NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE"

Transkript

1 NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE Innhold Innledning... 2 Innspillsmøte i Bergen... 3 Innspillsmøte i Sarpsborg... 5 Innspillsmøte i Bodø... 8 Innspillsmøte i Oslo September

2 Innledning Som en del av forberedelsene til regjeringens nasjonale dialogkonferanse, ble det arrangert fire innspillsmøter rundt om i landet, i Bergen 20. august, i Sarpsborg 21. august, i Bodø 23. august og i Oslo 27. august. Hensikten med møtene var å få innspill til temaer, og å forankre konferansen blant lokale innvandrerorganisasjoner. Invitasjon til samlingene ble sendt til innvandrerråd og lokale innvandrerorganisasjoner som mottar driftsstøtte. For å sikre bred deltakelse - med hensyn til kjønn, nasjonalbakgrunn og alder ble listen supplert med organisasjoner som også mottar aktivitetsstøtte. Invitasjon til samlingene ble også sendt til tidligere nominerte i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), og også noen andre enkeltpersoner som er aktive i det lokale organisasjonsliv. Innspillsmøtene ble arrangert på kveldstid og på lørdag. De fleste i målgruppen er i arbeid eller skole. Innspillsmøtene har samlet totalt 59 deltakere hvor av 32 kvinner og 27 menn, med 8 deltakere i Bergen og 17 deltakere i Sarpsborg, 17 deltakere i Bodø og 17 deltakere i Oslo. Det samme opplegget ble brukt alle steder. Samlingene startet med matservering, kort innledning fra møteledere og presentasjon av deltakerne. Møtelederne ga informasjon om den nasjonale dialogkonferanse, forventninger fra regjeringen og rammen for planlegging og planlegging av konferansen i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Det ble lagt vekt på å formidle informasjon om valgt arbeidsform for innspillsmøtene og om dialogkonferanse som metode i politikkutforming. Videre ble deltakerne informert om etterarbeidet med innspillsmøtene og møteledernes ansvar for: Å konkretisere hvilke temaer / problemsområder som peker seg ut. Å identifisere hvilke satsningsområder som er ønskelig å ta tak i, og hvordan disse eventuelt kan flettes inn i konferansens program. Å sende en kort oppsummering av innspillsmøtene samt en samlet oversikt over temaer og problemstillinger som blir foreslått til videredrøfting på konferansen. Etter innledningen og presentasjon av påmeldte ble gruppen delt i små grupper med 5-6 deltakere unntatt i Bergen hvor alt foregikk i plenum grunnet lav antall deltakere. De fikk tildelt 8 spørsmål med beskjed om selv å organisere arbeidet med tanke på prioritering av hvilke spørsmål de ønsket å svare på. De fikk en time til gruppearbeidet. Deltakerne ble samlet igjen i plenum for å presentere arbeidet i små gruppene, utveksle synspunkter og komme med kommentarer om det som ble lagt fram. Etter plenumsarbeidet fikk deltakerne fem minutter til å fylle et evalueringsskjema med tilbakemelding om informasjonen som ble gitt i forkant av møtet, organisering av arbeidet og nytteverdien av innspillsmøtet. Tilbakemeldinger fra deltakerne var overveldende positivt og opplyser at innspillsmøtet som de var med på var svært viktig og nyttig. Flere påpeker at det ikke er mange slike anledninger for å drøfte aktuelle saker som samler ulike lokale organisasjoner. 2

3 Innspillsmøte i Bergen Følgende organisasjoner deltok på innspillsmøtet: 1. Bangladesh Students Union in Bergen 2. Tamilenes forening i Bergen 3. Den Etiopiske foreningen i Hordaland 4. Foreningen av serbere i Bergen 5. Global Relief Somali Foundation 6. Det Felles innvandrerråd i Hordaland 7. Madina Internasjonal Kvinnegruppe Birame Diouf og Tewasen Teshome fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ledet og deltok på møtet. Bente Blytt, assisterende regiondirektør i IMDi Vest deltok også på møtet som observatør. Temaer og problemstillinger som ble spilt inn: Arbeidsmarked Arbeidsledighet blant innvandrere særlig innvandrerkvinner Misbruk av praksisplass ordningen alt for mange arbeidsgivere som tilbyr praksisplass har ikke planer om å ansette, men får tilgang til billig arbeidskraft for å få dekket sitt behov. NAV bør stille krav og ikke bidra til at flere bedrifter og offentlige instanser som er potensielle arbeidsgivere ikke misbruker denne ordningen. Bruk av anonyme søknad for å motvirke diskriminering i rekrutteringsprosessen Åpne for kvotering for å sikre ansettelse av kvalifiserte arbeidssøkere med etnisk minoritetsbakgrunn. Pensjon og pensjonsrettigheter personer som flytter til Norge i voksen alder blir lite motivert til arbeid når de får vite at de få årene de jobber i Norge ikke får uttelling i beregning av pensjon. Mer kunnskap innvandrere i arbeidslivet og om diskriminering trengs særlig i forhold til ansettelsesprosess og karriereutvikling Oppvekst og utdanning Godkjenning av utenlandsk utdanning kortere prosess og bruk av andre metoder og tiltak for å sikre at utenlandsk utdanning og relevant praksis blir vurdert med tanke på behov i arbeidsmarkedet. Familier med barn i skolealder flytter fra områder med høy andel innvandrere og bidrar til etablering av segregert boområder, som igjen påvirker læringsmiljøet og tilhørighet til samfunnet. Frafall sent å begynne med tiltak på ungdomsskolen. Innvandrerorganisasjoner bør komme på banen for å tilby leksehjelp og veiledning og motivasjonskurs for barn og unge. 3

4 Praksis gir god grunnlag til språkmestring særlig for innvandrere med lav utdanning. Det bør satses mer på praksisopplæring for voksne analfabeter. Lav utdanningsbakgrunn blant eldre innvandrere som ikke behersker norsk og faller utenfor arbeidslivet. Hvordan kan disse sikre at barna får god forståelse og kunnskap om norske forhold, et viktig grunnlag for å gi barna innsikt og tilhørighet til samfunnet. Samfunnskunnskap forbedre læringsplanen ved å inkludere emner om barnevern og andre instanser de må forholde seg i etableringsfasen. Innvandrere har generelt lite tillit til barnevernet Manglende kompetanse i barnevernet Barnevern behov for fosterfamilier med etnisk minoritetsbakgrunn. Se nærmere på gjeldende retningslinjer og regler som kan hindre rekruttering av flere fosterfamilier med etnisk minoritetsbakgrunn Sivilt samfunn, mangfoldsarbeid og organisasjonsliv Samarbeid hjem-skole synliggjøre mangfoldet i skolen og motivere foreldre med barn i skolen til økt deltakelse i ulike aktiviteter og tiltak som kan berike skolens læringsmiljø. Her er det også ønskelig med bidrag fra lokale innvandrerorganisasjoner. Kurstilbud i prosjektutvikling og organisasjonsarbeid for lokale innvandrerorganisasjoner 4

5 Innspillsmøte i Sarpsborg Følgende organisasjoner deltok på innspillsmøtet: 1. Flerkulturelle kvinnegruppe i Moss 2. Kvinneforum i Østfold 3. East Side Ungdomsgruppe 4. Østfold innvandrerråd 5. Mangfolds- og integreringsråd i Fredrikstad 6. Somalisk kvinnegruppe 7. Det Albanske Kultur og trossamfunn i Østfold 8. Flerkulturelt råd i Østfold 9. Den Kurdiske kulturforening i Østfold 10. Det kurdiske kulturforbundet i Norge 11. Kvinne visjon 12. Ziba Amind, KIM 13. Chiga Bisimwa, KIM I tillegg deltok flere enkelte individer som er aktive i saker som gjelder innvandrerbefolkningen i Østfold fylke: Rita Paola Diaz Lopez, lærer David Tehrani, politiker i Fredrikstad kommune Jawed Rahimi, ungdom Birame Diouf og Pia Buhl Girolami fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ledet og deltok på møtet. Temaer og problemstillinger som ble spilt inn: Arbeidsmarked Østfold fylke har høyest andel arbeidsledige innvandrere i hele Norge stor fattigdom blant innvandrere i fylket, som igjen fører til marginalisering og fremmedgjøring - språk er ikke alltid barrieren fordi arbeidsinnvandrere fra Polen får jobb uten å kunne norsk. Misbruk av praksisplass ordningen arbeidsgiver velger å bruke arbeidsledige i stedet for å rekruttere. NAV må få slutt på dette. Muslimske kvinner som bruker hijab diskrimineres i arbeidsmarkedet. Stor arbeidsledighet blant innvandrere med høyere utdanning. De får ikke relevant jobb og må ofte nøye seg med vaskejobber og liknende. Det bidrar ikke til å motivere barna til å ta høyere utdanning eller å fullføre videregående skole. Det bør opprettes tilpasset praksisplass for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn og med høyere utdanning. 5

6 Arbeidssøkere med ikke-vestlige navn blir diskriminert i søknadsprosessen forslag til tiltak for å bekjempe diskriminering er omvendt diskriminering, kvotering basert på kompetanse og anonymiserte søknader. Det trengs også mer kunnskap om hva som skal til for å være attraktiv i arbeidsmarkedet det er for få innvandrere med lederstillinger i det offentlige og i næringslivet. Det sender feil signaler til ungdommer som vi prøver å motivere til å satse på høyere utdanning. Oppvekst og utdanning Utfordringer i skolen flere barn med innvandrebakgrunn får ikke delta på aktiviteter eller dra på ferie grunnet dårlig økonomi hjemme. Nedskjæringer i morsmålundervisningen, som igjen kan bidra til dårlige skole resultater og frafall. Skolen må være bedre rustet for å få takle mobbing og diskriminering. Vansker med godkjenning av utdanning fra Afrika, Asia og det sørlige Amerika. Styrke språkopplæringen i skolen, gjøre lærere med innvandrerbakgrunn mer attraktive og gi dem mulighet til å jobbe med norske elever og i skoler med stor andel etniske norske elever. Skolen trenger flere flinke lærere med etnisk norsk bakgrunn, som brenner for mangfold og inkludering Barnevern fosterfamilie har blitt et levebrød for enkelte som kun er opptatt av betalingen de får fra barneverntjenesten. Dårlig tilbud for barn med annen etnisk bakgrunn og/eller religion. Behov for leksehjelp og forsterket undervisning for å forhindre drop out. Sivilt samfunn, mangfoldsarbeid og organisasjonsliv Lite kontakt og samhandling med administrativ og politisk ledelse i kommune og fylke. Mangel av egnet møteplasser som brukes av innvandrere og innvandrerorganisasjoner når disse har arrangementer på kveldstid og helger. Eksisterende møteplasser er åpne på dagtid og stengt i helgene. Styrke kulturell tilhørighet for å fremme gjensidighet, kulturell berikelse - ingen er tjent med flere unge kurdere som ikke kjenner sin bakgrunn og samtidig føler seg fremmedgjort i Norge. Moskeer som ledes av ledere uten innsikt i samfunnsutfordringene i dagens Norge kan hindre inkludering og tilhørighet Trossamfunnene bør gis mulighet til å utvikle gode tiltak og prosjekter som fremmer mangfold og tilhørighet Flerkulturelt råd fungerer ikke Mangel av samhold, samhandling og dialog blant innvandrerorganisasjoner i kommunen og i fylket Styrke lokale innvandrerorganisasjoner gjennom bedre og målrettet tilskuddordning Mangel av gode forebyggende tiltak i hele fylket flere ungdommer tiltrukket av radikale islamistiske grupper. Viktig å engasjere trossamfunnene i lokalt samfunnsarbeid. 6

7 Lite tillit til politiet og alt for mange konflikter mellom ungdommer med innvandrerbakgrunn og politiet Behov for kurs og kompetansehevingstiltak for lokale innvandrerorganisasjoner og organisasjonsledere med innvandrerbakgrunn. 7

8 Innspillsmøte i Bodø Samlingen i Bodø ble arrangert i samarbeid med Kvinnenettverket NOOR, en organisasjon som ble etablert i Bodø i 2013 og som samler kvinner fra ulike innvandrerorganisasjoner og miljøer. Kvinnenettverket NOOR har medlemmer fra Asia, Afrika, Europa og det sørlige Amerika. Foreningen mottar aktivitetsstøtte fra fylkeskommunen og anses som en aktiv pådriver. I tillegg til medlemmer i Kvinnenettverket Noor har følgende organisasjoner og personer deltatt på innspillsmøtet: Julia Olsen, Norsk-russisk forening i Bodø Rowena D. Ryvold, Filipino Community Mohamed Muuse, Somalisk norsk forening i Bodø Ali Horori, Kurdisk kulturforening i Bodø Jirde Ali Abdi, Somalisk norsk forening i Bodø Tomas Lopez, KIM Delvin Chooly, KIM Birame Diouf og Tewasen Teshome fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ledet og deltok på møtet. Roger Trygve Solstad, assisterende direktør i IMDi Nord deltok også på møtet som observatør. Temaer og problemstillinger som ble spilt inn: Arbeidsmarked Oppmuntre og støtte arbeidsgivere som satser på karriereutviklingstiltak for innvandrere offentlige midler som arbeidsgivere kan søke på, språkkurs, tilleggsutdanning og spesialisering Kombinert praksisplass og språkopplæring for innvandrere med lav eller ingen formell utdanning Endre regelverket som hindrer kombinasjon av jobb, språkopplæring og arbeid. Opplysningsplikten i NAV svikter for innvandrere. Behov for et servicetorg i kommunen som ivaretar innvandrernes behov for tilrettelegat informasjon og veiledning i spørsmål knyttet til arbeid, helse, utdanning og familie. Nyankomne asylsøkere bør få mulighet til å jobbe og på den måten redusere samfunnskostnadene ved å ha de inaktive i behandlingsprosessen. Lite fokus på diskriminering i arbeidsmarkedet. Kvotering basert på kompetanse for å få inn flere med innvandrerbakgrunn i arbeid. Flere mentorordninger for å gi støtte og veiledning til personer med innvandrerbakgrunn. 8

9 Ledere i arbeidslivet bør få kurs og opplæring i migrasjonsrelaterte problemstillinger, for å motivere de til å se på innvandrere som ressurser og å kunne ta i bruk innvandrernes kompetanse og erfaringer. Oppvekst og utdanning Lang behandlingstid i NOKUT Inkludere migrasjonsrelaterte temaer og problemstillinger inn i Ex phil Ex Fac fagene som undervises på universiteter og høgskoler. Gi støtte til lokale innvandrerorganisasjoner for å drive morsmålundervisning Nivådelt norskopplæring som bygger på elevenes utdanningsbakgrunn og ferdigheter. Det er få møter mellom skolen og foreldre Lite fokus på mobbing og diskriminering i skolen Nynorsk krav kan skape vansker for elever med innvandrerbakgrunn Lite leksehjelp i skolen Mangel på flerkulturell kompetanse i barnevernet og dårlig informasjon til foreldrene Barnevern er altfor raskt inn med tvungen tiltak og omsorgsovertakelse i kontakt med familier med innvandrerbakgrunn. Mangel av langsiktighet i den statlige satsingen i forbedring av barnevernet. Sivilt samfunn, mangfoldsarbeid og organisasjonsliv Innvandrere ikke tatt med i beslutningsprosesser - blir invitert når det meste er ferdig diskutert og vedtatt. Lite kontinuitet og forutsigbarhet i dialogen mellom innvandrere og lokale myndigheter og dårlig samkjøring mellom offentlige instanser i saker som gjelder innvandrerbefolkningen. Mangel på flerkulturkompetanse i offentlig forvaltning på kommune og fylkesnivå. Manglende politikk og tiltak når det gjelder ivaretakelse av eldre innvandrere. Lite ressurser til lokale innvandrerorganisasjoner tiltak. Mangel av koordinerende organ eller paraplyorganisasjoner for innvandrerorganisasjoner i fylket. Mangel av møteplasser. Lokale innvandrerorganisasjoner sliter med å få tilgang til lokaler til egne aktiviteter. Stort behov for kurs og opplæring i organisasjonsarbeid, ressursmobilisering og nettverksbygging. 9

10 Innspillsmøte i Oslo Følgende organisasjoner deltok på innspillsmøtet: 1. Norsk tamilsk studieforum 2. Tyrkisk hjelpe- og støtteforening 3. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo 4. Norsk-russisk kultursenter 5. Mangfoldhuset 6. Mira senteret 7. Organisasjon mot offentlig diskriminering 8. Skeiv verden 9. Den Polske klubben 10. Palestinsk kvinneforening 11. Internasjonal kvinnegruppe 12. Africa forum Nordic 13. Ghazala Naseem, KIM 14. Erlinda Munoz, KIM 15. Bibi Monira Hosainey, KIM Birame Diouf og Pia Buhl Girolami fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ledet og deltok på møtet. Følgende temaer og problemstillinger ble spilt inn: Arbeidsmarked Kvinner med innvandrerbakgrunn har store vansker med å komme inn i arbeidslivet. Bruk av kvotering og anonymisering av søknader for å bekjempe diskriminering. Innvandrere går fra tiltak til tiltak som gratis arbeidskraft hos mange arbeidsgivere som aldri kunne tenke seg å ansette innvandrere flere praksisplasser i CVen kan virke negativt for å få seg jobb. Alt for mange dårlige kurs betalt av Nav fører ofte til konflikt med Nav grunnet fravær og manglende interesse fra deltakerne som må møte opp for ikke å miste stønad. Manglende oppfølging av kvaliteten i Nav tiltakene. Mange innvandrere får ikke relevant jobb i forhold til utdanning de har fått enten fra hjemlandet eller fra norske universiteter og skoler. Språk brukes ofte som en begrunnelse for å diskriminere personer med bakgrunn fra Afrika, Asia og det sørlige Amerika mens arbeidsinnvandrere fra øst Europa og andre europeiske land tilbys jobb uten å kunne et ord norsk. LHBT med innvandrerbakgrunn møter dobbel diskriminering. Manglende støtte til gründere med innvandrerbakgrunn vansker med å få startkapital og behov for mentorer med innsikt i de utfordringer som gründere med minoritetsbakgrunn møter. 10

11 Manglende nettverk og kjennskap til strukturer blant innvandrere som ønsker å starte egen bedrift. Manglende garantier, lån og økonomisk støtte til gründere med innvandrerbakgrunn som møter flere utfordringer i møte med banker og finansinstitusjoner. Svært få ledere med innvandrerbakgrunn i offentlige instanser og i næringslivet. Diskriminering i arbeidsmarkedet godt dokumentert gjennom forskning men lite konkret gjøres for å bekjempe utestengning av arbeidssøkere md innvandrerbakgrunn særlig de med ikke-vestlig bakgrunn. Psykisk lidelse og stress blant innvandrere som følge av arbeidsledighet og diskriminering på jobb. Oppvekst og utdanning Segregert skole som følge av boligpolitikken - utleieboliger i Oslo er konsentrert i enkelte bydeler/områder, noe som gir utslag i skolen. Flere barn og unge med innvandrebakgrunn får ikke delta på fritidsaktiviteter eller dra på ferie de bruker sentrumsområder som fritidsarenaer med fare for å komme i kontakt med belastede og kriminelle miljøer. Rasisme og diskriminering bidrar til økt drop out blant ungdommer med innvandrerbakgrunn. Innvandrere diskrimineres i boligmarkedet, må flytte ofte, særlig problem med barn i skolepliktig alder. Asylsøkere med barn får opphold men får problemer for å skaffe seg bolig. Norsk opplæring bør være gratis for alle som ønsker å lære norsk. Lang behandling i NOKUT og lite innsikt i godkjenningsprosessen med tanke på klage m.m. Barnevern Dårlig økonomi i bydeler med høy andel innvandrere grunnet store kostnader i barnevernet - lite penger igjen til forebyggende arbeid og til styrking av fritidstilbud for barn og unge. Foreldre med etnisk norsk bakgrunn for oftere medhold i barnefordelingssaker. mer data og forskning kan bidra til å motvirke den uheldige utviklingen som påpekes av mange med innvandrerbakgrunn. Alvorlig tillitsbrudd mellom barnevernet og innvandrere - barn med innvandrerbakgrunn og deres familier blir ikke godt ivaretatt av barneverntjenesten hvordan kan vi kvalitetssikre at barn med innvandrerbakgrunn får et egnet tilbud / fosterfamilie? Det er lite kunnskap om barnevernet og manglende forebyggende arbeid i barnevernet særlig i kontakt med familier med innvandrerbakgrunn. Det er behov for flere fosterfamilie med innvandrerbakgrunn for å kunne ivareta barnas identitet, tro og kulturbakgrunn - hvor mange barn med etnisk norsk bakgrunn er plassert i familier med innvandrerbakgrunn? Manglende forskning om barnevern og minoriteter og lite vilje til å ta bruk forskning fra utlandet. 11

12 Sivilt samfunn, mangfoldsarbeid og organisasjonsliv Viktige møteplasser som synliggjør mangfold og styrker lokalt engasjement og frivillighet blant innvandrere legges ned i Oslo. Manglende representasjon av innvandrere i ulike oppnevnte utvalg, råd og styrer. LDO bør inviteres på konferansen for å sette diskriminering på dagsorden. LHBT spørsmål bør settes på dagsorden i mangfolds- og inkluderingsarbeidet. LHBT miljøet i Norge må også jobbe mot rasisme og diskriminering. Lokale innvandrerorganisasjoner bør delta i arbeidet med å utarbeide kriterier og retningslinjer for tilskuddsordningene som angår dem. Lokale innvandrerorganisasjoner og organisasjonsledere med innvandrerbakgrunn har behov for tilrettelagt kurs og opplæring i lobbyvirksomhet, ressursmobilisering og nettverksarbeid. Helse Lav terskel tilbud i bydelene - oppsøkende helsetjenester fordi de som sliter mest besøker ikke alltid helsetjenester. Idrett og fysiske aktiviteter blant innvandrere. Tilrettelagt treningsprogram og ernæringsveiledning for innvandrere som ikke benytter seg av eksisterende treningstilbud. Likeverdige helsetjenester for alle Diskriminering og stigmatisering kan føre til depresjon og psykisk lidelser - oppfølging av psykiske pasienter bør skje på lokalt plan. Mammografi gratis undersøkelser uavhengig av alder. Bedre tilbud til eldre med innvandrerbakgrunn Kortere ventetid til fastlege og spesialist. Innvandringspolitikk, rettighetsarbeid og likestilling Regelverket for familiegjenforening bør endres Besøksvisum tilfeldig behandling som ofte hindrer at ikke-vestlige innvandrere får besøk av slektninger og venner. LDO bør inviteres på konferansen for å sikre at spørsmål knyttet til diskriminering blir satt på dagsorden og følges opp etter konferansen Mangel av data og forskning relatert til politikontroll på gateplan, som ulike grupper rapporter som svært yppige og rettet mot enkelte individer som skiller seg ut på grunn av hudfarge. Tallrapportering fra politiet etterlyses for å avkrefte eller bekrefte rykter om racial profiling. 12

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 25.10.2017 SAK VEDRØRENDE INNVANDRERRÅD Helse- og omsorgssjefens forslag til

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Fylkesmannens arbeid med nyankomne barn. i barnehagealder. Utdanningsdirektør Dag Løken

Fylkesmannens arbeid med nyankomne barn. i barnehagealder. Utdanningsdirektør Dag Løken Fylkesmannens arbeid med nyankomne barn i barnehagealder Utdanningsdirektør Dag Løken Fylkesmannen i Østfold sitt arbeid med nyankomne barn i barnehagealder Kort om Historikk for Østfold Tilskuddsordninger

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER

SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER Litt om Gjøvik, status innvandrere/flyktninger Mål for integrerering Definisjon av møteplasser og betydningen av dem Etableringen av et internasjonalt råd i Gjøvik

Detaljer

HVA HAR MINORITETSUNGDOM BEHOV FOR?

HVA HAR MINORITETSUNGDOM BEHOV FOR? 06.11.2015 HVA HAR MINORITETSUNGDOM BEHOV FOR? Ellen Sletten Minoritetsrådgiver IMDi 1 KUBEN Åpnet august 2013 42000 m2 beliggende på Økern i Oslo + BiKuben Nær 2000 elever og studenter, 350 ansatte, 1500

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Vår ref: 2015 isj/lm Dato: 24. mai 2015 NORSK FOLKEHJELPS INNSPILL TIL VARSLET STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP.

Vår ref: 2015 isj/lm Dato: 24. mai 2015 NORSK FOLKEHJELPS INNSPILL TIL VARSLET STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP. postmottak@kd.dep.no Vår ref: 2015 isj/lm Dato: 24. mai 2015 NORSK FOLKEHJELPS INNSPILL TIL VARSLET STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP. Vi takker for muligheten til å komme med innspill

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Flerkulturelt friluftsliv. Seminar Bø 4.september 2017

Flerkulturelt friluftsliv. Seminar Bø 4.september 2017 Flerkulturelt friluftsliv Seminar Bø 4.september 2017 Norsk Friluftsliv 950.000 medlemmer og mer enn 5000 lag og foreninger Hvorfor flerkulturelt friluftsliv? Fokus på å øke andelen personer med innvandrerbakgrunn

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?

Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked? FARVE-konferansen 27. og 28. oktober 2014 Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked? Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad Arbeidskraft er viktigere enn oljepenger Finanskapital Realkapital 11 % Petroleumsformue

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 EMI: en byomfattende enhet Byrådsavdeling for næring og eierskap Bydel Grünerløkka EMI: 7 ansatte Ligger under Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/15695-4 Dato: 22.11.2012 HØRING NOU 2012:15 - POLITIKK FOR LIKESTILLING â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn 5. oktober 2010 Statsrådens ord Alle har et ansvar for å bidra i utviklingen av det inkluderende samfunnet. Demokrati, likestilling

Detaljer

HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER

HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid, NTNU/ NTNU Samfunnsforskning Innvandrerbefolkningen

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 2005-10 TABELLRAPPORT Ref. no 106314 09.06, 2011 1 INNLEDNING Denne rapporten presenterer tabellariske

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

Strategiutvalg for idrett

Strategiutvalg for idrett Strategiutvalg for idrett Sammensetning Jan Åge Fjørtoft utvalgsleder Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Anneli Nesteng Cato Zahl Pedersen Ingrid Tollånes Jorid Degerstrøm Mikael Oguz Øyvind Sandbakk Magnus

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Formannskapsmøte 16. september 2014 Arbeidet med Handlingsplanen - Fremdriftsplan November 2011: Bestilling

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Inkludering og idrettsglede

Inkludering og idrettsglede Inkludering og idrettsglede Inkludering i idretten på Idrettens hus Hvem er: Klubbutvikler Inkludering -> Elise Barsnes Stillingen er et samarbeid mellom Hordaland idrettskrets (HIK), NFF Hordaland (NFF

Detaljer

Årsberetning for. Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS)

Årsberetning for. Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) Årsberetning for Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) 2010 Innhold: 1. Våre målsettinger 2. Hvem er vi? 3. Handlingsplanen for 2010 4. Møtevirksomhet og aktiviteter 5. Deltakelse fra

Detaljer

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Arbeide med 0-24 samarbeidet Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal

Detaljer

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Helge Ommundsen- Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s overordnete mål Få flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

«Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016» Oppsummering av gruppearbeid

«Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016» Oppsummering av gruppearbeid «Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016» Oppsummering av gruppearbeid Alle gruppene (bordene) fikk samme oppgave som de skulle diskutere, de var som følger: 1. Identifiser utfordringer, muligheter

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Kandidat 1: Kandidat 2. Kandidater fra valgkomiteen for Dialogforum Bodø

Kandidat 1: Kandidat 2. Kandidater fra valgkomiteen for Dialogforum Bodø Introduksjon Den 23.mars. 2015 ble det opprettet en valgkomité bestående av Delvin Chooly, Iramghan Malik og Tomás López. Valgkomites mandat er å rekruttere og fremme et forslag til nye kandidater til

Detaljer

BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR

BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR Evalueringskonferansen Trondheim 29. september 2016 Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Evaluering

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Foreløpige funn fra The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) Modul I Jon Horgen Friberg

Detaljer

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 Årlig innvandring 1990-2005. Kilde: SSB 25000 20000 15000 10000 Flukt 5000 Familie Arbeid Utdanning 0 1990

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere 22.02.2017//Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen.

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen. Eksempelskjema for IMDis kommuneundersøkelse 2016 I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet,

Detaljer

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november INKLUDERING I PRAKSIS Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november IMMIGRASJON I VERDEN 214 millioner immigranter 3% av verdens befolkning 7-8% immigranter pga. undertrykking, vold eller naturkatastrofer Om lag

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1330-2- CAS 20.09.2017 Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Detaljer

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) 2014-2017 INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN 2 I år (2013) skal det nomineres nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER INTRODUKSJON I SEKS MODULER Guiden skal bidra til at ledere og ansatte i kommunen kjenner til målene for arbeidet med likeverdige kommunale tjenester, 6 (+1) moduler om

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer