Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av bedrifters innovasjonsevne"

Transkript

1 Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B. Wollebæk

2 Problemstilling: Hvordan legger diskursive forutsetninger for kompetansemegling føringer på muligheten bedrifter i målgruppen har for å øke sin innovasjonsevne?

3 Med utgangspunkt i et moderat sosialkonstruktivistisk vitenskapsperspektiv, forsøker jeg å nå de ulike meglernes fortolkning av sin egen oppgave gjennom hvordan de snakker om dem. Det vi si hva som er meglernes diskurser.

4 Fra kompetansemeglers munn Det er ikke forskningen i seg selv som er utviklende, men at bedriftene gjør noe annet på en ny måte. Ja, også kan det godt hende at det da skal inn noe forskning på det, men, men, men det viktigste altså vi hadde ikke, jeg tror bedriftene overlever mer med at de blir forandringsvillige enn at vi banker ned noe forskning. hvis det ikke er holdt jeg på og si, forskningsmiljøer du drar inn, så kan jeg ikke skjønne at det har noe i programmet å gjøre, det kan godt være ikke-teknisk.(..)altså hele vitsen med programmet så vidt jeg skjønner det er jo å koble, eller få bedrifter til å dra nytte av det som foregår på forskningsinstituttene.. Jeg synes det er en tendens til at FoUbegrepet blir tolket som noe teknologisk innen dette programmet (..)men uansett, den ikke-teknologiske delen, eller ikkeekspertkunnskapen den er óg viktig. Jeg synes at FoU-begrepet har blitt for enkelt, og det har jeg tatt med meg inn i kompetansemeglinga da. vi fører jo på mange måter tradisjonene videre i TEFT, altså vi er jo der fordi vi jobba i TEFT tidligere (..) Vi har en, vi, vi, våre våre, vårt barn er på en måte teknologi. (..) Men det er helt klart at i dette her opplegget her så har vi også ansvar for å megle andre ting enn nødvendigvis bare teknologi.(..) Det er ikke så sikkert at vi bruker så mye tid på akkurat det

5 Dette med myke verdier, altså det som ikke er rent sånn derre teknologiske problemstillinger kremt kremt, er ikke alltid like populært å dekke gjennom dette programmet, selv om det står (...)Men veldig mange programmer er jo sånn at alt som har med sånne verdier å gjøre det, det er veldig vanskelig på en måte å, det blir så, det regnes som så kommersielt liksom. Hehehe.

6 vi jobber ikke med bedriften konkret på den måten at vi er inne som konsulenter og skal prøve å lære dem noen metoder eller noe sånt noe, det er ikke med i oppgaven. Ja, altså vi prøver å gi dem (les: bedriftene) gode eksempler på vellykkede samarbeid med disse miljøene, altså vi deler ut smaksprøver på bruk av instituttene. Og det er det. jeg synes jo at det er ett snev av dette at det skal flyte, at det er så mye som kan flyte da fra forskningsinstitutter inn i bedrifter nesten på en naturlig måte at det er det prosjektet MEGLING skal være liksom, å bare forhandle det ene til det andre. Ja, som hånd i hanske her, det er mer som en kjøper og en selger som du da skal avtale pris og betingelser på, og DET har jeg litt problemer med.

7 Bedriftenes motivasjon og evne til å ta i bruk ny teknologi (..) det øker innovasjonsevnen vil jeg si, ikke sant? Altså jeg tenker innovasjon i et bredt spekter egentlig, ofte er det vel teknologisk innovasjon og sånn, men her tenker jeg innovasjoner i produktutvikling, markedsføring og alt mulig da.

8 Informasjonsmeglere Forstår innovasjon som store utviklinger/ sprang i form av teknologisk nyvinning. Innovasjon oppstår gjennom interaksjon mellom to kompetansemiljøer Målgruppen er teknologibedrifter med høy og akademisk spesialisert kompetanse bedriftene regnes som kompetansemiljø. Kun forskningsmiljø innenfor realfag anerkjennes som spesialisert nok til å bidra til innovasjon gjennom interaksjon med bedriftene. Meglernes rolle er å sette bedrifter i kontakt med forskningsmiljø med kompetanse innenfor fagfelt bedriften ikke er fortrolig med fra før. Bedriftsprosjektene er forprosjekt til mer omfattende prosjekt, og regnes som avsluttet etter at megleren har skapt kontakt mellom bedrift og forskningsmiljø. Bedriftsprosjektet skal legge grunnlaget for et teknologisk sprang som resulterer i et produkt/ prototyp. Bedriftsprosjektene skal følges opp med at bedriftene tilegner seg FoUbasert kunnskap innen et fagfelt som er nytt for dem.

9 Instituttsalgsmeglere Bedriftsprosjektene skal gi umiddelbare og konkrete resultat, og omfatter at bedriftene blir satt i kontakt med forskningsmiljø av en megler, for så å gjennomføre et kjøp av FoU-basert kunnskap. Bedriften skal kjøpe ferdigforedlet FoU-basert kunnskap fra forskningsmiljø som kan støtte direkte opp om, eller inngå i bedriftens allerede eksisterende produkter eller tjenester. Målgruppen er bedrifter som selvstendig og direkte kan dra nytte av den kunnskapen de kjøper, og som driver innenfor en teknologisk bransje. Forskningsmiljøene er ikke avgrenset til noen fagområder. All forskningsbasert kunnskap kan være nyttig, så lenge bedriften evner å dra nytte av den. Målet er ikke at innovasjon skal oppstå, men at bedriftene skal bli observant på forskningsinstituttenes potensial som leverandør av kunnskap.

10 Nettverksmeglere Forstår innovasjon som markedstilpassning, som oppstår ved at forskjellige bedrifter lærer sammen, og av hverandre i nettverk Målgruppen er bedrifter som har liten eller ingen erfaring med å lære gjennom interaksjon med andre bedrifter eller forskningsmiljø. Bedriftene kan tilhøre alle bransjer. Målet med bedriftsprosjektene er å legge til rette for at bedriftene skal lære å lære i første omgang sammen med andre bedrifter, for siden å bli i stand til å innovere gjennom interaksjon med forskningsmiljø ved behov. Bedriftenes egen kunnskapsutvikling er et viktigere fokus enn tilføring av FoU-basert kunnskap. Bedriftsprosjektenes består i at meglerne legger til rette for samarbeid mellom bedrifter gjennom å inspirere til deltagelse i nettverk, arrangere møter og bidra i gjennomføringen av disse. Megleren skal med andre ord bidra til å starte et nettverk som etter endt bedriftsprosjekt skal fungere selvstendig. Ekstern fagkompetanse tilknyttes i oppstarten av nettverksdannelsen ved at det blir gjennomført kurs eller foredrag som skal være til inspirasjon for å drive videre kunnskapsutvikling. Fagkompetansen kan like gjerne være fra et forskningsmiljø som fra andre kompetansemiljøer som f.eks. konsulentbedrifter.

11 Ulikheter i meningsmønstrene Begrepene Innovasjon, kunnskap og bedriftsprosjekt forstås og benyttes ulikt. Ambisjonene er ulike Læring vektlegges og forstås ulikt.

12 organisasjonslæring I bedriftsprosjektene vil bedriftene lære noe. De vil imidlertid lære på ulike måter. Teoretisk kan vi skille mellom: Enkeltkretslæring bedriften blir flinkere til å handle innenfor de forståelsesrammene som det allerede opereres med utgangspunkt i. Bedriftene ha taus kunnskap som de kan gjenspeile nyervervet, kodifisert kunnskap i. Bedrift som læringsarena. Dobbeltkretslæring Bedriften utvikles både faglig (f.eks. teknologisk) og organisasjonsmessig. Den organisasjonsmessige læringen skjer internt i bedriften, men blir først nødvendig i møtet med andre organisasjoner som den gjennom interaksjon har som formål å utvikle fagkunnskap sammen med. Bedriftene må utvikle sin tause kunnskap i møtet med andre aktører for at de sammen med andre aktører skal kunne utvikle kodifisert kunnskap. Bedrift som lærende aktør.

13

14

15 Utfordringsområder for informasjonsmeglerne Forutsetningene for at en strategi skal utlede en innovasjonsprosess slik den skisseres i den lineære lærings- og innovasjonsmodellen, krever at informasjonsmeglerne må velge bedrifter til programmet som allerede har forkunnskaper om det feltet de vil innovere innenfor. Forutsetningene for at en strategi skal utlede en innovasjonsprosess, slik den skisseres i den interaktive lærings- og innovasjonsmodellen, vil forinformasjonsmeglerne være at de er mer åpne i sine innholdsmessige målsettinger for innovasjonsprosessen, og at de tar høyde for at også organisasjonsmessig utvikling blir inkludert som en avgjørende faktor i den videre prosessen bedriften skal gjennom for å oppnå innovasjon. Det vil også ha betydning for informasjonsmeglerne å se utover bedrifter som baserer sin virksomhet på en vitenskapelig kunnskapsbeholdning. Dette kan åpne for at meglerne kan jobbe med å utvikle bedriftenes innovasjonsevner på forskjellige måter.

16 Utfordringsområder for instituttsalgsmeglerne Ved å vise vilje til å fokusere mer på bedriftenes indre behov for utvikling, enn på instituttenes behov for å bli markedsført gjennom programmet, kan bedriftene i neste omgang bli bedre i stand til å benytte seg av instituttene som ressurs i en innovasjonsprosess. Dette vil innebære at meglerne tar utfordringen det er å tilrettelegge for at bedriftene utvikler sin kunnskapsbase, og veileder dem gjennom de bedriftsmessige læringsprosesser som ligger til grunn for innovasjon.

17 Utfordringsområder for nettverksmeglerne For å gjennomføre innovasjonsprosesser, vil det være av betydning at forskningsmiljøet blir inkludert i prosessene. En utfordring for disse meglerne kan derfor være å følge bedriftene i en lengre periode enn det gjennomsnittlige bedriftsprosjekt.

18 Oppgavens begrensninger Det samfunnsvitenskapelige perspektivet Den tidlige fasen av programmet Ikke noe mer eller mindre enn en masteroppgave

19 I alle sammenhenger er det nyttig fra tid til annen å stille spørsmål ved ting du lenge har tatt for gitt. Bertrand Russel

20

21

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer