Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020"

Transkript

1 NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2006 Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020 Siri M. Esperø og Hilde Jordan Pettersen NORUT Samfunnsforskning AS Høst 2005

2

3 Prosjektnavn Nye organisasjons- og avlønningsformer i tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Oppdragsgiver(e) Troms Fylkeskommune Prosjektnr 4467 Oppdragsgivers ref Dokumentnr Dokumenttype Status SF 09/2006 Rapport Åpen ISSN ISBN Ant sider Prosjektleder Signatur Dato Frank Olsen Forfatter (e) Siri M. Esperø og Hilde Jordan Pettersen Tittel Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år Resymé Emneord Noter Postadresse: NORUT Samfunnsforskning Postboks 6434 N-9294 TROMSØ Telefon: Telefaks: E-post:

4 Forord Denne rapporten dokumenterer delprosjekt 2 i et større prosjekt; Nye organisasjons- og driftsformer i tannhelsetjenesten, og er skrevet av Siri M. Esperø og Hilde Jordan Pettersen som masteroppgave i Organisasjon og Ledelse, Universitetet i Tromsø, under veiledning av Kjell Arne Røvik, professor i Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Prosjektet eies av Troms fylkeskommune, finansieres av Sosial- og helsedirektoratet og administreres av Norut Samfunnsforskning. Formålet med prosjektet Nye organisasjons- og driftsformer i tannhelsetjenesten er å modernisere tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark gjennom å utvikle en fleksibel tjenesteproduksjon hvor tannhelsevesenets samlede ressurser, både offentlige og private, utnyttes effektivt for å skape et godt tjenestetilbud til befolkningen i Troms og Finnmark. Innholdet i prosjektet vil være å utrede alternative organisasjonsmodeller og avlønningsformer for tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark. Tromsø 2006, Frank Olsen prosjektleder

5 Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020 Siri Margrethe Esperø Hilde Jordan Pettersen DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for statsvitenskap Universitetet i Tromsø Høsten

6 Forord Flere personer fortjener en takk. Først og fremst vil vi takke vår veileder Kjell Arne Røvik for konstruktive tilbakemeldinger underveis i arbeidet, og for å stille opp både sent og tidlig i avslutningsfasen. Vi vil også takke forelesere og medstudenter for råd, tilbakemeldinger og oppmuntringer under hele prosessen. En stor takk går også til prosjektgruppen på Norut Samfunnsforskning AS. Frank Olsen, Jan Abel Olsen, Birgit Abelsen, Endre Dingsør og Peter Marstrander har delt sin tannhelsefaglige kompetanse med oss og hjulpet oss i forhold til å finne frem materiale og intervjuobjekter. Takk også til familie og venner for oppmuntringene og tålmodigheten. Eric Wiik takkes spesielt for gjennomlesning og kommentarer. Sist men ikke minst er vi takknemlige overfor alle som har tatt seg tid til å svare på spørreskjema og velvillig latt seg intervjue. Alle tolkninger som fremkommer i avhandlingen står vi fullt og helt for selv. Tromsø, 1.mars 2006 Siri Esperø Hilde Jordan Pettersen 6

7 1 INNLEDNING REFORMIVER ELLER OVERIVRIG? PROBLEMSTILLING DEFINERINGSPROSESSEN DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN MOT ÅR HVORFOR DEFINERINGSPROSESS OG FREMTIDSSTUDIER? TEORETISK OG FAGLIG RELEVANS PRAKTISK RELEVANS VEIEN VIDERE OPPGAVENS TEORETISK FUNDAMENT TO TEORITRADISJONER DEN RASJONELLE TRADISJON DEN INSTITUSJONELLE TRADISJON DEFINERINGSPROSESSEN: FIRE MODELLER TANNREGULERING FOR SKJEVE TENNER DET RASJONELLE PERSPEKTIVET BEDØVELSE ELLER IKKE? INTERESSEKONFLIKTPERSPEKTIVET VISDOMSTANNA DEN TRADISJONELLE INSTITUSJONALISMEN TANNBLEKING DET NY-INSTITUSJONELLE PERSPEKTIVET FORVENTNINGER TIL FUNN METODE VALG AV METODE CASESTUDIE METODETRIANGULERING I OPPGAVENS FØRSTE PROBLEMSTILLING SURVEY-METODEN DYBDEINTERVJU VALIDITET OG RELIABILITET I OPPGAVENS FØRSTE PROBLEMSTILLING FREMTIDSSTUDIE I OPPGAVENS ANDRE PROBLEMSTILLING SCENARIOANALYSE SOM METODE OPPBYGGING AV SCENARIENE AUTENTISITET OG PLAUSIBILITET PRESENTASJON AV DATA PROBLEMOPPFATNING HVOR KLAR ER PROBLEMOPPFATNINGEN HVOR SAMMENFALLENDE ER PROBLEMOPPFATNINGEN HVORDAN BEGRUNNER SENTRALE AKTØRER SIN PROBLEMOPPFATNING LØSNINGSOPPFATNINGEN HAR SENTRALE AKTØRER EN LØSNINGSOPPFATNING? HVILKE LØSNINGER VELGES? FORMELL STRUKTUR ET VIRKEMIDDEL? HVORDAN BEGRUNNES VALG AV MODELL? HVOR SAMMENFALLENDE ER LØSNINGSOPPFATNINGENE?

8 5 ANALYSE PROBLEM SØKER LØSNING PROBLEMOPPFATNING BASERT PÅ EN OBJEKTIV VIRKELIGHET? LØSNINGSOPPFATNING BASERT PÅ RASJONELL SELEKSJON? DELKONKLUSJON KOALISJONER SØKER LØSNING PROBLEMOPPFATNING BASERT PÅ KOALISJONERS INTERESSER? LØSNINGSOPPFATNING BASERT PÅ MAKSIMERING AV KOALISJONERS INTERESSER? DELKONKLUSJON KULTUR SØKER LØSNING PROBLEMOPPFATNING BASERT PÅ TIDLIGERE TIDERS OPPFATNING? LØSNINGSOPPFATNING BASERT PÅ TIDLIGERE TIDERS VALG? DELKONKLUSJON LØSNING SØKER PROBLEM PROBLEMOPPFATNING BASERT PÅ FORVENTNINGER FRA OMGIVELSENE? LØSNINGSOPPFATNING BASERT PÅ EKSTERN SELEKSJON OG LEGITIMITET? DELKONKLUSJON DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN MOT ÅR 2020: SCENARIENE DE IKKE-MANIPULERBARE VARIABLENE SCENARIENES DIMENSJONER INTEGRERING FRISTILLING SENTRALISERING - DESENTRALISERING SCENARIENE DENTALIA REGDENTAL REGIODENT AVSLUTNING DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN PÅ REFORMENS VENTEVÆRELSE SENTRALE FUNN FUNN UTOVER TEORETISKE FORVENTNINGER OG EFFEKTER AV EN EVENTUELL BEHANDLING I ÅR TEORETISKE IMPLIKASJONER VIDERE STUDIER LITTERATURLISTE VEDLEGG

9 1 Innledning Tema for denne oppgaven er omorganisering 1 av den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Forut for en omorganisering vil det alltid foregå en defineringsprosess blant organisasjonens medlemmer, og denne prosessen studerer vi i oppgavens første del. Etter omorganiseringen kommer ofte evalueringen der man ser på effektene av endring i formell struktur. Dette gjør vi i oppgavens andre del, der den offentlige tannhelsetjenesten i 2020 presenteres. Defineringsprosessen kommer forut for en omorganisering, og består av aktørers problemoppfatninger og valg av løsninger (Egeberg 1983: 76). Problemer er en oppfattet avstand mellom ønsket og virkelig tilstand (Christensen et al. 2004: 32), og det blir ofte tatt for gitt at problemene blir definert før man velger løsning. En slik forståelse utfordres i oppgavens første del der vi forsøker å forstå og forklare defineringsprosessen ved hjelp av rasjonell og institusjonell teori. Videre kan defineringsprosessen føre til endringer i organisasjonens formelle struktur. En slik endring vil kunne gi både forutsette og uforutsette effekter for organisasjonen, og gjennom å presentere flere fremtidsbilder for den offentlige tannhelsetjenesten synliggjør vi disse i oppgavens andre del. I den offentlige tannhelsetjenesten har det blitt fokusert på ett overordnet problem, nemlig at fylkeskommunen har problemer med å ivareta dagens tilbud. Hvorvidt fylkeskommunens problemer ligger til grunn for reformfokuset, eller om det er en idé hvis tid er kommet (Røvik 1998:77), er usikkert. Det er uansett et faktum at den offentlige tannhelsetjenesten befinner seg på reformens 2 venteværelse. Den offentlige tannhelsetjenesten er en tjenesteytende offentlig organisasjon som har ansvaret for å gi regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper i samfunnet som omfattes av Lov om tannhelsetjenester av 1983, Tjenesten er i dag eid av fylkeskommunen, og organisert i en forvaltningsmodell med politisk styre. Fylkeskommunene skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder 1 Begrepet omorganisering blir her brukt i betydningen endring i formell struktur. Videre i oppgaven benytter vi begrepene omorganisering og reform som synonymer. 2 Med reformer menes aktive og bevisste forsøk fra politiske og administrative aktører på å endre strukturelle eller kulturelle trekk ved organisasjoner. (Christensen et al. 2004: 130). I det følgende vil begrepet reform benyttes i betydningen endring i formell struktur. 3 Lov om tannhelsetjenester av 1983, 1-3: De prioriterte gruppene er: a) barn og unge fra fødsel til og med det året de fyller 18 år, b) psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon, c) grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, d) ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, og e) andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. 9

10 seg i fylket (Lov om tannhelsetjenester, 1-1). Enkelte fylkeskommuner har hatt problemer med å oppfylle loven, og man snakker i tannhelsetjenesten om tre overordnede problemområder: geografisk skjevfordeling, sosial skjevfordeling og dårlig effektivitet. Dette viser at offentlige tjenesteytende organisasjoner 4, som den offentlige tannhelsetjenesten, på grunn av sin multifunksjonalitet står overfor komplekse problemer. På den ene siden skal de som offentlig organisasjon forvalte en rekke demokratiske verdier, og på den andre skal de som tjenesteyter innfri en rekke økonomiske og driftsmessige mål. Dette innebærer at offentlige organisasjoner står overfor en stor problemmeny (Christensen 1994) som vanskeliggjør valg av løsning, i betydning formell struktur. Å kartlegge bakgrunnen for valg av formell struktur er derfor avgjørende for å forstå hvorfor man velger en type formell struktur fremfor en annen. Økende reformiver innenfor offentlig forvaltning, samt diskusjonen om reformer blir implementert på sviktende grunnlag, påkaller en kartlegging av defineringsprosessen i den offentlige tannhelsetjenesten. 1.1 Reformiver eller overivrig? Den nærmest betingelsesløse troen på omorganisering som løsning kan karakteriseres som et ideologisk hegemoni (Christensen 1994: 154). Reformiveren startet tidlig på 1980-tallet i den vestlige verden på grunn av et ønske om en mer moderne og effektiv offentlige sektor. De siste tjue årene har endringer og reformer innenfor den offentlige forvaltningen vært preget av New Public Management-bølgen (NPM). NPM henter sin inspirasjon fra privat sektor, og søker å overføre privat næringslivs prinsipper for organisering over til offentlig sektor. Særlig fokuset på kostnadseffektivitet kan stå i sterk kontrast til en del av de verdier og prinsipper man vektlegger og er pålagt å følge innenfor den offentlige forvaltningen, så som politiske signaler, faglige hensyn, rettigheter, likebehandling, forutsigbarhet og berørte parters interesser (Christensen et al. 2002:98). Intensjonene bak reformene er flere, men et fellestrekk er at de skal bidra til å gjøre offentlige organisasjoner mer effektive gjennom brukerorientering. Man skal tilby tjenestene på en rask og effektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenesten ikke skal forringes. Reformene skal 4 Når vi taler om offentlige organisasjoner som den offentlige tannhelsetjenesten, omtaler vi disse som offentlige tjenesteytende organisasjoner eller offentlige tjenesteytere. Begrepene offentlig forvaltning og offentlig sektor benyttes som samlebetegnelse på alle offentlige organisasjoner. 10

11 med andre ord tilpasses de økende krav som stilles fra omgivelsene. Intensjonene bak den store reformiveren kan, i tillegg til den rasjonelle brukerorienteringen, forstås ut fra et ønske om økt legitimitet i en tid da offentlig sektor i økende grad utsettes for kritikk. Offentlig sektor et spørsmål om tillit 5 er i så måte karakteristisk for en slik forståelse av intensjonene bak flere av reformene i offentlig forvaltning. Oppmerksomheten rettes blant annet mot tillit som den legitimerende faktoren, som påstås å være selve eksistensgrunnlaget for organisasjoner (DiMaggio og Powell 1991). Problemoppfatningen i offentlig forvaltning har en tendens til å øke i kompleksitet over tid parallelt med det økte mangfold i mål (Christensen 1994: 203). Store problemmenyer med potensielt inkonsistente mål, kombinert med mangfoldet av mulige reformer, krever mye av reformatørene dersom tilsiktede effekter skal oppnås og uønskede konsekvenser skal unngås. Reformer får ofte oppslutning fordi de oppfattes som en enkel måte å gjøre noe med organisasjonens problemer på (Brunsson & Olsen 1990:174). Mange har stilt spørsmålstegn ved den økte reformiveren nettopp fordi den enkelhet som preger reformerkonsepter gjerne utfordres av virkelighetens kompleksitet (ibid). Enkelte reformer innenfor offentlig forvaltning bærer preg av uklare defineringsprosesser (Christensen 1994, Egeberg 1983). Innenfor helse- og sosialsektoren har det de siste 3-4 årene vært gjennomført en rekk omorganiseringer: Forvaltningen av eierskapet til spesialisthelsetjenesten ble flyttet fra fylkeskommunalt til statlig nivå og organisert som foretak i 2002; deler av rusomsorgen, som tidligere var et fylkeskommunalt ansvar, ble også organisert under disse foretakene; barne-, familie- og ungdomssektoren ble flyttet fra fylkeskommunalt til statlig nivå i 2003 og organisert i et eget direktorat. Var defineringsprosessene forut for omorganiseringene klare og rasjonelle? En rapport som nylig ble publisert om effektene av sykehusreformen mer enn antyder det motsatte: det synes imidlertid å være karakteristisk for utredningene av reformbehovet at de i liten grad peker på årsakssammenhenger og mekanismer (Samarbeidsrapport 2005 NIBR/NF/RF:34). Spesialisthelsetjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten har en rekke organisasjonsmessige likhetstrekk. Det er derfor interessant å undersøke om denne likheten 5 Sitat Lajla Dåvøy i Christensen og Lægreid 2002:

12 også viser seg i defineringsprosessen blant sentrale aktører i den offentlige tannhelsetjenesten. At man i liten grad peker på årsakssammenhenger og mekanismer, aktualiserer også oppgavens andre problemstilling hvor vi peker på sannsynlige effekter av ulike formelle strukturer for den offentlige tannhelsetjenesten. 1.2 Problemstilling Diskusjonen om reorganisering av spesialisthelsetjenesten og regionsykehusene på slutten av 90-tallet bidro til at også den offentlige tannhelsetjenesten ble satt på dagsorden. Intensjonen var at den offentlige tannhelsetjenesten også skulle omfattes av reformen, men nok en gang kom tannhelsetjenesten i skyggen av andre store helsereformer 6. Nå er den offentlige tannhelsetjenesten igjen på reformens venteværelse. I den første delen av oppgaven studerer vi defineringsprosessen blant sentrale aktører i den offentlige tannhelsetjenesten forut for en reform, og i den andre delen presenterer vi flere fremtidsscenarier for den offentlige tannhelsetjenesten etter en reform. Defineringsprosessen Den offentlige tannhelsetjenesten står i skrivende stund midt i en defineringsprosess. Denne prosessen består av to deler. Den første delen består av aktørers problemoppfatning, den andre delen av deres løsningsoppfatning, samt koblingen mellom problem og løsning. Premissgiverne for defineringsprosessen er sentrale aktører som arbeider i eller med den offentlige tannhelsetjenesten. Vi har sendt ut spørreskjema og intervjuet sentrale aktører med både politisk og faglig tilknytning 7 til tjenesten om deres problem- og løsningsoppfatninger i forhold til dagens organisering av tjenesten. For å undersøke og analysere defineringsprosessen tar vi i bruk to teoritradisjoner. Fra den rasjonelle tradisjonen har vi tatt i bruk et rasjonelt-instrumentelt perspektiv og et 6 Uttalelse av tannlege Reidun Stenvik, Tannlegetidende 15/ Sentrale aktører med faglig tilknytning til den offentlige tannhelsetjenesten er alle overtannleger og fylkestannleger i Norge, og sentrale aktører med politisk tilknytning er alle fylkesordførere og fylkesrådmenn i Norge. 12

13 interessekonfliktperspektiv. Fra den institusjonelle tradisjonen benytter vi tradisjonell institusjonalisme og ny-institusjonalisme. Ulike perspektiver vil fremheve forskjellige aspekt ved defineringsprosessen. Slik vil man i det rasjonelle-instrumentelle perspektivet finne at defineringsprosessen preges av formålsrasjonalitet hvor problemene er klart definerte før det søkes etter løsning. I et interessekonfliktperspektiv vil defineringsprosesser preges av interessehevding og makt. I tradisjonell institusjonalisme vil defineringsprosessen bære preg av institusjonenes særstilling i organisasjonen, og i et ny-institusjonelt perspektiv forstås defineringsprosesser ut fra institusjonaliserte oppfatninger og krav fra omgivelsene. De ulike perspektivene er ikke gjensidig utelukkende, og vil i denne oppgaven bli behandlet som komplementære måter å forstå defineringsprosessen på. Vi har valgt å studere defineringsprosessen i to deler. Først vil vi ta for oss hva som karakteriserer sentrale aktørers problemoppfatning. Dernest deres løsningsoppfatning og i forlengelsen av det siste, koblingen mellom problem og løsning. Den første delen av problemstilling blir da: a. Hva karakteriserer sentrale aktørers problemoppfatning hva angår den offentlige tannhelsetjenesten? Er problemoppfatningen rasjonelt forankret eller preges problemene av institusjonaliserte oppfatninger? For å besvare disse spørsmålene har vi valgt å undersøke følgende forhold: Først studerer vi om sentrale aktører har en problemoppfatning hva angår den offentlige tannhelsetjenesten, og i så tilfelle hvilke problemer de identifiserer. Dernest tar vi for oss hvor klare aktørene er i forhold til problemenes meningsinnhold. Vi undersøker videre hvor konsistent, i betydningen sammenfallende, problemoppfatningen er hos den enkelte aktør og innenfor gruppen og organisasjonen som helhet. Til slutt ser vi på hvordan de begrunner problemoppfatningen, og om den er dannet på bakgrunn av egne eller andres erfaringer, media eller andre kilder. Andre del av problemstillingen tar for seg defineringsprosessens andre del, nemlig løsningsoppfatning samt koblingen mellom problem og løsning. I det rasjonelle perspektivet tas det for gitt at problemoppfatningen kommer forut for valg av løsning i tid. Andre 13

14 perspektiver problematiserer dette og peker til dels i diametralt motsatt retning. Med dette utgangspunkt kan vi derfor formulere andre del av problemstillingen, og vi vil her undersøke: b. Hva karakteriserer sentrale aktørers løsningsoppfatning, og deres kobling mellom problemoppfatning og valg av løsning? Er løsningsoppfatningene og/eller koblingen mellom problem og løsning rasjonelt forankret eller preges den/de av institusjonaliserte oppfatninger? For å besvare denne delen av problemstillingen har vi valgt å undersøke følgende forhold: Har sentrale aktører en løsningsoppfatning, og så, hvilke løsninger velges? Vi undersøker dernest om informantene kobler problemene til valg av løsning. Vi ser også på hvordan sentrale aktører begrunner valg av løsning, og diskuterer til slutt hvor sammenfallende løsningsoppfatningene er. Utfallet av sentrale aktørers defineringsprosess vil ha implikasjoner for hvilken formell struktur fremtidens offentlige tannhelsetjeneste vil kunne få. Dette bringer oss over til oppgavens andre problemstilling. Den offentlige tannhelsetjenesten mot år 2020 Med utgangspunkt i dagens tannhelsetjeneste og samtidens trender og utviklingstrekk, vil vi undersøke alternative formelle strukturer for fremtidens offentlige tannhelsetjeneste. Vi befinner oss i denne problemstillingen i år 2020, og vi vil først presentere fire ulike fremtidsscenarier for den offentlige tannhelsetjenesten med henblikk på ulike formelle strukturer. Scenariene viser flere fremtidsbilder for den offentlige tannhelsetjenesten i Fire fortellinger tar leseren med inn i hvordan brukerne opplever den offentlige tannhelsetjenesten etter fire forskjellige endringer i formell struktur som ble gjennomført i Deretter har vi som organisasjonsforskere gått inn i år 2020 og studert: 14

15 c. Hvilke sannsynlige effekter gir de ulike formelle strukturene for den offentlige tannhelsetjenesten? Vi fokuserer da på mulige effekter og konsekvenser av endring i formell struktur, da spesielt sett i forhold til den offentlige tannhelsetjenestens problemer, politiske og faglige aktører, og brukerne. 1.3 Hvorfor defineringsprosess og fremtidsstudier? Oppgavens to problemstillinger har organisasjonsteoretisk og faglig relevans, så vel som praktisk relevans for tjenesten og den prosessen de befinner seg i Teoretisk og faglig relevans Å studere den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse gir grobunn for en rekke teoretisk og faglig interessante spørsmål. Defineringsprosesser som har vært undersøkt i andre studier er, etter det vi kjenner til, gjort retrospektivt. Vår studie skjer i samtid, og før den formelle defineringsprosessen er satt i gang. Når en defineringsprosess er kommet så langt at en reform ser ut til å være vanskelig å stoppe, er det mange som slutter å gjøre motstand og heller begynner å finne ut hva de kan tjene på den (Czarniawska-Joerges i Brunsson og Olsen 1993: 163). Man vil derfor kunne anta at en formell beslutning om å reformere tjenesten vil kunne føre til at innholdet i sentrale aktørers defineringsprosess vil endre seg. Siden det ikke foreligger en formell beslutning om å reformere den offentlige tannhelsetjenesten ennå, mener vi å kunne få frem en upåvirket og autentisk defineringsprosess. Vi mener at denne undersøkelsen skal kunne tilføre den allerede eksisterende kunnskapsbasen om defineringsprosesser et nytt aspekt, nettopp på grunn av tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsen. Defineringsprosesser består av flere deler, og spesielt å skulle kartlegge og klargjøre koblingen mellom problem og løsning, representerer en utfordring. Tidsrekkefølgen, altså hva som kommer først av problem og løsning, er ikke alltid like enkelt å få grep og begrep om. En 15

16 studie av en slik prosess er interessant i seg selv, fordi økt kunnskap om ulike defineringsprosesser muligens vil kunne føre til at man på sikt utvikler en egen teori på dette feltet Praktisk relevans Oppgavens første problemstilling vil bidra til å belyse defineringsprosessen i offentlig forvaltning. At defineringsprosessen er formålsrasjonelt forankret blir ofte tatt for gitt, hvorved politiske barrierer, interessekonflikter og legitimitetsspørsmål i tilknytning til defineringsprosesser lett blir undervurdert (Rombach i Brunsson og Olsen 1993:147), og derfor oversett når løsningsoppfatningene vurderes. Implementeringen av strukturelle endringer baseres på defineringsprosessen. For at reformen skal få de ønskede effekter er det avgjørende at defineringsprosessen er klar og konsistent. Denne oppgaven vil særlig være av praktisk relevans for sentrale aktører i den offentlige tannhelsetjenesten idet den viser hva som karakteriserer aktørenes tenkning om tjenestens problemer og løsninger, og slik bidrar til økt bevissthet rundt reformprosessen i tannhelsetjenesten. Oppgavens andre problemstilling fokuserer på følgene av ulike formelle strukturer. Kunnskap om alternative måter å organisere offentlig forvaltning på, er av avgjørende betydning når løsningsalternativer skal vurderes. Sannsynlige effekter av de ulike formelle strukturene blir også kartlagt, noe som kan gi sentrale aktører innenfor forvaltningen bedre kunnskap om eventuelle effekter og konsekvenser av de ulike reformene. En slik fremtidsstudie vil i tillegg kunne gjøre leserne mer observante i forhold til de valg som gjøres i nåtid. I NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet gjennomgås ulike organisasjonsmodeller for den offentlige tannhelsetjenesten i fremtiden. Utredningen skal opp til høring i løpet av 2005/2006, og vi ønsker å bidra til at det rettes oppmerksomhet mot defineringsprosessens viktighet og sannsynlige effekter av ulike endringer i formell struktur. 16

17 1.4 Veien videre I kapittel to går vi gjennom oppgavens teoretiske fundament, mens bruk av metode presenteres i kapittel tre. I oppgavens fjerde kapittel presenteres oppgavens empiriske funn, og i kapittel fem den organisasjonsteoretiske analysen av sentrale aktørers defineringsprosess. I det sjette kapitlet presenteres de ulike scenariene for den offentlige tannhelsetjenesten i år Kapittel syv danner avslutningen på dette arbeidet. Her oppsummeres de viktigste funnene innenfor begge problemstillingene. Vi vil også peke på oppgavens teoretiske implikasjoner. 17

18 2 Oppgavens teoretisk fundament Organisasjoner er en iøynefallende karakteristikk ved det moderne samfunnet. Utviklingen av organisasjoner er den viktigste mekanismen som gjør at det, i et svært differensiert samfunn, er mulig å gjennomføre ting, å oppnå mål som ligger utenfor enkeltmenneskets rekkevidde (Parsons sitert i Scott 2003:3). De siste hundre årene har organisasjoner etablert seg på alle områder av samfunnet innenfor staten og det offentlig samfunnet så vel som innenfor privat sektor. I tråd med at organisasjoner har fått en stadig større plass innenfor samfunnet, har også den akademiske sfære fattet interesse for dette fenomenet. Teoretiske tilnærminger for å forstå og tolke organisasjonsmessige problemstillinger har økt i mangfold og kompleksitet spesielt siden andre verdenskrig. En definisjon av fenomenet organisasjon, og nærmere bestemt organisasjonsstruktur, som de fleste teoriretningene kan enes om, er at den er et kollektiv som er orientert mot etterfølgelsen av relativt spesifikke mål, og som kan fremvise en relativt høyt formalisert sosial struktur (Scott 2003:27). Det finnes mange ulike typer organisasjoner med ulike mål og formelle strukturer. Frivillige organisasjoner, fagforeninger, private organisasjoner, bedrifter og offentlige organisasjoner for å nevne noen. Vår oppgave omhandler en offentlig organisasjon, den offentlige tannhelsetjenesten, og mange mener slike organisasjoner skiller seg fra private organisasjoner. Offentlige organisasjoner må ta hensyn til flere ulike interesser enn private organisasjoner, blant annet dreier dette seg om demokratiske hensyn, rettsstatlige verdier og hensynet til fellesskapet (Christensen et al. 2004:14). Offentlige organisasjoner har borgere, brukere og velgere som målgruppe, og må dermed ta hensyn til krav om åpenhet, innsyn, likebehandling og forutsigbarhet. Offentlige organisasjoner er unike på grunn av sin multifunksjonalitet 8. Til tross for at de fleste organisasjonsteoretikere kan godta Scotts definisjon av hva en organisasjon er, er det på andre områder stor uenighet mellom ulike paradigmer, eller kvasiparadigmer (Scott 2003) som har vidt forskjellige epistemologiske utgangspunkt. Organisasjonsteorien strekker seg fra de som mener utforming og styring kan ses på som 8 Mange hevder at offentlige og private organisasjoner er mer like enn ulike. New Public Management, en reformbølge preget av prinsipper fra privat sektor, tilslører ulikhetene og fremhever likhetene mellom privat og offentlig sektor. (Christensen et al. 2004). I denne oppgaven ser vi på offentlige organisasjoner som en egenart på grunn deres multifunksjonalitet. 18

19 planmessig og rasjonell (Egeberg, Weber, Taylor m.fl.), til de som mener dette er en naturlig prosess som skjer over tid (Selznick, Krasner) og videre til de som mener legitimitet er den avgjørende faktor for hva som gjennomføres (DiMaggio og Powell, Meyer og Rowan). Vi vil først presentere grunntrekkene i de to teoritradisjonene vi tar utgangspunkt i, og deretter tar vi imaginære røntgenbilder av hvert perspektiv. Disse viser hvilke implikasjoner perspektivene kan forventes å ha for forståelsen av defineringsprosessen i offentlig sektor generelt, og den offentlige tannhelsetjenesten spesielt. 2.1 To teoritradisjoner De to teoritradisjonene vi benytter i vår oppgave for å forstå og belyse empirien, er den rasjonelle og den institusjonelle tradisjon. Disse teoritradisjonene kan på mange måter oppfattes som diametrale motsetninger ettersom deres epistemologiske utgangspunkt er svært ulikt. Mens den rasjonelle tradisjonen bygger på positivismen og dens tro på objektivitet og vitenskap, har institusjonalismen sin basis i konstruktivismen og dens tro på subjektivitet og interaksjon. Den rasjonelle tradisjonen innbefatter det rasjonell-instrumentelle perspektivet samt interessekonfliktperspektivet. Den institusjonelle tradisjonen består av den tradisjonelle institusjonalismen og ny-institusjonalismen Den rasjonelle tradisjon Den rasjonelle tradisjonen er den eldste, og ideen har vært så dominerende innenfor organisasjonsteoretisk forskning at man kan tale om et rasjonelt hegemoni (Røvik 1992:18). Tradisjonen går tilbake til Scientific Management og Taylor i begynnelsen av det 20.århundret, der man var opptatt av å identifisere organisasjoners effektivitetspotensial gjennom å spesialisere arbeidet i produksjonsprosessen. I Europa har Gulick, Weber og Montesquieu på hver sine måter bidratt i utviklingen av tradisjonen til også å gjelde administrativ offentlig forvaltning og byråkratiet. Innenfor den norskskandinaviske organisasjonstenkningen har en ny bølge innenfor den rasjonelle tradisjon vokst frem. Johan 19

20 P. Olsen, Tom Christensen, Per Lægreid og særlig Morten Egeberg er av de mest fremtredende bidragsyterne, og har utviklet en ny-rasjonalisme hvor man i høyere grad enn tidligere fokuserer på den formelle strukturens avgjørende betydning for en organisasjons resultater. Grunntanken er at organisasjonen er et redskap for effektiv frembringelse av vedtak, varer, tiltak og tjenester (Røvik 1998:32). Ledelsens mål som ofte dreier seg om økonomisk effektivitet setter følgelig standard for hvilken formell struktur og form organisasjonen antar. Ledelsen bruker organisasjonen som et verktøy for å nå fastsatte mål, og vil følgelig endre organisasjonenes form med utgangspunkt i ønsket måloppnåelse. Alternative organisasjonsformer blir dermed et virkemiddel som kan benyttes for å oppnå ønsket resultat. Formell struktur er et upersonlig definert sett av normer og forventninger knyttet til ulike roller (Christensen, 1994:22). Disse normene og rollenes forventninger vil eksistere i organisasjonen uavhengig av personene som innehar dem. Antakelsen går ut på at endring i formell struktur gjør noen typer atferd mer sannsynlig enn annen atferd (Egeberg 1992). Perspektivet vektlegger at man gjennom en endring i formell struktur, vil kunne endre organisasjonens mål og resultater. Mot slutten av 1940-årene samlet Herbert Simon en rekke fagfolk, deriblant statsvitere, økonomer, ingeniører og psykologer, og utfordret disse til å fokusere på å bygge en atferdsorientert administrasjonsvitenskap (Scott 2003: 10). Man vektla beslutningsfatting og valg innenfor organisasjoner. Den klassiske økonomiske teorien om the economic man 9 som frem til da var enerådende når det gjaldt å forstå beslutningsprosessen i en bedrift, ble modifisert til konseptet om the administrative man som satisfierer heller enn maksimerer på grunn av sin begrensede rasjonalitet (Simon 1945 i Scott 2003). Dette ble videreutviklet av Cyert og March (1963), som presenterte en modell som vektlegger aktørenes flersidige og konkurrerende mål innenfor en organisasjon (ibid.). Innenfor de andre teoretiske perspektiver til studiet av organisasjoner, er det vanlig å betrakte organisasjoner som kollektiver med enhetlige og konsistente mål. 9 Forutsetter at aktøren er fullkomment rasjonell og innehar perfekt og konsistent informasjon om alle mulige alternative løsninger og konsekvensene av disse. The economic man kan dermed fatte perfekte beslutninger. 20

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Innlegg på Statsviterkonferansen, 24.mai 2014 1. Spørsmål som skal diskuteres Hva

Detaljer

Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv. Harald Askeland

Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv. Harald Askeland Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv Harald Askeland 1 Hvorfor fokusere verdier som plattform for ledelse? Konsensus Dilemmaer og motstrid Identitet omkring virksomhetens

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Kort innholdsfortegnelse

Kort innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse Kapittel 1 Introduksjon til organisasjonsteorien 19 DEL I ORGANISASJONSTEORIENS FORHISTORIE 35 Kapittel 2 Synet på organisering før 1900-tallet 37 Kapittel 3 Klassisk organisasjonsteori:

Detaljer

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER PROSJEKTER Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

Konstruktivistisk Veiledning

Konstruktivistisk Veiledning Konstruktivistisk Veiledning innhold innhold 09.15 Introduksjon til konstruktivistisk veiledning 10.15 Visualisering som redskap i konstruktivistisk veiledning. Videoopptak visualisering. 11.30 Lunsj 12.30

Detaljer

Koordinering som et prinsipp i reformprosesser. Kristin Aunevik-Berntsen

Koordinering som et prinsipp i reformprosesser. Kristin Aunevik-Berntsen Koordinering som et prinsipp i reformprosesser En analyse av organisasjonstenkningen omkring organiseringen av NAV-reformen i 2005 og reorganiseringen av denne reformen i 2008 Kristin Aunevik-Berntsen

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

Brukermedvirkning. i helse- og omsorgssektoren. HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE TF-rapport nr Sammendrag

Brukermedvirkning. i helse- og omsorgssektoren. HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE TF-rapport nr Sammendrag Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE TF-rapport nr. 284 2011 Sammendrag Denne rapporten tar for seg brukermedvirkning innen kommunal helse- og omsorgssektor.

Detaljer

Altinn. Utgangspunktet. Altinn. IKTs rolle i dette bildet. Forelesning DRI2001 / FINF oktober Tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten

Altinn. Utgangspunktet. Altinn. IKTs rolle i dette bildet. Forelesning DRI2001 / FINF oktober Tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten Forelesning DRI2001 / FINF4001 26. oktober 2006 Tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten Altinn Utgangspunktet Maktutredningen fra 2003: Den fragmenterte staten På den ene siden: Vekst i utgifter vekst i

Detaljer

Oppgave 1. 1. b. 2. c. 3. c. 4. a. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b. 9. c. 10. c. 11. a. 12. c. 13. b. 14. c. 15. c. 16. c. 17. a. 18. a. 19. b. 20. a. 21.

Oppgave 1. 1. b. 2. c. 3. c. 4. a. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b. 9. c. 10. c. 11. a. 12. c. 13. b. 14. c. 15. c. 16. c. 17. a. 18. a. 19. b. 20. a. 21. Oppgave 1 1. b 2. c 3. c 4. a 5. b 6. b 7. b 8. b 9. c 10. c 11. a 12. c 13. b 14. c 15. c 16. c 17. a 18. a 19. b 20. a 21. a 22. a 23. c 24. b 25. b 26. a 27. a 28. b 29. b 30. a Oppgave 2b Jeg skal

Detaljer

Forskjellen mellom direkte og indirekte ledelse illustreres i figuren:

Forskjellen mellom direkte og indirekte ledelse illustreres i figuren: Eksamen sos 2018 Organisasjonsteori h16 Svar på to av de tre oppgavene. 1. Ledelse Forklar hva som menes med ledelse, og gjør rede for ulike innfallsvinkler for å studere ledelse. Drøft deretter forholdet

Detaljer

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09 Levende usikkerhetsledelse Pus forum 10/6 09 1 Bakgrunn og formål med notatet Deltakerbedriftene i PUS-prosjektet har uttalt at de ønsker seg bedre kultur for styring av usikkerhet. Status pr. i dag er

Detaljer

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Fordypningsoppgave Motstand Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Irene Skiri, Helse Nord RHF Kari Gjelstad, Sykehuset Østfold HF Gina Johansen, UNN HF Problemstilling Vår

Detaljer

Innhold. 1. Bedriftsøkonomi koordinering av økonomiske transaksjoner 17

Innhold. 1. Bedriftsøkonomi koordinering av økonomiske transaksjoner 17 Innhold 1. Bedriftsøkonomi koordinering av økonomiske transaksjoner 17 1.1 Innledning...17 1.2 Økonomi og økonomiske valg...20 1.3 Bedriftsøkonomi: innhold og identitet...22 1.4 Arbeidsdeling, spesialisering

Detaljer

Kunnskapssyn i sosialt arbeid Jubileumskonferanse UIA

Kunnskapssyn i sosialt arbeid Jubileumskonferanse UIA 13. DESEMBER 2016 Kunnskapssyn i sosialt arbeid Jubileumskonferanse UIA 28.11.206 Jorunn Vindegg Førsteamanuensis HIOA Kjennetegn ved sosialt arbeid Beskrives som et ungt fag med utydelige grenser og et

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen 9. februar 2004 Forelesningen Metode innenfor samfunnsvitenskap og humaniora: Vi studerer en fortolket verden: oppfatninger, verdier, normer - vanskelig å oppnå objektiv kunnskap Metodisk bevissthet: Forstå

Detaljer

679 + VW *UXSSH 2SSJDYH

679 + VW *UXSSH 2SSJDYH Seminaroppgave STV1400 679 + VW 2IIHQWOLJSROLWLNNRJDGPLQLVWUDVMRQLQQI ULQJVHPQH *UXSSH 2SSJDYH 'U IWSnVWDQGHQRPDW:HEHUVE\UnNUDWLPRGHOOLNNHOHQJHU HUUHOHYDQWIRUnDQDO\VHUHIRUYDOWQLQJHQ Marius Lifvergren 1.0,QQOHGQLQJ

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Oppsummert av Birger Laugsand, vår 2005 Liberal International Relations (IR) teori bygger på innsikten om staters

Detaljer

Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene.

Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene. Sensurveiledning sos 2018 h 14 Svar på to av de tre oppgavene. Hver oppgave teller 1/2. Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene. Organisasjonskultur. Forklar hva som

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Hvordan forstår vi organisasjon?

Hvordan forstår vi organisasjon? Hvordan forstår vi organisasjon? SOS 2001 Moderne sosiologisk teori 21. april 2009 Fredrik Engelstad, ISS Hva mener vi med organisasjon? Kollektiver som er dannet for å mestre felles problemer, løse oppgaver

Detaljer

NAV-REFORMEN. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet

NAV-REFORMEN. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV-REFORMEN En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Ulla Finnerud Nielsen Mastergradsoppgave ved Institutt for statsvitenskap

Detaljer

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder?

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid? Eirik Albrechtsen Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn 1.amanuensis II, NTNU 1 Risiko og sårbarhetsstudier

Detaljer

«Understrømmer i endringsarbeid»

«Understrømmer i endringsarbeid» 1 Organisasjon og endring «Understrømmer i endringsarbeid» Det relevante museum, 20.oktober 2014 Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap oscar.amundsen@ntnu.no 2 3 Morgenbladet 5.nov.2009

Detaljer

Bokens overordnede perspektiv

Bokens overordnede perspektiv Kapittel 1 Bokens overordnede perspektiv Monica Storvik Organisasjonsteori Organisasjonsteorien har til hensikt å forklare: Hvordan virkeligheten ser ut. Hvordan den henger sammen. Teorien bygger på innsamling

Detaljer

ISACAs julemøte 4.desember Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? - sikkerhetsledelses perspektiv

ISACAs julemøte 4.desember Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? - sikkerhetsledelses perspektiv ISACAs julemøte Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? - sikkerhetsledelses perspektiv Dr.ing stipendiat Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU http://www.iot.ntnu.no/users/albrecht/

Detaljer

Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling?

Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Kjersti Margrete Smedsrud Masteroppgave

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Foundation of neo-institutional theory

Foundation of neo-institutional theory Foundation of neo-institutional theory Første forelesning AOS320 2013 Bernt Aarset What s institutional in institutional theory? Philip Selznick (1957) Leadership in administration: A sociological interpretation.

Detaljer

OPPGAVESETT TIL SEMINARER

OPPGAVESETT TIL SEMINARER SOS1003 SOSIOLOGIENS KLASSIKERE OG DET MODERNE SAMFUNN HØST 2003 OPPGAVESETT TIL SEMINARER Oppgave 1 I. Hva kjennetegner menneskesynet til Marx? II. Gjør rede for grunntrekkene ved den materialistiske

Detaljer

Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten?

Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? Sikkerhetskonferansen, Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? Dr.ing stipendiat Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU http://leo.iot.ntnu.no/~albrecht/ 1 Hvordan

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

ORG200 - Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning. Høst 2014. Spørsmål 1.

ORG200 - Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning. Høst 2014. Spørsmål 1. ORG200 - Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning Høst 2014 Spørsmål 1. Innenfor organisasjonsteori, argumenterer Christensen og kolleger at det er to hovedtilnærminger som representerer ulike

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten Sammendrag av rapporten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

Detaljer

Ledelse og styring. Studenter i ledelse, 11. april 2012. Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB

Ledelse og styring. Studenter i ledelse, 11. april 2012. Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB Ledelse og styring Studenter i ledelse, 11. april 2012 Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB 13. aug. 2010 Trenger soldatene mer styring? - i såfall av hva? Trenger soldatene mer ledelse? - isåfall

Detaljer

Opprettelsen av Direktoratet for e-helse

Opprettelsen av Direktoratet for e-helse Opprettelsen av Direktoratet for e-helse Hierarkisk styring, gradvis behov eller ønske om legitimitet? Iréne Allison Støa Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO Vår 2017 Antall

Detaljer

Modernisering sett nedenfra Anne Flagstad, Dr.Oecon, Seniorkonsulent

Modernisering sett nedenfra Anne Flagstad, Dr.Oecon, Seniorkonsulent Insert picture here from image library to fill space, or if square, to be centred. Insert through master slide. If you have no image, please leave blank Modernisering sett nedenfra Anne Flagstad, Dr.Oecon,

Detaljer

Hvem skal ha det siste ordet staten eller kommunen?

Hvem skal ha det siste ordet staten eller kommunen? Hvem skal ha det siste ordet staten eller kommunen? En analyse av høringsrunden om ny bosettingsordning for flyktninger Vilde Hernes Masteroppgave i statsvitenskap Institutt for statsvitenskap UNIVERSITETET

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

DEL II: ORGANISASJONSENDRING DRIVKREFTER, INNHOLD OG OMFANG, KONTEKST OG PROSESS... 35

DEL II: ORGANISASJONSENDRING DRIVKREFTER, INNHOLD OG OMFANG, KONTEKST OG PROSESS... 35 Innhold DEL I: ORGANISASJONSENDRING.... 13 Kapittel 1 «Skal vi end re oss nå igjen?»... 15 Fire historier om endring... 16 Historie 1: Endringer i store, norske børsnoterte selskaper... 16 Historie 2:

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Professor, Dr. Thomas Hoff

Professor, Dr. Thomas Hoff Måling av arbeidsmiljø i U&H sektoren Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO FORMÅL Alle metoder for måling av arbeidsmiljø har sine unike styrker og svakheter Formålet med arbeidsnotatet

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor ECONA nettverk for virksomhetsstyring i offentlig sektor Seksjonssjef Ingrid B. Brænden 13.11.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samfunnsoppdrag

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 SAM3023 Historie og filosofi 2 For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SAM3002 Historie og filosofi 2 Eksamensveiledning til sentralt gitt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF Nasjonalt topplederprogram Nina Olkvam Oslo, 20. april 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET 24. april 2002 Aanund Hylland: # BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET Standard teori og kritikk av denne 1. Innledning En (individuell) beslutning under usikkerhet kan beskrives på følgende måte: Beslutningstakeren

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Hva kan en lære av Lærende Regioner? Innlegg på avslutningskonferansen Oslo 13.3.15

Hva kan en lære av Lærende Regioner? Innlegg på avslutningskonferansen Oslo 13.3.15 Hva kan en lære av Lærende Regioner? Innlegg på avslutningskonferansen Oslo 13.3.15 Disposisjon Mitt fokus er hvordan LR-resultater kan være til hjelp for dem vil skape bedre kvalitet i undervisning: Det

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)

Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) En studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Øyvind Haugneland Masteroppgave i Statsvitenskap

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Hvordan forstår vi organisasjon?

Hvordan forstår vi organisasjon? Hvordan forstår vi organisasjon? SOS 2001 Moderne sosiologisk teori 23. mars 2010 Fredrik Engelstad, ISS Hva mener vi med organisasjon? Kollektiver som er dannet for å mestre felles problemer, løse oppgaver

Detaljer

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt Praktisk prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Organisasjon og endring

Organisasjon og endring 1 Organisasjon og endring «Fallgruver og muligheter» Det relevante museum, 07.10.13 Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap oscar.amundsen@ntnu.no 2 Morgenbladet 5.nov.2009 Dagsavisen.no /

Detaljer

Forutsetninger for å ta forskning i bruk

Forutsetninger for å ta forskning i bruk Forutsetninger for å ta forskning i bruk Magnus Gulbrandsen Professor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo Presentasjon på NAV-konferansen 19. oktober 2016 Om meg Tverrfaglig

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Keitsch 2001 Seminar Lecture

Keitsch 2001 Seminar Lecture Problemløsnings-diskursen Utfordrer ikke økonomisk vekst og den liberale kapitalismen (reformistisk) Miljøproblemene kan løses med tradisjonelle virkemidler (prosaisk) Tre måter å løse miljøproblemene

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Oppgavesettet består av 7 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Oppgavene teller som oppgitt ved sensurering.

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Oppgavesettet består av 7 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Oppgavene teller som oppgitt ved sensurering. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10106 Emne: Organisasjonsteori Ny og utsatt eksamen Dato: 9.1.2015 Eksamenstid: kl. 9.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Juliane Riese Eksamensoppgaven:

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Samfunnsvitenskapelig metode Introduksjon (Ringdal kap. 1, 3 og 4) Samfunnsvitenskapelig metode Forskningsspørsmål

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår

Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår Sammendrag: TØI-rapport 1060/2010 Forfatter(e): Silvia J. Olsen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2010, 90 sider Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår Fristilling gir

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

Mellomledelse. Hvorfor ikke alt blir som planlagt. www.nhh.no. ole.hope@nhh.no 04.10.11

Mellomledelse. Hvorfor ikke alt blir som planlagt. www.nhh.no. ole.hope@nhh.no 04.10.11 Mellomledelse Hvorfor ikke alt blir som planlagt ole.hope@nhh.no 04.10.11 www.nhh.no Agenda Strategifaglig bakteppe «Strategy As Practice» Hva er en mellomleder Strategisk endring hvorfor ikke alt blir

Detaljer

Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid. Thomas Nordahl

Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid. Thomas Nordahl Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid 20.03.09 Forsknings- og utviklingsarbeid Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) kan forstås som: Systematisk arbeid som anvender eksisterende

Detaljer

SENSURVEILEDNING PED 1015 HØST 2015

SENSURVEILEDNING PED 1015 HØST 2015 SENSURVEILEDNING PED 1015 HØST 2015 Du er kontaktlærer for 9. klasse på Japp skole. Klassen preges av dårlig samhold, lite konstruktive diskusjoner og stor grad av konkurranse. Elevene er svært individorienterte

Detaljer

E K S A M E N. ordbøker fra andre språk til norsk. Kandidatene skal velge mellom oppgave 2a eller 2b.

E K S A M E N. ordbøker fra andre språk til norsk. Kandidatene skal velge mellom oppgave 2a eller 2b. HANDELSHØYSKOLEN E K S A M E N Emnekode: ORG 104 Emnenavn: Organisasjon og ledelse Dato: 2. desember 2014 Varighet: 0900-1300 Antall sider inkl. forside: 7 Tillatte hjelpemidler: Norsk ordbok, ordbøker

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09

Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09 Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09 Jeg skal i mitt innlegg gi et bilde av sentrale endringsprosesser som vi har sett innenfor norsk frivillig sektor

Detaljer

Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231.

Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. Tematikk: Oppsummere hovedpunktene fra sist forelesning. Dokumentstudier

Detaljer

1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER

1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER Innhold Takk... 5 Forord... 6 Bokens struktur og bruk... 15 Del 1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER... 17 Kapittel 1 Prosesser og aktører... 19 Kapittel 2 Bokens filosofiske utgangspunkt... 24

Detaljer

Endringsoppgave: Ledermøtet som verktøy for utvikling. Nasjonalt topplederprogram. Anita Kvendseth Kull 20

Endringsoppgave: Ledermøtet som verktøy for utvikling. Nasjonalt topplederprogram. Anita Kvendseth Kull 20 Endringsoppgave: Ledermøtet som verktøy for utvikling Nasjonalt topplederprogram Anita Kvendseth Kull 20 Molde/ Oslo 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Helse Møre og Romsdal HF

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17. 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21

Innholdsfortegnelse. Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17. 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21 Innledning...15 Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21 Organisasjonslæring som den lærende organisasjon...25 Dobbeltkretslæring...26 Den

Detaljer

OPPGAVESETT TIL SEMINARER

OPPGAVESETT TIL SEMINARER SOS1003 SOSIOLOGIENS KLASSIKERE OG DET MODERNE SAMFUNN VÅR 2004 OPPGAVESETT TIL SEMINARER Oppgave 1 I. A) Hva kjennetegner menneskesynet til Marx? B) Gjør rede for grunntrekkene ved den materialistiske

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON

DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON John Richard Hanssen Trondheim, 14. januar 2014 14.01.2014 Medlem i Atelier Ilsvika og Skapende sirkler. Begge virksomhetene (samvirkene) er tverrfaglige i grenselandet

Detaljer

E-forvaltning og e-e demokrati, teknologi og organisering Pensum: Tranvik (2008), kapittel 1-31

E-forvaltning og e-e demokrati, teknologi og organisering Pensum: Tranvik (2008), kapittel 1-31 E-forvaltning og e-e demokrati, teknologi og organisering Pensum: Tranvik (2008), kapittel 1-31 Disposisjon Fokus påp å forklare teoretiske perspektiver og konsepter Mindre fokus påp empiriske detaljer

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382 Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 382 2016 Tittel: Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag TF-rapport nr: 382 Forfatter(e):

Detaljer

Sosiokulturelle stedsanalyser tilnærming og metodologi

Sosiokulturelle stedsanalyser tilnærming og metodologi Sosiokulturelle stedsanalyser tilnærming og metodologi Per Gunnar Røe Førsteamanuensis i samfunnsgeografi, UiO Forsker ved NIBR Tre kulturgeografiske tradisjoner 1. Studiet av forholdet mellom kulturlandskap

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer