Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Oppsummering av prosjektets arbeid i år pr dato for statusrapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Oppsummering av prosjektets arbeid i år pr dato for statusrapportering"

Transkript

1 Statusrapport Skiemaet nnehoider0 rnaner eller fel. Generelt Tilskuddsortinin : Tilskuddsår: Tilskudd til.3obbsjansen 2013 Pr tnavn: "Full Serveri " - Et o lærin s ram for innvandrerkvinner som vil ut i 'obb Sakstittel hos IMDi (Autornauskgeneret basert på opplysningerom ordning,prosjektnavnog søker.låstog kar ikkeendres): P62Jobb 'ansen "Full Serverin " - Et ærin pr ram for innvandrerkvinner som vil ut i 'obb - Saksnr tilsk.mottaker Saksnr IMDi: Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) FUll serveringl Ja Nei Tilskuddsmotlaker OrgNr. VirlGomhet: Hovedsøker Enhet: I Hammerfest Kommune Sektor Samfunn 0... Hammerfest voksenopplæri /innvandrert... Postadresse: Postnr: Poststed: E-post;postriz,uak): Postboks 1224 /K 9616 HAMM ERFEST Oppsummering av prosjektets arbeid i år pr dato for statusrapportering Store deler av det formelle og økonomiske rundt kafedriften, og prosjektet i helhet, er avklart. Det er opprettet samarbeid med NAV lokalt. Det arbeides med et saksfremlegg til kommunestyret hvor det vil bli fremmet ønske om vedtak for omdisponering av sosialstønad til en egen "jobbsjansestønarf. Prosjektet har allerede to aktuelle deltakere. Det er i tillegg opprettet samarbeid mellom Hammerfest VGS og "Full Servering". En del av innholdet i programmet til kvinnene er, på bakgrunn av samarbeidet med VGS, fastiagt Lokalet er leid, og oppussingen av kafeen er så smått i gang. Innkjøp og bestillinger av inventar til kafeen er i startsfasen. Det er innhentet div. pristil bud. iprosjektet skal ha en stand på matfestivalen som avholdes i Hammerfest oktober. De første deltakerne i "full servering" skal stå på denne standen og presentere kafeen/prosjektet. I tillegg trl en 100 % prosjektleder er det ansatt en person som skal være 50 % delaktig i prosjektet i startsfasen. Vedkommende er på plass i slutten av oktober. Det er avlagt et besøk hos "Ny Sjanse" i Skedsmo. Her ble det overført gode erfaringer og materiale med tanke på innhold i programmet/opplæringen. Videre har prosjektleder opprettet profil og fått en rask opplæring i migranorsk, som er ment å brukes sammen med deltakerne som en del programmet Dette ble gjort med hjelp fra Hammerfest Voksenopplæringssenter. Det er både avlagt og bestått "etablererprøven" slik at prosjektet nå kan søke om serveringsbevillning, og deretter rapportere oppstart til Mattilsynet. Det er planlagt et informasjonsmøte for alle lederene i Hammerfest komm une for å sikre en dypere forankring av prosjektet. Status Målbeskrivelse r Som planlagt (å. Awik Gjennomføring Som planlagt Awik økonomi Som planlagt Awik Kommer hele tilskuddet fra IMDi til å bli brukt og regnskapsført i år? ( Nei (mindreforbruk) Beskrivelse av avvik og tiltak for å håndtere avvik

2 Da Full Servering er i oppstartsfasen er det en del formaliteter, samt både forutsette og uforusette kray, som må på plassfør prosjektet kan starte opp med dellakerne. Det har vært vanskelig å fastsette datoer for oppstart og gjennomføring da det har vært uvisst hvor lang tid enkelte prosesser har tatt. Den økonomiske rammen er i bilegg vanskelig å forutsi - spesielt med tanke ipå kommunens bidrag til prosjektet. Det er en del utgifter som påløper i oppstarten av et slik prosjekt larbeidet med prosjektet er likevel i full framdrift, og det jobbes kont nuerlig og målrettet hver dag. Målene ler de samme selv om datoene for oppstart og gjennomføring har flyttet på seg. Prosjektieder startet sitt arbeid 1. september. Konsekvenser for prosjektet - faglig og økonomisk Det vil ikke være noen faglige konsekvenseri prosjektet, selv om oppstarten tar noe lengre tid enn først anntatt. Av samme grunn kan det bli et mindreforbruk i utbetaling av stønad til deltakere, da disse ikke kommer i ga så tidli som antatt. Målbeskrivelse "ektrnål «Kvinnene i programmet skal få økt selvtillit og mestringsfølelse. Programmet skal skape motivasjon, gi kunnskap, erfaring og formell kompetanseslik at de blir i stand til å søke arbeid, utdanningstiltak, eller å etablere egne virksomheter i lokalsamfunnet. Etter endt program skal kvinnene være en ettertraktet ressursfor en potensiell arbeidsgiver» Uendret (4'Ønskes endret c Ønskes slettet Det vil i første omgang ikke bli fokusert på å etablere egen virksomhet. Dette vil være noe som eventuelt vil bli sett nærmere på når prosjeket er mer etablert. Nr esultatmeil (IkkebrukIirleskiftda dette ikkevises isammenctagssiden) Måltall aktisk r. nå I løpet av en 2 års periode skal 5 kvinner i prioritert gruppe ha vært gjennom prosjektet Inkludert andre målgrupper skal 10 kvinner være med i prosjektet. Uendret Ønskes endret r Ønskes slettet I løpet av en 2 års peridoe skal 5 kvinner i prioritert gruppe ha vært gjennom prosjektet. I løpet av 1 år skal det ha vært ti kvinner gjennom prosjektet, da inkludert alle målgrupper. 2 Etter endt program skal alle kvinnene ha fått seg jobb som kan føre til varig arbeid, eller søkt/startet på et utdanningsløp. 6b.Uendret r Ønskes endret r Ønskes slettet 1 I 3 Deltakerne skal ha kunnskap om mathygiene og matsikkerfiet Uendret r ønskes endret r Ønskes sletlet 4 Deltakeme skal inneha kompetanse, og vite om framgangsmåten for å starte egen bedrift C Uendret (. Ønskes endret r Ønskes slettet

3 Det er usikkert om dette blir en prioritet. Dette bør være et individueit tilbud til delt3kerne med tanke på språkferdigheter og motivasjon. 5 Hver deltaker skal skrive minst 5 jobbsøknader 2 mnd. før programmet er over Uendret r Ønskes endret C Ønskes slettet 6 Deltakerne skal ha tilegnet seg ord og uttrykk som man ofte anvender på en kafe og innenfor service, og være trygg på dette i samtale med en kunde (. Uendret r Ønskes endret C Ønskes slettet erkrad: 7 Kafen skal yte god service og være et godt tribud til byens befolkning og bedrifter Uendret r Ønskes endret r Ønskes slettet edmad: 8 Deltakerne skal være tilstede og markedsfør bedriften på 2 forskjellige arrangementer/messer I (. Uendret r Ønskes endret r Ønskes dettet erknac: g Kafeen/bedriften skal i løpet av progektperioden være en selybærende opplæringsbedrift når det gjelder økonomi og organisering. Uendret r Ønskes endret ( ønskes slettet Nr ålgruppe - deltakere (Ikke truk lin)eskift ea dett2 ikke vses Kvinner Menn otalt Faktisk ammendragssden). Du kan endre aniet åltall r. nå Totalt antall deltakere i prosjektet Uendret r Ønskes endret 101 J Herav antall deltakere som utløser deltakerlønn finansiert av IMDi med innbl 1G Uendret Ønskes endret enmad: Det ser ut til at det i første deltakergruppe kan være vanskelig å få tak i kvinnene som blir forsørget, og ikke mottat sosialhjelp. Målgruppe - egendefinerte (Ikke bruk IiMeskift da dette ikke vses sarnmen&agziclen) Her kan du dellnere egne målgrupper innenfor Iptalt artall deltakerei prosjektet (målgruppe 1). Brsempei på målgn.ppe er: Hiernmevæfencle innvand-e-kvinner. Du kan endre artallet DerSOM & ørsker fkre målgn.pper oppgir du det under"beskrivdse av avvik" på sde A.C.Ienerelt 3 Målgruppen vil hovedsakelig være rettet mot phoritert gruppe: hjemmeværende innvandretkvinner som ikke er avhengig av sosial hjelp, og som blir forsørget. Totalt aktisk Måltall r. nå 2 Uendret Ønskes endret C Ønskes siettet M

4 Det ser ut til at mange av deltakerne som Innvandrertjenesten tenkte på som akutelle i denne gruppen, likevel er avhengig av sosialhjelp. Det er forløpig usikkert hvor mange deltakere i denne gruppen vi klarer å rekruttere innen desember Denne gruppen vil likevel være en phoritet hvis vi det viser seg at det er fler av de når vi har kommet i gang, og "Full Servehrtg"blir mer kjent. Innvandrerkvinner som er i ferd med å avslutte introduksjonsprogrammetog som ikke har jobb/utdanning i sikte etter programmets slutt Uendret ønskes endret Ønskes siettet M Denne gruppen blir ikke prioritert i første omgang. Nårdriften på cafeen er godt i gang, og "Jobbsjansen" er godt innarbeidet vil disse kvinnene bli phoritert i arbeidspraksis. Kafeenvil derfor være et sted både for introdeltakere, og for job bsjansen. 5 Innvandrerkvinner spm er registrert som arbeidssøkendei NAV 2 Uendret r Ønskesendret C ønskes slettet M Andre arbeidssøkende innvandrerkvinner som har behov for særskilte tiltak for å komme ut i arbeid og yrkesaktivitet. 1 1 M Uendret r ønskes endret Ønskes siettet Gjennomføring Nr ovedaktivitet Fra dato (Opprinnelig dato i arentes v/endrin Drift av kaf&n og cateringen: Kjøkkendrift, matlaging, serviceog salg, økonomi og regnskap. Il dato Opprinnelig dato i arentes v/endrin Som planlagt (47Avvik apportering på frern&tftsplan (avviksrapportering): Da prosjektleder ikke var på plass før 1.september ble arbeidet med å starte kafeen utsatt. Kurs innenfor mattrygiene og mathelse (internkontroll og HMSpå kjøkken) Som planiagt Avvik apportering på fremdriftsplan (awiksrapportering): Dette kurset/opplæringen kanmmer til å st3rte opp noe før enn planlagt. Det ser forløpg ut til at deltakeme vil bli lært opp i dette fra mictten av oktoter. Jobbsøkekurs og økonomikurs Som planlagt Avvik apportering på fremdriftsplan (avviksrapportering): Det vil ikke være et drekte jobbsøkekurs, men en kontinuellig opaæring i arberdslivskunnskap gjemom hele r3rogrammet. Nr ilepael Dato oppnådd Opprinnelig dato i arentes v endnn 1 Inngåelse av leieavtale av lokalitetene/forberedelse og istandsettelse av lokalet Som planlagt Avvik

5 apportering på milepæl (awiksrapportering): Ansette en prosjektansvarlig/arbeidsleder (100%) { I apportenrg på milepæl (awksrapportering): 3 Rekruttering av de første deltakerne C apportering på milepæl (awiksrapportering): Den første av 5 deltakere er rekruttert. Det skal rekrutteres i samarbeid med NAV Hammerfest 4 Statusrapport til IMDI apportering på miæpæl (awksrapportering): Utsatt frist fra Imdi 5 Inngå kontrakter med viktige samarbeidspartnere(lokale matvareprodusenter, næringsliv, vgs, voksenopplæring) Som planlagt 6 Avvik apportering på milepæl (awiksrapportering): Dette arbeidet er i gang, men en del avtaler med bl.annet matvareprodusenter og næringslivet i Hammerfest er enda ikke startet opp. 6 Oppstart av kafe/catering apportering på milepæl (awksrapportering): På grunn av mye arbeid for å starte opp kafeen blir dette noe utsatt. Deltakerne starter likevel programmet, men uten opplæring i kafeen med det første. 7 Gjennomført internkontrollkurs og HMSkurs for deltakerne Som planlagt C Avvik apporteringpå milepæl(awiksrapportering): 8 Ny søknadjobbsjansen apportenng på milepæl (avviksrapportering): Uvisst nå fristen for ny søknad er, men vi hadde satt en frist som nok var litt sen. Første deltakere ut i utdanning eller arbeid (. Som planlagt r Avvik apportering på milepæl (awksrapportering): Tilskuddsrapport og prosjektregnskap til IMDI "; apportering på milepæl (awksrapportering): Sluttrapport fra prosjektet ferdig utarbeidet

6 app3rtering på milepæl (awiksrapportering): Det er et ønskeat prosjektperioden varer lengre enn den første oppsatte datoen. Prosjektet skal være en selvfinansiert opplæringsbedrift r Som planlagt rå.avvik apporterng på mdepæ (awksrapportering): Selvfinasiert med tanke på leie av lokalet og innkjøp av mat. Det vil være behov for økonomiske støtte til prosjektleder og arbeidsleder. økonomi Inntekter Rev. bu Buds' Støtte fra IMDi Egenfinansiering StøttE fra andre 0,00 Andre inntekter 0,00 Totale inntekter , , , , ,00 Ut ifter Rev. buds'ett Budsjett Lønn (inkl sos utg , ,001 Reisekostnader s 000,00l 5 000,00 K av veilednin etc , ,00 j Seminar, korlferanse, opplærin, kurs , ,00 InformasjonsmatEriell 2 000, ,00 Kontoninft 0, ,001 Kurs/tiltak for deltakere , ,00j Delbakerlønnfinansiert av andre enn IMDi , ,00 Deltakeriønn finansiert av IMDi inntil 1G , ,00 Antpers: 2 x Gjstantmnd 1G-ytelse: 31x sats: 16843,501 Andre utgifter ,00 Leie av lokale x 7 mnd) , ,00 > > Investering av inventar (kaffemaskin, komfyr etc) ,00 > > Avtaler(internett, betalingsterminal, strøm etc) 6 000,00 > >

7 Istan 'ørin in av lokalet >> Næringsmidler og annen drift Totale utgifter , ,00 Resultat (budsjett må bidansere) 0, ,00 Merknader til budsjettet Personer i prosjektet 1 omavn: Pia Merete el jobb: omavn: Alvin el 'obb: mavn: Vi is el 'obb: Mobil: Epost: EMrnavn: Arbeid iver: Rolle i aktiviteten: Tunhøvd Prosjektansvarli Etternavn: Arbeidsgiver: Rolle i aktiviteten: Vasi Samarbeids artner Mobil: Epost: EtIrnavn: Arbeidsgiver: Rolle i aktiviteten: Holm ren Svendsen NAVHammerfest Samarbeidspartner Mobil: ost: i is.hol 4 omavn: Ranvei el jobb: Etternavn: Arbeidsgiver: Rolle i aktiviten: N rd Samarbeids artner Mobil: Epost: ranvei.n rd hammerfest.kommune.no 5 omavn: 3ohnny el 'obb: Etternavn: Arbeidsgiver: Rolle i aktiviteten: Henriksen HammerfestVGS Prosjektmedarbeider Mobil: ost: Antall ansatte personer i prosjektet: Antall årsverk i prosjektet: 21 Samarbeidspartnere OrgNr Virksomhet: NAV Hammerfest Postadresse: Postnr: Postboks M Enhet: 2004 PoststEd: E- st: Hammerfest OrgNr Postadresse: Virksomhet: Hammerfest videregående skole Postnr: Poststed: Enhet: E-post:

8 Postboks 23 M 9615 Hammerfest hammerfestv Offk.no And re samarbeidspartnere Organisedng Styringsgruppe: Rådmannen, leder fra NAV, fagleder i innvandrertjenestenog virksomhetsleder voksenopplæringssenteret. Prosjektansvarlig og prosjektleder og en evn. arbeidslederenblir organisatorisk knyttet til innvandrertjenesten. Det er ansatt en prosjektleder som vilha sin faste arbeidsplasspå kafen. Prosjektledervil være ansvarlig for den daglige driften. Vedkommende skal opprette samarbeid med det lokale næringslivet, og være den som har hovedansvaret for oppfølgingenav deltakerne. 1tillegg vil vedkommende ha ansvar for budsjett og rapportering. Innvandrertjenesten bidrar med sine faste stillingsressurseri oppstartenav programmet; Innvandrertjenestenavser en 50 stillingtil å bistå prosjektledertil alle rutiner og organisering, utarbeidelsen av innhold i programmet,opplæring. rapporteringog budsjett er på,plass. Det sees nå på muligheten for å ansette en person til(arbeidsleder) som skal være fast knyttet til prosjektet. Det vilda være 150% stillingressursersom arbeider i prosjektet. Hammerfest kommune star for leie av lokalene. Deltakerlønnenblir fmansiertgjennom tilskudd Ifra 1MDI/NAVi Det er inngått en avtale med det lokale NAV-kontoretat de skal bidra med midler. og deltakere ti1 programmet. NAV kan i tillegg stille med lønnstilskuddovenfor en eventuell arbeidsgiver. NAV skal gjennomføreøkonomikurs. Alle deltakerne vil registreres hos NAV. Dette for å sikre et samarbeid, men også slik at NAV kan bidra med sine økonomiske virkemidler som beskrevet over. Hammerfest VGS bidrar med fagkompetanseog utdanningav deltakeme innen for mat- og hygienefaget. Vedlegg Vedleg gsbeskrivelse edlegg (vises ikke på sammendragssden) ttersen des

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Etablereropplæring for innvandrere i Telemark Sakstittel

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Fra kommunal til privat bolig

Fra kommunal til privat bolig Helse- og velferdskontor Midtbyen Fra kommunal til privat bolig Prosjektrapport 2 Mars 2014 2 Forord Prosjektet Fra kommunal til privat bolig startet i 2009. Bakgrunnen for prosjektet var en erfaring om

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 08:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen SLUTTRAPPORT Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune: Prosjektets navn: Kontaktpersoner for prosjektet:

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer