et prosjekt som belyser disse problemene og foreslå innspill til en bærekraftig kystutvikling. Det er problemer å gripe fatt i de store linjene, bl a fordi forandringene skjer over mange år. Innenfor korte tidsintervaller kan derfor disse bare identifiseres av dem med utpreget kunnskap, sans og evne til å observere forandringer. Det ser heller ikke ut til å etableres gode og sterke allianser før store deler av kysten blir ødelagt. Den siste trend innen besøksnæringen i kystområdet er å søke med helikoptre Flg Slik skal det aldri mer se ut langs Skagerrakkysten. Gamlebyen (Tangen, Risør) rundt 1930 etter utsynstomter (ofte svært karakteristiske og viktige landskapselementer for et sted - såkalte stedskarakterer ), eller bygge store leilighetskomplekser i nærheten av attraktive, historiske byer. I stor grad blir det også konstruert hele Sørlandsbyer - som mangler store og viktige kvaliteter, bl a de mange, små og tidkrevende detaljer som gjorde og gjør de gamle uthavnene levende og spennende å besøke. Det at man bygger så hurtig og ikke har råd til å inkludere disse detaljer, er også med på å utarme kystsonen. Utviklingen i kystsonen er nå kommet så langt at vi mange steder må gå igang med å restaurere områder, men vi har til nå liten eller ingen kunnskap eller erfaring om hvordan dette skal gjøres. Miljøvemdepartmentet har i St.meld. nr 29 (Regional planlegging og Arealpolitikk) sagt følgende som skulle innbefatte Skagerrakkysten: Samspillet mellom natur, bosetting, kulturminner og næringsvirksomhet gir enestående muligheter til reiseliv og rekreasjon i landet vårt. Knyttet til de tradisjonelle 63 Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse?

9 næringene er det vokst fram kystkultur og bygdekultur, som uttrykker til dels store forskjeller i leuemdte mellom ulike regioner, og mellom distriktene og byene. Dette kulturelle mangfoldet er av stor verdi og md tas uare pd. Distriktene md ogsd i framtida spille en avgjørende rolle i forvaltningen au landets natur- og kulturarv og for næringsutuiklingert~~. Og det uttrykkes videre: ftfor d nd mdlsetningene om d minske presset pd natur- og kulturmiljøet, ivareta biologisk mangfold og bevare de naturgitte og menneskeskapte ressursene, md oppmerksomheten rettes mot omrdder med stor økologisk verdi og naturskjønnhet, og en rikholdig kulturell og arkitektonisk arv. Miljøverndepartementet uil legge økt uekt pd at registrering og kartlegging at natur- og kulturlandskap, med siktemdl at kvalitet og mangfold i det norske landskapet blir ivaretatt. Til grunn. for arbeidet bør legges at det norske kulturog naturlandskapet rommer en helhet au kultur- og naturminneuerdier, samt store kunnskaps- og opplevelsesverdier knyttet til det biologiske og kulturelle mangfold». Dette må forstås slik at Skagerrakområdet, hvor man fortsatt tydelig kan lese det historiske landskapet i restene av det som fortsatt finnes, i særklasse skulle få oppmerksomhet nå, slik at Flg Stedstap på Tjøme. Hjelpeløs tolkning av vakkert Daturlandskap ikke deler av området omformes til et prøve- og lekefelt for noen få, privilegerte grupper. Men hva ovenstående betyr i praktisk politikk, svarer Miljøverndepartementet imidlertid aldri detaljert på. Det blir med fagre ord. I noen tilfeller er det nødvendig at konununene verner områder etter 25.6 i Plan- og bygningsloven PBL, ved å utforme reguleringsplaner med formålet spesialområde/bevaring. Konununene kan således selv verne områder, som er spesielt viktige og karakteristiske for stedet. De fleste konununer synes ikke å være klar over denne muligheten, iallfall er det svært få områder som er regulert med dette formålet (i den viktige besøkskommunen Hvaler, intet område per ). Skal Skagerrakkysten framstå som et kystområde, må menneskene fortsatt bo nmdt kysten. Et viktig forhold er derfor boplikt i kyst- og øykommunene. En av grunnene til boplikten f eks i Lillesand er at det hevdes at man ikke bare selger boligen sin, men også en bit av lokalmiljøet Denne kom- 64 Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse?

10 munen har vært en av de mest restriktive på Sørlandet når det gjelder boplikt, som det vært bred politisk enighet om siden Flere utsatte kystkommunene arbeider nå mer aktivt enn tidligere med å få faste bosetninger nær kysten og på øyene. Lillesand strammer inn boplikten med det mål og den ambisjon at den faste bosetning skal styrkes, spesielt de gamle og kjente uthavnene Gamle Hellesund, Akerøya og Brekkestø. Kommunen gjør her et dyktig forsøk for å få mennesker til å bo fast. Målet er å stanse utviklingen som har ført til frafiytting, og gjort stedene lgent utelukkende som ferieidyller. I det lange løp fører dette til en negativ spiral, og folk flest tror det ikke er mulig å kunne bo her hele året. Hele tida understrekes alle praktiske problemer ved å bo i de gamle uthavner og øyer. Men det er også store kvaliteter i å kunne bo i kystområdet: stillhet, voldsomt vær og natur, nærhet til alt, solide oppvekstforhold for barn, tid til å være sammen, muligheter til å skape et samfunn (dugnad, samarbeid) og muligheter for å være alene (eden norske ursæregenhet ). Lillesand kommune hevder det går godt an å bo i skjærgården hele året. I tillegg til ikke å fravike boplikten på de eiendommene der det har vært fast bosetting, akter kommunen å skjerpe kontrollen med de som leier vekk eiendommer det er boplikt på. Tidligere gikk det mange Fig Natur- og kulturlandskapet på øyene er følsomme systemer (Hvaler, Herføl, Østfold) historier om pengesterke østlendinger som «leide seg en sørlending, og på denne måten overholdt boplikten. De fastboende i de gamle uthavnene ønsker selv flere naboer i skjærgården, og er glade for kommunens offensive arbeid. Kritikk må her rettes mot mange departementer i data-alderen. IT-samfunnet betyr at all aktivitet blir frakoblet stedet, det er ikke nødvendig å være i de store byene lenger. Med datamaskin og videomuligheter kan du gå på skole, motta videre- og etterutdarmelse og arbeide hvor du måtte ønske, om det så er på de ytterste øyene. Reiseliv er blitt et slags trylleformular på den tidligere trevarekysten. Denne naive innstillingen medvirker til at man tror dette vil gi ubegrensede inntekter, uten tilsvarende ulemper. Men ofte sitter lokalsamfunnet igjen med avfallet og ulempene. Mesteparten av fortjenesten havner hos utbyggerne - de store selskapene. Ofte er det til og med vanskelig å foreta en god prissetting på fellesarealet eller kommunenes areal i dette området. Således skriver Kapital at prisen på et spesielt tomtekjøp i Risør i 1998 var latterlig lavt. «Til tross for at 65 Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse?

11 Risør har store økonomiske problemer, kan man altsd fortsatt gjøre gullkjøp her, hvis man har de riktige kontaktene og ikke gd.r ut i markedet for d lodde markedsprisen», hevder Kapital, og slakt er Risør kotnznunes arbeid rundt dette prosjektet. "Risørs mindre begauede kommuneledelse bør riue seg i hdret au fortvilelse», skriver jownalisten. Kapital :finner dette meget oppsiktvekkende i en tid da kotnznunen har store økonomiske problemer. Men kommunen slår tilbake og mener at Kapital er rølpete og uetterrettelig». Både DnB Eiendom og Hausman Industrier (som har lqøpt området) tilbakeviser Kapitals artikkel som ~rbare tøys». Kapital har imidlertid ikke gått tilbake på innholdet i sin artikkel. Folks historiske holdninger i dette området er også avgjørende for utviklingen av arealene. Den klassiske sørlandske væremåte: en underdanighet for penger og makt, koblet med en overdreven respekt for den økonomiske overklassen, sammen med en svakhet for de mange mediakjendiser i sørlandshyttene, er farlige kombinasjoner. Den følsomme Skagerrakysten trenger noen som kan ta ordet fra munnen og i klartekst si hva som er i ferd med å sige. Tiden er også kommet for objektivt å vurdere de totale virlaringer av RPR for Oslofjorden på hele trevarekysten. Den opprinnelige meningen med RPR-0 var nettopp at den følsomme Skagerrakkysten skulle skånes mot uvettig utbygging. Det som en derfor nå ser både på Hvaler, i Kragerø, Tvedestrand og Risør burde få flere ansvarlige aktører i Miljøverndepartementet til å reagere. En ting er å utforme RPR-0 som man ønsker skal forbedre og dempe aktivitetene i kystområdet. Men hvis resultatet blir at det aldri har vært så stor aktivitet i utbygging av fritids- Flg St:udle l punktering av åsrygger (Arendal, Aust Agder) boliger og utleiehytter i dette området som nå, må en reagere og spørre åpent og ærlig om RPR-0 virkelig svarer til forventningene. Planen rundt RPR for Oslofjorden, hvis ide kanslge kom til i korridorene i miljøverndepartementet, har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til kystens egne karakteristika, inklusive uden nye generasjons holdninger i kystsonen. Det at kystsonen i RPR blir delt inn i tettsted og spredt bebyggelse, det siste med mulighet for fritidsbebyggelse, har medført mye kreativt arbeid for dem interessert i mulige smutthull: som f eks de nye store Sørlandsbyene, plassert mer enn 100m :fra havet, utenfor RPR-0 sonen. Men mye av det som foregår er også fordekt bygging i l O O meters sonen, få meter :fra havet. Disse inngrepene omfatter hele Sørlandsbyer og askipperhus, men uten noen av de viktige karakteristika ved nettopp disse byggverkene. Det er kun etterligninger, ribbe te for detaljer som nettopp karakteriserer disse husene. En må bare spørre seg hvor det utvidete miljøvernet er i disse kommunene? Og hvor er Miljøverndepartmentet? Miljøverndepartementet har gjennom sitt MIK-prosjekt gitt store midler for å forbedre DXUjøver.nets s~g i området, men nå ser det ut som mye av disse kunnskapene er gått tapt. 66 Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse?

12 .f.1.1. Hvorledes uttttvike stedstap? Sjefsredaktør i Fædrelandsvennen Finn Holmer Hoven er en viktig kommentator og kritiker til reiselivssating, turisme og hytteplaner på Sørlandet. Holmer Hoven oppsummerer dette feltet slik: «Sørlandet er i ferd med å bli en feriemessig møllpose. Alle maktpers onene på Østlandet har hytte her og vil beuare ferieparadisene for seg selu. Og sørlandspolitikeme har gått på limpinnen. De skjønner ikke at turisme er den mest underbetalte næringen i Norge. Den er usikker, sesongbetont og dårlig betal'tp. Fædrelandsvennen har innen dette feltet holdt en litt annen linje enn de fleste andre, som Tvedestrandsposten og Aust Agder Blad (Risør), som ofte nesten loitikkløst bifaller store planer og inngrep. Agderposten har ingen overordnet, klar linje i sitt forhold til kystsonen, noen steder er ofte den sterkt loitisk (Tvedestrand), andre steder sterkt positiv (utbygginger i Risør). Rundt utbyggingene i Risørområdet har lokalpressen, som ikke er uvanlig, spilt en aktiv rolle på utbyggers side. Begge siders synspunkter har imidlertid alltid fått slippe til i avisenes spalter. Kan man likevel stille spørsmålstegn ved deres objektivitet, og kan avisene nærmest betraktes som direkte støttespillere og markedsførere for utbyggerne? Dette gjelder både den såkalte cboligblokkutbyggingen i Risør sentrum (se s. 83), utbygging på Østebøneset og andre steder 1 kommunen. Ofte er det ikke klart om oppslagene er uavhengig jounalistikk, eller partsinnlegg. Selvfølgelig kan en ikke klandre lokalaviser at de har sine egne syn på den lokale utvikling innen et så viktig felt som reiseliv. Men når en i årevis følger de positive oppslagene store utbygginger får, vil en seriøs leser måtte vurdere begrepet uavhengig journalistikk rundt disse naturinngrepene. Man savner dypere journalistisk arbeid som innebærer konsekvenstenkning rundt disse viktige sakene, ikke bare sakene ukritisk belyst fra utbyggers side. Saken har derfor flere prinsipielle sider som burde være av interesse for de departementer som lenge har ment noe om utnyttelsesgraden i en følsomt område som Skagerrakkysten. Tida er også moden til å stille spørsmål rundt bruk av lokale konsulenter rundt utbygging og om de er tilstrekkelig uavhengige og konsekvensrelaterte. Asplan-Viak Sør med hovedkvarter i Arendal (tidligere bare Viak) har fått en rekke utbyggings- og konsulentoppdrag i Agder, og kan nesten sies å ha monopol på slikt arbeid. På Buvikaplatået ved Risør, var det rundt 1990 planer om å bygge ut en hel liten by, som visuelt ville konkurrere sterkt med den mhvite byen. Plantegningene fra VIAK som tilrådde utbygging, forsøkte å 'minimalisere den visuelle effekten av anlegget ved å framstille det ferdige utbygde området i en juridisk ikke-bindende regning, i et såkalt glansbilde. Illustrasjonen viser en utbygging som dekkes av en frodig løvskog, mens det i dette området var mye skrinn ~sko~. Og den reelle utbyggingen ville bli plassert dominerende med siluettvirkning fra havet. Ved å framstille området på en slik måte gjorde dette til at utbyggingen bl~ Fig Den store utbyggingen på BuvJkaplatået nær Risør by, sljk den ble framstilt av Vlak. Tegningen stemmer ikke med naturforholdene 81. OPPRISS AV BEBYGGELSEN SETT FRA SJI!EH. Skagerrakkysten mot år utvikling i balanse? 67

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Fra statlig styring til grønt partnerskap?

Fra statlig styring til grønt partnerskap? Kjell Harvold, Sissel Hovik og Erling Vindenes Fra statlig styring til grønt partnerskap? Privatrettslige avtaler som virkemiddel for å sikre miljøog naturverdier NOTAT 2006:120 Tittel: Forfatter: Fra

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Artikkelserie i Aftenposten Februar 2010 Januar 2011 Journalistene bak prosjektet: Gunhild Haugnes (gunhild@aftenposten.no, mob. 975

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Roar Askeland "Spikertelt og plattinger" - om regulering av tilbygg m.m. rundt fastplasserte vogner på campingplasser

Roar Askeland Spikertelt og plattinger - om regulering av tilbygg m.m. rundt fastplasserte vogner på campingplasser Roar Askeland "Spikertelt og plattinger" - om regulering av tilbygg m.m. rundt fastplasserte vogner på campingplasser Regulation of building activities in conjunction with caravan parks Universitetet for

Detaljer

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t 2001 Em. 5. juni Svalbardmiljøloven 625 Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 42): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om miljøvern på Svalbard

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer