NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE"

Transkript

1 NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE Innhold Innledning... 2 Innspillsmøte i Bergen... 3 Innspillsmøte i Sarpsborg... 5 Innspillsmøte i Bodø... 8 Innspillsmøte i Oslo September

2 Innledning Som en del av forberedelsene til regjeringens nasjonale dialogkonferanse, ble det arrangert fire innspillsmøter rundt om i landet, i Bergen 20. august, i Sarpsborg 21. august, i Bodø 23. august og i Oslo 27. august. Hensikten med møtene var å få innspill til temaer, og å forankre konferansen blant lokale innvandrerorganisasjoner. Invitasjon til samlingene ble sendt til innvandrerråd og lokale innvandrerorganisasjoner som mottar driftsstøtte. For å sikre bred deltakelse - med hensyn til kjønn, nasjonalbakgrunn og alder ble listen supplert med organisasjoner som også mottar aktivitetsstøtte. Invitasjon til samlingene ble også sendt til tidligere nominerte i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), og også noen andre enkeltpersoner som er aktive i det lokale organisasjonsliv. Innspillsmøtene ble arrangert på kveldstid og på lørdag. De fleste i målgruppen er i arbeid eller skole. Innspillsmøtene har samlet totalt 59 deltakere hvor av 32 kvinner og 27 menn, med 8 deltakere i Bergen og 17 deltakere i Sarpsborg, 17 deltakere i Bodø og 17 deltakere i Oslo. Det samme opplegget ble brukt alle steder. Samlingene startet med matservering, kort innledning fra møteledere og presentasjon av deltakerne. Møtelederne ga informasjon om den nasjonale dialogkonferanse, forventninger fra regjeringen og rammen for planlegging og planlegging av konferansen i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Det ble lagt vekt på å formidle informasjon om valgt arbeidsform for innspillsmøtene og om dialogkonferanse som metode i politikkutforming. Videre ble deltakerne informert om etterarbeidet med innspillsmøtene og møteledernes ansvar for: Å konkretisere hvilke temaer / problemsområder som peker seg ut. Å identifisere hvilke satsningsområder som er ønskelig å ta tak i, og hvordan disse eventuelt kan flettes inn i konferansens program. Å sende en kort oppsummering av innspillsmøtene samt en samlet oversikt over temaer og problemstillinger som blir foreslått til videredrøfting på konferansen. Etter innledningen og presentasjon av påmeldte ble gruppen delt i små grupper med 5-6 deltakere unntatt i Bergen hvor alt foregikk i plenum grunnet lav antall deltakere. De fikk tildelt 8 spørsmål med beskjed om selv å organisere arbeidet med tanke på prioritering av hvilke spørsmål de ønsket å svare på. De fikk en time til gruppearbeidet. Deltakerne ble samlet igjen i plenum for å presentere arbeidet i små gruppene, utveksle synspunkter og komme med kommentarer om det som ble lagt fram. Etter plenumsarbeidet fikk deltakerne fem minutter til å fylle et evalueringsskjema med tilbakemelding om informasjonen som ble gitt i forkant av møtet, organisering av arbeidet og nytteverdien av innspillsmøtet. Tilbakemeldinger fra deltakerne var overveldende positivt og opplyser at innspillsmøtet som de var med på var svært viktig og nyttig. Flere påpeker at det ikke er mange slike anledninger for å drøfte aktuelle saker som samler ulike lokale organisasjoner. 2

3 Innspillsmøte i Bergen Følgende organisasjoner deltok på innspillsmøtet: 1. Bangladesh Students Union in Bergen 2. Tamilenes forening i Bergen 3. Den Etiopiske foreningen i Hordaland 4. Foreningen av serbere i Bergen 5. Global Relief Somali Foundation 6. Det Felles innvandrerråd i Hordaland 7. Madina Internasjonal Kvinnegruppe Birame Diouf og Tewasen Teshome fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ledet og deltok på møtet. Bente Blytt, assisterende regiondirektør i IMDi Vest deltok også på møtet som observatør. Temaer og problemstillinger som ble spilt inn: Arbeidsmarked Arbeidsledighet blant innvandrere særlig innvandrerkvinner Misbruk av praksisplass ordningen alt for mange arbeidsgivere som tilbyr praksisplass har ikke planer om å ansette, men får tilgang til billig arbeidskraft for å få dekket sitt behov. NAV bør stille krav og ikke bidra til at flere bedrifter og offentlige instanser som er potensielle arbeidsgivere ikke misbruker denne ordningen. Bruk av anonyme søknad for å motvirke diskriminering i rekrutteringsprosessen Åpne for kvotering for å sikre ansettelse av kvalifiserte arbeidssøkere med etnisk minoritetsbakgrunn. Pensjon og pensjonsrettigheter personer som flytter til Norge i voksen alder blir lite motivert til arbeid når de får vite at de få årene de jobber i Norge ikke får uttelling i beregning av pensjon. Mer kunnskap innvandrere i arbeidslivet og om diskriminering trengs særlig i forhold til ansettelsesprosess og karriereutvikling Oppvekst og utdanning Godkjenning av utenlandsk utdanning kortere prosess og bruk av andre metoder og tiltak for å sikre at utenlandsk utdanning og relevant praksis blir vurdert med tanke på behov i arbeidsmarkedet. Familier med barn i skolealder flytter fra områder med høy andel innvandrere og bidrar til etablering av segregert boområder, som igjen påvirker læringsmiljøet og tilhørighet til samfunnet. Frafall sent å begynne med tiltak på ungdomsskolen. Innvandrerorganisasjoner bør komme på banen for å tilby leksehjelp og veiledning og motivasjonskurs for barn og unge. 3

4 Praksis gir god grunnlag til språkmestring særlig for innvandrere med lav utdanning. Det bør satses mer på praksisopplæring for voksne analfabeter. Lav utdanningsbakgrunn blant eldre innvandrere som ikke behersker norsk og faller utenfor arbeidslivet. Hvordan kan disse sikre at barna får god forståelse og kunnskap om norske forhold, et viktig grunnlag for å gi barna innsikt og tilhørighet til samfunnet. Samfunnskunnskap forbedre læringsplanen ved å inkludere emner om barnevern og andre instanser de må forholde seg i etableringsfasen. Innvandrere har generelt lite tillit til barnevernet Manglende kompetanse i barnevernet Barnevern behov for fosterfamilier med etnisk minoritetsbakgrunn. Se nærmere på gjeldende retningslinjer og regler som kan hindre rekruttering av flere fosterfamilier med etnisk minoritetsbakgrunn Sivilt samfunn, mangfoldsarbeid og organisasjonsliv Samarbeid hjem-skole synliggjøre mangfoldet i skolen og motivere foreldre med barn i skolen til økt deltakelse i ulike aktiviteter og tiltak som kan berike skolens læringsmiljø. Her er det også ønskelig med bidrag fra lokale innvandrerorganisasjoner. Kurstilbud i prosjektutvikling og organisasjonsarbeid for lokale innvandrerorganisasjoner 4

5 Innspillsmøte i Sarpsborg Følgende organisasjoner deltok på innspillsmøtet: 1. Flerkulturelle kvinnegruppe i Moss 2. Kvinneforum i Østfold 3. East Side Ungdomsgruppe 4. Østfold innvandrerråd 5. Mangfolds- og integreringsråd i Fredrikstad 6. Somalisk kvinnegruppe 7. Det Albanske Kultur og trossamfunn i Østfold 8. Flerkulturelt råd i Østfold 9. Den Kurdiske kulturforening i Østfold 10. Det kurdiske kulturforbundet i Norge 11. Kvinne visjon 12. Ziba Amind, KIM 13. Chiga Bisimwa, KIM I tillegg deltok flere enkelte individer som er aktive i saker som gjelder innvandrerbefolkningen i Østfold fylke: Rita Paola Diaz Lopez, lærer David Tehrani, politiker i Fredrikstad kommune Jawed Rahimi, ungdom Birame Diouf og Pia Buhl Girolami fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ledet og deltok på møtet. Temaer og problemstillinger som ble spilt inn: Arbeidsmarked Østfold fylke har høyest andel arbeidsledige innvandrere i hele Norge stor fattigdom blant innvandrere i fylket, som igjen fører til marginalisering og fremmedgjøring - språk er ikke alltid barrieren fordi arbeidsinnvandrere fra Polen får jobb uten å kunne norsk. Misbruk av praksisplass ordningen arbeidsgiver velger å bruke arbeidsledige i stedet for å rekruttere. NAV må få slutt på dette. Muslimske kvinner som bruker hijab diskrimineres i arbeidsmarkedet. Stor arbeidsledighet blant innvandrere med høyere utdanning. De får ikke relevant jobb og må ofte nøye seg med vaskejobber og liknende. Det bidrar ikke til å motivere barna til å ta høyere utdanning eller å fullføre videregående skole. Det bør opprettes tilpasset praksisplass for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn og med høyere utdanning. 5

6 Arbeidssøkere med ikke-vestlige navn blir diskriminert i søknadsprosessen forslag til tiltak for å bekjempe diskriminering er omvendt diskriminering, kvotering basert på kompetanse og anonymiserte søknader. Det trengs også mer kunnskap om hva som skal til for å være attraktiv i arbeidsmarkedet det er for få innvandrere med lederstillinger i det offentlige og i næringslivet. Det sender feil signaler til ungdommer som vi prøver å motivere til å satse på høyere utdanning. Oppvekst og utdanning Utfordringer i skolen flere barn med innvandrebakgrunn får ikke delta på aktiviteter eller dra på ferie grunnet dårlig økonomi hjemme. Nedskjæringer i morsmålundervisningen, som igjen kan bidra til dårlige skole resultater og frafall. Skolen må være bedre rustet for å få takle mobbing og diskriminering. Vansker med godkjenning av utdanning fra Afrika, Asia og det sørlige Amerika. Styrke språkopplæringen i skolen, gjøre lærere med innvandrerbakgrunn mer attraktive og gi dem mulighet til å jobbe med norske elever og i skoler med stor andel etniske norske elever. Skolen trenger flere flinke lærere med etnisk norsk bakgrunn, som brenner for mangfold og inkludering Barnevern fosterfamilie har blitt et levebrød for enkelte som kun er opptatt av betalingen de får fra barneverntjenesten. Dårlig tilbud for barn med annen etnisk bakgrunn og/eller religion. Behov for leksehjelp og forsterket undervisning for å forhindre drop out. Sivilt samfunn, mangfoldsarbeid og organisasjonsliv Lite kontakt og samhandling med administrativ og politisk ledelse i kommune og fylke. Mangel av egnet møteplasser som brukes av innvandrere og innvandrerorganisasjoner når disse har arrangementer på kveldstid og helger. Eksisterende møteplasser er åpne på dagtid og stengt i helgene. Styrke kulturell tilhørighet for å fremme gjensidighet, kulturell berikelse - ingen er tjent med flere unge kurdere som ikke kjenner sin bakgrunn og samtidig føler seg fremmedgjort i Norge. Moskeer som ledes av ledere uten innsikt i samfunnsutfordringene i dagens Norge kan hindre inkludering og tilhørighet Trossamfunnene bør gis mulighet til å utvikle gode tiltak og prosjekter som fremmer mangfold og tilhørighet Flerkulturelt råd fungerer ikke Mangel av samhold, samhandling og dialog blant innvandrerorganisasjoner i kommunen og i fylket Styrke lokale innvandrerorganisasjoner gjennom bedre og målrettet tilskuddordning Mangel av gode forebyggende tiltak i hele fylket flere ungdommer tiltrukket av radikale islamistiske grupper. Viktig å engasjere trossamfunnene i lokalt samfunnsarbeid. 6

7 Lite tillit til politiet og alt for mange konflikter mellom ungdommer med innvandrerbakgrunn og politiet Behov for kurs og kompetansehevingstiltak for lokale innvandrerorganisasjoner og organisasjonsledere med innvandrerbakgrunn. 7

8 Innspillsmøte i Bodø Samlingen i Bodø ble arrangert i samarbeid med Kvinnenettverket NOOR, en organisasjon som ble etablert i Bodø i 2013 og som samler kvinner fra ulike innvandrerorganisasjoner og miljøer. Kvinnenettverket NOOR har medlemmer fra Asia, Afrika, Europa og det sørlige Amerika. Foreningen mottar aktivitetsstøtte fra fylkeskommunen og anses som en aktiv pådriver. I tillegg til medlemmer i Kvinnenettverket Noor har følgende organisasjoner og personer deltatt på innspillsmøtet: Julia Olsen, Norsk-russisk forening i Bodø Rowena D. Ryvold, Filipino Community Mohamed Muuse, Somalisk norsk forening i Bodø Ali Horori, Kurdisk kulturforening i Bodø Jirde Ali Abdi, Somalisk norsk forening i Bodø Tomas Lopez, KIM Delvin Chooly, KIM Birame Diouf og Tewasen Teshome fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ledet og deltok på møtet. Roger Trygve Solstad, assisterende direktør i IMDi Nord deltok også på møtet som observatør. Temaer og problemstillinger som ble spilt inn: Arbeidsmarked Oppmuntre og støtte arbeidsgivere som satser på karriereutviklingstiltak for innvandrere offentlige midler som arbeidsgivere kan søke på, språkkurs, tilleggsutdanning og spesialisering Kombinert praksisplass og språkopplæring for innvandrere med lav eller ingen formell utdanning Endre regelverket som hindrer kombinasjon av jobb, språkopplæring og arbeid. Opplysningsplikten i NAV svikter for innvandrere. Behov for et servicetorg i kommunen som ivaretar innvandrernes behov for tilrettelegat informasjon og veiledning i spørsmål knyttet til arbeid, helse, utdanning og familie. Nyankomne asylsøkere bør få mulighet til å jobbe og på den måten redusere samfunnskostnadene ved å ha de inaktive i behandlingsprosessen. Lite fokus på diskriminering i arbeidsmarkedet. Kvotering basert på kompetanse for å få inn flere med innvandrerbakgrunn i arbeid. Flere mentorordninger for å gi støtte og veiledning til personer med innvandrerbakgrunn. 8

9 Ledere i arbeidslivet bør få kurs og opplæring i migrasjonsrelaterte problemstillinger, for å motivere de til å se på innvandrere som ressurser og å kunne ta i bruk innvandrernes kompetanse og erfaringer. Oppvekst og utdanning Lang behandlingstid i NOKUT Inkludere migrasjonsrelaterte temaer og problemstillinger inn i Ex phil Ex Fac fagene som undervises på universiteter og høgskoler. Gi støtte til lokale innvandrerorganisasjoner for å drive morsmålundervisning Nivådelt norskopplæring som bygger på elevenes utdanningsbakgrunn og ferdigheter. Det er få møter mellom skolen og foreldre Lite fokus på mobbing og diskriminering i skolen Nynorsk krav kan skape vansker for elever med innvandrerbakgrunn Lite leksehjelp i skolen Mangel på flerkulturell kompetanse i barnevernet og dårlig informasjon til foreldrene Barnevern er altfor raskt inn med tvungen tiltak og omsorgsovertakelse i kontakt med familier med innvandrerbakgrunn. Mangel av langsiktighet i den statlige satsingen i forbedring av barnevernet. Sivilt samfunn, mangfoldsarbeid og organisasjonsliv Innvandrere ikke tatt med i beslutningsprosesser - blir invitert når det meste er ferdig diskutert og vedtatt. Lite kontinuitet og forutsigbarhet i dialogen mellom innvandrere og lokale myndigheter og dårlig samkjøring mellom offentlige instanser i saker som gjelder innvandrerbefolkningen. Mangel på flerkulturkompetanse i offentlig forvaltning på kommune og fylkesnivå. Manglende politikk og tiltak når det gjelder ivaretakelse av eldre innvandrere. Lite ressurser til lokale innvandrerorganisasjoner tiltak. Mangel av koordinerende organ eller paraplyorganisasjoner for innvandrerorganisasjoner i fylket. Mangel av møteplasser. Lokale innvandrerorganisasjoner sliter med å få tilgang til lokaler til egne aktiviteter. Stort behov for kurs og opplæring i organisasjonsarbeid, ressursmobilisering og nettverksbygging. 9

10 Innspillsmøte i Oslo Følgende organisasjoner deltok på innspillsmøtet: 1. Norsk tamilsk studieforum 2. Tyrkisk hjelpe- og støtteforening 3. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo 4. Norsk-russisk kultursenter 5. Mangfoldhuset 6. Mira senteret 7. Organisasjon mot offentlig diskriminering 8. Skeiv verden 9. Den Polske klubben 10. Palestinsk kvinneforening 11. Internasjonal kvinnegruppe 12. Africa forum Nordic 13. Ghazala Naseem, KIM 14. Erlinda Munoz, KIM 15. Bibi Monira Hosainey, KIM Birame Diouf og Pia Buhl Girolami fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ledet og deltok på møtet. Følgende temaer og problemstillinger ble spilt inn: Arbeidsmarked Kvinner med innvandrerbakgrunn har store vansker med å komme inn i arbeidslivet. Bruk av kvotering og anonymisering av søknader for å bekjempe diskriminering. Innvandrere går fra tiltak til tiltak som gratis arbeidskraft hos mange arbeidsgivere som aldri kunne tenke seg å ansette innvandrere flere praksisplasser i CVen kan virke negativt for å få seg jobb. Alt for mange dårlige kurs betalt av Nav fører ofte til konflikt med Nav grunnet fravær og manglende interesse fra deltakerne som må møte opp for ikke å miste stønad. Manglende oppfølging av kvaliteten i Nav tiltakene. Mange innvandrere får ikke relevant jobb i forhold til utdanning de har fått enten fra hjemlandet eller fra norske universiteter og skoler. Språk brukes ofte som en begrunnelse for å diskriminere personer med bakgrunn fra Afrika, Asia og det sørlige Amerika mens arbeidsinnvandrere fra øst Europa og andre europeiske land tilbys jobb uten å kunne et ord norsk. LHBT med innvandrerbakgrunn møter dobbel diskriminering. Manglende støtte til gründere med innvandrerbakgrunn vansker med å få startkapital og behov for mentorer med innsikt i de utfordringer som gründere med minoritetsbakgrunn møter. 10

11 Manglende nettverk og kjennskap til strukturer blant innvandrere som ønsker å starte egen bedrift. Manglende garantier, lån og økonomisk støtte til gründere med innvandrerbakgrunn som møter flere utfordringer i møte med banker og finansinstitusjoner. Svært få ledere med innvandrerbakgrunn i offentlige instanser og i næringslivet. Diskriminering i arbeidsmarkedet godt dokumentert gjennom forskning men lite konkret gjøres for å bekjempe utestengning av arbeidssøkere md innvandrerbakgrunn særlig de med ikke-vestlig bakgrunn. Psykisk lidelse og stress blant innvandrere som følge av arbeidsledighet og diskriminering på jobb. Oppvekst og utdanning Segregert skole som følge av boligpolitikken - utleieboliger i Oslo er konsentrert i enkelte bydeler/områder, noe som gir utslag i skolen. Flere barn og unge med innvandrebakgrunn får ikke delta på fritidsaktiviteter eller dra på ferie de bruker sentrumsområder som fritidsarenaer med fare for å komme i kontakt med belastede og kriminelle miljøer. Rasisme og diskriminering bidrar til økt drop out blant ungdommer med innvandrerbakgrunn. Innvandrere diskrimineres i boligmarkedet, må flytte ofte, særlig problem med barn i skolepliktig alder. Asylsøkere med barn får opphold men får problemer for å skaffe seg bolig. Norsk opplæring bør være gratis for alle som ønsker å lære norsk. Lang behandling i NOKUT og lite innsikt i godkjenningsprosessen med tanke på klage m.m. Barnevern Dårlig økonomi i bydeler med høy andel innvandrere grunnet store kostnader i barnevernet - lite penger igjen til forebyggende arbeid og til styrking av fritidstilbud for barn og unge. Foreldre med etnisk norsk bakgrunn for oftere medhold i barnefordelingssaker. mer data og forskning kan bidra til å motvirke den uheldige utviklingen som påpekes av mange med innvandrerbakgrunn. Alvorlig tillitsbrudd mellom barnevernet og innvandrere - barn med innvandrerbakgrunn og deres familier blir ikke godt ivaretatt av barneverntjenesten hvordan kan vi kvalitetssikre at barn med innvandrerbakgrunn får et egnet tilbud / fosterfamilie? Det er lite kunnskap om barnevernet og manglende forebyggende arbeid i barnevernet særlig i kontakt med familier med innvandrerbakgrunn. Det er behov for flere fosterfamilie med innvandrerbakgrunn for å kunne ivareta barnas identitet, tro og kulturbakgrunn - hvor mange barn med etnisk norsk bakgrunn er plassert i familier med innvandrerbakgrunn? Manglende forskning om barnevern og minoriteter og lite vilje til å ta bruk forskning fra utlandet. 11

12 Sivilt samfunn, mangfoldsarbeid og organisasjonsliv Viktige møteplasser som synliggjør mangfold og styrker lokalt engasjement og frivillighet blant innvandrere legges ned i Oslo. Manglende representasjon av innvandrere i ulike oppnevnte utvalg, råd og styrer. LDO bør inviteres på konferansen for å sette diskriminering på dagsorden. LHBT spørsmål bør settes på dagsorden i mangfolds- og inkluderingsarbeidet. LHBT miljøet i Norge må også jobbe mot rasisme og diskriminering. Lokale innvandrerorganisasjoner bør delta i arbeidet med å utarbeide kriterier og retningslinjer for tilskuddsordningene som angår dem. Lokale innvandrerorganisasjoner og organisasjonsledere med innvandrerbakgrunn har behov for tilrettelagt kurs og opplæring i lobbyvirksomhet, ressursmobilisering og nettverksarbeid. Helse Lav terskel tilbud i bydelene - oppsøkende helsetjenester fordi de som sliter mest besøker ikke alltid helsetjenester. Idrett og fysiske aktiviteter blant innvandrere. Tilrettelagt treningsprogram og ernæringsveiledning for innvandrere som ikke benytter seg av eksisterende treningstilbud. Likeverdige helsetjenester for alle Diskriminering og stigmatisering kan føre til depresjon og psykisk lidelser - oppfølging av psykiske pasienter bør skje på lokalt plan. Mammografi gratis undersøkelser uavhengig av alder. Bedre tilbud til eldre med innvandrerbakgrunn Kortere ventetid til fastlege og spesialist. Innvandringspolitikk, rettighetsarbeid og likestilling Regelverket for familiegjenforening bør endres Besøksvisum tilfeldig behandling som ofte hindrer at ikke-vestlige innvandrere får besøk av slektninger og venner. LDO bør inviteres på konferansen for å sikre at spørsmål knyttet til diskriminering blir satt på dagsorden og følges opp etter konferansen Mangel av data og forskning relatert til politikontroll på gateplan, som ulike grupper rapporter som svært yppige og rettet mot enkelte individer som skiller seg ut på grunn av hudfarge. Tallrapportering fra politiet etterlyses for å avkrefte eller bekrefte rykter om racial profiling. 12

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER

SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER Litt om Gjøvik, status innvandrere/flyktninger Mål for integrerering Definisjon av møteplasser og betydningen av dem Etableringen av et internasjonalt råd i Gjøvik

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

HVA HAR MINORITETSUNGDOM BEHOV FOR?

HVA HAR MINORITETSUNGDOM BEHOV FOR? 06.11.2015 HVA HAR MINORITETSUNGDOM BEHOV FOR? Ellen Sletten Minoritetsrådgiver IMDi 1 KUBEN Åpnet august 2013 42000 m2 beliggende på Økern i Oslo + BiKuben Nær 2000 elever og studenter, 350 ansatte, 1500

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Helge Ommundsen- Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s overordnete mål Få flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

«Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016» Oppsummering av gruppearbeid

«Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016» Oppsummering av gruppearbeid «Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016» Oppsummering av gruppearbeid Alle gruppene (bordene) fikk samme oppgave som de skulle diskutere, de var som følger: 1. Identifiser utfordringer, muligheter

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Formannskapsmøte 16. september 2014 Arbeidet med Handlingsplanen - Fremdriftsplan November 2011: Bestilling

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 GLOBAL FUTURE Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 Innhold Bakgrunn Evalueringsoppdrag Rekruttering og målgruppe Vurdering

Detaljer

Årsberetning for. Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS)

Årsberetning for. Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) Årsberetning for Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) 2010 Innhold: 1. Våre målsettinger 2. Hvem er vi? 3. Handlingsplanen for 2010 4. Møtevirksomhet og aktiviteter 5. Deltakelse fra

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd TRONDHEINI KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd Det kongelige barne-, likestillings. og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep N-0030 OSLO Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato

Detaljer

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november INKLUDERING I PRAKSIS Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november IMMIGRASJON I VERDEN 214 millioner immigranter 3% av verdens befolkning 7-8% immigranter pga. undertrykking, vold eller naturkatastrofer Om lag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 Årlig innvandring 1990-2005. Kilde: SSB 25000 20000 15000 10000 Flukt 5000 Familie Arbeid Utdanning 0 1990

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

O BYGGER BR 6 Velferd 8/2012

O BYGGER BR 6 Velferd 8/2012 6 Velferd 8/2012 Ayaan Yasiin bygger bro mellom det somaliske miljøet og den norske velferdsstaten. Undersøkelse viser at det trengs. Somaliere og Nav finner ikke tonen. «Somaliere må forstå at de ikke

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHR-14/1734-7 92236/14 08.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.kim.no www.smed.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering Ekstern vurdering av områdebasert politikk for barn

Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering Ekstern vurdering av områdebasert politikk for barn 010 Kort rapport Den eksterne vurderingen, en såkalt Peer Review, ble avholdt i Oslo 13. 14. november 2012. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) var vertskap for vurderingsmøtet. I tillegg til

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Det ble gitt tilskudd til fem mentorprogrammer og ett traineeprogram i 2014. Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn som trenger innpass i arbeidslivet

Detaljer

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen?

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen? FORSLAG TIL KANDIDAT - MANGFOLDSSTAFETTEN I BERGEN KOMMUNE 2009 1. Ditt forslag til virksomhet Bergen Vann KF 2. Hvorfor bør denne virksomheten få Mangfoldsstafetten? Virksomheten har gjort en positiv

Detaljer

Erfaringer fra innvandring, og plantiltak

Erfaringer fra innvandring, og plantiltak Erfaringer fra innvandring, og plantiltak Innlegg på 20.09.06 Rita Kumar Leder, KIM 1 Mitt ståsted Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) et regjeringsoppnevnt rådgivende utvalg

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Innvandrertjenesten Det Kongelige Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Deres ref: Vår ref: GGA 2011/6235 Dato: 20.10.2011 Bedre integrering NOU 2011:14 høring Det vises til

Detaljer

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Effekter av tiltak Norge Øst Europa Asia Afrika -10-5 0 5 10 15 20 25 30 Prosentpoeng Lønnstilskudd

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 32/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Henriksen Saksgang: Møtedato Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Detaljer

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder?

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? Noen definisjoner Folkehelse = Befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer