ORG200 - Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning. Høst Spørsmål 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORG200 - Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning. Høst 2014. Spørsmål 1."

Transkript

1 ORG200 - Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning Høst 2014 Spørsmål 1. Innenfor organisasjonsteori, argumenterer Christensen og kolleger at det er to hovedtilnærminger som representerer ulike perspektiver på organisasjoner. Den første er en instrumentell tilnærming og deles videre i to, nemlig i en hierarkisk basert variant og en forhandlingsvariant. Den andre er en institusjonell tilnærming og deles også videre i to perspektiver, nemlig i et kulturperspektiv og et myteperspektiv. Jeg vil først ta for meg den instrumentelle tilnærmingen, før jeg går over på den institusjonelle tilnærmingen. Jeg vil også drøfte perspektivene nærmere til deres tilnærming til viktige organisatoriske dimensjoner om følgende, a) mål og verdier, b) ledelse og styring, og c) reform og endring. Den instrumentelle tilnærmingen, eller det instrumentelle perspektivet, går i hovedsak ut på at man ser på organisasjoner som redskap eller verktøy, og fokuserer for det meste på strukturelle og formelle trekk ved organisasjonen. Det er for det meste hvordan organisasjonens struktur ser ut som påvirker hvordan organisasjonen fungerer innvendig. Som nevnt ovenfor, er denne tilnærmingen delt i to. Den hierarkisk baserte varienten fokuserer på hovedtanken bak Henry Mintzbergs 'byråkratisk organisasjonsform', hvor det er fokus på vertikale hierarkier med overordende og underordnede, arbeidsdeling og rutiner som preger organisasjonens utforming både utvendig og innvendig. Forhandlingsvarianten fokuserer mer på at det er forhandlinger og kompromisser som preger organisasjonens utforming. Det bør også nevnes at en organisasjons omgivelser deles i to av Christensen, nemlig i tekniske omgivelser og handlingsmiljøet (task environment), hvorav sistnevnte omhandler de aktører og andre som en organisasjon er særlig avhengig av for å få tilført ressurser eller for måloppnåing og som kan kontrolleres slik som de eksterne aktørene, mens førstnevnte er faktorer som ikke kan kontrolles, men kun påvirkes slik som finanskriser. Den institusjonelle tilnærmingen er også delt i to. Selv om de er to ulike perspektiver, deler kulturperspektivet og mytepersepktivet en god del fellestrekk. Kulturperspektivet, eller forestillingen om institusjonaliserte organisasjoner, retter sitt fokus på organisasjonens kultur, tradisjoner og lignende. Det er fokus på å ivareta det som var før, hvilke symboler de begynte med, hvilken kultur blant organisasjonsmedlemmene som var tilstede da og fremdeles er der idag, og hvordan kultur innad en organisasjon er med på å styrke fellesskapet. Det sies at organisasjonskulturen er det 'integrative limet' som holder organisasjonen sammen. Myteperspektivet, eller forestillingen om institusjonaliserte omgivelser, retter sitt fokus på omgivelsene og legitimitet. Her er det viktig at organisasjonen framstår som moderne og forandringsvillig, samt at den tar hensyn til omgivelsene. Myteperspektivet fremhever også at organisasjoner blir stadig mer like hverandre over tid, som blir referet til som 'isomorfi'. Innen begge disse perspektivene er det fokus på uformelle normer, verdier og identiteter som gradvis og over tid vokser fram i organisasjonen. I den førstnevnte rettes det mer fokus på normer og verdier som de ansatte i organisasjonen bringer med seg inn når de blir ansatt. Med tanke på at alle mennesker har ulike sosiale bakgrunner, ulike religioner, ulike språk, og lignende, er det disse som preger hvordan kulturen innen en organisasjon formes. Det nevnes også av Christensen at det er en fordel at de ansatte 'presosialiseres', noe som går ut på at det heller vil være lettere for en med juridisk utdannelsesbakgrunn å tilpasse seg miljøet og kulturen innenfor en jobb i offentlig forvaltning, enn det hadde vært for den samme personen å tilpasse seg i en jobb innen utdanning, for eksempel. Innen myteperspektivet er det også fokus på det som Christensen refererer til som institusjonalisering. Dette går ut på at ettersom en organisasjon opprettes, vil de første ansatte ha sine egne verdier og normer som de tar med seg inn. Etterhvert vil felles normer og verdier vokse fram over tid, og dette vil føre til at organisasjonen såkalt institusjonaliseres. Alle organisasjoner er ulike, og dette vil på sin side føre til at hver enkelt organisasjon utvikler sin egen sjel, identitet eller misjon som er spesifikk for denne organisasjonen. Resultatet blir da en institusjonalisert organisasjon.

2 Mål og verdier Innenfor mål og verdier, er det en del variasjoner mellom de ulike tre perspektivene, henholdsvis det instrumentelle, kulturelle og mytepersepktivet. I det instrumentelle perspektivet framgår det klart at mål følger etter strukturen. Dette innebærer at siden de fleste, om ikke alle, organisasjoner baserer seg på hierarki med overordnede og underordnede, vil mål utspringe fra de overordnede, og det forventes at de underordnede skal følge disse. Christensen argumenterer for ulike grunner til hvorfor de underordnede adlyder de overordnede. En av grunnene er det han nevner som at det blir upersonlig, i den forstand at mål gitt av organisasjonsledelsen skal følges fordi de ikke er ens egne mål. Det går ut på respekt og disiplin. En annen grunn han nevner går på opprykking, nemlig at de ansatte følger målene fordi de vil rykke oppover i hierarkiet og skaffe seg bedre posisjoner og stillinger, og/eller høyere lønn. Innen kulturperspektivet, argumenterer Christensen for at mål og verdier vokser fram internt i organisasjonen. Dette går ut på at man ser på tidligere tradisjoner og symbolske aspekter ved organisasjonen, og bruker disse som rammer for å sette mål. Han nevner også begrepet stiavhengighet, som går ut på at man ser på hva som har fungert godt i organisasjonen fra begynnelsen av, og retter sitt fokus på dette. Tankegangen er enkel: Fungerte det da, fungerer det nå. Problemet ved denne tankegangen er at omgivelsene utenfor organisasjonen stadig endrer seg, enten man befinner seg i en stabil og homogen omgivelse, eller i en skiftende og heterogen omgivelse. Tiden endrer seg, nye oppdagelser og oppfinnelser dukker stadig opp, og dette er det helt essensielt for organisasjoner å følger med på. Innen myteperspektivet argumenteres det for at mål og verdier vokser fram eksternt, altså utenfor organisasjonen, nemlig i omgivelsene. I dette perspektivet fokuseres det på legitimitet, både at man oppfører seg som en legitim organisasjon og at man blir oppfattet som legitim utenfra. Organisasjoner må se i omgivelsene, altså hos de ulike aktørene for eksempel som er knyttet til organisasjonen, og utvikle sine mål og verdier etter dem. Det argumenteres at en organisasjon både opplever indre og ytre press. Indre press kommer fra de ansatte selv og hvilke mål og verdier de tar med seg inn, mens ytre press kommer fra omgivelsene rundt som hva som oppfattes av dem som viktige mål og verdier en organisasjon burde ha. Et til viktig trekk organisasjoner burde ha, er å bli oppfattet som moderne. Dette legges det mye vekt på innen myteperspektivet. Organisasjonen kan i tillegg forholde seg til mål og verdier enten passivt eller aktivt. Ved en passiv tilnærming, trekker ledelsen seg såkalt tilbake og innfører og implemterer mål og verdier som ses på legitime og moderne i omgivelsene. Disse blir trukket inn og satset på, i hovedgrunn fordi om en organisasjon følger og hører på de rundt, vil de oppnå bedre resultater innen alle felt. Ved en aktiv tilnærming, velger ledelsen innen organisasjonen å selv sette egne mål og verdier, og å følge disse. Ledelse og styring Med hensyn til ledelse og styring, finnes det igjen en del variasjoner mellom de ulike perspektivene. I det instrumentelle perspektivet er det fokus på styring framfor ledelse, som kan kobles til Mintzbergs byråkratisk organisasjonsform. De som styrer, er de som innehar høye hierarkiske posisjoner. Det framgår av den formelle organisasjonsstrukturen hvem som er overordnet og hvem som er underordnet, og det er regler og lover knyttet til dette systemet som skal sikre styringen innen en organisasjon. Det tas for gitt at de underordnede skal følge de over. Som nevnt ovenfor, nevnes det minst to grunner av Christensen på hvorfor det akkurat er slik, og disse knyttes til respekt, disiplin og opprykking. I kulturperspektivet er det, i motsetning til det instrumentelle perspektivet, fokus på verdiledelse framfor styring. Her er det blitt lagt vekt på prestasjonsbasert, eller ytelsesbasert, avlønning. Det framheves også av Christensen at ledere ikke alltid trenger å ha en hierarkisk basert posisjon for å utøve ledelse og styring, men at uformelle ledere kan oppstå. Dette enten i ulike avdelinger, eller i ulike grupper, og så videre. Noe som er essensielt, er at om lederne innehar en formell eller en uformelle posisjon, så skal det settes fokus på tradisjoner og symboler ved organisasjonen. Disse skal ivaretas og fremmes. Christensen nevner også at ulike subkulturer kan oppstå innenfor organisasjoner. Begrepet subkulturer går ut på at ansatte innen en organisasjon går sammen fordi de føler en viss type tilknytning til disse menneskene. Grunner til dette kan være basert på at de har lik

3 utdanning, lik sosial bakgrunn, likt språk, og så videre. Innen myteperspektivet er det fokus på en skjønnsbasert ledelse. Det legges vekt på at ledere skal ha en karisma. Det er også her sterkt fokus på omgivelsene og på hva som blir oppfattet som moderne fra deres side. Reform og endring Det instrumentelle perspektivet framhever at reformer og endringer skal skje etter strukturen. Innen den hierarkisk baserte varianten påpekes det at de overordnede innfører reformer som de underordnede skal følge, mens det ifølge forhandlingsvarianten er mer fokus på kompromisser og forhandlinger mellom ledelsen og de ansatte når det gjelder endringer. Det kulturelle perspektivet argumenterer for at reformer og endringer skal skje i enighet med allerede tilstedeværende tradisjoner og kulturer. Ledelsen må ta hensyn til hvordan den etablerte kulturen er, og utvikle endringer utifra dette. Dersom det er uenighet blant de ansatte, eller at en endring går imot allerede etablerte normer og verdier, kan de velge å ikke iverksette endringen for å ikke skape konflikter. Myteperspektivet retter seg igjen til omgivelsene ved dette punktet. Det er viktig for en organisasjon å framstå som moderne og forandringsvillig, og derfor tar de i bruk reformer og endringer etterhvert som omgivelsene krever eller ønsker dette av dem. Siden omgivelsene stadig skifter på seg, er det viktig å være tilpasningsdyktig og villig til å endre organisasjonen for å hele tiden bli sett på som moderne og ny, framfor utdatert. Spørsmål 3. I følge OECD-rapporten, har det skjedd en rekke forandringer og endringer de siste årene. Behov for forandringer har økt siden begrepet om globalisering ble innført. Internett har tatt over verden og alle mulig informasjon om alt mulig er nå tilgjengelig på nettet. Dette har ført til at det har blitt lettere for flere og flere mennesker å skaffe seg den nødvendige informasjonen de trenger, eller ønsker, om hvordan andre har det andre steder i verden. Slik har det også blitt rettet mer oppmerksomhet på ulike typer type styresett rundt omkring i verden. For eksempel, har antallet av demokratiske styreformer har økt drastisk de siste tiårene, hvertfall etter oppløsningen av Sovjetunionen i I OECD-rapporten settes det fokus på at det har vært gjennomført en rekke statlige reformer i de fleste av OECD-landene, og dette med fokus på å ha et såkalt 'åpent styresett' (open government) og på å innføre dette i flest mulig land. Et 'åpent styresett' går ut på tre hovedfaktorer, nemlig transparency, accountability og responsiveness. Disse går ut på at stater og regjeringer skal være mer tilgjengelige for folket, at de skal være mer åpne i den forstand at ingenting skal holdes skjult for befolkningen, at de skal rette sitt fokus på folket og høre etter på hva de sier og mener. Som nevnt ovenfor, åpnet opprettelsen av the World Wide Web, eller internettet, opp flere muligheter for folket. Verden var ikke lenger så stor, siden alle nå ble knyttet sammen på nettet. Dette var en av områdene som reformene fokuserte på. Et eksempel er reformen som skjedd i UK med opprettelsen av e-government, samt i et til land i de Arabiske emiratene (kandidaten referer her til videoen som ble avspilt under en forelesning av Pinheiro vedrørende dette temaet). Målet med denne reformen var at alt skulle være tilgjengelig på nettet, at man nærmest ikke trengte å gå ut av døra. Alt innenfor helse, utdanning, økonomi, og så videre skulle man kunne gjøre selv fra sitt eget hjem, fra sin egen datamaskin. Regjeringens mål var å være mest mulig tilgjengelig for folket, og å skape en tilknytning til dem ved å innføre dette, såkalt enkle, systemet. Problemet ved denne reformen var at mange ikke forstod seg på det. De hadde heller ikke laget en perfekt og feilfri versjon, og ulike problemer oppstod underveis. Dette gjelder i UK. I et av landene i de Arabiske emiratene hvor dette systemet også ble innført, hadde dette systemet større framgang. Reformene utført i OECD-landene går nærmest kun på måten et styresett er utformet, og hvordan dette kan forbedres. Med innføringen av New Public Management (NPM) på 1980-tallet, ble det fokus

4 på effektivitet og hvordan en best kunne oppnå høye og bra resultater på kostnadseffektivitet uten at det ga lave verdier på andre faktorer. Det var her også fokus på desentralisering, vertikal fristilling, markedsbaserte mekansimer og prestasjonsytelse, samt at trekk ved private organisasjoner med stort utbytte skulle overføres til offentlige. NPM oppstod som en respons til de økonomiske krisene i både Australia og New Zealand på 1980-tallet. Med desentralisering skulle makten overføres fra de på toppen til nærmest de på bunnen, noe som førte til at politikere mistet makten sin til fordel for, for eksempel, ledere innen administrasjon, divisjonsledere, og så videre. Dette går også ut på vertikal fristilling, nemlig at det nå heller skulle opprettes flere underenheter som hver skulle rapportere til sin leder, som så skulle rapportere videre. Problemet med dette var at, som nevnt, politikere mistet makten sin. En av fordelene, derimot, var at med markedsbaserte mekanismer, så skulle det nå heller settes fokus på folket, forbrukerne, kundene. Organisasjonene og statene skulle nå bevege seg fra å ha fokus på profitt og ressurser til å ha fokus på folkets behov. Det gikk fra en såkalt 'topp til bunn'- styreform til en 'bunn til topp'-styreform. Men dette kan ikke sies om alle områder. Etter reformene, fikk staten i flere land en større rolle. Nå som det var fokus på åpenhet og lydhørhet, oppstod det også nye problemer knyttet til dette. Essensiselt i reformene var at styresettet skulle, som nevnt, bli mer åpent og all informasjon skulle ligge tilgjengelig på nettet. Dette førte til at problemer knyttet til terror, for eksempel, økte. Med tanke på at alle kunne se alt, hadde ikke de lenger kontroll over nøyaktig hvem som kunne se alt. Det kan argumenteres for at å åpne et styresett, til en viss grad også åpner opp for sårbarhet. I tillegg til dette, har staten som en tjenesteyter i de fleste OECD-land fungert ganske bra. Dette innebærer at folket har satt pris på og vært fornøyde med det tilbudet staten har av ulike offentlige tjenester. Til tross for tilfredsheten, har flere undersøkelser vist at folket i ulike land ikke stoler helt på staten. Med reformene ble det også lagt vekt på at ingenting skulle skjules for folket, at alt skulle ligge tilgjengelig ute, at ingen politiske avgjørelser eller lignende skulle tas i det skjulte. Dette var ment for å øke tilliten hos folket. Det har vært flere eksempler gjennom tidene som påpeker at anarki kommer til å bryte ut om mistilliten og misnøyen fra folket sin side mot staten øker. Norge har på sin side vært sett på som en 'reluctant reformer' i den forstand at Norge har vært forsiktige når det kommer til reformer. Men de kan også bli sett på som en 'ambivalent reformer' som tar for seg én konkret drastisk reform, slik som NAV-reformen i 2010 med sammenslåingen av Aetat og Rikstrygdeverket, samt opprettelsen av et tett samarbeid med velferdstjenesten. Målene til NAVreformen var først og fremst å få flest mulige ut i jobb og av stønad og trygd, øke den serviceorienterte delen med tettere og bedre kontakt med brukerne og sist men ikke minst å øke effektiviteten. Dette med effektivitet går gjennom alle reformer. Sammenslåing var ikke så lett med tanke på kulturperspektivet. Kulturene fra de tre organisasjonene skulle slås sammen, og det er ikke ofte at det skjer uten såkalte kulturkrasj siden hver kultur har sine egne institusjonaliserte verdier og normer og sine egne kulturer og tradisjoner. I tillegg til dette, ble det også innført desentralisering med å opprette et NAV-kontor i hvert av fylkene og kommunene for å komme tettere inn på folket og heller bli sett på som en såkalt 'nabo'. Det viste seg at effektivitet ble til en viss grad oppnådd, men servicedelen kan det sies at har blitt forskyvet litt. Spørsmål 4. I mange land har høyere utdanning- og helsesektoren vært målet for flere sentrale reformer de siste årene. Det har her blitt fokusert veldig mye, om ikke helt, på New Public Management (NPM), en reformbølge som oppstod på 1980-tallet som følge av finanskrisene i Australia og New Zealand. Først, vil jeg ta for meg hva NPM går ut på, før jeg går over til hvilke mål, verktøy og effekter som disse reformene har hatt i disse to sektorene. New Public Management ble utviklet som en respons mot det gamle systemet om sentralisering og fokus på profitt og ressurs, slik som det er i private organisasjoner blant annet. Det skulle nå overføres trekk fra private organisasjoner til offentlig organisasjoner, i tillegg til at det nå var brukeren eller forbukeren som var i sentrum. Det var ikke lenger nok at staten var til stede - nå skulle den være effektiv på alle mulig måter. Det var ikke nok at de offentlige tjenestene var gode - nå

5 skulle også de ulike organisasjonene som tilbød disse tjenestene være gode. Det ble også innført markedsbaserte mekanismer og prestasjonsbasert måling, samt mål- og resultatstyring. De gitte målene skulle være operasjonaliserbare, klare og tydelige. De skulle være mulige for etterprøvning innen punktet om resultatmåling, samt skulle resultatene enten belønnes eller straffes med bruk av incentiver innen punktet om resultatoppfølgning. Dette er helt essensielt innen NPM, nemlig fokus på prestasjon eller ytelse (performance). Et annet veldig viktig trekk er fokuset på effektivitet. Det ble også fokus på desentralisering og opprettelsen av underenheter med sine avdelingsledere og gitt beslutningsmyndighet til dem. Innen høyere utdanningssektoren, har tiden vist at reformer er nødvendige for fornyelse og oppdatering, samt fokus på å virke og å være moderne. Da NPM ble introdusert innenfor utdanningssektoren, skjedde det en rekke endringer. Universiteter er et eksempel på en av Mintzbergs organisasjonsformer, nemlig det profesjonelle byråkrati. Her legges det vekt på rutiner, arbeidsdeling og hierarki, samt spesialisering. Det er her vekten ligger. Med tanke på at universiteter har ulike fagområder, slik som språk, filosofi, medisin, statsvitenskap, og så videre, er det nødvendig med spesialisering innenfor disse områdene. Innenfor utdanningssektoren har de nå begynt å fokusere på 'managerialism', et begrep som betegner at det er ledere som skal styre universitetene, og ikke lærerne eller professorene, slik det var tidligere. Det ble nå fokus på å opprette underenheter, slik som nevnt av NPM, med en avdeling for hver av de ulike fakultetene. Hver av fakultetene skulle også ha sin leder som de rapporterte til, og dette ble innført via desentralisering. Disse underlederne skulle ha beslutningsmyndighet, og ble nesten overlatt til å styre de under seg slik som de ønsket. Dette går også på vertikal fristilling, ved at det skal være mer fleksibelt mellom de ulike hierarkiske nivåene. For eksempel er Universitetet i Agder delt i to, med et organisasjonskart som er akademisk og et som er administrativt. Rektoren og rektorstyret er øverst, etterfulgt av forskjellige utvalg som også er med på å påvirke universitetet, slik som Studentutvalget, etterfulgt av andre grener slike som bibliotektet, IKT-avdelingen, driftsledelsen, osv. Videre finner vi de ulike fakultetene og deres underenheter. Noe som er aktuelt for universiteter kan trekkes fra myteperspektivet om at universiteter stadig prøver å etterligne hverandre ved at myter er moter, som både kommer og går og prøves å følges av alle involverte. Sammenslåinger er også aktuelle her i Norge. Universitetet i Agder fikk tilbud om å slå seg sammen med Universitetet i Telemark, men på grunn av ulike grunner skjedde ikke denne sammenslåingen. De valgte istedet å inngå et samarbeid med dem. Det bør også nevnes at etter reformen, har universitetene blitt som en blanding mellom to av Mintzbergs organisasjonsformer, nemlig den divisjonaliserte organisasjonsformen med trekk fra det profesjonelle byråkratiet. Dette på grunn av opprettelsen av underenheter med spesialiserte, profesjonelle ledere, samt hierarkisk basert struktur med delegert beslutningsmyndighet. Innen helsesektoren, har det skjedd mange forandringer, hvorav disse også har fokusert på NPM. Her har det også blitt brukt 'managerialism' med fokus på ledere med både administrasjons- og profesjonsutdannelse. Før hadde lederne i sykehus en utdannelse kun basert på det administrative feltet, og skulle ta for seg alt av budsjetter, regnskap, og så videre. Dette kan relateres til kulturperspektivet hvor det oppstår konflikter mellom ledere på den ene siden og leger og sykepleiere på den andre siden. Det kan lett tenkes at en utdannet lege eller sykepleier vil ha noen problemer med å følge beslutninger gitt fra ledelsen om de mangler medisinsk bakgrunn. Kanskje ser de som sitter øverst i ledelsen ned på de andre, kanskje de tror de er bedre, kanskje de under, altså legene og sykepleierne, ikke vil ta imot ordre fra en uten samme utdannelse som dem. Derfor ble det innført et krav om at ledere måtte både ha en administrativ utdannelse og en profesjonsutdannelse. Per 2009 hadde 43% av lederne i norske sykehus en administrativ utdannelse, i tillegg til profesjonsutdannelsen. Det som også er tilfellet, er at mange leger i lederstillinger fremdeles vil holde på med legearbeidet sitt, noe som fører til overflod av arbeid hos disse. Med innføringen av NPM, ble det også innført mål- og resultatstyring, som nevnt tidligere i oppgaven. Et av problemene med slik type regulering, er at det ofte kan oppstå situasjoner hvor man fokuserer på det målbare framfor det viktige. Et eksempel på dette kan være at et sykehus som vet de får belønningsincentiver for hver pasient de skriver ut, vil da heller begynne å fokusere på å skrive ut flest mulig pasienter, framfor å ha dem lagt inn så lenge som nødvendig. Det bør også nevnes at med reformen ble begrepet om at 'pengene følger forbruken' innført.

6

NAV-REFORMEN. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet

NAV-REFORMEN. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV-REFORMEN En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Ulla Finnerud Nielsen Mastergradsoppgave ved Institutt for statsvitenskap

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Karin-Elin Berg. Studentevalueringer som styringsverktøy Kontroll eller læring?

Karin-Elin Berg. Studentevalueringer som styringsverktøy Kontroll eller læring? Karin-Elin Berg Studentevalueringer som styringsverktøy Kontroll eller læring? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2014 1 Sammendrag/Abstract

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020

Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020 NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2006 Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020 Siri M. Esperø og Hilde Jordan Pettersen NORUT

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen Masteroppgave Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitet i Bergen Vår 2007 Lubna Jaffery

Detaljer

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner !! "#$% &'(()(**+ Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner ! "##$ # #% #% #$ "&!# '& # "$( )! #*"+ $,! * $ $+ -! # - $, # %./(/,! -! $ $ -##-% (01(2$! - #! *#! $ " #3!"!

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? Ingrid Gonsholt Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Juni

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave

Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave Christian Hillestad Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Foretaksreformen Katalysator, destabilisator og diktator

Foretaksreformen Katalysator, destabilisator og diktator Reform dynamics in health care: a comparative research program Anita M. K. Vikingstad Foretaksreformen Katalysator, destabilisator og diktator - En studie av strukturendringer i et lokalt foretak før og

Detaljer

Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen!

Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen! M A S T E R O P P G A V E Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen! En studie av erfaringer med integrert politisk og militærfaglig strategisk ledelse i Forsvaret, i lys av instrumentelle og

Detaljer

Omgivelser og organisasjoner i endring

Omgivelser og organisasjoner i endring Omgivelser og organisasjoner i endring Semesteroppgave i OADM1001 ved UiO Høsten 2010 Skrevet av Hallvard Stavnes Mørck Antall ord: 2955 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og problemstilling... 3 2. Organisasjonsendringsteori...

Detaljer

Teamekspansjon. - en casestudie av en teamekspansjonsprosess i en nyetablert virksomhet. Stine Holand

Teamekspansjon. - en casestudie av en teamekspansjonsprosess i en nyetablert virksomhet. Stine Holand Teamekspansjon - en casestudie av en teamekspansjonsprosess i en nyetablert virksomhet av Stine Holand Mastergradsoppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole

Detaljer

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy?

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Avdeling for økonomi og ledelsesfag Edin Pita Masteroppgave Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Performance appraisal - a useful management tool? MPA 7 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket

Detaljer

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år?

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING ASSS-en ide på reise Institusjonalisert etter 25 år? Geir Andersen Masteroppgave i erfaringsbasert master i strategisk

Detaljer

Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune?

Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune? BACHELOROPPGAVE AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSVITENSKAP ORGANISASJON OG LEDELSE Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune?

Detaljer

Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene

Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene «Vi spiller på lag» Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene PER ERIK SOLEM BODIL HØISTAD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/00 Norsk

Detaljer

Masteroppgave organisasjon og ledelse

Masteroppgave organisasjon og ledelse Masteroppgave organisasjon og ledelse Innføring av Elektronisk dokumentasjon av sykepleie umiddelbar suksess eller usikker tålmodighetsprøve? Utarbeidet av: Annette Hole Sjøborg og Bjørn Christian Hauge

Detaljer

NAV mål, visjoner og resultater;

NAV mål, visjoner og resultater; NAV mål, visjoner og resultater; En studie av den nye arbeid og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management. Heidi Michelsen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Obligatorisk oppgave i faget Organisasjons struktur og prosjektstyring: Sentrale organisasjonsteoretiske begreper

Obligatorisk oppgave i faget Organisasjons struktur og prosjektstyring: Sentrale organisasjonsteoretiske begreper Obligatorisk oppgave i faget Organisasjons struktur og prosjektstyring: Sentrale organisasjonsteoretiske begreper Utarbeidet av Janike Raaen Einerkjær Høsten 2002 Forord Dette er en obligatorisk oppgave

Detaljer

Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine?

Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine? Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine? Elin Nerdahl Veileder Dag Olaf Torjesen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer